Ulu BÜNÖVRƏMİZ

 

 

  Yaranışdan bəri dünyanın ictimai-siyasi, mədəni-mənəvi mizan-düzənində aparıcı rol oynamış etno-etiketlərimizdən olanXan”-“Xaqan” daşıyıcımız...

  

   Bu ad-imicin var olduğu yerlərdə tarixən ictimai idarəçilik, inzibatçılıq, dövlətçilik olmuş. Bu terminlərin işlənib-dinlənildiyi, yazılıb-oxunduğu məqamlarda ictimai məsuliyyət, məşğuliyyət, etno-fəxarət, ellik hücum-müdafiə, qələbə, əlahəzrəti qeyz-qəzəb, əfv-kərəm, daha nələr-nələr yaşanıb.

   Tarixin bəsirət gözü bu ad-məqamlılarla bağlı çox möhtəşəm yaşantılar görmüş, haqq-ədalət sədasına laqeyd qulağısa, “Qılınc qımıldansa, düşmən mızıldanmaz” kimi sırğalar taxmış...

   O sırğa-tutarğalar içərisində ən müasir deyimlərdən biribu: “Sən bugünkü məzlum görkəmində də qəhrəman-qorxuncsan, ey Türk!”

   Tarixən bütün xalqlar və dinlərin hamisi kimi çıxış etməyi özünə Tanrı-bəndəvi bir borc bilən, ədalət naminə etdiyi qanlı savaşı belə savab sayan bu bəşər qövmü hürr-dürr Cahan hakimiyyəti idealına tapınmış, zaman-zaman doğduğu başçılar isə bu missiyanı reallaşdırmağa çalışmışlar.

   Bukiçik” yazıda bəhs olunan böyük ZAT isə, mənsub olduğu qövmi-milliyyətin başlanğıcından üzübəri şərəfli tarix yaratmış (təəssüf ki, müqabilincə yazmamış...) Xan-Xaqanlar pleyadasının ilki, hələ də zirvədəkisi və öz etno-şəcərəsinin adını daşıyan -

  

   OĞUZ!..

  

   Bu, əksər tədqiqatlara görə, babalarımızın ilk dəst-dəstələrinin “oxlar-boylar-soylarbirliyi olub; sözügedən terminin Çin dilində “qəbilələr” kimi verilməsi də bu baxışı dəstəkləyir.

   Öz təşəkkül-təsisatları dövründə əcnəbi çevrələri tərəfindən sıxışdırılan Oğuzlar ayrı-ayrı boylar şəklində birləşərək “doqquz oğuz”, “on oğuz” və daha artımlı tərkibdə ittifaqlıq ediblər. A.M.KayaAvşar türkmənləri” kitabında “Elxanlılar zamanı uyğurca yazılmış “Oğuz Kağan” dastanında “ilk süd” anlamına gələn “ağız” kimi yazıldığı üçünoğuzun bu mənaya gəldiyini düşünənlər olmuşdeyib, J.Marquartoğuz” kəlməsini ok(ox)üz kimi təfsir edib, D.Sinoroğuzuöküzsözünün assimiləsi kimi verib, J.Hamiltonoğuzunoguş” (“doğuş”)dan doğulması qənaətinə gəlib və s. Bütün bunların “ən doğru olanı” isə G.Nemet tərəfindən irəli sürülən “görüş” (“ok”-“oymak”) hesab edilir.

   Bu qədər xəlqi-folklorik var-gəlliklərə, elmi variasiyalılıqlara baxmayaraq, öz ilkin-doğal anlam “kamına” yetə bilməyən bu ifadə - “OĞUZ”, tarixin çox hekayət-nəhayətlərindən sonra, ulu Türkün əfsanəvi babasının (bu “əfsanəvi”lik onun öz möhtəşəmliyilə bəzən, hətta reallıq çərçivəsinə sığışmaması ilə də ilgili!) - ilk türk dövləti qurucusunun adı ilə möhürlənir: -

  

   Oğuz Xaqan!..

  

   Bəs, son illər tez-tezümumtürk dünyası” deyə öygüləndiyimiz həşəmətli Turan boylarının bu müştərək babasını nədən məlum “70 ilboyu heç tanımadıq, indilər ona bu qədər az yovuyur, az-çox bələdçilikdən sonra isə kütləvi təbliğ-təşviqindən vaz keçirik?..

   Bu Qılınc-Xaqanın sonrakı minilliklər boyuncakı Qələm səviyyə-əqidədaşlarından olan - bəhs etdiyimiz mövzu ilə ilgili obrazlaşdırdığı yüzlərlə hikmətdən birini də “AyTürk” adını elan üçün bir səmavi aynadır, Türkün tarixi həm yerdə, həm Göylərdədir” kimi ifadə edən Hüseyn Cavid əfəndimiz isə deyirdi:

  

   Bir millətin tarixidir kökü, yurdu, yuvası

   Tariximiz baş ucundan hərgiz əskik olmasın...

  

   Bədii əsərlər adətən, cəzbedici təbiət eşq-məhəbbəttəsvir”lərilə başlanır, bu sayaq yazılardasa siyasət cəmiyyəttəsvir-təsəvvür”ləri gərəkir. Demək, yuxarıdakı (türk xalqlarının öz müştərək babalarını dövri olaraq təbliğ-təşviq etməməsilə bağlı) sualı qulaqlarımızınçəkic-zindan”ında bir daha səsləndirək deyək ki, bəzi tədqiqatçılar bununtarixi-müqəddəmsəbəbini yalnızqələmi özümüzdənolan sovet tarixçilərinin bolşevizm darğalıqlarında görür. Olsun. Amma XIV əsr tarixçisi Rəşidəddin qədim oğuznamələr əsasında tərtib etdiyi “Came ət-təvarixəsərininTarixi-Oğuzan Turkanadlı ikinci hissəsində səslənirdi ki: “...Oğuz Xan Göyçədən Xəzər Dərbəndi üzərinə köç etdi... Şirvana Şamaxıya elçi göndərdi. Arana Muğana hərəkət etdi, Savalana çatdı... Yaylaqda olduqları zaman - türkcə ilk yarısı (“Azər”) yüksək, ikinci hissəsi (“Baynan”) zənginlərin uluların məkanı anlamında olan Azərbaycan vilayəti daxil olmaqla, bu tərəflərdəki ölkələri ələ keçirib, ədalətli hakimliyə başladı”. XVI-XVII əsr tarixçilərindən Ə.Tehrani X.Əbülqazi Şəcərəyi-tərakimə”, “Kitabi-Diyarbəkriyyəadlı əsərlərində Oğuz xanın İraqı, Suriyanı fəth etməsindən, döyüşlərdə fərqlənənlərə ad qeyri-adi mükafatlar verməsindən maraqlı epizodlar verirlər. Əbülqazinin məlumatına görkəmli rus şərqşünası N.Y.Biçurinin (XIX əsr) tədqiqatına görə, Oğuz xan Məhəmməd peyğəmbərdən 4000 il əvvəl (eramızdan əvvəl IV minilliyin sonlarında) yaşayıb onun qəbrinin Göyçə gölü yaxınlığında olduğu söylənir.

   Hələ onunla bağlı ( bugünümüzün hər tür ab-havası ilə səsləşən) tayfa, toponim, ad-soyad digər elementlər: Sağ qolBozok”, Sol qolÜçok”, soyağacına daxil Ulduz xan, Avşar, Qızıq, Bəydili, Qarğın, Ay xan, Gün xan, Dəniz xan, Dağ xan, Göy xan, Ulduz xan, İğdır, Yıva, Bayat, Qaraevli, Alaevli...

   Yazımın həcm-əndazəsilə bağlı çox cüzisinə toxunduğum bu kimi tarixi örnək-düymələr, xüsusilə bu xanın ən azı Azərbaycan, İran, İraq, Suriya ərazilərini əhatə edən geniş bir arealda hökmdarlıq etməsi - onun real tarixi şəxsiyyət olmasını sübutlamırmı? Yuxarıda adlarını çəkmək istəmədiyimiz sovet tarixçiləri davamçıları isə bu böyük tarixi varlığı ən yaxşı haldamifik”ləşdirir, Azərbaycan tarixinitərsinə dövran etdirir”, türk dövlətlərini fars, ərəb, yunan dövlətləri arasındakı müharibələrin gedişiprosesindəpersonaj-peyda olaraq - epizodik etno-rolla kifayətlənən toplumlar kimistilizə-xarakterizəedirdilər...

   Vacibatdan bu qədər geniş ( az qalaelmi-konfrans”vari) qeydlərdən sonra keçək bu ilk dövlətçi-qurucu XANımızın -

  

   Haqq-halal VƏSFinə...

  

   Bəri başdan vurğulayım ki, bu an cari mətləbə işləməkdə olan “My komputer qədər çalışsa da, buFateh Ata”nın vəsfi haqda tarix Qələminin yazdığının mində birini verə bilməz. Bu vəsf qədim türklərin tarixi fəthlərini əks etdirən mənbə (elmi ədəbiyyatdaOğuznaməkimi tanınan, lakin tək elədastan”i deyil, həm xas”dani qəbilli) “Oğuz Xaqandastanıdır. Qeyd etməliyik ki, Oğuz Xaqanın məram-məqsəd yoluna da, mənsub olduğu etnosun tarixi gəlişatında mühüm rol oynayan Boz Qurd bələdçilik edib. Qoca tarixin hələ gündəlik yazı-pozuya alışmadığı, elm-tədqiqat kürsüsünə oturuşmadığı bir dövrünün toplumları içərisində bənzərsiz FƏRD hadisəsi olan, zaman keçdikcə, Orta əsr mənbələrindən bir çoxunun (xüsusən, fars tacik əlyazmalarının) “Əfrasiyab”a ya “Alp Ər Tonqa”yatpansfer”ləşdirildiyi bu Xaqan isə öz çoxqollu qövmünə mənəviyyatca zəngin, məsafəcə sonsuz bir Yol göstərmişdir. Öz məşhurŞahnamə”sində Əfrasiyabın (Oğuz Xaqanın) “bir çox ölkələrlə yanaşı, Hindistanı da fəth etdiyininəzmə çəkən Firdovsi, milli kökəni üstündən sükutla keçməyə çalışdığı bu türkün çox az bir müddətdə oralarda da neçə-neçə şəhərlər salması, öz qeyri-adi keyfiyyətlərilə cahana neçə-neçəəfsanəvi xatirələr buraxdığınıxüsusi poetik duyğularla bəyan edir. Bu Xaqanın əcnəbi şair tədqiqatçılarının qələmlərindən yayınmış keyfiyyətləri isə yalnız poetik-filoloji yox, həm milli-əməli duyğular hədəfi! Bu Xaqan özündən yaranan haçansa yadırğanıb-“yad”laşası tayfalar arasındakıhər ağızdan bir avaz”a son qoymuş, altı oğlundan (Göy, Gün, Ay, Ulduz, Dağ, Dəniz xanlar) törəyən Oğuz boylarını Qarluq, Qıpçaq, Xələc, Kanqlı, Uyğur digər bölümlərə ayıraraq, uzun əsrlər boyu çat verməyən hüquqi-mənəvi münasibətlər sistemi yaratmışdır. Yeri gəlmişkən vurğulayaq ki, onun qurduğu bupoladdan möhkəm, çiçəkdən zərifsistemə sonrakı əksər Türk İmperatorluqları (Hunlar, Səlcuqlular, Çingizoğulları, Osmanlılar, Teymuroğulları b.) da əməl etmişlər.

   Tarixi qaynaqlar Oğuz Xaqanın ikinci “ad”lanışı (Alp Ər Tonqa) altında da çox möhtəşəmliklərindən bəhs edir, onun Türküstan, İran, Hindistan, Rusiya məmləkətlərində də bir çox şəhərlər salmasını, o ölkələrin gələcək mədəniyyət-mənəviyyat kurallarına ərməğan etdiyi əzəli-əbədi formullardan danışırlar. Mahmud Kaşğarlıya görə; “Əlp Ər Tonqanın (Oğuz Xaqanın) qızı Qaz hər yayı atasının ram etdiyi ölkələrdən birində keçirər”, M.Zehtabiyə görə isə; “Həmin şəhərlərdən biri sonralarQazvin” (Qəzvin) adlandırılıb”. Adlarını çəkməyi vacib hesab etmədiyim digər mənbələr bunu da bəyan edir ki, bir sıra məxəzlərdə “Şiz”, “Gənzək”, “Gəncək” kimi göstərilən Gəncə şəhərinin binasını da Alp Ər Tonqa qoyub. Bəzi müəlliflər isə bizim məşhur qadın hökmdarımız Tomrisin Alp Ər Tonqanın (Oğuz Xaqanın) qızı olduğunu vurğulayır.

   Min il bundan əvvəlin ərəb tarixçisi Məsudinin qələmindən çıxan sətirlər isə dostlarımızçün əsl ədalət, düşmənlərimizçünsə məlamət qılıncı kimi səslənir: “Türklərin ən qədim hökmdarı Əfrasiyab (Oğuz Xaqan) Xaqanlar Xaqanı olub, bütün türk ölkələrinə, İrana, neçə-neçə uzaq məmləkətlərə hakim idi...”

  

   Bütün bunlardan -

  

Ulu Türkün bu ən qədim yüksəliş ehtişamından sonra, ən müasir Qarabağ enişinin tezliklə durdurulacağı inamımıza Tanrı qüvvət versin!..

  

   Tahir Abbaslı

 

Mədəniyyət.- 2018.- 28 fevral.- S.15.