Görkəmli ədəbiyyatşünas alimin beşcildliyi işıq üzü görüb

 

AMEA-nın müxbir üzvü, Dövlət mükafatı laureatı, Əməkdar elm xadimi, görkəmli ədəbiyyatşünas alim, professor Yaşar Qarayevin 80 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin qərarına əsasən Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu alimin Seçilmiş əsərlərinin 5 cildliyini və haqqında yazılan məqalələr, xatirələr toplusunu kitab halında nəşr edib. Artıq görkəmli alimin Seçilmiş əsərlərindən ibarət 5 cildlik elmi əsərləri və Yaşar Qarayev: yaxından və uzaqdan adlı məqalələr və xatirələr toplusu işıq üzü görüb. Seçilmiş əsərlərin (5 cilddə) elmi redaktoru Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun XX əsr (Sovet dövrü) Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri, professor Şirindil Alışanlı, tərtib edənləri isə professor Şirindil Alışanlı və dosent Aygün Bağırovadır.

Seçilmiş əsərlərin I cildinə ədəbiyyatşünas alimin Azərbaycan ədəbiyyatında faciə janrı, Səhnəmiz və müasirlərimiz, Tənqid: problemlər, portretlər, II cildinə Poeziya və nəsr, Ədəbi üfüqlər, Xarı bülbülün nağılı, III cildinə Realizm: sənət və həqiqət, Meyar şəxsiyyətdir, IV cildinə Tarix: yaxından və uzaqdanMin ilin sonu kitab və monoqrafiyaları, V cildinə isə müxtəlif illərdə yazılmış dövri mətbuatda dərc olunmuş elmi-publisistik məqalələri, məruzə və çıxışlarının mətnləri daxil edilib.

Yaşar Qarayev haqqında görkəmli ədəbiyyatşünas alimlərin, müasirləri və tələbələrinin yazdığı məqalələrin və xatirələrin toplandığı Yaşar Qarayev: yaxından və uzaqdan məcmuəsinin elmi redaktoruön sözün müəllifi AMEA-nın vitse-prezidenti, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, akademik İsa Həbibbəylidir. Akademik İsa HəbibbəylininYaşar Qarayev: yaxından və uzaqdan adlı məqalələr və xatirələr kitabına yazdığı Görkəmli tənqidçinin portreti adlı müqəddimədə deyilir: Bu gün ötən XX əsrin ədəbi-elmi nəsillərini təhlildən keçirilməli olsaq, Yaşar Qarayev elmdə mərkəzi fiqur olmaqla yanaşı, həm də keyfiyyət dəyişmələrinin əsas barometrlərindən biri kimi fikrimizə gələr. Yaşar Qarayev ustad müəllimləri Əli Sultanlı, Məmməd Arif Dadaşzadə, Məmməd Cəfər Cəfərovla çoxsaylı yetirmələri olan yeni nəsil elmlər doktorları və namizədləri arasında etibarlı elmi-ədəbi və mənəvi körpüdür. Yaşar Qarayev müəllimlərinin istedadlı, görkəmli xələfi, davamçısı, xələflərinin isə böyük müəllimidir. Sələf-xələf münasibətlərindəki varislik, bütövlük, əhatəlilik, tamlıq və yaşarılıq milli ədəbiyyatşünaslıq elmimizdə Yaşar Qarayev məktəbini ortaya çıxarır.

Məqalələr və xatirələr kitabını filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Şirindil Alışanlı və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Aygün Bağırova tərtib etmişlər. Kitaba tanınmış Azərbaycan alimlərindən, görkəmli akademiklərdən Məmməd Arif, Məmməd Cəfər, Kamal Talıbzadə, Bəkir Nəbiyev, Tofiq Hacıyevin müxtəlif illərdə yazdıqları məqalələr və xatirələr daxil edilib. Bir çox məqalə və xatirələr isə ilk dəfə bu kitabda oxuculara çatdırılıb.

Qeyd edək ki, çoxcildlik elmi əsərlər Elm nəşriyyatında, məqalələr və xatirələr toplusu isə Sabah nəşriyyatında çap olunub.

 

Palitra.-2016.-7 may.-S.15.