Deyimlər

 

 

Siyəzəndə yaşayan şair Firdovsi Ələm oğlu Hacısoy da ixtisasca həkimdir. Ancaq o, uzun zamandır ki, əlində cərrah skalpeli ilə yanaşı qələm də tutur, davamlı yazıb-yaradır.

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olan Firdovsi Ələmoğlu bir neçə kitabın müəllifidir.

Yaradıcılığından nümunələri oxuculara təqdim edirik.

Əzizim qına məni,

Salmısan qana məni,

Qınayırsan, özün bil,

Qına haqqına məni.

Getdim ki, yarı görəm,

Çalındı "Yanıq Kərəm",

Zavallı hardan bildi,

O Əslidi, mən Kərəm.

 

Çiçəklən, Çiçəklən, Azərbaycanım!

 

Tarixlər şahidi qədim Naxçıvan

Boy atır, ucalır hər gün durmadan,

Ey yaşıl ormanlı, gözəl Lənkəran,

Sizə qurban olsun bu əziz canım!

Çiçəklən, çiçəklən, Azərbaycanım!

 

Var gözəl qızların, mərd oğulların,

İşıqlı sabaha gedir yolların,

Gəlin alqışlayaq bu insanları,

Sizə qurban olsun bu əziz canım!

Çiçəklən, çiçəklən, Azərbaycanım!

Açıb qucağını bu gün Siyəzən,

Qonaq qarşılayır yenə deyəsən,

Üzümü, qarpızı gəlir Həmyədən,

Boldur məhsulumuz, boldur, ay canım!

Çiçəklən, çiçəklən, Azərbaycanım!

Firdovsiyəm, düşür elə güzarım,

Hələ qabaqdadır çox arzularım,

Heyranam hüsnünə, doğma diyarım!

Sənə qurban olsun bu əziz canım!

Çiçəklən, çiçəklən, Azərbaycanım!

 

Kim istəməz ki...

 

Yaz gəlib, hər tərəf yamyaşıl xalı,

Varmı heç sevməyən güllü baharı,

Ağac kölgəsində qoy samovarı,

Baxsan hər yan əlvan, elə təmiz ki...

Bu gözəl dünyanı kim istəməz ki!..

Salıb budaqların salxım söyüdlər,

Oxuyur nəğməni yenə bülbüllər,

Fəsillər dalınca gəlir fəsillər,

Dil açan körpə tez deyəcək ki:

Bu gözəl dünyanı kim istəməz ki!..

Zirvədən tökülən bəyaz şəlalə,

Bənzəyir əndamı bürüyən tülə,

Sular şaqqıldayır nəğmə dililə,

Səs salıb hər yana, söz gərək ki...

Bu gözəl dünyanı kim istəməz ki!..

 

Ürək cavanlaşır ahıl yaşımda,

Bir xəyal dünyası vardır başımda,

Qəfildən bir gözəl durar qarşımda,

Deyər: - Görməyənə göz gərək ki...

Bu gözəl dünyanı kim istəməz ki!..

 

Demirəm, dünyanı mənə bağışla...

 

Demirəm, dünyanı mənə bağışla,

Mənim həyatım da, dünyam da sənsən.

Sən mənə gəl baxma süzgün baxışla,

Belə baxsan, məni öldürəcəksən.

Çölüm çöl yandırır, içim özümü,

Alışıb yanıram, söndür közümü.

Deyə bilməyirəm ürək sözümü,

Nələr çəkdiyimi bax, görəcəksən.

Həyatda varım da, yoxum da sənsən,

Məni bihuş edən qoxum da sənsən.

Azım da sənindir, çoxum da sənsən,

Dindirməsəm, gəlib dindirəcəksən?

Firdovsinin qəlbi incədən-incə,

Sənə sadiq qalar inan ölüncə.

Heyif ki, sən onu duyub bilincə,

Elə, camaata güldürəcəksən.

 

Etiraf

 

Sahildə görüşdük səninlə bir gün,

Mən sənə baxırdım sənsə dənizə.

Axan göz yaşların demirəm hələ...

Biz baxa bilmədik o gün üz-üzə.

Ayrılıq anında kövrəldik yaman,

Səyrişən dodaqlar pıçıldayırdı.

Ayrılıq ağırmış, ağırmış yaman,

Gözümüzdə yaşlar parıldayırdı.

Susaraq dərindən köks ötürürdük,

Beləcə sakitcə dayandıq, durduq.

Bu nakam sevgidə nələr görmədik?!

Əhdi, etibarı biz yerə vurduq.

 

Bu Payız

 

Yenə boz buludlar bürüyüb göyü,

Yenə qaşqabağın çatıb təbiət.

Yenə sapsarı saralıb söyüd,

Yenə payız gəlir... Gələcək, əlbət.

Küləyin səsindən qorxu keçirir,

Balaca uşaqlar öz yatağında.

"Dünya dağılacaq, gizlənək" deyir,

Dadır təhlükəni körpə çağında.

Süpürülüb tamam, qalıb həyətdə,

Küknar çubuqları qalaq durubdur.

Bu payız salıbdır məni dərdə,

Xəzan yarpaqlardan təpə qurubdur.

Bu payız yamanca üşütdü məni,

Ömrün payızı da bir yandan gəlir.

Soldurub yamyaşıl çölü, çəməni,

Bu qəddar küləklər hayandan gəlir?

Günəş qürub edir, qaralır səma

Gündüz öz yerini gecəyə verir,

Payızı gəl daha yadıma salma,

Mənim ömrümün payızı gəlir.

 

Olar

 

(Qəzəl ovqatında)

 

Zülfünü tökmə üzə, hər tərəf qaranlıq olar,

Sanıram batdı günəş, gəl ki, pərişanlıq olar.

Gözəllərdə adətdir, naz eləsin öz yarına,

Xoş gələr işvə-nazı, o da bircə anlıq olar.

Nə qədər lütf eləsə, məşuq əgər aşiqinə,

Biləsən, bir o qədər həyat firavanlıq olar.

Görməsəm ay üzünü, zülmət olar aləmdə,

qalar dünya özü, ki insanlıq olar.

Verməsən arzuma ehya, çətin ki, sağ qalaram,

Dözməz buna Firdovsi, sonra peşmanlıq olar.

 

 

Firdovsi ƏLƏMOĞLU

 

525-ci qəzet.- 2019.- 20 dekabr.- S.15.