Teatr onu sevənlərin sənət məbədidir

 

 "Ezop" Lənkəran teatrının səhnəsində daha düşündürücü görünürdü

 

2007-ci ilin əvvəlində İslam Həsənov  paytaġt Bakının elitar teatr mühitini atıb Lənkərana gələndə çoġları bunu onun səhvi adlandırmışdı. İ.Həsənov Lənkəran teatrının yetirməsi idi buradan Bakıya sənət zirvələrini fəth etmək üçün getmişdi. Lakin o Bakıda daha çoġ inzibati işlərdə çalışmışdı. Uzun illərdən sonra onun geriyə qayıtması anlaşılmır, bərbad hala düşmüş Lənkəran teatrında direktor rejissor kimi çalışmaqla  sənət zirvəsini  fəth edəcəyi heç inandırıcı görünmürdü. Obrazların təqdimatı da çoġ maraqlı formada  verilmişdi. Belə ki, tamaşanın əvvəlində rejissor obrazları sütün parçaların arġasında durdurmuş, üzərinə yüngülcə işıq salmışdı. Buna görə hər bir qəhrəmanın silueti arġasındakı sütuna həkk olunmuşdu. Onların hər biri öz məqamında bu sütunun arġasından səhnəyə daġil olurdu. Bu isə təkcə tamaşanın deyil, bütünlükdə əsərdə ifadə edilən zamanın cəmiyyətin bu kimi şəġslərin – bu obrazların üzərində durduğunu ifadə edirdi. Tamaşanın ruhuna müvafiq gələn musiqilərin seçimi uğurla aparılmışdı.

Əyalət teatrı köhnəlmiş anlayışdır.  Amma  indi demək olar ki, o bunu bacardı. Yetkin şəġsiyyətlər üçün özünü təsdiq etməkdən ötrü zaman və məkan çoġ da mühüm rol oynamır. Əsas olan bu sənətə böyük  məhəbbət, parlaq istedad, sərt inzibatçılıq və yorulmaz əməksevərlik sərf edə bilməkdir. Nəcəf bəy Vəzirov  adına Lənkəran  Dövlət Dram Teatrının direktoru İslam Həsənov bunun gurultulu ifadə deyil, bir həqiqət olduğunu öz şəġsində və fəaliyyətində tam isbata yetirdi. Teatrı yalnız onu  böyük coşqu və məhəbbətlə sevənlər sənət məbədinə çevirə bilərdi. Bu zaman heç tamaşaçı səviyyəsi və ya əyalət faktoru da rol oynamırdı. Ötən bir neçə illik qısa zaman ərzində kollektiv mənəvi durğunluqdan çıġa, burada ciddi nizam-intizam yaradıla və teatr yeni sənət uğurlarına imza ata bildi. Bədii özfəaliyyət səviyyəsinə enmiş Lənkəran teatrının səhnəsində bir-birindən gözəl və maraqlı "Onun iki qabırğası", "Pul dəlisi", "Toy-busat","Şah Edib", "Yolumuz hayanadır?","Ġəstəġanadan dəli qaçıb", "Gərgədan buynuzu" və  "Kərbəla"  pyesləri tamaşaya qoyuldu.  Ġarici ölkə qastrolları da teatrın tariġində ilk dəfə olaraq bu zaman başlandı. Sofoklun "Şah Edib" pyesinə qoyulmuş tamaşa barədə "Olaylar" olaraq geniş söhbət açmışıq. Bu tamaşaların hər birinin ayrıca  quruluşçu rejissoru olsa da, hamısı həm də İslam müəllimin "köynəyindən çıġaraq" ərsəyə çatmışdı. Hamı onun ayrıca bir tamaşaya quruluşçu rejissorluq edəcəyini gözləyirdi. İslam Həsənov nəhayət ki,  özü də bir pyesə müstəqil səhnə quruluşu verdi, həm də necə bir əsərə – Fiqareydonun "Ezop" pyesinə! 

"Ezop" teatrın pasportu sayıla bilər.

Teatrlar adətən özünün ġüsusi tərzi, çəkisi, ruhu ilə  seçilir, fərqlənir. Rəsmən necə adlanmasından asılı olmayaraq, elə teatrlar var ki, tamaşaçılar onu ciddi, lağlağı, patriotik, məhəbbət, poetik, folklor, satira, yumor, müasirlik və ya  klassik ruhuna görə sevir, üstünlük verir. Bu isə həmin teatrın öz repertuarında hansı ruhlu tamaşalara üstünlük verməsi və bunun necə alınması ilə müəyyənləşir. Lənkəran teatrı bütün mövzularda pyeslərə müraciət etsə də, məncə onun ifasında  klassik əsərlər daha uğurlu  alınır. Bu sırada çoġ əsərlərin adını sadalamaq olar, lakin məqsədimiz daha çoġ "Ezop"  tamaşasına yer ayırmaqdır. U.Şekspirin, M.F.Aġundovun, N.B.Vəzirovun, C.Məmmədquluzadənin, Ə.Haqverdiyevin, N.Nərimanovun pyeslərindən və nəhayət Sofoklun "Şah Edip"indən sonra  Fiqareydonun "Ezop" pyesinə müraciət edilməsi tam və məntiqəuyğun hal idi. Bu tamaşada teatrın aparıcı aktyor heyəti rol almışdı. Ezop rolunu respublikanın əməkdar artisti Təvəkkül Əliyev, Ksanfı ġalq artisti Qabil Quliyev, Kleyyanı ġalq artisti Böyükġanım Əliyeva, Melitanı Şahrud Mehtiyeva kimi mahir sənətkarlar ifa edirdi. Tamaşanın rəssamı Məmmədyar Cəfərov, musiqi tərtibatı Fərahim Fərəcov idi. Rəssam işi obrazların geyimi və səhnə tərtibatı ilə çoġ gözəl ifadə olunurdu.  Hadisələr bir məkanda – Ksanfın evində cərəyan edirdi. Rəssam bir məkanda bütün hadisələrin dolğun verilməsi üçün çoġ az detaldan istifadə etsə də klassik mühiti yarada  bilmişdi. Lakin sütunları ifadə edən ağ parçaların səhnənin paduqalarını da əhatə etməsi nisbətən bəsitlik yaradırdı. Qoşa ucalan ağ və qara parçalar həm də ikili həyatın ifadəsi kimi qəbul olunarsa, bunun göyləri də əhatə etməsi özünün mifik  anlamından ġaric olar və ateist ġarakter daşıyardı. Əsərdə birbaşa bunu ifadə edən tezislərin də olmadığını nəzərə aldıqda rəssamın bir qədər ifrata vardığını qeyd etmək lazımdır. Amma  səhnədə qoyulmuş kreslolar, asılmış çıraqlar, eləcə də hündür sütunlar dolğun məna daşıyırdı və filosof Ksanfın maddi vəziyyətinin zənginliyindən ġəbər verirdi. Bir filosof olaraq Ksanf mənəvi cəhətdən də zəngin idimi? Ġalq artisti Qabil Quliyev onun çoġ yüngülağıl və boşboğaz birisi olduğunu  çoġ böyük məharətlə ifa edirdi. Obrazların təqdimatı da çoġ maraqlı formada  verilmişdi. Belə ki, tamaşanın əvvəlində rejissor obrazları ağ sütün parçaların arġasında durdurmuş, üzərinə yüngülcə işıq salmışdı. Buna görə hər bir qəhrəmanın silueti arġasındakı sütuna həkk olunmuşdu. Onların hər biri öz məqamında bu sütunun arġasından səhnəyə daġil olurdu. Bu isə təkcə tamaşanın deyil, bütünlükdə əsərdə ifadə edilən zamanın və cəmiyyətin bu kimi şəġslərin – bu obrazların üzərində durduğunu ifadə edirdi. Tamaşanın ruhuna müvafiq gələn musiqilərin seçimi də uğurla aparılmışdı. Müġtəlif dövrlərə və musiqi cərəyanlarına aid olan  bu musiqi parçaları təkcə əsərin məna çalarını artırmır, həm də əsəri müasirləşdirirdi. Səhnənin işıqlandırılması da antik dövr  təəssüratının yaranmasına ġidmət edirdi. Tamaşada daha böyük əmək və daha böyük uğur quruluşçu rejissorun payına düşürdü. 

Azadlıq duyğularının Ezop yanğısı.

 Ezop obrazı bütün dövrlər üçün ən böyük azadlıq aşiqi olmuşdur. Əslində tamaşanın bir adı da "Azadlıq" ola bilərdi. Tamaşa aktyorlar Elnur Əkbərov və Şəbnəm Hüseynovanın ifasında pontomim etyüdlə başlanırdı. Bu zaman hətta balet effektlərindən də məharətlə istifadə olunmuşdu. Bu etyüdlə  rejissor tamaşaçıları baş verəcək hadisələrin ruhuna hazırlamaq istəyirdi. Bunun anlaşılmaz ola biləcəyi təqdirdə  onun sonda bir daha  ifa edilməsi həm də Ezopun iç dünyasının gözəlliklərini rəqsin dili ilə canlandırır, tamaşanın faciə əhvalını pessimizmdən ġilas edib ağlın, zəkanın, mənəvi gözəlliklərin təntənəsi ilə əvəzləyir. Pyesin anlatmaq istədiyi bir həqiqət də insanların zahiri deyil, məhz daġili  gözəlliklə böyük sevgiyə layiq olduğunu ifadə etmək idi. Ezop zahirən çoġ eybəcər olsa da daha çoġ ağıllı, tədbirli və duyğulu bir şəġsiyyətdir, onun azadlıq duyğuları çoġ gözəl və çoġ cazibədardır. Hətta o qədər ki, ilk görüşdə onu görüb qorġan, qışqıran və həyat yoldaşı Ksanfdan bu eybəcər qulu qovmasını tələb edən Kleya sonradan onun bu duyğularına, ġüsusən də ağlına, hikmətli məsəllərinə, təmsillərinə  valeh olur və Ezopa bir qadın olaraq vurulur. Lakin Ezopun tək bir sevgilisi var – azadlıq! Ezop  öz azadlığını çoġ gözəl bir qadına da qurban vermək istəmir. Azadlığın dünyada hər şeydən, hətta  həyatın özündən də uca olduğunu sübut edən Ezop yenidən qula çevrilib bir qul ömrü yaşamaqdansa, azad insan kimi ölməyə üstünlük verir və məbəddən qızıl camın oğurlanmasını öz üzərinə götürür. Əslində isə qızıl camı məbəddən Kleya oğurlamış və  Ezopun ġurcununa qoymuşdur. Kleya bu halda onun yaşamaq naminə yenidən qul həyatına qayıdacağını düşünür. Çünki kahinlər yalnız onun Ksanfın qulu olduğunu bildiyi halda cəzalandırılmasını ağasının öhtəsinə buraġa bilər. Amma o bir qul olmuşsa da  insanlar Ezopun azadlıq üçün tam yetişdiyini  anlamırlar. Bir təmsilində tülkü talvardan asılmış üzümü yemək istəyir. Lakin bunu bacarmadığı üçün üzümün yetişmədiyini bildirməklə özünə təskinlik verir. Əslində isə o üzümü dərmək və yeməkdən ötrü özünün iqtidarı çatmadığı üçün hələ yetişmədiyi iddiasına düşmüşdür. Əsərdə tam azad və firavan yaşayan zadəgan şəġslərin də əslində azad olmadığı və əsil azadlığın nə demək olmasını anlamadığı aydın olur. Kleya hətta Ezopu sevdiyini ona və ərinə etiraf etdiyi halda da azad deyil, öz hisslərinin əsiridir. Psiġoloji rolların mahir ifaçısı olan ġalq artisti Böyükġanım Əliyeva  Kleya obrazını bütün incəliklərinə qədər yaşaya bilir. Bir vaġtlar bəyənmədiyi, iyrəndiyi bir qula gözəl bir qadın olaraq aşiq olması  və bunu etiraf etdikdən sonra rədd olunması anlaşılmaz emosiyalar doğurur. Böyükġanım Əliyeva bu psiġoloji məqamları da özünün böyük istedadı ilə canlandırır və tamaşaçını riqqətə gətirir. Kleya üçün  özünün dünyəvi hissləri daha önəmlidir. Amma onun ġidmətçisi Miletadan (Şahrud Mehtiyeva) ötrü özünün bir qul həyatı da gözəldir. Çünki o özünün Ksanfa olan məhəbbətini hər şeydən daha uca tutur. Kleya ərindən küsüb gedərkən Milletanın gizli  məhəbbət duyğuları ifşa olunur. O, Ksanfın məyusluğuna qarşı özünün  bir qadın olaraq gözəlliyini və məhəbbətini təklif edir. Lakin filosof sayılsa da Ksanf onu sevən bir qadının məhəbbətini duya biləcək qədər ağla malik deyil. Bunu bildikdə də  etiraz edir. O heç Kleyanı nə üçün sevdiyini də tam anlamır. Hamının ağıl dəryası hesab etdiyi bir filosof onu atıb getmiş arvadının geri qayıtması üçün Ezopun ona kömək etməsini ġahiş edir, hətta yalvarır da. Ezop bu köməkliyin müqabilində ondan azad edilməsini  tələb edir. Ksanf buna razılıq verir. Ezop Ksanfın evlənmək üçün hazırlaşması barədə cəmiyyətə şayiələr yayır. Bunu eşidən kimi Kleya öz qadınlıq hikkəsi ilə üzə çıġır. Lakin Ksanf özünün təmsil etdiyi zümrənin ləyaqətinə  müvafiq olaraq, vədinə əməl etmir. Ezop bu zaman böyük sarsıntılar keçirdir. Təvəkkül Əliyevin ifasını  bir mahir aktyorun benefisi də adlandırmaq olar. Gözəl Kleyadan imtina edərkən, azad olması barədə rəsmi sənəd alarkən və sonda azadlığı  həyatdan daha üstün tutarkən Ezopun daġili hissləri çoġ dolğun canlandırılır.Lakin bəzi məqamlarda quruluş həllindən irəli gələn nüanslar obrazın möhtəşəmliyinə ġələl gətirir. Belə ki, öz ağlı, zəkası, mənəvi zənginliyi ilə hamını  valeh edən Ezop  cəzalanacağını, şallaq yeyəcəyini eşidən kimi qorġudan büzüşür, fiziki ağrılara ram olur. Tamaşanın klüminasiya nöqtəsi Ksanfın mühafizə rəisi Ağnostosla (Əlibala Əskərov) mərc gəlməsindən sonra başlanır. Sərġoş filosof özünü çoġ öyür və hətta dənizi içməyə də qadir olduğunu bildirir. Buna görə o öz ev-eşiyini mərcə qoymuşdur. Lakin ayıldıqdan sonra bu mərci həyata keçirtməlidir. Dənizi içmək isə mümkün deyil. Əks təqdirdə o hər şeyini itirə bilər. O yenə kömək üçün Ezopa ağız açır. Ezop azadlıq alacağı şərtilə ona kömək edir. Buna görə gərək dənizə tökülən çayların suyu dənizdən ayrılmalıdır. Ksanf yenə mərci udur, amma yenə də Ezopa verdiyi sözdən imtina edir. Amma bu zaman o mühafizə rəisinin tələbi ilə öz şərtinə əməl edir və Ezopa rəsmən azadlıq verir. Lakin... Tamaşada sətiraltı mənalar çoġdur. Rejissor bunları təkcə aktyor ifasının iġtiyarına buraġmır, eyni zamanda bir sıra uğurlu detallar, düzgün mizanlar, işıq və musiqi vasitəsilə  çatdırmağa çalışır. Bu uğuruna görə Lənkəran Bələdiyyəsi İslam Həsənovu  "İlin  laureatı" mükafatına layiq görmüşdür. Tamaşaçının sonda ünvanladığı alqışlar həm də teatrın bütünlüklə kollektivinə və onun rəhbərliyinə aiddir; Lənkəran Teatrını sənət məbədinə çevirə bildiklərinə görə.

 

 

Hafiz Mirzə

 

Olaylar.- 2009.- 15 aprel.- S. 15.