Birlikdən yaranıb zəfər döyüşdə...

 

Nizami Gəncəvinin Xəmsəsi dünya poetik-fəlsəfi fikrinin zirvəsində dayanır. Xəmsəyə daxil olan beş poema-məsnəvidə bütün zamanların ən humanist, ümumbəşəri idealları parlaq bədii əksini tapıb. Nizami Gəncəvi İli qüdrətli söz ustadının misilsiz xəzinə olan ədəbi irsinin təbliği, eyni zamanda tədqiq edilməsi və öyrənilməsi üçün yeni zəmindir.

 

Nizami sözündən incilərdə dahi şairin möhtəşəm beşliyindən növbəti seçmələri təqdim edirik.

 

Bəla görəcəksən pislik etdinsə,

Əvəz verəcəkdir dünya hər kəsə.

 

(XosrovŞirin)

 

Bal verən arının bircəsi yəqin,

Yüzündən yaxşıdır bal yeyənlərin.

 

(İsgəndərnamə İqbalnamə)

 

Əlinə, ürəyinə, zərər yox, batsa tikan,

Tənbəlliyi burax, tut bir işdən, ol çalışqan.

Yaxşı olar özünü işə öyrətsən bir az,

Onda inan ki, əlin özgələrə uzanmaz.

 

(Sirlər xəzinəsi)

 

Düşməni qanına qərq etmək olar,

Dostla vuruşmağın mənasımı var?

 

(Leyli və Məcnun)

 

Özünü dost tutan lağlağılar var,

Onlar kənizlərdə qürur doğurar.

O dost ki, hər işi yalnız duzaqdır,

Bəzəkli-düzəkli bir mancanaqdır.

 

(Yeddi gözəl)

 

Birlikdən yaranıb zəfər döyüşdə,

Dostların birliyi gərək hər işdə.

 

(İsgəndərnamə Şərəfnamə)

 

Mədəniyyət.- 2021.- 9 aprel.- S.7.