...Vəssalam

 

Gəldi çatdı altmış ilin hesabı -

Qazanc nədir? Xoşəhvalam, vəssalam.

Xoş əhval da aşan dağı dikəltmir,

Çökür qəsrim, uçur qalam, vəssalam.

 

Ulduz yanında hilalam, haləli

Möminə əl uzatdım, piyaləli.

Dərdsiz üçün ney səsiyəm, naləli,

Dərdli üçün tar-qavalam, vəssalam.

 

Ətrafımda görən yoxdu tüstümü,

Hər baharda xəzan örtdü üstümü.

Duzlu kabab məst edəndə dostumu

Mən gəzirdim duzlu kəlam, vəssalam.

 

Əl atıram, dərya olur bir qaşıq,

Qollarımda qandalımdır sarmaşıq.

Yollarımda kimsə yandırır işıq,

Qoymayır ki, darda qalam. Vəssalam!

 

Fevral, 2013-cü il.

 

Bağışla İlahi...

 

Bulaq aradım, İlahi,

Neynirəm seli?.. Bağışla.

Yarı məndən gizlədirsə,

Sevmirəm teli, bağışla.

 

Qan yaradan söz özüməm,

Suçlu dərə, düz özüməm.

Ocaq çatdım, köz özüməm -

Söndümsə, külü bağışla.

 

Yazma dövlət-varı mənə,

Bəsdi bircə darı mənə.

Kim yazdı ah-zarı mənə?

Tanrım, o əli bağışla.

 

1987-ci il, Qutqaşen.

 

Kim oxudu Hisarı?

 

Hardan doğdu həsrət dolu bu nəğmə?

Hardan gəldi qulağıma sızıltı?

Kim dağıtdı sinəmdəki baharı,

Kim qəsd etdi çiçəklərə,

Kim oxudu Hisarı?

 

Dərdli kaman niyə mağmın, fağırdı?

Tar inləyib kimi dada çağırdı?

Yanan gördüm kamanı, tarı,

Özüm yandım!

Kim oxudu Hisarı?

 

Yazıq ana qız böyütdü - aypara,

Demədi ki, Arpaçayı apara.

Üzün tutub daşqın sarı, sel sarı,

Kim ağladı, kim qarğadı,

Kim oxudu Hisarı?

 

Yanıq Kərəm yandı getdi ahıyla,

Xan Əsli cəng etmədi Allahıyla .

Belə yanıq sayalanmaz, sağalmaz,

Ha məlhəm qoy, ha dərman et, ha sarı,

Kim düşündü, kim yaratdı,

Kim oxudu Hisarı?

 

Kim kəsdirdi qollarını Babəkin?

Nəsimini soyduranın babası.

Qaranlığı kim gətirdi yurduma -

"Ocaq" yazan ocaqsızın "sobası".

Dur Babəkim, qalx Koroğlum,

Viran oldu elin bəndi, hasarı,

Kim oxudu, kim oxudu, kim oxudu Hisarı?

 

Bakı, 1988-ci il

 

Dünya bazar meydanıdır

 

Dünya bazar meydanıdır,

Mən itmiş bir uşaq.

Gözümdə dünya boydadır,

Səksəndiyim künc-bucaq.

 

Soruşurlar, adım nədir,

Haralıyam?

Danışmıram.

Heyrət yüklü gözlərimdən

Yaş da çıxmır bircə qram.

 

Danışmıram.

Adamlardan -

məni dəli biləni var.

Geyindiyim təlaşımı

Qorxu bilib güləni var.

Danışmıram.

Danışmasam -

Kim biləcək səsim nədir?

Kim biləcək marağım ,

Bazarda həvəsim nədir?

 

Danışmıram.

Bu bazarda -

Yoxdu bir nəfər tanışım.

Haray çəkir alverçilər,

Mən necə dinim, danışım?

 

1996-cı il.

 

Dəhlizdə əkilmiş bir ağaca

 

Köhnə yerimizdə tavana qədər uzanmış limon ağacı var idi. Hər bahar çiçəkləsə , səkkiz ildə ondan bar görən olmadı.

 

Sənin kimi yaşamağa varmış,

Sinən külək, üzün çovğun görməyib.

Su həsrəti çəkməmisən bircə yol,

 Aclıq dərdi başağrısı verməyib.

 

Arxayınsan, ərköyünsən, əzizsən,

Dayanmısan dəhlizdə qorxubilməz.

Mənim cavan budağımı kəsirlər,

Sənin bircə yarpağın da üzülməz.

 

Barın yoxdu, barı kölgən olaydı -

Bu dəhlizdə kölgə kimə gərəkdi?

Qayğısızlar daş-qayada bitirlər,

"Qayğı" səni "taxta yeşikdə" əkdi.

 

Sənin kimi yaşamağa varmış,

Sinən külək, başın çovğun görməyib.

Sənin kimi yaşamaq kimə lazım?

Hələ səndən heç kəs nübar dərməyib.

 

1996-cı il.

 

lll

 

Getmirəm...

Aparmayın məni.

Davalı kinolara baxa bilmirəm.

O kinolar mənlik deyil -

Hər pərdədə bir atəşə, oda düşüb

Yanmadan çıxa bilmirəm.

Göstərməyin, tanıtmayın mənə

Reyxstaqa girmiş,

Berlini dağıtmış oğulları.

Dünyaya gəldiyim gündən

Gözlərimin önündədir

Atamın müharibə yazılmış

Yanıq qolları.

 

1976.

 

O yan, bu yan dünyadı bu

 

Səxavət Məmmədovun könül oyan

"Segah"ından sonra

 

 

Çox da oyma könlümüzü,

Könül oyan dünyadı bu.

Namərdləri bəzəndirib,

mərdi soyan dünyadı bu.

 

İl tozudur, ay qalığı,

Həftələr ustalığı.

Dəryadan çıxan balığı

Arxda yuyan dünyadı bu.

 

Çox da uyma daş-divara,

Xidmət eylə dosta-yara.

Gör qədər sənətkara

ölüm qıyan dünyadı bu.

 

İttifaqam, gözüm dolub,

Ürəyimdə sözüm dolub.

Qardaşına hiylə olub

Dosta uyan dünyadı bu,

O yan, bu yan dünyadı bu.

 

1988-ci il.

 

Mən sevdim o gözəli...

 

Qırğızıstanlı jurnalist,

səfər yoldaşımız

Şirin xanıma

 

Sanki Manas nəğməsidi,

Sözdü, görünür qız kimi.

Gözlərim oğruluq etdi,

Arsız kimi, xırsız kimi.

 

 Sözlərini avaz edir,

Xəzan ömrümü yaz edir.

Hər teli bir cür naz edir,

Ətrafında qırx qız kimi.

 

Dumduru bir türk soyudur,

Danışdırsan, dərd soyudur.

Boyu qərənfil boyudur,

Barmaqları yarpız kimi.

 

Belə güllər sola bilməz,

Xara, sara qala bilməz.

Pamir dağı ola bilməz

Bizim Murov, Qırxqız kimi.

 

Gözlər andırır qəzəli,

Baxanda ruhlar təzəli.

Mən sevdim o gözəli,

Qız kimi yox, qırğız kimi.

 

 

Dekabr, 2013-cü il, Ər- Riyad.

 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ

525-ci qəzet.- 2015.- 10 fevral.- S.7.