Məmməd Məmmədqulu oğlu Məmmədyarov

 

Sovet dövrünün heykəlləri

 

Azərbaycanda sovet dövründə ucaldılmış abidələrdən biri də Məmməd Məmmədqulu oğlu Məmmədyarovun Maştağa kəndindəki abidəsidir. M.Məmmədyarovun fəaliyyəti haqqında əhalinin mütləq əksəriyyətinin məlumatsız olduğunu nəzərə alaraq, qısa da olsa, onun haqqında məlumat verməyi lazım bilirik.

Bakının ən qədim kəndlərindən biri olan, xalqın adət-ənənəsini, islam dinini sovet dövrü qadağalarından, hücumlarından ləyaqətlə qoruyan Maştağa kəndinin girəcəyində heykəli ucaldılmış Məmməd Məmmədqulu oğlu Məmmədyarov kimdir? Fikrimizcə, hər gün bu heykəlin qarşısından Buzovnaya, Bilgəhə və digər Bakı kəndlərinə gedən insanları heç olmasa ani də olsa, bu sual düşündürməyə bilməz.

Azərbaycan Respublikasının prezidenti H.Əliyevin 27 mart 1998-ci il "31 mart Azərbaycanlıların Soyqırımı haqqında" fərmanından sonra 1918-ci il faciəsilə bağlı bir sıra tədqiqat işləri aparılmasına baxmayaraq hələ də bu dövrün öyrənilməmiş səhifələri mövcuddur ki, bunlardan biri M.Məmmədyarovun fəaliyyətilə bağlıdır. Onun fəaliyyətinin obyektiv tədqiq olunması və siyasi qiymət verilməsi tarixçilər qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdəndir. Fikrimizcə, bu cür tədqiqatların genişləndirilməsi hazırda çox aktualdır. Çünki keçən əsrin əvvəllərində xalqı erməni-bolşevik vəhşiliyindən qoruyan xalqın qeyrətli insanları, o cümlədən Maştağa kəndinin qəhrəman oğulları haqqında əhalidə heç bir məlumat olmadığı halda xalqa düşmən mövqedə dayanmış M.Məmmədyarovun təbliğ olunması bağışlanmaz səhvdir.

Onun fəaliyyəti digər bolşevik rəhbərlərə nisbətən diqqəti az cəlb etdiyinə görə haqqında yalnız sovet tarixşünaslığında fəaliyyətinin əsasən 1902-1920-ci illərini əhatə edən qısa məlumatlar var. Məmmədyarovun 1920-1933-cü illər fəaliyyətinə yazılı ədəbiyyatda demək olar ki məlumatlar yox dərəcəsindədir. Fikrimizcə, onun sovet hakimiyyəti illərində diqqətdən kənarda qalmasının əsas səbəbini erməni-rus bolşevik rəhbərlərinin M.Məmmədyarov kimilərindən öz məqsədləri üçün istifadə etdikdən sonra onlara etimadsızlıq göstərməsində, ona ciddi əhəmiyyət verməmələrində axtarmaq lazımdır.

Sovet dövründə nəşr olunmuş "Azərbaycan tarixi" kitablarında məlumatlarla yanaşı, onun haqqında T.Əsədovanın 1966-cı ildə "Məmməd Məmmədyarov. Bioqrafik oçerk" adlı 46 səhifəlik kiçik kitabça da nəşr olunub.

M.Məmmədyarov 1875-ci ildə Bakının Maştağa kəndində anadan olub. 1902-ci ildə Kommunist Partiyasına qəbul edilib. 1903-cü il ümumi iyul tətilinin təşkilatçısı, 1906-cı ildən Neft Sənaye Fəhlələri İttifaqı idarə heyətinin üzvü, 1917-ci ildən Bakı Sovetinin üzvü olub. 1917-ci ilin sonunda S.Martikyan, M.Plşakov, A.Baqdasarovla birlikə qırmızı qvardiyanın təşkilində fəal iştirak edib.

 Sovet tarixşünaslığında onun fəaliyyətinin ən "parlaq" dövrü kimi Bakıda müsəlman əhaliyə qarşı 1918-ci ilin mart qırğınları dövründə əks mövqedə durması, S.Şaumyanın rəhbərliyi altında müsəlman əhaliyə qarşı qırğınlarda fəal iştirakı geniş şərh olunur. Məsələn, 1958-ci ildə nəşr olunmuş "Azərbaycan Kommunist Partiyasının tarixi" kitabının I cildinin 311-ci səhifəsində yazılır: "Mart vuruşları günlərində M.Məmmədyarov, Mikoyan... və başqa bolşeviklər sovet hakimiyyətini müdafiə edənlərin ilk sıralarında idilər. Müsavatçılarla vuruşmalarda A.Mikoyanın və M.Məmmədyarovun qızıl qvardiya dəstələri xüsusilə fərqlənmişdi. Bu dəstələr "dikaya diviziyanın" Nikolayevski küçəsində (İndiki İstiqlaliyyət küçəsi) "İsmaliyyə" binasında yerləşən ştabına, habelə müsavatçıların səngər etdikləri İçərişəhərə hücum edirdilər".

Fikrimizcə, Bakıda dinc əhaliyə qarşı qırğının ən şiddətli dövründə Azərbaycan milli qüvvələrinin "İsmaliyyə" binasında yerləşən qərargahına hücum edən dəstələrdən birinə M.Məmmədyarovun rəhbərlik etməsi onun xalqa qarşı qatı düşmən mövqedə dayandığını sübut edir.

M.Məmmədyarov özü həmin hadisələrdə iştirakı haqda yazır: "1918-ci ilin mart hadisələri baş verən zaman bizim qızıl qvardiyamız sayca hələ az idi. Mart hadisələri günlərində Maştağa mollaları məscidlərdə bolşeviklərə qarşı "müqəddəs müharibə" elan edirdilər. Onlar deyirdilər ki, dindarların düşməni olan bolşevikləri öldürmək günah deyil, deyirdilər ki, kim bolşevik Məmmədyarovu öldürsə, cənnətə düşəcək. Bunda sonra Maştağa qoçusu Əzizin başçılığı ilə bir dəstə adam mənim mənzilimi mühasirəyə aldı və məni həbsxanaya saldılar" (Bax: "Sovet hakimiyyəti uğrunda", Bakı, Azərnəşr, 1967).

O, sonradan həbsxanadan qaçaraq Bakıya gəlmiş və şəhərdə dinc müsəlman əhaliyə qarşı soyqırım həyata keçirən S.Şaumyanın quldur dəstəsinə yaxından kömək göstərib.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan edildikdən sonra M.Məmmədyarov Gəncə istiqamətinə hücuma keçən daşnak-bolşevik qoşunlarının tərkibində öz xalqına qarşı vuruşub. O, özü bu barədə belə yazır: "Korqanov yoldaşın komandanlığı altında bizim qızıl qoşunlarımız Kürdəmir cəbhəsində dayanmışdı. Mərkəzi Komitənin sərəncamı ilə mən, Sultan Əliyev, Mahmud Ağayev, Hənifə Hüseynov və başqaları səfərbərliyə alınıb Kürdəmir rayonuna göndərildik... Kəndlərdə sovetlər təşkil etdik və qızıl ordu üçün yeni qüvvələr səfərbərliyə aldıq. Bir ay belə işlədik" (Bax: "Sovet hakimiyyəti uğrunda", Bakı, Azərnəşr, 1967).

Bu məsələ barədə digər mənbədə belə yazılıb: "Bakı qəzasının Maştağa və Şubanı kəndlərində M.Məmmədyarovun və D.Bünyadzadənin rəhbərliyilə azərbaycanlı kəndlilərindən dəstələr düzəldilmiş və bu dəstələr qızıl ordu hissələrinə daxil olmuşdular.

 Bakı partiya konfransının qərarına uyğun olaraq 28 iyul 1918-ci ildə Bakı Xalq Komissarları soveti 1883-1892-ci illərdə anadan olmuş bütün vətəndşların qızıl orduya çağırılması haqqında öz əmrini elan etdi. Bu əmrin müsəlman əhali arasında həyata keçirilməsində M.Məmmədyarov mühüm rol oynamışdı. O, Gəncədə yerləşən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə qarşı qanlı döyüşlərdə daşnak-bolşevik qüvvələrinə kömək göstərmək məqsədilə müsəlman əhalin zorla səfərbərliyə alması öz xalqına qarşı törətdiyi ən ağır cinayətlərdən hesab oluna bilər.

Azərbaycan xalqının fəxr edə biləcəyi tarixi günlərdən biri də 15 sentyabr 1918-ci il tarixdə Bakının daşnak-bolşevik işğalından azad olunduğu gündür. Bu qələbənin qazanılmasında Azərbaycan və qardaş Türkiyənin yüzlərlə əsgəri şəhid olmuş, onların qəhrəmanlığı sayəsində Azərbaycanın döyünən ürəyi olan Bakı düşmənlərdən təmizləmişdi. Azəbaycan milli ordusu qardaş türk ordusu ilə Bakını azad etmək uğrunda ölüm-dirim savaşı apararkən M.Məmmədyarov və başqaları məscidlərdə əhali arasında onların əleyhinə təbliğat apararaq əhalini daşnak-bolşevik hakimiyyətini qorumağa çağırmışlar. M.Məmmədyarovun bu dövr fəaliyyəti də xalqın əleyhinə düşmənçilikdən ibarətdir. O, yazır: "Bizim cəbhənin vəziyyəti çox ağır idi... İki ay bundan əvvəl biz Bakıdan çıxan zaman malik olduğumuz on beş minlik ordudan indi bizim Biləcəri mövqelərində cəmi beş yüz nəfərə qədər əsgərimiz və Petrovun gəlib özünü yetirmiş dəstəsindən iki yüz nəfər adam qalmışdır. Mübarizəni davam etdirmək daha mümkün deyildi. Çünki düşmən hər tərəfdən Bakı üzərinə yeriyirdi. Türklərin nizami qoşunları, zirehli qatarlar, müsəlman korpusunun və "Vəhşi diviziya"nın hissələri, xanların və bəylərin silahlı quldur dəstələri - bütün bunlar şəhər üzərinə gəlirdi".

M.Məmmədyarov Azərbaycan xalqını daşnak-bolşevik genosiddən qoruyan milli orduya və xilaskar türk ordusuna, həmçinin Maştağanın şəxsiyyətli insanlarına düşmən mövqe bəsləməsinə baxmayaraq milli hərbi birləşmələr Bakıya daxil olandan sonra onu həbs etsələr də, bəlkə də müsəlman olduğuna görə erməni və rus bolşeviklərindən fərqləndirərək onu öldürmədilər.

O özü bu barədə belə yazır: "Caparidze yoldaş mənə məsləhət gördü ki, Maştağaya gedib özümün bütün sənədlərimi götürüm, ailəmi yerbəyer edim, sonra isə hamı ilə birlikdə Həştərxana yola düşmək üçün şəhərə qayıdım. Mən Maştağaya gələrkən, artıq burada türk generalı Təlfüt Paşanın qərargahı yerləşmişdi. Qoçu Əziz və onun köməkçiləri olan mollalar türklərin yanında fəxri adamlar idi. Onlar qərargaha xəbər verdilər ki, "bolşeviklərin başçılarından biri" olan Məmməd Məmmədyarov Maştağaya gəlmişdir. Məni həbs etdilər və Paşanın yanına gətirdilər, o isə heç bir şey soruşmadan mənə 75 çubuq vurulmasını əmr etdi. Üçüncü gecə həmin zirzəmiyə on altı nəfər rus bolşevik yoldaşı gətirdilər, lakin onlar burada çox qalmadı. Onları apardılar və bir qədər sonra atəş səsləri eşidildi".

Daha sonra M.Məmmədyarov Gəncəyə göndərilir və məhbus kimi orda müxtəlif işlərdə işləyir. Bir qədər sonra o, həbsdən qaçaraq yenidən Bakıya gəlir və şərqdə ilk demokratik respublikanın - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin daxildən zəiflədilməsində, XI ordunun işğalında mühüm rol oynayır.

M.Məmmədyarov 1920-ci ilin əvvəllərindən etibarən Balaxanıda milli hökumət əleyhinə iş apararaq əsasən rus və erməni fəhlələrindən ibarət dəstələr düzəldərək daxildə təxribatlar aparmaqla məşğul olur. XI ordunun hücumu zamanı onun təşkil etdiyi dəstələr Bakıda pozuculuq işləri apararaq düşmənə qarşı müqavimətin təşkilinə mane olur.

Bakı XI ordu tərəfindən işğal olunduqdan sonra Maştağa kəndində düşmənə qarşı müqavimət güclü olduğuna görə komandan Ostrovskinin əmri ilə kənddə mühasirə vəziyyəti elan edilir və M.Məmmədyarov milli qüvvələri məhv etmək üçün Maştağaya göndərilir. O Maştağaya gələn kimi kəndin ağsaqqallarını, din xadimlərini və kənddə böyük hörmət sahibi olan qoçu Əzizi həbs etdirərək, onlardan qisas alaraq hamısını güllələyir.

Bundan sonra bolşeviklər 1920-ci il iyunun 28-də ona Bakı qəzasında ictimai təminat şöbəsinin təşkilini tapışırırlar. Bu dövrdə M.Məmmədyarovun rəhbərliyi ilə Bakı kəndlərində zorla əhalinin əmlakının müsadirə olunması, ərzağın, hətta yorğan-döşəklərdə olan pambığın əlindən alınaraq aclıq çəkən və vətəndaş müharibəsi gedən sovet Rusiyasına göndərilməsi geniş vüsət almışdı.

Yuxarıda sadalan və digər faktlar sübut edir ki, M.Məmmədyarovun bütün fəaliyyəti daşnak-bolşevik qüvvələrinə xidmət etməklə, Azərbaycanın müstəqilliyi əleyhinə olmuş və buna görə də öz xalqına qarşı müxtəlif cinayətlərdə şüurlu surətdə iştirak edib. O, sovet hakimiyyəti illərində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb və1933-cü ildə öz əcəlilə vəfat edib. Onun qəbri Bakıda, Fəxri Xiyabandadır.

Fikrimizcə M.Məmmədyarov və onun kimilərin fəaliyyəti haqqında tam təsəvvür yaratmaq üçün hələ çox işlər görülməli, xüsusilə arxivlərdə saxlanan mənbələr yenidən, hərtərəfli öyrənilməlidir. Lakin bu cür şəxslər haqqında yaşlı əhali arasında olan canlı şahidlərin də məlumatları dəyərli mənbə rolunu oynaya bilər. Biz hər hansı abidənin uçurdulmasına və ya götürülməsinə müsbət münasibət bəsləmirik. Lakin əhali arasında məlumatsızlığı aradan qaldırmaq üçün M.Məmmədyarovun anti-milli fəaliyyəti haqqında abidənin önündə məlumat lövhəsi asılmasını zəruri və məqsədəuyğun hesab edirik.

 

 

Məhərrəm ZÜLFÜQARLI,

tarix elmləri namizədi

mzulfugarli@gmail.com

 

525-ci qəzet.- 2009.- 1 aprel.- S.4.