SONA BÜLBÜLLƏR

 

Böyük xanəndə Qədir Rüstəmovun vəfatının ildönümünə

 

Qədirin qanadlı mələklərisiz,

Ay sona bülbüllər, sona bülbüllər!

Hayana uçursuz, uçun bəri siz,

Bir az hayan olun ona, bülbüllər,

Ay sona bülbüllər, sona bülbüllər!

 

Sizin yolunuzda əridir canın,

Gəlin nəğmənizlə qoşa dayanın.

"Yar-yar" oxuyanda onu da anın,

Qoy gileylənməsin yenə, bülbüllər,

Ay sona bülbüllər, sona bülbüllər!

 

Dərin dəryalarda gəmisi qalıb,

Onun biçilməmiş zəmisi qalıb.

Arzusu, istəyi - cəmisi qalıb,

Siz şərik olun buna, bülbüllər,

Ay sona bülbüllər, sona bülbüllər!

 

Əlini atıbdır o, yara dəyib,

Heyif yara deyil, divara dəyib.

Bəlkə huşa gedib, dübarə dəyib?!

Xatırlayar handan-hana, bülbüllər,

Ay sona bülbüllər, sona bülbüllər!

 

Gül göndərən yarı tapın, gətirin,

Üz döndərən yara verin, yetirin.

Nəğməylə oyadın gülü, bitirin,

Qoymayın yarpıza dönə, bülbüllər,

Ay sona bülbüllər, sona bülbüllər!

 

Bülbül sorağıyla gəzir dağları,

Yaşıl çəmənləri, güllü bağları.

Uzansın ömrünün vurğun çağları,

Səslənin, çatmasın sona, bülbüllər,

Ay sona bülbüllər, sona bülbüllər!

 

Səsin sehrindəyəm fikrim yan gedir,

Eşqiylə yanıram, can qurban gedir.

Qəlbimdə çağlayan bir ümman gedir

Siz gəlin bu ümmana, bülbüllər,

Ay sona bülbüllər, sona bülbüllər!

 

QARA GÖZLƏR

 

Gülüm, gəl üz-üzə duraq,

Mehman olum gözlərində.

Mən bir qönçə, gözlər bulaq,

Açıb-solum gözlərində.

 

Gözlərdən həyat süzülür,

Gilələr üzə düzülür.

Baxanda canım üzülür,

var, zalım, gözlərində?

 

O gözlərə vurulmuşam,

Ülviləşib durulmuşam.

Həsrətindən yorulmuşam,

Dincim alım gözlərində.

 

Bilirəm, cəfam hədərdir,

Məni üzən qəm-kədərdir.

Taleyim bura qədərdir,

Ölüm, qalım gözlərində.

 

QIŞ LÖVHƏSİ

 

Ay şəlalə, gör səni

Şaxta kökə salıb,

Üstünə süngü çəkib,

Qış səni əsir alıb.

 

Hördürüb qəfəsini,

Kəsdirib nəfəsini.

Buzlar o gur səsini,

Qoynuna gecə salıb.

 

Deyib ucalsın başın,

Tək-tək axır göz yaşın.

Xeyirsizdir təlaşın,

Ümidin yaza qalıb.

 

AXTARIRAM

 

Həyat yolu yoxuş-eniş,

Düzən yollar axtarıram.

Üfüqlərdən daha geniş,

Qucan qollar axtarıram.

 

Yamaclara basdım qədəm,

Yarpaq umdum göy meşədən.

Lalə, nərgiz, bənövşədən,

Təzə nübar axtarıram.

 

Qərənfilin sorağında,

Gəzdim çaylar qırağında.

Təbiətin qucağında,

Gözəl var, axtarıram.

 

Sübhün soyuq havasından,

Quş üşüyər yuvasında.

Buludların davasından,

Çıxan dağlar axtarıram.

 

Qürubun qərib çağını,

Solan xəzan yarpağını,

Al-əlvan göy qurşağını,

Ötür aylar, axtarıram.

 

Ay işığın, çay kənarın,

Ləpələri narın-narın.

Yatmış söyüd yarpaqların,

Əyən rüzgar axtarıram.

 

İnsanlarda mərhəməti,

Sadəliyi, saf niyyəti,

Könüllərdə məhəbbəti

Olan canlar axtarıram.

 

Qaya üstə duran kəklik,

Oxu, məni sıxır təklik.

Sevənlərdə həm gözəllik,

Həm düz ilqar axtarıram.

 

Taleyini yazan haqdır,

İtirmişəm xeyli vaxtdır,

Bu tale, bu baxtdı,

Sevgili yar, axtarıram.

 

BULAQ

 

Yenə pıçıldaşıb çiçəklər ilə,

Salmısan çəmənə izi sən, bulaq.

Zümzümən bir qızın oğrun gülüşü,

Özünsə o qızın gözüsən, bulaq.

 

Mehmanlar başına dövrana gəlir,

Yorğunlar içəndə imana gəlir.

Aşiqlər yanına peymana gəlir,

Bir ümid yerisən, düzü sən, bulaq.

 

Güllərin əlini sıxıb gedirsən,

Gedənə, gələnə baxıb gedirsən.

Min bir arzu ilə axıb gedirsən,

Sanki ürəyimin sözüsən, bulaq.

 

NƏNƏM CƏHRƏ ƏYİRİR

 

Dizləri altına qoyub darağı,

Yunu ikiəlli darağa vurur.

Gah sol əlin çəkir, gah da ki, sağı,

Əlçimdən ələkdə bir qalaq vurur.

 

Yerin irahlayıb düzəldir yenə,

Kirişi bərkidir, iyi yağlayır.

Cəhrəni yoxlayır o, dönə-dönə,

Əlçimin ucunu iyə bağlayır.

 

Sağ əllə cəhrəni fırladır nənəm,

Sol əli ərçimlə uzanıb gedir.

Düvcə bavram edir, əlcim çəkir qəm,

Biri ölür, biri qazanıb gedir.

 

ŞƏLƏLİ QOCA

 

Bir qoca yeriyirdi,

əyilmişdi beli.

Şələnin ağırlığından,

əsirdi ayağı, əli.

 

Yeriyirdi birtəhər

söykənib əl ağacına,

Gəncliyini axtarırdı,

həsrət idi əlacına.

 

Şələsi vardı onun,

dünyalar qədər,

Görünürdü alın qırışlarında,

dərd-qəm dolu kədər.

 

Yeriyirdi, büdrəyə-büdrəyə,

əsası əlində,

Aparırdı bir əsrdən çox yaşının

yükünü belində.

 

Hacı Hicran Ələkbər oğlu

525-ci qəzet.- 2015.- 22 aprel.- S.8.