A

 

1 2 3

 

Abadov Məsim Kazım oğlu. Xəmirin qatı balatı üsulu ilə hazırlanması [Mətn]:dərs vəsaiti M.K.Abadov; elmi red. Ə.Q.Məlikov; rəyçi N.K.Fətəliyev, Ə.Ə.Nəbiyev, N.R.Əsgərov, N.M.Nuriyev; Azərb. Texnologiya Un-ti.- B.: Elm, 2012.- 104 s.

 

Abadov Məsim Kazım oğlu. Turizm məhsulunun tərtibi texnologiyası [Mətn]: (dərs vəsaiti): ["Turizm və otelçilik" istiqamətində T 050810- "Turizm və otelçilik" ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün dərslik] M.K.Abadov; elmi red. F.Ə.Məmmədov; rəy ver. Ə.Ə.Nəbiyev [və b.]; Azərbaycan Texnologiya Universiteti.- B.: Elm, 2011.- 133, [3] s.

 

Abadov Məsim Kazım oğlu. Un istehsalının texnologiyası [Mətn]: laboratoriya praktikumu: [ali təhsil məktəblərində T 270.100 -"Taxıl və taxıl məhsullarının saxlanması və elmi texnologiyası" ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti] M. Abadov, E.Bayramov; elmi red. Ə.Q.Məlikov; rəy verənlər H.K.Fətəliyev [və b.]; Azərb. Texnologiya Un-ti.- B.: Elm, 2011.- 122, [2] s.

 

Abasquliyev Oqtay. Fortepiano metodikasından mühazirə kursu [Mətn]: ali və orta ixtisas musiqi məktəblərinin tələbələri üçün dərs vəsaiti O.Q.Abasquliyev, T.F.Kəngərlinskaya; elmi red. F.Ş.Bədəlbəyli; red. S.N.Əliyeva; rəyçilər Q.Abdullazadə [və b.]Bakı [s. n.] [2014],82 s.

 

Abasov Abdulla Əsgər oğlu. Mətbuat və ədəbiyyat (1920-1930) [Mətn]: [dərs vəsaiti] /A.Ə.Abasov; red. T.Rüstəmov; rəyçilər. F.Mehdiyev, T.Hüseynov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. ADU.- B.: ADU, 1986.- 97, [2] s.

 

Abasov Abdulla Əsgər oğlu. Ü.Hacıbəyovun sənətkarlığı [Mətn] A.Ə.Abasov.- B.: Gənclik, 1976.- 138, [2] s.

 

Abasov Bəybala Xotkar oğlu. Ümumi cərrahlıq [Mətn]: Tibb Universiteti tələbələri üçün dərslik /B.X.Abasov; Rəyçilər. Ş.B.Quliyev, A.A.Əşrəfov; İxtisasred. H.M.Kərimov.- B.: Maarif, 1995.- 544 s. il., cədv

 

Abasov Əli. Müasir dövrün sosiomədəni problemləri [Mətn] /Ə. Abasov ; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu. B.: Səda, 2006,374 səh.

 

Abasov Əli Seyidabbas oğlu. Azərbaycanın gender xəritələri [Mətn] /Ə.Abasov, R.Mirzəzadə; Gender və İnsan Hüququ.- B.: 2006.- 175 s.

ağaoğlu

 

Abasov Əli Seyidabbas oğlu. Müasir Azərbaycanda gender siyasəti: fəlsəfə, tarix, nəzəriyyə, statistika Ə.Abbasov, R.Mirzəzadə.- B.: Səda, 2006.- 204 s.

 

Abasov Eldar Şamxal oğlu. Oynaq xəstəlikləri [Mətn]: dərslik E.Ş.Abasov, S.N.Alimetov; elmi red. Ə.Y.Əhmədzadə; rəyçilər S.K.Musayev, A.Ə.Axunbəyli, Q.S.Canbaxışov.- B.: Qismət, 2012.- 351, [4] s.

 

Hacağa Abasov [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- B.: [İşıq], 1974.- [1] qat. v., portr., fotoşək.; 19 sm.

 

Abasov İsmət Dursun oğlu. Azərbaycanın və dünya ölkələrinin kənd təsərrüfatı /İ. D. Abasov; buraxılışa məsul T. Hüseynov.-Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 711, [1] s.

 

Abasov İsmət. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı [Mətn] /İ.Abasov; buraxlışa məsul. T.Hüseynov.- B.: Elm və təhsil, 2010.- 590, [2] s.

 

Abasov Rizvan Fərman oğlu. Dəniz hidrotexniki qurğuları, neftin, qazın saxlanılması və nəqli [Mətn]: dərslik /R. F. Abasov, K. M. Məmmədov, Z. S. Musayev; rəyçi. K. Ə. Əliyev, Ғ. Cəlilov, F. B. Bəşirov, L. F. Aslanov; elmi red. A. Ə. Mürsəlov.- B.: [s. n.], 2010. -447, [1] s.

 

Abasova Elmira Abdulhəmid qızı. Cövdət Hacıyev /E.A.Abasova; red. F.Sahib.- Bakı: Azərnəşr, 1967.- 47, [1] s. , fotoşək., portr. ; 15 sm.

 

Abasova Samirə Hüseyn qızı. Texnologiyalar və yeniliklərin idarəedilməsi [Mətn]: [monoqrafiya] /S.Abasova (red.); red. Ş.M.Muradov; S.H.Haqverdiyeva; rəyci A.K.Ələsgərov.- Bkı: [Azərnəşr], 2008. (üz qabığında 2007).- 288 s. , portr., şək., cədv. ; 20 sm.

 

  Abasova Sevinc Malik qızı. tex. Mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasoslarının keyfiyyətinin və etibarlığının yüksəldilməsi metodlarının işlənməsi [Mətn] : Monoqrafiya.- Bakı: Azərnəşr, 2018.- 134, [1] s.: 20 sm

 

Abaszadə Abasqulu Ağabala oğlu. Molekulyar fizika və istilik pedaqoji institutlar üçün dərs vəsaiti /A.Abaszadə; [red. K.Köçərli].- B.: Azərtədrisnəşr, 1962.- 301, [3] s.

 

Abbas Aqil. Dolu [Mətn]: roman A.Abbas; ön söz müəl. N.Cəfərov; [rəssam Y.Ş.fon Karolsfeldin].- B.: Təhsil, 2008.- 254, [2] s.

 

Abbas Heydər (Barışmaz). Nəğmə dağı və istemar [Mətn]: şeirlər /A.Heydər; ön söz Y.Şeyda.- Təbriz: [s. n.], 1984.- 50, [3] s.

 

Abbas İlham. Əbədi Vətən [Mətn] /İ. Abbas ; red. Ə. Tanrıverdi. Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 145, [3] s.: ill., portr., 20 sm.

 

Abbas İlham. Himnimizin müəllifi... [Mətn] /İ. Abbas ; red. Ə. Tanrıverdi. Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 98, [2] s.: [portr.], 20 sm.

 

Abbas İlham. İşıq [Mətn] /İ. Abbas ; red. Ə. Tanrıverdi. Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 297, [2] s.: ill., [portr.], 21 sm.

 

Abbas İlham. Sənət duyğuları [Mətn] /İ. Abbas ; red. Ə. Tanrıverdi. Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 203, [1] s.: ill., portr., 21 sm.

 

Abbas Mirzə Şərifzadə - Milli səhnəmizin fəxri: Metodik vəsait /Tərtib edən: D.Mehdi; Red.: M.Əlizadə. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- Bakı: Qanun, 2005.- 28 s.

 

Abbas Oqtay. Qəzəllər [Mətn] /O. Abbas ; red. N. Şəmsizadə. Bakı: MM-S, 2016.- 61, [1] s.: ill., portr., 18 sm.


Abbasbəyli Ağalar Nəriman oğlu. Beynəlxalq münaqişələr: nəzəri və konseptual yanaşmalar [Mətn] /A.N.Abasbəyli; elmi red. P.Q.Darabadi; elmi məsləhətçilər. E. Ə. Əliyev, Q. H. Məmmədov, O.F.Əfəndiyev.- B.: Şirvannəşr, 2006.- 194 s.

 

Abbasbəyli Ağalar Nəriman oğlu. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi [Mətn]: dərslik /A.N.Abbasbəyli, E.Nəcəfov; red. P.Q.Darabadi; rəyçilər H.C.Əlibəyli, H.N.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti.- B.: Mütərcim, 2007.- 211, [1] s. şək

 

Abbasbəyli Ağalar Nəriman oğlu. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi [Mətn]: dərslik /A.Abbasbəyli, E.Nəcəfov; [red. P.Q.Darabadi; rəyçilər. H.C.Əlibəyli, H.N.Məmmədov]; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti.- B.: Mütərcim, 2007.- 206 [2] s.

 

Abbasbəyli Ağalar Nəriman oğlu. Beynəlxalq münasibətlər tarixi (ən qədim dövrlərdən XIX yüzilliyin 70-ci illərinin sonuna qədər) [Mətn]: dərslik /A.N.Abbasbəyli, S.Z.Yusifzadə; red.Q.H.Məmmədov; rəyçi. H.C.Əlibəyli, P.Q.Darabadi.- B.: [BDU], 2009.- 309, [2] s.

 

Abbasbəyli Ağalar Nəriman oğlu. Diplomatik protokol [Mətn]: dərslik /A.Abbasbəyli, V.Cəfərov; elmi red. S.R. Zeynalov, Z.M.Qatarov; rəyçilər P.Q.Darabadi, S.Z.Yusifzadə.- B.: ADPU, 2004.- 206 s.

 

Abbasbəyli Ağalar Nəriman oğlu. Diplomatik protokol [Mətn]: dərslik /A.A.bbasbəyli, V.B.Cəfərov; elmi red. S.R.Zeynalov, Z.M.Qafarov.- Bakı: ADPU, 2004.- 213, [1] s. şək., cədv

 

Abbasbəyli Ağalar Nəriman oğlu. Dünya siyasəti [Mətn]: XX əsrin ikinci -XXI əsrin əvvəlləri: dərslik A.N.Abbasbəyli; elmi red. Q.H.Məmmədov, R.Ə.Sadıqov; rəyçi Z.M.Həsənalıyev [və b.].- B.: [Nurlar], 2011.- 582, [1] s.

 

Abbasbəyli Ağalar Nəriman oğlu. Konfliktologiya [Mətn]: Dərslik /A.N.Abbasbəyli, P.Q.Darabadi, Ə.G.İbrahimov; Elmi red. Q.H.Məmmədov; Rəyçilər. H.Q.Əlibəyli, S.Z.Yusifzadə.- B.: BDU, 2006.- 292 s.

 

Abbasbəyli Ağalar Nəriman oğlu. Müasir beynəlxalq münasibətlər və qloballaşma [Mətn]: dərslik /A.N.Abbasbəyli; [elmi red. F.F.Qasımzadə; elmi məsləhətçi. P.Q.Dadaşov və b.; rəyçilər: P.Q.Darabadi və b.]Bakı:Şirvannəşr, 2007.- 164 s.

 

Abbasbəyli G.A. Çörək və makaron məmulatlarının texnologiyası kursundan laboratoriya işləri [Elektron resurs]: dərs vəsaiti G.A.Abbasbəyli, V.Q.Qlıcov, M.X.İlyasova; elmi red. N.H.Qurbanov; rəyçilər N.X.Musayev, E.M.Omarova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU B.: İqtisad Un-ti nəş-tı, 2010.- 148 s.

 

  Abbasəliqızı Sona. Ağlayan xatirələr [Mətn] :- Bakı: Elm və təhsil, 2020.- 158, [2] s.: 20 sm.

 

Abbasəliyeva, Ruxsarə Ziyad qızı. Dildə ekspressivlik və emosionallığın verbal və qeyri-verbal ifadə vasitələri [Mətn] :Bakı: CBS, 2018.159, [1] s.: 25 sm.

 

Abbaslı Ramiz. Ad oğrusunun adı. [Mətn]: Roman.- B.: Elm və təhsil, 2015.- 280 [] s.: 20sm.

 

Abbaslı Ramiz. Yeddi kəndin məktəbi [Mətn]: povestlər /R.Abbaslı; Red.: İ.Qurbanoğlu. Bakı: Sabah, 1996.- 84 s.: 1 portr., 20 sm.

 

Abbaslı Ramiz. Zülmət gecələr [Mətn]: [Roman, povest və hekayələr] /Ramiz Abbaslı; Red. H.Musabəyli.- B.: Nərgiz, 2008.- 200 s.

 

  Abbaslı Ramiz. Ximera [Mətn] : roman /[Bakı]: [Qanun],[2018].223,[1]s:portr.20sm.

 

Abbaslı Sönməz İsrafil qızı. Azərbaycan lətifələrinin regional xüsusiyyətləri [Mətn] /S.Abbaslı; elmi red. O.Əliyev; nəşrə məs. Ə.Ələkbərli; AMEA, Folklor İnstitutu.- B.: Nurlan, 2011.- 160 s.: portr., 20 sm.

 

Abbaslı İsrafil. Azərbaycan dastanlarının yayılması və təsiri məsələləri [Mətn] /İ.Abbaslı; elmi red. H.İsmayılov; nəşrinə məsul. Ə.Ələkbərli; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: Nurlan, 2007.- 272 s. faksimile
 

Abbaslı İsrafil. Folklorşünaslıq axtarışları [Mətn]: İki cilddə /İ.Abbaslı; elmi red. K.İmanov; AMEA, Folklor İn-tu I cild.- B.: Nurlan, 2009.- 511, [1] s.

 

Abbaslı Mirzə. Şah İsmayıl Xətayinin ömür yolu minatürlərdə [Mətn] /M.Abbaslı; xüsusi red. M.Y.Quluzadə.- B.: İşıq, 1981.- 45 s., [23] v. şək

 

Abbaslı Ramiz. İlğım [Mətn]: [roman] /R.Abbaslı, B.: Elm, 2000. 108 s.: 1 portr., 20 sm.

 

Abbaslı Ramiz. Zülmət gecələr [Mətn]: [Roman, povest və hekayələr] /Ramiz Abbaslı; Red. H.Musabəyli.- B.: Nərgiz, 2008.- 200 s.

 

Abbaslı Tariyel Allahverdi oğlu. Ömrün əzablı yolları: Sənədli povest Tariyel Abbaslı; Naşiri: Müşfiq Borcalı; Red.: Mahirə Sadıqova; Rəyçi: Zemfira Mehdi-Zadə; Rəssam: Əlövsət İbayev.- B.: "Təhsil"EİM, 2002.- 236 səh.

 

Abbasoğlu Baxşeyiş. Ağdam ağrıları: [məlumat kitabı]. Bı : Şuşa , 2003. 151 s.

 

Abbasov A.Q. İngilis dili [Mətn]: hüquq fakültəsi tələbələri üçün /A.Q.Abbasov, R.A.Abbasova; [naşir Q.İsmayıloğlu].- B.: Çinar-Çap, 2005.- 298, [2] s.

 

Abbasov Abbas Əsgər oğlu. Ehtimal, statistika və riyazi proqramlaşdırma elementlərin iqtisadiyyatda tətbiqi: Dərs vəsaiti /A.Ə.Abbasov, M.C.Atakışıyev.-B: Təfəkkür, 2001.- 116 s.

 

Abbasov Abbas Əsgər oğlu. Əbədiyyətə qovuşan sənətkar [Mətn] A.Ə.Abbasov; red. F.Hüseynov.- Bakı: Yazıçı, 1985.- 248, [4] s.

 

Abbasov Akif Nurağa oğlu. Azərbaycanca-ingiliscə pedaqoji- psixoloji terminlər lüğəti /AkifAbbasov; Elmi red.: Ə.Bayramov, Ə.Ağayev, D.Yunusov.- Bakı: Mütərcim, 2006.- 196 s.

 

Abbasov Akif Nurağa oğlu. Milli əxlaq və ailə etikası [Mətn]: orta ixtisas məktəbləri üçün dərslik /A.N.Abbasov; elmi red. Ə.Əlizadə, Ə.Ağayev; rəyçilər V.Xəlilov [və b.].- Bakı: Mütərcim, 2010.- 317, [3] s.

 

Abbasov Akif Nurağa oğlu. Milli əxlaq və ailə etikası [Mətn]: orta ixtisas məktəbləri üçün dərslik /A.N.Abbasov; elmi red. Ə.Əlizadə, Ə.Ağayev.- B.: Mütərcim, 2015.- 320, [4] s.: portr., 21 sm.

 

Abbasov Akif Nurağa oğlu. Oxu -3 [Mətn]: zəif eşidən uşaqlar üçün dərslik/A.Abbasov; elmi red. Y.Kərimov; rəyçilər R. Əliyev, S. Qasımov. B,: Təhsil, 2008.- 157, [3] s. şək., portr., + [1] elektronoptikdisk (CDROM)

 

Abbasov Akif Nurağa oğlu. Oxu - 4 [Mətn]: zəif eşidən uşaqlar üçün dərslik /A.Abbasov; elmi red. Y.Kərimov; rəyçilər R.Əliyev, S.Qasımov.- B,: Təhsil, 2008.- 159, [1] s. şək., portr., + [1] elektronoptikdisk (CDROM)

 

Abbasov Akif Nurağa oğlu. Pedaqogika [Mətn]: orta ixtisas məktəbləri üçün dərs vəsaiti /A.Abbasov; elmi red. Ə.Ağayev; rəyçilər. H.Əhmədov və b.- Bakı: Mütərcim, 2010.- 341, [3] s.

 

Abbasov Akif Nurağa oğlu. Pedaqoji internatura [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutunun 85 illik yubileyinə həsr olunur /A.N.Abbasov; elmi red. H.Əlizadə. B.: Mütərcim, 2015.- 47, [1] s.: cədv., 20 sm.

 

Abbasov Akif Nurağaoğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: [12 cilddə] /A.N.Abbasov; tərt. ed.: L.Abbasova, B.Akifoğlu (Abbaszadə) C. 2.- B.: Mütərcim, 2014.- 356, [3] s.: portr., cədv., 21 sm.


Abbasov Aydın Cabbar oğlu. Milli dövlətçilik məfkurəsi və layiqlik: Genezis və təkamül /Aydın Abbasov; Elmi red.: Şahrəddin Məmmədov.- B.: Bakı Universiteti, 2002. - 251 s.

 

Abbasov Azim Heydər oğlu. Qiymətli kağızlar bazarının formalaşması və inkişaf perspektivləri [Mətn]/ /A. H. Abbasov; elmi məsləhət.M. M. Sadıqov; elmi red. A. K. Ələsgərov, İ. M. Abbasov; red. A. A. Hüseynov; [ön söz. H. A. Babayev]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Biznes Universiteti.- B.: [Bakı Biznes Universiteti], 2005.- 251 s.A. H. Abbasov; elmi məsləhət.M. M. Sadıqov; elmi red. A. K. Ələsgərov, İ. M. Abbasov; red. A. A. Hüseynov; [ön söz. H. A. Babayev]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Biznes Universiteti.- B.: [Bakı Biznes Universiteti], 2005.- 251 s.

 

Abbasov Azim Heydər oğlu. Qiymətli kağızlar və onlarla əməliyyatlar [Mətn]: dərslik: proqram təminatlı: [interaktiv üsulla] /A.H.Abbasov; elmi red. M.M.Sadıqov; rəyçilər. D.A.Bağırov, R.M.Rzayev, E.M.Sadıqov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirlyi, Azərb. Döv. İqt. Un-ti.- B.: İqtisad Universiteti, 2007.- 221, [1] s.

 

Abbasov Bəhlul Hüseyn oğlu. Tütünçülük /B. Abbasov; Rd.: B.Süleyman.- Bı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2003.- 208 s. 

 

Abbasov Cavan Qəşəm oğlu. Tikinti işlərinin əsasları [Mətn]: qeyri-inşaat ixtisası üzrə bakalavr təhsili alan tələbələr üçün dərs vəsaiti /C.Q.Abbasov; elmi red. M.H.Fərzəliyev; rəyçi V.Hüseynov, M.Həsənov, P.Qasımov, C.Əsgərov; Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B.: İqtisad Universiteti, 2010.- 151, [1] s.

 

Abbasov Cümşüd Rüstəm oğlu. İstehsalın texniki-iqtisadi əsasları [Mətn]: Dərs vəsaiti /C.R.Abbasov; Elmi red. Ə.M.Hacızadə; Rəyçi. M.M.Fərzəliyev, T.G.Həsənov.- B.: Bakı Universiteti, 1991.- 99 s.

 

Abbasov Çingiz Mikayıl oğlu. Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya yolları [Mətn]: [monoqrafiya] /Ç. . bbasov; məs. red. Ə..Nuriyev; rus dilindən tərc. ed. .Q.Rəhmanov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası; Geostrateji Araşdırmalar Mərkəzi; Açıq Cəmiyyət İnstitutu - Yardım Fondu.- B.: Elm, 2005.- 252 s.

 

Abbasov Ə. . İntellektual informasiya sistemlərində qərar qəbuletmə üsulları [Mətn]: Dərslik /Ə. M. Abbasov, V. Ə. Qasımov, R. A. Quliyev; Elmi red. T. Əliyev; Red. Ə. Kərimov.B.: İqtisad Universiteti, 2003.- 256 s.

 

bbsv Ә. Nizmi Gәncәvinin Isgәndәrnmә pmsı [Mətn] /Ə.Abbasov; red. H.Araslı; Azərb.SSR EA. Yaxın və Orta Şərq Xalqları İnstitutu. Bakı: Azərb.SSR EA-nın nəşriyyatı, 1966.-195 [4] s.

 

Abbasov Ədalət Məmmədəli oğlu. Sadə cümlə sintaksisinə dair praktikum [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə.Abbasov, İ.Quliyev; red. İ.Z.Qasımov; rəyçilər T.M.Hacıyev, Ş.Q.Hüseyinov, Ş.Ə.Əhmədova, Ş.Ə.Orucova; Azərb. Resp Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Universiteti.- B.: Mütərcim, 2011.- 99, [1] s.

 

Abbasov Əli Məmməd oğlu. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 70 /Əli Abbasov; Red.: Ş.Ə.Əsgərov.- B.: XXI YNE, 2001.- 224 s.

 

Abbasov Ənvər Məhəmməd oğlu. Azərbaycanca-Rusca lüğət [Mətn]: orta məktəb şagirdləri üçün /Ə.M.Abbasov, O.A.Aslanova, A.Ə.Useynov.- B.: Maarif, 1985.- 190, [2] s.

 

Abbasov Fərrux Baba oğlu. Elektrovozun quruluşu və təmiri [Mətn] [ilk peşə-ixtisas müəssisələri üçün dərslik] F.B.Abbasov; elmi red. Ə.M.Hacıyeva; rəyçi H.K.Aslanov, E.X.Hacıyev, S.Ə.Ələkbərov.- B.: Şərq-Qərb, 2012.- 142, [2] s.

 

 Abbasov İ.M. Bazar iqtisadiyyatı terminləri [Mətn]: (izahlı lüğət) /İ.M.Abbasov, A.H.Tağıyev; Elmi red.: S.M.Seyfullayev; Red.: S.İ.Abbasova.- B.: Sabah, 1996.- 94 s.

 

Abbasov İbad Musa oğlu. Audit [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /İ.M.Abbasov; elmi red. A.K.Ələsgərov; rəyçilər. S.Y.Müslümov, S.Səbzəliyev, S.M.Yaqubov; Bakı Biznes Universiteti.- B.: Bakı Biznes Universiteti, 2007.- 530 s.

 

 Abbasov İbad Musa oğlu. Xarici ölkələrdə iqtisadi təhlilin xüsusiyyətləri [Mətn] /İ.Abbasov; Elmi red. S.Seyfullayev; Azərbaycan Respublikası Bakı Biznes Universiteti.- B.: Sabah, 1996.-118 s.

 

 Abbasov İbad Musa oğlu. Menecment [Mətn]: dərs vəsaiti İ.M.Abbasov, R.F.Sadıqov; elmi red. Z.M.Məmmədova; red. M.K.Məcidov; rəyçi V.Ə.Kazımov [və b.].- B.: [Bakı Biznes Universiteti], 2013.- 205, [1] s.

 

 Abbasov İbad Musa oğlu. Rəqabət və marketinq [Mətn]: monoqrafiya İ.M.Abbasov, Z.M.Məmmədova, E.N.Quliyev; elmi red. R.F.Sadıqov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Biznes Un-ti.- B.: [Bakı Biznes Universiteti], 2012.- 157, [1] s.

 

 Abbasov İdris Əziz oğlu. Din təhlükədir, yoxsa cəmiyyət təhlükədədir? [Mətn] İ.Ə.Abbasov; elmi red. A.Qafarov, N.Məmmədli.- B.: Zərdabi, 2013.- 743, [1] s.

 

Abbasov İlqar Cabir oğlu. Dəmiryol nəqliyyatında daşıma prosesinin idarə edilməsi: Dərslik /İ.S.Abbasov; Azərbaycan Texniki Universiteti; Elmi red.: S.M.Bağırov.- Bı: Elm, 2003.- 210 s., cədvəl, qrafik; 20 sm.

 

Abbasov İlqar Cabir oğlu. Dəmiryol nəqliyyatının istismarında riyazi metodların tətbiqi: [Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti] /İ.C.Abbasov; Elmi red.: R. V. Məmmədov; Rəy verənlər: R.M.Əfəndiyev, P.S.Kərimov; Azərbaycan Texniki Universiteti. Bı: Elm, 2000. 60 səh.: cədvəl, qrafik

 

Abbasov İlqar Cabir oğlu. Magistral və sənaye dəmir yollarının qarşılıqlı fəaliyyəti /Abbasov, İlqar Cabir oğlu.- B.: Elm, 2004.- 120 s.

 

 Abbasov Qəzənfər Əli oğlu. Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi [Mətn]: dərslik Q.Ə.Abbasov; elmi red. S.M.Səbzəliyev; rəyçilər: M.C.Hacıyeva, Ə.S.Salahov. Bakı: 2009.- 381 s.

 

Abbasov Mehman Salman oğlu. Əsrimizin qlobal ekoloji problemləri [Mətn]/M.S.Abbasov; Elmi red. Q.Ş.Məmmədov.- B.: Elm, 2006.- 420 s.

 

Abbasov Mirheydər Həsən oğlu. Bura vətəndir [Mətn]: [şeirlər] M.H.Abbasov; [üz qabığı A.Həsənov].- B.: [Letterpress], 2014.- 282, [4] s.

 

Abbasov Mirheydər Həsən oğlu. Kişi papağıdır Şuşa: Şeirlər /Mirheydər Abbasov.- B.: Təhsil, 2005.- 160 s.

 

Abbasov Mütəllim Məhərrəm oğlu. Məktəblinin təbiət elmləri lüğəti: J-Z [Mətn] /Mütəllim Abbasov, Samirə Məşədibəyova, Rəfail İbadov.B.: AynaMətbuEvi, 2006.220 s. portr., fotoşək., ill

 

Abbasov Nail İbad oğlu. Cinayət işlərinin birləşdirilməsi və ayrilması icraatı üzrə prosessual fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi [monoqrafiya] /N. İ.Abbasov; elmi məsləhətçi F.M.Cavadov; elmi red. M.Ə.Cəfərquliyev.- Bakı: ["Biznes Universiteti"], 2011.- 165 s. , ill. ; 20 sm.
 

Abbasov Namiq. Mədəniyyət siyasəti və mədəni irs kulturoloji təhlil /N.Abbasov; elmi red. V.Cəfərov; rəyçi İ.Hüseynov [və b.]Bakı: [s.n.], 2011.- 218, [2] s.

 

Abbasov Namiq. Təsəvvüf fəlsəfəsi [Mətn] N.Abbasov, R.Həsənov; elmi red. Ə.Tağıyev; rəyçi. A.Sadıxov, İ.Hüseynov, R.Qurbanov.- B.: [s. n.] 2012.- 235, [1] s.

 

Abbasov Namiq Ələkbər oğlu. Mədəniyyət siyasəti və mənəvi dəyərlər [Mətn] /N. Ə. Abbasov; elmi red. və ön sözün müəl. M. Süleymanlı.- B.: [s.n.], 2009.- 451, [1] s.

 

Abbasov Namiq Ələkbər oğlu. Müasir şəraitdə Azərbaycan dövlətinin mədəniyyət siyasəti və mənəvi dəyərlərinin inkişaf amilləri [Mətn] /N. Abbasov; elmi red. İ. Hüseynov.- B.: [Təknur], 2008.- 239, [1] s.

 

Abbasov Natiq Zahid oğlu. Qədim azəri yurdu-Qax /Natiq Abbasov; Red.: Ş. Nuruzadə.- B.: Ağrıdağ, 2000.- 172 s.

 

Abbasov Nazim Ramiz oğlu. Riyaziyyatın ibtidai kursunun təlimi prosesində şagirdlərin ümumi inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsi: B.: 2005.- 25 s.

  Abbasov Rizvan Əvəz oğlu. Sarımsaq [Mətn] : botaniki və aqrobioloji xüsusiyyətləri /R. Ə. Abbasov, D. Z. Şabandayev, M. M. Mustafayev ; elmi red. Ş. Quliyev.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 127, [1] s.: portr., şək., cədv., 20 sm.

 

Abbasov Sabir Hüseyn oğlu. Fiziki kimya [Mətn]: mühazirələrin mətni S.H.Abbasov, R.A.Quliyev; red. Ə.İ.Abbasov; Az SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ç.İldırım ad. Azərb. Politexnik İn-tu I hissə kimya.- B.: [s. n.] 1977.- 72 s.

 

Abbasov Vaqif Məhərrəm oğlu. Bioloji varlıqdan şəxsiyyətə ucalmaq yolu: Müdrik kəlamlar /V.M.Abbasov; Red.: F.Nadir.- B.: Qamma servis, 2003.- 272 s.

 

Abbasov Vaqif Məhərrəm oğlu. Dahilərin, müdriklərinvə fatehlərin həyat dərsləri [Mətn]: Kitab Azərbaycan xalqının Ümum milli lideri Heydər Əlirzaoğlu Əliyevin əziz xatirəsinə ithaf olunur V.M.Abbasov Cild 2.- B.: Təhsil, 2013.- 613, [3] s.

 

Abbasov Vaqif Məhərrəm oğlu. Liderlik fəlsəfəsi [Mətn]: [Türk dünyasının sönməz günəşi ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin unudulmaz xatirəsinə ithaf olunur] /V.Abbasov; red. F.Nadir.- B.: Təhsil, 2004.- 200, [2] s., [32] s.

 

Abbasov Yaqub Bəhram oğlu. Azərbaycan rus ingiliscə danışıq kitabçası [Mətn] Y.Abbasov; Red. S.Hüseynov, A.Süleymanova.- B.: [Nurlan], 2002.- 94 s.

 

Abbasov Yaqub Bəhram oğlu. İslam alimləri. Dünyada tanınmış Azərbaycanlı müctəhidlər, Ayətullahlar [Mətn]: XVI-XX əsrlər /Yaqub Abbasov; Red. Faiq Vəlioğlu.- B.: Nurlar, 2007.- 440 s.

 

Abbasov Yavər Mahmud oğlu. Ümumi fizika kursu: [Dərs vəsaiti] /Məşədi Yavər Mahmud oğlu Abbasov.- Bakı: Nurlan, 2005.- 406 s. , şək., cədvəl, portr. ; 20 sm.

 

Abbasov Ziyad Mehrəli oğlu. Fermer təsərrüfatlarında tərəvəz və bostan bitkilərinin kompleks mexanikləşdirlməsi [Mətn] /Z.M.Abbasov; Elmi red.: C.Q.Ələkbərov.- B,: Elm, 1998.- 96 s.: cədv., ill., 20 sm.

 

Abbasova Bilqeyis. Sözalma hadisəsinin əsasları [Mətn] /B.Abbasova; Elmi red. F.M.Ağayeva.- B.: Azərnəşr, 1995.- 91 s.

 

Abbasova Elmira. Insan ekologiyası bioloji və sosioloji aspektlər.- B.: 2005.- 121s.

 

Abbasova Elmira Məmməd qızı. İnsan ekologiyası: bioloji və sosioloji aspektlər [Mətn] Abbasova Elmira Məmməd qızı; Elmi red.: A.Şükürov; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqtlar İnstitutu Qloballaşma və Sosial Ekologiyanın Fəlsəfi Problemləri şöbəsi.- B.: 2005.- 121 s.

 

Abbasova Fatma Əli qızı. Azərbaycanın orta əsr zoomorf əşyaları /F.Ə.Abbasova; Elmi red.: R.B.Göyüşov; Elmi məsləhətçi: A.B.Nuriyev. AMEA-sı Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- B.: Elm, 2005.- 238 s.

 

Abbasova Fatma Əli qızı. Bulaqbaşı abidələri /Fatma Abbasova; Elmi red.: R.V.Göyüşov; , Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- B.: Elm, 2003.- 176 s.

 

Abbasova Fatma Əli qızı. Şabran [Mətn]: (tarixi-arxeoloji tədqiqat) F.Ə.Abbasova; elmi red. İ.Babayev, Ş.Fərzəlibəyli; rəyçi. İ.Babayev, Ş.Fərzəlibəyli, R.Əhmədov; ARMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B.: Elm, 2002.- 224 s., [56] s.

 

Abbasova Qızılgül Yasin qızı. Sosial fəlsəfə [Mətn]: [dərs vəsaiti] /Q.Abbasova, Z. Hacıyev.-B.: Ayna Mətbuat evi, 2001.-130 s.

 

Abbasova Lalə Akif qızı. Tərbiyənin milli zəmində qurulmasında sinif müəlliminin rolu [Mətn] /Lalə Abbasova; Elmi red.: Akif Nəzərov; Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu.- B.: Mütərcim, 2006.- 44 s.

 

Abbasova Mahirə Əkbər qızı. Böyük Qafqazın Cənub-Şərq hissəsinin toponimiyası [Mətn] /M.Ə.Abbasova, N.S.Bəndəliyev, X.H.Məmmədov; Red. B.Ə.Budaqov; AzEA, Coğrafiya İnstitutu.- B.: Elm, 1993.- 196 s.

 

Abbasova Sevinc Zakir qızı. Naxçıvan Muxtar Respublikasında qadın hərəkatının inkişaf tarixi [Mətn] S.Z.Abbasova; elmi red. İ.Hacıyev.- B.: [MBM] 2007.- 167, [1] s.

 

Abbaszadə Balaş. Bir portretin nağılı... [Mətn]: kitab Tahir Hadı oğlu Paşazadənin 80 illiyinə həsr olunur /B. Abbaszadə, E. Sadıx; red. Ə. H. Elşən, F. Qurbansoy, M. Cabiroğlu.- B.: Ozan, 2010.- 103, [1] s.

 

Abbaszadə Hüseyn Abbas oğlu. Dünyadan gör neçə insanlar gedib... [Mətn]: Xatirələr /H.Abbaszadə; red. Z.Cavanşir.- B.: Gənclik; 1988.- 365, [3] s.

 

Abbaszadə Hüseyn Abbas oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə /H. Abbaszadə; Ön sözün müəll. T. Hacıyev I cild.-B.: Şərq-Qərb, 2006.- 320 s.

 

Abbaszadə Hüseyn Abbas oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: İki cilddə /H. Abbaszadə II cild.-B.: Şərq-Qərb, 2006.- 392 s.

 

Abbaszadə Məleykə Mehdi qızı. 2012-2014-cü illərdə ümumtəhsil fənləri üzrə dərslik və dərs vəsaitlərinin elmi-metodiki monitorinqinin nəticələri [Mətn]: 2014-cü il "Abituriyent" jurnalının 12-ci sayına əlavə /M.M.Abbaszadə, T.A.Bədəlov; [Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası (TQDK].- Bakı: [s. n.], 2014.- 47, [1] s. fotoşək., cədv

 

Abbaszadə Məleykə Mehdi qızı. İdarəetmə nəzəriyyəsi [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.M.Abbaszadə, M.H.Bağırov, Y.Q.Osmanov; Elmi red.: A.Q.Qəhrəmanov.- B.: 2004.- 420 s.

 

Abbaszadə Samirə. Təmiz günah [Mətn] : [şeirlər] /S. Abbaszadə ; red. E. B. İsgəndərzadə. Bakı: Vektor, 2017.- 86, [2] s.: ill., 17 sm.

 

Abdallı Həcər. Azərbaycan: müstəqilliyimizin sosial-siyasi problemləri /H.Abdallı; elmi red. Ə.Tağıyev; red. H.Dayızadə.- Bakı: [s.n.], 2005.- 238, [1] s.

 

Abdallı Həcər. Dağlıq Qarabağ: Azərbaycana erməni təcavüzü və beynəlxalq təşkilatların mövqeyi [Mətn]: tarix və müasirlik /H. Abdallı; elmi red. Ə. Tağıyev; red. H. Həmidov. B:. [s.n.], 2009. 274, [1] s. 1 port

Abdin Tofiq. Onların dünəni Publisistika-1 /T.Abdin; red. E.İsgəndərzadə.- Bakı: Vektor, 2012.- 247, [1] s.

 

Abdinov Əhməd Şahvələdoğlu. Bərk cisim elektronikası ali məktəblər üçün dərs vəsaiti/Ə.Ş.Abdinov, H.M.Məmmədov;elmired. B.Ş.Barxalov; rəyçilər N.M.Mehdiyev, R.A.Süleymanov.- Bakı: Təhsil, 2004.- 135, [1] s.

 

Abdominal cərrahi patologiyalara yanaşma qaydaları [Mətn] : klinisistlər üçün metodik tövsiyələr /N. Y. Bayramov, B. M. Zeynalov, T. İ. Ömərov, X. N. Şirinova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Naz., Azərb. Tibb Un-ti.

 

Abdulla A. Calal. Azərbaycanca-ərəbcə danışıq kitabçası Abdulla A.Calal.Bakı Əbilov, Zeynalov və oğulları 2001.- 76 səh.
 

Abdulla Azər. Kəpənək bayramı gerçək olaylar əsasında yazılan povest və hekayələr /A.Abdulla.- Bakı: [MBM], 2012.- 183, [1] s.

 

Abdulla Bəhlul. Ədəbiyyat 7 ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün dərslik /B.Abdulla, M.Vəliyeva, A.Quliyeva; elmi red. P.Xəlilov; rəyçilər Ş.Vəliyev, B.Həsənli.- [Bakı]: Çaşıoğlu: [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi], 2011.- 239, [1] s. , portr., rəngli şək. ; 24 sm.

 

Abdulla Bəhlul. Folklorda say simvolikası [Mətn] /Bəhlul Abdulla; Red.: Ş.Alışanlı; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Elm, 2006.- 148 s.

 

Abdulla Bəhlul. (Bəhlul Ağabala oğlu Abdullayev) Kitabi-Dədə Qorqud və islam dini [Mətn] /Bəhlul Abdulla; Red.: İ.Həmidov.-B.: Ozan, 1997.- 40 s.: 1 portr., 20 sm.

 

Abdulla Bəhlul. Kitabi-Dədə Qorqudda nitq etiketlərinin etnomifik poetikası dua, and, alqış-qarğış /B.Abdulla; red. Q.Paşayev; rəyçi. T.Məmmədova.- Bakı: Elm, 2007.- 97, [2] s. ; 20 sm.

 

Abdulla Bəhlul. "Kitabi-Dədə Qorqud"da rəng simvolikası [Mətn] Bəhlul Abdulla; Red. Cəlal Bəydili; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 128 s.

 

Abdulla Bəhlul. (Bəhlul Ağabalaoğlu Abdullayev) "Kitabi-Dədə Qorqud"un etnik ənənə, mərasim sistemində mifoloji təsəvvürlərin yeri [Mətn]: Bəhlul Abdulla; Red. M.Qasımlı.- B.: Təknur, 2008.

 

Abdulla Bəhlul. "Kitabi-Dədə Qorqud"un poetikası [Mətn] B.Abdulla; İxtisas red.: İ.Abbaslı; AEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Elm, 1999.- 224 s.
 

Abdulla Kamal. 300 azərbaycanlı [Mətn]: ədəbi - bədii - esselər /K.Abdulla; [red. E.Başkeçid, Ə.Mirzallı, Ş.Ağakişiyeva; ön sözün müəl. R.Rövşən]Bakı: Mütərcim, 2007.- 340 s.

 

Abdulla Kamal. Mifdən yazıya və yaxud gizli Dədə Qorqud [Mətn] K.Abdulla; elmi red. və ön söz müəl. R.Bədəlov; red. Ə.Mirzallı.- B.: Mütərcim, 2009.- 375, [1] s.

 

Abdulla Kamal. Ruh [Mətn]: pyeslər K.Abdulla; red. H.Mehdiyeva.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 208 s.

 

Abdulla Kamal. Tarixsiz gündəlik [Mətn]: Kostya+Nika: Atalı-analı yetim: əsərlər toplusu /K.Abdulla, T. Kryukova, G.Mişev; ön söz müəl. M.Əliyeva; Heydər Əliyev Fondu; [tərtibat Regionların İnkişafı İctimai Birliyi]Bakı: [Çaşıoğlu], 2007.- 449, [3] s.

 

Abdulla Kamal. Sehrbazlar dərəsi [Mətn]: roman /K.Abdulla; red. Ə.Mirzallı; ön sözün müəl. A.Talıbzadə.- Bakı: Mütərcim, 2006.- 224 s. ; 18 sm.

 

Abdulla Kamal. Sirriçində dastan və yaxud gizli Dədə Qorqud-2: [mətn] /Kamal Abdulla; "Kitabi-Dədə Qorqud" Dastanının 1300 illiyi Üzrə Dövlət Komissiyası.- Bakı: Yeni Nəşrlər Evi: Elm, 1999.- 288 s. ; 20 sm.

 

Abdulla Mahirə. Əbədiyyət. AN[Mətn]: Məqalələr.- B.: Adiloğlu, 2008.- 60 s.

 

Abdulla Mahirə. Əbədiyyət.An. Fəlsəfi esselər.- B.: Apostroff", 2012.- 156[4] s.


Abdulla Mahirə. Əvvəl. Axır: Roman /Abdulla Mahirə.- Bakı: Qapp-Poliqraf, 2004.- 268 s. , ill., 1 port. ; 20 sm.

 

Abdulla Şaiqin Mənzil Muzeyi 1991-2011 /Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; tərt. edən A.Hacızadə; red. Ü.Talıbzadə; rəssam S.Qasımov.- Bakı: Aspoliqraf, 2011.- 159, [1] s.

 

Abdullah Söhrab. Gecikmiş görüş [Mətn] : [poeziya] /S. Abdullah ; red. M. Qasımlı ; [ön söz müəl. Z. Abdullah] Bakı: Yazıçı, 2015.- 199, [1] s.: portr., 22 sm.

 

Abdullaoğlu Rövşən. (Abdullayev Rövşən Abdulla oğlu) Çətin olsa da, həyat davam edir [Mətn]: psixologiya və həyat fəlsəfəsi silsiləsindən /R.Abdullaoğlu; red.Ş.İxtiyaroğlu.- B.: Qədim Qala, 2013.- 271, [1] s. şək.

 

Abdullayev A.K. Uşaq psixologiyası uşaqlarda hafizənin təşəkkülü və inkişafı: qiyabiçi tələbələr üçün tədris vəsaiti /A.K.Abdullayev; [red. Ə.Abdullayev]; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Ped. İn-tu.- Bakı: [s.n.], 1966.- 19, [1] s.
 

Abdullayev Abduləli Mehman oğlu. Beynəlxalq terrorizmin xronologiyası və kriminoloji aspekti [Mətn] /Abduləli Abdullayev, Akif Rəfiyev; Elmi məsləhətçi: S.Səlimov; Elmi red.: B.Zahidov.- Bakı: İsmayıl, 2006.- 294 s., portr. 21 sm.


  Abdullayev Abduləli Mehman oğlu. İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun kommentariyası [Mətn] /A.Abdullayev, E.Abdullayev; naşir. Ş.Xuduoğlu; elmi red. B.Zahidov.- Bakı: Qanun, 2007.- 286, [2] s. ; 22 sm.

 

Abdullayev Abduləli Mehman oğlu. İnzibati hüquq [Mətn]: dərslik /A.Abdullayev, F.Nağıyev; nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu; elmi məsləhətçi. N.Əliyev, elmi red. B.Zahidov, rəyçilər. S.Səlimov, İ.Səlimov; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-Bakı: Qanun, 2008.- 799, [1] s. ; 25 sm.

 

Abdullayev Abduləli Mehman oğlu. İnzibati hüquq [Mətn]: dərs vəsaiti /A.Abdullayev, İ.Rəhimov; elmi red. N. Əliyev; red. Z.Məhərrəmov; Azərb. Resp.-nın Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad. I-II hissə B.: Qanun, 2005.- 376 s.

 

Abdullayev Abduləli Mehman oğlu. İnzibati proses (mühazirə kursu) [Mətn]: dərs vəsaiti A. Abdullayev, A. Qədiməliyev ; elmi red. F.Nağıyev; rəy. İ.Quliyev, Ə.Rzayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Döv. İdarəçilik Akademiyası [B.:] Qanun, 2012.- 331, [1] s.

 

Abdullayev Adil. Azərbaycanda nəşriyyat tarixi [Mətn] : dərslik /A. Abdullayev, İ. Sadıq ; elmi red. A. İ. Əliyeva-Kəngərli ; red. Q. Abdullayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti. B.: Gənclik, 2015. 423, [1] s.: şək., cədv
 

Abdullayev Ağa Məmməd Səməd oğlu. Azərbaycan dilinin tədrisi tarixindən /A.M.Abdullayev.- B.: Maarif, 1966.- 330, [2] s.

 

Abdullayev Ağaməmməd Səməd oğlu. Orta məktəbdə Azərbaycan dili tədrisinin metodikası ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /A.Abdullayev; [elmi red. Ə.Fərəcov].- B.: Maarif, 1968.- 261, [3] s.

 

 Abdullayev Akif. İqtisadiyyat və iqtisadi siyasət [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /.Abdullayev; Elmi red.: R.Quliyev.- Bı: Asiya, 2003.- 228 s.

 

Abdullayev Arif Həsənağa oğlu. Materiallar müqaviməti [Mətn]: dərs vəsaiti I hissə /A.H.Abdullayev, M.H.Quliyev; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- B.: 2002.- 147 s.

 

Abdullayev Atəş Abdulla oğlu. Oxu [Mətn]: 2-ci sinif ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik /A. A. Abdullayev, N. M. Xudiyev, Ə. Ə. Abdullayeva; Elmi red.: Z. Xəlil.B.: Maarif, 1998.- 240 s.

 

 Abdullayev Ayaz Hidayət oğlu. Maşın detalları və konsruksiyaetmənin əsaları [dərs vəsaiti] /A.H.Abdullayev, R.K.Məmmədov, M.H.Güməyev; red. və məsləhətçi A.H.Abdullayev; rəyçi R.İ.Əlizadə, V.Z.Mövlazadə.- Bakı: Elm, 2003.- 461, [1] s.

 

 Abdullayev Ayaz Hidayət oğlu. Tətbiqi mexanika [Mətn]: [ali texniki məktəblər üçün] dərslik A.H.Abdullayev (elmi red.), M.H.Gumayev, H.S.Məmmədov.- B.: [Təhsil] 2014.- 691, [1] s.

 

 Abdullayev C.S. Qəfəslər nəzəriyyəsinin elementləri: Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti Birinci hissə /C.S.Abdullayev, ..Məmmədov; Elmi red.: Y.Ə.Məmmədov; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- B..: Yurd NPB; 2002.- 212 s.
 

Abdullayev C.S. Qəfəslər nəzəriyyəsinin elementləri: Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti İkinci hissə /C.S.Abdullayev, ..Məmmədov; Elmi red.: Y.Ə.Məmmədov; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- B.: Təhsil ABU, 2005.- 152 s.

 

Abdullayev Cahangir. Daxili xəstəliklər /C.Abdullayev; red. M.Mustafayev.- B.: Azərnəşr, 1967.- 381, [3] s.

 

Abdullayev Cəlal. Əsərləri [Mətn]: 7 cilddə /C. Abdullayev; elmi red. T. Hüseynoğlu; tərt. ed. Ş. Abdullayeva.- I cild.- B.: Çaşıoğlu, 2010. -341 [3] s.

 

Abdullayev Cəlal Mehdi oğlu. Əsərləri [Mətn] : [7 cilddə] /C. M. Abdullayev ; red. B. Nəbiyev Cild 2.-Bakı : [Çaşıoğlu] , 2011.-326, [2] s 

 

Abdullayev Cəlal Mehdi oğlu. Əsərləri [7 cilddə] /C. M. Abdullayev ; tərt. ed. Ş. Abdullayeva ; red. T. Əhmədov Cild 3.-Bakı : [Elm və təhsil] , 2012.-213, [3] s. 

 

Abdullayev Cəlal Mehdi oğlu. Əsərləri [7 cilddə] /C. M. Abdullayev ; tərt. ed. Ş. Abdullayeva ; red. İ. Əliyeva Cild 4.-Bakı : [Elm və təhsil] , 2012.-205, [3] s.

 

Abdullayev Cəlal Mehdi oğlu. Əsərləri [7 cilddə] /C. M. Abdullayev ; tərt. ed. Ş. Abdullayeva ; red. A. Əliqızı Cild 5.-Bakı : [Elm və təhsil] , 2012.-263, [1] s.

 

Abdullayev Cəlal Mehdi oğlu. Əsərləri [7 cilddə] /C. M. Abdullayev ; tərt. ed. Ş. Abdullayeva ; red. V. Sultanlı Cild 6.-Bakı : [Elm və təhsil] , 2012.-313, [3] s.
 

Abdullayev Çingiz Akif oğlu. Bakı bulvarı roman/Ç.A.Abdullayev; rus dilindən tərc. Mahir N.Qarayev.- Bakı: Qanun, 2013.- 247 s. , portr. ; 19 sm.

 

Abdullayev Çingiz Akif oğlu. Hammurapi qanunu roman/Ç.A.Abdullayev; rus dilindən tərc. Mahir N.Qarayev; red. M.Məmmədov.- Bakı: Qanun, 2012.- 296 s. , portr.; 18 sm.

 

 Abdullayev Çingiz Akif oğlu. Xəzinədar İstənilənsiyasirejimdə yüzdollarlıqkağızparçası səninvarlığınınvə ağlının əsasgöstəricisiolacaq /Ç.A.Abdullayev;rus dilindən tərc. ed. Q.Əsədov.- Bakı:Qanun, 2013.- 263 s.

 

Abdullayev Çingiz Akif oğlu. İngilis bulvarı /Ç.A.Abdullayev ;tərc. Mahir N.Qarayev.- Bakı: Qanun, 2011.- 208 s.

 

Abdullayev Çingiz Akif oğlu. İnsan ovu /Ç.A.Abdullayev; tərc. M.Dadaşqızı; red. T.D.Muxtarova.- Bakı : ["Zərdabi LTD" MMC], 2011.- 167, [1] s. ; 20 sm.

 

Abdullayev Çingiz Akif oğlu. Qanın üç rəngi [Mətn]: [roman] /Çingiz Abdullayev; Tərcüməçi: S.Əliyev.- B.: Azərbaycan, 2001.- 352 s.

 

Abdullayev Çingiz Akif oğlu. Qərb bürküsü /Ç.A.Abdullayev; ruscadan tərc. R.Məmmədova.- Bakı: Qanun, 2013.- 271 s. , portr. ; 19 sm.

 

Abdullayev Çingiz Akif oğlu. Mavi mələklər [Mətn] A.A.Çingiz.- B.: Yazıçı, 1993.- 256 s.

 

Abdullayev Çingiz Akif oğlu. Milad bayramında açılan atəş/Ç.A.Abdullayev; tərc. ed. M.Dadaşqızı; red. T.D.Muxtarova.- Bakı: ["Zərdabi LTD" MMC], 2011.- 183, [1] s. ; 21 sm.
 
Abdullayev Çingiz Akif oğlu. Soyuqdan dönməyən casuslar /Ç.A.Abdullayev; ruscadan tərc. R.Məmmədova.- Bakı: Qanun, 2013.- 264 s.

 

Abdullayev Çingiz Akif oğlu. Şərq-küləyi /Ç.A.Abdullayev; ruscadan tərc. R.Məmmədova.- Bakı: Qanun, 2013.- 272 s. , portr. ; 19 sm.

 

Abdullayev Çingiz Akif oğlu. Timsah xətti roman: Milyardın dəyəri: povest /Ç.A.Abdullayev; rus dilindən tərc. A.Çırpanlı; red. M.Məmmədov.- Bakı: Qanun, 2012.- 311 s.

 

Abdullayev Çingiz Akif oğlu. Transilvaniya səfəri [Mətn] Ç.A.Abdullayev; ruscadan tərc. C.Əliyeva.- [Bakı] [Qanun] [Əli və Nino], [2014].- 299 s.

 

Abdullayev Çingiz Akif oğlu. Tverbulvarı roman /Ç.A.Abdullayev; rusdilindən tərc. M.N.Qarayev; red. M.Məmmədov.- Bakı: Qanun: Əlivə Nino, 2011.- 263 s.
 

Abdullayev Çingiz Akif oğlu. Uzun çəkən sözardı /Ç.A.Abdullayev; ruscadan tərc. İ.Həsənov.- Bakı: Qanun, 2013.- 272 s. , portr. ; 19 sm.

 

Abdullayev Çingiz Akif oğlu. Yalnız özümüzünkülər [Mətn]: Roman Çingiz A.; Red. Safruh; Tərcüməçi Vidadi R.- B.: Çıraq, 2007.- 204 s.

 

Abdullayev Eldəniz. Beynəlxalq ticarət əlaqələrinin hüquqi tənzimlənməsi və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq hüquqi təcrübəsi [Mətn] /E.Abdullayev; Naşir. Q.İsabəyli; Elmi red. Ə.İ. Əliyev.- B.: Şirvannəşr, 2007.- 212 s.

 

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Azərbaycan demokratik inkişaf yolunda [Mətn] /Elşad Abdullayev; red. Lətif Hüseynov; foto.: R.Bağırov.- B.: Təhsil, 2004.- 279, [1] s.

 

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Azərbaycan demokratik inkişaf yolunda [Mətn] /E.Abdullayev; elmi red. və ön söz. L.Hüseynov, A.Qasımov; məsləhətçi. H.Əhmədov II kitab.- B.: Təhsil, 2005.- 350, [2] s.: portr., fotoşək

 

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Azərbaycanın inzibati hüququ [Mətn]: tədris vəsaiti /E.İ.Abdullayev, elmi red. M. Rəsulov; rəyçilər. C.Mövsümov, S.Onullahi.- B.: Maarif,1994.- 86 s.

 

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Azərbaycanın inzibati hüququ. Xüsusi hissə [Mətn]: hüquqi ali məktəblər və hüquq fakültələri üçün dərslik /E.İ.Abdullayev; Elmi red. L.Hüseynov; Rəyçilər. Z.A.Əsgərov, H.A.Qasımov, Z.M.Qafarov və b.; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- B.: ABU, 2007.- 596 s. cədv., sxem

 

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Azərbaycanın inzibati hüququ. Üçüncü hissə (Xüsusi hissənin davamı) [Mətn]: hüquqi ali məktəblər və hüquq fakültələri üçün dərslik /E.İ.Abdullayev, A.Abdullayev; Elmi red. L.Hüseynov; Rəyçilər. Z.A.Əsgərov, H.A.Qasımov, Z.M.Qafarov və b.; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- B.: ABU, 2007.- 303 s.

 

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Azərbaycanın inzibati hüququ. Ümumi hissə [Mətn]: hüquqi ali məktəblər və hüquqfakültələri üçündərslik /E.İ.Abdullayev; Elmi red. L.Hüseynov; Rəyçilər. Z.A.Əsgərov, H.A.Qasımov, Z.M.Qafarov və b.; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- B.: ABU, 2007.- 603 s. sxem

 

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Bələdiyyə hüququ [Mətn]: Dərslik /E.İ.Abdullayev, S.H.Həsənova; Elmi red və ön söz. Z.Qaralov; Rəyçi. H.Əhmədov; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- Bakı: ABU, 2002.- 336 s. , cədvəl, sxem; 21 sm.

 

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Dağlıq Qarabağ problemi Avropa Şurasının hüquqi sənədlərində [Mətn]: /E.Abdullayev; elmi red. və ön söz. L.Hüseynov.- B.: Təhsil, 2006.- 286, [2] s. + [26] v. fotoşək., portr
 

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Dövlət quruculuğu [Mətn] /Elşad Abdullayev; Red.: N.Aqaşova; Ön sözün müəll.: Ə.Qarayev.- B.: Ozan, 2002.- 232 s.

 

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Dövlət qulluğu [Mətn]: dərslik /E.İ.Abdullayev, N.Ş.Hüseynova; red. A. Qasımov; Rəyçi. M. Əliyev və b.- Bakı: [Beynəlxalq Universitet], 2007.- 432 s. ; 22 sm.

 

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Hüquqi dövlət quruculuğunun nəzəri-praktik məsələləri [Mətn] /E.Abdullayev; elmi red. L.Hüseynov; məsləhətçi. Z.Əsgərov; burax. məsul. H. Əhmədov; Heydər Əliyev ad. Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar və Proqnozlaşdırma Mərkəzi; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- B.: Beynəlxalq Universitet, 2009.- 567, [1] s.: portr., 25 sm.

 

Abdullayev Elşad İslam oğlu. İnzibati hüquq [Mətn] / E.Abdullayev; elmi red. T.M.Qafarov; rəyçi. O.Ş.Bağırov; Azərbaycan Respublikası "Bilik"Cəmiyyəti.- B.: 1992.- 35 s.

 

Abdullayev Elşad İslam oğlu. İnzibati hüquq [Mətn]: Dərslik /E.Abdullayev; Elmi red.: M.Ələsgərov; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti- Bakı: ABU, 2001.- 735 s. , sxemli ; 23 sm.
 

Abdullayev Elşad İslam oğlu. İnzibati məsuliyyət [Mətn]: dərs vəsaiti /E.Abdullayev; elmi red.T.M.Qafarov; rəy verənlər. Ş.M.Əliyev, O.Ş.Bağırov; AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. V.İ.lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstiututu.- B.: 1989.- 78, [1] s.

 

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Müqayisəli inzibati hüquq [Mətn]: Dərslik /E.İ.Abdullayev; Ön söz: M.B.Rəsulov; Rəy verənlər: M.Rəsulov, S.Niyazov, S.Quliyeva, A.Kişiyev; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti II hissə.- Bakı: ABU, 1998.- 448 s. ; 21 sm.
 

 Abdullayev Elşad İslam oğlu. Vətəndaşların inzibati məsuliyyəti[Mətn]:E.İ.Abdullayev /E.İ.Abdullayev; Red. E. Fərəcov; Rəssamı. T. Məlikov.- B.: Azərnəşr, 1992.- 112 s.

 

 Abdullayev Əbdüləli. Beynəlxalq terrorizm: onunla cinayət-hüquqi və kriminoloji mübarizənin aktual problemləri [Mətn] /Ə.Abdullayev, Ş.Kərimov, B.Zahidov; Elmi red. H.S.Qurbanov.B.: Qanun, 2006.408 s

 

Abdullayev Əli İzzət oğlu. Dəniz neft-qaz istehsalında ətraf mühitin mühafizəsi [Mətn]: [Monoqrafiya] /Ə.İ.Abdullayev.- Bakı: Elm, 2007.- 472 s.

 

Abdullayev Əli Uluxanlı. Qartallı dağlar [Mətn] /Ə. U. Abdullayev ; red. A. Uluxanlı. Bakı: [Orxan NPŞ MMC], 2015.- 711, [9] s.: portr., fotoşək., faks., 22 sm.

 

 Abdullayev Əlövsət Zakir oğlu. Müasir Azərbaycan dili Sintaksis: ali məktəblər üçün dərslik IV hissə /Ə.Abdullayev, Y.Seyidov, A.Həsənov.- B.: Maarif, 1972.- 475, [1] s.

 

Abdullayev Əlövsət Zakir oğlu. Müasir Azərbaycan dili [Mətn] Sintaksis: [dərslik] /Ə.Abdullayev, Y.Seyidov, A.Həsənov; red. E.Həsənova, İ.Əhmədzadə, [burax. məs. Ə.Güləliyev] dördüncu hissə.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 422, [2] s.

 

 Abdullayev Əlövsət Zakir oğlu. Müasir Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb cümlələr /Ə.Z.Abdullayev; red. Y. Seyidov.- B.: Azərtədrisnəşr, 1964.- 366, [2] s.; 21 sm.

 

 Abdullayev Əlövsət Zakir oğlu. Sintaksisin aktual məsələləri [Mətn]: tabeli mürəkkəb cümlənin tədqiqi. dərs vəsaiti Ə.Z.Abdullayev; elmi red. İ.Ə.Əhmədov; rəyçilər. Ə.M.Cavadov, N.K.Abbasov; Az SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. ADU.- B.: ADU, 1987.- 82, [2] s.

 

Abdullayev Əsgər İbrahim oğlu. Azərbaycana qarşı erməni təcavüzü və xarici havadarlıq: Monoqrafiya /Əsgər, Abdullayev; Elmi red.: M.F.Cəlilov.- B.: İqtisad Universiteti, 2004.- 216 s.

 

Abdullayev Əsgər İbrahim oğlu. Azərbaycanlıların mart soyqırımı unudulmamalıdır [Mətn]: əsər 1918-ci ildə törədilmiş mart faciəsinin 90 illiyinə həsr edilmişdir: [monoqrafiya] /Ə.Abdullayev; elmi red. və ön söz. müəl. M.Cəlilov.- B.: [İqtisad Universiteti], 2008.- 107, [1] s.

 

Abdullayev Əsgər İbrahim oğlu. Dünya şöhrətli dövlət xadimi Heydər Əliyev [Mətn] /Əsgər Abdullayev; Elmi red: M.F.Cəlilov; Rəyçilər: B.M.Abdullayev və b.- B.: İqtisad Universiteti, 2005,250 s,fotoşək

 

Abdullayev Əsgər İbrahim oğlu. Erməni təcavüzü: acı faktlar, fəlakətli nəticələr /Ə.İ.Abdullayev; Elmi red.: M.F.Cəlilov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- B.: İqtisad Universitetinin nəşriyyatı, 2003.- 114 s.

 

Abdullayev Əsgər İbrahim oğlu. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq siyasəti [Mətn]: XIX əsrin axırı-XX əsr /Ə.İ. Abdullayev; Elmi red.: M.F. Cəlilov; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu.- B.: Elm, 1998.- 324 s.

 

Abdullayev Əsgər İbrahim oğlu. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü tarixindən bəzi məqamlar [Mətn]: monoqrafiya /Ə. İ. Abdullayev; elmi red. H. Cəfərov.-Bakı: İqtisad Universiteti, 2011. -447, [1] s.

 

Abdullayev Əsgər İbrahim oğlu. Müstəqil Azərbaycan və Fransa [Elektron resurs]: monoqrafiya Ə.İ.Abdullayev; elmi red. M.F.Cəlilov.- Bakı [İqtisad Un-ti] 2007.- 211 s.

 

Abdullayev Famil Qaytaran oğlu. Sivilizasiyalar və kataklizmlər [Mətn] /F.Q.Abdullayev.- B.: Təknur, 2005.-124 s.

 

Abdullayev Fərhad Sahib oğlu. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hüquqi mövqeləri [Mətn]: 1998-2012 F.S.Abdullayev; elmi red. M.F.Məlikova.- B.: Zərdabi, 2013.- 663, [1] s.

 

Abdullayev H.B. Nizami Gəncəvinin elm dünyası [Mətn] H.B.Abdullayev, L.M.Vəliyev.- B.: Azərnəşr, 1991.- 83 s.

 

Abdullayev İmran Məmmədəli oğlu. Dəniz cərəyanları və okean sirkulyasiyası: Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti İ.M.Abdullayev; Elmi red.: Q.M.Məmmədov; Rəyçilər: T.M.Tatarayev, A.İ.Hümbətov; Bakı Dövlət Universiteti.- B.: Bakı Universiteti, 2001.- 142 səh.

 

Abdullayev İmran Məmmədəli oğlu. Okeanoloji terminlərin izahlı lüğəti [Mətn] /İ.M.Abdullayev, M.Ə.Məmmədov; Elmi red.: F.Ə.İmanov.- B.: Çaşıoğlu, 1998.- 78 s.: cədv., 20 sm.

 

Abdullayev Kamal Mehman oğlu. Enerji ehtiyatları elektrik enerjisi istehsalı və ətraf mühit. Enerji ehtiyatları, elektrik enerjisi istehsalı [Mətn]: [Dərslik] /K.M.Abdullayev, Y.İ.Lətifov, G.K.Abdullayeva; Rəyçilər: H.Q.Feyziyev, F.İ.Kəlbəliyev, N.A.Babaxanov, A.T.Məmmədov.- I cild.- B.: Nərgiz, 2005.- 448 s.

 

Abdullayev Kamal Mehman oğlu. Enerji ehtiyatları elektrik enerjisi istehsalı və ətraf mühit Energetika və ətraf mühit [Mətn]: Dərslik /K.M.Abdullayev, R.K.Məmmədov, Y.İ.Lətifov; Rəyçilər: H.Q.Feyziyev, M.M.Ağamalıyev II cild.- Bakı: Zaman-3, 2007.- 408 s.

 

Abdullayev Kamal Mehman oğlu. İstilik elektrik stansiyalarının qazan qurğuları [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /K. M. Abdullayev; Rəy verənlər: H. K. Feyziyev, H. Ş. İbrahimov.- B.: Maarif, 2002. -340 s.

 

Abdullayev Kamal Mehman oğlu. İstilik energetikasında su hazırlığı texnologiyaları və su təchizatı [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /K.M.Abdullayev, M.M.Ağamalıyev, R.H.Məmmədbəyova; Rəy verənlər.H.Q.Feyziyev, F.İ.Kəlbəliyev, M.F.Cəlilov 1-ci hissə.- Bakı: Zaman-3, 2007.- 396 s.

 

Abdullayev Kamal Mehman oğlu. İstilik texnikası [Mətn]: 0508 ixtisası üçün yoxlama işləri /K.M.Abdullayev; tərt. ed. Ş.Y.İmanov, F.İ.Məmmədov; red. K.O.Sazbur; M.Əzizbəyov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu.- Bakı: Azərb. NKİ, 1979.- 31, [1] s.

 

Abdullayev Kamal Mehman oğlu. Qazan qurğuları [Mətn]: ali texniki məktəblərin bakalavr təhsil pilləsi üçün dərslik K.M.Abdullayev; rəy ver. F.İ.Kəlbəliyev, H.Q.Feyziyev, M.M.Ağamaliyev.- [Bakı] [Zaman-3] [2008.- ]731, [1] s.

 

Abdullayev Kamal Mehman oğlu. Qazan qurğuları [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /K.M.Abdullayev; rəy. ver. F.İ.Kəlbəliyev, H.Q.Feyziyev, M.M.Ağamalıyev I Cild.- Bakı: Zaman-3 , 2010.- 463, [1] s. , şək., cədv.

 

Abdullayev Kamal Mehman oğlu. Qazan qurğuları [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /K.M.Abdullayev; rəyçilər. F.İ.Kəlbəliyev, H.Q.Feyziyev, M.M.Ağamalıyev II cild.- Bakı: Zaman-3, 2010.- 355, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm.

 

Abdullayev Kamil Xaliq oğlu. Beynəlxalq biznes [Mətn]: dərslik K.X.Abdullayev, Q.S.Hüseynov; red. A.H.Tağıyev; rəyçi T.Ə.Quliyev; T.N.Əliyev; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Universiteti Sumqayıt Bilik, 2011.- 479, [1] s.

 

Abdullayev Q.Q. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi [Mətn]: Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının zootexniya və baytarlıq fakültələrinin tələbələri üçün dərslik /Q.Q. Abdullayev, Z.M. Salmanov.- B.: Maarif, 1997.- 352 s.

 

Abdullayev Mahir İslam oğlu. Beynəlxalq münasibətlər tarixi [Mətn] : [2 hissədə] : dərslik /M. Abdullayev ; elmi red. M. Qasımov, M. Baxışov ; rəyçilər A. Abbasbəyli, H. Əlibəyli. XX əsr. 1945-2000-ci illər. B.: Mütərcim, 2000. 344 səh

 

Abdullayev Mahir İslam oğlu. Beynəlxalq münasibətlər tarixi (XX əsr) [Mətn]: dərslik /M. İ. Abdullayev; red. M. Qasımlı, M. Baxışov; rəyçilər. A. Abbasbəyli, İ. Quliyev, P. Səfərov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.-B.: Təhsil: ABU, 2003.- 537 s.

 

Abdullayev Mahir İslam oğlu. Beynəlxalq münasibətlər tarixi XX əsr [Mətn]: dərslik /M.İ. Abdullayev; red. M. Qasımlı, M.Baxışov; rəyçi A.Abbasbəyli, İ.Quliyev, P.Səfərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Beynəlxalq Un-ti.- Bakı: Təhsil: ABU, 2006.- 463, [1] s.

 

Abdullayev Mehman Qəhrəman oğlu. Xanlıqlar və rus müstəmləkəçiliyi dövründə Şimali Azərbaycanda aqrar münasibətlər: XIX əsrin 40-cı illərinə qədər [Mətn]: Dərs vəsaiti /Mehman Abdullayev; Bakı Dövlət Universiteti; Elmi red.: S.S.Əliyarlı; Rəyçilər: B.Ş.Şabiyev, R.S.Hüseynli.- B.: Adiloğlu, 2005.- 232 s.

 

Abdullayev Meyxoş. Alagöz [Mətn]: hekayə /Meyxoş Abdullayev; Red.: G.Ələkbərqızı.-B.: Gənclik, 2002.-48 s.

 

Abdullayev Məmmədəli Qismət oğlu. Həndəsə məsələləri: Həlli ilə Planimetriya [Mətn]: [Şagirdlər üçün vəsait] [II hissə] /M.Q.Abdullayev.- B.: Maarif, 1992.- 279 s.

 

Abdullayev Məmmədsadıq Məmmədağa oğlu. İnsanın anatomiyası [Mətn]: dərslik: [2 cilddə] /M.S.Abdullayev, E.H. Məmmədova; rəyçilər. M.R.Sapin, Ş.M.Musayev I cild.- B.: Azərnəşr, 2000.- 416 s.

 

Abdullayev Məmmədsadıq Məmmədağa oğlu. Füzuli təfəkküründə anatomiya izləri [Mətn] /M.S.Abdullayev.- B.: 1995.- 44 s.

 

Abdullayev Məmmədsadıq Məmmədağa oğlu. Qalenizm və renessans anatomiyasının iztirabları [Mətn] /M.S.Abdullayev; Red. E.H.Məmmədova; Rəyçi: N.Məmmədli.- B.: Nurlan, 2000.-162 s.

 

Abdullayev Məmmədsadıq Məmmədağa oğlu. Ümumi histologiya [Mətn]: tibb institutu üçün dərslik /M.M.Abdullayev, H.S.Abiyev; red. F.Qayıbova; rəyçilər Q.Səlimxanov, Ə.Atakişiyev.- B.: Maarif, 1975.- 323, [1] s.

 

Abdullayev Musa Mirməmməd oğlu. Daxili xəstəliklərin propedevtikası: qan dövranı sistemi [Mətn]: tibb institutu tələbələri üçün dərslik /M.Abdullayev, İ.Abasov, B.Hüseynov; rəyçi. Ə.Cəbiyev.- 266, [2] s.

 

Abdullayev Mübariz. Sərbəst mövzular və ədəbi əsərlər üzrə inşalar [Mətn] M.Abdullayev; Naşir. Q.İsabəyli; Red. N.Qaramanlı; Məsləhətçi. A.Hüseynov; Ön söz. A.Həsənov.- B.: Şirvannəşr, 2007.- 214 s.

 

Abdullayev Nadir Əziz oğlu. Azərbaycan dili təlimində ifadəli nitq üzrə aparılan işlər [Mətn]: [Müəllimlər üçün vəsait] /N.Abdullayev, Z.T. Məmmədov; Ə.Əfəndizadə.- B.: Maarif, 1996.- 186 s.

 

Abdullayev Nadir Əziz oğlu. Ədəbi tələffüz üzrə çalışmalar [Mətn]: Metodik vəsait /N.Abdullayev, Z.Məmmədov; N. Tusi adına Azərbaycan Pedaqoji Universiteti; Elmi red.: H.B. Balıyev.- B,: 1998.- 44 s.: cədvəl, 20 sm.

 

Abdullayev Nadir Əziz oğlu. Nitq mədəniyyətinin əsasları [Mətn]: [dərslik] /N.Abdullayev, Z.Məmmədov; Elmi red.: H.B.Balıyev, Rəyçi: Q.Tahirov, K.Bəşirov.- B.: ADPU-nun nəşriyyatı, 2005.- 241s.

 

Abdullayev Nadir Əziz oğlu. Nitq mədəniyyətinin əsasları dərs vəsaiti /N. Ə. Abdullayev ; elmi red. Ə. Tanrıverdiyev ; rəyçilər C. Cəfərov, M. Təhləli, A. Abdullayev, S. Hüseynov.-Bakı : Elm və təhsil , 2013.-287, [1] s.

 

Abdullayev Namiq Ələkbər oğlu. İtirilmiş dünya [Mətn]: fantastik povest və hekayələr /N.Ə.Abdullayev; [red. H.Qasımov; rəssamı B.Nəzərli]B.: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1962.- 161, [3] s.: şək., 17 sm.

 

Abdullayev Oruc İsmayıl oğlu. İctimai münasibətlər sistemi və adət-ənənələr [Mətn]: [Monoqrafiya] /O. İ. Abdullayev; Red.:A. Şükürov; Rəycilər: Ə.M.Tağıyev, H.T.Budaqov; AEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu; "Elm" Redaksiya-Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzi.- B.: Elm, 1998.-192 s.

 

Abdullayev R.İ., XıdırovB.S. Azərbaycan neftayırma sənayesində Azərneftyanacaq neft emal zavodunun rolu. Bakı: Elm, 2003.- 192 s.

 

Abdullayev Ramiz. Vətən torpağı /R.Abdullayev; Red.: T.Novruzov; Naşir: M.Borçalı.- B.: 2002.- 348 səh.: 21 sm.

 

Abdullayev Ramiz Xəliloğlu. Kimyəvi avadanlıqların hesabı və konstruksiya edilməsinin əsasları [Mətn] : dərs vəsaiti /R. X. Abdullayev, Ç. C. Mürşüdli, Q. Ə. Məmmədov ; red. Ç. C. Mürşüdli ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akad., Sumqayıt Dövlət Un-ti. H. 1. B.: [ADNA], 2000.- 130, [1] s. ill., cədv

 

Abdullayev Ramiz Xəliloğlu. Kimyəvi avadanlıqların hesabı və konstruksiya edilməsinin əsasları [Mətn] : dərs vəsaiti /R. X. Abdullayev, Ç. C. Mürşüdli, Q. Ə. Məmmədov ; red. Ç. C. Mürşüdli ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADNA, Sumqayıt Dövlət Un-ti. H. 2. B.: [ADNA], 2001.- 177, [1] s. ill., cədv

 

Abdullayev Ramiz Xəliloğlu. Ümumzavod avadanlığı [Mətn] : dərs vəsaiti /R. X. Abdullayev, Ç.C.Mürşüdli, Q.Ə.Məmmədov; red. Ç. C. Mürşüdli ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akad.B.: [ADNA], [İHNM], 2010.278, [1] s. ill., cədv

 

Abdullayev Rəcəb Əziz oğlu. Ümumi reseptura və farmalogiyadan dərs vəsaiti [Mətn] R.Ə.Abdullayev, D.Y.Hüseynov; [red. İ.Ə.Dəmirov]; N.Nərimanov adına Azərb. Dövlət Tibb İn-tu I hissə.- B.: [s. n.] 1979.- 91, [2] s.

 

Abdullayev Sabir Tarıverdi oğlu. Sahibkarlıq şəraitində marketinq və onun idarə edilməsi /Sabir Tarıverdi oğlu Abdullayev; Elmi red.:İ.Ş.Alıyev; Azərbaycan Kooperasiya Universiteti Bakı: Bakı Universiteti, 2004 67 səh.

 

Abdullayev Sərxan Abbas oğlu. Deutsch [Mətn]: VIII sinif üçün dərslik /Sərxan Abdullayev, Mahal Tükanov; Red.: Y.Q.Xəlilov; Rəyçilər: Y.Q.Xəlilov, İ.H.Məmmədov.- B.: Öyrətmən, 1996.- 208 s.

 

Abdullayev Şamil. Sovet İttifaqı Kommunist partiyası tarixinə dair nə oxumalı [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanası; tərt. ed. Ş.Abdullayev; red. Ş.Zeynalova.- B.: [s.n.] 1972.- 47, [3] s.

 

Abdullayev Tahir Həsən oğlu. Ehtimal nəzəriyyəsinin əsasları ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /T.H.Abdullayev; [red. R.Məmmədov, Ə.Cəfərov].- B.: Azərtədrisnəşr, 1962.- 161, [3] s.

 

Abdullayev Tofiq Məhəmmədəli oğlu. Dil aç, telli sazım!.. /T.M.Abdullayev; red. N.Məmmədli.- Bakı: Elm və təhsil, 2013.- 231, [1] s. , portr.,

 

 Abdullayev Tofiq Pənah oğlu. Tikinti investisiya layihələrinin idarə edilməsi [Mətn]: Azərbaycan iqtisadiyyatı Tikinti Kapital qoyuluşu (investisiya)İqtisadiyyat Xalq təsərrüfatının idarə olunması Bakı Təhsil.- B.: 2009.- 247, [1] s. Əlavələr: s. 228-243

 

Abdullayev Tofiq Pənah oğlu. Tikinti istehsalatının təşkili və idarə edilməsi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /T.P.Abdullayev; rəyçilər. İ.Ə.Mehdiyev, M.M.Fərzəliyev.- B.: Təhsil, 2005.- 492, [2] s.

 

Abdullayev Vaqif. Azərbaycanın Mehriban siması [Mətn] / V. Abdullayev ; elmi red. N. Cəfərov.- Bakı: Təhsil, 2019.- 414, [2] s.: portr., fotoşək., ill., 30 sm.

 

Abdullayev Vaqif İdris oğlu. Heydər Əliyev milli-siyasi elitamızın zirvəsi [Mətn] /V. İ. Abdullayev.- Bakı: Təhsil, 2019.- 407, [1] s.: portr., fotoşək., 24 sm

 

Abdullayev Vaqif İdris oğlu. Millət ideyası: siyasi aspekt [Mətn] /V.İ.Abdullayev; Red.: A.X.MustafayevB,: Təbib, 1998.- 48 s.: 21 sm.

 

Abdullayev Vaqif İdris oğlu. Milli şüur və siyasi proseslər [Mətn] /V.İ.Abdullayev; Elmi red. və ön söz: V.Arzumanlı.- B,: Təbib, 1998.- 112 s.: 21 sm.

 

Abdullayev Vaqif İdris oğlu. O, böyük siyasətə hazırdır /Vaqif Abdullayev. B.: Azərbaycan, 2000. 96 səh

 

Abdullayev Yaşar Ruhulla oğlu. Avtomatikanın idarəetmə elektrik aparatları [Mətn]: dərslik Y.H.Abdullayev, G.V.Məmmədova, G.S.Kərimzadə; rəyçi. T.M.Lazımov[və b.]B.: [s. n.] 2012.- 269, [1] s.

 

Abdullayev Yaşar Ruhulla oğlu. Paylayıcı qurğuların elektrik aparatları dərslik /Y.R.Abdullayev, G.S.Kərimzadə, G.V.Məmmədova; rəyçi E.M.Fərhadzadə [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: [s. n.], 2013.- 202, [1] s. , şək., cədv. ; 21 sm.
 

Abdullayev Z. S. İstehsalın təşkili və planlaşdırılması [Mətn]: (Dərs vəsaiti) /Z. S. Abdullayev, İ. Ş. Dadaşov; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu.- I hissə.- B., 1994. -111 s.

 

Abdullayev Zakir Zülfiqar oğlu. İranın yeni tarixi [Mətn]: 1642-1870-ci illər: dərs vəsaiti /Z.Z.Abdullayev, H.Ə.Həsənov; elmi red. H.Əlibəyli, R.İsmayılov; rəyçilər S.Aslani, Z.Nəsibova; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi.- B.: ADU, 1982.- 95.

 

Abdullayev Zakir Əlövsət oğlu. Müasir Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb cümlələr[Mətn]:.Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti.- B.: 1974.- 420 s.

 

Abdullayeva Fialə Bəylər qızı. Yazılı mətnin şifahi tərcüməsi [Mətn]: dərs vəsaiti Fialə Abdullayeva, Ə.Gül, N.Əliyeva; red. Q. H. Bayramov. B.: Qafqaz Universiteti, 2014.- 137, [3] s.

 

Abdullayeva Xalidə Hacıməmməd qızı. Balıq xəstəliklərinin diaqnostikası [Mətn] /Abdullayeva Xalidə Hacıməmməd qızı; Rəyçi: T.K.Mikayılov.- B.: Müəllim, 2006.- 124 s.

 

Abdullayeva Xatirə. İmam Şafii: həyatı, yaradıcılığı, "Divan"-ı /X.Abdullayeva; Elmi red. və rəyçi: M.Babaşlı.-Bakı: Azərnəşr, 2005.- 112 s. ; 21 sm.

 

Abdullayeva Mətanət Əli qızı. Xalçaçılıq terminlərinin izahlı lüğəti /Mətanət Abdullayeva; Red.: Yusif Seyidov B.: Bakı Dövlət Universiteti Nəşriyyatı, 2002.- 56 səh.

 

Abdullayeva Nabat. Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /N.Abdullayeva; Elmi red. A.Bəşirova; Rəy. M.Bayramov, M.Həsənov, M.Əhmədov; N.Tusi ad. ADPU.- B.: 1993.- 88 s.

 

Abdullayeva Nabat. Müasir Azərbaycan dilinin sintaksisi üzrə xüsusi seminar materialları [Mətn]: tərkiblər və budaq cümlələrin sinonimliyi: ali məktəblərin filologiya və dil-ədəbiyyat fakültələri üçün dərs vəsaiti /N.Abdullayeva; elmi red. Y.Seyidov.- B.: Maarif, 1975.- 276, [4] s.

 

Abdullayeva Nərminə Dəmir qızı. Kitabxana innovatikasının elmi-nəzəri və təcrübi məsələləri [Mətn] : monoqrafiya /N. Abdullayeva ; elmi. red. X. İsmayılov ; red. N. Mürsəlov. B.: Xəzər Universiteti, 2015. 178, [1] s

 

Abdullayeva Rəsmiyyə. Sosial sferanın iqtisadiyyatı [Mətn]: [dərs vəsaiti] /R.S.Abdullayeva, A.N.Muradov; elmi red. C.Quliyev; rəyçi. İ.H.Alıyev, P.S.Həsənov; AMEA, İqtisad İn-tu.- B.: [MEGA-H], 2009.- 236, [1] s.

 

 Abdullayeva,Səadət Abutalıb qızı. Azərbaycan xalq çalğı alətləri [Mətn]:-Bakı: Adiloğlu, 2002. 454 s.: fotoşək., ill., cəd., notlar, 24 sm.

Abdullayeva Səadət Abutalıb qızı. Azərbaycan folklorunda çalğı alətləri [Mətn] /Bakı: Adiloğlu, 2007.216 s.: portr., ill., 21 sm.
 

Abdullayeva Səadət Abutalıb qızı.Azərbaycan musiqisi və təsviri sənət [Mətn] /Bakı: Oğuz Eli,2010.415, [1] s: portr,şək.fotoşək.25 sm.

 

Abdullayeva Səadət Abutalıb qızı. Nizamidə musiqi, musiqidə Nizami [Mətn] :- Bakı: Nurlar, 2018.- 359, [1] s.: 24 sm.

 

Abdullayeva Sənubər Əlövsət qızı. Azərbaycan nağıl və dastanlarının dili [Mətn] /S.Abdullayeva; Elmi red.: M. B. Məmmədov; Rəyçilər: S. Mehdiyev, M. İslamov; AEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B.: Elm, 1998.- 232 s.

 

Abdullayeva Yeganə Atamoğlan qızı. XX əsr ədəbiyyatında modernizm [Mətn]: Dərs vəsaiti /Y. Abdullayeva; Elmi red.: Q.Quliyev; Rəyçilər: T.Novruzov, Ş.Xəlilli; Azərbaycan Dillər Universiteti.- B.: Mürtəcim, 2005.- 108 s.

 

Abdullayeva Züleyxa Yaqub qızı. Kompüter: Microsoft Power Point [Mətn] : praktik vəsait /Z. Y. Abdullayeva, Ə. H. Kərimov. Bakı: [s.n.], 2011.- 165, [1] s.: portr., şək., fotoşək., cədv., 21 sm.

 

Abdullayeva Züleyxa. Microsoft Word [Mətn]: praktiki vəsait /Z. Abdullayeva, A. Hüseynova; AMEA İnformasiya Texnologiyaları İn-tu; elmi red. N. Rəsulova. Bakı: İnformasiya Texnologiyaları, 2010.- 178, [2] s.: cədv., şək., 21 sm.

 

Abdullazadə Arif Əbdürrəhman oğlu. Ulu Qorqud: poema Arif Abdullazadə; Azərbaycan Respublikası "Kitab" cəmiyyəti; Rəssamı: İ.Əsədoğlu.- B.: Azərbaycan Respublikası "Kitab" cəmiyyəti, 1999.- 94 səh.
   

Abdullazadə Gülnaz Abutalıb qızı. Qədim və orta əsrlərin musiqi mədəniyyəti: Tarixi-fəlsəfi təhlil [Mətn]: /G. Abdullazadə; Rəyçilər: R.Bələdov, H.Əlizadə; Rəssam: F.Əfəndiyeva; Elmi Red.: A. Şükürov. -B.:Qartal, 1996.- 292 s.

 

Abdulkərimov Teyfur Abdulkərim oğlu. Müşahidə gündəliyi [Mətn]: dördillik ibtidai məktəbin 2-ci sinifi üçün /T.A.Abdulkərimov, M.T.Səfərov; red. Z.C.Hacıyev; rəssamı. S.A.Şatikov.- B.: Maarif, 1989.- 62, [1] s

 

Abdurazaqov Rasim Rəşid oğlu. Fizika Mexanika. Molekulyar fizika /R.R.Abdurazaqov (elmi red.), N.M.Məsimov, X.İ.Padarov; rəyçi Ə.M.Kərimov, D.Z.Əliyeva; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Ped. Un-ti I hissə.- B.: [s. n.], 2011.- 132 s.

 

Abdurazaqov Rasim Rəşid oğlu. Fizika Elektrodinamika. Optika. Atom fizikası və atom nüvəsi fizikası /R.R.Abdurazaqov (elmi red.), N.M.Məsimov, X.İ.Padarov; rəyçi Ə.M.Kərimov, D.Z.Əliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Ped. Un-ti II hissə.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 258, [2] s. , şək., cədv. ; 20 sm.

 

Abdurəhmanov Şair Şeyxəli oğlu. Məhkəmə mühasibatı [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ş.Ş.Abdurəhmanov, Q.R.Rzayev; Rəyçilər: Ə.Daşdəmirov; Elmi red. Y.Səmədov; Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyası.- Bakı: Çıraq, 2005.- 173 s. ; 22 s.

 

Abi Aydın. (Abıyev Aydın Müstəcəb oğlu) Türk şəxs adları [Mətn] Aydın Abi Aydın; red. R.Rüstəmov; rəyçilər. Ə.Rəsulov, X.Quliyeva - Qafqazlı Aydın üçüncü kitab.- B.: "Nurlan", 2007.- 463,[1] s.

 

Abid Əmin. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Əmin Abid; tərtib ed. və ön sözün müəl. B.Əhmədov.-B.: Şərq-Qərb, 2007.-288 s.

 

Abituriyent [Mətn]: ixtisas seçimi zamanı nələrə diqqət yetirməli?: II ixtisas qrupunun abituriyentləri üçün /Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası; red. hey. R.H.Novruzov və b. Cild.- B.: TQDK, 2010.- 12 s.: cədv., 21 sm.

 

Abiyeva Kəmalə Aydın qızı Bu dünyanı nağıl bilək: Şerlər/Kəmalə, Abiyeva;Red.: Kamran Nəzirli.- Bakı: Mütərcim, 2004.- 124 s.
 

Abıyev Aydın Müstəcəb oğlu. Ömər Seyfəddinin həyatı və yaradıcılığı [Mətn] /A.M.Abıyev; red. H.Araslı; Azərb. SSR EA, Yaxın və Orta Şərq Xalqları İn-tu.- B.: Elm, 1978.- 157, [3] s.

 

Abışov Vaqif Şirin oğlu. Azərbaycanlıların soyqırımı [Mətn]: (1917-1918-ci illər) /V.Abışov; Elmi red.: H.S.Əzimov, İ.S.Məmmədov; Rəyçilər: İ.S.Bağırova, İ.S.Məmmədov.- B.: Nurlan, 2007.- 176 s.

 

Abışov Vaqif. Daxili işlər orqanlarının inzibati fəaliyyəti [Mətn]: dərs vəsaiti /V.Abışov, F.Mövsümov, V.Mansurov; elmi red. M.Əhmədov; tərt. ed. V.Mansurov; Azərb. Resp. Daxili İşlər Nazirliyi, Polis Akad.Xüsusi hissə.- Bakı: MBM, 2011.- 263, [1] s. şək

 

Abışov Vaqif. İnzibati hüquq: Dərs vəsaiti 3 hissədə /Vaqif Abışov, Aleksandr İsmayılov, Hikmət Eyvazov; Elmi məsləhətçi: Qulamhüseyn Əlibəyli; Elmi red.: Mahir Əhmədov (1hissə).- Bakı: Qanun, 2004.- 316 s.

 

Abışov Vaqif Gülağa oğlu. İnzibati hüquq [Mətn]: Dərs vəsaiti /Vaqif Abışov, Aleksandr İsmayılov, Rafiq Nəcəfquliyev; Elmi red. M.Əhmədov; Rəyçilər. E.Abdullayev, H.Qurbanov, M.İsmayılov; Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi. Polis Akademiyası. I hissə.- B.: [Səda], 2007.- 328 s.

 

Abışov Vaqif Gülağa oğlu. İnzibati hüquq [Mətn]: Dərs vəsaiti: 3 hissədə /Vaqif Abışov, Aleksandr İsmayılov, Rafiq Nəcəfquliyev; Elmi red. M.Əhmədov; Rəyçilər. E.Abdullayev, F.Abdullayev; Polis Akademiyası II hissə.-Bakı: [Sada], 2007.- 265 s. , sxem. ; 22 sm.

 

Abışov Vaqif Gülağa oğlu. İnzibati hüquq [Mətn] : qısa tədris kursu : müdavim və dinləyicilər üçün dərs vəsaiti : (100 suala 100 cavab) /müəl., tərt. ed. və ön söz müəl. V. Abışov, A. İsmayılov, R. Nəcəfquliyev ; elmi red. M. Əhmədov ; Azərb. Resp., Təhsil Nazirliyi ; Azərb. Resp., Daxili İşlər Nazirliyi, Polis Akademiyası. B,: [s. n.], 2009.279, [1] s
 

Abraham Meghna. İnsan hüquqları üçün yeni mərhələ [Mətn]: İnsan Hüquqları üzrə Komissiyadan İnsan hüquqları Şurasına Keçid məsələləri üzrə vəsait /M.Abraham; red. E.Dziurynski, E.Süleymanova; tərc. ed. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarı idarəsi[Geneva]: [s.n.], [2006.] 147, [1] s.

 

Abramov K.İ. SSRİ-də kitabxana işinin tarixi kitabxanaçılıq fakültəsinin qiyabiçi tələbələri üçün tədris-metodik vəsait /K.İ.Abramov ;tərc. ed. A.Xələfov; red. H.Hacıyev;Azərb. SSRAlivə Orta İxtisasTəsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. Azərb. Döv. Universiteti.- Bakı: ADU, 1967.- 32 s.

 

Abşeron gölləri [Mətn]: ISAR təşkilatlarının Qrantı əsasında həyata kecirilmiş Layihənin hesabatı /İ. Mustafayev, V. Məmədov, M.Salmanov, S.Hüseynov; Red. İ. Mustafayev; "Rüzgar" Ekoloji Cəmiyyəti.- B.: 2001.-52 s.

 

ABŞ dövləti [Mətn]: Ümumi cizgilər /Red. R.Tarqonski; Tərcümə ed. T.Vəliyev; Red. V.Qazi; ABŞ Dövlət Departamenti Beynəlxalq İnformasiya Proqramları İdarəsi.- Bakı: [2007] 119 s.

 

 ABŞ iqtisadiyyatı [Mətn]: ümumi cizgilər /ABŞ Dövlət Departamenti Beynəlxalq İnformasiya Proqramları İdarəsi;Red.K. E.Huq, V. Qazi;Kitab "İnam" Plüralizm mərkəzində tərcümə olunub.;Tərcüməçi.T. Vəliyev.- B.: [2007].- 157 s.

 

Acalov Eldar Fərhad oğlu. Bədən tərbiyəsi və idman tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /E.Acalov, Ş.Əzizova, V.Əkbərov; red. M.A.Nəsrullayev; rəycilər. D.D.Quliyev, B.S.Quliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası.- Bakı: Müəllim, 2007.- 194, [2] s.

 

Açkasov Konstantin Aleksandroviç. Traktorların, avtomobillərin və kombaynların yanacaq aparatları və hidravlik sisteminin təmiri [Mətn]: kənd texniki peşə məktəbləri üçün dərslik /K.A.Açkasov, V.P.Veqera; tərc. ed. K.Mehrəliyev.- Bakı: Maarif, 1974.- 330, [2] s. , şək. ; 22 sm.
 

Adcı Murad. Türk və dünya: munis tariximiz [Mətn] /Murad Adcı; Ruscadan tərc. ed. Tofiq Hacıyev; Heydər Əliyev Fondu.- Bakı[Bakı Slavyan Universiteti], 2006.- 256 s.

 

Adil Abdulla Əl-Fəlah. Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlər [Mətn] /Adil Abdulla Əl-Fəlah; Elmi red. və ön sözün müəll. A.Paşazadə; Dizayn. M.Xəlilov.- B.: Qismət, 2007.- 108 s.

 

Adilqızı Gülsüm. (Gülverdiyeva Gülsüm Adil qızı) Vətəni Vətəndən kənarda yaşadanlar [Mətn] /G.Adilqızı; red. N.Ələddin qızı. 8-ci kitab.- B,: Nərgiz, 2008.- 255,[1] s. portr., fotoşək

 

Adiloğlu Orxan. Əl qarası, yoxsa üz qarası /O.Adiloğlu; red. və ön sözün müəl. Həsən Cəbrayılov Ahəngi.- Bakı: UniPrint, 2014.- 39, [1] s. , ill., portr. ; 16 sm.

 

Adilov Məmməd. Azərbaycan dilində abreviasiya və abreviaturlar [Mətn] /M.Adilov; elmi red. T.M.Hacıyev.- Bakı: Elm, 2010.- 165, [3] s.

 

Adilov Musa İsrafil oğlu. Azərbaycan dilində sintaktik təkrarlar [Mətn] /M.İ.Adilov; red. Z.İ.Budaqova; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B.: Elm, 1974.- 30, [5] s.

 

Adilov Musa İsrafil oğlu. Azərbaycan onomastikası: İzahlı lüğət /M.Adilov, A.Paşayev; Elmi red.: M.Adilov; Korrektorlar: V.Adilov, S.Əhmədov.- B.: Nurlan, 2005,488 səh. portr

 

Adilov Musa İsrafil oğlu. Əsərləri [Mətn] /M.Adilov; red. V.Adilov.- I cild.- B.: Elm və təhsil, 2010.- 308 s.

 

Adilov Musa İsrafil oğlu. Onomastika (Antroponimika) [Mətn]: xüsusi kurs proqramı: universitetin əyani, qiyabi və axşam şöbələri üçün / AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S, M. Kirov ad. Azərb. Döv. Un-ti; tərt. ed. M.Adilov, Z.Sadıqov; red. A.Axundov.- B.:[s. n.]; 1978.- 18 s.

         Adilov, Nadir.Gəncsən? Başla! [Mətn] :-red. E. Paşayev ; nəşrə məsul. B. İslamov ; rəssam İ. Quliyev. Bakı: 
          [Kreopak MMC], 2017.163, [1] s.: il., portr., 20 sm.

        Adilov, Nadir.Könüllülük: uğur formulu [Mətn]:- E.Paşayev ; red.: E.Hacıyev, D.Osmanlı ; məsl.: S.Məmmədli, B.İslamov.;Bakı: [ s. n],   
               2017.99, [1] s.: şək., 20 sm.
                 

Adilov Vahid. Mirzə Məhəmməd Əfşar "Fənni-sərfü nəhvi-türki" [Mətn]: qrammatik oçerk, mətnin transliterasiyası, lüğət və əlyazmanın fotosurəti: [monoqrafiya] /V.Adilov, R.Babazadə; red. T.Hacıyev, K.Şərifli; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B.: Elm və təhsil, 2015.- 259, [1] s.: faks., 20 sm.

 

Adıgözəl Sədat. Elçin: romanlarının struktural-sosioloji təhlili [Mətn] /Dos. dr. Sədat Adıgözəl; türk dilindən çevirən Ş.Hüseynli; red. A.Hüseynli; [önsöz N.Cəfərov]; qapaq və iç tərtibat S.Kazımov.[Bakı]: [Qafqaz Universitet], [2006].- 335 s. portr

 

Adıgözəlov Azadxan Səfərxan oğlu. Həndəsi qurmalar [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /A. Adıgözəlov, X. Həsənova; rəyçilər N. Əliyev, Y. Baxşəliyev.- B.: Elm və təhsil, 2011.-191, [1] s.

 

Adıgözəlov Azadxan Səfərxan oğlu Riyaziyyatın tədrisi prosesində fənlərarası əlaqələrin tətbiqi [Mətn]: metodiki vəsait /A.S.Adıgözəlov, T.M.Əliyeva; Elmi red. M.H.Cavadov; Rəyçilər. S.Ş.İmanov, Ə.Məmmədov. B.: Maarif, 1993.- 168 s.

 

Adıgözəlov Fikrət Salam oğlu. Sudan istifadənin sosial-iqtisadi səmərəliliyi [Mətn] /Fikrət Adıgözəlov; Rəyçi. Ə.K.Behbudov.- Bakı: Azərnəşr, 1990.- 152 s.

 

Adın şərəflidir sənin, ey qadın [Mətn]: Azərbaycan şairlərinin şeirləri /tərt. və müqəddimə A. Vəfalı ; [red. M. Şükür] Bakı: Azərnəşr, 1975.- 81, [3] s. ; 14 sm.

 

Adışirinov Kamil Fikrət oğlu. Göynük mahalı: siyasi, coğrafi, mədəni tarixi və folkloru [Mətn] : I kitab.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 347, [5] s.: 20 sm.

 

Adışirinov Kamil Fikrət oğlu. Yaqub Mahirin poetik irsi [Mətn] : dövrü, mühiti, həyatı və yaradıcılığı : monoqrafiya /K. F. Adışirinov ; elmi red. B. M. Babayev ; AMEA, Şəki Regional Elmi Mərkəzi, Folklorşünaslıq və el sənətləri şöbəsi.- Elm və Təhsil, 2020.- 351, [1] s.: 20 sm.

Adışirinoğlu Vaqif. Oxunmamış məktublar [Mətn]: Şerlər və poema V.Adışirinoğlu; Red. S.Hüseynoğlu.Bakı Təfəkkür 2001.- 152 s.

 

Adışirinov Kamil. İsmayıl Bəy Nakam [Mətn]: (həyatı və bədii yaradıcılığı) /K.Adışirinov; Ön sözün müəlifi: M.Qasımlı; Elmi red.: Z.Cavadova, N.Çələbiyev; Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki Filalı.- Bakı: Nurlan, 2006.- 172 s. , portr., ill. ; 20 sm.
 

Adobe PhotoShop CS3 [Mətn]: praktiki işlərin yerinə yetirilməsi /M.N.Əlizadə, S.E.İsmayılova, A.B.Mahmudov, R.V.Şıxəliyev; elmi red. R.Balayev; rəyçilər. B.Qurbanov, K.Məmtiyev; dizayn. Z.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU.- Bakı: Azərnəşr, 2010.- 495, [1] s. , portr., şək. ; 21 sm.
 

Aeronaviqasiyada kartoqrafik proyeksiyalar [Mətn]: Azərbaycan Respublikası "Azərbaycan Hava Yolları" Dövlət Konserni Milli Aviasiya Akademiyası tələbələri üçün dərslik /A.M. Paşayev, Q.Ş. Məmmədov, H.İ. Quliyev, İ.H. Əhmədov; Elmi red.: S.A.Qəniyeva, R.V.Bayramov; Rəyçilər: R.Ə.Hüseynli, R.Ə.Eminov.- B.: Nafta-Press, 2006.- 304 s.

 

Afat Qurbanov və onun onomastika məktəbi [Mətn]: /Red.: N. Xudiyev. B.: Maarif, 1999. 32 s

 

Aforizmlər [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışlarından seçilmiş müdrik fikirlər /burax. məs. R. Mehdiyev; tərt. ed. Ş. Əsgərov, S. Xəlilov; red. Ə. Həsənov.- B.: Azərb. Un-ti, 1997. - 116 s.

 

Aforizmlər və hikmətli sözlər [Mətn] Toplayıb tərtib edəni. R.Nəbioğlu.- B.: [Ləman] 2007.- 150 s.

 

Aforizmlər və müdrik nəsihətlər [Mətn] /Toplayıb və tərtib edəni. Əlisa Nicat; Red. İ.Abdullayeva.- B.: Azərnəşr; 1991.- 72 s.

 

Afrika xalqlarının nağılları Nyamanın quyusu /toplayıb və tərc. edən N. Y. Səfiyev ; red. G. N. İlyasova.- Bakı : Təknur , 2013.- 83, [1] s.

 

Agent (vəkalət alan) tərəfindən əməliyyatların ƏDV hesablanması qaydaları: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 4 səh.

 

Agibalova Yekaterina Vasilyevna. Orta əsrlər tarixi [Mətn]: 7-ci sinif üçün dərslik /Y.V.Agibalova, Q.M.Donskoy; Tərc. ed. Y.M.Mahmudov.- B.: Maarif, 1990.- 328 s.

 

Ağ günlərin sorağında [Mətn]: İraq ədəbiyyatından nümunələr Cəmil Sidqi əz-Zəhavi [və b.]; [tərc. ed. V.Cəfərov və b.].- Bakı Yazıçı, 1983.- 139, [1] s.

 

Ağa Nurlan. "15 iyul" və media [Mətn]: Bakı: Gənclik, 2018.106, [2] s.: 20 sm.

 

Ağa oğlu B.E. Solovkidə gördüklərim [Mətn] /B.E.Ağa oğlu; red.: Safruh, S.Nəzərli.- Bakı: [Günəş], 2004.- 80 s. 20 sm.

 

Ağababa Avtandil. Ağababa şəhidləri [Mətn] /A.Ağababa; Red.: İ.Türkay; Rəyçi: H.İ.Mirzəyev, B.Ə.Xəlilov; Ön söz: A.Bayramov.- B,: Ağrıdağ, 1998.- 360 s.: portr., xəritə

 

Ağabalayeva Südabə. Karvan yolu, tənha yolçu... [Mətn]: ədəbi-tənqidi publisistik məqalələr /S.Ağabalayeva; red. İ.Qasımzadə.- B.: Səda, 2005.- 197 s.

 

Ağabəyli N.M. İnşaat materialları və məmulatları fənnindən laboratoriya işləri [Mətn] /N.M.Ağabəyli; red. N.X.Məmmədov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.- B.: Nurlan, 2006.- 118, [1] s.

 

Ağabəyli Sevil Sultan qızı. "Koroğlu" dastanında xalq inciləri [Mətn] S.S.Ağabəyli; red.C.Muradov, A.Ramazanova.- B.: [s.n.] 2008.- 159, [1] s.

 

Ağabəyov S.S. İşgüzar adamlar və iqtisadçılar üçün İngiliscə-Azərbaycanca danışıq lüğəti [Mətn] /S.S.Ağabəyov, T.H.Əmirova; Red.: S.M.Babayev.- Bakı: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 1997.- 104, s. ; 20 sm.

 

Ağabəyova Ülviyyə Rizvan qızı. Qədim dövr Uzaq Şərqdə fəlsəfənin təşəkkülü və inkişafı [Mətn] : Dərs vəsaiti. Bakı: Bakı Universiteti, 2018. 220 [] s.: 21 sm.

 

Ağahüseynova Minirə Məmmədəli qızı. Kimyanın nəzəri əsasları: Test tapşırıqları ilə [Mətn]: Dərs vəsaiti /M.M.Ağahüseynova, T.M.Hüseynova, T.M.Əliyeva; Red.: P.P.Poladov; Rəyçilər: M.Y.Abdullayev, N.V.Verdizadə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: 1995.- 223 s.

 

Ağahüseynova Minirə Məmmədəli qızı. Qeyri-üzvi kimya [Mətn]:ali texniki məktəblərin ixtisası kimya olan tələbələri üçün dərs vəsaiti /M.M.Ağahüseynova, S.Q.Əliyev, N.İ.Salmanova; elmi red. O.İ.İsayev.- B.: [ADNA], 2007.- 410, [2] s. cədv., şək

 

Ağahüseynova Minirə Məmmədəli qızı. Ümumi kimya. Məhlullar və elektrokomyəvi proseslər [Mətn] : dərs vəsaiti /M.M.Ağahüseynova, T.M.Əliyeva; red. N.C.Abdullayev; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsil Nazirliyi, M. Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu.Bakı: Azərb. NKİ, 1988.- 78, [2] s. cədv

 

Ağahüseynova Minirə Məmmədəli qızı. Ümumi və qeyri-üzvi kimya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik M.M.Ağahüseynova, S.Q.Əliyev; elmi red. S.Q.Əliyev 1-hissə.- B.: [s. n.] 2013.- 316 s.

 

Ağakərimov Müzəffər Mehdi oğlu. Mehmanxanada Ön büro [Mətn]: qəbul,qeydiyyat və xidmət şöbəsi: dərs vəsaiti M.M.Ağakərimov; elmi məsl. C.Cəfərov; məsl. N.Bağırov; red. S.Rəhimov; rəyçilər. H.B.Soltanov, B.Ə.Bilalov, V.S.Dərgahov, D.A.Ağaliyeva.- B.: Aypara, 2013.- 272 s.

 

 Ağakərimov Müzəffər Mehdi oğlu. Otel [Mətn]: Dərs vəsaiti /M.M.Ağakərimov; Elmi red. və rəyçi. H.B.Soltanova; Red. S.İ.Babazadə.- B.: [Novruz-94], 2008.- 327 s.+ [24]s.

 

 Ağaquliyev İmamqulu. Azərbaycanın təbii yem sahələrinin geobotaniki tədqiqatına dair metodiki göstəriş İ.Ağaquliyev; Elmi red.: V.C.Hacıyev, Q.Ş.Məmmədov.- B.: Elm, 2001.- 72 səh.

 

Ağaoğlu Sürəyya. Bir ömür belə keçdi [Mətn] : səssiz gəmini gözlərkən /S. Ağaoğlu ; tərtibçi, Azərb. türkcəsinə uyğunlaşdıran, ön söz, şərhlər və izahlı lüğət müəllifi C. Məmmədli ; red. K. Nəsibova ; rəssam-dizayner X. Əsədzadə.- Bakı: Heroqlif, 2017.- 231, [1] s.: portr., 19 sm..
 

 Ağalaroğlu Elxan (Mikayılov). Bizim nəsil (xatirələr, şeirlər, hekayələr) /E. Ağalaroğlu; red. və ön sözün müəl. R. Fərəcov.- B.: Yazıçı, 2014.-160 s.

 

 Ağalaroğlu Elxan (Mikayılov). Mən ağladım, sən ağlama... [Mətn] / /E. Ağalaroğlu ; red. R. Fərəcov.- B.: Elm və təhsil, 2016.- 136 s.: 20 sm.

 

Ağalaroğlu Elxan (Mikayılov). Sönməyən ocaq /E. Ağalaroğlu ; red. N. F. Sığırlı ; rəyçi və ön sözün müəl. R. Fərəcov.- Bakı : Yazıçı , 2013.-146, [2] s.

 

Ağalarova E.S. İnformasiya nəzəriyyəsi və kodlaşdırma [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /E.S.Ağalarova; Elmi red. T.A.Əliyev.- B.: 2007.- 95 s.

 

Ağamalı Yalçın Fəzail oğlu. Qarabağ xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri [Mətn] Y.Ağamalı; Red.: M.Ə.İsmayılov.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası, 1998,144 s.

 

Ağamalıyev Əmrulla Qulu oğlu. Klassik mexanika [Mətn]: [ali məktəblər üçün dərslik] /Ə.Q.Ağamalıyev; rəyçilər. S.A.Hacıyev, N.M.Qocayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti.- B.: Bakı Universiteti, 2009.- 271, [1] s.

 

Ağamalıyev Fərzəli Qaibqulu oğlu. Onurğasızlar zoologiyası ali məktəblər üçün dərslik /F. Q. Ağamalıyev, H. F. Quliyev; red. H. F. Quliyeva; rəyçi T. K. Mikayılov, Q. T. Mustafayev.-Bakı: [Bakı Universiteti], 2012. -426, [2] s.

 

Ağamalıyev Həmid Məmməd oğlu. Neft-mədən geofizikası neft quyularının radioaktiv üsullarla tədqiqi: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /H.M.Ağamalıyev, P.Ə.Tağı-zadə; elmi red. İ.A.Rza oğlu.- B.: Maarif, 1965.-150, [2] s.

 

Ağamalıyev Kamil Qulu oğlu. Azərbaycanda müasir peşə təhsili: kadr hazırlığı və idarəetmə [Mətn]: texniki peşə təhsili üçün dərs vəsaiti /K.Ağamalıyev, Z.H.Orucov; red. A.O.Mehrabov; rəyçilər. A.O.Mehrabov, Ə.M.Quliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu.- B.: Mütərcim, 2009.- 240, [3] s.

 

 Ağamalıyev M. Q. Kommersiya fəaliyyətinin təşkili [Mətn]: Dərslik M.Q.Ağamalıyev, M.M.Məmmədrzayev; Elmi red. Ə.İ.Bayramov.- B.: Səda 462 s.

 

Ağamalıyev Rəhim Ağamalı oğlu. Azərbaycan təhsili XXI əsrə doğru: İdarəetmə, prioritetlər, islahatlar [Mətn]: [Monoqrafiya] /R.Ağamalıyev; Red.: Ə.Quliyev.- B.: Təhsil, 1998.- 376 s.

 

Ağamirov Cahan. Eski Azərbaycan yazısı [Mətn] : ərəb əlifbalı Azərbaycan yazısı : [ali məktəblərin filologiya fakültələrinin tələbələri üçün dərslik] /C. Ağamirov ; elmi red. M. Yusifov ; məsləhətçi M. Nağısoylu ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti. Bakı: [s. n.], 2016.- 64 s.: cədv., 20 sm.

 

Ağamirov Cahan. Fars dili [Mətn]: qeyri-ixtisas fakültələri üçün dərslik kitabı /C.Ağamirov; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti; İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı Səfirliyinin Mədəniyyət Mərkəzi.B,: [s.n], 2008.- 100, [4] s. cədv

 

Ağamirov Cahan. İran ədəbiyyatşünaslığında Nizami Gəncəvi irsinin öyrənilməsi və tədqiqi [Mətn] : monoqrafiya /C. Ağamirov ; elmi red. M. Nağısoylu ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti. Bakı: [s. n.], 2015.- 147 s.: ill., 25 sm.

 

Ağamirov Cahan. Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında işlədilən türk sözləri və azərbaycan zərb-məsəlləri [Mətn] /C.Ağamirov; Red. C.Məsimov.- Gəncə: [Audit palatası], 2005.- 66 s.

 

Ağamirov Midhət Mirmusa oğlu. M.Ə.Sabirin dünyagörüşü /M.Ağamirov; red. K.Məmmədov; Azərb. SSR EA Fəlsəfə Bölməsi.- B.: AzSSR EA, 1962.- 181, [3] s.

 

Ağamirov Mirkamil Mirkalam oğlu. Nəğmə dolu Şuşam mənim Şuşa incəsənət məktəbi /Mirkamil Ağamirov; elmi red. O.Abasquliyev; red. və ön sözün müəl. S.Əliyev.- Bakı: [s. n.], [2013] 263 s. , portr., notlar,
 

Ağamirzəyev Fəxrəddin. Dönüşdən qurtuluşa [Heydər Əliyev haqqında]; /F. Ağamirzəyev; red. T. Aydınoğlu; naşir. H. Əsgərov; [son söz əvəzi Anar]. - Bakı: Adiloğlu, 2012. 166, [2] s.

 

 Ağamirzəyeva Fatimə Eyyubxan qızı. Biçib-tikməyi öyrənin [Mətn]: /Fatimə Ağamirzəyeva; Red.: F.Fərəcov.- B.: Azərnəşr, 1998.- 176 s.


 Ağamirzəyeva,Həqiqət.Yarımçıq qalmış arzular [Mətn] :H.Ağamirzəyeva ;red.və ön söz müəl.Q.Paşayev.Bakı:Elm və təhsil,2018.119,[1] s.[8] v. fotoşək.portr.20 sm.

 

Ağaoğlu Elman. Görümlər, duyumlar, deyimlər [Mətn] /E.Ağaoğlu; ön söz müəllifi. B.Vahabzadə.-B.: Azərnəşr, 1989.- 77, [1] s.

 

Ağaoğlu Əhməd bəy. İran və inqilabı [Mətn]/Ə. Ağaoğlu; elmi red., ön söz və şərhlərin müəl. V.Sultanlı; Azərb. türkcəsinə uyğ. A.Həsənqızı; elmi məsləhətçi B.Əziz.- B.: Azərnəşr, 2009.- 150, [2] s.

 

 Ağaoğlu Əhməd bəy. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə. Ağaoğlu; tərt. ed. Ə. Mirəhmədov, V. Quliyev; ön sözün müəl. V. Quliyev; red. A. Rüstəmli.-B.: Şərq-Qərb, 2007.- 391, [1] s.

 

Ağaoğlu Sürəyya. Bir ömür belə keçdi [Mətn] : səssiz gəmini gözlərkən /S. Ağaoğlu ; tərtibçi, Azərb. türkcəsinə uyğunlaşdıran, ön söz, şərhlər və izahlı lüğət müəllifi C. Məmmədli ; red. K. Nəsibova ; rəssam-dizayner X. Əsədzadə.- Bakı: Heroqlif, 2017.- 231, [1] s.: portr., 19 sm..

 

Ağasəfa. Gonbulca və dumbulca [Mətn]: şeirlər /Ağasəfa; red. M.Namaz.- B.: Gənclik, 1989.- 70, [1] s.

 

Ağasıoğlu Firudin. Azər xalqı: Seçmə yazılar /F.Ağasıoğlu; Elmi red.: C.Bəydili.- Bakı: Çaşıoğlu, 2000.- 360 s. xəritə, ill., fotoşək., şəcərələr ; 24 sm.

 

Ağasıoğlu Firudin. Azər xalqı [Mətn]: seçmə yazılar F.Ağasıoğlu; elmi red. C.Bəydili.- B.: Çıraq, 2005.-432 səh.

 

Ağasıoğlu Firudin. Qədim türk eli [Mətn]: Saqa-Qəmər boyları A.Firidun; elmi red.: C.Bəydili; red. İ.Osmanlı.- B.: Çıraq, 2006.- 128 s.

 

Ağasıyev İkram Kərim oğlu. XVIII əsrin sonu XX əsrin əvvələrində almanların Qafqazda məskunlaşması /İ.Ağasiyev; elmi red. İ.S.Bağirova; rəyçilər. H.Y.Verdiyeva; S.İ.Əliyeva; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Təhsil, 2009.- 303, [1] s.

 

Ağasıyev İkram Kərim oğlu. Qafqazın alman koloniyaları [Mətn]: ictimai-siyasi həyatı: 1860-1921 İ.K.Ağasıyev; elmi red. M.B.Fətəliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı BiznesUn-ti .- B.: [Bakı Biznes Universiteti] 2012.- 318, [1] s.

 

Ağasiyev Rasim Mizi oğlu. Azərbaycan Respublikasında pasport sistemi [Mətn] /R.M.Ağasiyev; Elmi red.: M.N.Ələsgərov.- B.: Azərbaycan, 1997.- 112 s.

 

Ağayar Şükürov -60 Fəlsəfəyə həsr olunmuş ömür [Mətn] /Ağayar Şükürov; Elmi red.: S.Hüseynov; Tərt.: R.Əkbər, A.Əvəz oğlu.- B.: Mütərcim, 2006,256 s. fotoşək., portr
 

Ağayev Adil Balaş oğlu. Kimyadan vəsait [Mətn]: [Ali məktəblərə daxil olanlar üçün vəsait] /A.B.Ağayev, H.Ə.Hüseynova, A.M.Abdullayev; Elmi red.: T.M.İlyasov; Rəyçilər: P.H.Rüstəmov, O.H.Əkbərov.- Bakı: [Bakı Universiteti], 1998.- 340 s.

 

Ağayev Ağamehdi. Çökmə proseslərin geokimyası /Ağayev Ağamehdi; Red.: Ç.M.Xəlifəzadə; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Adiloğlu, 2006.- 136 s.

 

Ağayev Bəhlul İsfəndiyar oğlu. Onurğasızlar zoologiyası [Mətn]: dərslik B.Ağayev, Z.Zeynalova; elmi red. Z.M.Məmmədov; rəyçilər R.L.Sultanov, S.M.Hüseynova, A.Z.Namazov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Ped. Un-t.- B.: Təhsil, 2008.- 567, [1] s. portr., şək. 25 sm.

 

Ağayev Bəhlul İsfəndiyar oğlu. Onurğasızlar zoologiyasından laboratoriya məşğələləri [Mətn] /Bəhlul Ağayev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti; Elmi red.: A.Z.Namazov; Rəyçilər: S.Hüseynova, R.Sadıqov.-B.: ADPU, 1997.- 272 s. ill

 

 Ağayev Bəhlul İsfəndiyar oğlu. Onurğasızlar zoologiyasından laboratoriya məşğələləri /Bəhlul Ağayev; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti; Elmi red.: A.Z.Namazov.- B.: ADPU-nun nəşriyyatı, 2004.- 330 s.

 

 Ağayev Bəhlul İsfəndiyar oğlu. Onurğasızlar zoologiyasından praktikum [Mətn] /B.Ağayev; Elmi red. Y.Ş.Mustafayev; Rəyçi. S.M.Nağıyeva, L.Axundova; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: ADPU, 1993.- 117, [39] s.

 

 Ağayev Bəhlul İsfəndiyar oğlu. Zoocoğrafiya [Mətn]: Zoologiyanın əsasları ilə /B.Ağayev; Elmi red.: A.Namazov; Rəyçilər: Z.Dadaşova; Z.Vəliyeva.- B.: ADPU, 1999.- 350 s.

 

Ağayev Bəylər Əbdülrəhim oğlu. Riyaziyyat məsəllələri (həlli ilə) /B.Ağayev, A.Kreymer, S.Sadıqov; [red. Z.Quliyeva]; I hissə.- B.: Azərb. Döv. Tədris-Pedaqoji Ədəbiyyatı, 1964.- 317, [3] s.

 

Ağayev Bəylər Əbdülrəhim oğlu. Riyaziyyat məsələləri (həlli ilə) /B.Ağayev, A.Kreymer, S.Sadıqov; [elmi red. T. Abdullayev] II hissə.- B.: Azərtədrisnəşr, 1962.- 192, [4] s.

 

Ağayev Bəylər Əbdülrəhim oğlu. Riyaziyyat tədrisi metodikası pedaqoji institut və universitet tələbələri üçün dərs vəsaiti /B.Ə.Ağayev; [red. T.Abdullayev].- B.: Azərtədrisnəşr, 1961.- 145, [3] s.

 

Ağayev Bəylər Əbdülrəhim oğlu. Səkkizillik məktəbdə riyaziyyatın tədrisi metodikası /B.Ağayev, Ə.İbrahimov, A.Kreymer; red. M.Cavadov II hissə.- B.: Maarif, 1972.- 228, [4] s.

 

Ağayev Böyükkişi Alı oğlu. Cərrahi xəstəliklər [Mətn]: tibb institutunun tələbələri üçün dərslik /B.A.Ağayev; rəyçi. Ş.B.Quliyev, İ.M.Məmmədov.- B.: Maarif, 1989.- 572 s.

 

Ağayev Böyükkişi Alı oğlu. Klinik cərrahlıqdan mühazirələr [Mətn]: tibb institutu tələbələri üçün dərslik /B.A.Ağayev; ixtisas red. Ə.Əliyev; əsərə rəy ver. İ.M.Məmmədov I hissə.- B.: Maarif, 1980.- 258, [2] s.

 

Ağayev Böyükkişi Alı oğlu. Klinik cərrahlıqdan mühazirələr [Mətn]: tibb institutu tələbələri üçün dərslik /B.A.Ağayev; rəyçi İ.M.Məmmədov, Ş.B.Quliyev II hissə.- B.: Maarif, 1982.- 266, [2] s.

 

Ağayev Cavanşir Mahmud oğlu. Kompüter aləmi [Mətn] /C.M.Ağayev, B.İ.Ağayeva.-Bakı: Elm, 2005.- 502 s.

 

Ağayev Cəbrayıl. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlikləri [Mətn] : [monoqrafiya] /C. Ağayev ; elmi red. S. R. Məmmədova, S. F. Cabbarov. Bakı: Müəllim, 2016.- 198, [2] s.: rəng. şək., cədv., 21 sm.

 

Ağayev Cəbrayıl T. Taxıl bitkilərinin zərərvericiləri və alaq otları [Mətn] /C. T. Ağayev ; elmi red. S. F. Cabbarov. Bakı: Müəllim, 2017.- 45, [2] s.: şək., 21 sm.

 

Ağayev Emin Famil oğlu. Azərbaycan mifologiya elmi və Mirəli Seyidov [Mətn] /E.Ağayev; Elmi red. və ön sözün müəll. S.Rzasoy; AMEA Folklor İnstitutu.B.: MBM, 2008.- 200 s.

 

Ağayev Əjdər Əbdülhüseyn oğlu. Azərbaycan ictimai-pedaqoji fikrində şəxsiyyətin formalaşması problemi [Mətn] /Əjdər, Ağayev; İxtisas red.Y.R.Talıbov; Rəyçi: Z.İ.Qaralov.- B.: Avropa, 2005.- 288 s.

 

Ağayev Əjdər Əbdülhüseyn oğlu. Ceyran nənəm [Mətn]: Hekayələr /Ə.Ağayev; Red.: A.Abbasov; Naşir: T.Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 1999.- 64 s.

 

Ağayev Əjdər Əbdülhüseyn oğlu. Güney Qafqaz xalqlarının pedaqoji əlaqələri tarixindən [Mətn] /Ə. Ağayev, V. Rzayev; elmi red. C.M.Əhmədov.- B.: Təhsil, 2004.- 136 s.

 

Ağayev Əjdər Əbdülhüseyn oğlu. Seçilmlş pedaqoji əsərlər [Mətn]: 2 cilddə /Ə.Ağayev; tərt. ed. A.Əliyev; red. A.Həsənov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu Cild 1.- B.: Mütərcim, 2011.- 467, [3] s.

 

Ağayev Əjdər Əbdülhüseyn oğlu. Təlim prosesi: ənənə və müasirlik Ə.Ağayev; Elmi red.: A.O.Mehrabov; Rəyçilər: S.M.Hüseynli, M.A.İbadova, Təhsil Problemləri İnstitutu.- B.: Adiloğlu, 2006.- 138 səh.

 

Ağayev Əjdər Əbdülhüseyn oğlu. Təməldən əmələ [Mətn]: ədəbi düşüncələr /Ə.Ağayev; tərt. Ü.Ağayeva; red. Z.Əsgərli.- Bakı: Aspoliqraf, 2009.- 327, [1] s. ; 22 sm.
 

Ağayev Əjdər Əbdülhüseyn oğlu. Ümumtəhsil məktəblərində xalq oyun ənənələrindən istifadə: Metodik vəsait /Ə.Ağayev, Y.Səmədov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu.- B.: Mütərcim, 2005.- 152 s.

 

Ağayev Əkbər Məmməd oğlu. Nizami və dünya ədəbiyyatı /Əkbər Ağayev.- B.: Azərnəşr, 1964.- 172 s.

Əliağa Ağayev [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- B.: [İşıq], 1974.-[1] qat. v., portr., fotoşək.; 20 sm.

 

 Ağayev İbrahim Məmməd oğlu. Müasir şəraitdə Azərbaycanda milli-etnik proseslər [Mətn]: [Monoqrafiya] /İ.Ağayev; Elmi red.: Q.Cavadov; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, "Politologiya" şöbəsi.- B.: MBM, 2006.- 180 s.

 

Ağayev İsfəndiyar Bəhlul oğlu. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Hüququ. Ümumi və xüsusi hissələr [Mətn]: dərslik /İ.B.Ağayev; rəyçilər. Ç.Mustafayev, R.Quliyev, R.Şəmsizadə.- Bakı: Nurlar, 2010.- 831, [1]s.

 

Ağayev İsfəndiyar Bəhlul oğlu. Azərbaycan Respublikasının cəza-icra hüququ [Mətn]: Ümumi hissə: Dərslik.- Bakı: Təhsil, 2007.- 360 s. , sxem. ; 21 sm.

 

Ağayev İsfəndiyar Bəhlul oğlu. Azərbaycan Respublikasının cəza-icra hüququ [Mətn]: xüsusi hissə: dərslik /İ.B.Ağayev; rəyçi. K.Səlimov, M.Hümbətov. Bakı: Nurlar, 2011.- 471, [1] s.

 

Ağayev İsfəndiyar Bəhlul oğlu. Cinayət tərkibi [Mətn]: Dərs vəsaiti /İsfəndiyar, Ağayev; Elmi red.: Firudin, Səməndərov.- Bakı: Təhsil, 2005.- 496 s. ; 22 sm.

 

Ağayev İslam Məmməd oğlu. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan şeiri [Mətn] /İslam Ağayev; Elmi red.: A.Bayramoğlu.- B.: Elm, 2002.- 124 s.

 

 Ağayev İslam Məmməd oğlu. Satirik "Zənbur" jurnalı [Mətn] /İ.M.Ağayev; red. K.Məmmədov; AzSSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İn-tu.- B.: Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası, 1969.- 121, [3] s.

 

Ağayev Mehman Məmmədrəhim oğlu. Nefrologiya [Mətn] /M.Ağayev; Red. M.M.Ağayev; Rəyçi. K.İ.Abdullayev, C.T.Məmədov.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 350 s.

 

 Ağayev Məmməd Həsən oğlu. Metalkəsmə [Mətn]: dərs vəsaiti /M.H.Ağayev; elmi red. Ə.Mustafayev.- B.: Maarif, 1974.- 331, [1] s.

 

 Ağayev Məmməd Həsən oğlu. Metalkəsmə əsasları [Mətn] M.H.Ağayev; [red. N.Q.Məmmədxanov].- B.: Azərnəşr, 1962.- 181, [3] s. cədv., şək. 22 sm.

 

 Ağayev Məmmədəli Hənnan oğlu. Kiçik yaşlı məktəblilərin tərbiyəsi [Mətn] M.H.Ağayev; red. R.Mustafayeva; ön söz. A.Nəzərov.- B.: [s.n.] 2006.- 211, [1]s.

 

Ağayev Məmmədəli Hənnan oğlu. Pedaqoji fikir tarixində tərbiyə və təhsil [Mətn]: dərs vəsaiti /M. H. Ağayev; elmi red. R. L. Hüseynzadə; rəyçilər. A. N. Abasov, A. M. Həsənov, Ə. S. Bədəlova, S. A. Abdullayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu.- B.: [s. n.], 2011. 215, [1] s.

 

Ağayev Müstəqil Mirbağır oğlu. XX əsr Azərbaycan ictimai və fəlsəfi fikrində din problemi [Mətn]: Monoqrafiya /M.Ağayev; elmi red. H.Hüseynov.- B.: Nurlan, 2008.- 167, [1] s.

 

Ağayev Müstəqil Bağır oğlu. Hüseyn Cavidin dünyagörüşü /Müstəqil Ağayev; Red.: Rasim Osmanzadə.- B.: Təknur MMC, 2005.- 188 s.

 

Ağayev Novruz. İmzalar [Mətn] : Milli Mətbuat - 140 : [biblioqrafik göstərici] /N. Ağayev, M. Paşayeva ; transfoneliterasiya ed., çapa haz. və ön sözün müəl. E. Qasımova ; red. R. Sadıqov. B,: Elm və təhsil, 2015. 69, [3] s. cədv

 

Ağayev Ramil Əyyub oğlu. Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlətlərinin qarşılıqlı münasibətləri [Mətn]: XV-XVI əsrlər: [Monoqrafiya] /R.Ə.Ağayev; Elmi red. Ş.F.Fərzəlibəyli; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.-B.: 2004.- 151 s.

 

Ağayev Rəcəb Əbdüləli oğlu. İbtidai sinif şagirdlərinin xeyirxahlıq tərbiyəsi [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /R.Ə.Ağayev; Elmi red.: Y.R.Talıbov; Rəyçilər: N.B.Orucəliyev, V.Rzayev; Naşir: T.Vəlixanlı; Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Universiteti.- B,: Mütərcim, 1998.- 128 səh.: 1 portr., cədvəl, şəcərə, 20 sm.

 

Ağayev Samid Tofiq oğlu. Sahibkarlıq fəaliyyətində maliyyə menecmentinin təşkili[Mətn]: [Monoqrafiya] /S..Ağayev; ; Azərbaycan Dövlət Neft kademiyas.- Bı: lm, 2003.- 200 s.

 

  Ağayev Sultanağa Höccət oğlu. Azərbaycan Respublikasının İran İslam respublikası ilə qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrinin inkişaf perspektivləri [Mətn] /S.H.Ağayev, Hadi Tizhuş Taban; Elmi red. B.Ə.Əhmədov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Elm, 2007.- 376 s.

 

  Ağayev Şahrza Oğul oğlu. İbtidai siniflərdə əmək hazırlığından proqramlaşdırılmış yoxlamalar : III-IV siniflər /Ş.O.Ağayev; elmi red. M.Həsənov.- B,: Nasir, 2004.- 32 s.

 

  Ağayev Şahrza Oğul oğlu. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların quraşdırma işlərinin təşkili metodikası: metodik vəsait /Ş.O.Ağayev; elmi red. M.Həsənov.- B,: Nasir, 2005.- 79, [1] s.: şək.,

 

Ağayev Şahrza Oğul oğlu.Məktəbəqədər kurikulum: nəzəriyyə və təcrübə [Mətn] :Bakı: MM-S,2017.303 [1] s.:21 sm.

 

  Ağayev Şahrza Oğul oğlu. Texniki-peşə təhsili müəssisələrində təlimin təşkilinin didaktik məsələləri [Mətn] /Ş.O.Ağayev, S.H.Məmmədova; elmi red. S.Rəsulov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi.- B.: Nasir, 2010.- 204 s. ill., cədv

 

Ağayev Şaxşin Balarazi oğlu. Abşeron yarımadasının pozulmuş və çirklənmiş torpaqları onların yayılması rekultivasiyası problemləri [Mətn] /Ş.Ağayev; Q.X.Əfkərov; Elmi red. V.Ə.Alışanov; Aqrar Elm Mərkəzi; Elmi-Tədqiqat Eroziya və Suvarma İnstitutu.- Bakı: MBM, 2007.- 33 s.

 

Ağayev Şövqi Süleyman oğlu. Əmək, tərbiyə və inkişaf [Mətn] Ş.S.Ağayev; elmi red. Ə. Bayramov. Ağayev, Şövqi Süleyman oğlu. prof. B.: Maarif, 1967.- 286, [2] s. 20 sm

 

Ağayev T.M. XX - XXI əsrin Azərbaycan fizioloqları və biokimyaçıları [Mətn] /T.M.Ağayev; Red.: .Y.Qasımov, Ə.R.Allahverdiyev, Ə.İ.Abbasov.- B.: Elm, 2005,204 s.: portr., fotoşək

 

Ağayev Tərlan Mirzəağa oğlu. Azərbaycanın Xızı-Bərmək mahalının tarixi [Mətn] /Tərlan Ağayev; Red.: İ.T.Ağayeva II hissə.- B.: Mütərcim,2006,134 s. 1 portr., cədvəl

 

Ağayev Vahid Musa oğlu. Azərbaycan komsomolu VI beşillik planın yerinə yetrilməsi uğrunda mübarizədə /V. Ağayev; [red. Ə.Salahov].- B.:Azərnəşr; 1958.- 58 s.

 

Ağayev Yusif. İstiqlal yürüşü 1918 [Elektron resurs]: Y.Ağayev, S.Əhmədov; elmi red. N.Vəlixanlı; red. Ə.Oğuz; tərtibatçı S.Qəhrəmanov.- B.: Altun kitab 2009.- 170 s.

 

Ağayeva Cəvahir. Unudulmayan xatirələr [Mətn] :- Bakı: Yazıçı, 2015.- 134, [2] s.: 21 sm.

Ağayeva Dilzarə Nadir qızı. Mikologiyada tətbiq edilən klassik və müasir tədqiqat metodları [Mətn] /D. N. Ağayeva; elmi red. N.İ.Qarayeva.- Bakı: Elm, 2011.- 207, [1] s. , şək., cədv. ;
 

Ağayeva Firəngiz Məmmədəli qızı. Azərbaycan folklor antroponimikası [Mətn]: Müəllimlər üçün vəsait /F. M. Ağayeva, G. N. Əsgərova, P. Y. Ağayev; Elmi red.: M. M. Adilov.- B.: 1997.- 216 s.

      Ağayeva, Kifayət Cəbi qızı.ABŞ-da gender məsələləri [Mətn]:Dərs vəsaiti.Bakı: Elm və təhsil,  2018.297, [3] s.: 20sm

Ağayeva Kifayət. Azərbaycanda gender məsələləri [Mətn] : dərs vəsaiti /K. Ağayeva ; rəyçi M. Ə. Mahmudov [və b.] ; elmi red. S. F. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Qərb Un-ti. Bakı: [s. n.], 2014.- 416 s.: cədv., 24 sm.

 

  Ağayeva, Kifayət Cəbi qızı. Etika və gender: sosial-əxlaqi davranışın təhlili [Mətn] :Bakı: Sabah, 2007.194 [2] s.: 20 sm.
 

Ağayeva Kifayət. Qafqazda gender məsələləri [Mətn] : dərs vəsaiti /K. Ağayeva ; elmi red. A. Ş. Şahmuradov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADU. Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 435, [1] s.: cədv., 20 sm.

 

Ağayeva Məlahət Rəfail qızı. Bəxtiyar Vahabzadə pyeslərinin səhnə taleyi [monoqrafiya] /M. Ağayeva; elmi red. İ. Kərimov; AME A, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.-Bakı: [Xəzər Univeristeti], 2013.-158 s.

 

Ağayeva Mənzər. İslam dininin həqiqətləri [Mətn] /M. Ağayeva; red. K. Ağayeva. B.: Adiloğlu, 2015.- 862 s.: 25 sm.

 

Ağayeva Mənzər. İsmi şəriflərin hikmətləri [Mətn] /M. Ağayeva; red. K. Ağayeva. B.: Zərdabi LTD, 2015.- 374, [2] s.: ill., 22 sm.

 

Ağayeva Mənzər xanım. Quran əlifbası ilə tanışlıq [Mətn] /H. M. Ağayeva. [Bakı]: [s.n.], [2015].- 48 s.: ill., 24 sm.

 

Ağayeva N. Resenziyalar biblioqrafiyası [Mətn]: 1946-1959 /Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, Azərb. Döv. Kitab Palatası; [tərt. ed. N.Ağayeva, V.Mirzəyeva; red. B.Abdullayev].- B.: M.F.Axundov adına Azərb. Resp. Kitabxanasının nəşri, 1961.- 105, [3] s.: 22 sm.

 

Ağayeva Nisəxanım Məmmədağa qızı. Otorinolarinqologiya [Mətn]: həkim-otorinolarinqoloqlar, rezidentlər, Tibb Universitetinin tələbələri və digər ixtisas həkimləri üçün dərslik N.Ağayeva, H.Ağayev (ön sözün müəl.).- B.: Yazıçı, 2014.- 528, [1] s.

 

Ağayeva Sevda. English grammar [Mətn] S.Ağayeva, A.Hüseynova; red. R.Əliyeva.- B.: Elm, 2012.- 414, [1] s. cədv. 20 sm.

 

Ağazadə Rüfət Rüfət oğlu. Azərbaycan memarlığı inkişaf yollarında [Mətn] R.R.Ağazadə, Y.M.İbrahimli; elmi red. E.Ə.Qasım-zadə.- B.: [Şərq-Qərb], 2013.- 383, [1] s.

 

Ağazadə Ülyayi. Qanadsız pərvanələr [Mətn]: Şeir məcmuəsi /Ü.Ağazadə[Yersiz]; 1994.- 113 s.

 

Ağazadə Yədulla Bəbir oğlu. Qəhrəmanlığa bərabər ziyalılıq [Mətn]: Tanınmış maarifçi, folklorşünas T. Bayraməlibəyovun həyatı, mühiti, folklorşünaslıq fəaliyyəti /Y.Ağazadə; Elmi red.: İ. Abbaslı; Rəyçi və ön sözün müəllifi: M. Qasımlı; Azərbaycan Elmlər Akademiyası. Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; Lənkəran Dövlət Universiteti. B.: Elm, 1999. 123 s

 

Ağbaba Avtandil. Ağbaba-Çıldır aşıq mühiti [Mətn] /A. Ağbaba ; elmi red. N. Cəfərov. Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 369, [3] s.: şəcərə, cədv., 20 sm.

 

Ağbaba Avtandil. Mifologiya [Elektron resurs] : filologiya fakültəsinin tələbələri üçün dərs vəsaiti /A. Ağbaba ; elmi red. M. Qasımlı ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti. Bakı: [s.n.], 2008.- 59, [1] s.:

 

Ağdabanlı Qurban. Getmə: [şerlər] /Q.Ağdabanlı; Red.: M.Bağırov; Rəssam: N.Eyvazlı; Toplayan və tərtib edən: Sədnik Paşa Pirsultanlı, Qəmbər Şəmşir oğlu Qurbanov.- B.: Gənclik, 2000.- 180 səh. 1 portr

 

Ağdamski-Bədəlbəyli Telman Əhmədoğlu. Elektrokimya [Mətn]: dərs vəsaiti /T.Ə.Ağdamski; elmi red. S.N.Quliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.Bakı: ADPU, 2009.- 178, [1] s. şək., cədv

 

Ağdamski Telman Əhməd oğlu. Fiziki kimyadan məsələ və çalışmalar [Mətn]: [dərslik] /T.Ə.Ağdamski; Elmi red.: S.N.Quliyev; Rəyçilər: M.H.İsgəndərov, T.Əmrahov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: ADPU, 2005.- 370 s.

 

Ağdamski Telman Əhmədoğlu. Kolloid kimya [Mətn]: dərslik /T.Ə.Ağdamski; elmi red. M.X.Ənnağıyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- Bakı: [ADPU], 2010.- 264, [1] s. portr., şək., cədv

 

Ağırlığım uğurluğum odlara... [Mətn] /Rəssamı: N. Rəhimov; Tərtib edəni: Bəhlul Abdulla; Red.: Z. Şahsevənli.- B.: Gənclik, 1996.-40 s.

 

Ağlın zirvəsində sönən bir çıraq [Mətn] : [xatirələr] /red., ön söz. müəl. və tərt. B. Xəlilov ; tərt. ideya rəhb. E. Ömərova. B.: [Çap evi], 2015. 251, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm.

 

Ahilə. (Əzimova Aydın qızı) Bir ömürə bələdçiyəm Ahilə; Red.: Ağasəlim Hacıyev.- B.: Təfəkkür NPM, 2002.- 88 səh.

 

Axtarışda keçən ömür: Professor Nizami Xudiyev Tərtib edənlər: A. Əhmədova, M. Çobanlı; Red.: F.Şahbazlı.- B.: Elm, 2002.- 400 səh.

 

Axundbəyli A.Ə. Daxili xəstəliklər [Mətn] /A.Ə.Axunbəyli, S.N.Alimetov; Tərtib ed. M.M.Ağayev, A.B.Baxşəliyev, F.İ.Əlimərdanov və b.- Bakı: Təbib, 1992.- 326 s. ; 20 sm. P41 A36

 

Axundbəyli A.Ə. Daxili xəstəliklər /A.Ə.Axunbəyli, S.N.Alimetov (elmired.).- Bakı: Şərq-Qərb, 1998.- 448 s.
 

Axundbəyli A. Ə. Təxirəsalınmaz tibbi yardım [Mətn] /A.Ə.Axunbəyli, S.N.Alimetov Bakı: Təbib, 1992. 69 s.

 

Axundlu Yavuz İbrahimxəlil oğlu. Azərbaycan tarixi romanı: mərhələlər, problemlər: 1930-2000 /Yavuz Axundlu; Elmi red.: İ. Həbibbəyli; Rəyçilər: T. Hüseynli; K. Əliyev; Ön sözün müəllifi: H. Həşimli.-B.: Adiloğlu, 2005.- 550 s.

 

Axundlu Yavuz İbrahimxəlil oğlu. Ədəbi portretlər [Mətn] /Y.Axundlu; tərt. edənlər. H.Eyvazlı, N.Sadıqzadə; elmi red. və ön söz. müəl. K.Əliyev.- B.: [ADPU], 2008.- 379, [1] s.

 

Axundlu Yavuz İbrahimxəlil oğlu. Ədəbi estafet [toplu] /Yavuz Axundlu; elmi red. İsa Həbibbəyli; red. K.Əliyev; tərt. ed. N.Sadıqzadə.- [Bakı]: Adiloğlu, 2013.- 559, [1] s. , portr.

 

Axundlu Yavuz İbrahimxəlil oğlu. İstiqlal şairləri [Mətn] /Yavuz Axundlu; Red. və ön sözün müəllifi: V.Yusifli.- Bakı: Elm, 1998.- 126 s. ; 20 sm.

 

Axundlu Yavuz İbrahimxəlil oğlu. İstiqlalın əzablı yolu [Mətn]: xalqımızın azadlığı və müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparan və bu yolda şəhid olan qılınc və qələm mücahidlərinin parlaq xatirəsinə ithaf olunur Y.Axundlu; elmi red. İ. Həbibbəyli; ön sözün müəl. M.Rzayev; nəşrə hazırlayan N.Sadıqzadə.- B.: Adiloğlu, 2013.- 479, [1] s.

 

Axundov A. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin fonetikası [Mətn]: filoloji fakültənin tələbələri üçünmetodikvəsaittərt. ed. A.Axundov; [red. M.Hüseynzadə]; Azərb. SSR Nazirlər Sovetinin Ali və Orta İxtisasTəhsiliKomitəsi, S.M.Kirov ad. Azərbaycan Dövlət Universiteti (Qiyabi Şöbə).- B.: [s. n.] 1963.- 24, [4] s.

 

Axundov Ağamusa Ağası oğlu. Azərbaycan dili [Mətn]: 5-ci sinif üçün dərslik A.Axundov, B.Əhmədov.- B.: Maarif, 1980.- 143, [1] s.

 

Axundov Ağamusa Ağası oğlu. Azərbaycan dilinin fonemlər sistemi fizioloji, akustik, statistik, fonoloji tədqiqat təcrübəsi /A.Axundov; [elmi red. M.Adilov].- B.: Maarif, 1973.- 301, [3] s.

 

Axundov Ağamusa Ağası oğlu. Azərbaycan dilinin fonetikası [Mətn]: ali məktəb üçün vəsait /A.Axundov; elmi red. F.Cəlilov.- B.: Maarif, 1984.- 390, [2] s.

 

Axundov Ağamusa Ağası oğlu. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn]: Bircildlik /A.Axundov; red. E.Abdullayeva.- B.: Elm, 2005.- 452 s.

 Axundov Ağamusa Ağası oğlu. Dil və ədəbiyyat [Mətn]: 2 cilddə /A.Axundov I cild.- B.: [s.n.], 2003.- 660 s.

 

 Axundov Ağamusa Ağası oğlu. Dil və ədəbiyyat [Mətn]n]: 2 cilddə /A.Axundov II cild.- B.: [s.n.], 2003.- 438 s.

 

 Axundov Ağamusa Ağası oğlu. İngilis və Azərbaycan dillərində vurğunun ritmik-melodik xüsusiyyətləri [Mətn]: Dərs vəsaiti /A.Axundov, S.Babayev, F.Zeynalov; Rəyçilər. D.N.Yunusov, E.İ.Mirzəyev; İxtisas red. F.H.Zeynalov.- B.: Bakı Universiteti, 1996.- 256 s.

 

 Axundov Ağamusa Ağası oğlu. Torpağın köksündə tarixin izləri [Mətn] A.Axundov; [red. T.Əhmədov].- B.: Gənclik, 1983.- 134, [2] s.

 

Axundov Ağamusa Ağası oğlu. Ümumi dilçilik: Dilçiliyin tarixi nəzəriyyəsi və metodları [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərslik /A. Axundov; elmi red. Ə. Rəcəbov.- B.: Maarif, 1979.- 256 s.

 

 Axundov Ağamusa Ağası oğlu. Ümumi dilçilik [Mətn]: dilçiliyin tarixi, nəzəriyyəsi və metodları /A.A.Axundov.- B.: Maarif, 1988.- 263, [5] s..

 

Axundov Ağamusa Ağası oğlu. Ümumi dilçilik: Dilçiliyin tarixi, nəzəriyyəsi və metodları [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərslik /A. Axundov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.-280 s.

 

Axundov Asif Xeybər oğlu. Məhəbbət və dostluq: Roman A.X.Axundov; Red.: N.Şahtaxtinskaya; Rəssam: H.Nəsiroğlu.- B.: Araz, 2002.- 282 səh.

 

Axundov Bəhruz Həsən oğlu. Nəşriyyat işinin əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /B.Axundov, M.Mahmudov; elmi məsləhətçi. Ç.Əlioğlu; elmi red. A.Rüstəmov, A.Musayev; rəyçilər. N.Əhmədli, A.Zeynalov.- B.: Aspoliqraf, 2006.- 224 s.

 

Axundov Bəhruz Həsən oğlu. Nəşriyyat-poliqrafiya və jurnalistika terminlərinin izahlı lüğəti dərs vəsaiti /B.Axundov, R.İmaməliyev, M.Mahmudov; elmi red. F.Şahbazlı, G.Əliyeva; rəyçilər: Q.Məhərrəmli, İ.Vəliyev, K.Rəhimov.- B.: Aspoliqraf, 2009.- 189, [3] s.

 

Axundov Böyükağa Mirzə Asəf oğlu. Neft və qaz quyularının qazılması [Mətn]: texnikumlar üçün dərslik /B. Axundov; elmi red. C.Mahmudov I hissə.- Bakı: Maarif, 1973.- 325, [3] s.

 

Axundov Cabir Mirzərəhim oğlu. Azərbaycan dilində sual cümlələri [Mətn]: eksperimental- fonetik tədqiq /Cabir Axundov; Elmi red.: S.M.Babayev.- B.: Elm, 1998.- 229 s.: portr., ill., 20 sm. + [1] v. qat. cədv., [1] v. sxem

 

Axundov Cavad Məmməd oğlu. Ginekologiya Tibb institutu üçün dərs vəsaiti /C.M.Axundov; red. M.Müslümov.-Bakı: Azərtədrisnəşr, 1964.- 228 s.

 

Axundov Ə. Telli saz ustadları [Mətn] /Tərtib edən: Ə.Axundov; Red.: M.Təhmasib.- B.: Azərnəşr, 1964.- 160 s.

 

Axundov Fuad Hüseyn oğlu. Savadlı millətin təməli-savadlı qadın [Mətn]: H.Z.Tağıyevin Bakıdakı qızlar məktəbi /F.Axundov; Ön söz. H.Hüseynova, R.İbrahimbəyova; BMT-nin İnkişaf Proqramı, BMT-nin Əhali Fondu.- B.: 2007.- 168 s.

 

 Axundov İmran Adil oğlu. Müasir tibbin nəzəri əsasları: C.H.Təqdisinin əsərlərində /İmran Axundov; Red.: D.V.Hacıyev; E.H.Məmmədova.- B.: Nurlan; 2000.- 216 səh.

 

 Axundov Lütfiq Rza oğlu. Elektronika [Mətn] L.R.Axundov; [red. C.Məmmədzadə].- B.: Azərnəşr, 1970.-69, [3] s.

 

 Axundov Məcid Əhməd oğlu. Müəssisə iqtisadı: Dərs vəsaiti /Məcid Axundov; Elmi red.: Rəhim Rəhimov.- B.: Azərnəşr, 2002.- 460 s.

 

Axundov Mirəli Abdulla oğlu. Biologiyadan vəsait [Mətn]: Ali məktəblərə daxil olanlar üçün /M.A.Axundov, Ə.Ə.Mehrəliyev.- B.: Maarif, 1974.- 216 s.

 

Axundov Mirəli Abdulla oğlu. Darvinizm və təkamül təliminin tarixi ali məktəblər üçün dərslik /M.A.Axundov; [red. H.Hacıyev, M.Kərimov].- B.: Azərtədrisnəşr, 1962.- 244 s.

 

Axundov Mirəli Abdulla oğlu. Genetika [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti M.A.Axundov.- B.: Maarif, 1966.-282, [2] s. cədvəl, ill. 26 sm.

 

Axundov Mirəli Abdulla oğlu. Genetika [Mətn]: universitetin biologiya fakültəsinin tələbələri üçün dərslik /M.A.Axundov, A.S.İsmayılov; rəyçi İ.A.Əlizadə.- B.: Maarif, 1981.- 293, [3] s.

 

Axundov Mirəli Abdulla oğlu. Həsənbəy Zərdabinin təbiiyata aid əsərləri haqqında /M.A.Axundov; [red. A.Qəmbərov, M.Mirzəbabalı].- B.: Azərnəşr, 1958.- 100, [4] s.

 

Axundov Mirəli Abdulla oğlu. Təkamül təlimi [Mətn]: (Darvinizm): Dərslik /M.A.Axundov, A.S.İsmayılov.- B.: Maarif, 1989.- 296 s.

 

 M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanası [Mətn]Bakı: 1971.- 18 s.

 

Axundov M.F. adına Azərbaycan Respublikası Dövlət kitabxanası. Bələdçi.- Bakı:1991.- 11 s.

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət kitabxanası. Elmi əsərlər [Mətn] /M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət kitabxanası; baş redaktor L.Qafurova.- Bakı, 1980.- I burax.-179 s.

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət kitabxanası. Elmi əsərlər [Mətn] /M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət kitabxanası; baş redaktor L.Qafurova.- Bakı, 1983.- II burax.-170 s.

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət kitabxanası. Elmi əsərlər [Mətn] /M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət kitabxanası; baş redaktor L.Qafurova.- Bakı, 1986.- III burax.- 137 s.

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət kitabxanası. Elmi əsərlər [Mətn] /M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət kitabxanası; baş redaktor L.Qafurova.- Bakı; 1988.- IV burax.-112 s.

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət kitabxanası. Elmi əsərlər [Mətn] /M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət kitabxanası; baş redaktor L.Qafurova.- Bakı, 1990.- V burax.- 135 s.

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət kitabxanası. Elmi əsərlər [Mətn] /M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət kitabxanası; baş redaktor L.Qafurova.-Bakı, 1992.- VI buraxılış.-105 s.

 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanası [Mətn]: yaddaş /AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F. Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası; [tərt. E.Ş.Bəşirov, B.M.Səfiyev; red. L.Y.Qafurova]Bakı: [Kommunist], 1984.- 19, [1] s.

 

M.F. Axundov adına Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanası əməkdaşlarının əsərləri [Mətn]: (1923-1993-cü illər): biblioqrafik göstərici /tərt.ed. F. Məmmədov; red. T. Ağamirov, E. Bəşirova; Azərb.Respub. Mədəniyyət Nazirliyi; M.F. Axundov adına Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanası.- B.: [s.n.], 1993.-124 s.

 

M.F. Axundov adına Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanasının nəşrləri [Mətn]: (1923-1993-cü illər): Biblioqrafik göstərici /Azərb.Respub. Mədəniyyət Nazirliyi; M. F. Axundov adına Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanası; tərt.ed. F. Məmmədov; red. T. Ağamirov, E. Bəşirova Bakı: [s.n.], 1993.-124 s.

 

Mirzə Fətəli Axundov 1812-1878 [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi /AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Döv. Kitabxanası, Ölkəşünaslıq və milli biblioqrafiya şöbəsi; red. İ.V.Şibayeva, B.M.Səfiyev.- B.: [s.n.], 1982.- 59 s.

 

Axundov Mirzə Fətəli [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına ADU; red. hey. R.Y.Həsənov, B.M.Məmmədzadə, F.C.Hüseynov [və b.]Bakı: ADU, 1987.- 120, [2] s.

 

Axundov Mirzə Fətəli [Mətn]: məqalələr məcmuəsi /tərt. ed. N.Məmmədov; red. K.Məmmədov; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.- B.: AzSSR EA, 1962.- 354, [2] s.

 

Axundov Mirzə Fətəli və teatr. Mətnin müəllifi və redaktoru C.Cəfərov.- B.: 1982.- 112 s.

 

Axundov Mirzə Fətəli. Dünya ədəbiyyatı kitabxanası [Mətn]: 100 cilddə.- Bədii və fəlsəfi əsərləri /M.F.Axundov; red. hey. H.Abbaszadə, M.Abdullayev, Ə.Ağayev [və b.]; tərt. ed. H.Məmmədzadə; rəssamı. E.Məmmədov 39 -cu cild.- B.: Yazıçı, 1987.- 365, [2] s.

 

Axundov Mirzə Fətəli. Əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /M.F.Axundov; red. hey. M.Z.Cəfərov, F.Köçərli, Ə.M.Mirəhmədov və b.; tərt. ed., müqəddimə və izahların müəl. N.Məmmədov; cildin red. H.Məmmədzadə; AzSSR EA, Nizami ad. Xalqlar Dostluğu Ordenli Ədəbiyyat İn-tu I cild.- B.: Elm, 1987.- 317, [2]s.

 

Axundov Mirzə Fətəli. Əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /M.F.Axundov; tərt. ed. H.Məmmədzadə; rəyçilər. N.Məmmədov, Z.Əsgərli; red. Ə.Mirəhmədov; AzSSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu II cild.- B.: Elm, 1988.- 385, [3] s.

 

Axundov Mirzə Fətəli. Əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /M.F.Axundov; tərt. ed. H.Məmmədzadə; farscadan tərc. ed. M.Mübariz; red. Ə.Mirəhmədov; AzSSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu III cild.- B.: Elm, 1988.- 385, [3] s.

 

Axundov Mirzə Fətəli. Əsərləri [Mətn]: [2 cilddə] /M.F.Axundov Birinci cild.- B.: Atilla, 2000.-126 s.

 

Axundov Mirzə Fətəli. Əsərləri [Mətn]: II cild [Mətn] /M.F.Axundov.- B.: Atilla, 2001.

 

Axundov Mirzə Fətəli. Kəmalüddövlə məktubları /M.F.Axundov; Tərc.: M.Əlizadə.- B.: Uşaqgəncnəşr, 1959.- 222 s.

 

 Axundov Mirzə Fətəli. Kəmalüddövlə məktubları /M. F. Axundov; tərc. M. Əlizadə; red. Y. Məmmədov.- B.: Gənclik, 1969. - 199, [1] s.

 

Axundov Mirzə Fətəli. Komediyalar /M.F.Axundov; [red. Ə.Mehdiyeva].- B.: Azərnəşr, 1962.- 9, [3] s.

 

Axundov Mirzə Fətəli. Puşkinin ölümünə [Mətn]: Şərq poeması /M.F.Axundov.- B.: [s.n.], 1962.- 195, [1] s.

 

Axundov Mirzə Məhəmməd. Dram əsərləri [Mətn] /M. M. Axundov; red. A. Kəngərli ; tərt. ed. və ön sözün müəl. R. Sadıxov ; AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. Bakı: Mütərcim, 2003.- 212 s.: portr., şək., 21 sm.

 

Axundov Musa Ağəli oğlu. Ömrün işığı [Mətn] /Musa Axundov.- B.: Yazıçı, 1989.- 137, [2] s.

 

Axundov Nazim. Azərbaycanda dövri mətbuat: (1832-1920): Nazim Axundov; Red.: Ə. Mirəhmədov; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası, Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.- Bakı; 1965.- 176 s.

 

Axundov Nazim. Səməd Vurğun 1906-1956 [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. ed. N.Axundov; red. M.A.Dadaşzadə, B.Vahabzadə; Azərb. SSR EA, Əsaslı kitabxana.- B,: AzSSR EA, 1965.- 189, [3] s.: portr., 17 sm.

 

Axundov Nazim Fərrux oğlu. Azərbaycan mətbuatının ilki [Mətn]: "Əkinçi" qəzetinin 100 illiyi münasibətilə /N.F.Axundov; [red. S.Hüseynov]; Azərb. SSR "Bilik" Cəmiyyəti.- B.: [s. n.], 1976.- 41, [2] s.

 

Axundov Nazim Fərrux oğlu. Üzeyir Hacıbəyov xaricdə [Mətn] N.Axundov; [red. İ.Səfərov]; AzSSR "Bilik" Cəmiyyəti.- B.: [s.n.] 1986.- 52, [2] s.

 

Axundov Rizvan Qorxmaz oğlu. Ağdamım qanım, canım. Doğma Azərbaycanım [Mətn] : Batalyon xatirələri : memuar /R. Q. Axundov. B.: Apostroff, 2015.- 159, [1] s.: portr, şək., xəritə, 21 sm.

 

Axundov Saleh Seyfulla oğlu. Diferensial həndəsədən mühazirələr [Mətn]: dərs vəsaiti /S.S.Axundov, X.X.Paşayev, Y.L.İsmayılova; elmi red. M.H.Cavadov; AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: V.İ.lenin adına APİ, 1989.- 135, [1] s.

 

Axundov Soltansəlim Həsən oğlu. Ailədə uşaqların əxlaq tərbiyəsi [Mətn]: /Soltansəlim Axundov, Ağahüseyn Həsənov.- B.: Maarif, 1991.- 94 s.

 

Axundov Soltansəlim Həsən oğlu. İbtidai təhsil pedaqoqları və metodistləri [Mətn] /S.H.Axundov, X.Q.Fətəliyev, S.H.Məcidov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti II hissə.- B.: 1994.- 106 s.

 

Axundov Süleyman. Zarafat [Mətn]: hekayələr /S. Axundov.-Bakı: Azərnəşr, 1927.-108 s.

 

Axundov Süleyman Sani. Eşqin nəticəsi.- B.: Azərbaycan xalq maarif komissarlığının ali siyasi maarif şöbəsi, 1925. 45, [2] s.

 

Axundov Süleyman Sani. İki yol yaxud Məhəmməd Əmin Azəri [Mətn]: drama bir pərdədə /S.S.Axundov.- B.: Azərbaycan Xalq Maarif komissarlığı Ali Siyasi Maarif İdarəsi, 1922.- 29 s.

 

Axundov Süleyman Sani Rzaqulu bəy oğlu. Qaraca qız [Mətn] ; "Qaraca qız"ın taleyi : "Qaraca qız" povesti 3 variantda /S. S. Axundov, K. A. Nəhmətova ; ərəb əlifbasından transfoneliterasiya ed. və ön söz. müəl. K. A. Nəhmətova ; elmi red. Ə. Bağırov. Bakı: [Avropa], 2016.- 170, [2] s.: port., fotoşək., ill., 21 sm.

 

Axundov Süleyman bəy. Qorxulu nağıllar [Mətn]: 1.Əhməd və Məleykə. 2. Rəşid və Gövhər /S. S. Axundov.- B.: Məktəb, 1916."Məktəb"in elektrik mətbəəsi.- 16 s.

 

Axundov Süleyman Sani. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /S.S.Axundov; Tərtib edəni və ön sözün müəllifi. N.Vəlixanov; Red. Ş.Vəliyev.-B.: Şərq-Qərb, 2005. -448 s.

 

Axundov Şəmsəddin Əhməd oğlu. Beynəlxalq marketinq [Mətn]: Ali məktəb tələbələri, magistrləri və aspirantlar üçün dərslik /Ş.Ə.Axundov; Red. Ş.Ə.Axundov; Rəyçilər T.N.Əliyev.-B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2005.- 632 s.

 

Axundov Şəmsəddin Əhməd oğlu. İqtisadiyyat:sahibkarlıq, bazar münasibətləri, marketinq və səmərəlilik [Mətn]: Elmi-kütləvi məlumat kitabı /Ş.Axundov, M.Axundov; Red. E.Məmmədov.- B.: Azərnəşr, 1992.- 272 s.

 

 Axundov Şəmsəddin Əhməd oğlu. Marketinq [Mətn]: dərslik/A.Ə.Şəmsəddin; red. A.H.Tağıyev; rəyçilər. T.Ə.Hüseynov [və b.] I hissə.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2003.- 590, [2] s.

 

Axundov Şəmsəddin Əhməd oğlu. Marketinq anlayışı [Mətn]: Dərs vəsaiti. Ali məktəblər üçün nəzərdə tutulmuşdur /Ş.Axundov; Rəyçilər. A.H.Səmədov, S.H.Ağayev, F.Ə.Quliyev. B.: MSV Nəşr, 2006.- 404 s.

 

Axundov Şəmsəddin Əhməd oğlu. Marketinqin əlifbası [Mətn]: Dərs vəsaiti ali məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur /Ş.Axundov; Rəyçilər: A.H.Səmədov və b. -B/: MSV Nəşr, 2006. -584 s.

 

Axundov Şəmsəddin Əhməd oğlu. Marketinqin əsasları [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ş.Ə.Axundov; Red.: A.H. Tağıyev; Rəyçilər: H.Y. İsmayılov və b.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2001.- 573 s.

 

Axundov Şöhlət Əfşar. Dodaqdan könüllərə [Mətn] /Ş.Ə.Axundov; [red. İ.Tapdıq].- B. [Nurlan], 2008.- 236 s., [8] v. şək.

 

Axundov Vəli Yusif oğlu. Azərbaycan kommunist partiyası XXV qurultayına Azərbaycan KP MK-nın işi haqqında hesabat məruzəsi [Mətn]: 7 sentyabr 1961-ci il V.Y.Axundov.- B.: Azərnəşr, 1961.- 83, [1] s.

 

Axundov Yavuz İbrahimxəlil oğlu. Azərbaycan sovet tarixi romanı [Mətn] /Y. Axundov; elmi red. A. Zamanov.- B.: Yazıçı, 1979. - 238 s.

 

Axundov Yavuz İbrahimxəlil oğlu. Tarixi roman və müasirlik [Mətn] /Y.İ.Axundov; red. Y.Seyidov; Azərb. SSR "Bilik" Cəmiyyəti.- B.: Elm, 1975.- 40 s.

 

Axundova Elmira Hüseyn qızı. Ekoloji genetika. Canlı orqanizmlər-genetik sistem-mühit [Mətn]: dərs vəsaiti /E.M.Axundova; Elmi red. R.T.Əliyev; Rəyçilər. R.Ə.Quliyev, R.T.Əliyev.- Bakı: Təhsil NPM, 2006.- 263 s. , ill., cədvəl
 

Axundova Elmira Hüseyn qızı. Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və Zaman [Mətn] 1923-1969 /E. Axundova; red. V. Morozkov; rəssam. İ.Məmmədov I hissə.- B.: Ozan, 2007.- 352 s.

 

Axundova Elmira Hüseyn qızı. Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və Zaman [Mətn] 1969-1982 /E.Axundova; red. V.Morozkov; rəssam. İ.Məmmədov II hissə.- B.: Ozan, 2007.- 784 s.

 

Axundova Elmira Hüseyn qızı. Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və Zaman [Mətn] Kreml beşilliyi: 1982-1990 /E. Axundova; red. D. Vəkilova; rəssam. İ. Məmmədov, tərc. Y. Quluzadə, N. Qurbanova, S. Məmmədzadə.- III hissə.-Bakı: Ozan, 2009.- 803 s.

 

Axundova Elmira Hüseyn qızı. Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və Zaman [Mətn] Həyat fəaliyyətinin xronikası 1969-1989 /tərt. ed. E.H.Axundova, Y.Axundova; red. N.Qurbanova; rəssam. İ.Məmmədov.- IV hissə.- B.: Ozan, 2008.- 327, [1] s.

 

Axundova Elmira. Şüşə saray (siyasi detektiv).-B.: "Yurd", 2007.- 468 s.

 

Axundova Gülarə Əhməd qızı. Azərbaycan bəstəkarlarının kantata və oratoriyalarından seçilmiş xorlar [Not] : dərs vəsaiti /G. Ə. Axundova, M. T. Əliyeva ; elmi red. J. H. Qədimova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti. Bakı: [ADPU], 2016.- 254, [1] s.: not., 29 sm.

 

Axundova Gülarəxanım Ə. Azərbaycan bəstəkarlarının seçilmiş opera xorları [Mətn] : dərs vəsaiti : müntəxabat /G. Ə. Axundova (ön sözün müəl.) ; elmi red. J. H. Qədimova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti. B.: [s. n.], 2015,254, [1] s.: not, 29 sm.

 

Axundova Gülarəxanım Əhməd qızı. Azərbaycanın görkəmli dirijorları və xormeysterləri [Elektron resurs] : dərs vəsaiti /G. Axundova ; elmi red. J. Qədimova. Bakı: [ADPU], 2016.- 186 s.: portr., fotoşək.,

 

Axundova Gülarə Əhməd qızı. Məktəb mahnı repertuarı [Mətn] : (Uşaq xoru üçün işləmələr). Dərs vəsaiti. Bakı: ADPU, 2017.- 141, [1] s.: 29 sm.

 

Axundova Gülşən İslam qızı. Azərbaycan və ingilis dillərinin məişət leksikası [Mətn] : [monoqrafiya] /G. İ. Axundova ; elmi red. Q. İ. Məşədiyev ; AMEA? Nəsimi adına Dilçilik İn-tu. Bakı: [s. n.], 2017.- 103, [1] s.: 20 sm.

 

Axundova Məryəm Yusif qızı. Yusif Vəzir Çəmənzəminli [Mətn] M.Axundova; elmi red. K.Məmmədov.- B.: Yazıçı, 1981.- 103, [5] s.

 

Axundova Nərgiz Çingiz qızı. Asiya və Afrika ölkələrinin orta əsrlər tarixi [Mətn]: dərslik/N.Axundova; elmi red. R.İ.İsmayıl; rəyçi S.M.Qəndilov [və b.]Bakı: Adiloğlu: [Bakı Universiteti], 2010.- 326, [2] s.

 

Axundova Sənubər Museib qızı. Azərbaycan uşaq oyunları/S.Axundova.- B.: Gənclik, 1980.- 60 s.

 

Axundzadə Dilbər. Müşfiqli günlərim [Mətn]: [xatirələr] /D.Axundzadə; Məsləhətçi. X.Bağırov; Red. M.Çəmənli; Nəşriyyat direktoru. Ə.Əliyev; So söz. Ə.Məhsəti.- B.: Gənclik, 2005.- 274 s.

 

Axundzadə Leyla. XX əsr Dünya təsviri incəsənəti /L.Axundzadə; [məsləhətçi. Q.Qasımov]Bakı: Azərnəşr, 2011.- 223, [1] s.
 

Axundzadə Mirzə Fətəli. Bədii və ədəbi-tənqidi əsərləri /Mirzə Fətəli Axundzadə; Tərtib edəni, ön sözün müəllifi və red.: N.Məmmədov.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 280 s.

 

Axundzadə Mirzə Fətəli. Əsərləri [Mətn]: [3 cilddə]. I cild /Mirzə Fətəli Axundzadə; tərt. ed. və ön sözün müəl. N.Məmmədov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 296 s.

 

Axundzadə Mirzə Fətəli. Əsərləri [Mətn]: [3 cilddə]. II cild /M.F.Axundzadə; tərt. ed. H.Məmmədzadə; ön sözün müəl. Y.Qarayev; red. Ə.Mirəhmədov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 376 s.

 

 Axundzadə Mirzə Fətəli. Əsərləri [Mətn]: [3 cilddə]. III cild /M.F.Axundzadə; tərt. edəni və ön sözün müəl. H.Məmmədzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 296 s.

 

Axundzadə Mirzə Məhəmməd. Məclis yaraşığı [Mətn] /M.M.Axundzadə; transfoneliterasiya, ön söz və lüğətin müəl. C.Muradov; red. M.Nağısoylu, Ş.Abdullayeva; [rəssam H.E.Əliyev]Bakı: Ziya-Nurlan, 2010.- 98, [1] s.

 

Axundzadə Mirzə Səlim. Azərbaycan torpağına türbət demişəm [Mətn] : Xatirat /H. M. S. A. Axundzadə ; əlyazmanı təqdim ed. Z. H. S. Axundzadə-Mühacir ; ərəb qrafikasından latın qrafikasına çevirən və fars dil. tərc. ed. M. Ə. Muxtari ; red. G. İ. Axundova ; tərt. ed. və çapa haz., [ön söz] T. İ. Axundov. Bakı: [s.n], 2016.- 104, 122, [30] s., fotoşək., portr., faksim.: portr., faksim., 23 sm.

 

Ailə həyatının etika və psixologiyası [Mətn]: ümumtəhsil məktəbinin IX-X sinif şagirdləri üçün proqram AzSSR Maarif Nazirliyi; tərt. ed. O.Vəliyev; elmi red. Ə.Əlizadə.- B.: [s. n.] 1982.-32 s.

 

 Ailə həyatının etika və psixologiyası [Mətn]: ümumtəhsil məktəbinin yuxarı sinifləri üçün proqram /AZSSR Maarif Nazirliyi, Proqram-metodika İdarəsi; hazırlayan. A.Abbasov, Ə.Əlizadə.- Bakı: [s.n.], 1987.- 50, [1] s.


 Ailə-kəndli təsərrüfatı üzvüləri və sahibkarlar üçün informasiya və məsləhət xidməti [Mətn] /Azərb. Resp.Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyi; İkinci Kənd Təsərrüfatının İnkişafı və Kreditləşməsi Layihəsi, Şamaxı Regional Məsləhət Mərkəzi; "Orel Aqroinvest" MMC; red. F. Hüseynov; çapa məsul. M. Ələkbərov.- B.: Nurlan, 2011. - 169 [3] s.

 

 "Ailə təsərrüfatının başçısı olub büdcə təşkilatlarında işləyən qadınlar arasında kasıblığın azaldılması və aradan qaldırılması" layihəsi: Qadınlar üçün insan haqları üzrə liderliyi təkmilləşdirmə treninqi: Beynəlxalq Qadın, Qanun və İnkişaf /Tərtibçi: İ.Əliyeva, Açıq Cəmiyyət İnstitutu-Azərbaycan, Qadınların Proqram Şəbəkəsi, Qadınların İnsan haqları-Addım-Addım. Bakı: Yeni Nəsil, 2000. 68 səh.: fotoşək., cədvəl

 

 Akademik Bəkir Nəbiyev haqqında soraq kitabı [Mətn] /tərt. ed. G.Rəsulova; red. A.Kəngərli; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B.: [Nafta-press], 2009.387, [1] s.: fotoşək., portr.

 

 Akademik Mir-Məmməd Cavad oğlu Cavad-zadə 80 [Mətn][Bakı]:[Çaşıoğlu];[2007].- 159, [1] s.,portr., fotoşək., faks. ;30 sm.

 

 Akademik Əhməd Mahmudovun 75 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans (1998; Bakı) Akademik Əhməd Mahmudovun 75 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları [Mətn]: 23 may - 3 iyun /red. hey. A.Nadirov [və b.].- B.: Az. Respublikası Elmlər Akademiyası, 1998.- 338, [2] s.: portr., 20 sm.

 

 Akademik Hüseyn Mustafa oğlu Əhmədov [Mətn]: Biblioqrafiya Tərt.: F.Rüstəmov; H.Əhmədov; Red.: Ə.Paşayev, H.Bayramoğlu; Rusiya Təhsil Akademiyası, Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- B.: Elm, 2001.- 208 s.

 

 Akademik Mehdi Mehdizadə [Mətn]: Biblioqrafiya /Tərtib edən. və ön söz. müəl. H.A.Musayev; Red. T.Ə.İsmixanova, F.Z.Abdinzadə; Respublika Elmi-Pedaqoji Kitabxanası.- B.: Öyrətmən, 1992.- 60 s.

 

Akademik Mirəsədulla Mirqasımov haqqında xatirələr kitabı /AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana; layihənin rəhbəri A.Əlizadə; elmi red. Ə.Əmiraslanov; tərt.-müəl. A.Əliyeva-Kəngərli.- Bakı: [s. n.], 2013.- 237 s. , portr., fotoşək.,

 

Akademik Ş.Ə.Əzizbəyovun anadan olmasının 100-illiyinə həsr olunmuş "Qafqazın geodinamika, petrologiya və metallogeniyasının problem məsələləri", Elmi Sessiya (2006; Bakı) Qafqazın geodinamika, petrologiya və metallogeniyasının problem məsələləri [Mətn]: Akademik Ş.Ə.Əzizbəyovun anadan olmasının 100-illiyinə həsr olunmuş Elmi Sessiyanın materialları /red. A.A.Əlizadə; red. hey. A.C.İsmayılzadə; AMEA, Geologiya İn-tu; Azərb. Geoloqlarının Milli Komitəsi.- B.: [Nafta-Press], 2006.- 364, [1] s. cədv., portr., şək

 

Akademik Yusif Məmmədəliyev [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. ed. A.Kazımov; elmi məsləhətçi S.Məmmədəliyeva; red. K.ahirov, A.Kəngərli; AMEA, akad. Yusuf Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İn-tu, Azərb. Milli Kitabxanası, Mərkəzi Elmi Kitabxana, Akademik Yusuf Məmmədəliyev adına Fond.- [Bakı]: [s.n.], 2011.- 275, [1] s.

 

Akçuraoğlu Yusuf. Türkçülüyün tarixi [Mətn] /Akçuraoğlu Yusuf; Türkiyə türkcəsindən uyğunlaşdıranı və ön sözün müəll.: A.Kəngərli; Elmi red.: Dr.F.Gedikli.- B.: Qanun, 2006.- 308 s.

 

  Akif Rafiq. Yalquzaq qayası... [Mətn] : (roman) /R. Akif ; red. M. Abdullah.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 247, [1] s.

 

Aksizlərin hesablanması və ödənilməsi qaydaları haqqında [Mətn]: təlimat /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 16 s. cədv

 

Aktyorun plastik mədəniyyətinin tərbiyəsində u-şu əlbəyaxa döyüş növünün əhəmiyyəti [Mətn]: Aktyorluq və rejisorluq ixtisasları üçün metodik göstəriş /Tərt. ed. B.O.Xanı-zadə; Red. H.B.Hüseynov; Rəy. K.N.Həsənov, K.N.Həsənova; Azərbaycan Dövlət İncəsənət Universiteti.- B.: [APU], 1991.- 27 s.

 

Aktyorun səhnədə başqalaşması prinsipləri [Mətn]: Mədəni-maarif fakültəsinin özfəaliyyət teatrının rəhbəri ixtisası üçün metodik göstəriş /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi.M.A. əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutu; tərt. ed. Y.M.Mehdiyeva; red. H.M.Qurbanov; rəyçilər. B.A.Kazımov, B.C.Hacıyev.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 30, [1] s.

 

Aqrar Elm Mərkəzinin Elmi Tədqiqat Eroziya və Suvarma İnstitutunun 50 illik yubileyinə həsr edilmiş məruzələr.- B.: 2001.- 29 səh.

 

Aqrar hüququ [Mətn]: Dərs vəsaiti: mühazirələr toplusu /M.M.Məmmədov və b.; Elmi red. M.B.Əhmədov; Rəyçi. İ.O.Quliyev və b.; Ön sözün müəll. R.Y.Məmmədov; Polis Akademiyası.- B.: [ADNA], 2008.- 247 s.

 

Aqrar sahə modernləşmə dönəmində [Mətn] : [kollektiv monoqrafiya] : problemlər və onun həlli yolları /AMEA İqtisadiyyat İn-tu ; [M. A. Nəbiyev [və b.] ; İ. H. Alıyevin rəhbər və red. ilə ; red. İ. Q. Soltanlı ; [çapa məsul M. Xəlilov]. B.: [Bəxtiyar-4 İKF], 2009. 506 s.: cədv., sxem


Aqrar-sənaye kompleksi bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində: vəzifələr, problemlər, respublika elmi-praktik konfrans (1991; Bakı). Aqrar-sənaye kompleksi bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində: vəzifələr, problemlər [Mətn] : (respublika elmi-praktik konfransı) Bakı, 26-27 fevral 1991-ci il : dəvətnamə və proqram /Azərbaycan SSR Dövlət Aqrar-Sənaye Komitəsi; "Azərbaycan kommunisti" jurnalı redaksiyası ; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu. Bakı: 1991.- 14 s.: 20 sm.

 

Aqşin. Sizin eradan əvvəl [Mətn]: şeirlər /Aqşin.- B.: Qanun, 2005.- 130 s.

 

Alarlı Misir. Alar dastanı [Mətn] /M.Alarlı; Buraxılışa məsul. Ə.Osmanlı, Y.Həsənli.- B.: Azərbaycan, 1993.- 160 s.

 

Alatan Yavuz. Kaçkınlar [Mətn]: [sənədli foto albom] Yavuz Alatan Ankara Türksoy yayınları NO:17 2002.- 64 s. fotoşək. 26 sm.

 

Alan Vest. Biznes plan [Elektron resurs]: praktik dər vəsaiti: rus dilindən tərc. ümumi red. T.Əbdülhəsənli; tərc. S. Zeynalova [və b.]B.: İqtisad Un-ti, 2008.- 219 s.

 

Albalıyev Şakir Əlif oğlu. Azərbaycan məişət nağıllarında şah obrazı [Mətn] /Ş.Ə.Albalıyev; elmi red. və ön sözün müəl. A.M.Nəbiyev; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: Təknur, 2008.- 151, [1] s.

 

Alekseyev V.N. Vəsfi kimyəvi yarımmikroanaliz kursu [Mətn]: Dərslik /V.N.Alekseyev; Red. A.A.Qafarova; Tərcümə edənlər. Ə.A.Bəşirov, R.A.Əliyeva I hissə.- B.: Bakı Universiteti, 1994.- 152 s.

 

Alekseyev V.N. Vəsfi kimyəvi yarımmikroanaliz kursu [Mətn]: dərslik /V.N.Alekseyev; Red. A.A.Qafarova; Tərcümə edənlər. Ə.A.Bəşirov; R.A.Əliyev II hissə.- Bakı: Bakı Universiteti, 1995.- 114 s. , cədv. ; 20 sm.

 

Aleksidze Zaza. Qafqaz Albanları dilləndilər [Mətn]: Sinay dağından tapılmış alban mətninin identifikasiyası və izahı /Z.Aleksidze; gürcücədən tərc. ed. N.Nəsibov; red. İ.Məmmədli; ön söz müəl. S.Əfəndi.- Gürcüstan: Artanuci, 2003.- 130 s.


Aleyxem Şolom. Südçü Teyve [Mətn]: [povest və hekayələr] /Ş.Aleyxem; tərc. ed.: H.Hacıyev; burax. məsul. N.Nəcəfov; Rəssam: İ.Məmmədov.- Bakı: 2007.- 272 s. , şək., portr. ; 21 sm.

 

Alxas Rəhim. Xınalıq və xınalıqlılar [Mətn] Rəhim Xələf oğlu lxas; Rd.: Qəşəm və Anar İsabəylilər.- Bı: Şirvannəşr, 2003.- 144 s.

 

 Alxasov Alxas Əmrah oğlu. Müqəddəs ziyarətgahlar [Mətn] /A. Alxasov; red. A. Quliyeva.-B.: Araz, 2000.- 191 s.

 

Alxasov Alxas Əmrah oğlu. Müqəddəs ziyarətgahlar [Mətn] /A.Alxasov; red. A.Quliyeva.- B.: Müəllim, 2011.- 195 s.

 

Alxazov Tofiq Həsən oğlu. Fiziki kimya [Mətn]: mühazirələrin mətni /T.H.Alxazov, K.Y.Əcəmov, M.H.Səfərov; elmi red. Ə.Məmmədov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu.- Bakı: Azərb. NKİ, 1973.- 151, [1] s. , şək. ; 20 sm.
 

Alxazov Tofiq Həsən oğlu. Fiziki və kolloid kimyadan praktikum [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /T.H.Alxazov, K.Y.Əcəmov, A.Y.Lisovski; rəy. ver. Z.Ş.Qarayev, Ə.A.Quliyev; ixtisas red. E.D.Eylazov.- Bakı: Maarif, 1986.- 270, [6] s. , cədv., şək.;

 

Alxazov Tofiq Həsən oğlu. Fiziki kimya praktikumu [Mətn] /T.H.Alxazov (elmi red.), A.Y.Lisovski, K.Y.Əcəmov; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu.- B.: Azərb. NKİ nəşri, 1973.- 155, [1] s.

 

Alxazov Tofiq Həsən oğlu. Kimyəvi kinetikanın nəzəri əsasları [Mətn]: mühazirələrin konspekti /T.H.Alxazov, K.Y.Əcəmov, Q.N.Hacıyev; AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu.- B.: [s.n.], 1989.- 53, [2] s.

 

Ali attestasiya komissiyasına dair sənədlər toplusu [Mətn] naşir.Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2008.- 64 s.

 

Ali məktəb pedaqogikası [Mətn] AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; müəllif. B.Y.Bəşirov; H.M.Əhmədov.- B.: APİ, 1989.- 20,[1] s.

 

Ali məktəb tələbələrinin mülki müdafiə və tibbi bilikləri əsaslarının hazırlanması proqramı [Mətn] Tərtib ed.: H.O.Ocaqov, Ş.D.Danyalov, Ş.Ə.Nağıyev; Ümumi red.: H.O.Ocaqov; Azərbaycan Respublikası Mülki Müdafiə Qərargahı.- B.: 1995.- 72 s.

 

Ali məktəblər nəzdindəki hazırlıq şöbələri üçün fizikadan proqram [Mətn] /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi V.İ.Lenin ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji İn-tu; tərc. ed. R.Ş.Yəhyayev; red. İ.Q.Bənənyarlı.- B.: APİ, 1982.- 9, [3] s.

 

Ali məktəblərin riyaziyyat, riyaziyyat və informatika ixtisasları üçün Riyazi analiz kursunun proqramı: İndeks TE 010100, M010200 Tərtib edən: H.Ə.Məmmədov; Məsul red.: Z.Ə.Vəliyev; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- 2001.- 12 səh.

 

 Ali riyaziyyat [Mətn]: birdəyişənli funksiyaların deferensial hesabı. Tədris-metodiki vəsait /AzSSR Ali və Orta Ixtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil üzrə Tədris-Metodika Kabineti; M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu tərt. ed. H.M.Xəlilov, G.M.Cəfərli, M.M.Hüseynov; red. R.H.Məmmədov.- II B.: [s.n.], 1988. 83, [4] s.

 

 Ali riyaziyyat ADBTİA-nın tələbələri üçün: dərs vəsaiti /A.Q.Abiyev, T.Q.Əbiyev, M.S.Ağayeva, E.M.Əliyeva, rəyçi B.A.İsgəndərov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Bədən Tərbiyəsi və İdman Akad.- B.: "Nərgiz", 2011.- 255, [1] s.

 

 Ali riyaziyyat kursu [Mətn]: Bütün ixtisaslar üçün metodik göstərişlər və nəzarət işləri /Tərtib edənlər. N. C. Musayev, və b.; Elmi red. V. Y. Gülməmmədov; ADİİ "Riyaziyyat" kafedrası.- I hissə.- Bakı, 1991. - 104 s.

 

 Ali riyaziyyatın elementləri [Mətn]: proqramlar, yoxlamaişləri üçün tapşırıqlar və onların yerinə yetirilməsi haqqında qısa metodik göstərişlər; 7 və 10 illik bazasında olan qiyabi orta ixtisas məktəblərinin tələbələri üçün metodik vəsait (90 saat həcmində) SSRİ Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Orta ixtisas məktəblərin mərkəzi metodik kabinəsi; [tərc. ed. M.H.Hüseynov; red. N.Orucli] II hissə.- Bakı [s.n.] 1965.80, [2] s.

 

 Ali təhsilin bakalavr pilləsi üçün "Fransız dili" fənn proqramı Tərtib edən: Süleyman Hüseynov; Elmi red.: Ə.Ağayev; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası.- B.: 2001.- 33 səh.

 

Ali təhsilin bakalavr pilləsi üçün Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti fənninə dair metodik vəsait İxtisas HS 160 000 100 - Beynəlxalq münasibətlər /Tərtib edən: Ə.M.Həsənov; Elmi red.: N.Məhərrəmov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- B.: Azərbaycan, 2005.- 112 s.

 

Ali təhsilin bakalavr pilləsində istehsalat təcrübəsinin gündəliyi [Mətn] /Tərtib ed. F.B.Sadıqov, A.O.Mehrabov, R.F. Sadıqov və b.; Elmi red. K.M.Məcidov; Naxçıvan Universiteti.- B.: Ünsiyyət, 2001.- 48 s.: 20 sm.

 

Ali təhsilin bakalavriyat pilləsində musiqi müəllimi hazırlığı üzrə "Xor aranjımanı" seçmə fənninin proqramı [Elektron resurs] : 050109 - "Musiqi müəllimliyi" /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU ; tərt. ed. M. T. Əliyeva ; elmi red. J. H. Qədimova. Bakı: [ADPU], 2016.- 45 s.: cədv.,

 

Ali təhsilin magistr pilləsi üçün "Fransızdili" fənn proqramı [Mətn] tərt. ed. S.Hüseynov; elmi red. C.Babaxanova; Azərb. Respub.Təhsil Problemləri İn-tu; Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akad. B.- 2001.- 20 s.

 

Ali təhsilin magistratura pilləsində musiqi müəllimi hazırlığı üzrə Xanəndəlik sənəti və onun tədrisi metodikası fənninin kurikulumu [Mətn] : ixt.: 060108 "Musiqi müəllimliyi" : istiqamət: "Musiqi tədrisinin metodikası və metodologiyası" /Azərb. Resp. Təh. Naz., ADPU ; tərt. ed. M. T. Əliyeva ; elmi red. J. H. Qədimova. Bakı: ADPU, 2014.- 35, [1] s.: cədv., 20 sm. + [1] elektron optik disk (CD ROM) ; 12 sm.

 

Ali təhsilin magistratura pilləsində musiqi müəllimi hazırlığı üzrə "Xor partiturasının oxunuşu" seçmə fənnin kurikulumu [Mətn] : ixt.: 060108 "Musiqi müəllimliyi" : istiqamət: "Musiqi tədrisinin metodikası və metodologiyası" /Azərb. Resp. Təh. Naz., ADPU ; tərt. ed.: P. Ə. Babayeva, M. T. Əliyeva ; elmi red. J. H. Qədimova. Bakı: [ADPU], 2015.- 34, [1] s.: cədv., 20 sm. + [1] elektron optik disk (CD ROM) ; 12 sm.

 

Ali-Yasin, Şeyx Razi. İmam Həsənin sülhü [Mətn] /Ş.R.Ali-Yasin; mütərcim, Əliyev; red. M.Hüseynova I.- [yersiz]: [s.n.], 2008.- 240 s. ; 20 sm.

 

Alim-Vətəndaş Elməddin Əlibəyzadə 80 [Mətn] /Tərtib edən və ön sözün müəllifi. G.P.Vaqifqızı; Elmi red. H.İsrafilov, V.Osmanlı.- B.: Adiloğlu, 2006.- 476 s.

 

Alimetov Sergey Nəriman oğlu. Mədə-bağırsaq sistemi xəstəlikləri [Mətn]: yemək borusu, mədə və bağırsaq xəstəlikləri S.N.Alimetov, Ş.S.İbrahimova, X.İ.Qurbanova; elmi red. N.B.Hümbətov, rəyçilər İ.T.Abbasov, A.Ə.Axundbəyli Ihissə.- B.: Elm və təhsil, 2011.- 401, [3] s.

 

Alimetov Sergey Nəriman oğlu. Mədə-bağırsaq sistemi xəstəlikləri [Mətn]: mədəaltı vəzi, öd kisəsi, öd yolları və qaraciyər xəstəlikləri S.N.Alimetov, Ş.S.İbrahimova, S.R.Muradova; elmi red. N.B.Hümbətov, A.Ə.Axundbəyli IIhissə.- B.: Elm və təhsil, 2012.- 485, [3] s., [8] v.

 

Alimetov Sərvər Nəriman oğlu. Klinik haşiyələr və laborator meyarlar [Mətn] /S.N.Alimetov, X.Qurbanova; red. Ş. Səlimbəyli; rəyçilər. A.Ə.Axunbəyli, A.M.Əfəndiyev.- B.: Avropa, 2006.- 232 s. şək., cədv

 

Alimetov Sərvər Həsən oğlu. Ürək-qan damar sisteminin nadir xəstəlikləri [Mətn]: etiopatogenezi, diaqnostikası, klinikavə müalicəsi /S.H.Alimetov, A.S.Əliyev; red. Ş. Səlimbəyli.- Bakı: Avropa, 2004.- 200 s. şək

 

Alimlər alim haqqında: Muradxan Paşa oğlu Cahangirov [Mətn] /Tərtibçi. A.M.Səfiyev; Red. və ön sözün müəll. Y.V.Qarayev; AzEA Nizami ad. Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Sabah, 1993.- 36 s.: 1portr

 

Alı. Əsərləri [Mətn] /Aşıq Alı ; tərt. ed. və red. Q. Zimistanoğlu. Bakı: [OL MMC], 2013.- 336, [6] s., [4] v. fotoşək., portr.: faks., 21 sm.

 

Alışanov Hüseyn. Aytənin nəğmələri [Mətn] /H. Kürdoğlu ; tərt ed. İ. Alişanlı ; red. Ş. Alişanlı. Bakı: Sabah, 2009.- 171, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Alışanov Hüseyn. Yurduma qurbandır sözüm [Mətn] /H. Kürdoğlu ; tərt ed. İ. Alişanlı ; red. Ş. Alişanlı ; ön söz. müəl. B. Nəbiyev. Bakı: Sabah, 2005.- 507, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Alışanova Mehriban Nadir qızı. Heydər Əliyev-iqtisadi müstəqilliyimizin banisidir [Mətn] /M.Alışanova; elmi red. və məsləhətçi. Ş.M.Muradov.- B.: Çinar-Çap, 2006.- 212, [2] s.

 Alışarlı Səfər Xəlil oğlu. Sən heç nə bilmirdin... [Mətn]: povest və hekayələr /Səfər Alışarlı; red. Z.Şahsevənli.- B.: Gənclik, 1991.- 208 s.

 

Alıyev Alı Abdulla oğlu( Alı Səfolu). Dərələyəz folklorunun regional xüsusiyyətləri [Mətn].- B.: Dərələyəz-M, 2008.- 68 s.

 

Alıyev İ.H. Qısa iqtisadi lüğət [Mətn]:Bazar iqtisadiyyatı terminləri /İ.H.Alıyev, C.A.Hüseynov, G.Ə.Nağıyeva; Elmi red:S.A.İbadov;Bakı Asiya Universiteti.- B.: Ağrıdağ, 1999.- 96 s.

 

 Aliyev İdris. Abşeron açıqlamaları [Mətn] /İ.Aliyev; [tərc.G.Rzayeva; foto. A.Rzayev; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi]Bakı: [s.n.], [2009] [24] s.

 

Alıyev İsa Hüseyn oğlu. Aqrar sahənin inkişafının əsas maliyyə mənbələri [Mətn] /İsa Hüseyn oğlu Alıyev, Ş. Ə. Məmmədova; Elmi red.. X. Ş. Kərimov; Rəyçilər. V. M. Niftullayev və b.-B.: Elm, 2007.- 227 s.

 

Alıyev İsa Hüseyn oğlu. Aqrar sahənin inkişafının təkmilləşdirilməsi və regionlarda islahatların keyfiyyətcə səmərəli aparılması /İsa Hüseyn oğlu Alıyev; Elmi red.: .M.Niftullayev.- B.: Bakı Univürsiteti, 2004.- 108 s.

 

Alıyev İsa Hüseyn oğlu. Qlobalaşma şəraitində aqrar sahənin dayanıqlı inkişafının təmin olunmasının sosial-iqtisadi problemləri [Mətn]: /İsa Hüseyn oğlu Alıyev; Elmi red. Ş.M.Muradov; AMEA İqtisadiyyat instiutu.- B.: Elm, 2008.- 392 s. cədv

 

Alıyev İsa Hüseyn oğlu. Milli iqtisadiyyat və aqrar sahənin inkişaf problemləri /İ.H.Alıyev; Elmi red.: S.V.Salahov.- B.: Elm, 2006,380 səh.

 

Alıyev Həmid Alıhüseyn oğlu. Azərbaycan Respublikasında mülki müdafiənin yaranması və inkişafı tarixi [Mətn]: 1920-1997-ci illər /H.A.Alıyev; elmi red. M.H.Abasov, E.Ə.Məhərrəmov; Azərb. Milli Elmlər Akad., A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B.: Nurlan NPM, 2005.- 149, [1] s.

 

Alıyev Həmid Alıhuseyn oglu. Mulki mudafiə [Mətn]: sulh və muharibə dövrlərində ehtimal olunan fövqəladə hallar: dərs vəsaiti /H.Alıyev; red. H.O.Ocaqov; rəyci N.A.Dadasov, S.D.Danyalov; Azərbaycan Respublikasə Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Texniki Un-ti.- B.: Sabah, 2004.- 113, [1] s.

 

Alıyev Həmid AlIhuseyn oglu. Radiasiya kimyəvi səraitin praqnozlasdərılması və qiymətləndirilməsi [Mətn]: [dərs vəsaiti] /H.Aliyev; red. Ə.Ə.Məmmədov; rəyci H.O.Ocaqov, S.A.Pasayeva; Azərbaycan Respublikasə Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Texniki Un-ti.- B.: Təhsil, 2003.- 81, [1] s.

 

Alıyev Vaqif. Xocalı göyərçinləri [Mətn]: faciə haqqında yarımçıq kitab /V.Alıyev; red. G.Xudiyeva; sponsor Kürdəmir rayon İcra Hakimiyyəti.- B.: [s.n.], 2011.- 76 s.

 

Alıyeva Şəfəq Alı qızı. Microsoft Office Excel 2003 [Mətn]: elektron cədvəl redaktoru [Mətn] /Şəfəq Alıyeva; Elmi red.: O. Mazanova.- B.: Adiloğlu, 2006.- 102 s.

 

Alıyeva Şəfəq Alı qızı. Word mətn redaktoru [Mətn]: dərs vəsaiti /Şəfəq Alıyeva, İradə Cəfərova, NəbiMahmudov; Elmi red. A.F.Əliyev, O.İ.Mazanova; Rəyçilər. H.N.Tağıyev, Y.B.Sərdarov.- B.: Adiloğlu, 2007.- 60 s.

 

Alkoqollu içkilər, etil (yeyinti) spirti və tütün məmulatları haqqında [Mətn] Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 8 s.

 

Alkoqollu içkilərin etil (yeyinti) spirtinin və tütün məmulatlarının istehsalı, idxalı, satışı [Mətn]: qaydalar Red. heyəti:Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 32 s.

 

Alqortmlər nəzəriyyəsindən məsələlər [Mətn]: dərs vəsaiti /K.Mənsimov, K.Məmmədov, J.Əhmədova, S.Əliyeva; rəyçilər F.G.Feyziyev, C.K.Kazımov, N.X.Aslanova.- Bakı: [Tİ-MEDİA], 2010.95, [1] s. cədv

 

Alqoritmlər nəzəriyyəsi, proqramlaşdırma və EHM-də hesablamalar və "hesablama texnikası və proqramlaşdırma kursları" üzrə laboratoriya işləri dair metodiki göstərişlər [Mətn]: "İskra-1256" mikro-EHM üçün Fortran proqramının tərtib olunması AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Azərb. Texnologiya İn-tu; tərt. ed. H.B.Kuliyevvə b.; red. Q.B.Quliyeva.- Kirovabad [s. n.] 1985.- 69, [3] s.

 

Allahmanlı Mahmud Qara oğlu. Aşıq yaradıcılığının inkişaf mərhələləri [Mətn]: Bakı: Elm və təhsil, 2011. -292 s.

 

Allahmanlı Mahmud Qara oğlu. Çağdaş ədəbi proses problemlər, mülahizələr: [metodik vəsait] /M. Q. Allahmanlı; elmi red. H. Ə. Qasımov; rəyçi A. A. Hacıyev [və b.].-Bakı: [ADPU], 2013.- 100, [1] s.

 

Allahmanlı Mahmud Qara oğlu. Dilə sevgi, yurda sevgi [Mətn]: (araşdırmalar, tədqiqatlar) M. Q. Allahmanlı; red. və ön sözün müəll. Əli Rza Xələfli.-Bakı.- Təknur.- 2011.- 302, [2] s.

 

Allahmanlı Mahmud Qara oğlu. Ədəbiyyat məsələləri [Mətn]: məqalələr: [dərs vəsaiti] /M. Allahmanlı; elmi red., P.Ş.Əfəndiyev; rəyçilər T.C.Novruzov [və b.].- B.: [ADPU], 2009.- 213, [3] s.

 

Allahmanlı Mahmud Qara oğlu. Folklorşünaslıq məsələləri. Məqalələr.-Bakı: Elm və təhsil, 2012. -284 [] s.

 

Allahmanlı Mahmud Qara oğlu. Rasim Gənzəlinin bədii nəsri /M. Allahmanlı; red. P. Əfəndiyev.- B.: Elm və təhsil, 2012. -186, [2] s.

 

Allahmanlı Mahmud Qara oğlu. Təxəllüsü Vaqif, nəzmi dürəfşan [Mətn] : [monoqrafiya] /M. Q. Allahmanlı ; red. P. Ş. Əfəndiyev. Bakı: [Ləman NP], 2017.- 339, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Allahmanlı Məhəmməd. Azərbaycanın Qərb bölgəsinin mənəvi mədəniyyətindən [Mətn]: tarixi-etnoqrafik tədqiqat.-Bakı: Nurlan, 2011.- 176 s.

 

Allahverdiyev Adil M. Qanınla borator tədqiqinin klinik-diaqnostik əhəmiyyəti [Mətn]: dərsvəsaiti /A.M.Allahverdiyev, M.İ.Bağırova; elmi red. S.Ə.Cavadov; rəyçi. T.A.Ağayev, A.M.Əfəndiyev.- B.: Səda, 2003.- 134 s.

 

Allahverdiyev Bayram Vəli oğlu. Kitabşünaslığın əsasları /B.V.Allahverdiyev; red. N.M.Mehrəliyeva.- B.: UniPrint; 2011.- 444, [2] s.,portr. ;20 sm.

 

 Allahverdiyev Cəlal Vaqif oğlu. İrəvan ədəbi mühiti (1920-1950 ci illər) [Mətn] /C.Allahverdiyev; elmi red. Q.Namazov, B.Xəlilov.- B.: Elm, 2010.- 249, [1] s.

 

 Allahverdiyev Əli Lazım oğlu. Fransız dilinin frazeoloji birləşmələrinin sinonimləri [Mətn]: metodik vəsait /Ə. Allahverdiyev; red. Ə.Məmmədova; elmi red. Ç.O.Babaxanova; rəyçi. R.C.Cabbarov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.- B.: Adiloğlu, 2009.- 238, [2] s.: 20 sm.

 

 Allahverdiyev Əlövsət V. Beynəlxalq hüquqda insanlıq əleyhinə cinayətlər [Mətn] : dərs vəsaiti /Ə. V. Allahverdiyev ; elmi red. L. H. Hüseynov ; məsul red. Ə. İ. Əliyev ; red. K. S. Kərimli. Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 373, [3] s.: portr., 20 sm.

 

 Allahverdiyev Fazil Novruz oğlu. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində eroziya prosesi, erməni təcavüzü nəticəsində əmələ gələn hərbi eroziya, onun ekosistemlərə və ekoloji duruma təsiri [Mətn] /F. Allahverdiyev; elmi red. B. Q. Şəkuri (ön söz). B.: MBM, 2010. 207, [1] s.: cədv., fotoşək., şək., port

 

Allahverdiyev Fazil Novruz oğlu. Qarabağın dağətəyi zonasında işğaldan azad olunan torpaqların çirklənməsi, pozulması və deqradasiyası [Mətn]: Hərbi eroziya və onun fəsadları /F.N.Allahverdiyev; Elmi red. B.Q.Şəkuri.- B.: MBM, 2006.- 112 s.

 

Allahverdiyev Fazil Novruz oğlu. Qarabağın dağətəyi zonasında eroziya prosesi, hərbi eroziya nəticəsində torpaqların pozulması, çirklənməsi və deqradasiyası [Mətn] /F.N.Allahverdiyev; Elmi red. və ön sözün müəll. B.Q.Şəkuri.- B.: MBM, 2007.- 200 s. portr., şək., cədvəl

 

Allahverdiyev Həsən Bəkir oğlu. İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları [Elektron resurs]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti H.B.Allahverdiyev; rəyçilər İ.Ş.Qarayev, Ə.A.Hacılı.- B.: İqtisad Un-ti nəş-tı, 2009.-342 s.

 

Allahverdiyev Həsən Bəkir oğlu. Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik H.B.Allahverdiyev (elmi red.), K.S.Qafarov, Ə.M.Əhmədov; rəyçi A.Ş.Şəkərəliyev, N.M.Meybullayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B.: [İqtisadUniversiteti], 2012.- 507, [1] s.

 

Allahverdiyev Həsən Bəkir oğlu. Strateji planlaşdırma ali məktəblər üçün dərslik /H.B.Allahverdiyev (elmi red.), K.S.Qafarov (red), Ə.M.Əhmədov (red); rəyçi A. Ş.Şəkərəliyev, M.X.Meybullayev.- Bakı: Nasir, 2004.- 214, [2] s.

 

Allahverdiyev İdris Hümbət oğlu Azərbaycanda arıçılıq İdris Allahverdiyev; Məsləhətçi: M.N Əliyev, Rəyçilər: E.B Bəşirov.- B.: Kür, 2001 188 səh. 1 portr., cədvəl 20 sm.

 

Allahverdiyev Qaley Əli oğlu. XI əsr Azərbaycan ədəbiyyatşunaslığı məsələləri: (Xətib Təbrizinin "Şərh Əl-Həmasə" kitabı əsasında) /Q.Allahverdiyev; Şərq Araşdırmaları Mərkəzi-2.- B.: 2004.- 286 s.

 

Allahverdiyev Qaley Əli oğlu. Nəsimi gəzən yerlər [Mətn] /Q. Allahverdiyev.- B.: Sabah, 1995.- 93 s.

 

Allahverdiyev Qərib Vəli oğlu. Azadlıq [Mətn]: sosial-fəlsəfi təhlil: monoqrafiya Q. Allahverdiyev; elmi red. İ.Ə.Həbibbəyli; rəyçilər. İ.M.Hacıyev, K.A.Əzimov.- B.: [ s.n.] 2008.- 360, [1] s.

 

Allahverdiyev Sabir Salman oğlu. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının və hüququnun əsasları [Mətn]: Dərslik /Sabir Abdullayev; Elmi red.: E.Əliyev; Rəyçilər: N.Əhmədov, F.Süleymanov, R.Dünya-malıyeva; Odlar Yurdu Universiteti.- B.: Digesta, 2006.- 335 s.

 

Allahverdiyev Sabir Salman oğlu. Azərbaycan Respublikasının müəlliflik və patent hüququ: Mühazirə kursu /S.Allahverdiyev; İxtisas red.: M.M.Seyidov; Ön söz: E.B.Məmmədov; Rəyçi: B.Qəribov, B.Əsədov, F.Ağabəyova. B.: 2000. 356 səh

 

Allahverdiyev Sabir Salman oğlu. Azərbaycan Respublikasının mülki hüququ. Ümumi hissə [Mətn]: I cild I kitab: Dərslik /S.S. Allahverdiyev; Red.: S. Səlimov və b.- B.: Digesta, 2003.- 976 s.

 

Allahverdiyev Sabir Salman oğlu. Azərbaycan Respublikasının mülki hüququ. Xüsusi hissə [Mətn]: I cild II kitab: Dərslik /S.S.Allahverdiyev; Red.: S.Səlimov və b.- B.: Digesta, 2003.- 736 s.

 

Allahverdiyev Sabir Salman oğlu. Nəqliyyat müqavilələri [Mətn]: nəqliyyat qanunvericiliyinin elmi-praktiki kommentariyası /S.S.Allahverdiyev; elmi və məsul red. E.Əliyev; Odlar Yurdu Un-ti I hissə.- B.: Digesta, 2005.- 335, [1] s.

 

Allahverdiyev Sabir Salman oğlu. Şərəf, ləyaqət və işgüzar nüfuzun mülki-hüquqi üsullarla məhkəmə müdafiəsi: Azərbaycan Respublikası MM-in 23-cü maddəsinin elmi-praktiki kommentariyası /S.S.Allahverdiyev; Məsləhətçi: E. Abdullayev; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- B.: Digesta, 2006,144 səh.

 

Allahverdiyev Səttar Şahverdi oğlu. Azərbaycan tarixi [Mətn]: Abituriyentlər üçün vəsait /S.Allahverdiyev, Ə.Haqverdiyev, M.Behbudov; Red.: Qərib Qarannı; Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu.- B.: Müəllim, 2005.- 336 s.

 

Allahverdiyev Səttar Şahverdi oğlu. Yeni tarix 9 (1640-1830) [Mətn]: 9-cu sinif şagirdləri üçün dərs vəsaiti /S.Allahverdiyev; Rəyçilər. V.Z.Piriyev, M.Əmirov; Red. Q.Qarannı.- Bakı: Nərgiz, 2001.- 228 s.
 

Allahverdiyev Səttar Şahverdi oğlu. Ümumi tarix: Qədim dünya tarixi: Orta əsrlər tarixi [Mətn]: Yuxarı sinif şagirdləri və abituriyentlər üçün vəsait /S.Allahverdiyev, Ə.Haqverdiyev; Red.: Q.Qarannı; Rəyçilər: V.Piriyev, S.Məmmədov, O.Sultanov; Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu.- B.: Müəllim, 2006.- 234 s.

 

Allahverdiyev Vaqif Saleh oğlu. Sabit və dəyişən gərginlik çeviriciləri: [Mətn] / V.S.Allahverdiyev; Red.: Ə.Ə.Abdullayev; Rəy verənlər: İ.M.Abdullayev, N.Kazımov. B.: Çaşıoğlu, 1999. 200 səh. cədv., ill

 

Allahverdiyev Səməndər Səfər oğlu. İdman terminlərinin izahlı lüğəti [Mətn] /müəl., tərt.: S.S.Hüseynov, S.İ.Allahverdiyev; baş red. S.Sadıqova; red.: D.Quliyev, V.Quliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akad., Təhsil Resp. İdman Mərkəzi.- Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 551, [1] s.: 25 sm.

 

Allahverdiyeva M.A. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları fənnindən məsələlər və testlər [Elektron resurs]: dərs vəsaiti M. A. Allahverdiyeva, B.N.Manafov; elmi red. K.P.Paşayev; rəyçilər A.Səmədov, H.Abbasov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU.- B.: İqtisad Un-ti nəş-tı, 2011.- 271 s.

 

Allahverdiyeva Müslümat Allahverdi qızı. Beynəlxalq marketinq [Mətn]: dərslik /M.A.Allahverdiyeva; elmi red. E.N.Kərimov; rəyçi. İ.A.Kərimli, T.Ş.Şükürov.- B.: [İqtisad Universiteti], 2010.- 442, [1] s.

 

Allahverdiyeva Müslümat Allahverdi qızı. Beynəlxalq marketinq [Mətn]: dərslik M.A.Allahverdiyeva; elmi red. E.N.Kərimov; rəyçi. İ.A.Kərimli, T.Ş.Şükürov.- B.:: [İqtisad Universiteti] 2011.- 440 s.

 

Allahverdiyeva Zəhra. Azərbaycanda Nizamişünaslığın təşəkkülü və inkişafı (XX əsrin 40-cı illəri) /Z.Allahverdiyeva; elmi məsləhətçi R.Əliyev; elmi red. T.Kərimli; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B.: Nurlan, 2007.- 223 s.; 22 sm.

 

Allahyarov Hüseyn Alon oğlu. Zirzəmidə qətl [Mətn] H.Allahyarov; Red. Ü.Mirzəyeva.- B.: Nasir, 2002.- 220 s.

 

Allahyarova Tahirə. Azərbaycanda siyasi partiyalar: seçkidən seçkiyə [Mətn] /T.Allahyarova, F.Məmmədov; elmi red. E.Nuriyev; Dizayner: İ.Məhəmmədli; [Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi]Bakı: CBS-PP MMC, 2010.- 146 s., ill., port.; 19 sm.

 

Allahyarova Tahirə Bəkir qızı. Sinergetika-I.Sinergetik ontologiya: Təbiətin vəhdətdə özünütəşkili [Mətn] /T.B.Allahyarova; Elmi red.: H.İmanov.- B.: Elm, 2005.- 376 s.

 

Allerqologiya, immunologiya və immunoreabilitasiya üzrə Azərbaycanın I Milli Konqresinin materialları [Mətn]: 26-27 mart 1999-cu il. B.: 1999. 298 s. ill., cədvəl

 

Ali məktəblər nəzdindəki hazırlıq şöbələri üçün kimyadan proqram [Mətn] /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji İn-tu.; tərc. ed. Ə.Xəlilov; red. R.Əliyev.- B.: [s. n.], 1982.- 9, [2] s.

 

Alimetov Sergey Nəriman oğlu. Tənəffüs sistemi xəstəlikləri [Mətn]: [dərslik] /S.N.Alimetov, Ş.S.İbrahimova; rəyçi N.A.Abbasov, A.Ə.Axunbəyli.- Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 407, [1] s.

 

Alman dili: Ali məktəb tələbələri üçün dərslik /F.Yadigar, B.Həmzəliyeva, F.Aslanov, D.Veysəlova; Elmi red.: M.H.Səfərov Cild I hissə.- B.: Maarif, 2000.- 328 səh.: şəkilli, 20 sm.
 

Alman ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: İki cilddə /Tərc. edən. H. Arzulu, Ə. Nəcəfov, A. Mollayeva, V. Hacıyev, A. Abbasova. - I cild. - Bakı: Şərq-Qərb, 2006. - 440 s.

 

Alman ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: İki cilddə /Tərc. edən. G. Həsənzadə, S. Hüseynova, T. Elçin. - II cild. - Bakı: Şərq-Qərb, 2006. - 376 s.

 

Almanca-Azərbaycanca lüğət [Mətn]: lüğətə təxminən 40000 söz və söz birləşməsi daxil edilmişdir: A-Z /red. Ç. Qurbanlı; [tərt. ed. R. Babayeva və b. ] [burax. məs. Ə. Güləliyev]Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 647, [1] s.

 

Almaniyanın siyasi sistemi [Mətn] Tərtibçi-müəllif: A.Mollazadə; "İnam" Plüralizm Mərkəzi.- Bakı: Azərbaycan, 1998.- 24 s.

 

Almanlar Azərbaycanda [Mətn] /Ç. Abdullayev, B. Quliyeva; Tərcüməçi. Y. Mürşüdov, E. Musayev; Alman-Azərbaycan Cəmiyyəti.-B.: [Azərbaycan], 1992. - 44 s.

 

"Almanlar Azərbaycanda", almanların Azərbaycanda məskunlaşmasının 190 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi praktik konfrans (2009 ; Bakı ) Almanlar Azərbaycanda məskunlaşmasının 190 illiyinə həsr olunmuş "Almanların Azərbaycanda" Beynəlxalq elmi praktik konfransın materialları [Mətn] : [6-7 aprel 2009, Bakı : 12 aprel, Göygöl rayonu] /Bakı Slavyan Universiteti ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; Alman-Azərbaycan Cəmiyyəti. B:. BSU, 2009. 99, [1] s. portr., ill

 

Alməmmədov Musa Səməd oğlu. Ali riyaziyyat kursundan mühazirələr [Mətn]: iqtisad universitetləri üçün dərs vəsaiti M.S.Alməmmədov, N.A.Mikayılov; elmi red. R.M.Rzayev; rəyçi R.M.Rzayev, Y.Ş.Səlimov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B.: [Təhsil NPM], 2007.- 472, [1] s.

 

Alməmmədov Musa Səməd oğlu. Xətticəbr, analitik həndəsə, riyazi analiz kurslarından məsələ və misalhəllinə rəhbərlik [Mətn]: [dərs vəsaiti] M.S.Alməmmədov, M.İ.Qarayev, T.H.Quluzadə; elmired. R.M.Rzayev (rəyçi); rəyçi Y.Ş.Səlimov.- B.: 2012.- 783, [1] s.

 

Alməmmədov Musa Səməd oğlu. Riyazi analiz, ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikadan mühazirələr [Mətn]: iqtisad universitetləri üçün dərslik /M.Alməmmədov; elmi red. R.M.Rzayev; rəyçilər R.M.Rzayev; Y.Ş.Səlimov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqt. Un-ti.- B.: [s. n.], 2010.- 656, [1] s.

 

Alməmmədova Səbinə Məmməd qızı. Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasının dili. [ monoqrafiya]. Bakı : Elm , 2010. 163, [1] s.

 

Alməmmədova Səbinə Məmməd qızı. İngilis dilində zamanlar sistemi metodik vəsait /S. M. Alməmmədova; məsləhətçi R. İsmayılov; elmi red. İ. Tahirov; rəyçi. M. Mahmudov, M. Əsədova, Y. Süleymanov; Azərb. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.-Bakı: [s. n.], 2013.- 109, [1] s.

 

Alməmmədova Səbinə Məmməd qızı. Şifahi nitqin inkişafı üçün ingilis dilində mətnlər və tapşırıqlar toplusu dərs vəsaiti /S. Alməmmədova; məsləhətçi R. İsmayılov; elmi red. İ. Tahirov; rəyçilər M. Mahmudov, M. Əsədova, Y. Süleymanov.-Bakı: AzTU, 2012.-227, [1] s.

 

Alovlu Xıdır. Həqiqətin tarixi- tarixin həqiqəti [Mətn] / X.Alovlu Birinci cild.- B.: Nurlan, 2004.- 304 s.

 

Alovlu Xıdır. İttiham [Mətn] /Xıdır Alovlu. B.: 1999. 111 s.

 

Altıdilli izahlı ensiklopedik coğrafiya terminləri lüğəti: Azərbaycan-Rus-İngilis-Alman-Fransız-Türk dilləri /Tərtib edənlər: Ş.G. Həsənov, Q.Ş.Məmmədov, S.B.Məmmədov və b.; Azərbaycan Respublikası "Təhsil" Mərkəzi.- B.: Təhsil, 2005.- 235 s.

 

Altıyaşlıların məktəbə hazırlanmasının nəzəri və praktik problemləri [Mətn]: metodik tövsiyə /AzSSR Maarif Nazirliyi Azərb. Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İn-tu; tərt. ed. Y.Ş.Kərimov; red. Ə.R.Əfəndizadə.- Bakı: [s. n.], 1982.- 19, [1] s. ; 20 sm.
 

Alümin filizlərindən alümin-oksidi alınması ardıcıllığının gəlir-çıxar hesabına dair metodik göstəriş [Mətn] /Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ç. İldırım adına Azərb. Politexnik İn-tu; tərt. T.D.İsrafilov; elmi red. R.İ.Şükürov; rəyçi. V.Z.Əhmədov.- B.: Ç.İldırım adına AzPİ, 1984.- 79, [1] s.

 

"Alüminium" Beynəlxalq Müasir İncəsənət Biennalesi (IV ; 2009 ; Bakı) Apokalipsis və ya ümumi harmoniya? 2012 [İzomaterial] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; ARİ ; sponsor. AZAL [və b.] ; [ön söz Ə. Qarayev ; dizayn R. Axundzadə ; üz qabığı İ. Talıbov ; foto. Y. Varnovskiy, F. Məmmədova] B.: [s.n.], [2009].140 s. fotoşək., portr., şək

 

Alüminium istehsalı [Mətn] /C.İ.Səfərov, Ş.İ.Mustafayev, N.R.Məlikov, A.Z.Əsgərov; elmi red. T.D.İsrafilov I hissə.- B.: Elm, 2007.- 179, [1] s.

 

Amadu Jorji. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /J.Amodu; tərc. ed. və ön söz. müəl. İ.Əlfioğlu; red. M.Qarayev; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- B.: Şərq-Qərb, 2009.- 621, [2] s.

 

Amanova Solmaz Bayramqulu qızı. Qız və qızılgül [Mətn]: [şeirlər] S.B.Amanova; red. N.Muxtarova.- B.: Gənclik, 2001.-80 s.

 

 Amaşov Əflatun. Media və hakimiyyət [Mətn] /Ə.Amaşov, Q.Əlibəyli; Red.: Ə.Məmmədov, F.Cəfərli; Azərbaycan Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi.- B.: 2002.- 152 s.

 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konstitusiyası: (17 oktyabr 1787-ci il). -B.: Qanun, 2005.-24 s.

 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konstitusiyası.-Bakı, 1999.-24 s.

 

Amerika qanunları necə yaradılır /Ön söz: N.Cinqriç; Təshih etmiş və müasirləşdirmişdir: E.F.Uillet; İngiliscədən tərcümə edən: V.Aslanov; Birləşmiş Ştatlar Nümayəndələr Palatası. Qanun təshihi şurası [Yersiz] 1999.- 74 s.

 

Amerika tarixinin əsas cəhətləri /Fotoşəkillər: Şere Conson-Cordan; Rəssam: Barbara Morqan; İngiliscədən: Vaqif Aslanov; Naşir: Hovard Sinkota [Yersiz]: Birləşmiş Ştatlar Məlumat Agentliyi, 1999.- 406 s.

 

 Amnistiya aktları [Mətn]: amnistiyanın tətbiqinə dair qanunlar və Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra verilmiş amnistiya aktları burax. məs. Ə.Hüseynov.- B.: Digesta, 2013.- 103, [1] s.

 

 Amnistiya haqqında normativ aktlar (1991-1998) [Mətn]. B.: Qanun, 1999. 48 s

 

Amosov Nikolay Mixayloviç. Sağlamlıq haqqında düşüncələr [Mətn]: azərbaycan dilinə tərcümə /N.M. Amosov; tərc. ed. A.Tahirova.- B.: Azərnəşr, 1989.- 165, [2] s.

 

Ana dilinin tədrisi metodikasından metodik göstərişlər [Mətn]: ibtidai təhsil pedaqogikası və metodikası "fakültəsinin qiyabi şöbəsinin III-V kurs tələbələri üçün /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Ped. İn-tu; tərt. ed. M.Q.Məmmədov; red. S.Quliyeva.- B.: [V.İ.Lenin ad. APİ], 1984.- 58, [1] s.

 

Ana vətən [Mətn] (Ana vətən haqqında şerlər) /tərt. ed. Q.Ə.Vəkilov.- B.: Maarif, 1989.- 159, [1] s.

 

Analitik kimyadan kurs işlərinə dair metodik göstəriş [Mətn]: /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V. İ. Lenin adına Azərb. Dövlət Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. N.A.Verdizadə, M.H.İsgəndərov, S. M. Şirəliyeva, B.: APİ, 1986.- 47, [1] s.

 

Analitik kimyanın əsasları: 2 kitabda Kimyəvi analiz metodları [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /Elmi red.: F.M.Çıraqov; Tərcüməçi və ön söz: R.Ə.Əliyeva II kitab.- B.: BDU, 2007.- 574 s.

 

Analoq və rəqəm ölçmə qurğuları [Mətn]: dərslik R.Q.Məmmədov (elmi red.), T.M.Qasımzadə, F.K.Tağıyev, N.P.Mustafayeva; rəyçi T.Ə.Həsənov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- B.: [ADNA] 2012.- 339, [1] s.

 

Anar. Dədə Qorqud Anar; Rəssam: İ.Məmmədov;Önsöz: H.Araslı.- B.: Yurd, 1999.- 85 s.

 

Anar. Dədə Qorqud Dünyası [Mətn] Anar; Red.: M.Əhmədov; "Kitabi-Dədə Qorqud" Dastanının 1300 illiyi üzrə Dövlət Komissiyası. Bakı: Yeni Nəşrlər Evi, 1999.- 192 s.

 

Anar. "Molla Nəsrəddin" 110 il sonra [Mətn] /Anar ; red. E. İsgəndərzadə. Bakı: Vektor, 2016.- 157, [3] s.: ill., 18 sm.

 

Anar. Mübarizə bu gün də var [Mətn] Rəsul Rzanın həyatı vəyaradıcılığı haqqında düşüncələr /Anar; Red.: Arif Əmrahoğlu; Üz qabığındakı portretin müəllifi: Tahir Salahov.- B.: Nurlan, 2002.- 531 s.

 

Anar. (Rzayev Anar Rəsul oğlu). Seçilmiş əsərləri [Mətn] Anar; red. hey. Ə.Quliyev (baş red.)və b.; tərt. A.Əmrahoğlu; ön sözün müəllifi. N.Cəfərov; red. R.Məcid.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 488 s.

Anar. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Anar.- B.: Lider, 2004. -416 s.

 

Anar. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə. Hekayələr, povestlər /Anar; ön sözün. müəl. Y.Qarayev; [red. Ü.Kürçaylı] 1cild.- B: Azərnəşr, 1988.- 398, [2] s. , portr, şək. ; 21sm.

 

Anar. Şeir yazmaq bir həvəsdi [Mətn]: şeirlər Anar.- B.: Nurlan, 2007.- 247, [1] s.

 

Anar Süsən. Bu dünya sənsiz [Mətn]: şerlər /Süsən Anar; Red. H. Sadıqova.- B.: Azərnəşr, 2007.- 106 s., 1 portr

 

Anatomik terminologiya [Mətn]: [terminoloji lüğət] /çapa haz., red. V.B.Şadlinski.- B.: "Zərdabi LTD" MMC, 2009.- 278, [2] s.: cədv., 28 sm.

 

Anbar əməliyyatları [Mətn]: tədris vəsaiti M.M.Zeynalov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, D.Bünyadzadə ad. Azərb. Xalq Təsər. İn-tu Zeynalov, M.M.- B.: [s.n.] 1976.- 40, [2] s. cədv. 20 sm.

 

Andersen Hans Kristian. Nağıllar [Mətn] /Hans Kristian Andersen; tərcümə edən. M.Rzaquluzadə; ön sözün müəllifi. Şahin Xəlilli.-B.: Öndər, 2004. -160 s.

 

Andriyanov Viktor İvanoviç, Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu. Heydər Əliyev.- B, 2008.- 559 s.

 

Anninski Lev Aleksandroviç. Ceviz ləpəsi [Mətn]: [ədəbi məqalələr] /Lev Anninski; tərc. ed. M.Qocayev (ön söz müəl.), E.Başkeçid; elmi red. R.Əliyev.- B.: Kitab aləmi, 2011.- 605, [1] s.

 

Anomal uşaqların həyata hazırlanmasının bəzi məsələləri [Mətn]: metodik tövsiyə /Azərb. SSR Maarif Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Pedoqoji Elmlər İn-tu; hazırlayan. S.Qasımov; red. X.Məmmədov.- B.: [s. n.], 1985.- 19, [1] s.

 

Anomal uşaqların təlim və tərbiyəsində, biliklərə yiyələnməsində pedaqoji xüsusiyyətlərin öyrənilməsi[Mətn]: (metodik tövsiyə) /Red. V.Qurbanov; Hazırlayan N.M.Xudiyev; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elimlər İnstututu.- B.: 1992.- 68 s.

 

Antik ədəbiyyat antologiyası [Mətn]: iki cilddə /Tərtib edəni. Ə.Sultanlı; Ön söz. T.Novruzov I cild.- B.: Avrasiya press, 2006.- 496 s.

 

Antik ədəbiyyat antologiyası [Mətn]: 2 cilddə /Tərtib ed. Ə.Sultanlı II cild.- B.: Avrasiya press, 2006.- 264 s.

 

Antik ədəbiyyat müntəxəbatı [Mətn] Red.: G.Ələkbərqızı; Ön söz: T.Novruzov I kitab.- Bakı Gənclik 1999.- 432 səh.

 

ANTİkorrupsiya [Mətn]:]: Sənədlər toplusu /Layihənin rəhbəri: V.Novruzov; Məsləhətçi: L.Hüseynov; Tərt. və buraxılışa məsul: Ş.Yaqubov.- B.: 2005.- 244 s.

 

Antikorrupsiya qanunvericiliyi və onun tətbiqi [Mətn]/Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi; [ön söz Z.Qaralov].- Bakı: [s. n.], 2015.- 267, [1] s. portr,ill

 

Apayev Telib Aydınbəy oğlu. Mexanikanın əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /T.A.Apayev; M.F.Əfəndiyev; Red. A.Ə.Qılmanov; Rəyçilər. F.A.Əhmədov, A.Y.Mahmudov, B.A.Haqverdiyev; Tusi N. adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti II hissə.- B.: N.Tusi adına ADPU, 1993.- 116 s. ill

 

Apoyev Bayram Fəti oğlu. Müşahidə gündəliyi [Mətn]: dördillik ibtidai məktəbin IV sinif şagirdləri üçün /B.F.Apoyev, L.B.Rzayeva.- B.: Maarif, 1989.- 72 s.

 

Apoyev Bayram Fəti oğlu. Nizami Gəncəvinin pedaqoji görüşləri [Mətn]: monoqrafiya /B. Apoyev.- B.: Adiloğlu, 2008.- 242, [2] s., portr.

 

Apoyev Bayram. Nizami Gəncəvi irsindən pedaqoji prosesdə istifadə işinin sistemi dərs vəsaiti /B. F. Apoyev; rəyçi. X. Yusifli, Ş. Tağıyev, A. Abbasov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Bakı: Mütərcim, 2012. - 211, [2] s.

 

Apoyev Bayram Fəti oğlu. Öz gülüm-gül ömrüm [Mətn] /B. F. Apoyev ; red.: S. Orucoğlu, S. Mirhəsən. Bakı: Nərgiz, 2015.- 303, [1] s.: portr., ill., rəngli ill., 21 sm.

 

Aqronomun məlumat kitabı [Mətn]: Taxılçılıq üzrə /H.C.Ağayev, İ.İ.Adıgözəlov, İ.C.Qəmbərov və b.; rəyçi. X.O.Güləhmədov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 239, [1] s.

 

Aran Səyyad. Xaosdan sabitliyə [Mətn]: məqalələr, intervülər, şərhlər Nəşr 163 /S.Aran; Red.: S.Nəzərli, N.Rəhimqızı.- B.: Azərbaycan Ensklopediyası NPT; 1999.- 404 s.

 

Aran Səyyad. Üfüqdə Nobel sülh mükafatı görünür /Səyyad Aran.B.: Azərbaycan, 2003.- 304 s.

 

Arani Tağı. Dəfaiyyə [Mətn] /A.Tağı; müq. Q.Kəndlli; tərc. ed. C.Mücri; red. F.X.Həmizə.- B.: Azərbaycan Ruznaməsi Nəşriyyatı, 1961 [1340].- 43, [2] s.

 

Aranlı Malik İsmayıl oğlu. (Qəhrəmanlı) Əyləncəli riyaziyyat [Mətn]: şagirdlər, tələbələr və müəllimlər üçün vəsait /M.İ.Aranlı; elmi red. M.B.Ə.Babayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İnstitutu.- B.: MBM, 2014.- 350, [2] s. ill., cədv., portr

 

Aranlı Yavər. İntiqam: povestlər və hekayə Yavər Aranlı; Rəssam: Nazim Yunusov; Red.: Zülfüqar Şahsevənli B.: Gənclik, 2002.- 144 səh.

 

Araslı Həmid Məmmədtağı oğlu. XVII-XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi ali məktəblər üçün dərslik /H.Araslı; red. M.H.Təhmasib; S.M.Kirov ad. Azərb. Döv. Un-ti.- B.: Azərb. Un-ti, 1956.- 324, [4] s.

 

Araslı Həmid Məmmədtağı oğlu. Aşıq yaradıcılığı /H.Araslı; red. T.Bayram; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, Respublika Xalq Yaradıcılığı Evi.- B.: Birləşmiş, 1960.- 135, [1] s.

 

Araslı Həmid Məmmədtağı oğlu. Azərbaycan ədəbiyyatı: arixi və problemləri [Mətn]: (seçilmiş əsərləri): bir cilddə /H.Araslı; red. N.Araslı; AzEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Gənclik, 1998.-732 s.: portr., fotoşək

 

Araslı Həmid Məmmədtağı oğlu. İmadəddin Nəsimi [Mətn]: həyat və yaradıcılığı H.Araslı; [red. M.Quluzadə]B.: Azərnəşr, 1972.- 73, [3] s.

 

Araslı Həmid Məmmədtağı oğlu. Nizami və vətən [Mətn] H.Araslı; SSRİ Elmlər Akademiyası - Azərbaycan Filialı Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu; Red.: M.Arif.- Bakı:Azərbaycan, 1943.- 23 s.

 

 Araslı Nüşabə Həmid qızı. Ədəbiyyat [Mətn]: Orta ümumtəhsil məktəblərinin VII sinifi üçün dərslik /N.Araslı.-Bakı: Maarif, 1994.- 248 s. , portr. ; 21 sm.


 Araslı Nüşabə Həmid qızı. Ədəbiyyat [Mətn]: Orta ümumtəhsil məktəblərinin VII sinifi üçün dərslik /N.Araslı.- Bakı: Maarif, 1996.- 248 s. , şək. ; 21 sm.

 

 Araslı, Həmid Hacı Məmmədtağı oğlu. Böyük Azərbaycan şairi Füzuli [Mətn] :H. Araslı ; [red. M. Əlizadə] :Bakı:Uşaqgəncnəşr,1958.310, [2] s,[7] v.faks, şək, portr: 20 sm.
 

Araz çayı [Mətn]:/ Hidrologiya, ekologiya, irriqasiya /Red. İ. Mustafayev; "Ruzgar" ekoloji Cəmiyyəti.- B.: Adiloğlu, 2006.- 72 s.

 

Araz Məmməd. Atamın kitabı [Mətn]: şeirlər və poema /M.Araz.- B.: Gənclik, 1974.- 167, [1] s.

 

Araz Məmməd. Aylarım, illərim [Mətn]: şerlər və poemalar /M.Araz.- B.: Yazıçı, 1979.- 223, [1] s.

 

Araz Məmməd. Daş harayı [Mətn]: Şeirlər /M.Araz.- B.: Yazıçı, 1992.- 256 s.

 

Araz Məmməd. Dünya düzəlmir... [Mətn]: Şerlər /M.Araz; Tərtib edəni: Ə.Sayılov; Ön söz: T.Mahmud.- B.: 1992.- 79 s.

 

Araz Məmməd. Dünya sənin, dünya mənim... seçilmiş şeirlər/A.Məmməd; tərt. ed. və çapa hazırlayan S.Əbülfəzqızı; red. R.Cabbarlı; [fransız dilinə tərc. ed. Ş.Zaman]Bakı: Elm və təhsil, 2011.- [95] s. + [111] s.

 

 Araz Məmməd. Əsgər andı [Mətn] /A.Məmməd; Tərtib edəni: G.Fətəliqızı; Red.: Ş.İbrahimova.- Bakı: Araz, 2003.- 100 s.

 

 Araz Məmməd. Həyatın və sözün rəngləri [Mətn] /M.Araz; [red. Z.Sultanov]Bakı: Gənclik, 1975.- 134, [2] s. ; 20 sm. .

 

 Araz Məmməd. Qayalara yazılan səs [Mətn] /M.Araz; Red. C.Məmmədzadə; Tərt. edəni, ön sözün müəllifi, tərcümeyi-hal göst. və bibl. müəllifi. İ.Həbibbəyli.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 128 s. ; 16 sm.

 

Araz Məmməd. "Mən özüm bilirəm nəçiyəm, nəyəm!" /Red.: Ş.Məmməqızı.- B.: Çinar-Çap, 2006.- 582 s.

 

 Araz Məmməd. Oxucuya məktub [Mətn]: şeirlər /M.Araz.- Bakı: Gənclik, 1978.- 228, [4] s. , portr. ; 16 sm.
 
 Araz Məmməd. Ocaq başında [Mətn]: şeirlər və poemalar /M.Araz; [red. Ağasəfa] Bakı: Yazıçı, 1988.- 240, [6] s. ; 17 sm.

 

Araz Məmməd. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə. I cild /Məmməd Araz; ön sözün müəl. Y. Qarayev, tərt. ed. G. Fətəli qızı.- B., Lider, 2004.- 224 s.

 

 Araz Məmməd. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə. II cild /Məmməd Araz; ön sözün müəl. Y. Qarayev, tərt. ed. G. Fətəli qızı.- B., Lider, 2004.- 232 s.

 

Araz Məmməd. (İbrahimov Məmməd İnfil oğlu). Seçilmiş əsərləri [Mətn]: dörd cilddə M.Araz; tərt. ed. G.Fətəli qızı; red. İ.Tuncay I cild.- B.: Ozan, 2003.- 348 s.

 

Araz Məmməd. (İbrahimov Məmməd İnfil oğlu) Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Məmməd Araz; baş red. Ə.Quliyev; tərt. ed. və ön sözün müəllifi. A.Abbas; red. İ.Həbibbəyli; rəs. L.Salamova.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 384 s. 1 portr.

 

 Araz Məmməd. Sənətdə son mənzil olmur Publisistika I kitab /Məmməd Araz; Tərt.ed.: G.Fətəli qızı; Red.: Q.Əzizxanlı.- B.: Adiloğlu, 2001.- 438 s.

 

 Araz Məmməd. (İbrahimov Məmməd İnfil oğlu) Yol ayrıcında söhbət [Mətn] /M.Araz; Red.: A.Abbas; Tərtibçi: G. Məlikməmmədova.- B.: Azərbaycan, 1997,318 s. ill., portr

 

 Araz Məmməd. Yol ayrıcında söhbət [Mətn] /M.Araz; Red.: A.Abbas; Kitabın tərtibcisi: G.Məlikməmmədova.-Bakı: Azərbaycan, 1998.- 320 s. , ill., portr. ; 20 sm.
 

Araz Məmməd. Vətən deyin [Mətn] /Məmməd Araz; Red.: Aqil Abbas; Tərt. ed.: Gülxanım Fətəli qızı.- B.: Adiloğlu, 2003.- 149 s.

 

Məmməd Araz - 60. Millilik və bəşirilik [Mətn] /Tərtib edəni. İ.Ə.Həbibbəyli; Red. İ.Z.Səfərov, H.M.Həşimov.-Bakı: Azərnəşr, 1993.- 55 s.

 

Arazlı Abbas. Məktəb dünyası [Mətn]: Bədii, publisistik və metodik məqalələr toplusu /A. Arazlı. B.: Çaşıoğlu, 1999. 96 s.: portr., fotoşək., cədvəl
 

 Arazoğlu. Müxtəsər Azərbaycan tarixi. /Arazoğlu. Bakı, 2002. 163 s.

 

Arif Emin. Erməni iddialarının siyası mahiyyəti [Mətn]n]/ /E.Arif; elmi red.: H.Həşimli; Azərbaycan MEA Naxçıvan bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu.- B.: Nurlan, 2006.- 187 s.

 

  Arif Emin. İngiltərənin geosiyasi maraqlarında Erməni məsələsinin yeri və Azərbaycana təsiri (1917-1920) [Mətn]: (Böyük Britaniyanın arxiv materialları əsasında /E.Arif (Şıxəliyev); elmi red. İ.Hacıyev; AMEA, Naxçıvan bölməsi, Tarix, etnoqrafiya və arxeologiya İn-tu. Bib-ID. vtls000518671.- Naxçıvan: [Əcəmi NPB], 2016.- 142, [1] s.: faksimile

 

Arif Emin. (Şıxəliyev Emin Arif oğlu). Geosiyasi maraqların toqquşması kontekstində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi [Mətn] :- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2018.- 382, [2] s.: 23 sm.

 

Arif Emin. (Şıxəliyev Emin Arif oğlu). Müasir səlib yürüşlərinin hədəfi: terrorizm, yoxsa İslam?! [Mətn] :- Naxçıvan: Əcəmi, 2019.- 151, [1] s.: 20sm.

 

Arif Hüseyn. H.Arifə həsr olunmuş şeirlər [Mətn] Hüseyn Arif; topl. və red. Z.Hüseynzadə; [naşir A.Fəttahova] Cild 7.- B.: [MBM] 2014.- 335, [1] s.

 

Arif Hüseyn. H.Arifə həsr olunmuş məqalələr [Mətn] Hüseyn Arif; topl. və red. Z.Hüseynzadə; [naşir A.Fəttahova] Cild 8.- B.: [MBM] 2014.- 727, [1] s.

 

Arif Hüseyn. (Hüseynzadə Hüseyn Camal oğlu) Lətifələr [Mətn] /Hüseyn Arif; topl. və red. Z.Hüseynzadə; [naşir A.Fəttahova] Cild 9.- B.: [MBM], 2014.- 143, [1] s.: 22 sm.

 

Arif Hüseyn. (Hüseynzadə Hüseyn Camal oğlu) Məqalələr, xatirələr, məktublar [Mətn] /Hüseyn Arif; topl. və red. Z.Hüseynzadə; [naşir A.Fəttahova]Cild 6.- B.: [MBM], 2014.- 491, [1] s.: 22 sm.

 

Arif Hüseyn. Poemalar [Mətn] Hüseyn Arif; topl. və red. Z.Hüseynzadə; [naşir A.Fəttahova] Cild 4.- B.: [MBM] 2014.- 431, [1] s.

 

Arif Hüseyn. Poemalar, pyeslər, tərcümələr [Mətn] Hüseyn Arif; topl. və red. Z.Hüseynzadə; [naşir A.Fəttahova] Cild 5.- B.: [MBM] 2014.- 423, [1] s.

 

Arif Hüseyn. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Hüseyn Arif; Ön sözün müəllifi: Camal Mustafayev. B.: Şərq-Qərb, 2004. 224 s.

 

Arif Hüseyn. Şeirlər [Mətn] Hüseyn Arif; topl. və red. Z.Hüseynzadə; [naşir A.Fəttahova; ön söz Z.Hüseynzadə] Cild 1.- B.: [MBM] 2014.- 495, [1] s.

 

Arif Hüseyn. Şeirlər [Mətn] Hüseyn Arif; topl. və red. Z.Hüseynzadə; [naşir A.Fəttahova] Cild 2.- B.: [MBM] 2014.- 487, [1] s.

 

Arif Hüseyn. Şeirlər [Mətn] Hüseyn Arif; topl. və red. Z.Hüseynzadə; [naşir A.Fəttahova] Cild 3.- B.: [MBM] 2014.- 487, [1] s.

 

Arif Məmməd. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /A.Məmməd; tərt. ed. M.Axundova; red. Ə.Mirəhmədov; Azərbaycan SSR EA, Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu I cild.- B.: AzSSR EA, 1967.- 619, [1] s.

 

Arif Məmməd. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /M.Arif; Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu; tərt. ed. M. Axundova II cild.- B.: Elm, 1968.- 502, [2] s.

 

Arif Məmməd. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /Məmməd Arif; AzSSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; tərt.ed. M.Axundova III cild.- B.: AzSSR EA nəşriyyatı, 1970.- 428 s.

 

Arif Məmməd. Səməd Vurğunun dramaturgiyası /Məmməd Arif; Azərb. SSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İn-tu; red. H.Babayev.- B.: AzSSR EA, 1964.- 238, [2] s.

 

Arif Mir Cəlal oğlu Paşayev [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. müəl. A.Əliyeva-Kəngərli, Ə.Həzərxanov; red. F.Hüseynova, İ.Səfərov; AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana.- Bakı: Şərq-Qərb, 2011.- 239, [1] s.
 

Arifqızı Gülbəniz. Əsirlikdə qalan kəndim [Mətn]: [publisitik əsər] /G. Arifqızı; red. A. Əhmədova.-Bakı: Avropa, 2008. 140 s.

 

 Arifqızı Gülbəniz. Müharibənin yolları ürəyimdən keçir [Mətn] /Gülbəniz Arifqızı; Red. A. Əhmədova; Fotolar: M.Axundov və b.- B.: Mütərcim, 2006.- 340 s., 1portr., fotolar.

 

 Arifoğlu Rauf. Azərbaycan seçimlə üzbəüz [Mətn]: Məqalələr toplusu R.Arifoğlu.- B.: Ay-Ulduz, 1997.- 314 s.

 

 Aristotel. Nikomax etikası [Mətn] /Aristotel; Tərcümə edən. F. Təbibi; Elmi red. Q. Əliyev; Red. N. Zeynalov, E. Zeynalov. B.: Qanun, 2007. -340 s.

 

 Aristotel. Poetika [Mətn] /Aristotel; tərc. ed., ön söz və şərhlərin müəl. A. Aslanov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.-120 s.

 

Aristotel. Ritorika [Mətn]: Birinci kitab, ikinci kitab, üçüncü kitab /Aristotel; Tərcüməçilər.Q. Abbasova, B.Cəfərova.- B.: [Turan], 2008.- 263 s.

 

Aristotel. Siyasət. Böyük etika [Mətn] /Aristotel; Tərcümə edən: F.Təbibi; Red. N.Zeynalov.- B.: XXI Yeni Nəşrlər Evi, 2006.- 432 s.

 

Arı qanadlarında sağlamlıq [Mətn]: sağlamlaşdırıcı apifito məhsullar /naşir. Q.İsabəyli; ön sözün müəl. V.N.Kim.-Bakı: Şirvannəşr, 2009.- 128 s. , şək. ; 21 sm.

 

Arıxov Camal Cuma oğlu. Azərbaycan-Gürcüstan: dostluq münasibətlərinin inkişaf dinamikası [Mətn] : 1992-2003-cü illər /C. Arıxov; elmi red. H. Əlibəyli ; naşir Ş. Xuduoğlu. Bakı: Qanun, 2008.- 128 s.: 21 sm.
 

Armstronq Qari. Marketinq: İlk addım [Mətn] /Qari Armstronq, Filip Kotler; elmi red. İ.Əsədov; rərc. F.Əliyev, A.Qasımov, G.Adıgözəlova.- B.: 2005.- 766 s.

 

Artıkoğlu Hüseyn. Dəmir-beton elementlərin hesablanması: Dərs vəsaiti: Kurs və diplom layihələri nümunələri ilə. /H. Artıkoğlu, .əhəmmədoğlu; Red.: I hissənin - H. Artıkoğlu, II hissənin - .Kələntərov.- Bı: Nurlar, 2005.- 520 səh. , şək., cədvəl, sxem. ; 21 sm.+ Qoşma sənəd [4 ] v. sxem; 21 sm.

 

Artıq ödənilmiş vergilərin qaytarılması (Qaydalar): Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.- B.: 2003.- 8 səh.

 

Artilleriyanın atəş bölmələrinin döyüş işinə dair təlimat [Mətn] /Tərcümə ed. M.H.Məhərrəmov; Məsləhətçi. Ç.M.Məmmədov; Red. B.T.Abdullayev; Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi.- B.: Vətən, 1994.-176 s. şək., cədvəl
 

Arzulu Həmid Fərhad oğlu. Sınıq güzgü [Mətn]: Roman və povest /H.Arzulu; Red. A.İsabəyli; Naşir. Q.İsabəyli.-Bakı: Şirvannəşr, 2005.- 180 s.

 

Arzumanlı Vaqif Hüseynov Adil. Azərbaycan ünvanlı...- B.: Qorqud, 1994.- 110 s.

 

Arzumanlı Vaqif Mustafa Nazim. Tarixin qara səhifələri: Deportasiya, soyqrım, qaçqınlıq.- B.: Qartal, 1998.- 279 s.

 

Arzumanlı Vaqif Minad oğlu. 75 yaşın pillələri: Söhrab Tahir-75: Ömürdən yarpaqlar Vaqif Arzumanlı; Elmi red.: Hazif Qəhramanlı; AMEA, Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu.- B.: Qartal, 2001.- 336 səh.

 

Arzumanlı Vaqif Minad oğlu. Azərbaycan diasporu: Reallıqlar, qayğılar, problemlər Vaqif Arzumanlı; Red.: Vəli Həbiboğlu; AMEA, Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu.- B.: Qartal, 2001.- 800 səh.

 

Arzumanlı Vaqif Minad oğlu. Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu-10 Vaqif Arzumanlı; Elmi red.: V.Həbiboğlu; AMEA, Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu.- B.: Qartal, 2002.- 219 səh.

 

Arzumanlı Vaqif Minad oğlu. Türk dünyası və "Böyük Ermənistan" xülyası [Mətn] /V.Arzumanlı , X.Baxşəliyeva; elmi red. M.Qasımlı; ön sözün müəl. H.Çetin.- B.: [s.n.], 2008.- 238, [2] s.

 

Arzumanlı Vaqif və b. 1918-ci il qırğınları:Tarixi araşdırmalar.- B.: Öyrətmən, 1995.- 89(3) s.

 

Asəf Zeynallı adına Azərbaycan Dövlət Musiqi Kolleci 100 [Mətn]: [Bələdçi] /Naşir: Q.İsabəyli; Tərtibçiləri: Ə.Rəhmətov, G.Hətəmzadə.- B.: Şirvannəşr, 1997.- 32 s.

 

Asinxron maşınların layihələndirilməsi [Mətn]: Kurs layihəsinə və buraxılış işlərinə rəhbərlik /Tərtib edənlər: T. Qaraşova, Z. Musayev, İ. Məmmədov; Red.: S. C. Osmanov; Rəy verənlər: A. M. Kərimov, K. N. Ramazanov; Təhsil Problemləri Üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəz, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası. B.: Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, 1999. 64 s.: cədv., sxem, ill

 

Asiya xalqlarının nağıl və əfsanələri [Mətn] /tərc. ed. Ş. Mirbağırova, A. Məmmədova; tərt. ed. C. Nağıyev, S. Mustafayev/- B.: Öndər, 2005.- 280 s.

 

Asiya və Afrika ölkələri tarixi fəninin proqramı [Mətn]: Dövlət universitetləri üçün ixtisas 2008 - tarix /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərcümə ed.R.İ.İsmayılov, Z.H.Nəsibova, R.B.Aslanov; red.R.İ.İsmayılov; rəyçilər. Z.Z.Abdullayev, N.M.Vəlixanova.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 79, [1] s.

 

"Asiyada İslam tibbi əlyazmalarının vəziyyəti üzrə regional seminar" (2009 ; Bakı) Asiyada İslam tibbi əlyazmalarının vəziyyəti üzrə regional seminar [Mətn] : 13-15 iyul 2009-cu il Bakı, Azərbaycan. B,: [s. n.], 2009.18 s. cədv

 

 Aslan Knyaz. Dünya kitabxanaları tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /K.Aslan; elmi red. A.A.Xələfov; rəyçi M.Ə.Məmmədov, E.Y.Əhmədov, A.Ə.Cəfərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti.- B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2010.- 446, [2] s.

 

Aslan Knyaz. Elm və təhsil fədaisi [Mətn]: Abuzər Alı oğlu Xələfov /K. Aslan;Elmi red. R. kazımov; Rəyçilər. X.ismayılov və b. Bakı Dövlət Universiteti.-Bakı: [Bakı Universiteti], 2006.- 240 s.

 

Aslan Knyaz. (Aslanov Knyaz İlyas oğlu) Qədim və orta əsrlər dünya kitabxanaları [Mətn]: dərs vəsaiti /K.Aslan; elmi red. A.A.Xələfov; rəyçi M.M.Məmmədov, E.Y.Əhmədov, A.Ə.Cəfərov; Azərb. Resp. Təhsil nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti.- B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2008.- 238, [2] s.: 21 sm.

 

Aslan Qəşəm.(Aslanov Qəşəm Novruz oğlu). Seçilmiş əsərləri [Mətn] : povest, hekayə, miniatür və məqalələr /Q. Aslan ; red. və ön sözün müəll. A. Ülvi.- Bakı: Nurlan, 2013.- 250, [2] s.: portr., 20 sm

 

Aslan Məmməd. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M. Aslan; Red. T.Qaraqaya.- B.: Avrasiya press, 2006. -320 s.

 

 Aslan Ömər. Təfsir üsulu [Mətn] /Ö.Aslan; Məsləhətçi. V.Məmmədəliyev; Elmi red. A.Kahraman; Tərcümə. N.Abuzərov.- B.: Nurlar, 2008.- 216 s.

 

Aslan Vaqif. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 4 cilddə. Şeirləri /V. Aslan; red. P. Əliyev; nəşrə məs. Ə. Mollazadə I cild.- B.: UniPrint, 2009.- 716, [2] s.

 

  Aslan Vaqif (Aslanov Vaqif Cumay oğlu). Türk xalqları ədəbiyyatı üzrə mühazirələr [Mətn] : dərs vəsaiti /V. Aslan [ön söz. müəl.] ; red. R. Əskər, V. Baxışov, M. Nəbibəyov ;-Bakı: [Renessans-A], 2019.-487, [1] s.: şək., fotoşək., portr., 22sm.

 

Aslanlı Mobil İsmayıl oğlu. Azərbaycan ədəbi və ictimai-pedaqoji fikrində fiziki tərbiyə məsələləri [Mətn]: [monoqrafiya] /M.İ.Aslanlı; elmi red. H.Əhmədov.- B.: Azərnəşr, 2008.- 423, [1] s.

 

Aslanoğlu Əli. Qəzəllər dünyası [Mətn]: /Red. və ön sözün müəl.: T.Kərimli.- B.: Nurlan, 2002.- 322 s.

 

Aslanoğlu Əli. Minillik düşüncələri [Mətn]: [Poema, şeirlər, qəzəllər] /Əli Aslanoğlu; Red.: Teymur Kərimli.- B.: Sabah, 2001.- 140 s.

 

Aslanoğlu Əli. Muğam poetikası və idrak [Mətn] /Ə.Aslanoğlu; elmi red. R. İmrani, T. Kərimli, F.Əliyev.- B.: Elm, 2004.- 300 s.

 

Aslanoğlu Əli. Seçilmiş qəzəllər [Mətn] /Ə.Aslanoğlu; Red. T.Kərimli.- B.: Nurlan, 2007.- 159 s.  

 

 Aslanoğlu Əli. Sözün rəngi [Mətn] /Əli Aslanoğlu; Red. İ.Sadıq.-Bakı: Azərnəşr, 2008. -238 s.

 

 Aslanov Aslan Əhməd oğlu. Dövlət siyasətinin informasiya təminatı [Mətn]: [məqalələr, çıxışlar, müsahibələr, rəylər, xatirələr] A.Ə.Aslanov; tərtib ed. B.Eyvazlı; ön söz müəl. N.Cəfərov; buraxılışa məsul və red. D.İsmayılov B.: [Şərq-Qərb], 2013.-617, [3] s., [8] v.

 

Aslanov Aslan Əhməd oğlu. Heydər Əliyev və AzərTac /Aslan Aslanov; Red.: Vaqif Musayev, Dağbəyi İsmayılov.- B.: Nurlan, 2005.- 178 s.

 

Aslanov Aslan Əhməd oğlu. Müasir dünyanın informasiya şəbəkəsində AzərTAC-ın yeri: təşəkkül tarixi və inkişaf mərhələləri [Mətn]: [monoqrafiya] /A.Aslanov; elmi red. Y.Mahmudov; ön söz müəl. Ə.Həsənov.- B.: Şərq-Qərb, 2011.- 229, [1] s., portr., cədv.; 22 sm.  

 

Aslanov Aslan Əhməd oğlu. Müasir dünyanın informasiya şəbəkəsində AzərTAc-ın yeri: təşəkkül tarixi və inkişaf mərhələləri dərs vəsaiti /A.Ə.Aslanov; elmi red. Y.Mahmudov; ön sözün müəll. Ə.Həsənov; rəyçi. Ş.Vəliyev [və b.]; ixt. red. Y.Quluzadə, D.İsmayılov, B.Eyvazlı.- B.: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 2012.- 221, [3] s.

 

Aslanov Aslan Məhəmməd oğlu. Nəğməli günlərim [Mətn]: şeirlər A.Aslanov;[ön söz.İ.Əfəndiyev].- Bakı: Yazıçı, 1985.- 177, [3] s.

 

Aslanov Aslan Murtuz oğlu. Maliyyə və bank statistikası: Ali iqtisad məktəblərinin tələbələri üçün dərs vəsaiti /Aslan Aslanov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- B.: 2002.- 224 s.

 

Aslanov Azad Qulu oğlu. Bir nəslin izi ilə [Mətn] /A. Q. Aslanov (ön söz) ; [red. M. Zeynalova]. Bakı: Aspoliqraf, 2015.- 228, [12] s.: ill., portr., fotoşək., faks., 25 sm.

 

Aslanov Azad Qulu oğlu. Zirvəyə ucalan yol [Mətn] :- Bakı: Təhsil, 2019.- 239, [1] s.: 25 sm.

 

Aslanov Bəylər. Qravi-kəşfiyyat kursu [Mətn]: I hissə.-Bakı: ADNA, 2011.- 132 s.

 

Aslanov Elnur Kazım oğlu. Yeni dünya nizamı və milli inkişaf /Elnur Aslanov; Elmi red.: Ə.Həsənov.- B.: Azərbaycan, 2006.- 296 s.

 

Aslanov Əhməd. Dillərin qarşılıqlı əlaqəsi [Mətn]: qiyabiçi tələbələr üçün metodik göstəriş/Ə.Aslanov (tərt. ed.); elmi red. Ş.V.Yusifli; red. Ş.N.Qənbərova; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, H. Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- Kirovabad: [s. n.], 1973.- 32, [2] s.

 

Aslanov Hacı Bayram. Sənətlərin şərəflisi[Mətn].- B.: Çinar-çap, 2008.- 208s.

 

Aslanov Hamlet Qurbanəli oğlu. Azərbaycanın neftlə çirklənmiş torpaqları, onların rekultivasiyası və mənimsənilməsi [Mətn: [monoqrafiya] /H. Q. Aslanov S. A. Səfərli; elmi red. N. M. İsmayılov.- B.: [Nasir], 2008.- 191, [1] s.

 

Aslanov Hamlet Qurbanəli oğlu. Kürün aşağı axarının ekocoğrafi problemləri [monoqrafiya] /H. Q. Aslanov ; elmi red. A. P. Gərayzadə.-Bakı : Çaşıoğlu , 2013.- 233, [1] s.

 

Aslanov Hamlet Qurbanəli oğlu. Meliorasiya torpaqşunaslığı /H.Q.Aslanov; Elmi red.: Q.Z. Əzizov; Rəy verən: M.İ.Cəfərov.- B.: Elm, 1999.- 345 s.

 

Aslanov Hamlet Qurbanəli oğlu. Torpaqların meliorasiyası /H.Q.Aslanov; Elmi red.: Q.Z.Əzimov.- B.: Elm, 2004.- 354 s.

 

Aslanov Mirabbas Seyidağa oğlu. İfadə yazı mətnləri ibtidai məktəb müəllimləri üçün /M.Aslanov; red. T.Babayev.- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1962.- 52 s. ; 20 sm.

 

Aslanov Mirabbas Seyidağa oğlu. Orta məktəbdə dramatik əsərlərin tədrisi metodikası [Mətn] M.Aslanov; [red. İ.Hümmətov].- B.: Azərtədrisnəşr, 1964.- 120, [4] s.

 

Aslanov Mirabbas Seyidağa oğlu. Üzeyir Hacıbəyov - jurnalist [Mətn]: Anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilir M.A.Aslanov; T.T.Rüstəmov.- Bakı: Azərnəşr, 1985.- 203, [5] s.

 

Aslanov Mirabbas Seyidağa oğlu. Üzeyir Hacıbəyov gündəlik yazmış olsaydı [Mətn] M.Aslanov; Red. R.Xəlilov Bakı: Şur, 1994.- 72 s.
 

Aslanov Novruz Davud oğlu. Xeyir və şər [Mətn]: [üç dildə] /Novruz Aslanov; Red.:Əsli Nəriman; İngilis dilinə tərcümə edəni: A.V.Əliyeva.- B.: 2005.- 304 s.

 

Aslanov Novruz Davud oğlu. Varlı olmaq istəyirsənsə... [Mətn]: İşə yeni başlayan biznesmenlərə kömək N.Aslanov.- B.: [Azərbaycan] 1992.- 160 s.

 

Aslanov Hamlet Qurbanəli oğlu.Böyük Qafqazın su ehtiyatlarından istifadənin sosial-iqtisadi və ekoloji durumu [Mətn] /H. Q. Aslanov, V. H. Səlimova ; elmi red. N. N. Bəşirov.Bakı: [Xəzər Universiteti], 2018.384, [1] s.: şək., cədv., 21 sm.

 

Aslanov, Lətif Ənvər oğlu. Yenə vətən yaxşı [Mətn] : (tarixi sənədli publisistik povest) /L. Ə. Aslanov ; ideya müəllifi Ü. Ə. Əliyeva.- Bakı: [s. n.], 2013.- 215 s.: fotoşək., faksimile, xəritə, 31 sm.

 

Aslanov Seyfulla Xalıq oğlu. Sahibkarlıq hüququ [Mətn] /S.X.Aslanov.- B.: Digesta, 2005.- 496 s.

 

Aslanov Seyfulla Xalıq oğlu. Sahibkarlıq hüququ [Mətn] S.X.Aslanov (ön söz); elmi red. A.M.Qasımov.- B.: Digesta, 2013.- 559, [1] s.

 

Aslanov Yusif Yusubəli oğlu. Ədəbi axtarışlar və tədris [dərs vəsaiti] /Y. Aslanov; elmi red. və ön söz. müəl. N. Cəfərov; rəyçilər N. Şəmsizadə [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti.-Bakı: Elm və təhsil, 2013.- 398, [2] s.

 

Aslanov Yusif Yusubəli oğlu. Ədəbiyyat tədrisi: ənənə və müasirlik [Mətn]: dərs vəsaiti /Y.Aslanov; red. S.Hüseynoğlu; rəyçilər Ş.Mikayılov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti.- Bakı: [ADPU], 2011.- 162, [2] s. , portr., fotoşək., cədv. ; 22 sm.

 

Aslanova Günel. Xarici ölkələrdə ombudsman təsisatı [Mətn] /G.Aslanova; Red. R.Məmmədov; Naşir. Q.İsabəyli; Rəyçi. İ.Cavadova.- Bakı: Şirvannəşr, 2007.- 118 s.

 

Aslanova Nailə Əli qızı. Tibbi mətnlərin tərcüməsi [Mətn]: dərs vəsaiti N.Ə.Aslanova; red. A.M.Cabbarov; rəy. M.Y.Qazıyeva [və b.]; Azərb. Respub. TəhsilNazirliyi, Bakı BiznesUn-ti.- Bakı [Bakı BiznesUn-ti] 2012.- 365, [1] s.
 

Aslanova Rəbiyyət Nurullah qızı. Qloballaşma və mədəni müxtəliflik [Mətn] /R.Aslanova.- B.: Elm, 2004.- 264 s.

 

Aslanova Rəbiyyət Nurullah qızı. XXI əsr: Yeni mədəniyyət məkanına inteqrasiya [Mətn] /R.N.Aslanova.- B.: Nurlan, 2007.- 440 s.; 22 sm.

 

Aslanova Şövkət Əvəz qızı. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı dərslərində yeni metod və texnologiyalardan istifadə [Mətn]: [vəsait] Ş.Ə.Aslanova; rəyçi M.Çobanov, O.Abbasov; red. M.Baharlı; naşir M.Borçalı.- B.: Təhsil EİM, 2012.- 48 s.

 

Aslanova Şövkət Əvəz qızı. Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisində yeni metodların tətbiqi [Mətn]: [metodik tövsiyə] /Ş.Aslanova; red. M.Baharlı; rəyçilər. M.Çobanov, O.Abbasov; naşir. M.Borçalı.- B.: Təhsil EİM, 2009.- 44 s.

 

Aspirant, gənc tədqiqatçı, magistrant və tələbələrin elmi-texniki konfransın məruzə materialları [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Texniki Universiteti; red. Z. A. İskəndərzadə. B.: [s.n.], 1999. 328, [2] s.: cədv., şək

 

Aspirantların və elmi iş sahəsində özünü göstərən tələbələrin elmi konfransının məruzələrinin tezisləri [Mətn] /Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutuB.: ADİU, 1993.- 105 s.

 

Aspirantların və gənc tədqiqatçıların elmi konfransı Aspirantların və gənc tədqiqatçıların X respublika elmi konfransının materialları: Konfrans Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 09.06.2004-cü il tarixli 520 nömrəli əmrinə əsasən 8-9 fevral 2005-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində keçirilmişdir Bakı, 2005 257 səh.

 

Aşıq Ağalar. Söz mənimkidir.-Bakı : Çaşıoğlu , 2014.- 92 [1] s.

 

Aşıq Alı. Əsərləri /Aşıq Alı; Tərtib ed. və ön sözün müəll. H.İsmayılov.- B.: Avrasiya press, 2006.- 192 s.

 

Aşıq Bəsti. Lalə [Mətn] /Aşıq Bəsti; toplayanı və tərt. ed. S.P.Pirsultanlı; red. S.Paşayeva. Gəncə: [s. n.], 2013.- 59 s. portr., ill

 

Aşıq Ələskər [Mətn] /top. İ.Ələsgərov; red. H.Araslı; AzSSR EA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu birinci kitab.- B.: Elm, 1972.- 326, [1] s.

 

Aşıq Ələskər [Mətn] /top. İ.Ələskərov; red. H.Araslı; AzSSR Elmlər Akademiyası, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu ikinci kitab.- B.: Elm, 1972.- 326, [2] s.

 

Aşıq Ələsgər. Seçilmiş əsərləri. Şeirlər [Mətn] /tərt. ed., ön söz. müəl. İ.Ələskərov.- B.: Yazıçı, 1988.- 182, [2] s.

 

Aşıq Ələsgər. Əsərləri /Aşıq Ələsgər; Tərtib edəni, ön sözün və qeydlərin müəllifi: İslam Ələsgər.- B.: Şərq- Qərb, 2004.- 400 s.

 

Aşıq Ələsgər. Gözüm bir alagöz xanıma düşdü [Mətn]: Say-seçmə şerlər /Aşıq Ələsgər; Tərt.ed. M.Qaradaşlı; Red. F.Rzabəyova.- B.: Yazıçı, 1993.- 144 s.

 

Aşıq Ələsgər. Hikmət dünyası [Mətn] /Aşıq Ələsgər; Tərt.ed. və red.: E.İsmayıl.- B.: Ağrıdağ, 1997.- 40 s.

 

Aşıq Ələsgər-175 [Mətn]: [Yubiley tolpusu] /Baş red.: M.İ.Yusifov; Məsul red. və tərtibçi: A.A.Səmədov; Naşir.: T.H Cəfərov; H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- Bakı: Mütərcim, 1998.- 68 s. , 1 portr. ; 20 sm.

 

 Aşıq Hüseyn Saraclı. Şeirlər. Söyləmələr [Mətn] /Aşıq Hüseyn Saraclı; Tərtibçi. S.Əfəndi; Ön sözün müəll. Ə.Saraclı.- B.: Yazıçı, 1992.- 208 s.

 

Aşıq Kamandar. Borçalı laylası [Mətn]: şerlər /Aşıq Kamandar.- B.: Yazıçı, 1989.- 142, [1] s.

 

Aşıq Mirzə Bilal. Bir vaxt şam-çıraqla gəzərlər məni. /A.M.Bilal; red. E.Məmmədli; rəyçi T.Qəni.- B.: Elm və təhsil, 2012.- 104s.

 

 Aşıq Şəmşir. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Aşıq Şəmşir.-B.: Avrasiya press, 2006.-400 s.

 

 Aşıq Talıb. Könlüm Vətən arzular [Mətn] /Aşıq Talıb ; topl., tərt. ed. və çapa haz. İ. Ələsgər; red. E. Məmmədli; Bakı: Elm və təhsil, 2013.- 99, [1] s.: ill., 20 sm.

 

 Aşıqlar [Mətn]: Müasir Azərbaycan aşıqları Toplayanı : H.F.Vəhid (Hüseyn Ulduz); Müqəddimə: M.H.Hisari.- Təbriz, [s.n.] 1990.- 253 s.

 

 Aşıqlar dünyası: [Mətn][Bakı] [2004].775 s.

 

 Aşırlı Akif. 31 mart soyqırımı: 1918-1920-ci illər mətbuatında [Mətn] /A.Aşırlı; elmi red. C.Məmməddli.- B.: Elm və təhsil, 2011.- 97, [3] s.

 

Aşırlı Akif. Azərbaycan mətbuatı tarixi (1875-1920) [Mətn] /A.Aşırlı; red. A.Bayramoğlu.- B.: Elm və Təhsil, 2009.- 295, [1] s.

 

Aşırlı Akif. Azərbaycan mətbuatı tarixi[Mətn] 1920-1990 /A.Aşırlı; elmi red. C.Məmmədli II hissə.- Bakı: Elm və təhsil, 2010.

 

Aşırlı Akif. Nərimanovun Kremldə qətli [Mətn] /A.Aşırlı.- B.: Nurlan, 2006.- 106 s.

 

Aşırlı Akif. Türkün Xocalı soyqırımı. /.Aşırlı; Red.: Ə.Həsənov.- B.: Nurlan, 2005.- 152 s.

 

Aşurbəyli Sara Bala bəy qızı. Bakı şəhərinin tarixi [Mətn]: Orta əsrlər dövrü /S.Aşurbəyli; Elmi red.: Z.Bünyadov; Tərcümə edən: A.Bağırov; Red.: E.Məmmədyarova; Rəssam: T.Məlikov.- B.: Azərnəşr, 1998.- 360 s.

 

 Aşurbəyli Sara Bala bəy qızı. Bakı şəhərinin tarixi [Mətn]: Orta əsrlər dövrü/S.Aşurbəyli; Elmi red.: Z.Bünyadov; Ruscadan tərc. ed.: A.Bağırov.- B.: Avrasiya press, 2006.- 416 s.

 

 Aşurbəyli Sara Bala bəy qızı. Bakı şəhərinin tarixi [Mətn]: orta əsrlər dövrü /S.Aşurbəyli; ön söz. E.Günaydın; tərc. ed. İ.Umudlu (azərb.), Ə.N.Əfəndiyev (ing.); rəssam. İ.Məmmədov; dizayn. C.İbrahimbəyli, Ə.Adıgözəlov.- B.: APOSTROF, PARNİ İZ BAKU, 2009.- 764 s., [6] v. portr., fotoşək., ill., şəcərə: portr., fotoşək., ill., cədv., 30 sm.

 

Aşurbəyli Sara Bala bəy qızı. Şirvanşahlar dövləti [Mətn]: /S. Aşurbəyli.- B.: Əbilov, Zeynalov oğulları 2006.- 189 s.

 

Aşurbəyli Sara Bala bəy qızı. Şirvanşahlar dövləti [Mətn]: VI-XVI əsrlər /S.Aşurbəyli; Tərcüməçi: A.Bağırov; Red.: E.Məmmədyarova; Rəssamı: G.Abdinov.- B.: Azərnəşr, 1997.- 408 s.

 

 Aşurbəyli Sara Bala bəy qızı. Şirvanşahlar dövləti [Mətn]: VI-XVI əsrlər /S. Aşurbəyli; Ruscadan tərcümə edəni: A. Bağırov; Red.: E. Məmmədyarova.- B.: Avrasiya press, 2006.-416 s.

 

 Aşurbəyli Sara Balabəy qızı. Şirvanşahlar dövləti [Mətn] /Sara xanım Aşurbəyli.- B.: Əbilov, Zeynalov oğulları, 2006.- 323+327 s. portr., fotoşək., şək., şəcərə

 

 Aşurbəyli Sara Bala bəy qızı. Şirvanşahlar dövləti [Mətn] /S.Aşurbəyli; ön söz. E.Günaydın; tərc. ed. İ.Umudlu (azərb.), Ə.N.Əfəndiyev (ing.); rəssam. İ.Məmmədov; dizayn. C.İbrahimbəyli, Ə.Adıgözəlov.- B.: APOSTROF, PARNİ İZ BAKU, 2009.- 564 s., [6] v. portr., fotoşək., ill., şəcərə: portr., fotoşək., ill., 30 sm.

 

 Aşurov A.S. Marketinqin kommunikasiya sistemi [Elektron resurs]: dərs vəsaiti A.S.Aşurov; red. T.İ.İmanov; rəy ver. A.H.Səmədov, İ.M.Xeyirxəbərov.- B.: [İqtisad Un-ti nəş-tı] 2008.- 168 s.

 

Ata İnam. Kutsal öyrəti [Mətn]: Müqəddəs təlim: (Tərtib) /İnam ata; tərtibçi və pn önsözü Safruh; Türk Ulusunun ruhaniyyat Ocağı-İnam Atanın Mütləqə İnam Ocagı.-B.: Adiloğlu, 2010.-111, [1] s.

 

 Ata İnam. On Kutsal Bitiq'in (Onluğun)Yan Bitiqləri [Mətn]: Mütləqə İnam Fəlsəfəsi və Ruhaniyyatı /Asif Ata; nəşrə haz. S. Atalı, N. Atalı 2-ci Yan Bitiq.- [Bakı]: Qanun, 2011. -359, [1] s.

 

 Ata yurdu [Mətn]: didaktik materiallar /O. B. Sultanov, T. İskəndərov, R. Z. Xəlilov və b.; red. R. Ə. Əliyev; rəyçilər. S. A. Məmmədov, İ. H. Cəbrayılov.-Bakı: Elm və təhsil, 2009. -255, [1] s.

 

 Atabəyli Namiq (Şirvani). Ana ürəyi [Mətn] : poema və şeirlər : Azərbaycanın məscidlər məscidi : Təzəpir - 100 (1914-2014) /N. Atabəyli ; red. A. Atabəyli (ön söz əvəzi). Bakı: [Avropa], 2013.- 190 s.: ill., portr., 21 sm.

 

 Atabəyli Namiq. Azad şeir və onun poetikası [Mətn] : [elmi əsər] /N. Atabəyli ; red.: A. Atabəyli (Fərəcova), F. Əliağa Vahid qızı (İsgəndərova) ; məsləhətçi.: D. Arif, R. Fərəcov ; dizayner G. Atabəyli. Bakı: "Step" ltd. kino şirkəti, 2017.- 347, [1] s.: portr., şək., faks., 20 sm.

 

Atabəyli Namiq Rəşid oğlu.Şirvanşah Şeyx İbrahim Dərbəndi [Mətn] : (tarixi roman) Şirvanşahlar (trilogiya: ikinci kitab)Bakı: Avropa, 2019.590 [] s.: 20 sm.

 

 Atabəyli Namiq (Şirvani). Müəllim [Mətn] : lirik pedaqoji poema : Azərbaycan Milli Məktəbi - 150 il /N. Atabəyli ; red.: A. Atabəyli (Fərəcova) (ön söz), F. Əliağa Vahid qızı (İsgəndərova) ; [ön söz A. Atabəyli]. Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 250, [3] s.: ill., portr., notlar, 21 sm.

 

 Atabəyli Namiq (Şirvani). O, xəyalımdakı Şirvan [Mətn] : qəzəllər : Azərbaycan klassik Şirvan intibah poeziya məktəbinin 900 illiyinə ithaf olunur /N. Atabəyli ; red.: F. Vahid qızı (İsgəndərova), A. Atabəyli ; məsləhətçi.: D. Arif, R. Fərəcov. Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 236, [3] s., [1] v. portr.: şək., not, 21 sm.

 

 Atabəyli Namiq. "Seyidəm, ərseyi-eşq içrə..." [Mətn] : ithaf çələngi : 180 qəzəl və müxtəlif şeirlər : Hacı Seyid Əzim Şirvaninin anadan olmasının 180 illiyi qarşısında /N. Atabəyli ; red.: A. N. Atabəyli (Fərəcova), F. Əliağa Vahid qızı (İsgəndərova) ; [ön söz əvəzi A. Atabəyli]. Bakı: "Step" ltd. kino şirkəti, [El-Print], 2014.- 230 s.: portr., ill., not., faks., 21 sm.

 

 Atabəyli Namiq (Şirvani). "Vahidiyəm Azərbaycanımızın..." [Mətn] : Dahi şairimiz Əliağa Vahidin (18. II. 1894 - 30. IX. 1965) anadan olmasının qarşıdan gələn 120 illiyinə həsr və ithaf olunmuş 120 qəzəl, meyxana və müxtəlif şeirlər /N. Atabəyli (Şirvani) ; red.: F. Vahidqızı (İsgəndərova), A. Atabəyli (ön söz). Bakı: [STEP ltd], 2014.- 214 s.: ill., portr., notlar, 21 sm.

 

  Atabəyli, Namiq Rəşid oğlu. Şirvanşah Böyük Axsitan [Mətn] : tarixi roman : [trilogiya] /N. Atabəyli ; red.: A.Atabəyli, Ə.V.Firəngiz ; dizayner   və bədii tərt.G.Atabəyli.Cild.[K. 1.]:Bakı: Avropa, 2018.552 s.: portr.ill.20 sm.

 

 Atakişiyev Aslan Məcid oğlu. M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin tarixi [Mətn]: İki hissədə /A.M.Atakişiyev; Red. R.Orucov, Y.Ə.Seyidov I hissə.- B.: Bakı Universiteti, 1991.- 528 s.+, [54] s.

 

Atakişiyev Bəxtiyar Sərhəd oğlu. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları [Mətn]: Elmi əsər /Atakişiyev Bəxtiyar Sərhəd oğlu; Rəyçilər. Ə.M. Abdullayev, İ.Ə.Musayeva.- B.: 2007.- 194 s.

 

Atakişiyev Bəxtiyar Sərhəd oğlu. İnzibati hüquq və terminlər [Mətn]: elmi əsər/B.S.Atakişiyev; red. N.O.Bağırov.- B.: [s.n.], 2008.- 312, [1] s.

Atakişiyev Müşfiq Cəmil oğlu. Azərbaycan sosial-iqtisadi tərəqqi yolunda [Mətn]: tarixi reallıqlar, iqtisadi nailiyyətlər və siyasi perspektivlər /M.C.Atakişiyev; Elmi red.: Z.Səmədzadə; Rəyçilər: T.Əliyev, Z.Məmmədov.- B.: Təhsil, 2005.- 264 s.

 

 Atakişiyev Müşfiq Cəmil oğlu. İnnovasiya menecmenti [Mətn]: (Dərs vəsaiti) /M.Atakişiyev, Q.Süleymanov.- B.: "Təfəkkür"NPM, 2004.- 135 s.

 

Atakişiyev Müşfiq Cəmil oğlu. Mikro və makroiqtisadiyyat [Mətn] /M.C.Atakişiyev.-B.; 2010.- 508 s.

 

Atakişiyev Müşfiq Cəmil oğlu. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı [Mətn] /M.C.Atakişiyev..- B.: 2004. 220 s.

 

Atalar sözləri və məsəllər [Mətn] tərt. ed. Ə.Hüseynzadə; red. B.Tahirbəyov.- B.: Azərnəşr 1971.- 150, [2] s.

 

Atalar sözü /Tərtib edəni: Məmmədvəli Qəmərli; Red. heyəti: İsrafil Abbaslı, Hüseyn İsmayılov, Rza Xəlilov; AMEA, Folklor İnstitutu.- B.: Səda, 2003.- 56 səh.

 

Atalar sözü və deyimlər [Mətn] /Tərtibçilər. T.Əhmədov, A.Qurbanov; Red. Nərgiz Rüstəmli.- B.: Nurlar, 2007.- 320 s.

 

Atalar sözü və məsəllər [Mətn] tərt.-red. R.İsmayılov.- B.: Altun kitab, 2005.- 96 s.

 

Atalı Eluca. Milli monoloq [Mətn]: [hekayə, esse, povest] /E. Atalı; red. M. Süleymanlı; tərt. B. Azəri, B. Atalı; rəssam. Sultan.- B.: [Təfəkkür], 2009.- 104 s.

 

Atalı Soylu. Faciə konsepsiyası [Mətn]: V.Şekspirin"Hamlet"i üstə /Soylu Atalı.-[Bakı]: [s.n.], [2004].- 9 s.


Atalı Soylu. İnamçı harayı [Mətn]: araşdırmalar, haraylar, içsəslər /S.Atalı; Tərtibçi, red. və ön söz. Safruh.--Bakı : Adiloğlu , 2007.- 224 s.
 

Atalı Soylu. İnsanlığın inam yolu [araşdırmalar, haraylar, izharlar] /S. Atalı ; nəşrə haz. G. Atalı, N. Atalı.-Bakı : Elm və təhsil , 2013..-378, [2] s.
 

Atalı Soylu. (Talıblı Zülfüqar Qara oğlu). Qayğılıq hikməti: (Nizami Gəncəvi üstə izahlar); Aşiqlik dünyası: (M.Füzuli."Leyli və Məcnun" üstə); Ali həyat sevgisi: (İ.S.Turgenivin "Atalar və oğullar" əsəri üstə) Soylu Atalı.- B.: 2004.- 34 s.

 

Ataşov Bəyalı Xanalı oğlu. Aqrar sahədə struktur və səmərəlilik problemləri [Mətn] : nəzəriyyə və praktika : [monoqrafiya] /B. X. Ataşov ; elmi red. E. A. Quliyev. Bakı: Kooperasiya, 2017.- 535 [1] s.: 21sm.

 

 Ataşov Bəyalı Xanalı oğlu. Ərzaq təhlükəsizliyinin aktual problemləri [Mətn] /B.Ataşov; Elmi red.: R.Ə.Balayev, N.A.Novruzov.- B.: Elm, 2005.- 336 s.

 

Ataşov Bəyalı. İdarəetmə elmi və rəhbər əməyi [Mətn] /B.Ataşov.- Bakı:- Elm, 2011. -180 s.

 

Ataşov Bəyalı Xanalı oğlu. Maliyyə bazarları [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik.- Bakı: Kooperasiya, 2016.- 455 [1] s.: 20 sm

 

Ataşov Bəyalı Xanalı oğlu. Müəssisələrin maliyyəsi [Mətn]: dərslik /B. Ataş ov N. Novruz ov E. İbrahimov; elmi red. Ə. Nuriyev; rəyçilər M. Sadıq ov M. Həsənli X. Hüseynov.- B.: Kooperasiya, 2009.- 336 s., cədv., portr.

         Ataşov, Bəyalı Xanalı oğlu. Sığorta işi [Mətn] : (Ali məktəblər üçün dərslik).Bakı: Kooperasiya, 2018.415 [1] s.: 21 sm.

    

Atatürk ensiklopediyası: Layihə: Sözlük /Tərtib edən: H.Məmmədov Elmi red.: N.Cəfərov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: AzAtaM, 2002.- 24 s.

 

Mustafa Kamal Atatürk və türkçülük: (Elmi konfransın materialları) /Tərtib edəni Osman Musayev.- B.: "Nurlan", 2006.- 74 s.

 

Atayev Soltan Həmid oğlu. İbtidai siniflərdə təsviri sənətin tədrisi metodikası: Pedaqoji təmayüllü orta ixtisas və ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /S. Atayev; Red.: F.Sadıqov, V.Xəlilov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: Nurlan, 2001.-207 s.

 

Atəş Ülkər. Ədalət qapısı. [Mətn]: B.: Adiloğlu, 2015.- 158 [2] s.: 21 sm.

 

Atilla İsgəndər. Dram əsərləri /İ. Ə. Atilla; red. R. Məmmədsəfa qızı.-Bakı: Qanun, 2010.- 142, [1] s

 

Atilla İsgəndər. Əsrin şairi Hüseyn Cavidin həyatı və taleyi /İ. Atilla; red. T. Cəlal oğlu, G. Babayeva Birinci kitab.-Bakı: Adiloğlu, 2009.- 717, [3] s.

 

Atilla İsgəndər. Əsrin şairi. Cavid estetikası. (Sənət və gözəllik dünyası) /İ. Ə. Atilla; red. T. Cəlaloğlu, G. Babayeva 2-ci kitab.-Bakı: Adiloğlu, 2010.-- 415, [1] s.

 

Atilla İsgəndər. Əsrin şairi. Hüseyn Cavid Azərbaycan sovet ədəbi tənqidində /İ. Ə. Atilla; red. R. Məmmədsəfa qızı 3-cü kitab.-Bakı: Müəllim, 2011.- 244, [2] s.

 

Atilla İsgəndər. Əsrin şairi [Mətn] İ. Atilla; red. T. Babayev, G. Babayeva 4-cü Kitab 1-ci Hissə.-Bakı: Adiloğlu, 2011.-- 436 s.

         Atilla, İsgəndər. Əsrin şairi [Mətn] :/İ. Atilla.Cild.K. 9 Hüseyn Cavidin lirikası.Bakı: Müəllim, 2018. 429, [3] s.: portr.21sm.

       Atilla İsgəndər. Əsrin şairi /İ. Atilla; red. T. Babayev, G. Babayeva 5-ci Kitab 2-ci Hissə.-Bakı: Adiloğlu, 2011.- 439, [1] s

Atilla İsgəndər. Əsrin şairi. Hüseyn Cavidin mənzum dramları /İ. Atilla; Azərb. türkcəsinə tərc. ed. M. Seyidzadə; red. R. Orucəliyeva; dizayner R. Qasımov; illüstrasiyalar O. Sadıqzadə Kitab 6 hissə 3.- B.: Adiloğlu, 2012.- 390, [2] s.

        Atilla, İsgəndər. Cavid [Mətn]: üç hissəli drama /İ.Ə.Atilla ; red. G.Babayeva.Bakı: [s.n.], 2009.75, [1] s.: portr., 22 sm.

Atilla İsgəndər. Hüseyn Cavid: Mərd olun mərd ölün /İ. Atilla; red. R. M. Orucəliyeva.-Bakı: Qanun, 2010.- 286, [2] s.

 

  Atilla, İsgəndər. Əsrin şairi yaxud peyğəmbər şair [Mətn]: /A. İsgəndər; red.G.İsgəndər qızı.Bakı: Müəllim,2007. 63,[1] s.: portr.,21 sm.
 

Atilla İsgəndər. İnsan ömrü bir dalğa kimi... Turan Cavid haqqında sənədli xatirələr /İ. Atilla; red. G. Babayeva.-Bakı: Müəllim, 2010.- 278, [2] s.

 

Atik Kemal. Quranda allah inancı və ateizmin tənqidi [Mətn] /K.Atik; Türkcədən hazırl. və red. Ə.İbrahimov B.: Göytürk, 1994.- 115 s.

 

Atmalar: Atletikanın öyrədilməsinə dair İAAF-ın rəsmi təlimatı I/II mərhələ /Çapa hazırlayan: F.A.Hüseynov; Atletika Federasiyalarının Beynəlxalq Assosiasiyası; İAAF-ın Moskva regional inkişaf mərkəzi; Azərbaycan DBTİA-nın Atletika Kafedrası.- B.: 2005,188 səh.: ill., cədvəl.

 

Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Pespublikasının qanunu. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin nəşri.-Bakı: 1982.- 68 s.

 

Atnur İbrahim Ethem. Muxtariyyat ərəfəsində Naxçıvan [Mətn] : Naxçıvan MR - 75 /İbrahim Ethem Atnur; Elmi məsləhətçi: İ. Həbibbəyli; Elmi red.: İ. Hacıyev, Ş. Məmmədov; Türkcədən çevirəni: Q. Əsgərova. Naxçıvan: NDU - Qeyrət, 1999. 442 s.: 1 portr

 

Audit [Mətn]: qanunvericilik və normativ sənədlər /Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası; tərt. V.Novruzov, Q.Bayramov, A.Eyvazov; burax. məs. A.Kərimov; ön söz. V.Novruzov; I cild.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1998.- 201 s.: 20 sm.

 

Audit [Mətn]: qanunvericilik və normativ sənədlər /Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası; tərt. V.Novruzov, Q. Bayramov, A. Eyvazov; burax. məs. A.Kərimov; ön söz. V. Novruzov; I cild.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1998.- 192 s.: cədv., 20 sm.

 

Audit [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. /V.Ağayev, C.Ağakişiyev, Ə.Bağırov və b.; Elmi red. V.T.Novruzov; İxtisas red. Q.Bayramov, R.Qənizadə;Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası B.: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2001.- 604 s.

 

Audit [Mətn]: qanunvericilik və normativ sənədlər /Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası; tərt. F.İsmayılov, Q.Bayramov; red. Ş.Yaqubov; burax. məs. A.Kərimov.- III cild.- B.: İqtisadiyyat və andit, 2005.- 336 s.

 

Audit [Mətn]: qanunvericilik və normativ sənədlər /tərt. S.Rəhimova, C.Axundov, N.Talıbov; red. Ş.Yaqubov; haz. V.Novruzov. IV cild.- B.: İqtisadiyyat və audit, 2007.- 272 s.

 

Audit haqqında [Mətn] Red. hey. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov; [Nəşr ed. Azərbaycan birgə müəssisə, beynəlxalq birlik və təşkilatların assosiasiyası] B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1995.- 16 s.

 

Auditorların peşə etikası məcəlləsi /Tərtib edən: Q.Bayramov; Red.: Ş.Yaqubov; Ön söz: V.Novruzov; Kitabın sponsoru: E.M.Əliyev.- B.: Qərənfil, 2006.- 92 s.

 

Avanesova E. Ağ neftin təmizlənməsi texnologiyasının dəyişdirilməsi [Mətn]: texniki məlumat vərəqi [tərt. ed. E. Avanesova; tərc. ed. R.M.Peyğəmbəri].- B.: AzETMİ, 1962.[2] s.

 

Avesta [Mətn] /Fars dilindən tərcümə edən və çapa hazırlayan: İ.Şəms; Red.: M.Əsədova I kitab.- B.: Azərnəşr, 1995.- 103 s.

 

Avrasiya-Böyük İpək yolu-XXI yüzilliyin geoiqtisadi məkanı [Mətn]: [Qafqaz və Orta Asiya ölkələri üçün toplu] /Azərbaycan Reklamçılar İttifaqı; Reklam və İnformasiya Deportamenti; Red.heyyəti: H.Atakişiyev və b.;Red.: A.Sultanov; Tərcümə: L.Manafova.- B.: 1998.- 48 s.: ill., xəritə, şəkilli, 30 sm.

 

Avropa insan hüquqları məhkəməsi [Mətn] : [2 cilddə] /Avropa Şurasının İnformasiya Ofisi Protokol 1, maddə 1 və 8, 9, 10, 11, 50-ci maddələrlə bağlı seçilmiş qərarlar 2.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 594 s.

 

Avropa insan hüquqları məhkəməsi [Mətn]: [2 cilddə] /Avropa Şurasının İnformasiya Ofisi 2, 3, 5, 6-cı maddələrlə bağlı seçilmiş qərarlar 1.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 770 s.

 

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi [Mətn]: 8, 10, 11-ci maddələrlə bağlı seçilmiş qərarlar Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyəti; Milli Demokratiyaya Dəstək Fondu; Açıq Cəmiyyət İnstitutu - Yardım Fondu; Red.: İ.Əliyev; Tərcümənin müəll.: K.Abbasov, İ.Əliyev.- B.: "İsmayıl" NPM ["Patronat-S" Şirkəti] 2002, 576 s.

 

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi haqqında. Suallar və cavablar /Avropa Şurasının Azərbaycan Respublikasında İnformasiya Ofisi.- B.: 2006,32 səh.

 

Avropa insan hüquqları məhkəməsi [Mətn]: Konvensiyanın 8 və 14-cü maddələri üzrə məhkəmə təcrübəsi /red. İ. Əliyev, K. Abbasov; Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyəti.- B.: Qanun, 2005.- 456 s.

 

"Avropa və amerika ölkələrinin yeni və ən yeni dövrü tarixi" fənninin proqramı [Mətn]: ən yeni tarix, Dövlət universitetləri üçün ixtisas 2008 - tarix /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərcümə ed. M.B.Fətəliyev, C.P.Həsənov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 73, [2] s.

 

"Avropa və amerika ölkələrinin yeni və ən yeni dövrü tarixi" fənninin proqramı (Yeni dövr tarixi) [Mətn]: Dövlət universitetləri üçün ixtisas 2008-tarix /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; məsul red. A.V.Ado, V.S.Bondarçuk; tərcümə ed. M.Ə.Baxışov, B.Ə.Bilalov I hissə.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 51, [1] s.

 

"Avropa və amerika ölkələrinin yeni və ən yeni dövrü tarixi" fənninin proqramı [Mətn]: yeni dövr tarixi, II hissə. Dövlət universiteti üçün ixtisas 2008 - tarix /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; məsul red. İ.V.Qriqoryeva; tərcümə ed. B.Ə. Bilalov, M.Ə. Baxışov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 36, [2] s.

 

Avropa ali təhsilinə inteqrasiya: problemlər, perspektivlər, elmi-praktik konfrans. "Azərbaycan Respublikasında ali təhsilin yeniləşməsi uğrunda: təhsil islahatlarına dəstək" layihəsi çərçivəsində "Avropa ali təhsilinə inteqrasiya: problemlər, perspektivlər" mövzusunda Tətbiqi Tədqiqatlar Fondu və Azərbaycan Turizm İnstitutunun birgə keçirdikləri elmi-praktik konfransın materialları [Mətn] /Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Azərb. Turizm İn-tu, Tətbiqi Tədqiqatlar Fondu; layihənin rəhbəri İ. Əliyev; red. İ. Qasımov; buraxılışa məsul V. Məmmədova.--Bakı: [Fəxrim-film], 2011. - 181 s.

 

Avropa birliyi və Avropa inteqrasiyası [Mətn] /Tərtibçi-müəll.: Tofiq Qasımov; "İnam" Plüralizm Mərkəzi.- Bkı: Azərbaycan, 1999.- 60 s. ; 20 sm.

 

Avropa insan hüquqları hüququ [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə.İ.Əliyev, E.Ə.Əliyev, M.Y.Məhərrəmova [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı: [Kooperasiya], 2015.- 127, [1] s. cədv

 

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi [Mətn]: Konvensiyanın 2-ci maddəsi ilə bağlı seçilmiş qərarlar /Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyəti; Azərb. dilinə tərcümə edilmiş mətnin red.: İ. Əliyev, K. Abbasov B.: "Patronat-S" Şirkəti, 2004, 654 s.

 

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi [Mətn]: Konvensiyanın 3, 5-ci maddələri və 1 saylı Protokolun 3-cü maddəsi ilə bağlı seçilmiş qərarlar Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyəti; Milli Demokratiyaya Dəstək Fondu; Açıq Cəmiyyət İnstitutu - Yardım Fondu; Red.: İ.Əliyev; Tərcümənin müəll.: K.Abbasov, İ.Əliyev.- B.: "Patronat-S" Şirkəti 2003.- 550 s.

 

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi [Mətn]: Konvensiyanın 6-cı maddəsi ilə bağlı seçilmiş qərarlar /Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyəti; Azərb. dilinə tərcümə edilmiş mətnin red.: İ.Əliyev, K.Abbasov.- B.: Qanun, 2004.- 440 s.

 

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin seçilmiş qərarları [Mətn] /Avropa Şurası; red. İ.Əliyev; tərcümə ed. K.Abbasov. I cild.- B.: 2006.- 352 s.

 

Avropa və Amerika tarixi [Mətn]: Mühazirə mətnləri: Universitetimizdə dilini öyrəndiyimiz, qabaqcıl və aparıcı Avropa və Amerika ölkələrinin tarixi: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Elmi red. S.Seyidov, M.Məmmədli və b.; Azərbaycan Dövlət Dillər Universiteti Tarix Kafedrası 448 s.

 

Avropa və Amerika tarixi [Mətn]: Mühazirə mətnləri: Universitetimizdə dilini öyrəndiyimiz, qabaqcıl və aparıcı Avropa və Amerika ölkələrinin tarixi: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Elmi red. S.Seyidov, M.Məmmədli və b.; Azərbaycan Dövlət Dillər Universiteti Tarix Kafedrası 448 s.

 

"Avropanın qonşuluq siyasəti" Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin və Böyük Britaniyanın LİNKS Qeyri Hökumət Təşkilatı ilə birgə təşkil olunmuş "Avropanın qonşuluq siyasəti" mövzusunda seminarının materialları.- B.: 2005.- 22 s.

 

Avşar Abdulhamit. Azərbaycan Yazıları [Mətn]: "Baküden Görünen Türk Dünyası" /Abdulhamit Avşar; Ön sözün müəllifi. N.Cəfərov; Elmi red. F.Gedikli.- B.: Qismət, 2007.- 328 s. 1 portr

 

Avşar Abdulhamit. Türkiyənin İstiqlal müharibəsində Azərbaycan türkləri [Mətn]: Türkiyə arxiv sənədləri və mətbuatında: (1919-1922) /Abdulhamit Avşar; Elmi red. Nizami Cəfərov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: AzAtaM, 2007.- 48 s.

 

Avşar Eyvaz. Qızılgül şikəstəsi /A.Eyvaz.- Bakı: [Araz], 2013.- 239, [1] s. , portr. ; 20 sm.

 

Avşar Eyvaz. Kim kimdir /A.Eyvaz.- Bakı: [Araz], 2013.- 255, [1] s. , portr. ; 20 sm.
 

Avşarova İradə Nizam qızı. Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti tayfalarının bədii tunc məmulatı [Mətn]: (e.ə. XIV-VII əsrlər) /İ.Avşarova; Elmi red. V.H.Əliyev, S.H.Aşurova; Rəyçi. Ə.Q.Cəfərov, T.İ.Axundov; Rəssam. İ.N.Avşarova; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- B.: Nurlan, 2007.- 192 s.

 

Avşarova İradə Nizam qızı. Qafqaz arxeologiyası [Mətn]: dərslik /I.Avşarova, Q.Pirquliyeva; elmi red. Q.S.İsmayılzadə; rəyçi. V.H.Əliyev, K.X.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B.: Bakı Universiteti, 2010.- 247, [1] s.

 

Avtomobil daşınmaları, yol hərəkəti və texniki xidmətin təşkili [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ç.İldırım ad. Azərb. Politexnik İn-tu; red. hey. C.R.Dadaşov, K.A.Koşalev, A.R.Rzayev [və b.]Bakı: Ç.İldırım ad. APİ, 1981.- 116 s., cədv., şək.; 20 sm.

 

Avtomobil yollarının istismarı [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /Y.M.Piriyev, R.M.Əliyev, F.M.Cəfərov, N.M.Qaraisayev; elmi red. Ə.M.İsayev; rəy verənlər. A.H.Məmmədov, Ş.S.Məmmədov.- Bakı: Təhsil, 2003.- 419, [1] s.

 

 Avtomobil və traktor mühərrikləri [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /Z.Hüseynova, N.Kərimov, R.Mehdiyev, V.Əfəndiyev I hissə.- B.: Maarif, 1971.- 436 s.

 

 Avtomobillərə yanacaq və maye qaz doldurma məntəqələrinin texniki istismar qaydaları [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyi.- B,: [TTM], 2008.- 129, [3] s. cədvəl

 

Avtomobillərin, avtomobil aqreqatlarının, avtomobil şinlərinin və starter akkumulyatorlarının əsaslı təmiri üçün topdan qiymətlər preyskurantı 26-02-07 [Mətn] AzSSR Dövlət Plan Komitəsi yanında Qiymət Komitəsi; [burax. məs. İ.N.Məmmədov].- Bakı [s. n.] 1967.- 75, [1] s. cədv. 19 sm.

 

Avtomatik idarəetmə üzrə laboratoriya işləri [Mətn] /[R.Ə. Əliyev, Ş.H. Qarayev (red.), Q.S. Süleymanov]; Rəy verənlər. S.İ. Yusifov, Ə.Ə. Məmmədov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: ADNA, 1993.- 140 s.

 

Avtomatika və istehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması kursu üzrə laboratoriya işlərinə dair metodik göstəriş [Mətn] /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsili üzrə Tədris-Metodik kabineti; Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu; tərt. ed. Ə.A.Ələkbərov, M.Ə.Babayev, Müqərrəb-Səmədi; elmi red. M.Ə.Babayev.- Bakı: Ç.İldırım ad. AzPİ, 1987.-64 s. , cədv., şək. ; 20 sm.

 

Avtomatikanın əsasları və elektron hesablama texnikası kursu üzrə laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş [Mətn] /tərt.ed. S.S.Rzayev, H.İ.Həşimov; elmi red. K.L.Şirinov; Azərbaycan SSR Xalq Təhsil Nazirliyi.Ali Təhsil Üzrə Tədris Metodik Kabinet, V.İ.Lenin adına Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: APİ, 1989.- 63 s.

 

Avtomatikanın əsasları və kənd təsərrüfatında istehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması [Mətn] : proqram, metodik göstərişlər və yoxlama tapşırığı: kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi fakültəsinin qiyabiçi tələbələri üçün /S. Ağamalıoğlu ad. Azərb. Kənd Təsər. İn-tu; tərt. ed. Ə.Ə.Məmmədov, İ.M.Əliyev.Kirovabad: [s. n.], 1970.- 32, [1] s.

 

"Avtomatlaşdırılmış informasiya və idarəetmə sistemləri" fənnindən laboratoriya dərsləri üçün: Metodik göstəriş /Təhsil Problemləri Üzrə Elmi Metodik Mərkəzi; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; Tərt. edənlər: R.S.Balayev, L.A.Qardaşova; Red.: N.İ.Həsənov. B.: ADNA, 1999. 40 səh.: cədvəl

 

Avtotraktor fənnindən EHM-ni tətbiq etməklə daxili yanma mühərriklərinin layihələndirilməsinə aid metodik göstərişlər [Mətn] /Tərtib edənlər. Y.S.Əliyev və b.; İxtisas red. N.Ə. İsrafilov; N. Tusi ad. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: N.Tusi ad. APU, 1992.- 54 s.

 

Muxtar Avşarov [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- B.: [s. n.], 1974.- [1] qat. v., portr., fotoşək.

 

Aydazadə Kamil Rəcəb oğlu. Hesablama xətaları [Mətn]: Dərs vəsaiti /K.R.Ayda-zadə, V.M.Abdullayev; Red. İ.H.Novruzbəyov; Rəyçi. Y.Ə.Şərifov, S.Y.Qasımov.- B.: Turan evi, 2007.- 204 s., cədvəl; 22 sm.

 

Aydın Abi Aydın. (Abıyev Aydın Müstəcəboğlu) İki dastan [Mətn] Aydın Abi Aydın, İ.Rəsuli; elmi red. B.Osmanova.- B.: [s.n.] 2002.- 110 s.

 

Aydın Abi Aydın. (Abıyev Aydın Müstəcəb oğlu) Şəxs adları sözlüyü [Mətn]: ikinci kitab /Aydın Abi Aydın; red. X. Quliyeva - Qafqazlı; rəyçi. R. Təhməzoğlu.B.: Səda, 2006.371,[1] s. portr

 

Aydın Abi Aydın. Türkiyə ədəbiyyatı tarixi.-Tural, NPM.- B.: 2005.- 456 s.

 

Aydın Abi Aydın. Türkiyə ədəbiyyatı tarixi: müqayisəli [Mətn]: dərslik /A.A.Aydın; [elmi red. N.Şəmsizadə; rəyçilər. A.Babayev, G.Əliyeva, S.Qasımlı] II Cild I Hissə.- Bakı: [Bakı Universiteti], 2007.- 279, [1] s. ; 20 sm.

 

Aydın Abi Aydın. Ziya Göyalp: Anadan olmasının 130 illiyi münasibətilə /Aydın Abi Aydın; Red.: R.Təhməzoğlu.- B.: [s.n.], 2006.- 64 s.

 

Aydın Nizami. Son dua [Mətn]: şeirlər /N.Aydın; red. V.Bəhmənli.- B.: XXI Yeni Nəşrlər Evi, 1999.- 85, [2] s.: portr., 19 sm.

 

Aydın Paşayev - 75 [Mətn] : ömür yolu və biblioqrafiya /tərt. A. G. Məmmədov ; red. Ş. Sadıqov ; naşir M. Xan. B.: Hədəf, 2014. 94, [1] s.: portr., fotoşək., 20 sm.

 

Aydın Ülvi. Çağlayan sevgi [Mətn] : [şeirlər] /Ü. Aydın ; red. S. Qocayeva. Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 178, [2] s.: portr., 20 sm.

 

Aydınqızı Aytən. Azərbaycan dilində vasitəsiz və vasitəli nitqin formalaşması tarixi /Aytən Aydınqızı; Red.:Ə.Ş.Sadıqov.- B.: Çənlibel, 2003.- 127 s.

 

Aydınqızı Aytən. Dialoq fəlsəfəsi [Mətn]: elmi-publisistik əsər /A. Aydınqızı; elmi red. N. Həsənzadə.-Bakı: Garisma MMC, 2009.- 137, [1] s.+ [8] v.

 

Aydınqızı Aytən. Ümumtürk mənbəşünaslığı: Dərs vəsaiti /A.Aydınqızı; Elmi red.: N.Q.Nəfərov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2003.- 131 səh. ; 20 sm.

Aydınqızı Nüranə. Behişt reyhanı [Mətn] /N. Aydınqızı; ön söz müəl. S. Ə. Hüseyni Qum: [İslamiyyə], [2004] 107s.

 

Ayət və hədislərlə Qurban kitabı [Mətn] /Tərtib etdi. H.Ə.Azəri.- Gəncə: Gəncə Poliqrafiya ASC, 2007.- 48 s.

 

Ayrapetova R.A. M.A.Topçubaşov biblioqrafiya /tərt. ed. R.A.Ayrapetova; red. R.A.Kazımov; AzSSR EA Əsaslı kitabxana.- B.: AzSSR EA; 1965.- 66, [2] s.

 

Ayrım bəzəmələri [Mətn] /toplayanı V.Vəliyev.- Bakı: Gənclik, 1983.- 158, [6] s. ; 20 sm.

 

Aytel İradə. Partizanın acı həqiqətləri sənədli roman /İ.Aytel; red. C.Seyidova; məsl. R.Hümmətov; [mətni ruscadan tərc. ed. R.Şükürsoy]Bakı: Nurlan, 2013.- 210, [2] s., [16] v. fotoşək.

 

Aytmatov Çingiz. Köşək gözü/Ç.Aytmatov; [red. A.Gündüz]Bakı: Azərnəşr, 1965.- 250, [2] s.

 

Aytmatov Çingiz. Qiyamət [Mətn]: Roman və povest /Çingiz Aytmatov; Tərcümə ed.: V. Əlixanlı, V.Rüstəmzadə.- B.: Yazıçı, 1991.- 360 s.

 

 Aytmatov Çingiz. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /Çingiz Aytmatov; ön sözün müəl. B.Vahabzadə I cild.- B.: Öndər, 2004.- 504 s.

 

 Aytmatov Çingiz. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /Çingiz Aytmatov; tərc.ed. Cəmil Əlibəyov, Qılman Musayev, Əkrəm Əylisli, Məti Osmanoğlu. II cild.- B.: Öndər, 2004.- 384 s.

 

Aytmatov Çingiz. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Çingiz Aytmatov; tərc. ed. İ.İbrahimov, X.Əliyev; red. və ön sözün müəllifi: N.Cəfərov; tərt. İ.Məmmədova.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 448 s. , ill. ; 25 sm.

 

Aytmatov Çingiz. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ç. Aytmatov ; tərt. ed. A. Hacıyev ; ön söz müəl. B. Vahabzadə ; red. F. Quliyev ; bədi tərtibat və dizayn müəl. T. Qorçu. B.: Şərq-Qərb, 2009. 757, [2] s.: portr
 

 

1 2 3

 

 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved