Tarixləşən səslər

 

Qırx ildən artıqdır ki, respublika Dövlət Səs Yazıları Arxivi fəaliyyət göstərir. 1968-ci ildə yaradılmış bu qurum Müstəqil Dövlətlər Birliyi məkanında ikinci arxivdir. Birinci arxiv 1967-ci ildə Moskvada yaradlıb. Bir il sonra isə bizim respublikada təşkil olunub. Əslində, bu arxivin özünəməxsus xarakterik xüsusiyyəti var. Ümumiyyətlə, arxivlərin hamısı həmişə eyni məqsədə xidmət edib. Tarixi sənədlərin, stenoqramların, əlyazmaların, kitabların, mətbuat orqanlarının, müəyyən əşyaların, şəxsi kolleksiyalarınE qorunmasına, mühafizə olunmasına, gələcək nəslə çatdırılmasına çalışılıb. Səs Yazıları Arxivinin isə qarşısında duran əsas məqsəd Azərbaycanın ictimai-siyasi, tarixi, elm və mədəni həyatını özündə əks etdirən bədii və sənədli fononu - videosənədləri, habelə dövlət siyasi və ictimai xadimlərin çıxışlarının müxtəlif səs daşıyıcılarında olan yazıları, müharibə və əmək veteranlarının, elm və incəsənət xadimlərinin, ölkəmizə gələn xarici qonaqların səs və videoyazılarını toplayıb dövlət mühafizəsini təmin etmək kimi vacib vəzifə qoyulub.

Səs Yazıları Arxivinin rəhbəri, əməkdar mədəniyyət işçisi Yaqub Mədətov söhbət əsnasında dedi: "Hazırda arxivin fondunda 50 minədək sənəd - səs yazıları, 1200 videosənəd var. Arxivdə toplanan sənədlərin tarixi 1900-cü ildən başlanaraq bugünə qədər davam edən dövrü əhatə edir. Vaxtilə milli musiqimizin inkişafında xüsusi xidmətləri olan klassik xanəndələrin səsləri yazılmış 500-dən artıq qrammofon valları arxivimizin ən qədim eksponatlarıdır. Burada Cabbar Qaryağdıoğlunun, Keçəçi oğlu Məhəmmədin, Məşədi Məmməd Fərzəliyevin, Məcid Behbudovun (xalq artisti Rəşid Behbudovun atası), Mirtağı Mirbabayevin, Ələsgər Abdullayevin, Zabul Qasımın, Məşədi Hilal Zeynalovun, Zülfi Adıgözəlovun, Mirzə Fərəcin, Cəmil Əmirovun (bəstəkar Fikrət Əmirovun atası), İslam Abdullayevin və bir çox başqa sənətkarların ifasında onlarca muğam, təsnif, xalq mahnıları, el havaları yazılmış qrammofon valları toplanaraq xüsusi bir qayğı ilə saxlanılır".

Əslində, arxivin "Qızıl Fondu" adlanan bu guşəsində ötən əsrin əvvəllərində dünyanın məşhur səsyazma qurumlarının fəaliyyət göstərdiyi İngiltərə, Fransa, Polşa, Gürcüstan, Rusiya, eləcə də Azərbaycanın müxtəlif qrammofon şirkətlərində yazılıb yayılan vallar mühafizə edilir. Maraqlıdır ki, bu ölkələrin səsyazma şirkətləri vallarla bərabər, onların kataloqlarını da kitabça şəklində hazırlayıb yayırdılar. Əldə edilmiş kataloqlar istifadə üçün sanballı məlumat mənbəyi olduğu kimi, həmin valların axtarılıb tapılmasında da xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Arxiv fondlarında çox maraqlı bir val da mühafizə edilir. Bu vala "Vağzalı" və "Mirzeyi" rəqs havaları yazılıb. Həmin valı 1910-cu ildə Varşavanın "Sport-Rekord" səsyazma şirkəti yazaraq bütün Avropaya yaymışdır. Arxiv işçilərinin fədakar əməyi sayəsində uzun illər unudulmuş sənətkarların da yadigar qalan nadir sənət inciləri tapılaraq üzə çıxarılıb. Məsələn, qadın xanəndə Mirzə Güllər xanım (vaxtilə onun haqqında xalq yazıçısı Əzizə Cəfərzadə əsər yazıb), xanəndə Aslan, Musa Səfərov, Qasım Abdullayev, Məşədi Qafar, o zamanlar üçün nadir peşə sayılan qarmonçalan Məmmədtağı, səsi qrammofon valına ilk yazılan (1902) xanəndə Əbdülqədir Cabbarov və digərləri bu qəbildəndirlər. Yaqub Mədətov söyləyir: "Dini ehkamların hökm sürdüyü bir zamanda böyük cəsarət nümunəsi göstərən qadın-xanəndə Mirzə Güllər qəribə taleyə malik olub. Zəmanəsinin haqsızlıqları gənc qızı doğma kənddən, ata evindən qaçmağa məcbur edib. Əyninə kişi paltarı geyərək el şənliklərində Mirzə Güllər adıyla sönməz bir eşq ilə oxuyan bu sənət fədaisinin səsi Şamaxı, Tiflis, Gəncə, İrəvan kimi iri şəhərlərdən gəlib. Kiyevdə fəaliyyət göstərən "Monarx-Rekord" Səhmdar Səsyazma Cəmiyyəti 1914-cü ildə onun ifasında "Mirzə Hüseyn segahı", "Bayatı-Kürd", "Bayatı-Şiraz" muğamlarını və xalq mahnılarını vallara yazmışdır. Əfsanəvi bir sənət ömrü yaşayan bu xanəndənin yalnız bir valını ("Mirzə Hüseyn segahı" və "Yeri, dam üstə, yeri"), nəhayət ki, əldə edə bildik. Bu, arxivimizin çox nadir sənədlərindəndir".

Arxivdə mühafizə edilən xeyli miqdarda səs və videoyazılarda ölkəmizin mədəni irsinin ən yaxşı nümunələri toplanılıb. Bu sənədlər arasında Üzeyir Hacıbəyovun, Qara Qarayevin, Fikrət Əmirovun çıxışları, Rəşid Behbudovun, Şövkət Ələkbərovanın, Rübabə Muradovanın, Müslüm Maqomayevin, Yavər Kələntərlinin, Bülbülün, Fatma Mehrəliyevanın, Əbülfət Əliyevin, Hacıbaba Hüseynovun və onlarca başqa muğam ustalarının səslərindən ibarət fono və videoyazılar mühafizə olunur. Burada indi fəaliyyət göstərən sənətkarların da səsləri toplanıb.

Arxivin maraqlı fondlarından biri də ədəbiyyat bölməsidir. Burada Səməd Vurğunun, Süleyman Rüstəmin, Məmməd Rahimin, Rəsul Rzanın, Nigar Rəfibəylinin, Mehdi Hüseynin, İlyas Əfəndiyevin, İsmayıl Şıxlının, Əliağa Kürçaylının və onlarca başqa şairlərin səsləri, videoyazıları toplanıb. Eləcə də dahi söz sərrafları - Nizaminin, Füzulinin, Nəsiminin, Vaqifin, Cavidin, Mikayıl Müşfiqin və digərlərinin yubileyləri, səhnə əsərləri ilə bağlı fono və videolentlər, qrammofon valları saxlanılır.

Azərbaycan teatr tarixi və onun yaradıcıları ilə bağlı fono sənədlər arxivin fondlarında xüsusi yer tutur. Burada Abbas Mirzə Şərifzadədən başlayaraq Bəşir Səfəroğluya qədər neçə-neçə dahi sənətkarın səsləri, yaratdıqları təkrarolunmaz obrazların mühafizəsi diqqət mərkəzindədir. Arxivin göz oxşayan bölmələrindən biri də aşıq sənəti ilə bağlıdır. Burada da ötən yüzilliyin 30-cu illərində fəaliyyət göstərən məşhur aşıqların və bir çox başqa el sənətkarlarının ifa etdikləri mahnılar və saz havalarının lent yazıları, qrammofon valları qiymətli sənəd incilərindən sayılır. Fondlarda Azərbaycan aşıqlarının ifasında lentə alınmış 20-dən artıq dastan mühafizə edilir. Bir fono albomda xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsi olan "Koroğlu" dastanı əbədiləşib. Ümumiyyətlə, aşıq sənətinə dair 1700-dən artıq fono və videoyazı bu maraqlı qurumun ən qiymətli sərvətidir.

Arxivin bölmələrində ötən əsrin ortalarından başlayaraq müxtəlif ölkələrdə keçirilən Azərbaycan mədəniyyət günlərinin qrammafon vallarına köçürülmüş ömrü də maraq doğurur. Bu fono sənədlərin də hazırda sayı 800-ü ötüb.

Arxivin fondlarında İkinci Dünya müharibəsində cəbhədə qəhrəmanlıq göstərən igidlərin səsləri də fono sənədlərdə təsbit olunub. Burada Azərbaycan bəstəkarlarının və incəsənət ustalarının müharibə dövrünə dair fono və videosənədləri çoxluq təşkil edir. Arxivdə həmçinin dövlət və ictimai xadimlərin çıxışları, müsahibələr, görkəmli alimlərin, mədəniyyət xadimlərinin çıxışlarının səs və videoyazıları da saxlanılır.

Arxivin diqqətçəkən maraqlı fondlarından biri də ümummilli lider Heydər Əliyevin 1969-cu ildən ömrünün sonuna qədər həyat və siyasi fəaliyyətini əks etdirən fono və videoyazıların tam toplanılaraq xüsusi bir qayğı ilə mühafizə edilməsidir. Ulu öndərin fəaliyyətinə dair fono və videosənədlər toplanan bölmə arxivin ən iri fondudur.

Yaqub Mədətov söyləyir ki, Dövlət Səs Yazıları Arxivi təmayülünə görə ölkəmizdə yeganə elmi-metodik mərkəzdir. Arxivin əməkdaşları son illər "Fono sənədlərlə işləyən idarə və təşkilatların əsas iş qaydaları", "Video sənədlərlə işləmə metodikası" adlı təlimat, "Əsas iş növləri və onlara sərf olunan vaxt norması" və s. kimi metodiki vəsaitlər hazırlayıb nəşrə təqdim etmişlər.

Dövlət Səs Yazıları Arxivində çalışan əməkdaşların zəhmətləri sayəsində bu qiymətli mənəvi sərvətlər xəzinəsi daim zənginləşməkdə davam edir. Son illər bir çox ictimai-siyasi, ədəbiyyat və incəsənət xadimləri öz şəxsi fono və videotekalarını tam şəkildə arxivə verib. Məsələn, xalq artisti, sənətşünaslıq doktoru, bəstəkar Tofiq Bakıxanov atası, mahir muğam bilicisi Əhməd Bakıxanovun və özünün videosənədlərini çox böyük səxavətlə arxivə bağışlayıb.

Eləcə də xalq artisti, tarzən Ramiz Quliyev, qarmonçalan Zakir Mirzəyev, bəstəkar Azər Rzayev, şair Söhrab Tahir, muğam ustası Canəli Əkbərov və başqa sənətkarlar öz yaradıcılıqlarını əks etdirən xeyli sayda fono və videoyazıları təmənnasız olaraq arxivə veriblər. Xalq yazıçısı Əzizə Cəfərzadənin həyat və yaradıcılığını əks etdirən 200-ə qədər audio-video sənəd oğlu tərəfindən arxivə bağışlanıb. Bu, çox təqdirəlayiq və nəcib bir işdir. Belə misalların sayını artırmaq olar.

Arxiv fondları həmişə yeni sənədlər hesabına zənginləşməlidir. Əslində, bu, işin bir tərəfi sayılır. İkinci əsas şərt isə onların mühafizəsini düzgün təmin etməkdir. Çünki qorunub saxlanıla bilməyəcək hər hansı sənədi tapmağın da əhəmiyyəti yoxdur. Elə bu məqsədlə də sənədlərin mühafizəsi yönündə təqdirəlayiq işlər həyata keçirilir. Fərəhlidir ki, dövlət tərəfindən bu sahəyə xüsusi diqqət ayrılır. İndi Dövlət Səs Yazıları Arxivi yeni binaya köçüb. Dünya standartları səviyyəsində avadanlıqlarla təchiz olunub. Əməkdaşların daha səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün çox gözəl şərait yaradılıb. Milli Arxiv İdarəsinin maliyyə köməyi nəticəsində maqnitofon lent yazılarının və qrammofon vallarının "CD" disklərinə köçürülməsi onların həqiqətən də yaxşı qorunmasını təmin edib. Arxivdə mühafizə edilən 50 minə yaxın fotosənədlərin müəyyən hissəsi artıq disklərə köçürülüb. Bütövlükdə burada qorunan bütün sənədlərin uzunömürlüyünü təmin etmək üçün dünya standartları səviyyəsində işlər görülür.

Dövlət Səs Yazıları Arxivinin beynəlxalq əlaqələri də getdikcə genişlənir. Varşava şəhərində keçirilən "Audio-vizual sənədlərin toplanması, mühafizəsinin təşkili və elmi-texniki tərəqqi" adlı beynəlxalq kofransda Avropanın 26 ölkəsindən gəlmiş mütəxəssislər iştirak edirdilər. Həmin beynəlxalq tədbirdə Yaqub Mədətov da çıxış edib. O, Azərbaycandakı arxivdə görülən işlər üzrə məlumat verib. Bu çıxışdan sonra onu Amsterdamda keçirilən beş aparıcı Avropa ölkəsinin konfransına dəvət ediblər. Bu qeyri-adi xəzinənin şöhrəti həqiqətən dünyanı dolaşmaqdadır. Bu gün arxiv Böyük Britaniya Kral Kitabxanasının fono arxivi və Vaşinqtonun Konqres Kitabxanası ilə müxtəlif mübadilələr aparır. Arxivin ünvanına dünyanın çox möhtəşəm təşkilatlarından müxtəlif məktublar gəlir. Belə məktublardan birini də Vaşinqtonda yerləşən Konqres Kitabxanasının Afrika-Asiya və beynəlxalq əlaqələr bölməsi göndərib. Həmin məktubda bildirilir: "Konqres Kitabxanası Səs Yazıları Arxivi ilə sənəd mübadiləsi proqramını həyata keçirmək arzusundadır. Azərbaycanın mahnıları, muğamı və folklor yazıları bizim xüsusi marağımıza səbəb oldu. Bu cür yazıların surətlərinin Konrqes Kitabxanasında da olması yaxşıdır. Xahiş edirik ki, mübadiləsi mümkün olan yazıların siyahısını bizə göndərəsiniz".

Belə mübadilələrin əhəmiyyəti çoxdur. Bir tərəfdən, həm milli sərvətimiz təbliğ olunur, həm də ölkələrə, müxtəlif kitabxana və muzeylərə yayılmış bizə məxsus fono sənədlərin geri qaytarılması təmin edilir.

Əslində, Dövlət Səs Yazıları Arxivində qorunan qiymətli mənəvi xəzinə dünənin və bugünün səsini gələcəyə aparan qeyri-adi bir körpüdür. Bu körpünün üstündən keçən səslərsə tarixə dönür.

 

 

 

Flora XƏLİLZADƏ

 

Azərbaycan.- 2009.- 16 iyul.- S. 4.