Nizami Gəncəvinin Yeddi gözəl

məsnəvisinin şərhi ilə bağlı ikicildlik

elmi monoqrafiya çap olunub

 

AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi Siracəddin Hacının Nizami Gəncəvinin Yeddi gözəl məsnəvisinin şərhi ilə bağlı ikicildlik elmi monoqrafiyası çapdan çıxıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 1200 səhifəlik bu iki monoqrafiyada Nizami Gəncəvinin Yeddi gözəl məsnəvisində olan Mərhəmətli və Rəhimli Allahın adı ilə, Kərim (Əkrəm) Peyğəmbər haqqında, Kitabın yazılma səbəbi, Səadətli padşah Əlaəddin Körpə Arslana dua, Şaha təzim xitabı, Sözə sitayiş, tövsiyə və nəsihət, Oğlum Məhəmmədə nəsihət, Bəhramın dastanının başlanğıcı, Simnarın siması və Xəvərnəq qəsrinin tikilməsi, Xəvərnəqin tərifi və Nemanın yoxa çıxması, Bəhramın ova çıxması və gurları dağlaması, Bəhramın bir oxla şirguru öldürməsi, Bəhramın əjdahanı öldürməsi və xəzinə tapması, Bəhramın Xəvərnəqdə yeddi gözəlin şəklini görməsi, Atasının vəfatından Bəhramın xəbər tutması, Bəhramın İrana qoşun çəkməsi, Sözün başlanğıcı, İran padşahının Bəhram Gura məktubu, Bəhramın iranlılara cavabı adlı bölmələr beyt-beyt şərh olunub.

 

Ədəbiyyat qəzeti.- 2021.- 22 may.- S.32.