Azərbaycan kitabxanaşünaslığının patriarxı

 

 

Azərbaycan elmində məktəb yaradan, yeni cığır açan, böyük elmi kəşflər edən alimlər, ziyalılar çox olmuşdur və indi də vardır. Ancaq bütöv bir elm sahəsini yaradan, yarım əsrdən çox bir müddətdə onu ayaqda saxlayan, ayrıca bir elm sahəsinin inkişafı onun adı ilə bağlı olan, bütöv bir elm sahəsinin ağsaqqalı olan alimlərimiz isə çox azdır. Bəlkə barmaqla sayılası qədərdir. Məhz belə alimlərimizdən, ziyalılarımızdan biri Azərbaycanda kitabxanaşünaslıq elminin yaradıcısı, respublikamızda kitabxanaçılıq təhsilinin təməlini yaradan alim, bütövlükdə Azərbaycan kitabxanaçılar ordusunun ağsaqqalı, patriarxı müəllimi olan Əməkdar elm xadimi, Əməkdar mədəniyyət işçisi, "Şöhrət" "Şərəf" ordenli, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərdi təqaüdçüsü, Bakı Dövlət Universitetinin "Fəxri professoru", BMT yanında Beynəlxalq İnformasiyalaşdırma Akademiyasının akademiki, tarix elmləri doktoru, professor Abuzər Alı oğlu Xələfovdur. Böyük alimin özünün yazdığı kimi, bir vaxtlar "ayaqyalın" Qərbi Azərbaycanın Göyçə mahalının Cil kəndindən Bakıya gələn gənc oğlan kitabxanaçılıq ixtisasını seçərkən heç təsəvvürünə belə gətirə bilməzdi ki, vaxt gələcək bu sahənin, bu elmin bu ixtisasın yaradıcısı, ağsaqqalı sözün əsl mənasında "patriarxı" olacaqdır.

Həmişə həyatda da, elmdə yeni cığır açmaq hər hansı bir elm sahəsinin təkamül tarixini yazmaq, formalaşdırmaq həm çox çətin həm çox şərəfli olur bu yolu tutanlara şərəf böyük uğur gətirir. Məhz Abuzər müəllim çətinliklərdən qorxmayaraq bu yolu tutur Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi səlnaməsini yaratmağa başlayır bu sahədə namizədlik doktorluq dissertasiyası müdafiə edir, cild-cild kitablar yazır, tarix yaradanlardan olur. Azərbaycanda kitabxanaşünaslıq elminin təməlini qoyur, banisi olur, "Abuzər Xələfov Kitabxanaşünaslıq elmi məktəbini" yaradır. Bu gün 100 yaşlı Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq İnformasiya fakültəsinin 4 kafedrasında, respublikamızın aparıcı kitabxanalarında çalışan 100-dən artıq elmi kadrların demək olar ki hamısı, o cümlədən, bu sətirlərin müəllifi Abuzər Xələfov Elmi Məktəbinin yetişdirmələridirlər. Heç təsadüfi deyildir ki, bu gün Abuzər müəllimi böyük fəxrlə "müəllimlər müəllimi", "Alimlər müəllimi" adlandırırlar. Bu gün o, BDU-nun ilk "Fəxri professoru" kimi, Azərbaycanda kitabxanaşünaslıq elminin inkişafına öz töhfələrini verməkdə davam edir, kitabxanaşünas, biblioqraf kitabşünas elmi kadrlarının hazırlanması işlərinə böyük həvəslə rəhbərlik edir, alimlər ordusunun yetişməsi işində öz tələbələri ilə çiyin-çiyinə çalışmaqda davam edir, öz elmi bilik bacarıqlarını gənclərə öyrədir.

Professor Abuzər Xələfov həm Azərbaycanda kitabxanaçılıq təhsilinin təşkilatçısı hesab olunur. Respublikamızda yeganə ali kitabxanaçılıq təhsili verən BDU-nun Kitabxanaçılıq İnformasiya fakültəsinin 57 il bundan öncə Filologiya fakültəsinin nəzdində bir şöbədən müstəqil fakültəyə çevrilməsi təşəbbüsü məhz Abuzər müəllimə məxsusdur görkəmli alim 25 il böyük uğurla dekan kimi həmin fakültəyə rəhbərlik etmişdir. Bu vəzifədə o, 10 minlərlə ali ixtisas təhsilli kitabxanaçı kadrlarının hazırlanması işlərində uğurla çalışaraq fəal təhsil təşkilatçısı olmuşdur. Bu gün həmin fakültənin 4 kafedrasında çalışan 100-ə yaxın alimin hamısı Abuzər müəllimin yetirmələridir.

Abuzər müəllim 1963-cü ildən bugünlərədək BDU-nun Kitabxanaşünaslıq kafedrasına rəhbərlik etmişdir. Onun rəhbərliyi xeyir-duası ilə onlarla mütəxəssis dissertasiya müdafiə edərək elmlər doktoru fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. Professor A.Xələfov kitabxanaşünaslıq-biblioqrafiya elmi sahəsində mütəxəssis, elmi-pedaqoji kadrların hazırlığında da əvəzsiz rol oynamışdır. Ümumiyyətlə, o, Azərbaycanda kitabxanaşünaslıq elmi sahəsində xüsusi elmi məktəb yaratmış, kitabxana işinin tarixi, nəzəriyyəsi, metodologiyası aktual problemləri ilə bağlı geniş tədqiqatlar aparan 1 elmlər doktoru 10-dan çox elmlər namizədi (fəlsəfə doktoru) hazırlamışdır. Professor A.Xələfovun tanınmış yetirmələri sırasında 2 professor - Xəlil İsmayılov bu sətrlərin müəllifi, dosent Elçin Əhmədov, dosent Knyaz Aslan, dosent Mehmanəli Məmmədov, dosent Pərviz Kazimi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Eldəniz Məmmədov digər adları təhsil, elm mədəniyyət tarixinə həkk olunmuş çoxlu sayda tanınmış alimlər vardır. Tanınmış alim, eyni zamanda, 25 nəfər elmlər namizədi elmlər doktorunun hazırlanmasında elmi məsləhətçi ya opponent kimi xüsusi fəallıq göstərmişdir.

Professor Abuzər Xələfovun Azərbaycan kitabxanaşünaslığı tarixində ən böyük xidmətlərində biri bəlkə birincisi ilk dəfə olaraq Azərbaycanda kitabxana işinin tarixinin tədqiqindən ibarətdir. Qədim şumer tayfalarından başlamış, bu günümüzədək Azərbaycanda kitabxana işinin tarixini zərgər dəqiqliyi ilə araşdıran böyük alimin yazdığı çoxcildlik "Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi" kitabı yarım əsrdən artıq bir müddətdə bütün kitabxana işçilərinin, kitabxanaşünaslıq sahəsinin bütün tədqiqatçılarının stolüstü kitabına çevrilmişdir neçə-neçə əsrlər boyu bir neçə kitabxanaçılar nəslinin yetişməsində bu əsərlər öz əhəmiyyətli rolunu oynayacaq müəllifinə şərəf şöhrət gətirərək, onu tarixda yaşadacaqdır.

Bu gün milli mənəvi dəyərlərimizin saxlanc yeri, mənəviyyat məbədi hesab olunan Azərbaycan Milli Kitabxanasının tarixininilk tədqiqatçısı məhz professor Abuzər Xələfov olmuşduronun "Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi" çoxcildliyində Milli Kitabxananın təşkili üçün göstərilən səylər, həmin kitabxananın yaradılması və inkişafının sonrakı mərhələləri böyük fədakarlıqla tədqiq olunmuşböyük sevgi ilə qələmə alınmışdır. Hətta 2013-cü ildə Azərbaycan Milli Kitabxanasının 90 illik yubileyi ərəfəsində Abuzər müəllimin "M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası" adlı kitabı nəşr olunmuşdur.

Abuzər müəllim həm də dövrün, zamanın fövqündə gedən alimdir, müasir dövrdə kitabxanaşünaslığın qarşısında duran vəzifələrdən, informasiya cəmiyyətində kitabxanaların yeri və funksiyalarında bəhs edən "Kitabxana və cəmiyyət", "Kitabxanaların kompüterləşdirilməsinin əsasları" kimi elmi əsərlərin və monoqrafiyaların da müəllifidir. Yaşının kifayər qədər olmasına baxmayaraq, Abuzər müəllim bu gün də yazıb-yaradır və bu günlərdə ömrünün ən gözəl illərini həsr etdiyi və əbədi olaraq əhdi-peyman bağladığı Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyi ərəfəsində "Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanasının 100 illiyi" adlı 270 səhifəlik monoqrafiyası nəşr olunmuşdur.

Professor Abuzər Xələfovdan sonra Milli Kitabxananın tarixinin sonrakı inkişafı dövrlərini tədqiq edən bütün müəlliflər, o cümlədən, dosent Almaz Abbasovabu sətirlərin müəllifi də öz əsərlərində Abuzər müəllimin tədqiqatlarına əsaslanmışlar və zənnimizcə, hələ bir çox onilliklər ərzində bu ənənə davam edəcəkdir.

Professor Abuzər Xələfov həm də böyük elm və təhsil təşkilatçısıdır və uzun illərdir ki (1972-ci ildən bugünədək), Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Elmi-Metodik Şurasının "Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq" bölməsinin sədridir, kitabxanaçılıq təhsili sahəsində bütün proqramların və digər elmi-metodik materialların hazırlanması işlərinə rəhbərlik etmişdir. Eyni zamanda, uzun müddətdir ki, Təhsil və Mədəniyyət nazirliklərinin Kitabxana şuralarının da üzvüdürbu günbu istiqamətdə fəal çalışmaqdadır.

Abuzər müəllimi əbəs yerə bütün Azərbaycan kitabxanaçılarının ağsaqqalı adlandırmırlar, çünki bu gün ölkəmizin 10 mindən artıq kitabxanalarında çalışanların demək olar ki, böyük əksəriyyəti bu böyük alimin tələbələridirlər, onun xeyir-duası ilə həyata vəsiqə almışlar, elmimizin və mədəniyyətimizin inkişafı yolunda uğurla çalışırlar.

Abuzər müəllimin Azərbaycan Respublikasında təhsilin, elmin və mədəniyyətin inkişafındakı xidmətləri respublikamızın rəhbərliyi tərəfindən, o cümlədən, xalqımızın Ulu öndəri Heydər Əliyev tərəfindən və həm də onun elm, mədəniyyət, təhsil siyasətini böyük uğurla davaminkişaf etdirən cənab Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilmişdir. Görkəmli alim  Əməkdar mədəniyyət işçisi və Əməkdar elm xadimi fəxri adları ilə, "Şərəf" və "Şöhrət" ordenləri ilə təltif olunmuşdur, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərdi təqaüdçüsüdür.

Professor Abuzər Xələfovin 85 illik yubileyi təntənəli şəkildə bütün respublikamızda, o cümlədən, Milli Kitabxanada çox böyük təntənə ilə qeyd olunmuşdurbu yubiley çərçivəsində keçirilən tədbirlərin birində Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev Abuzər müəllimi Azərbaycanın "Baş Kitabxanaçısı" adlandırmışdır. Məncə, ölkəmizin 20 minlik kitabxanaçılar ordusunun önündə gedən, hamımızın ağsaqqalı, Azərbaycan kitabxanaşünaslığının patriarxı tarix elmləri doktoru, professor Abuzər Xələfov bu adı ləyaqətlə daşımağa haqqı olan bir alimdir, ziyalıdır.

Mənə kitabxanaşünaslıq elminin sirlərini öyrədən və mənim bu səviyyəyə gəlib çıxmağımda böyük əməyi olan, mənim elmi rəhbərim gözəl insan və ziyalı, cəfakeş və təəssübkeş alim, yorulmaz tədqiqatçı olan professor Abuzər Xələfovun ad gününü təbrik edirona uzunsağlam ömür və cansağlığı arzulayıram.

 

 

Kərim TAHİROV

Milli Kitabxananın direktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi, professor

 

525-ci qəzet.- 2019.- 27 dekabr.- S.12.