Göyçə elinin şair oğlu

 

Azərbaycanımızın kəşməkəşli tarixinə nəzər saldıqda hər dövrün özünün yetirdiyi tarixi şəxsiyyətlərin obrazlarını ya şifahi xalq ədəbiyyatından, ya salnamələrdən, yaxud bədii ədəbiyyatdan oxuyub öyrənir, bəhrələnirik. Hər dəfə mən öz tarixi şəxsiyyətlərimiz barədə məlumat topladıqda içimdə bir narazılıq hissi baş qaldırır, düşünürəm ki, görəsən biz niyə bu qədər qədirbilməzik, əsl həqiqəti deməkdən niyə çəkinirik? Axı başqa xalqlar qəsbkarlarını, zülmkarlarını bizə elə təqdim edirlər ki, deyirsən, dünyanı bu yaradıb? İllər boyu böyük qardaş dediyimiz ruslar I Pyotru Peterburqda 120–130 taxta barak tikdirdiyinə görə Qurucu Pyotr adlandırır, yazıya köçürülmə tarixi bizim “Kitabi–Dədə Qorqud” dastanlarından min il sonraya təsadüf edən “İqor polku haqqında dastan”ı dünyaya bayraq edirlər. Bizsə Azərbaycan tarixinin yazılı abidəsi olan bu möhtəşəm əsəri 2000–ci ildə Heydər Əliyev şəxsiyyətinin sayəsində YUNESKO səviyyəsində dünyaya tanıda bilirik. Bəs Azərbaycanı dünyaya tanıdan, onun çiçəklənməsinə çalışan bu dahi insanın vaxtında qədir–qiymətini bildikmi?

Ölkədəki o vaxtkı qarışıqlıqda ulu öndərin adını belə çəkməyə cürət edən adam çox az ola bilərdi. Belə bir zamanda Heydər Əliyev adının mərkəzdən uzaqda, döyüş bölgəsinin lap yaxınlığındakı Bərdədə mətbuata gətirilməsi Eldar Həsənlinin adı ilə bağlıdır. Bütöv Türk dünyasının babası Heydər babaşeiri ilə şair sankixofu”, ürəklərə çökmüş qorxunu sındırdı, ulu öndərin parlaq obrazını poetik dillə xalqa çatdırdı. Eldar Həsənli dahi rəhbərin poetik obrazını elə ustalıqla açmışdır ki, o zaman gənc olan şairin belə bir kamil şeir yaza bilməsinə şübhə ilə yanaşır, şeirlə xasiyyətnamə yazmaq bacarığına şəkk edənlər də olurdu. Ancaq kimlərinsə xoşuna gəlməsə də, bu, danılmaz həqiqət, əsl sənət əsəri idi.

 

Azərbaycan səslənir sənin adın gələndə,

Bir ehtiram bəslənir sənin adın gələndə,

Bu millət əzizlənir sənin adın gələndə,

Bu Vətənə, bu xalqa olmusan sipər, baba,

Bütöv Türk dünyasının babası Heydər baba!

 

Doğrudan da, xalqı fəlakətdən qurtaracaq sipər olmaq gücünün Heydər Əliyevə məxsus olmasını gənc şair necə uzaqgörənliklə qələmə almışdır. Ulularımız belə yerdə deyiblər: “Ustadına bərəkallah”. Eldar Həsənlinin tərcümeyi–halını oxuduqda onun əsl ustadının şeir–sənət ocağı qədim Göyçə mahalının ustad şair aşıqları olduğunu görüb daxili təskinlik tapır, Dədə Ələsgərin ruhunu yaşadan şairi daha dərindən başa düşürsən. Bu sətirləri yazarkən o zamankı Milli Məclisin iclas zalında həqiqəti dediyinə görə mərhum xalq şairimiz Bəxtiyar Vahabzadəyə yerlərdən atılan atmacalar, təhqirlər yadıma düşdü. Təsəvvürümə gətirdim ki, gənc Eldar Həsənliyə həqiqət mayalı sətirləri üçün nələr deyilmiş, hansı təpkilər olmuşdu. Eldar Həsənli o vaxt yazmışdı:

 

Sənin öz əlindədir dərdimizin çarası,

Sən gəlməsən millətin sağalarmı yarası?

Bir qayıt Vətənə, Gəncə, Bakı arası,

Öz əlinlə əkdiyin çiçəkləri dər, baba,

Bütöv Türk dünyasının babası Heydər baba!

 

1990–cı ildə ulu öndərimiz Moskvada olanda Eldar Həsənli başqa bir şeirində yazırdı:

 

Axı dünya baş əyibdi əvvəl–axır od oğluna,

Qeyri millət qoya bilməz Heydər kimi ad oğluna,

Sinən üstə neçə heykəl yapdırmısan yad oğluna,

Əcdadına niyə heykəl qoyammadın, Azərbaycan?!

Köləlikdən, əsarətdən uzaq dayan, Azərbaycan!

 

Bu şeirin o zaman dillərdə gəzməsinin şahidi olanlar çoxdur.

Eldar Həsənlinin özünü dinlədikdə, çap olunmuş şeirlərini oxuduqda onun daxili aləmindəki qədirbilənliyin böyüklüyünə həsəd aparmamaq olmur. Onun Göyçə mahalının adlı–sanlı el ağsaqqallarına, elm adamlarına, sadə əməkçilərə həsr etdiyi şeirlərin hər birində böyüklük var.

Bir–birindən mənalı şeirlərində hər bir olayı olduğu kimi bədii dillə ifadə edir.

 

Həsənli, ömrümüz dağınıq, sərgin,

Ötüşür həftəmiz, ayımız gərgin.

Oğlu əsir düşüb, qızı didərgin

Açılmır qabağı, qaşı bu xalqın.

 

Xalqa canıyananlıqla deyilmiş bu misralarda şairin ürək ağrılarını duymamaq mümkün deyil.

Eldar Həsənlinin qoşmalarındakı ritmiklik, təcnislərindəki təkrarsızlıq, şeirlərində dilin bütün imkanlarından istifadə etmək bacarığı diqqəti cəlb edir.

Eldar Həsənlinin yaradıcılığından saatlarla danışmaq, cildlərlə kitablar yazmaq olar. Sazlı–sözlü bu təkrarsız şairin xalq arasında böyük nüfuzu, hörməti vardır.

Öz təkrarolunmaz yaradıcılığına sədaqətli şair yorulmadan yeni–yeni sənət nümunələri yaradır. Şair qardaşımıza yeni–yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.

 

 

Eldar NADİR,

şair–publisist

 

Respublika.- 2013.- 14 aprel.- S. 8.