Mən əsiri eşqiyəm öz xalqımın, öz yurdumun...

Bu gün Əlağa Vahidin anadan olmasından 126 il ötür

 

Azərbaycanda, eləcə Yaxın Şərqdə məşhur qəzəlxan şair kimi şöhrət qazanmış Əlağa Vahidin yaradıcılıq bioqrafiyası maraqlı özünəxas cəhətlərə malikdir. Vahid milli poeziyanın qədim ənənələrini yeni dövrdə yüksək sənətkarlıqla davam etdirmiş qəzəl janrının son dərəcə mükəmməl nümunələrini yaratmışdır. Şairin dərin lirizmi ilə səciyyələnən diqqətəlayiq zəngin bədii irsi çoxəsrlik Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində özünəməxsus bənzərsiz hadisədir.

 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu gün böyük qəzəlxan, Azərbaycanın ilk Dövlət mükafatı laureatı Əlağa Vahidin anadan olmasından 126 il ötür.

 

Qəzəl de ki, məşhuri-dövran ola - Füzulinin bu kəlamından bizi beş əsrlik bir zaman ayırır qəzəl dünyamızda Füzulidən sonra neçə ustad şair bu janrda hünər göstəriblər. Böyük Füzulimizin yadigarı mən özüməm, - deyirdi Vahid. Dahi Füzulini özünün böyük ustadı adlandıran Əlağa Vahid, onun bədii üslubundan, işlətdiyi əruz bəhrlərindən, təsvir ifadə vasitələrindən, qafiyə rədiflərindən bilavasitə faydalanaraq öz yaradıcılığında bədii sözün məna dolğunluğuna, ifadə səlisliyinə nail olub. Əlağa Vahid qəzəl yaradıcılığında püxtələşdikcə, klassik qəzəl məktəbinin istedadlı davamçısı kimi öz dəstxətti ilə seçilmiş, qəzəlləri satirik şeirləri xalq arasında sürətlə yayılmış, ürəklərə yol tapmış, sevilmiş dillər əzbəri olmuşdu. Şair qəzəl janrının mövzu dairəsini xeyli genişləndirmiş, Vətənə, xalqa məhəbbətini sadə, adi xalq dilində əruzun ritmik bəhrlərində qoşa misralarla uğurla şeirə çevirmişdi.

 

Əlağa Vahid 1895-ci il fevralın 17-də Bakı şəhərində anadan olub. Mollaxanada oxumağa başlayıb, sonra ehtiyac üzündən təhsilini yarımçıq qoyub, xarratlıq edib. Gənc yaşlarında Bakıdakı Məcməüş-şüəra ədəbi məclisində iştirak edib lirik şerlər yazıb. Satirik şeirlərində ictimai nöqsanları, mövhumatı, zülm haqsızlığı ifşa edib. Tamahın nəticəsi adlı ilk kitabı nəşr olunub.

 

Böyük Vətən müharibəsi illərində yazdığı əsərlərdə Döyüş qəzəlləri, Qəzəllər kitablarında Əlağa Vahid Vətənə məhəbbət, düşmənə nifrət, qələbəyə inam hissləri təbliğ edib.

 

Əsrlərdən bəri qəzəlin baş mövzusu eşq olub. Amma bu eşq mənaları da birrəngli olmayıb. Vahidin şeirləri Vətən məhəbbətindən, Tanrıdan tutmuş gözələ ülvi hisslərlə doludur.

 

Mən əsiri eşqiyəm öz xalqımın, öz yurdumun,

 

Sevməyən öz xalqını, öz yurdunu divanədir.

 

Vahidin qəzəlləri poetik dilinin sadəliyi, xəlqiliyi ahəngdarlığı ilə seçilir, xanəndələrin repertuarında mühüm yer tutub. Nizami, Xaqani, Füzuli, Nəvai başqalarının qəzəllərini Azərbaycan dilinə tərcümə edib.

 

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, 2015-ci ildə Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, böyük şair Əlağa Vahidin anadan olmasının 120 illiyinin dövlət səviyyəsində qeyd edilməsi üçün ölkə başçısı tərəfindən Sərəncam imzalanıb. Sərəncama əsasən şairin 120 illiyi ölkəmizdə silsilə tədbirlərlə qeyd olunub.

 

Əlağa Vahid 1965-ci il oktyabrın 1-də Bakı şəhərində vəfat edib.

 

 

Hərbi And.- 2021.- 26 fevral.- S.21.