Bayatılar

 

Büsata bax, büsata,

 

Bu şənliyə büsata,

 

Gəl hamımız qoşulaq

 

Şuşamdakı büsata.

 

Əzizinəm, qorusun,

 

Bədnəzərdən qorusun,

 

İki qardaş sarılır

 

Allah özü qorusun.

 

Əzizinəm, içində,

 

Şadlıq, fərəh içində.

 

Otuz il həsrət qalan

 

Şuşam sevinc içində.

 

Əzizinəm, böldün sən,

 

Tən ortadan böldün sən,

 

Arazım, vətənimi,

 

Niyə yarı böldün sən.

 

Əzizinəm, yarıdı,

 

Bütöv deyil, yarıdı,

 

Ürəyini ikiyə

 

Bölən vətən yarıdı.

 

Əzizinəm, vətəndir,

 

Candan əziz vətəndir,

 

Çox şeyi dəyişsəm

 

Dəyişmərəm, vətəndir.

 

Əzizinəm, dilimi,

 

Şamamanın dilimi,

 

Yad dilə dəyişmərəm

 

Doğma ana dilimi.

 

Əzizinəm, Borçalı,

 

Dağ-aranlı Borçalı

 

Dağı əlindən gedən,

 

Dağ çəkilən Borçalı.

 

Əzizinəm, qarlıdı

 

Dağlar yaman qarlıdı,

 

Bu il gedə bilmədim,

 

Görən, Ləlvər qarlıdı?!

 

Əzizim, dağlarına,

 

Yamyaşıl dağlarına,

 

Baxdıqca doymaq olmur

 

Babakər dağlarına.

 

Əzizinəm, dağlarından,

 

Çiçəkli dağlarından,

 

Bu nərgizi yığmışam

 

Babəkər dağlarından.

 

Əzizinəm, qalıbdı,

 

Dözəmmirəm, qalıbdı

 

Mən burada olsam da,

 

Köküm orda qalıbdı.

 

Əzizim, dağlarından

 

O uca dağlarından,

 

Duman, gəl çalmanı

 

Şuşanın dağlarından.

 

Aldılar, ey, aldılar,

 

İgidlərim aldılar,

 

Şuşanı top-tüfəngsiz,

 

Qol gücünə aldılar.

 

Əzizim, qarşıdadır,

 

Düşmən düz qarşıdadır.

 

Gücümüzü toplayaq,

 

Çox şeylər qarşıdadır.

 

Əzizinəm, düşməndir,

 

Desə dost, düşməndir.

 

Çomağı yerə qoyma,

 

O düşməndir, düşməndir.

 

Əzizinəm, yanıram,

 

Qalanmamış yanıram,

 

Bu qədər haqsızlığa

 

Dözəmmirəm, yanıram.

 

Əzizinəm, dolubdu,

 

Göydə bulud dolubdu,

 

Bu qədər böhtan olmaz

 

Səbr kasamız dolubdu.

 

Gedirdi, of, gedirdi,

 

Tank düzülüb gedirdi,

 

Ürəyimi özünə

 

Yol eyləyib gedirdi.

 

Əzizinəm, neydi o,

 

Kaman deyil, neydi o,

 

Vətən şəhidlərinə

 

Ağı deyən neydi o.

 

Əzizinəm, şəhiddir,

 

O müqəddəs şəhiddir,

 

Canını vətəninə

 

Qurban verən şəhiddir.

 

Əzizinəm, bilmirəm

 

Açmasın mən bilmirəm.

 

Bu vəfasız dünyada

 

Nələr olur bilmirəm.

 

Əzizim, neyləmişik?

 

Desinlər, neyləmişik?

 

Bu qədər qərəz olmaz,

 

Biz kimə neyləmişik?

 

Əzizinəm, qaralar

 

Bağ-bağçamı qar alar.

 

Bu işlər belə getməz,

 

Gəl bağlama qaralar.

 

Əzizinəm, qalandı,

 

Qalaq-qalaq qalandı.

 

Deyirlər, gedəcəyik,

 

İnanmıram, yalandı.

 

Əzizim, pozulubdu,

 

Oxunmur, pozulubdu

 

Haqq ayaqlar altında,

 

Mizam pozulubdu.

 

Əzizinəm, qalandı,

 

Dərd üstə dərd qalandı,

 

İçimdəki dərd kədər

 

Öz-özünə qalandı.

 

Əzizinəm, düzülüb ,

 

Muncuq kimi düzülüb,

 

Cığırları dağların

 

Sinəsinə düzülüb.

 

Əzizim, gələcəyəm,

 

Söz verdim, gələcəyəm.

 

Dağlar yaşıl donunu

 

Geyəndə gələcəyəm.

 

Əzizinəm, günləri,

 

Yaşadığım günləri,

 

Mən ömrümə yazmaram

 

Sənsiz keçən günləri.

 

Əzizinəm, dərdimə,

 

Dərd yükləndi dərdimə.

 

Hərə bir kösöv atdı,

 

Od vurdular dərdimə.

 

Əzizim, çəkəmmərəm,

 

Ağırdı, çəkəmmərəm.

 

Özümkü mənə bəsdir,

 

Səninkin çəkəmmərəm.

 

Gecələr, ax, gecələr,

 

Üzü qara gecələr,

 

Dərdimə dərd calayan

 

Mənə düşmən gecələr.

 

Əzizinəm, səhərdi,

 

İşıqlanıb səhərdi.

 

Bütün qızlar içində

 

Sevdiyim qız Səhərdi.

 

Əzizim, dağlar məni,

 

Dağ çəkib dağlar məni.

 

Gəl, elə baxma mənə,

 

Baxışın dağlar məni.

 

Əzizinəm, dağda sən,

 

Aranda mən, dağda sən.

 

Axtardığın aranda

 

gəzirsən dağda sən?

 

Əzizinəm, od ələndi,

 

Göylərdən od ələndi.

 

Səni ağlayan gördüm,

 

Od başıma ələndi.

 

Əzizinəm, oxudum,

 

Deməsəm , oxudum,

 

Olanlar gözlərinə

 

Yazılmışdı oxudum.

 

Əzizinəm, oyanmır,

 

Dərdimizə o yanmır,

 

Bu dərd məni yandırır,

 

Mən yanıram, o yanmır.

 

Əzizinəm, üzümə,

 

Salxım-salxım üzümə,

 

Mən günahkar deyiləm,

 

Elə baxma üzümə.

 

Əzizinəm, yetərdi.

 

Bəsdi, mənə yetərdi.

 

Sevdiyim qızın adı

 

Bəsti deyil, Yetərdi.

 

Əzizinəm, bir get,

 

Getdin-gəldin, bir get.

 

İstəklini alınca

 

Yüz kərə olsa, bir get.

 

Əzizinəm, payızda,

 

Söz vermişdin payızda,

 

Vədən tamama yetdi,

 

Gəlib keçdi payız da.

 

Əzizinəm, yarıdı,

 

Gördüklərim yarıdı.

 

Tam arayıb axtardın,

 

Gördüm çox şey yarıdı.

 

Əzizinəm, yarıdı,

 

Mən bilirəm, yarıdı.

 

O bunu gizlətsə ,

 

Əsmər onun yarıdı.

 

Əzizinəm, gələndə,

 

Söz vermişdin gələndə.

 

Gəldin, sözün tutmadın,

 

Niyə dedin gələndə?

 

Dağlardadır, dağlarda,

 

Quzqulaqlı dağlarda.

 

Könlüm qulançar istər,

 

Görən, varmı dağlarda?

 

Əzizinəm, qaradı,

 

Mən demirəm, qaradı.

 

Lalənin ləçəkləri

 

Qırmızıdı, qaradı.

 

Əzizinəm, gül əkdim,

 

Mən gül əkdim, gül əkdim.

 

Sənə batan tikanı

 

Mən yox, sən özün əkdin.

 

Əzizinəm, qonaqdı,

 

Hər ikisi qonaqdı.

 

Sevinc tez gəlib-gedir,

 

Kədər qalan qonaqdı.

 

Əzizim, yarım qaldı,

 

Bitmədi, yarım qaldı.

 

Yazan yazıb bitirib,

 

Mənimki yarım qaldı.

 

Əzizinəm, kimdədir,

 

De kimdədir, kimdədir?

 

Ayrılığın günahı

 

Məndə deyil, kimdədir?

 

Əzizinəm, qaldı,

 

Qar əridi, qaldı?

 

Bir əmanət vermişdin,

 

Aldın onu, qaldı?

 

Əzizim, dağlar məni,

 

Dağ çəkib dağlar məni.

 

Od məni dağlayammaz,

 

Gözlərin dağlar məni.

 

Əzizim, gedəmmirəm,

 

Yoxuşdu, gedəmmirəm.

 

Yarı yolda qalmışam,

 

Yoruldum, gedəmmirəm.

 

Əzizim, tap məni,

 

Axtar məni, tap məni.

 

Bu dünyada itirdin,

 

O dünyada tap məni.

 

Əzizim, dağda məni,

 

Ara sən dağda məni.

 

Dərdim başımdan aşıb,

 

Dinləmir dağ da məni.

 

 

 

Əzizinəm, yandırır,

 

İçim məni yandırır.

 

Xəbərim yox özümdən,

 

Çölüm xalxı yandırır.

 

Əzizinəm, ayımsan,

 

İllərimsən, ayımsan.

 

Yerdə tapa bilmədim,

 

Yoxsa göydə aymısan?!

 

Əzizim, gözlərinə,

 

Qoy baxım gözlərinə.

 

Sən mənim üzümə bax,

 

Mən baxım gözlərinə.

 

Yollar, yollar, a yollar,

 

Alıb aparan yollar,

 

Sən ki gətirməmişdin,

 

Niyə apardın yollar?!

 

Əzizinəm, qalıbdı,

 

Dağlarda qar qalıbdı.

 

Sənə deyəcəklərim

 

Ürəyimdə qalıbdı.

 

Əzizinəm, sarıdı,

 

Saralıbdır, sarıdı.

 

Sevinc üzün döndərib,

 

Kədər mənə sarıdı.

 

Əzizinəm, odumu,

 

Gələn yenə odumu

 

Ürəyimə od vuran,

 

Alışdıran odumu?

 

Əzizinəm, yar, məni,

 

Həkimim ol, yar məni.

 

İçimdəki sirrimi

 

Təkcə sən bil, yar, məni.

 

Əzizim, döndərdilər,

 

Yolumdan döndərdilər.

 

Qismət dolu qabımı

 

Üz üstə döndərdilər.

 

Əzizinəm, sinəmə,

 

Yığmışam mən sinəmə.

 

Bu qədər dərd olarmı?

 

Sığışmayır sinəmə.

 

Əzizinəm, dünyadı,

 

Etibarsız dünyadı.

 

Verib peşiman olan,

 

Geri alan dünyadı.

 

Həmayil ƏHMƏDQIZI

Ədəbiyyat qəzeti.- 2021.- 19 iyun. S. 21.