Azərbaycan kitabının tərtibat tarixi haqqında yeni əsər

 

TəhsilnəşriyyatındaAzərbaycan kitabının bədii texniki tərtibat tarixiadlı monoqrafiya kitab şəklində çapdan çıxıb. Kitabın müəllifi 36 ildir Azərbaycan nəşriyyat-poliqrafiya sistemində çalışan İradə Ələsgərovadır. Müəllif bu əsərini bünövrəsi 1875-ci ildə Həsən bəy Zərdabinin buraxmağa başladığıƏkinçiqəzeti ilə qoyulmuş milli mətbuatımızın 140 illiyinə ithaf edib.

Monoqrafiyada Azərbaycan kitabının təxminən min ilə yaxın tarixi dövr ərzində keçdiyi yola nəzər salınır. Bu müddət ərzində bədii texniki tərtibat sahəsində əldə edilmiş bilgilər müəllifin istehsalatda qazandığı zəngin təcrübənin prizmasından keçirilərək hərtərəfli təhlil olunur.

Elmin, texnikanın inkişaf etdiyi, kompüter internet şəbəkəsinin geniş yayıldığı müasir dövrdə oxucu onu maraqlandıran bir çox sualların cavabını kitablarda  tapır. Məlum olduğu kimi, cizgi, şrift, rənglər s. birləşərək istənilən nəşrin özəlliyini təmin edir. Bunlar məzmunun oxucu tərəfindən dərk olunmasına kömək göstərir.

Azərbaycan kitabının bədii texniki tərtibat xüsusiyyətləri hələ orta əsrlərdən alimlərin mütəxəssislərin diqqətini cəlb etmiş, dissertasiyalarda, kitab monoqrafiyalarda, çoxsaylı elmi məqalələrdə əksini  tapmışdır. Bunlardan bir çoxlarının adlarını xatırladan nəşrin müəllifi İ.Ələsgərova yazır: “Azərbaycan kitabının bədii texniki tərtibatı məsələlərinin kompleks şəkildə tədqiqata cəlb edilib araşdırılması kitabın keçdiyi tarixi inkişaf mərhələlərini izləyib əldə edilmiş nailiyyətlərdən yararlanmağa, nöqsanlardan nəticə çıxarmağa şərait yaradır”. 

Təsadüfi deyil ki, müəllifin tədqiqat obyekti Azərbaycan kitabının məhz bədii texniki tərtibat məsələləridir. Belə ki, burada AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda qorunan əlyazma kitabları, M.F.Axundzadə adına Milli Kitabxanada AMEA-nın Mərkəzi Kitabxanasında saxlanılan, həmçinin bu gün satışda olan çoxsaylı kitab nümunələri araşdırılıb. Onların bədii texniki tərtibat xüsusiyyətləri, poliqrafik icra keyfiyyəti ilə bağlı məsələlər tədqiq olunub.

Azərbaycan əlyazma çap kitablarının tərtibatı məsələlərinə həsr olunmuş bu elmi-tədqiqat işi xeyirxah məqsəd daşıyır. Bu da Azərbaycanda kitabın keçdiyi tarixi yola nəzər salıb onun formalaşması prosesini izləmək, bədii texniki tərtibatın başlıca inkişaf mərhələlərini müəyyənləşdirib gələcək perspektivlərə aydınlıq gətirməkdir. 

Qeyd edək ki, İradə Ələsgərova kitabşünaslıq nəşriyyat işi sahəsində topladığı bilik təcrübəni 10 ildən çoxdur mühazirələr şəklində Bakı Dövlət Universitetində gələcək naşirlərə çatdırır. O, “Kitabın bədii texniki tərtibatıadlı ali məktəb proqramı dərs vəsaitinın, Azərbaycanın, həmçinin bir sıra digər xarici ölkələrin nəşrlərində dərc olunmuş 50-dən çox məqalənin müəllifidir.

İ.Ələsgərovanın yeni monoqrafiyası müvafiq ali məktəblərin müəllimləri tələbələri, naşirlər, mətbəə işçiləri, kitabşünaslar kitabsevərlər üçün dəyərli töhfədir.

 

Azərbaycan.- 2015.- 8 iyul.- S. 8.