...Tar hər ləhzə gəlib vəcdə, deyər: ya Bəhram!

 

Görəmli tarzən, muğamların amil bilicisi ifaçısı, Xalq artisti Bəhram Mansurovun anadan olmasından 104 il eçir. Klassi Azərbaycan muğamlarının qorunub saxlanmasında təbliğində böyü xidmətləri olan Mansurovlar sülaləsinin nümayəndəsi Bəhram Mansurov 1911-ci il fevralın 12-də Baıda anadan olub. Bütün Mansurovlar imi o da İçərişəhərdə boya-başa çatıb.

 

Tarzən ailəsində dünyaya gələn Bəhram, nüfuzlu Mansurovlar nəslinin musiqi ənənələrinin davamçısı olmaq şansı qazanmışdı. Mansurovların musiqi aurası Bəhramın peşəar tarzən imi püxtələşməsində böyü rol oynadı. Mahir tarzən olan atası Məşədi Süleyman oğlunun tara meylini görüb deyərdi: Sən tarı çalmağı tez öyrənəcəsən. Muğam sənin qanındadı. Ata yanılmadı. Zaman onun qədər haqlı olduğunu göstərdi.

 

Bəhram 8 yaşından tarı sinəsinə basaraq uşaq arzularını tarın övrə tellərində ölədi. 19 yaşı olanda Müslüm Maqomayev onu Xalq Çalğı Alətləri Orestrinə, daha sonra isə Opera Balet Teatrına solist-tarzən imi dəvət etdi. 1929-cu ildən Azərbaycan Dövlət Şərq Orestrinin, sonralar Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti oldu. Opera Balet Teatrında Hüseynqulu Sarabsi, Yavər Kələntərli, Hüseynağa Hacıbababəyov, Əlövsət Sadıqov, Həqiqət Rzayeva imi orifeylərlə işlədi. Rübabə Muradova, Sara Qədimova, Əbülfət Əliyev, Gülxar Həsənova, Zeynəb Xanlarova, Mais Salmanov, Bair Haşımov, Qulu Əsgərov, Arif Babayev, Nəzaət Məmmədova, Baba Mirzəyev başqa sənətarları müşayiət etdi.

 

Bəhram Mansurov il azərbaycanlı musiqiçidir i, onun ifasında ÇahargahRast muğamları nota alınıb, Bayatı-Şiraz, Humayun, Şur, Bayatı-ürd, Çahargah il dəfə UNESCO-nun xətti ilə vallara və CD-lərə yazılıb, bütün dünyaya yayılıb.

 

Bəhram Mansurov 1978 və 1983-cü illərdə Səmərqənddə eçirilən Beynəlxalq Muğam Simpoziumunda Azərbaycanı təmsil edib.

 

Görəmli tarzən 54 il Opera Ba

 

let Teatrında çalışıb, muğam operalarında xanəndələrin əsas müşayiətçisi olub.

 

Onun ifasında olan bütün muğamlar, dəraməd, diringə, təsnif rənglər oğlu Eldar Mansurov tərəfindən nota salınıb.

 

1971-ci ildə tanınmış Azərbaycan musiqiçisi, tarzən Bəhram Mansurova həsr olunmuş Çalır Bəhram Mansurov sənədli televiziya filmi çəilib.

 

Xalq artisti Bəhram Mansurov 1985-ci il mayın 14-də, ömrünün 75-ci ilində vəfat edib.

 

Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2011-ci ildə Bəhram Mansurovun anadan olmasının 100 illiyi qeyd edilib.

 

Sənətarın oğlu, dövrümüzün tanınmış bəstəarlarından olan Eldar Mansurov atasının 100 illiyinə ithaf etdiyi Mansurovlar adlı itabda nəslin 300 illi bir zaman əsiyində eçdiyi yolu ətraflı şəildə təcəssüm etdirib.

 

Tarımız var olduqca, muğamlarımız yaşadıqca ölməz sənətarımız Bəhram Mansurov da xatırlanacaq.

 

525-ci qəzet.- 2015.- 14 fevral.- S.16.