Mənəvi irsimizə ehtiram

 

Hər bir xalqın qədimliyini sübut edən amillərdən biri də onun mənəvi irsinin möhtəşəmliyi və ululuğu ilə bağlıdır. Bu baxımdan Azərbaycan xalqının xalçaçılıq, dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri, müxtəlif ictimai-sosial, məişət mövzulu Qobustan, Kəlbəcər, Naxçıvan qaya rəsmlərinin tarixi eramızdan əvvəllərə gedib çıxır. Həmçinin bu nümunələr bəşər sivilizasiyasında möhtəşəm yerlərdə durur.

Millətin formalaşmasının, mənəvi təkamülünün, estetik zövqünün mahiyyətinin əsas göstəricilərindən biri də musiqi sənətidir. Azərbaycanda bir sıra xalq çalğı alətlərinin yaranışı, ozan yaradıcılığı, mahnı təşəkkülü, xor nəğmələri ("Qodu-qodu", "Yel baba", "Cütçü şumu", "Kəvsəc" və sair etno-mədəni oyunlardakı nəğmələr) də mənşə etibarilə min-min illər əvvələ gedib çıxır. Həmin sərvətin arasında Azərbaycan muğam sənəti xüsusi yer tutur.

Muğam bir sıra yaxın Şərq xalqlarının, o cümlədən türkdilli müxtəlif millətlərin müştərək musiqi sərvətidir. Təbii ki, Azərbaycan muğamının öz hüsnü, təravəti, ecazkarlığı, ifa estetikası, poetika göstəriciləri mövcuddur. Onların toplumu, səslənmə və ifa prinsipləri, boğaz və xalları Azərbaycan muğamının fəlsəfi dərinliyinin çox-çox qatlarına varmağa zəmin yaradır.

Son bir neçə ildə Azərbaycan muğamının dünya miqyasında məqsədyönlü təbliğində və onun özəlliklərinin elmi-nəzəri prinsiplərinin fundamental şəkildə işlənməsində böyük işlər görülüb və bu proses davam etməkdədir. Həmin istiqamətdə daha möhtəşəm işləri Heydər Əliyev fondu, şəxsən onun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, millət vəkili Mehriban xanım Əliyeva görüb. Onun rəhbərliyi ilə möhtəşəm layihələr həyata keçirilib. "Qarabağ xanəndələri" layihəsi, Azərbaycanda Beynəlxalq Muğam Festivalının keçirilməsi, Bakıda dünyada ilk dəfə "Muğam mərkəzi"nin çağdaş memarlıq prinsiplərində tikilib istifadəyə verilməsi, YUNESKO xəttilə Parisdə keçirilən müxtəlif muğam tədbirləri buna parlaq misaldır.

Mehriban xanım Əliyevanın layihəsi əsasında "Azərbaycan muğamı" interaktiv audiovizual sistemi müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyası ilə işıq üzü görüb. Bəri başdan onu deyim ki, bu şirkətin təhsilə, tarixə, etnoqrafiyaya, dünya ədəbiyyatı silsiləsinə, çağdaş nəsr və poeziya nümunələrinə həsr olunmuş, zövqlü poliqrafiya texnologiyası ilə süslənmiş kitabları bir sıra beynəlxalq müsabiqələrdə yüksək qiymətləndirilib, mükafatlara layiq görülüb. Şirkət öz işini çağdaş dünya poliqrafiyasının ən dəyərli texnika və texnologiyaları əsasında qurub. Onun yaradıcılıq və texnoloji-istehsal uğurları günü-gündən artmaqdadır.

Forması kitabça şəklində tərtib olunmuş "Azərbaycan muğamı" multimedia toplusu səkkiz diskdən ibarətdir. Həmin disklər aşağıdakı pirnsiplə və aradcıllıqla düzülüb:

1. Tədris vəsaiti;

2. Azərbaycan muğam dəstgahları (birinci hissə);

3. Azərbaycan muğam dəstgahları (ikinci hissə);

4. Azərbaycanın kiçik həcmli muğamları ("Qatar", "Rəhab", "Şahnaz", "Kürd bayatısı");

5. Azərbaycanın zərb muğamları ("Mənsuriyyə", "Heyratı", "Simayi-şəms", "Heydəri", "Ovşarı", "Mani", "Arazbarı", "Qarabağ şikəstəsi", "Kəsmə şikəstə");

6. Azərbaycan muğam ustadları (birinci hissə);

7. Azərbaycan muğam ustadları (ikinci hissə);

8. Azərbaycan simfonik muğamları (Niyazinin "Rast", Fikrət Əmirovun "Kürd ovşarı", "Şur", "Gülüstan-Şiraz bayatısı").

Hər diskin də öz bədii tutumu, məqsəd və məramı, elmi-nəzəri funksiyası var. Bütövlükdə toplu güclü tədris vəsaiti kimi nəzərdə tutulmaqla, adi həvəskarlardan peşəkarlara qədər, bütün maraqlara cavab verir. Həmçinin dünyadakı müxtəlif millətlərin milli muğamımızı mənimsəməsi, onun tarixi barədə müfəssəl məlumat alması və hər hansı muğamı öyrənə bilməsi üçün geniş informativ bilgilər var.

Birinci disk özü altı bölümə ayrılıb: muğamlar, muğam notları, simfonik muğamlar, milli musiqi alətləri, şəxsiyyətlər, lüğət. Muğamlar bölümü üç hissədən ibarət olmaqla "muğam dəstgahları", "kiçik həcmli muğamlar" və "zərb muğamları" başlıqları ilə təqdim olunur. "Rast", "Şur", "Segah", "Çahargah", "Şüştər", "Şiraz bayatısı", "Hümayun" muğamları musiqisevərlərə dəstgah şəklində çatdırılıb. Elə bunun daxilində "Rast" ("Qacar bayatısı", "Orta Mahur", "Mahur-hindi") və "Segah" ("Zabul segahı", "Xaric segah", "Mirzə Hüseyn segahı") ailələrinə daxil olan dəstgahlar barədə də dəyərli elmi bilgilər verilib. Əgər hansısa ifadə, deyim, termin dinləyiciyə aydın deyilsə, onda lüğət bölümünə müraciət edə bilər. Lüğət bölümü söz çoxluğu və onların elmi şərhi ilə dəyərlidir.

Multimedia toplusunun üstünlüyü bir də orasındadır ki, haqqında elmi bilgilər verilən bütün muğamlar çağdaş ifaçılar tərəfindən yüksək oxu peşəkarlığı ilə təqdim olunur. Burada guşələr və şöbələr, rənglər və təsniflər barədə əsaslı və tutarlı məlumatlar verilir. Hər musiqi bölümünün mahiyyət və estetikası, fəlsəfi tutumu aydın, səlist məlumatla nəzərə çatdırılır.

Azərbaycan özünün musiqi alətlərinin çoxluğu ilə dünya xalqları içərisində seçilir. Haqqında söhbət gedən audiovizual topluda kamança, ney, balaban, bərbət, çoğur, cəng, dəf, qaval, rud, qopuz, nağara, tar, qanun, səntur, rübab, Şirvan tənburu, zurna, ud çalğı alətləri barədə ətraflı məlumat verilir. Maraqlısı və önəmlisi odur ki, hər bir alətin görüntüsü aktivdir. Deməli, maraqlanan hər kəs dolğun məlumat əldə etməkdən əlavə, ayrılıqda hər bir alətin çalğısını da eşidir.

Muğamımızın çağdaş təkamülü təbii ki, müxtəlif dövrlərdə yaşamış sənətkarların yaradıcılıq qüdrəti ilə bağlıdır. Bu mənada topluda Cabbar Qaryağdıoğlu, Keçəçioğlu Məhəmməd, Seyid Şuşinski, Xan Şuşinski, Zülfü Adıgözəlov, Yavər Kələntərli və bu kimi qüdrətli ustadlar barədə dəyərli məlumatlar toplanıb. Audiovizual sistemin istifadəçisi sənətkarların həyatlarının və yaradıcılıqlarının əsas estetik məziyyətləri, ifa üslublarının başlıca prinsipləri barədə bilgilənmək imkanına malikdirlər.

Ayrı-ayrı muğamları xalq artistləri Ağaxan Abdullayev, Mənsum İbrahimov, Nəzakət Teymurova, Səkinə İsmayılova, gənclərdən Təyyar Bayramov, İlkin Əhmədov, Vəfa Orucova, Bəyimxanım Mirzəyeva oxuyublar. Onları xalq artistlərindən tarda Möhlət Müslümov, Firuz Əliyev, kamançada Fəxrəddin Dadaşov, əməkdar artistlərdən tarda Elçin Həşimov, kamançada Elnur Əhmədov, Elşən Mansurov, gənclərdən Əliağa Sədiyev (tar), İsmayıl Həmidov (kamança) müşayiət ediblər.

Muğamı olan millətlər içərsində məhz ilk dəfə Azərbaycan bəstəkarları simfonik muğam janrını yaratmışlar. İstər "Rast", istər "Şur" və "Kürd ovşarı" bir sıra qitələrdə möhtəşəm orkestrlərin ifasında səsləndirilib. Bu baxımdan topluda verilən məlumat və həmin musiqi əsərlərinin səsləndirilməsi dünyada bu janrın yeni davamçılarının yetişməsinə zəmin yarada bilər. Elə buradaca qeyd edim ki, məhz bu cəhət də layihənin möhtəşəmliyinə və dünyəvi əhəmiyyətinə dəlalət edir.

Multimedia toplusunun sonunda onun xüsusi təlimatı da verilib. Aydın və dəqiq, ifadəli və dolğun mətnlə verilən bilgi vasitəsilə interaktiv audiovizual sistemin bütün incəliklərindən istifadə etmək və verilən bilgiləri mənimsəmək mümkündür.

Bütün yaradıcılıq incəliklərini, layihənin çoxşaxəliliyini, bilgilərin zənginliyini, onun məzmun formasını nəzərə alaraq cəsarətlə deyə bilərəm ki, "Azərbaycan muğamı" interaktiv audiovizual sistemi Azərbaycan Respublikasının Dövlət mükafatına layiqdir.

 

 

İlham RƏHİMLİ,

sənətşünaslıq doktoru,

professor, əməkdar

incəsənət xadimi

 

Azərbaycan.- 2010.-  7 may.- S.  11.