Təsviri sənətimizin vurğunu

 

Ömrümün ixtiyar çağını yaşasam da, sevdiyim sənətdən, pedaqoji fəaliyyətimdən hələ ayrılmamışam. Amma həmkarlarımı, dostlarımı görməyəndə sanki dincliyim ərşə çəkilir. Onlardan biri görkəmli sənətşünas alim, əməkdar incəsənət xadimi Mürsəl Nəcəfov idi. Hər gün emalatxanama gələndə istər-istəməz ayaq saxlayır, vaxtı ilə onun yaşadığı mərtəbəyə baxıram. Xeyirxah tövsiyələri, məsləhətləri, elmi-publisistik yazıları ilə gənc təcrübəli rəssamları yaradıcılığa ruhlandıran, həvəsləndirən Mürsəl müəllimi xatırlayıram.

Mürsəl Nəcəfqulu oğlu Nəcəfov 90 il əvvəl Bakı şəhərində anadan olmuşdu. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Rəssamlıq Texnikumunda oxumuş, oranı fərqlənmə diplomu ilə başa vurmuşdur. 1936-cı ildən əmək fəaliyyətinə başlamış, respublika Nazirlər Sovetində Təsviri sənət bölməsinə rəhbərlik etmişdi. İki ildən sonra Rəssamlıq Texnikumunun direktoru təyin olunmuş Rəssamlar İttifaqının məsul katibi seçilmişdi. O, sərgilərdən aldığı təəssüratlarını dövri mətbuatda obyektiv şəkildə dərc etdirirdi. İkinci Dünya müharibəsi onun da arzularını yarımçıq qoymuşdu. Könüllü cəbhəyə getmiş, Yuqoslaviyaya qədər döyüş yolu keçmişdi. Vətənə "Qırmızı ulduz" ordeni müxtəlif medallarla qayıtmışdı.

1946-cı ildə M.Nəcəfov Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri seçilir, eyni zamanda Bakı Rəssamlıq Texnikumunun direktoru vəzifəsinə təyin olunur. İşinin çoxluğuna baxmayaraq o, ali təhsil almağı da unutmur. İ.Repin adına Leninqrad (indiki Sankt-Peterburq) Rəssamlıq İnstitutunun nəzəriyyə incəsənət fakültəsini bitirdikdən sonra İncəsənət Muzeyində şöbə müdiri elmi katib işlədi. 1962-ci ildə elmlər namizədi, yeddi ildən sonra isə elmlər doktoru alimlik dissertasiyasını yüksək səviyyədə, uğurla müdafiə etdi. 1972-ci ildə Azərbaycan Memarlıq İncəsənət İnstitutunun təsviri sənət kafedrasının müdiri seçildi ömrünün sonuna kimi həmin vəzifədə çalışdı.

Mürsəl Nəcəfov istedadlı sənətşünas, təsviri sənəti varlığı qədər sevən ziyalı idi. 1954-cü ildən onun resenziyaları, məqalələri, kitabları Bakıda, Moskvada digər şəhərlərdə dərc edilmişdir. O, televiziya radio üçün yüzlərlə ssenari yazmış, təsviri sənətə həsr olunan verilişlərin çoxunun aparıcısı, ön söz deyəni olmuşdu. 1970-ci ildən onun diqqəti, qayğısı, təşəbbüsü ilə ekrana çıxan "Palitra" verilişi dövrün ən baxımlı yaddaqalan verilişlərindən biri olmuşdu. O, "Azərbaycan Ensiklopediyası" üçün 67 məqalə yazmışdı. Gərgin əməyi, uğurlu yaradıcılıq axtarışları da vaxtaşırı qiymətləndirilirdi. Əməkdar incəsənət xadimi fəxri adına layiq görülmüş, bir çox mükafat almışdı. Yaradıcılıq, elmi uğurlarına baxmayaraq onu sadə, qayğıkeş insan kimi tanıyırdılar.

Unudulmaz sənətşünasın Bəhruz Kəngərli, Əzim Əzimzadə, Tahir Salahov, Mikayıl Abdullayev, Vəcihə Səmədova, Səttar Bəhlulzadə kimi fırça ustalarının həyat yaradıcılıqlarından bəhs edən məqalələri, monoqrafiyaları, kitabları çap olunmuşdu. Onun "Rəssam zaman" toplusu bu gün mənim stolüstü kitabımdır. Həmin kitaba "Ön söz"ü xalq rəssamı Kazım Kazımzadə yazmışdır: "Gənc nəslin estetik tərbiyəsində, dünyagörüşündə incəsənətin mahiyyətini yüksək qiymətləndirən sənətşünas, onların maraqla qarşıladığı, həvəslə oxuduğu elmi-kütləvi kitablar yazır, televiziya radioda, məktəblərdə, kitabxanalarda səmimi, mehriban, gələcəyə səsləyən çıxışlar edir. Müəllifin "Əsrlərdən xatirə", "Gözəllik aləminə səyahət" kitabları kimi "Rəssam zaman"da yeniyetmələri, gəncləri dünya incəsənətinin kamil nümunələri, inciləri ilə tanış edir. Şübhə yoxdur ki, sadə, anlaşıqlı dildə yazılmış bu məqalə oçerklər gələcək nəsillərin dünyagörüşlərinə müsbət təsirini göstərəcəkdir".

Dostum, görkəmli fırça ustası, dünya şöhrətli Tahir Salahovdan eşitdiyim bu fikir heç yadımdan çıxmır: "Vaxt çatanda biz hamımız işıqlı dünyadan ayrılacağıq. Unudulanlar da olacaq, könüllərdə, xatirələrdə yaşayanlar da. Məsələn, mən həmişə can deyib, can eşitdiyim Mürsəl Nəcəfovu bu dünyada unutmamışam. O, nümunə göstəriləsi şəxsiyyət idi". Belə duyumlu, xoş, səmimi deyimlər çox eşidilir. Peşəkar sənətşünas xeyli müddətdir ki, işıqlı dünyadan ayrılıb. Özünün, pedaqoji fəaliyyətinin, elmi-publisistik yazılarının yeri boş qalıb. Amma Mürsəl Nəcəfov yaddan çıxmır, təsviri sənətin qayğıkeşi olduğu üçün daim ehtiramla yad edilir.

 

 

Rafiq Mehdiyev

xalq rəssamı

 

Azərbaycan.-2009. 5 mart.-S.7.