Yaşa ki, dünyaya işıq verəsən...

 

 

Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”si dünya poetik-fəlsəfi fikrinin zirvəsində dayanır. “Xəmsə”yə daxil olan beş poema-məsnəvidə bütün zamanların ən humanist, ümumbəşəri idealları parlaq bədii əksini tapıb. “Nizami Gəncəvi İli” qüdrətli söz ustadının misilsiz xəzinə olan ədəbi irsinin təbliği, eyni zamanda tədqiq edilməsi və öyrənilməsi üçün yeni zəmindir.

 

“Nizami sözündən incilər”də dahi şairin möhtəşəm beşliyindən növbəti seçmələri təqdim edirik.

 

Tanıdığın dostlardan hansını dansa könül,

O sənin dostun deyil, qəddar düşmənindir, bil!

Sənə düşmən olanı necə tanısın bədən?

Vəfalı dostu hər an könüldən soruş, öyrən!

 

Sirlər xəzinəsi”)

 

Yaşa ki, dünyaya işıq verəsən,

Torpağa göz dikmə ilan kimi sən.

 

Leyli Məcnun”)

 

Hünər ardınca qoş, xalqa hünər saç,

Qapılar bağlama, ər ol, qapı .

 

Yeddi gözəl”)

 

Barış zamanında döyüş başlayan

Heç ağıllı adam sayılmaz, inan!

 

Xosrov Şirin”)

 

Əgər istər isən haqdan inayət,

Pislik eyləməyi kökündən tərk et.

 

İsgəndərnamə” – “İqbalnamə”)

 

Ovcumun içində olsa da, yenə

Dikmərəm gözümü özgə mülkünə.

 

İsgəndərnamə” – “Şərəfnamə”)

 

Mədəniyyət.- 2021.- 2 aprel.- S.7.