Küləklə yoğrulmuş palitra

 

Tofiq Cavadov keçən əsrin əllinci illərinin sonunda Azərbaycan incəsənətinə qəfil əsən külək kimi daxil olmuşdu. Onun şaqraq rənglərinin ekspressiyası, durğunluğu, kəsafəti qovan külək təzəliyi, təravəti ilə təsviri sənətimizə həkk olunmuşdu. Nikbin akkordlarla çağlayan, bəzən qələbə marşı, bəzən də bütöv bir simfoniya tək səslənən rəngkarlıq dünyası ilə mədəniyyətimizin, təbiətimizin, həyatımızın ümdə qatlarına sirayət etməyə çalışmışdı. Duyğusuna, mövzu seçiminə görə Tofiq Cavadov Azərbaycanın ən realist rəssamıdır desək yanılmarıq. Sözün əsl mənasında sevimli Abşeronunun qaynar təbiətinin, Qara şəhər, Ağ şəhər - Bakı mənzərəsinin, Sumqayıt sənaye səltənətinin sərt, dəmir-polad qüdrətinin məğzini verməkdə heç kəslə müqayisəolunmaz, əvəzsiz sənətkardı. XX əsrin Azərbaycan paytaxtının ən dəqiq, yaşarı obrazını tutmaq məhz Tofiq Cavadovun yaradıcılığına nəsib olub desək, mübaliğə etmiş olmarıq. Özü də necə?! Ən müasir, təkrarolunmaz, rəssamın mücərrəd, fiqurativ obrazlarla ifadə etdiyi reallıq.

XXI əsrin əvvəllərinəcən bütövlükdə saxlanılıb, indiki nəsillərin yaddaşına həkk olunanacan yaşamış sənaye inqilabının, XIX-XX əsr neft bumunun bariz mənzərəsi olan Qara şəhər, Ağ şəhərdə qalan nəhəng neft çənləri, neftayırma, tərsanə qovşaqları boruların, tiyanların div nəhəngliyi, rənglərin qətran qatılığı ilə T.Cavadovun kompozisiyalarının burulğanına pərçimlənib. Onların zəhmi, qüdrəti müqabilində Xəzər dənizinin bir parçası kompozisiyada küncə qısnanmış göl təvazökarlığı ilə göyərib tamaşaçının qəlbini riqqətə gətirir. ("Qara şəhərin dənizlə görünüşü"). Hələ keçən əsrin 50-ci illərində T.Cavadovun yaradıcılığında ekoloji fəlakətin akkordları səslənməyə başlayır. Həmin heybətli, zəqqutum nəfəsli Qara şəhərdə göyə ucalan sobaların dəmir qüllələrinin kənarına bərkidilmiş banlayan xoruz, Don Kixot nizəsi, dəbilqəsi ilə atın üstündə, raket təsviri (bəli, məhz XX əsrin ilk illərində sənaye mühəndislərinin - Sialkovskinin təxəyyül və tədqiqatlarına heyranlıq və inam rəmzi kimi göyə millənən qaranquş timsalında dəmir bacanın kəlləsinə pərçimlədikləri çuqun raket forması), ulduz, ay nişanları bu boyda gücün, zəhmətin qarşısında uşaq arzusu tək kövrək, saf, işıqlı bir təbəssüm yaradır. Bir neçə kövrək ştrixlə elmin-texnikanın qarşısıalınmaz gücünə, qüdrətinə gülümsəyir, Qara şəhərin qaramatını sındırır.

Tofiq Cavadovun sənaye azmanlarının təsvirində, Qara şəhərin bacalarındakı, arzu, işıq timsallı təsvirlərində sağlam, saf, aydın bir təntənə var. Bu onun şaqraq, əlvan rənglərinin himnində, rəng şırımlarının ekspressiv dinamikasında özünü göstərir. Onun tablolarında ümidli, parlaq, günəşlə dolu həyat çağlayır. Bu mənada Tofiq Cavadov keçən əsrin deyil bu günün, gələcəyin rəssamı kimi qəlbimizdə yenidən doğulur. Axı Azərbaycan bu dövrdə, XXI əsrdə də öz rifahını, inkişafını sənayenin (xüsusilə neft sənayesinin) elmin, texnikanın inkişafına kökləməli olur. T.Cavadovun sənaye mənzərələri parlaq, insan əməyinə himn kimi səslənir. ("Metaləridən sex"). Lakin bununla belə onun əsərlərinin baş qəhrəmanı küləkdir desək təəccüblənməyin. Sevimli Abşeronun küləyi. Külək onun tablolarının canı, kompozisiyalarının rəng yaxımlarının axarını təyin edən qanıdır. ("Buzovna aşırımı", "Badam bağları" və s.) Abşeron yarımadasının körpəlikdən hüceyrələrinə qədər işləmiş küləyi əzəli çağırış kimi həmişə onun tablolarının hakimidi. Özü də müxtəlif ovqatlarda.

"Növbəyə gedənlər" monumental tablosunda isə sanki küləyə qarşı yürüş düzənlənib. Qayıqlarda "döyüş meydanına" yan alan dəniz neftçilərimi, yoxsa balıqçılarımı (onlar yad ellərdən gələn küləyi dəf etməyə gedən döyüşçülər də ola bilərlər) inad və əzmkarlıqla dayanıb. Fiqurativ bloklarla kompozisiya səthinə səpələnmiş obrazların bütövlüyü, möhkəm iradə ilə bir-birinə bağlanmış mətinliyi tutaşmanın hansı tərəfdən əsən yellərlə olur-olsun birmənalı növbəsinə can atanların qələbəsi ilə qurtaracağını əvvəldən müəyyən etməyə əsas verir. Monumentallığı, Azərbaycan incəsənətində misli görünməmiş avanqard təfsiri ilə qalibiyyət qazanmış rəssamın fırçasından bu əsər 1963-cü ilin 9 oktyabrında ölümündən sonra açılmış birinci və yeganə fərdi sərgisində ekspozisiyadan asılmaq üçün iqtidarın icazəsinə möhtac qalmışdı. Sərgi "Növbəyə gedənlər"siz açılmışdı. O da Tofiq Cavadovun anasının yalvarışları sayəsində. Çünki Tofiq Cavadovun doğma qardaşı Mircavad bu əsərsiz sərgini açmaq istəmirdi. İqtidar sahibi isə bu tablo ekspozisiyada olduğu təqdirdə sərginin açılışını qadağan edəcəyini bildirmişdi. Anasının göz yaşlarına tab gətirməyən Mircavad ömründə ilk dəfə təslim olmuşdu. "Növbəyə gedənlər" tablosu beləliklə dünənə, srağagünə qədər yaş, rütubətli anbarlarda onun-bunun küncündə, divarında qapanaraq qısılıb işıq üzünə həsrət qalmışdı. Axı iş o qədər böyükdür ki, bir-birinə həncama ilə birləşdirilmiş iki darvaza tayı boyda tablonu bərpa etməyə belə yer tapılmamışdı. Amma dünyanın dəyişən-dönən zəmanə yelləri bu gün elə bir dövrə gətirib çıxarmışdı ki, "Növbəyə gedənlər" Müasir Azərbaycan Sənəti Qalereyasında bütün Azərbaycan sənətkarlarının yuxusuna belə girməyən yüksək zövqlü, əsl qalereya interyeri olan təzə sənət ocağında öz yerini tutub. Yarandığından yarım əsr sonra nəhayət ki, öz xiridarını tapıb. Bu əsərin itib-batmaması özü bir möcüzədi. Rəssam qardaşı Mircavadın öz işlərindən tərpənmək belə mümkün olmayan "Xruşovka" evindən, emalatxana zirzəmilərinə, hətta məscid küncünə köçhaköçdə itib-batmayan, sənət nadanlarının biganəlik və insafsızlığından salamat qurtaran T.Cavadovun əsərlərini sanki Xaliq özü qoruyub. Bu da hər mütərəqqi yaradıcılıq nümunəsinə nəsib olmur. Ümumiyyətlə, Tofiq Cavadov irsinin bizə gəlib çatmasında, imkan olduqca bərpa olunub üzə çıxarılmasında sənətsevərlərin hamısının səcdə etdiyi mərhum rəssam Rasim Babayevə borcluyuq. O, Tofiq Cavadov onun irsinə təkcə xalası oğlu olduğu, həm də zərif qəlbli, rəhmdil, məişət, güzəran meydanında aciz uşaq kimi köməksiz qalan, vaxtsız, faciəli ölümlə ömrü qırılan bir insan olduğu üçün deyil, sənət silahdaşı, getdikləri əbədiyyat yolunun yoldaşı kimi ehtiram və yanğı ilə yanaşırdı. Rasim Babayev gəncliyində iki xalaoğlusu - Mircavad və Tofiq Cavadovla Buzovnada yiyəsiz qalmış baxımsız bağda daldalanaraq yaradıcılıq axtarışlarına qapıldıqları əyyamın çək-çevirini, bir-birinin işini təqdir etdiklərini, yaxud danaraq tənqid atəşinə tutduqlarını həmişə riqqətlə xatırlayardı. XX əsrin Azərbaycan təsviri incəsənətindən yaradıcılığı bu əsrə və gələcək nəsillərə ötürüləsi bir düjün sənətkarın içərisindən dördünü bir ailədən yaratmaqla (Mircavad və Tofiq Cavadov qardaşlarının xalası oğlu Rasim Babayev heykəltəraş Fazil Nəcəfovla bir nəsildəndirlər) görəsən Xaliq onların çiyninə hansı cavabdehliyi yükləmişdi. Bir-birinə dar ayaqda həyan olmağımı, yoxsa bir sənət və zaman kəsiyində yaşadıqlarına baxmayaraq inadla bir-birinin estetikasını rədd edərək öz yolları ilə getməyə üstünlük verməyimi? Yəqin hər ikisini. Xüsusilə Tofiq Cavadovun böyük qardaşı Mircavadla kəskin xasiyyət və sənət ayrıseçkiliyi vardı. Həyatda və yaradıcılıqda radikal inqilabı ovqatı ilə fərqlənən Mircavad kiçik qardaşının seçdiyi mövzulara və ifadə vasitələrinə qatı qarşılıqda dayanardı. Bu estetika konflikti bəzən doğmaları barışmaz qütblərə ayırardı. Belə anlardan biri də Tofiq Cavadovun "Əlifba" kitabına illüstrasiyalar çəkib aldığı məvacibə ailəsini Moskvaya apardığı vaxta təsadüf etmişdi. Mircavad anasından təkidlə Tofiqin emalatxanasının açarını istəmişdi ki, gedib baxsın, görək rənglərin arasında özününkülər yoxdu ki?.. Mircavadın həmləsinə tab gətirməyən anası açarı verməyə məcbur olmuşdu. Uşaq cığallığı ilə cırnayan böyük rəssam Mircavad qardaşının emalatxanasını açarkən molbertdə yarımçıq qalmış tablonun təsirindən şaşırmış, nə üçün gəldiyini belə unutmuşdur. Əncir ağacının budaqlarından yapışmış, çovğunda çabalayan qadınların paltarlarını Xəzrinin vıyıltısı göyə sovurur. Qadınların əlləri budaqlarda güclə davam gətirir. Sanki onları axirət küləyi ağzına alıb. Mircavad başılovlu geriyə, anasının yanına qaçmışdı ki, gör sənin oğlun nə çəkib?! O, tablo yox, "Rekviem" yaradıb!

Doğrudan da sonralar sənətşünasların "Külək" adlandırdığı bu yarımçıq monumental əsər Tofiq Cavadovun kətan üzərində küləklə son dialoqu oldu. Daha doğrusu, rəssam Tofiq Cavadov küləklə axırıncı dialoqunu həyatda - Moskvada elektrik qatarı dayanacağında başa vurdu. Şəhərkənarına - qohumu, dostu, sənət həmkarı Fazil Nəcəfovgilə arvadını, qızını və oğlunu qonaq aparmışdı. Qayıdanbaşı rəssamlıq məktəbində bir yerdə oxuduqları, intəhasız məişət çatışmazlığından, əzəli-sonu görünməyən dərviş kasadlığından bezmiş həyat yoldaşı Validə Sarıcalınskaya ilə qanqaraçılığı oldu. Arvadı, uşaqları gələn elektrik qatarının vaqonuna minməyə macal tapdılar. Tofiq Cavadov isə eynən tablosundakı əncir budağından yapışan qadınlar sayağı şütüməyə başlayan qatarın qapı məhəccərindən yapışıb gedə-gedə vaqona adlamağa çalışdı. Lakin ana bətnindən dialoqa girdiyi külək - bu dəfə şütüyən qatarın küləyi timsalında öz nöqtəsini qoydu. Məhəccərdən qoparaq Tofiq Cavadov vaqonda gedən arvadının, uşaqlarının gözü qabağında iki vaqonun arasındakı qaranlığa yuvarlandı. Sonra relslərin qıcırtısı, qəfil dayanan qatarın vəlvələsi, tükürpədən çığırtı... Və qan, qan... Heç nədən xəbərsiz qardaşı Mircavadın həmin gecə yarı yuxu, yarı ayıqlıq arasında gördüyü qan dənizi və ölüm. Lakin bu sədalar telefondan yalnız səhərəyaxın Bakıya gəlib çatacaqdı. Mircavad yalnız iş işdən keçəndən sonra xəbər tutacaqdı. Amma yox... Mircavadın yaradıcılığının ilk illərində çəkdiyi bir tablosu var. "Tramvay altında qalan adam". Relslərin şimşəktək çaxan parıltısı tamaşaçını tiyə kimi kəsir. Sanki başı bədənindən üzülmüş adamın çığırtısı iliyinə işləyir. Dəhşətdən müvazinətini itirirsən. Rəssam hansı hüceyrəsi ilə onilliklərlə sonra ailələrinə gələcək fəlakətin sorağını almışdı. Hansı fəhmlə böyük istedad sahibi qardaşının 37 yaşında relslər üstündə ömrünü itirəcəyini sezmişdi? Özü də bilmədən, həmişə nə üçün belə dəhşətli tablo yaratdığını soruşanlara cavab tapmayan rəssama həyat nəhayət özü cavab vermişdi. Bu istedad sahibləri necə məxluqlarıdı? Onlara keçmişin və gələcəyin də xəbər-ətərini yükləyəndə Xaliqin yazığı gəlməmişdimi?

Tofiq Cavadov "Külək" əsəri ilə axırıncı tablosunu yaratdığını bilirdi. Həmin 63-cü ilin iyul ayında mən naxələf dostumu axtarmağa rəssamlar emalatxanasına getmişdim. Dostumu tapmayanda emalatxana qonşularından soruşmağı qərara aldım. Odur ki, zirzəmidəki qonşu emalatxanalara düşüb ilk gördüyüm rəssamdan soraqlaşdım. Gördüm deyən olmadı. Amma kətana gözünü dikməkdən usanmış rəssamlar mənim azacıq da olsa ləngiməyim üçün təzə işlədikləri şəkilləri göstərməyə can atdılar. Bu şəkillərin məndə maraq oyatmadığını görəndə, açıq qapıdan Tofiqi çağırıb onun işini mənə göstərməyə icazə istədilər. Onda mənim ilk və son dəfə gördüyüm uzundraz, qaraqabaq Tofiq Cavadov deyə, yoldaşlarının təqdim etdiyi rəssam molbertdəki böyük kətanın üstündə çalışırdı. Tablodakı köklü-köməcli ağacdan yapışmış insan fiqurlarının konturları sanki əsən küləyin gücündən qopub bu saat üstünə gələcəklər. Qanıqara, küskün rəssam acıqla dedi: - Axırıncı işimdi!..

Yoldaşları hərəsi bir tərəfdən onun sözlərini inkar etməyə başladı.

 - Elə niyə deyirsən?

- Hələ sənin əsl görəcəkli işlərin qabaqdadı.

   Tofiq Cavadov bezikmiş bir hərəkətlə əlini yellədi. Sanki nə isə dözülməz bir ağırlığı itələyirmiş kimi gərildi. Onda mənə boy-buxunlu, rəssamlıq kimi bir istedadın (mənim aləmimdə nadir nemətin) bağışlandığı kişi xeylağının həyatla bu cür təfirqədə olması təəccüb doğurdu. İnandırıcı gəlmədi. Yoldaşları yer-yerdən onu ovundurmağa çalışdı.

 - Hə də əlinin altındakı axırıncı işlədiyindi...

 Tofiq Cavadov susdu.

Tofiq Cavadovun tərkidünyalıqdan, aramsız işləməkdən təntidiyini türk şairi Nazim Hikmət də sezmişdi. O, emalatxanaya görkəmli şairimiz Rəsul Rza və o zaman yeniyetmə olan yazıçı Anarla gəlmişdi. Nazim Hikmət Tofiqə cəmiyyətdən qaçmamağı, həyatın hər cür təzahürünə biganə qalmamağı tövsiyə etmişdi. Üstəlik yaxşı qiymətə gözəl bir natrümortunu alıb rəssama dolanışıq məngənəsindən azacıq da olsa çıxıb bir az soluğunu dərməyə imkan yaratmışdı.

   Təbiətlə təmasa qalanda isə o dövrdə Tofiqlə qardaşı Mircavadın, xalası oğlu Rasimin yeganə üst-üstə düşən, yekdil məşğuliyyətləri idi. Onlarla ayaqlaşmaq fikrinə düşən heykəltəraş Fazil Nəcəfov söyləyir ki, bir-iki dəfə bunlara qoşulub mən də getdim. Peşiman oldum. Bunlar dəvə kimi şeylərdi. Ac-susuz, Lökbatandan vurub Qobustandan çıxırlar. Elə dəvəyə də oxşayırlar. Yemə-içmə, pay-piyada Cingir dağ, Qobu, Pirallahı, Dübəndi. Mən bunlara dözə bilərəm? Həftə ilə qılçalarımı ağrıdan tərpədə bilmirdim.

Tofiq Cavadovun bu gəzintilərdə Rasim Babayev tərəfindən çəkdiyi şəkli də var. Elektrik dirəyi, təzə əkilmiş tinglərin düzüldüyü təpənin fonunda durmuş Tofiqin şalvarının balaqlarını külək doldurub. O, qiyamət qopardan küləyin qabağında güclə durur.

Yenə külək. Fotosunda da Tofiq Cavadov küləklə mükalimədədir. Özü də tablolarında çəkdiyi montajçılara, poladəridənlərə oxşayır. Rasim Babayev də deyirdi ki, Tofiq öz tablolarının obrazlarına oxşayırdı. Keçən əsrdə yaşayan hər bir azərbaycanlı kimi Tofiq Cavadov da Azərbaycandan əsən küləklərin hər növünə, hər üzünə yaxşı bələd idi. Xüsusilə iyirminci, otuzuncu illərin, sonra isə 48-49-cu illərin siyasi küləklərinin neçə-neçə nəsilləri kökündən kəsdiyinin, yurdları viran qoyduğunun şahidi idi. Onun valideynləri, qohum-qardaşları da bu küləklərə sinə gərə-gərə pərvəriş tapmışdı. Tofiqin palitrasının rəngləri də bir növ küləklə mayalanmışdı. Külək ona gah yol yoldaşı, gah ümid, müjdə timsalı, gah da qorxunc qüvvə misalı olmuşdu. Bəzən o özünün də obrazını külək təcavüzilə kompozisiyaya daxil etmişdir. İndi Nyu-Yorkun Metropoliten muzeyində saxlanılan motosiklin sükanından yapışmış halda çəkdiyi avtoportretində olduğu kimi sanki atmosfer qalınlığına qəfil və qətiyyətlə girən titan timsalında vermişdi. Onun avtoportretini Tofiq Cavadovun yaradıcılığında proqram, epoxa kimi qəbul etmək olar. Bu portretlə o, sanki gələcək yaradıcılığının, Azərbaycan incəsənətinə gətirəcəyi yeniliyin təməlini qoyub. Beton-dəmir boltların, batman-çuqun qaykaların xışladığı natürmortlarının rəngkarlıq məkanının sorağını verib.

Tofiq Cavadov və Mircavad qardaşlarının əsərləri bir divarda qərar tutmasalar tamaşaçısına sanki təcavüz edərlər. Xüsusilə də Mircavadın tabloları. Tofiq Cavadovla yanaşı isə sanki bir-biriləri ilə mükaliməyə girib mühiti tarazlaşdırırlar. Əks qütblərin ahəngi kimi birlikdə qüdrətli simfoniya yaradırlar. Lap sağlıqlarında olduğu kimi qəbir daşları yanaşı olsa da aralarında anası axirət yuxusunda yatır ki, qardaşların çəkişmə-barışma dalğalarının zərblərini yumşaltsın. Amma yenə də foto. Heykəltəraş Fazil Nəcəfovun çəkdiyi Tofiq Cavadovun son foto şəkli. O, bu fotonu onları qonaqladığı Moskva ətrafı meşəlikdəki "piknik" zamanı çəkmişdi. Tofiq Cavadov arxası üstə yerə uzanıb. Sanki nəhəng Atlantın kürəkləri yerə gəlib. Yan-yörəsində qaçışan uşaqları, ayaq tərəfində qalan həyat yoldaşı və digər "piknik" əhli kadra düşməyib. Təkcə Tofiq Cavadov bədənnüma torpağa sərilib. Bunu gündüz fotoaparat qeydə alıb ayan eləmişdi. Axşam isə qatarla gələn külək onu aparmışdı. 1963-cü il avqustun 20-də cibində Bakı qatarına biletləri qalan bənzərsiz rəssam Tofiq Cavadov tamam başqa yola düşmüşdü. Həmin il xalası oğlunu, rəssam dostu Tofiq Cavadovu itirən, ardınca da kiçik qardaşı Çingiz Babayevin nəşini Almaniyadan əsgərlikdən qaytaran Rasim Babayev "Qardaşımın xatirəsinə" tablosunu yaratmışdı. Üst-üstə qalaqlanmış cansız beton sütunların soyuqluğu, ağırlığı tablonu rekviem kimi səsləndirir. R.Babayevin bu əsərində nə isə T.Cavavadovun sərt-sıldırım estetikasından bir səda, tikintisi yarımçıq qalmış ən qədim Misir ehramının konstruksiyasından bir xəbər-ətər var. Tofik Cavadov da ona bəxş olunmuş monumental istedadını axıra qədər açmağa macal tapmadı. Lakin onun yarımçıq qalmış yaradıcılıq yolunun yer üzündəki əlliyə qədər nümunəsi kifayətdir ki, necə böyük istedadın, tablolarında istiliyi, həyatsevərliyi aşıb-daşan əsl Günəş övladının itkisinin dərinliyini anlayaq.

Misirlilərin bəyənməyib tikintisini yarımçıq qoyduqları ilk ehram indi də ondan sonra gələn kamillik timsalı olan ehramlardan möhtəşəm, qüdrətli görünür. Tofiq Cavadovun eksprement hesab etdiyi, hələ ciddi yaradıcılıq dövrünün qabaqda olduğunu güman etdiyi illərdə yaratdığı əsərlərinin indi də müqayisəolunmaz ifadəliliyinin, Günəş enerjisinin tayı-bərabəri görünmür.

Və görən, zamanın hansı küləkləridir ki, Tofiq Cavadovun yarımçıq ömrünə Rasim Babayevin yaratdığı "Qardaşımın xatirəsinə" tablosunun timsalında qədim Misir ehramının yarımçıq konstruksiyasının estetikası ilə xatirə lövhəsi qismət eləyib?!

 

 

Sara OĞUZ NƏZİROVA

 

525-ci qəzet.- 2009.- 20 fevral .- S.7