şıq­la­r bey­nəl­xalq fes­ti­va­la qa­­lıb­lar

 

"MƏ­DƏ­NİY­YƏT MÜX­TƏ­LİF­Lİ­Yİ-2009" AD­LI FES­Tİ­VAL MA­YIN 22-dək DA­VAM EDƏ­CƏK

 

­A­ZƏR­BAY­CAN aşıq­la­ YU­NES­KO-­da ke­çi­ri­lən "­­niy­yət müx­­lif­li­yi-2009" bey­nəl­xalq fes­ti­va­­na qa­­lıb­lar. Ma­yın 11- baş­la­yan fes­ti­val ma­yın 22-dək da­vam edə­cək. YU­NES­KO, Luvr mu­ze­yi, Pa­ris ­­diy­ İda­­si "La Vil­let­te" par­­nın təş­kil et­di­yi fes­ti­va­lın ke­çi­ril­­sin­ əsas məq­səd dün­ya ­­niy­yət­­ri­nin müx­­lif­li­yi ilə ta­nış­lıq xalq­la­ra­ra­ dia­lo­qun in­ki­şaf et­di­ril­­si­dir. Fes­ti­val gün­­rin­ müx­­lif sər­gi­lər, kon­sert­lər, ­nət­kar­lıq ­­­­ri­ həsr olun­muş ­yir­mi ma­sa, konf­rans ta­ma­şa­lar təş­kil olu­na­caq. Azər­bay­can aşıq­la­­nın çı­­şı ma­yın 19-da baş tu­ta­caq. Təd­bir­ Azər­bay­can aşıq­lar­ından Sa­mirə Əli­ye­va, ­şad Əli­yev, Şir­zad ­­li­yev, Ra­min Qa­ra­yev, Ne­mət Qa­­mov Al­tay Məm­­dov çı­xış edə­cək­lər.

 

 

Üç nöqtə.- 2009.- 13 may.- S. 13.