Fəlsəfəyə münasibəti aktuallaşdıran nədir?

 

Müsahibimiz Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-Siyasi Elmlər Assosiasiyası İdarə Heyətinin sədri, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Səlahəddin Xəlilovdur.

- Səlahəddin müəllim, bu günlərdə Siz Heydər Hüseynovun 100 illik yubileyi mərasimində çıxış edərkən ona yüksək qiymət verdiniz. Amma fəlsəfə sahəsində çalışan bəzi elmi işçilər onu filosof hesab etməyin əleyhinədirlər. Sizcə, nəyə görə?

- Bəli, Heydər Hüseynov böyük şəxsiyyətdir, mən onun haqqında əvvəllər də belə düşünmüşəm, indi də belə deyirəm. Amma kiminsə böyük şəxsiyyət olması üçün mütləq böyük filosof olması şərt deyil. Məhz Heydər Hüseynova gəlincə, o, fəlsəfə ilə bilavasitə bağlı bir şəxs idi, amma onun fəaliyyət dairəsi elə geniş idi ki, müstəqim mənada filosofluq etməyə (ruslar buna "filosofstvovat" deyirlər) sadəcə, vaxtı yox idi.

Azərbaycanda hələ də ictimai-siyasi fikir tarixini milli fəlsəfi fikir tarixindən, milli fəlsəfi fikri elmi-fəlsəfi fikirdən, elmi-fəlsəfi fikri fəlsəfi sistemlərdən və məxsusi mənada fəlsəfədən fərqləndirə bilməyənlər çoxluq təşkil edir. Mənim fikrimcə, "filosof" məhz fəlsəfə yaradıcılarına, yəni öz fəlsəfi sistemi olan şəxslərə deyilməlidir. Amma bəzən fəlsəfəyə hər hansı bir aidiyyəti olan adamlara, fəlsəfi bilikləri mənimsəyib onu tədris edənlərə, başqa sözlə, "fəlsəfə professorları"na da fəlsəfəçi əvəzinə, filosof deyirlər. Əsərlərində dərin məna olan, oxucunu düşündürən şairləri, yazıçıları da bəzən filosof adlandırırlar ki, mən bunlarla razı deyiləm. Bu barədə fikrimi də sizin qəzetin 22 may tarixli buraxılışında "Fəlsəfə bizə lazımdırmı?" adlı köşə yazısında artıq bildirmişəm. Maləsəf, hətta fəlsəfəyə az-çox aidiyyəti olan gənclərimiz də, görünür oxumağa həvəsli deyillər. Oxumadan, düşünmədən, hərtərəfli təhlil etmədən danışmaq təəssüf ki, çox geniş yayılmışdır.

Bəli, Azərbaycanda "filosof" adlandırıla biləcək şəxslərin varlığını sübut etmək istənilən adama qara yaxmaqdan qat-qat çətindir. Mən də belə hesab edirəm ki, fəlsəfəçi ilə filosof, hətta müdrikliklə filosofluq fərqləndirilməlidir. Hər bir xalqın müxtəlif yaradıcılıq sahələrində istedadlı adamlara ehtiyacı olduğu kimi, peşəkar fəlsəfədə də buna böyük ehtiyac vardır. Amma bizdə vəziyyət bir az fərqlidir. "Fəlsəfə" adı altında təqdim olunan sahə ilə çox vaxt öz ixtisas sahəsində uğur qazana bilməyənlər məşğul olur. Mən bu barədə dəfələrlə yazmışam. Hələ SSRİ heç dağılmamış, 1990-cı ildə "Açıq söz" jurnalında çıxan "Fəlsəfəyə qayıtmasaq" adlı məqaləmdə Azərbaycanda həqiqi fəlsəfi fikrin yoxluğundan, milli ruhun fəlsəfi özünüdərkinə böyük ehtiyac olmasından və fəlsəfə ilə rəsmən məşğul olanların həqiqi fəlsəfədən uzaq olmalarından bəhs etmişəm. O vaxt mən də gənc idim. Lakin ən azı fəlsəfə elmləri doktoru, kafedra müdiri olmaqla yanaşı, belə mübahisələrdə söz sahibi olmaq üçün kifayət qədər elmi-fəlsəfi əsərlərim çap olunmuşdu. İndi isə dünən elmlər namizədi olan, heç bircə kitab da yazıb ortaya qoymayan gənclərimiz guya Amerika açırlarmış kimi, "bizdə fəlsəfə yoxdur, bizdə filosof yoxdur" sözlərini az qala fəxrlə söyləyir və bizi qərbçiliyə, avrosentrizmə səsləyirlər. Amma bizim fəlsəfə yoxsulluğumuz hələ milli ruh yoxsulluğu deyil. Və ruh varsa, fəlsəfə də olacaqdır.

Fəlsəfə bir yaradıcılıq sahəsi kimi olmasa da, öyrənmək, mənimsəmək, tədris və təbliğ etmək sahəsi kimi geniş yayılmışdır. Müxtəlif elm sahələrində olduğu kimi, bu sahədə də bizim kifayət qədər elmlər doktorları və professorlarımız var. Məhz fəlsəfə ilə bağlı əlahiddə vəziyyət isə ən çox ondan qaynaqlanır ki, "filosof" sözü öz qiymətini hələ də saxladığından, ona iddialı olanlar çoxdur. Onu qısqananlar da çoxdur. Yoxsa bizim fiziklərimiz, bioloqlarımız "dünyanı bərimi gətiriblər?" Və neçə Nobel mükafatı almışıq? İqtisadçılarımız, tarixçilərimiz öz qarşılarında duran vəzifələri nə vaxt yüksək elmi səviyyədə həll edə biliblər? Pedaqoji elmlər sahəsində isə fəlsəfəçilərdən də qat-qat aşağı səviyyədə olan "tədqiqatçılar" toplanmayıblarmı? Dərsliklərimizin nə gündə olduğu göz qabağında deyilmi? Bəs hansı elm sahəsində biz dünya miqyasında qabaqcıl yer tuturuq və xarici ölkələrin universitetlərində bizim hansı nəzəriyyələrimiz tədris olunur?

- Nəyə görə kimlərəsə filoloq, geoloq, fizik, pedaqoq və s. deyilməsi heç kimi qıcıqlandırmadığı halda, "filosof" sözünə bu dərəcədə ehtiyatla yanaşılır?

- Yaxşı ki, məhz belə yanaşılır. Heç olmazsa Sokratın, Platonun, Aristotelin, Fərabinin, Sührəvərdinin, Kantın daşıdığı o müqəddəs ada hörmətlə yanaşırıq. Gəlin, belə də edək. Amma xoşa gəlməyən odur ki, nə üçün yatıb-yatıb bu ciddi meyarları məhz Heydər Hüseynovun 100 illik yubileyi qeyd olunarkən yadımıza salırıq? O şəxsin ki, bu epiteti daşımağa hər halda hamımızdan çox haqqı vardır. Niyə hər gün mətbuatda, nəinki filosof adına, heç fəlsəfə tədqiqatçısı, fəlsəfəçi adına da uyğun gəlməyən şəxslər haqqında "filosof" yazılmasına reaksiya vermirik, nəyə görə bütün "yaradıcılığı" plagiatdan ibarət olan, ən yaxşı halda isə icmal yazan şəxslər haqqında "müdrik alim", "filosof", "dahi tədqiqatçı" və s. bu kimi sözlərin işlənməsi az qala normaya çevrilmişdir? Uzağa getməyək, elə sizin qəzetdə Məmməd Rzayev adlı bir professorun çap etdirdiyi "Müdrikliyin nurlu ünvanı" məqaləsini götürək. Görəsən, hansı müdrikdən söhbət açılır? "Azərbaycan fəlsəfi məktəbinin bir qolunu yaradan" bu şəxsin (rəhmətə gedib deyə adını çəkmirik) "Şərq fəlsəfəsi və filosofları" adlı 700 səhifəlik kitabı fəlsəfəmizdə xüsusi bir hadisə kimi dəyərləndirilir. O kitab həqiqətən Azərbaycan oxucularına dəyərli bir töhfədir. Lakin müxtəlif mənbələri bir araya toplayan və zəhmət çəkib onları tərcümə edən, daha doğrusu, etdirən şəxs kitabın üzərində özünü müəllif kimi yazmasa idi, onun bu maarifçilik xidməti daha çox minnətdarlıqla yad edilərdi. Yaxud 2007-ci ildə çapdan çıxan "Müstəqil dövrün fəlsəfəsi və filosofları" adlı kitaba niyə tənqidi münasibət bildirilmədi? Axı, dünya fəlsəfəsinə nəinki qapıdan girə bilməyən, heç bacadan da boylana bilməyən adamları "müstəqil dövrün filosofları" adlandırmaq olmaz. Axı, bu kitabda nəinki Heydər Hüseynov səviyyəsində, onunla heç müqayisə oluna bilməyəcək səviyyədəki "filosoflar" da təmsil olunur. Yaxud rəsmi qəzet olan "Azərbaycan"-da bizim hörmətli professorlardan biri haqqında çap olunan "Müdriklərin filosofu və filosofların müdriki" adlı məqalə niyə diqqəti cəlb etmədi? Niyə bizim skeptik və tənqidi düşünən gənclərimiz ya sevincindən, ya marağından, ya da obyektivlik naminə bu mövzunu gündəmə gətirmədilər, kiminsə sadəcə dərsliklərinə görə "filosof" adlandırılmasını normal qəbul etdilər, amma həmin professorların hamısına yol açan, onlar üçün mühit yaradan və elə tədqiqatçılıq baxımından da onların hamısından - hamımızdan daha yüksəkdə duran, o dövr üçün (elə bu gün üçün də) çox dəyərli əsərlər qoyub gedən Heydər Hüseynov barədə mübahisələr açırlar?

Mətbuatda "fəlsəfə" sözü çox vaxt hörmət əlaməti olaraq da işlədilir. Lap bu yaxınlarda 100 illik yubileyini qeyd etdiyimiz görkəmli ədəbiyyatşünas alim, akademik Məmmədcəfər Cəfərov haqqında "525-ci qəzet"də məqalə yazan filologiya elmləri namizədi Gülşən Əliyeva -Kəngərli məqaləsinin adını nə üçünsə "Məmməd Cəfər: fəlsəfi tənqid və poetik fəlsəfə" qoymuşdur. Məqalənin özündə təbii ki, fəlsəfədən deyil, ədəbiyyat nəzəriyyəsindən, estetik fikirdən və yüksək səviyyəli ədəbi tənqiddən söhbət gedir. Gözəl məqalədir. Və müəllifin bütün dedikləri ilə biz də razıyıq, təkcə "fəlsəfə" sözünün yerli-yersiz işlədilməsindən başqa.

Beləliklə, bir daha sual ortaya çıxır: bəs niyə fəlsəfə sahəsində həqiqətən böyük xidmətləri olan Heydər Hüseynov haqqında "filosof" sözünün işlədilməsi kimlərinsə etirazına səbəb olur? Belə münasibət, görəsən, fəlsəfə sahəsindəki neçə onilliklər ərzində toplanmış hansı narazılığın, hansı nisgilin, hansı hikkənin öz məqamında deyil, tam namünasib bir vaxtda və uyğun gəlməyən bir ünvana yönəldilmiş halda üzə çıxmasıdır?

Bəli, narazılıqlar üçün müəyyən əsaslar ola bilər. Gənc fəlsəfə tədqiqatçıları üçün maddi şərait bir yana dursun, yaradıcılıq şəraitinin olmaması, çap üçün mötəbər elmi-fəlsəfi jurnalların çatışmaması, mühitsizlik və s. - bütün bunlar həqiqətən ciddi problemlərdir. Lakin gənclərin milli fəlsəfi fikrə bu cür nihilist münasibəti təkcə şəraitsizliklə bağlı deyil. Bu məsələdə qloballaşmanın, avrosentrizmin təsiri də nəzərə alınmalıdır.

- Bəs Qərbdə hazırkı dövrdə fəlsəfənin durumu və ona münasibət necədir?

- Qərbdə XX əsrin ikinci yarısından başlayaraq klassik fəlsəfəyə münasibətdə bir inkarçılıq mövqeyi üstünlük təşkil edir. Indi maraqlar daha çox dərəcədə dilin fəlsəfəsinə, strukturalizmə, postmodernizmə və s. bu kimi istiqamətlərə yönəlmişdir. Bizim üçün hətta Haydegger də yenidir, Qərbdə isə o artıq keçilmiş mərhələdir. Çoxları ümumiyyətlə metafizikanı, ontologiyanı, və klassik mənada qnoseologiyanı, elmi idrak nəzəriyyəsini rasionalizm epoxasının qalıqları hesab edirlər. XX əsrin fəlsəfəsində üstünlük təşkil edən neopozitivizm, tənqidi realizm, praqmatizm, instrumentalizm və s. təlimlər ancaq elm fəlsəfəsinin maraq dairəsinə aid edilir. Bəs elmiləşmiş, rasionallaşmış fəlsəfənin deyil, həqiqi böyük fəlsəfənin yönü hansı səmtədir?

Bircə kəlmə ilə desək - Şərqə! İki kəlmə ilə desək - ruha və sənətə! E. Husserl və M. Haydegger kimi akademik üslublu filosofların məntiq və rasionalizmin bütün imkanlarını, ən son nailiyyətlərini səfərbər edərək yaratmağa çalışdıqları elmi fəlsəfə modeli artıq yeni dövrün düşüncə tərzinə cavab vermir.

Dövr fəlsəfənin özünün başqa bir rakursda yenidən doğulmasını tələb etdi və J.P.Sartr, A. Kamyu, bir qədər sonra isə Umberto Eko kimi mütəfəkkirlər şüurları daha çox məşğul etməyə başladı. Lakin kim idi bu yeni filosoflar?

Onlar yazıçı idilər. Onlar fəlsəfəyə ədəbiyyatdan gəldilər. Və onlar yeni dövrün düşüncəsini ədəbi-bədii yaradıcılığın qaranlıqlarından gələn suallara yönəltdilər. Ədəbiyyatdan gələn fəlsəfə! Bu bir Şərq ənənəsi deyilmi?! Yaxud, XX əsrdə fikirləri ram edən başqa bir tədqiqat istiqamətinə nəzər salaq. Karl Qustav Yunq, Erix Fromm, M. Merlo-Ponti, R.Rorti və s. - diqqəti rasional düşüncədən daha çox, ruh aləminə, nəfsə yönəltdilər ki, bu da rasionalizmin başqa bir müstəvidə inkarı və Şərqə qayıdışın ikinci bir yolu idi. Maraqlıdır ki, onların çoxu sözün müstəqim mənasında da Şərq ölkələrinə səfər etmiş və daosizmi, dzen-buddizmi daha dərindən öyrənməyə təşəbbüs göstərmişdilər.

Bütün bunlar əslində Şərqə qayıdışdır. Fenomenologiyanın işraqiliklə əlaqəsi haqqında H.Korbinin, A.-T. Timeniçkanın bu sahədəki çalışmaları və mənim apardığım tədqiqatlar göstərir ki, Qərb filosofları təbiət fəlsəfəsindən insan qəlbinin dərinliklərinə doğru hərəkət etdikcə, əslində neçə yüz il əvvəl Şərq filosoflarının apardığı tədqiqatları bir növ təkrar edirlər.

F.Dostoyevski və L.Tolstoyun ədəbi-bədii yaradıcılığının fəlsəfi təhlili də yeni dövrün böyük fəlsəfəsinin məhz insan ruhu ilə bağlı olduğunu göstərir. Bu sırada XX əsrin birinci yarısında Amerikada yazıb-yaratmış ərəb şairləri Əmin ər-Reyhani və Cübran Xəlil Cübran da Şərq və Qərb düşüncəsinin vəhdətindən yaranan yeni fəlsəfənin ideya qaynaqlarına aiddir. Biz öz tədqiqatlarımızda isbat etməyə çalışmışıq ki, Hüseyn Cavid də həmin bu yeni fəlsəfənin təməldaşları sırasındadır. Lakin ədəbi-bədii düşüncənin dərinliklərindən gələn ideyaların fəlsəfi dilə çevrilməsi və elmi-fəlsəfi kateqoriyalarla ifadə olunması nə şablon rasional-məntiqi düşüncə, nə də obrazlı təfəkkür çərçivəsində mümkün deyil. Bunun üçün yüksək fəlsəfi peşəkarlıq tələb olunur.

- Siz "525-ci qəzet"dəki bir köşə yazınızda Heydər Hüseynovu Haydeggerlə müqayisə edirsiniz. Nəyə görə məhz Haydeggerlə?

- İki cür müqayisə olur. Kimləri isə bənzəyişinə görə müqayisə edirlər, kimləri isə tam tərsinə, fərqli qütbləri təmsil etdiklərinə görə.

Düzdür, belə fərqli qütb olaraq XX əsrin başqa görkəmli filosoflarını da götürmək olardı. Amma "Dahilərin divanı" verilişində kim isə filosofluğa nümunə olaraq, yaxud Heydər Hüseynova antitez olaraq məhz Haydeggerin adını çəkdiyinə görə, mən də fikirlərimi məhz onun nümunəsində yazdım. Məqsəd "böyük filosof" və fəlsəfə yolunda canını fəda edən böyük şəxsiyyət anlamlarının fərqini izah etməkdir.

Təbii ki, nə ictimai-siyasi fəallıq, nə maarifçilik, nə elm təşkilatçılığı, nə də kadr hazırlığı hələ fəlsəfi yaradıcılıq və ya filosofluq deyil. Yeni fəlsəfi biliklər tək adamın öz daxili dünyasının dərinliyinə çəkilməsi və bu dərinlikdə böyük fəlsəfə klassikləri ilə diskurs sayəsində yaranır. Deməli, kənar fəaliyyət sahələri tədqiqatçıya öz fikrini dərin fəlsəfi problemlərə yönəltməyə imkan verməz. Heydər Hüseynovun timsalında da belə idi. Ya millət üçün praktik iş görmək, ictimai-siyasi şüuru, milli qürur hissini oyatmaq, cəmiyyətin intellektual-mənəvi həyatının təşkilatlanmasına nail olmaq, ya da cari həyatın problemlərindən, çək-çevirlərindən ayrılaraq guşənişin olmaq və mücərrəd nəzəriyyələr, fəlsəfi təlimlər yaratmaq! Necə ki, Sinoplu Diogen çəlləkdə yaşayırdı, necə ki, Molla Sədra 15 il guşənişin olub sonucda mükəmməl fəlsəfi sistemlə cəmiyyətə qayıtdı. Necə ki, Kant ömrü boyu öz kiçik şəhərindən kənara çıxmadan və ictimai-siyasi həyata qatılmadan, ancaq elmi-fəlsəfi yaradıcılıqla məşğul oldu və miras olaraq bütöv bir fəlsəfi sistem buraxıb getdi. Necə ki, A. Losev uzun müddət elmi mühitdən təcrid edildikdən sonra, repressiya sonucunda onun cildlərlə əsərləri üzə çıxdı. Bunlar xalis tədqiqatçılığa misallardır. Başqa qisim filosoflar isə ictimai-siyasi fəallıqla elmi-fəlsəfi yaradıcılığı üzvi surətdə birləşdiriblər: Mark Avreli, Siseron, İbn Sina, İbn Xəldun, F. Bekon, M.F.Axundov və başqaları kimi.

Amma bütün ömrünü, enerjisini öz millətinin mədəni-mənəvi dirçəlişinə, maariflənməsinə həsr edərək şəxsi elmi və fəlsəfi yaradıcılığa vaxtları az qalan böyük şəxsiyyətlər də olub. Bütövlükdə maarifçilik hərəkatı, inqilabçı demokratların fəaliyyəti, Cəmaləddin Əfqani, Əli bəy Hüseynzadə və digərləri buna ən yaxşı misallardır.

Maarifçilik, mən deyərdim ki, başqa bir müstəvidə filosofluqdan daha önəmlidir. Böyük fəlsəfi ideyalar cəmiyyət üçün əlçatmaz olur. Onların sadələşdirilməsi, ictimai şüurun strukturuna daxil edilməsi və real həyat problemləri ilə əlaqələndirilməsi çox mühüm bir mərhələdir. Əks-təqdirdə fəlsəfə cəmiyyətə lazım olmazdı. Lakin bir var, millətin öz ruhani dərinliklərindən gələn fəlsəfə kütləviləşdirilərək millətin istifadəsinə verilir, bir də var biz özümüzə yad olan, başqalarına məxsus olan bir ruhun nəzəri-fəlsəfi ifadəsini xalqımıza təbliğ edirik. Məncə, sonuncu bir fəlsəfə kimi deyil, ancaq elmi-fəlsəfi biliklər sistemi kimi tədris edilə bilər.

Bu gün ictimai-siyasi həyatın konkret problemlərindən yazan, ictimai gerçəkliyin öyrənilməsindən çıxış edən və cəmiyyətə, dövlətlərə yol göstərən fəlsəfi konsepsiyalar da vardır ki, onlar əslində fəlsəfədən daha çox, sosioloji və politoloji elm sahələri kimi nəzəri və praktik şüurun təmas xəttində yaranır. Əgər soruşulsa ki, müasir dövrdə fəlsəfi ictimaiyyət arasında ən böyük nüfuz sahiblərindən biri olan Yurgen Habermas filosofdurmu? Yaxud Fukuyama, Hantinqton, Hayek və s. filosof hesab oluna bilərlərmi? Görəsən, bizim gənc skeptiklər buna nə cavab verərdilər? Onlar yəqin ki, qərbyönlü düşüncənin təmsilçiləri olaraq bu böyük-böyük adlara şəkk gətirməzdilər. Və doğurdan da, indi Azərbaycanda ictimai fikir bu şəxslərin filosofluğuna şübhə ilə yanaşmır. Amma klassik fəlsəfi meyarlar baxımından onlar filosof hesab edilə bilməzlər. Ona görə yox ki, elmi-nəzəri səviyyələri aşağıdır. Yox, onlar sadəcə olaraq, ənənəvi fəlsəfə ilə məşğul olmurlar. Sosial-siyasi elmlər artıq çoxdan fəlsəfənin çuxasından çıxaraq "müstəqillik" qazanıb və elm statusu alıbdır.

Bütün elmlər zaman-zaman fəlsəfədən çıxmışdır. Fəlsəfədən ayrılmalar bu gün də davam edir. Öncə təbiət elmləri ayrılmışdır, sonralar isə ictimai elmlər: pedaqogika, hüquq, sosiologiya, politologiya, etika, estetika. Ayrılmalar getdikcə fəlsəfə arınmış, durulmuş və "xalis fəlsəfə"yə çevrilmişdir. Elmlər ayrıldıqca yerində nə isə qalmışdır ki, bu "nə isə" elə fəlsəfə özüdür. Yəni onun əhatə dairəsi min illər boyu "kiçilə-kiçilə" gəlmiş və inkişaf əsasən dərininə getmişdir. Amma "fəlsəfənin payı azalır", "fəlsəfə yox olur", - deyə ehtiyatlanmağa dəyməz, çünki sonsuzluqdan hər nə çıxırsansa çıx, yerində yenə möhtəşəm bir sonsuzluq qalır! Və kosmik ruhun bu sonsuz qaranlıqları insan ruhunun sonsuz nuru ilə işıqlanmalıdır!

- Yubiley mərasimində fəlsəfə elmləri doktoru Zümrüd Quluzadə "Dahilərin divanı" verilişindən bəhs edərək orada Heydər Hüseynov haqqında söylənən fikirlərə öz qəti etirazını bildirdi və belə ehtiyatsız çıxış edən şəxslərə qarşı tədbir görülməsini zəruri hesab etdi. Siz buna necə baxırsınız?

- Mən fərqli söz dediyinə görə kimi isə təqib etməyin əleyhinəyəm. Xüsusən gəncləri. Öz yazılarımda da qəzəbimi olsa-olsa Haydegger kimi nəhənglərin üzərinə tökürəm. Onlar "inciməzlər". Cavanlar haqqında isə imkan daxilində ehtiyatla danışmaq lazımdır. Çünki nəticədə biz onları ümumiyyətlə sərbəst fikir yürütməkdən çəkindirə bilərik ki, bu da yolverilməz haldır. Belə ki, sərbəst fikir xaricində fəlsəfə yoxdur. Lakin hər sərbəst fikir, hər cəfəngiyat da, təbii ki, fəlsəfə deyil. Yaxşı ki, hörmətli Zümrüd Quluzadə televiziyada çıxış edənləri Yasamal məhkəməsinə verməyərək, elə Akademiya səviyyəsində tədbir görməyi düşünür. Lakin hansı isə inzibati tədbir və təzyiqlərdənsə, səhifələrini fəlsəfənin üzünə açmış xoşməramlı qəzetlərdə öz fikirlərini ifadə etmək daha yaxşı olar. Təkcə Zümrüd xanım yox, özünü Heydər Hüseynovun varisləri, davamçıları hesab edən, fəlsəfənin ağsaqqalları sayan bütün mötəbər fəlsəfə professorları Heydər Hüseynova münasibət timsalında fəlsəfi fikrimizdəki vəziyyətlə bağlı öz sözlərini desələr yerinə düşərdi. Mən də öz növbəmdə redaktoru olduğum "Fəlsəfə" jurnalında belə müzakirələri məmnuniyyətlə işıqlandırardım. Bircə şərtlə ki, yazılanlar sadəcə emosiya olmayıb, elmi-fəlsəfi dəyərə malik olsun. Bu cür mükalimələr ümumiyyətlə fəlsəfəmizin xeyrinə olar. Amma yenə də təkrar edirəm: bircə şərtlə ki, biz fəlsəfi dildə, onun tələblərinə uyğun danışmağı öyrənmiş olaq.

Bəli, qoy yenə də Heydər Hüseynov fəlsəfi fikrimizin canlanması üçün bir səbəb olsun!    

 

 

AQİL

 

525-ci qəzet.- 2009.- 23 iyun.- S.6.