İrq anlayışı ilə əlaqədar suala cavab

 

Bizim həmişə işlətdiymiz "irq" sözü ərəbcədən alınma sözdür, ərəbcənin özündə onun çox (iyirmiyə qədər) mənası var, həmin kökdən olan bablarda (işlənmə yerlərində - M.O.) dəyişən sözləri əlavə etsək, bu bir kökün üzərində mərtəbələnən sözlər yüzə qədər müxtəlif məna çalarları verir. Həmin mənalardan biri "mənbə", "əmələ gəlmək", "kök", "əsas", "damar", "sümük", "ətdən təmizlənmiş sümük", "təmiz sümük" "süd"dür. Bu  mənaların hamısında "əsas", "kötük", "mənşə" çalarları var "irq" sözü bu çalarlarına görə Avropada işlənən "rasa" sözünün qarşılığı kimi işlənir.

"Rasa" firəngcədir (race), bu kəlməni ilk dəfə məşhur firəng təbiətşünası J.Buffon xüsusi termin kimi işlətmişdir heyvanların, bitkilərin müxtəlif növlərini, hər növə daxil olan ayrı-ayrı qrupları fərqləndirmək üçün bu termindən istifadə etmişdir.  Sonra bu termindən insanların irqi növlərini fərqləndirmək üçün istifadə edilmişdir, beləliklə, bu kəlmə zoologiya botanikadan antropologiya sahəsinə keçmişdir.

Antropologiyadakı irq (rasa) mənşəyindəki müxtəlif irsi xüsusiyyətlərindəki ümumiliyə görə birləşən, bir-birinə yaxın olan insan qrupları deməkdir. İrsi xüsusiyyətlər dedikdə bədənin ümumi quruluşu, boy, saçların tükün, dərinin piqmentasiyası, gözlərin, dərinin rəngi, başın - kəllənin ümumi cizgiləri fərqləri s. nəzərdə tutulur. İnsan bədəninin əsas cizgiləri quruluşu (skeletin, əzələlərin, beynin) göstərir ki, bütün irqlər vahid bioloji növdəndir. Amma ayrı-ayrı irqləri fərqləndirən cəhətlər var buna əsasən, insan nəslində üç böyük irq qrupu müəyyən edilir: neqroid qrupu (bu qrupa neqro-avstroloid, yaxud ekvatorial qrup da deyilir), monqoloid qrup Avropa qrupu.

Bu üç irq qrupunun yaranması tarixi çox qədimdir (neandertal dövrünə qədər gedib çıxır). Bu qruplarının özlərinin daxilində müxtəlif (ikinci dərəcəli) irqi antropoloji tiplər vardır. İrq qruplarının öz arasında birləşmə, qarışma prosesi gedir metis qruplar yaranır. Adətən, Afrikanın şimal şərq hissəsi, Hindistan, Orta Asiya, Ural ətrafı, Qərbi Sibir Şərqi Avropa irq qruplarının ən çox qatışdığı coğrafi regionlar sayılır. Latın Amerikası ölkələrinin bir qismində bu qarışma prosesi güclü olmuşdur.

İrq - xalq ya millət deyil. "Sami irq", "türk irqi" ya "ari irq" kimi anlayışlar yanlışdır, çox vaxt da onlar şərti ya ictimai-siyasi mənalarda işlənir terminin əsl antropoloji məzmununu ifadə etmir. Eləcə keçmiş elmi ədəbiyyatda işlənən " irq", "qırmızı irq", "qara irq" kimi anlayışlar da çox şərti xarakter daşıyır bunlar da əsl irq qrupları barədə elmi (antropoloji) məna vermir, olsa-olsa ayrı-ayrı əsas irqlərə daxil olan ikinci dərəcəli irqi tipləri xatırladır.

İrqlərin mövqeyini dil qrupları ilə izah etmək məhdudlaşdırmaq olmaz. Dillərin yaxınlığı ya oxşarlığı eyni dildə danışanların hamısının bir irqə mənsub olduğunu sübut etmir, eləcə bir irqə mənsub olan insan qrupları başqa-başqa dillərdə danışa bilərlər.

Biz burada irqlər haqqında mövcud olan bütün fikir nəzəriyyələri sadalamaq istəmədik, irq anlayışı ilə bağlı əsas məlumatı verdik. Azərbaycanlıların paleontoloji təşəkkül formalaşması çox qədimdir bu formalaşmada bir neçə (neqroid, Avropa, müəyyən dərəcədə monqoloid) cizgilər rol oynamışdır.

 

Hörmətlə, müəllimin Əkbər AĞAYEV

Bakı, 10/X-78

 

Ədəbiyyat qəzeti.- 2021.- 22 may.- S.25.