QOŞMALAR

Mürği-ruhum təndə durmaz, dövr edər,

Yenə canan düşdü yada, ay mədəd!

Qərib ölkə, baş yastıqda, göz yolda,

Kimim var ki, yetə dada, ay mədəd!

Diyarı-qürbətdə mən bəxtiqarə

Bir dərdə düşmüşəm, bulunmaz çarə;

Bilsəm, badi-səba yetirər yarə,

Çəkərəm bir qəlbi səda, ay mədəd!

Sübhü şam gözümdən tökərəm qanlar,

Görüb yar, müsahib üzümü danlar...

Hər diyara qəflə işlər, yapanlar,

Gələn yoxdur bu bərbadə, ay mədəd!

Gözdən saldım gözəllərin cəmini,

Yəqubun bağladım dərdü qəmini;

Seyli-əşkim tutdu ruyi-zəmini,

Tapmadım, əyləşəm, ada, ay mədəd!

İzn olmadı qucam incə belindən,

Öpəm dodağından, əməm dilindən.

Mən Şakirəm, bir zalımın əlindən

Cavan ömrü verdim bada, ay mədəd!

 

***

 

Şamü səhər qan süzüldü didəmdən,

Razi-dilim pərizada yetmədi.

Gah yalvardım, gah döşəndim payinə,

Kar guşinə nalə, səda yetmədi.

Tora saldı canan könül quşumu,

Aldadıban sərdən aldı huşumu.

Qatdı fələk qovğalarla başımı,

Rəhmə gəlib yar imdada yetmədi.

O gözləri şəhla, qaməti bəstə,

Anlamaz, çəkir Şakir şikəstə,

Didari şövqündən düşübdü xəstə,

Ömür keçib, bir murada yetmədi.

GƏRAYLI

müddətdi o biilqar

Mənimlə göz-gözə gəlməz.

Boş, bihudə sözdən ötrü,

Yar yarınnan sözə gəlməz.

Eşqinə can verə-verə,

Müştaq idim o dilbərə,

Tor qurmuşam nahaq yerə,

Ahu olub düzə gəlməz.

Az qalıb ki, fitnə-feli,

Şakiri eləyə dəli,

Qapı-qapı gəzər eli,

Yön çevirib bizə gəlməz.

 

Baba bəy Şakir

 

525-ci qəzet.- 2022.- 7 may.- S.23.