Nəsimi yaradıcılığına dair yeni kitab

 

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin (ADMİU) Beynəlxalq əlaqələr və tərbiyə işləri üzrə prorektoru, filologiya elmləri doktoru, professor Gülşən Əliyeva-Kəngərlinin "Hüsnü-cəmal, əqli kamal (Nəsimi poetikasından incilər)" kitabı nəşr olunub.

Akademik Teymur Kərimlinin elmi redaktorluğu ilə işıq üzü görən kitaba tanınmış füzulişünas alim Gülşən Əliyeva-Kəngərlinin dahi Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsimi haqqında mülahizələri daxil edilib. Nəsimi poeziyası heç bir ənənəvi estetik qəlibə sığdırmayan müəllif onun şeirinin poetik özəlliklərini sufi hürufizm nəzəriyyələri kontekstində, Şərqə məxsus "qəvaidi-ədəbiyyə" əsasında açıb, ecazkar Nəsimi poeziyasına yanaşmağın yollarını göstərib. O, türk-islam dünyasının mütəfəkkiri İmadəddin Nəsimi poeziya nəhrindən keçməyi, mifik sehrli aləmindən, möcüzələrdən, fikrin  sehr dolu cəngəlliklərindən, gerçəkliyin  adiliklərindən, hərflərin rəqəmlərin başgicəlləndirici mühitindən, cadu rəmzlərin dolanbac cığırlarından, mistik düşüncənin ziqzaqlarından, hüsnün eşqin durğunluğundan keçmək kimi qiymətləndirir. Nəsimi şeirinin bədii fəlsəfi dünyasına girmək üçün Azərbaycan tarixini, İslam dini zənginliklərini, qədim türk əşirətlərini qədim türklərin düşüncə tərzini dərindən bilməyin zəruriliyini, iki cahanı öz varlığına sığdıran, əslində, yerlə göy sərhədlərində dayanan, Allahı insana endirən bir şair barəsində yazmağın çox mürəkkəb olduğunu bildirir.

Kitabda Nəsiminin şəxsiyyətinə yaradıcılığına həsr olunmuş "Türk ruhunun poetik vüsəti", "Şeirimizin "quş dili", yaxud Nəsimi poeziyasında rəmz", "Nəsimi poeziyasında "hüsnü-cəmal", "Nəsimi poeziyasında Can, Cahan, Canan (kosmik aləmin dərki)", "Nəsimi şeirində vəhdət: mürşid mürid", "İki dahi: Nəsimi Füzuli şeirində ədəbi paralelizm" "Bütün zamanların dahisi (nəticə əvəzinə)" sərlövhəli məqalələr toplanıb.

 

525-ci qəzet.- 2020.- 10 yanvar.- S.8.