Şeirdə milli-estetik özəlliklər: Oljas Süleymenov poeziyazı

 

Professor, ADPU "Türk araşdırmaları" bölməsinin müdiri

Yaradıcılığında daha çox milli-estetik normaların dürüst formalarını tətbiq edən, dünya miqyasında tanınan müasir qazax ədəbiyyatının görkəmli şəxsiyyətlərindən biri (eyni zamanda deyərdim ki, birincisi) bu günlərdə 85 yaşı qeyd edilən Oljas Süleymenovdur.

 

"Oljas Süleymenov dünyanın bizə məlum olan, bəlkə də yeganə şairidir ki, təfəkkürü eyni zamanda, həm zəngin etnoqrafik potensiala, həm də müasir poetik "diplomatiya"ya malikdir - naturalizmlə analitizmin bu cür üzvü vəhdətini verən ikinci bir şairi təsəvvürə gətirmək qeyri-mümkündür..." (N.Cəfərov). O.Süleymenov yaradıcılığı bu gündən həm keçmişə, həm   gələcəyə körpü salan milli-təəssübkeş bədii düşüncə sistemidir. Heç şübhəsiz, Oljas Süleymenov bir tarixçi-alim, etnoqraf olmaqla yanaşı, həm də müasir qazax şeirinin görkəmli və məşhur nümayəndəsidir. Onun poeziya qüdrəti bir neçə cəhətinə görə fərqlənir və seçilir. O.Süleymenov yaradıcılığı həm mövzu, həm də forma baxımından orijinaldır. Ona görə də O.Süleymenov oxucuların nəzərində Sovet şairlərinin (bəziləri istisna olunmaqla) ənənəvi mövzu və forma modelini əsasən qəbul etməyən şair "görkəmi" ilə daha çox fərqlənir. Onun poeziyasında Sovet rejiminin qadağalar qoyduğu mövzu məhdudiyyətinin olmaması, fərqli düşüncə tərzi və bunun poetik detal, poetik nümunə şəklində özünü büruzə verməsi adi hala çevrilmişdir. Bu səbəbdəndir ki, O.Süleymenov lirikasında siyasi motiv və çalar ön planda dayanmış, şair idealının əsas göstəricisi kimi diqqəti cəlb etmişdir.

 

Ölkəm!

Sən də Qazaxıstanla bil,

Ən sınanmış,

Ən dözümlü oğullarını

Biz təkcə səni sevirik

Yanırıq,

Təkcə sənin eşqinə.

Qoruyuruq haqqımızı -

Dişlərimiz kilidlənmir

Tab eləmir

Qoruyuruq

Çöl genişliyiynən,

Alatau dağlarının ucalığıynan

Qışqırmaq haqqımızı!

 

O.Süleymenov yaradıcılığında tarixi özünüdərkin əhatə dairəsi olduqca böyük görünür. Bu qrup şeirlərində şair narahatçılıqlarını oxucu tam mənada dərk edir, ona şərik çıxır. Şair də öz növbəsində milli-etnik kimlik düşüncə təsirində tarixi səyahətə üstünlük verir: "Mən şəhər oğluyam, çöl-biyabanla döyüşə yollanmalıyam. Nurani qocalar, bilmək istəyirəm, deyin, mənim şəhərlərim necə məhv olub?" - deyimi ilə tarixi suala cavab axtarır:

 

Bəyaz Otrar şəhərim,

Hanı qala divarların?

Yarım ilə alov tutub yandımı?

Dözmədimi döyüşlərə?

İki yüz gün, gecə-gündüz?

Uzun çəkdi mühasirə.

Yeraltı yollar kəsili.

Nə çörək var, nə ət, nə ot.

 

Bütün hallarda şairin tarixə "boylanması" mənsub olduğu xalqın minillərdən üzü bəri gəlişi və tarixi faciələrlə üzləşməsinin salnaməsini xatırladır. Bu məqamda uzaq və yaxın keçmişin xatırlanması xalqı üçün döyünən həssas bir ürəyin narahatçılıqları təsirindədir:

 

El-obalar kül altda,

Hələ çox anmaq olar

Külə dönən o çölü

Ürək istəmir nəsə

Çünki o səsləyir

Qisas almağa!

Necə ovunduraq

Nə cür atlandıraq

Ürəyim səni?

 

O.Süleymenov sənətində türkün tarixi dünyasına səyahət və ona həsrət ifadə edən münasibət diqqəti cəlb edən xüsusi haldır. Daha doğrusu, o, bu halda "türk çölləri boyu Şərqdən Qərbə çapan bir qəhrəman türk atlısı rolunda" çıxış edir.

 

O.Süleymenov gəzdiyi yerlərdə mənsub olduğu xalqın dünənindən və bu günündən söhbət açmağı özünə borc bilir:

 

Köç edib gəzirəm bu yer üzünü

qarışbaqarış,

Məsləhət görürlər bir bina qurum.

Mənsə fürsət düşən kimi

Afrikanı,

Fransanı,

Asiyanı dolaşıb,

Açıb gözlərini

Hələbdəki ərəbin,

Nyu-Yorkda

dastanlardan söz açıb

geri dönürəm...

 

"Dastanlardan söz açıb geri qayıdan" şair nə qalibdir, nə də məğlub. O, bütün görüntülərdə sadəcə vətəndaş və insandır. Ürəyində bəşəri duyğuları yaşadan, torpağına qəlbən bağlı olan bir insan və vətəndaş. Onun insan və vətəndaş hüququ yüksək olduğu üçün sözünün kəsəri daha da artır, haqq sözünü daha da cəsarətli deyir:

 

Ölkəm,

Sən Qazaxıstan sınağından

çıxmısan -

Bu yerdə

Xaç əlindən tərpənməyə

yer yoxdur.

 

O.Süleymenov bu cür deyimdə inzibati-amirlik və totalitar dövrünün amansızlıqlarını göz önünə gətirir. O dövrün dəhşətlərini xatırlayır. Sürgün yeri kimi seçilmiş Qazaxıstanın "milyonlara qəbir evi" olmasını təəssüflə qeyd edir. Torpağının, ölkəsinin və millətinin bu faciələrdə günahsız olduğunu bilsə də, başqalarından üzr istəməyi özünə borc bilir. Əslində, şairin üzrxahlığı öz ölkəsinin günahlarından irəli gəlmir, O.Süleymenovun bu poetik üsyankarlığında böyük bir rejimin, böyük bir imperiyanın, onun qanunlarının ittihamı önə keçir:

 

Qazaxıstan!..

Təkcə səndə yerləşir

Bütün yer üzündəki

Paytaxtların türməsi

Sən ucsuz-bucaqsız sürgün yerisən

Kiçik bir xəritədə.

 

 

 

"Bir çəkməçi vardı bizim aulda" şeirində O.Süleymenov təkcə kəskin deyim və ittihamları ilə diqqəti cəlb etmir, həm də ümumsovet poeziyası üçün xarakterik olmayan bir baryeri aşır, fikirlərində analitizmə geniş yer verməklə "inqilabçı" təsiri bağışlayır:

 

Hamıya çəkmə tikirdi,

Öz ayağının üstündə.

Ona elə gəlirdi,

Ayrı-seçkilik salmır,

Bərabərləşdirir hamını

bu yolla...

 

Konkret məkan və zaman reallıqlarını özünə əks etdirən bu şeirdə mövcud bir rejim, o cümlədən, konkret bir "ideoloq" obrazı fikri daha çox məşğul edir. Oxucu bir növ arxada qalan yaxın keçmişin reallıqlarının dəhşətlərini yenidən "yaşayır".

 

Boyu vardı

Bapbalaca

Napoleon sayağı.

O tikdiyi çəkmələrdə

Div boyda adamlara

Gəzmək asan deyildi

Çəkmə sıxır ayağı.

Hamı elə bilirdi

Çəkməni Allah verib

Verib ki, qoy müsəlman

Dua eləyən zaman

Ayaqlarını sıxan

Çəkmələrini çıxartsın.

 

Diqqət etdikdə görürük ki, Oljasın poetik təfəkkürü qədim mənbələrdən güc alır - qədim türk poeziyasından başlayaraq, Mərkəzi Asiya, Ural, Volqaboyu, Qafqaz - Kiçik Asiya regionları ruhu dolanan şairin poetik axtarışları üçün əhəmiyyətli mənbəyə çevrilir.

 

Lakin nisbətən sonrakı əsrlərdə müəyyən mənada epos sərbəstliyinə yiyələnən türk şeiri əvvəlki ənənələrə kifayət qədər yaxınlaşa bilmədi. Düzdür, XX əsrdə ümumən türk şeiri milli-ictimai baxımdan nəzərə çarpacaq dərəcədə inkişafını bərpa edə bildi. Zəngin epos təfəkkür və mədəniyyətinə qayıdış, onun sənətdə tam bərpası O.Süleymenov yaradıcılığında özünü təsdiqlədi. "Mən səni...", "Uşaqlıq, bağ, bürkü", "Akın Smetin son nəğməsi", "Köçəri" və s. onlarla digər şeirləri məzmun, eyni zamanda, forma, quruluş baxımından epos təfəkkürü elementlərinə xeyli yaxındır:

 

Vur-tut səkkiz yaşım

olardı yəqin.

Uşaqlıq illəri.

Yay. Arxa cəbhə.

Yastı daxmaların yanından keçən

Köhnə arabaların cırıltı səsi.

Bürkü təntidəndə yaxınlıqda çay

Bağlar toz içində.

 

Bu səbəbdəndir ki, onun istər məhəbbət, istərsə də fəlsəfi lirikası tam mənada orijinal məzmun və ideyaya söykənir...

 

Diqqətlə izlədikdə O.Süleymenovun "sevgi şeirlərində" hər şeydən azad olmuş saf məhəbbətdən söz getmir. Sözün mənası ilkin qatda deyil, daha dərin qatlarda aşkarlanır.

 

Su ki girdi qaba

Tələsir almağa

Qabın şəklini

Söz isə -

Elə ki, yatdı ürəyə

Dəyişmir donunu,

Necə var, eləcə salır əksini

 

- deyən şair özünün "həyat" fəlsəfəsini də bu uyğunluqda ifadə edir:

 

Yuxun şirin olsun, dədə

Rahat yat, ata.

Halım yaxşıdır.

...Varlı-hallıyam.

Görürəm doğmalaşdığını hər şeyin,

Məni varlı görmək istəmirdinmi?

 

O.Süleymenov öz şeirlərində insan faktorunu və amilini əsas obyektə çevirir. Hadisələrin mərkəzində dayanan insan şairin etnoqrafik təfəkkürə bağlılığının göstəricisidir. Həmin insan şairin əcdadı, özü və müasirləridir. Məhz buna görə də insan obyekt kimi O.Süleymenovda olduqca güclüdür. O, həm də çevik və aparıcıdır. Dünənin acılarına acıyan, keçmişinin uğurlarından qürur duyan, gələcəyə ümidlə baxan şəxsdir:

 

Mən səni sevirəm, Fransa

Sənin adınla çağırardılar.

bütün gəlmələri

"firəng" - deyə

Mənim əcdadlarım

cəngavərlərini

kəməndlə sürüyüb

saldı yəhərdən.

 

İnsanın bir ölkənin deyil, həm də bəşər övladı olması məsələləri O.Süleymenov yaradıcılığında özünü qabarıq göstərir. Əsasən, şairin milli təəssübkeşlik amillərinin güclü olduğu sənətində bəşəri ideyaların da özünəməxsus planda təcəssümü milli-etnik və bəşəri tarixi təkamül problemlərinin sintezindən doğur. Artıq şairin kəşf etdiyi yeni insan "inqilabçı təfəkküründən" uzaqlaşır, düşüncələrində bəşəri dəyərlərə üstünlük verir.

 

Demək olar ki, keçən əsrin 80-ci illərinə qədərki yaradıcılığında O.Süleymenov insanı həm milli, həm də bəşəri platformada saxlayırdısa, 80-ci illərdən sonrakı poeziyasında o, insanı əsasən "milli-etnik müəyyənləşmədə" təqdim edir. Sənətində bu ideyanı bayraq kimi dalğalandırmağı vacib sayır. Əlbəttə, bu nəzərə çarpacaq hal O.Süleymenov yaradıcılığı üçün tam yeni keyfiyyət göstəricisi deyildir. Bunun rüşeym və izləri onun sənətində bütün dövrlərdə bu və ya digər dərəcədə özünü göstərmiş, aktual mövzuya çevrilmişdir. Lakin XX əsrin 80-ci illərdən etibarən insanın etnik məzmunu, onun etnik-psixoloji, etnik-kulturoloji amilləri şairin poeziyasında tarixi proseslər və müasir özünütəsdiq səviyyəsində təqdim olunur.

 

Boz örtüklü Monqolustan çölündə,

Yatır

Noqayları,

Bulqarları,

Qazaxların

orduları.

Bizi üzü Qərbə dəfn eyləyiblər.

Bizim arxamızda sonuncu dəniz!

Fırlan, Yer kürəmiz!

Bu gün anlayıram daha çox səni.

Ağrın, acıların kaş mənə gələ.

Dolan, aynalayn, dönüm başına,

Köç edib dönürəm yolların ilə.

Şəhidlərin şücaəti sözdən uca!

 

Elman QULİYEV

 525-ci qəzet.- 2021.- 21 may.- S.13