Nizamini öz sözü ilə anlamanın yolları

 

Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin 2021-ci ili Nizami ili elan etməsi təkcə nizamişünaslıq sahəsində fəaliyyət göstərənlərin deyil, ümumiyyətlə, klassik irsi araşdıranların da məsuliyyətini artırır. Hər birimiz indiyədək kimi işlər görülüb, bu sahədə kimi boşluqlar var sualları ətrafında düşünür özümüzün fəaliyyət istiqamətimizi bu ilin tələbinə uyğun qurmağa çalışırıq. Nizaminin ədəbi şəxsiyyəti, əsərlərinin yazılma səbəbi, ithaf olunduğu şəxslər - məmduhları, süjet xətti, qaynaqları, struktur özəllikləri, qəhrəmanları, onların mümkün prototipləri s. indiyədək çoxsaylı monoqrafiyalarda öyrənilib. Bu sahədə Azərbaycanda münbit bir elmi-fikri zəmin vardır.

Azərbaycan nizamişünaslarından Həmid Araslı, Mübariz Əlizadə, Rüstəm Əliyev, Qəzənfər Əliyev, Xəlil Yusıflı, Qulamhüseyn Beqdeli, Xəlil Hüseynov, Çingiz Sasani, Qasım Cahani, Nüşabə Araslı, Mənzərə Məmmədova, Mehdi Kazımov digərləri Nizaminin ədəbi şəxsiyyətinin müxtəlif cəhətlərini ciddi şəkildə araşdırmışlar həmin tədqiqatlar bu gün öz dəyərini saxlayır. Amma ümumilikdə bu çoxşaxəli araşdırmaların böyük əksəriyyəti sovet dövründə yazıldığı üçün tədqiqatçılar dövrün ideologiyasının qoyduğu məhdud hüdudlarda öz sözünü deməyə məcbur olmuşdular. Bu mənada Nizami irsinin dini əsası, irfani biliklərin ifadə şəkli, şairin digər daha qədim dinlərin kultlarına müraciət biçimləri səbəbi sovet dövrü nizamişünaslığında öyrənilməmişdi. Son dövrlərdə bu sahələrə təsadüfdən-təsadüfə müraciət olunsa da, bu dəfə eymilə Nəsimi Füzuli irsinin tədqiqi sahəsində müşahidə etdiyimiz kimi, ifrata varmalar, təsvirçilik s. ön plana keçdi. Bu baxımdan dəyərli həmkarım Siracəddin Hacının müstəqillik illərimizdə sevgi fədakarlıqla hazırladığı 10 cildlik "Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğəmbərlik anlayışı Həzrət Məhəmməd (s.a.s)" əsəri şairin dini biliklərinin əsasını onun bu dini biliklər vasitəsilə bəşər övladına hansı dəyərləri təlqin etdiyini öyrənmək baxımından təqdirəlayiqdir.

Ümumiyyətlə, nizamişünaslıqda olması lazım gələn, lakin boşluq olan sahələr, təəssüf ki, az deyildir. Bunlardan biri şairin əsərlərinin tam şərhinin olmamasıdır. Halbuki şərhçilik Nizaminin dərindən öyrənilməsinə əlverişli şərait yarada biləcək bir üslubdur görünür, gərgin axtarışlar nəticəsində ərsəyə gələ bildiyindən bu sahəyə xüsusi maraq göstərilməmişdir. Bu sahədə ilk hələlik ki, yeganə təcrübə Siracəddin Hacıya məxsusdur. Onun uzun illər üzərində işlədiyi şərhlər Nizami şərhçiliyi sahəsindəki boşluğu doldurmağa yardım etsə , bu əsərlər yalnız "Xəmsə"nin müqəddimə qisimlərini ehtiva etdiyi üçün digər hissələrin elmi şərhinə ehtiyac vardır. Bu isə alimlər qrupunun eyni sevgi fədakarlıqla işləməsi ilə gerçəkləşə bilər.

Nizamişünaslıq sahəsindəki boşluqlardan biri isə şairin bütün əsərlərinin sözlüyünün indiyədək hazırlanmamasıdır. Bu istiqamətdə görülmüş işlər içərisində Mənzərə Məmmədovanın "Nizami Gəncəvi dilinin lüğəti" adlı ikicildlik dəyərli əsəri seçilir çox gərgin axtarışların nəticəsidir. Amma bu əsərdə yalnız "İsgəndərnamə"nin birinci hissəsinin - "Şərəfnamə"nin leksik tərkibi cəmləşib. Nizaminin eyni bir kəlməni hansı anlamlarda işlətdiyinin aydın mənzərəsini yaradan lüğət daha çox dilçilik baxımından tərtib edilmişdir. Həmin sözlüyün dil tarixi, ədəbiyyatşünaslıq, xüsusilə poetika digər sahələr baxımından təhlilinə ehtiyac vardır.

Qeyd etməliyik ki, nizamişünaslıqdakı bu boşluğu aradan qaldırmağa yardımçı ola biləcək örnək əsərlər Türkiyə İranda azlıq təşkil etmir. Hər bir görkəmli həqiqətən, söz sənətkarı olan şairin sözlüyünün hazırlanması onun fikir dünyasını, ənənəvi fərdi səciyyəli anlamlarını öyrənmək baxımından çox önəmlidir. Buna görə Nizaminin hər bir əsərinin filoloji sözlüyünün hazırlanmasına ehtiyac vardır. Bu tipli sözlüklərdə kəlmənin lüğəvi anlamının qeydi sadəcə ilk mərhələ ola bilər. Həmin kəlmələr vasitəsilə şairin fikir dünyasının əzəmətini, söz dəryasının dərinliyini nümayiş etdirmək mümkün olduğundan ifadələrin kəsb etdiyi mənalar, əlaqəli söz qrupları, onların bədii fəlsəfi dəyəri müəyyənləşdirilməlidir. Bu anlamda Nizaminin əsərlərinin hər birinin çoxyönlü şərh təhlil xarakterli sözlüklərinin yaradılmasına da ehtiyac vardır. Bu sözlüklər onun poetik, dini, fəlsəfi, irfani fikir qatlarını üzə çıxarmağa, onun çoxcəhətli ədəbi şəxsiyyətinin həqiqi dəyərini verməyə yardım edə bilər.

Nizamişünaslıq sahəsindəki boşluqlardan biri onun istər mənzum, istərsə filoloji tərcümələrində nəzərə çarpır. Bu tərcümələrin bəzən orijinala adekvat olmaması yeni, əslinə müvafiq tərcümələr zərurətini ortaya çıxarır.

Əslində mövcud tərcümələri tamamilə inkar etmək doğru olmaz, onların içərisində uğurlu əslinə yaxın parçalar da yetərincədir. Amma yubileydən yubileyə Nizami irsinə müraciət çeşidli tərcümə cəhdləri tələskənlik üzündən bəzən təhriflərə yol açmışdır. Təəssüf ki, nöqsanlı çevirmələr sətri tərcümələrdə nəzərə çarpır. Halbuki filoloji - sətri tərcümələrdə mətnin əslinə yaxınlığını qorumaq imkanları daha genişdir. Bir nümunəyə nəzər salaq. "Sirlər xəzinəsi"inin başlanğıcında deyilir:

Bismillahir-rəhmanir-rəhim,

Həst kelid-e dər-e gənc-e Həkim.

Fatihe-ye fekrət-o xətm-e soxən

Nam-e xodayist, bər u xətm kon"

(Bismillahir-rəhmanir-rəhim

Hikmət sahibinin xəzinəsinin qapısının açarıdır.

Sənin fikrinin başlanğıcı sözünün sonu

Allahın adıyladır, onunla da sözü bitir).

Göründüyü kimi, Nizami "Sirlər xəzinə"sini Quranı örnək almaqla yazmışdır. Belə ki, o, "Fatihə" ümumiyyətlə Quranın başlanğıcı olan "Bismillahir-rəhmanir-rəhim" ayəsi ilə öz kitabını başlayır. Burada şair "Fatihə"ni iki anlamda - həm Qurandakı yeri, həm lüğəvi anlamını nəzərdə tutmaqla istifadə edir. Buna görə tərcümədə bu ifadənin orijinaldakı şəkli ya çıxarışda qeyd olunmalı ya mətndə orta mötərizədə göstərilməli idi.

Nizaminin burada "Həkim" deyə yad etdiyi, əlbəttə ki, Allahdır onun 99 gözəl adı ("əsmayi-hüsna") içərisində "hikmət sahibi" anlamına gələn bu adı da yad olunur. Şairin bu adı seçməsi təsadüfi deyildir. Özünün hikmətli kəlamlardan təşkil olunacaq "Sirlər xəzinəsi" əsərinə Allahın "Həkim" (hikmət sahibi) adı ilə başlaması onun cəmiyyət həyatını tənzimləyəcək ilahi qaynaqlı kəlamları nəzərdə tutduğunun da bir ifadəsidir... Halbuki filoloji tərcümədə oxuyuruq:

Bismillahir-rəhmanir-rəhim

Həkimlər xəzinəsinin qapısının açarıdır.

Fikrin başlanğıcı sözün sonu -

Tanrının adı ilədir, o [adla da bu kitabı] bitir).

Göründüyü kimi, birinci beytdə "həkim" sözünün daşıdığı anlamın nəzərə alınmaması, ikinci beytdə kitabın başlanğıcında nədənsə həm onun bitirilməsinə dair qeydə yer verilməsi şairin fikrinin təhrif olunması ilə nəticələnmişdir.

Çox dəyərli alim tərcüməçi Rüstəm Əliyevə aid yuxarıdakı sətirlərdə yol verilən qeyri-dəqiqlik təəssüf hissi doğurur. Əslində mənzum filoloji tərcümələrdə bənzər örnəklər az deyildir. Bu isə şairin əsərlərinin yenidən tərcümə olunmasını zərurətə çevirir.

Təkcə nizamişünaslıq deyil, ümumiyyətlə, klassik irsin digər sahələrində tərcüməçi eyni zamanda tədqiqatçı olmalıdır. Çünki təkcə fars dilini bilməklə Nizaminin digər klassiklərimizin əsərlərini ana dilimizə tərcümə etmək mümkün deyildir. Qənaətimizcə, bu tərcümələr tədqiqatçı tərcüməçi şəxsiyyətinə malik peşəkarlar tərəfindən gerçəkləşdirilərsə, ortaya həqiqətən elmi dəyərə malik işlər qoyula bilər.

Nizamişünaslıqdakı boşluqlardan biri onun əsərlərinin ideya qaynaqlarının dəqiqliklə öyrənilməməsidir. Bu istiqamətdə çox işlər görülməli, xüsusilə özünün vurğuladığı pəhləvicə qaynaqlar tam şəkildə üzə çıxarılmalı və müqayisələr aparılmalıdır. Nəticədə bu kimi araşdırmalar dünya şöhrətli şairimizin düşüncəsindəki fərdiyyət və özünəməxsusluğu dəyərləndirməyə şərait yaradacağından diqqətdən kənarda qala bilməz.

Başlıca istiqamətlərini qeyd etdiyim sahələr bir il içində yalnız özülü qurula bilər, bu sahələrin uğurlu elmi məhsulunun ortaya qoyulması üçün uzun illər - azından 4-5 il ciddi işləmək lazım gələcək...

 

Səadət Şıxıyeva,

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu

 

Olaylar.- 2021.- 5-11 fevral.- S.14.