Gözələ

 

Şair gərək şeirini

Yaza bu şən gözələ.

Göydən gələn mələyə,

Gülü gülşən gözələ.

 

Güləndə bahar olar,

Görən bəxtiyar olar,

Tanrı özü yar olar

Eşqə düşən gözələ.

 

Sevgisi olan gəlsin,

Qadasın alan gəlsin,

atlı oğlan gəlsin,

Versin nişan gözələ.

 

O mənim gülüm olsa,

Dözərəm zülm olsa,

Yolunda ölüm olsa,

Qıyaram can gözələ.

 

Həsrətində qalmışam,

Bulud kimi dolmuşam,

Mən vəfasız  olmuşam?

Sevgin, haçan gözələ?

 

Qız, sabahın xeyir olsun

 

Bu açılan al səhərdə,

Qız, sabahın xeyir olsun.

Bənövşəni şehli-şehli

Üz, sabahın xeyir olsun.

 

Bağ-bağçaya düşsə yolun,

Ürək açar xoş əhvalın,

Çəmənlikdə ayaqyalın

Gəz, sabahın xeyir olsun.

 

Belə baxma, belə mənə,

istəsən, söylə mənə,

Hərdən, gözəl, eylə mənə

Naz, sabahın xeyir olsun.

 

Tanrı ola yar gözələ,

Məhəbbətim var gözələ.

Sevgin, belə bir gözələ

Yaz, sabahın xeyir olsun.

 

Məni sevəcəksən öləndən sonra

 

Ölüm gətirəcək səadətini,

Ümidlə boylanma gələn sabaha.

Öləndə tapacam məhəbbətimi,

Ölünün qiyməti diridən baha.

Məni sevəcəksən öləndən sonra.

 

Gəncliyim həsrətin odunda yanıb,

Hicranın dadını çəkənlər bilər.

Gündüzlər başının üstə dolanıb,

Yuxuna gələcək ruhum gecələr,

Məni sevəcəksən öləndən sonra.

 

Tellərin siləcək alın tərini,

Doğmalar yad olub səndən qaçacaq,

İsladıb zil qara kirpiklərini,

Göz yaşın gözündə çiçək açacaq.

Məni sevəcəksən öləndən sonra.

 

İllər gətirəcək yaş üstə yaşı,

Bu sirri qəlbində saxlayacaqsan.

Həmdəmin olacaq bir məzar daşı,

Önündə diz çöküb ağlayacaqsan.

Məni sevəcəksən öləndən sonra.

 

Yandırdın hicranın odunda məni,

Çıxmadıq sevginin sınaqlarından.

Başdaşım köksünə sığacaq səni,

Öpəcək şeh düşmüş yanaqlarından

Məni sevəcəksən öləndən sonra.

 

Hələ ki, ömür elə sən gülə-gülə,

Hələ yetişməyib sənə bəd xəbər.

Əzizim taleyim yazılıb belə,

Mən diri bədbəxtəm, ölü bəxtəvər.

Məni sevəcəksən öləndən sonra.

 

Mən "Kərəm" olmasam...

 

Naləsi qarsıyır dağı-dərəni,

Xəyalım yol alıb uzaq keçmişə.

Telli saz yandırır "Yanıq Kərəmi"

Lənət oxuyuram "Qara Keşiş"ə.

 

Çal aşıq sazından qala boylanır,

Çal özün atəşə bələsin Kərəm.

Ərzuruma gedən yola boylanır,

Deyəsən itirib "Lələ"sin "Kərəm".

 

"Kərəm" bir oğul ola bilməyib,

Guya sevənlərə tale kəm baxır.

Keşişdən bir qızı ala bilməyib,

Min ildi milləti yandırıb, yaxır.

 

Qanmamaq dərd deyil, istəsən qanmaq,

Qanmaz qana bilər, qandıran olsa.

böyük imiş "Kərəm" tək, yanmaq,

"Əsli" tək od vurub yandıran olsa.

 

Alışan bax mənəm, say ulduzları,

Boylansın, sinəmdə dağlar görərsən.

"Yanıq Kərəmi"yə süzən qızları,

Sevgin yanğısına ağlar görərsən.

 

Tellərin qıvrılsın günəş üzündə ,

Gözəllik önündə naşı deyiləm,

"Əsli" sevgisini sən tap özündə,

Mən "Kərəm" olmasam, kişi deyiləm.

 

Qırx yaşın məhəbbəti

 

Yaman gecikmisən, yaman, əzizim,

Daha alışmağa odum qalmayıb.

Həsrət gözlərimi pərdələyib,

Di limdə, ağzımda dadım qalmayıb.

 

İl olar sevənin hər keçən günü,

Sevgin məşəl olar, hicranın çəksən.

Gözümün odunda qızdırsam səni,

Saçımın qarında üşüyəcəksən.

 

Bəlkə əfsanəvi qız qalasısan,

Sevgiyə yeni bir ad gətirmisən.

Yoxsa sən Zərdüştün qız balasısan,

Mənə alışmağa od gətirmisən?

 

Odlu baxışında qorxu-səksəkə,

Əridib içimi muma döndərib.

Göylərdən zühur edən mələksən bəlkə,

Tanrı səni mənə cəza göndərib?

 

Qırx yaşda gülübdür, de, baxtı kimin?

Qayıda mənim baharım, yazım.

Bəlkə sən ruhusan ölən sevgimin,

Yenidən dünyaya gəlmisən, quzum?

 

Mənim arzularım söz şəklində,

Mənim arzu sözüm özümə qənim.

Bəlkə "Əzrayıl"san qız şəklində,

Canımı almağa gəlmisən mənim?

 

Tanrıdan töhfəsən qara baxtıma,

Bəlkə yolunda öləsiyəm mən.

vaxtdan sahibsiz sevgi taxtıma,

Sən sultanlıq elə, köləsiyəm mən.

 

Ömrün payızında yaxşı gəldin,

Vallah unutmuşdum bu şən dünyanı.

Yenidən gözümə qaldırdın, gülüm,

Gözümdən sürüşüb düşən dünyanı. 

 

Neftçala, 2015

Dayandur Sevgin

525-ci qəzet.- 2015.- 5 fevral.- S.7.