Hər şey öz dilində təmiz danışır

 

Yağış səpələnir kəlmələr kimi,

Küləklər danışır, yellər danışır.

Dənizlər dil açır ləpələrində,

Gur sular dillənir, sellər danışır.

Yarpaqlar danışır pıçıltılarla,

Bulaqlar danışır hıçqırtılarla.

Baxıb ulduzların təlaşlarına

Gecəylə sübhədək danışmaq olur.

İşığın dilində həqiqətləri

Zülmətə şübhətək danışmaq olur...

Lal deyil yollar da, heç cığırlar da,

Torpağın sözü var, daşın sözü var,

Şehli çiçəklərin yanaqlarından

Süzülən damlanın, yaşın sözü var.

Otlar söz deyirlər öz dillərində

Yanır qönçələrin söz dillərində...

Fikirtək yayılır göydə buludlar,

Açır sirlərini vaxtın, zamanın.

Sözü var, deməsə bağrı çatlayar,

Həyatı tor görən çənin, dumanın.

Dindirsən,dayanıb tez cavab verir,

Hər ləpir danışır, hər iz danışır.

Gərək anlayasan,başa düşəsən,

Hər şey öz dilində təmiz danışır...

 

Azərbaycan bilmişəm

Lap əzəldən, körpəlikdən

Həm anamı, həm vətəni

Bir ürək, bir can bilmişəm,

Başım üstə öz anamı

Mən Azərbaycan bilmişəm.

Sığınmışam qucağına,

İsinmişəm ocağına.

Laylasıyla böyümüşəm,

Arzusuyla boy atmışam.

Hər yuxudan oyatdıqca

Bəlkə , mən anamı yox,

Yer üzünü oyatmışam.

Gözlərində açılıbdır

Sanki xoşbəxt hər səhərim.

Sözləriylə ovunubdur

Hər bir acım, hər qəhərim...

Addımlarım addımında

Cığır açıb, iz salıbdır.

Od-alovlu kəlməsindən

Dodaqlarım söz alıbdır...

Ana sözü, Vətən adı

Bir ünvandır yollarımda.

Böyüdükcə artıb daim

Ana eşqi ürəyimdə,

Vətən gücü qollarımda...

 

Tanımadım...

Ömrümə bənzəyən, cığırdan, yoldan

Keçdim ehtiyatla, addım-addım mən.

Həyatı dərk etdim, vaxtı anladım,

Ancaq insanları tanımadım mən...

 

Pozulub mizanı mənəviyyatın,

Qarışıq salınıb baş yazıları...

Ürəklər, elə bil, daş bağlayıblar,

Oxuya bilmirəm daş yazıları...

 

Dərdimiş, sən demə, çəkdiyim ləzzət,

Sevincmiş bir zaman dərd bildiyim .

Mərd çıxdı qarşımda namərd bildiyim,

Namərdə çevrildi mərd bildiyim ...

 

Çaldılar aşkarca, çaldılar məni,

Dilini həmişə bal sandıqlarım.

Sındılar bir anda, pul-pul oldular

İllərlə büt kimi inandıqlarım...

 

Dəniz, səni sevirəm...

 

Dəniz, səni sevirəm,

Mavi gözlü gözəltək.

İzn ver, qucaqlayıb

Səni bağrıma basım.

Ləpələrə baş qoyub

Qəlbinə qulaq asım,

Sözlərini dinləyim.

Dalğaların yaxından

Özlərini dinləyim.

Dəniz, səni sevirəm

Qağayı qanadları

Xəfif-xəfif toxunub

Sularına dəyərkən.

Sənə pıçıltılarla,

Bəzən hıçqırtılarla

Külək nəğmə deyərkən...

Tıncıxan nəfəsinlə

Darıxanda nəfəsim,

Qarışanda qoynunda

Səninlə mənim səsim

Dəniz səni sevirəm.

Dərin düşüncələrtək,

Qanadlı xəyallartək,

Susduqca sən lallartək.

Cavabsız suallartək

Səni sevirəm, dəniz,

Ən sevimli, ən təmiz

Hiss kimi, duyğu kimi,

Gözlərimdə uyuyan

Şirin bir yuxu kimi.

Dəniz ,səni sevirəm,

Çıxdıqca öz məcrandan,

Çaşdıqca həyəcandan,

Tamam coşub-daşdıqca,

Sahilə hücum çəkən

Dalğaların kükrəyib

Sonra uzaqlaşdıqca...

 

Hansı vaxtla işləyirsən?

 

Hansı vaxtdır sənin vaxtın,

Zülmətdimi, işıqdımı?

Bir gecəmi, sabahdımı,

Min əvvəl zamanlardan

Sonradımı, qabaqdımı?

Hansı vaxtla işləyirsən,

Göy vaxtında, yer vaxtında?

Soruşanda dəqiq danış,

Cavabını ver vaxtında...

Yeni vaxtla dillənirsən,

Köhnə vaxtla adın gəlir...

Özün hələ gəlməmişdən

At üstündə baxtın gəlir...

Beş dəqiqən saat çəkir,

Saat bir gün rahat çəkir...

Gün deyirsən, ay dolanır,

Qış deyirsən, yay dolanır.

Sübh uzanır axşamacan,

Axşam dönüb gündüz olur.

Düz dediyin vaxt əyilir,

Əyri vaxtın dümdüz olur...

Bəlkə , heç zaman deyil

İşlədiyin vaxtın sənin.

Saat ölçmür anlarını,

Yalanların ölçüb-biçib

Qayçılayıb yanlarını.

İşlətdiyin zamanlara

Ünvan yoxdur, məkan yoxdur.

Yalanına inanmağa

Bil ki, daha imkan yoxdur.

 

Vaxt

 

Səs-səsə veriblər cırcıramalar,

Gecədən sübhədək yay cırıldayır.

D ərd yeyir, elə bil, göyün üzünü,

Ulduz cırıldayır,ay cırıldayır.

Köhnə arabadır keçən vaxt, zaman

Təkər cırıldayır, yay cırıldayır.

Ömür qapıları çırpılır qəfil,

Yellənib açılan tay cırıldayır...

 

Yoxdur

 

Hər tərəfdən dərd ələnir,

Çox gizlinlər pərdələnir.

Yer , göy hədələnir,

Dünyanın kimsəsi yoxdur.

Hamı tutub otaqları,

Hamı tapıb ortaqları...

Vicdanların dodaqları,

Həqiqətin səsi yoxdur.

 

Dəyişilir tez-tez təblər,

Dost içində artır qəlplər.

Döyünməyir, sanki qəlblər,

İnsanların nəbzi yoxdur...

 

Yol dirənir qəbahətdə,

İtir şəfqət, mərhəmət .

Sevgi var, məhəbbət ,

Zəmanədə əksi yoxdur...

 

Dincəlmir

 

Qərib şəhər kimiyəm,

Sinəm dərd lər meydanı.

Mənim öz əllərimlə

Hasarlanıb dörd yanı.

 

Ömrüm döngə-döngədir,

Qarışıb neçələri,

Azıb qalıb içimdə

Qəlbimin küçələri...

 

Hər tində, hər dalanda,

Xəyallarım dolanır.

Fikirlərim nabələd

Ünvanlara yollanır.

 

Uzanır məsafələr,

Ayrılığın dilində.

Ruhum bir an dincəlmir

Canımın mənzilində.

Yol göstər...

Qovur kədər, qəm məni,

Dərdim başımdan aşır.

Qarşımda əzabların

Sıraları sıxlaşır...

 

Boğulur bəbəklərim

Göz yaşları içində.

Çırpınıram quş kimi

Təlaşların içində.

 

Ürəyimdə qədər

Mənim ağrım, acım var.

Ay ata, bu gün yaman

Sənə ehtiyacım var.

 

Yolunu hey gözləyir

vaxtdır qapım, bacam.

Bu yaşımda hələ

Sözlərinə möhtacam.

Ağarsa da, saçlarım,

Qəlbim ələk-vələkdir.

Mənə müdrik kəlamın,

Məsləhətin gərəkdir.

 

Yol göstər, düşüncənin

İşığına əl açım.

Hər fikrin ümidimdir,

Hər öyüdün əlacım...

Uzun görünür

 

Anları tam tutmur rəngi zülmətin,

Hər dəfə həm ağlı, qaralı qalır.

Elə bil, örtülmür vaxtın qapısı,

Həmişə gecələr aralı qalır.

 

Gizlində hökm edir qaranlıqlara,

Amma ki, zahirdə məhzun görünür.

Sığışmır zamanın ölçülərinə,

Gecələr zamandan uzun görünür.

 

Özünü axtar

 

Ey, dərdi içində

Qaynayan qadın!

Saçının ucunu

Dişiylə qırıb,

Gözünün yaşıyla

Oynayan qadın!

Ayların, illərin

Sovuşub gedib.

Yolların həsrətə

Qovuşub gedib...

Kəsilib səbr ,

Çatılıb qaş da...

Səndən qalıb ki,

Qəlbindən başqa...

Səndən qalıb ki,

Ayaqla yerin,

Əlinlə göylərin

Üzünü axtar.

Tənha cığırlarda,

Yalqız izlərdə,

Bəlkə , tapıldın,

Özünü axtar...

Səhv

 

Əqrəblə ünvanı,

Yeri çəkilən,

Hər dəfə irəli,

Geri çəkilən

Saat səhv eləyir,

Vaxt səhv eləmir.

Saatın həmişə

Düz işləməyi.

Bəlkə , zamana

Heç sərf eləmir...

 

Yəhya PAŞAZADƏ

525-ci qəzet.- 2015.- 6 yanvar.- S.7.