«Kapustnik»lər

 

Onda böyük həqiqətlər var

 

Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində hər il səhnələşdirilən, təkcə musiqi ictimaiyyəti dairəsində yox, bütün respublika məkanında məşhurlaşmış «Kapustnik» adlı məzhəkəli sənət bayramındayam.

 

Bir neçə ildir ki, məktəbin direktor müavini Sona İbrahimovanın parlaq dramaturji istedadı sayəsində «Kapustnik»lər təşkil olunur. İllər ötdükcə bu tamaşanın şöhrəti məktəb hüdudlarından kənara çıxmış, incəsənətdə və cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklərə, çatışmazlıqlara qarşı etiraz səsini yüksəldən müxtəlif aktual mövzulu tamaşalar hazırlanmış və “Kapustnik”lərin auditoriyası genişlənmişdir.

Hər il aprelin ortalarında keçirilən bu gülüş bayramının əsas mövzusu müasir dünyada hamını narahat edən və gündəmdə olan dünya iqtisadi böhranına həsr edilmişdir. Musiqili görüntülü vodevil kimi təqdim edilən bu səhnələri müəllif Sona İbrahimova «Odlu öpüş ya De kapo Finne-siz» adlandırmışdır. (De kapo və Fine ifadələri musiqi terminləri olub başlanğıc və son deməkdir)...

Səhnədə baş verənlərin əsas hədəfi uydurma Qərb-Şərq-Bakı-Bülbul (məktəb) kəməri kimi təqdim edilərək «Qaynar qazan», «Bəxtəvər olduq», «Antikrizis mərkəzi», «Məclisi-məsləhəti-məşvərət» adı altında dörd bölümdə canlanır. Bu səhnələr bir-birinin ardınca hərəsi bir rəmzi məna daşıyaraq müasir dövrdə yaşadığımız iqtisadi siyasi problemləri gündəmə gətirir məzəli qəhrəmanlarının dili ilə bizi əhatə edən cəmiyyətin problemlərini, ifrat eybəcərliklərini kəskin satira atəşi ilə qılınclayır. Səhnədə baş verənlərin məna dərinliyinə vardıqda süjetin bir o qədər mürəkkəb, anlaşılmaz olmadığı aydın olur. Çünki satira atəşinə tutulan, səhnədən bizi öz sehrinə alan mövzular, problemlər hər gün televiziya ekranlarından, mətbuat səhifələrindən müşahidə etdiyimiz həyatda rastlaşdığımız həqiqətlərdir. Ancaq elə təsəvvür yaranırdı ki, hamıya bəlli olan acı həqiqətlər sanki ilk dəfə söylənilir, birinci dəfə eşidilir.

Tamaşaçı ilk epizoddan müəllifin nəyə görə əsərini hamının diqqət mərkəzində olan və dünyanın çox hissəsinin yaşadığı böhrana həsr etməsini «Loxəbər carçısı»nın dilindən eşidir: «Avropada krizis baş alıb gedir. Krizis sunami kimi Azərbaycandan iraq, dünyanı alıb. Avropa depressiyondadır. Fontanlar susub, ağaclar kəsilmir, yaşıllıq adamın gözünə girir, banklar partlayır. Bir sözlə, partapart, xartaxart, xırtaxırt...»

Tamaşanın ümumi məramı və məqsədi elə ilk «qaynar Qazan» səhnəsində açıqlanır. Səhnədə baş verən vur-çatlasında dünyada hökm sürən xaos, hər şeyin-mənəvi mədəni dəyərlərin silaha tabe olması, güclünün zəif üzərində amansız qələbəsi, incəsənətin ümumləşdirilmiş obrazı kimi təqdim edilən dahi Verdinin Traviatasının füsünkar səsinin silahla susdurulması, Hüseyn Cavidin Kor Ərəbinin bütün müsəlman dünyasının simvolu kimi mənafeyinin boğulması, hakimiyyətləri ilə amansız müharibələr, haqsızlıq, dağıntılar gətirmiş diktatorlar olan Napoleon, Stalin, Hitler kimi obrazların tamaşaçı önündə canlandırılması, ölkə başçılarının müasir dünyanın xəritəsi üzərində bölgü aparması, bankların bir-bir özünü bankrot elan edərək partlaması güclü dramaturji vasitələr, səhnə hərəkəti ilə çatdırılır. «Füzuli» kantatasının ecaskar ahəngi, dahi Füzulinin «Fələklər yandı ahimdən...» sözləri ilə hamıdan kömək, imdad diləyən müəllif insanları azanın tükürpədici sədaları ilə sanki dinə, imana, ülviyyətə səsləyir. Təsvir edilən dünya xaosundan çıxış yolunu müəllif sülhün, təmizliyin, paklığın rəmzi kimi təqdim etdiyi, səhnədə bütün bu qarma-qarışıqlığı uşaq məsumluğu, təbəssümü ilə seyr edən kiçik qızcığaz obrazında tapır. Dünyanı heç cür bölüşdürüb qurtara bilməyən prezidentlərin əlindən bu qızcığaz oraya-buraya fırladıb-hərlədikləri Qlobusu alır kiçik əlləri ilə onu bərk-bərk qucaqlayaraq sanki paklığın, məsumluğun hər şeyə qalib gələcəyini bəyan edir.

Tamaşanın II səhnəsi «Bəxtəvər olduq» adlandırılmışdı. Qorxan Hikmətoğlunun sözləri ilə müəllif krizisi satira atəşinə tutur: «Əcəba millət, gör dünyada nələr baş verir. Qırırlar bir-birini qırılmışlar. Amerikanın qara günləri başlayıb. Avropanı krizis yıxıb sürüyüb. Krizis bir sümük olub qalıb Avropanın boğazında.Qalıblar əlim yandıda. Gəlib bizlərdən öyrənmək istəyirlər. Başlarına talan tökülür».

Tamaşanın «Antikrizis mərkəzi» adlı III səhnəsinin məzəli qəhrəmanları olan Fəvvarə, Katibə, Gülüstan, Balağa, Primadonnalar kimi obrazların dili ilə müəllif mədəniyyətimizdə, milli ayinlərimizdə, məclislərimizdə hökm sürən bayağılığa, hoqqabazlığa, zövqsüzlüyə qarşı çıxır. Bununla, sanki o, salondakıları, ümumiyyətlə bütün insanlığı saflığa, imana, düzgünlüyə, şəffaflığa, min illərlə tarixi olan müqəddəs ənənələrimizi qoruyub saxlamağa çağırır.

Müəllif böhran barədə öz müşahidələrini səhnəyə girişində belə ifadə edir: «Təbiət Amerikaya qarşı olduqca qəddar və məkrlidir. Asiyanı şeytan özü idarə edir. Cinayətkarlıq Rusiyanı öz əlinə alaraq, onu poeziyanın vətənindən kriminal məkana çevirib. Türkiyə isə görüşlər keçirir, təhlükəli bəyanatlarla çıxış edir. Yalnız kiçik, dözümlü, ana kimi təvazökar, bəy kimi varlı, ahu kimi gözəl, filosof kimi ağıllı, ürəyiyumşaq, öz isti öpüşlərini hamıya bəxş etməyə hazır olan Müdrik Azərbaycan əllərini Arazın bu tayından o biri tayına uzadaraq, əsrlərin dərinliklərindən müdrikcəsinə gülümsəyir deyir: Vətənimdir, Vətənimdir, Vətənim»

Bununla sanki müəllif tamaşasının ümumi ideyasını, məramını bəyan edir.

Tamaşanın bu hissəsində bir ümumiləşdirilmiş vətən obrazı kimi olduqca dəqiq və həssas dramaturji boyalarla təsvir edilən, vətənimizin, adət-ənənələrimizin, soy-kökümüzün simvolu kimi təqdim edilən “Analar anası” Mömə ilə tanış oluruq. Yalnız sonuncu hissədə təqdim edilməsinə baxmayaraq, bu obraz özündə olduqca böyük məna yükü daşıyaraq tamaşanın əsl simvoluna çevrilir. Mömə - ümumiləşdirilmiş Azərbaycan obrazı olaraq nəinki artıq həddi-buluğa çatmış övladlarını, hətta uydurma «Qərb-Şərq-Bakı-Bülbül» adlı neft kəmərini nəzarətdə saxlayır bu kəmərin gətirəcəyi mənfəətdən «Donmuş Avropa»nın, «Kriminal Rusiya»nın, «Emosional Türkiyə»nin, «Məkrli Amerika»nın yararlanmaq istəyinə qarşı çıxır.

Müəllif belə hesab edir ki, ənənələrimiz, etik və estetik normalarımız və mənəviyyatımız üzərində heç bir böhran hakimlik edə bilməz. Tamaşanın əvvəlində vətəndaşlıq mövqeyinin əsasını dünya xəritəsini əlləri ilə qucaqlayıb bağrına basan, paklıq simvolu olan qızcığaz obrazında qoyan müəllif, süjet boyu ideyasını, məramını inkişaf etdirərək Mömə obrazının monoloqu ilə belə tamamlayır: «Biz varıq ona görə ki, yurdumuz qədimdir, ona görə ki, bulaqlarımız sərindir, ona görə ki ənənələrimiz dərindir, ailələrimiz möhkəmdir, böyüyün sözü ötkəmdir. Qoruyun bu sərvəti, bu eli-obanı, bu dili, əcaib-qəraib millətlərə satmayın bütün bunları. Quru çörək yeyin, ancaq öz çörəyinizi yeyin, quru torpaqda yatın, ancaq öz vətən torpağınızda, Vətən anadır, müqəddəsdir”.

Tamaşanın musiqi tərtibatı da böyük zövqlə hazırlanmışdır.Dünya, Azərbaycan klassik və estrada musiqisi süjetə uyğun olaraq, vikinqlər, snayper, şkurnik, esmarx, mərsiyə xorları şəklində təqdim edilir.Seçilən musiqi parçaları vasitəsilə müəllif səhnədə yaradılan komik situasiyaları bəzəyir, aktyor oyunu və musiqi arasında üzvi harmoniya yaradaraq tamaşada yüksək ahəngdarlığa nail olur.

Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində keçirilən bu sənət və gülüş bayramında Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri Misir Mərdanov, Musiqi Akademiyası, Milli Konservatoriyanın rəhbərləri, bir sıra təşkilat və qurumlara rəhbərlik edən mötəbər şəxslər, bəstəkarlar, alimlər, rejissorlar, ictimai xadimlər iştirak etmişlər.

 

 

Səadət Səfərova,

sənətşünaslıq namizədi

 

Mədəniyyət.- 2009.- 6 may.- S. 3.