AZƏRBAYCAN

 

Xəyal atı ilə gəzsən hər yanı,

Tapammazsan bu cür xoşbəxt bir anı.

 

Nəqş edib qəlblərə tarix əzəldən

Qədim qandaşlığı - ali ehsanı.

 

Göylərə qaldırıb əzizləməkdə,

Bu gün Azər eli Özbəkistanı.

 

Söyləsin min illik ağsaçlı tarix

Bu dostluq bilibmi şübhə, gümanı?

 

Özbəyəm, qədimdən sevib gəlmişəm,

Bu incə azəri dili, zəbanı.

 

Dostluq bu - sevgi tək şirin sevincdir,

Həmişə yüksəldər hər bir insanı.

 

Əslən Muğannaya bənzətmək olar,

Babəkin qəlbindən daşan tüğyanı.

 

Nizami balından halva bişirmiş

Nəvai zəbt edib bütün cahanı.

 

Bircə an əlindən qoymuşmu özbək,

Özün de, Füzuli yazan divanı?!

 

Əzizim, qəlbimdə yaşatmaqdayam,

Nəsimidən miras sabit imanı.

 

Vurğunun şeiriçün can versə özbək,

Azər əsirgərmi Qafurdan canı.

 

Səninlə tarixin sınaqlarında

Birgə tanımışıq yaxşı-yamanı.

 

Tarix bir misilsiz, ali sərvətdir,

Mədh edim bu günü, eynən bu anı.

 

Qandaşlıq bayrağın göyə qaldırıb,

Gözə sürtməkdəyik bu gül məkanı.

 

Xəzər bir piyalə, yəni cami-Cam,

İçək şərəfinə dövrün-dövranın.

 

Mən sən tək bir yurdu tapmağım güman,

Sən tapammazsan mən tək mehmanı.

 

Mövcud olmasaydı dünyada əgər,

Xəyalən tapardım Azərbaycanı.

 

1980

 

 

Yaşar Qasımbəyli

 

Abdulla ARİPOV

Özbəkistanın Xalq şairi

 

525-ci qəzet.- 2022.- 17 may.- S.15.