Azərbaycan dilində

1945

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Gülüm [Notlar]: fortepiano ilə oxumaq üçün /F.Əmirov; söz. Nizami; tərc. C.Xəndam, rus. dil. tərc. ed. Y.Fidler; [red. B.Zeydman]Bakı: Azərb. döv. Musiqi (Azmusnəşr), 1945.-5 s.


Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Gülüm [Notlar]: fortepiano ilə oxumaq üçün/F.Əmirov; söz. Nizami; tərc. C.Xəndam, rus. dil. tərc. ed. Y.Fidler; [red. B.Zeydman]Bakı: Azərb. döv. Musiqi (Azmusnəşr), 1945.- 5 s.


1946

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Gülərəm gülsən [Notlar]: fortepiano ilə oxumaq üçün /F.Əmirov; söz. M.Ordubadi; tərc. Y.Fidler.- Bakı: Azərb. Döv. Musiqi (Azmusnəşr), 1946.- 7 s.


1947

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Bulaq başında [Notlar]: fleyta (qoboy yaxud klarnet) ilə fortepiano üçün /F.Əmirov; [red. M.Əhmədov]Bakı: Azmusnəşr, 1947.- 5 s.


Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Romantik sonata [Notlar]: fortepiano üçün /F.Əmirov; [ red. B.Zeidman]Bakı: Azərb. Döv. Musiqi (Azmusnəşr), 1947.- 30 s.


1949

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Qış yolu [Notlar]: A.S.Puşkinin sözləri üzrə tenor və bariton ilə simfonik orkestr üçün poema: fortepiano ilə oxumaq üçün düzəldilmişdir /F.Əmirov; tərc. A.Səhhət; red. B.Zeydman.- Bakı: Azərb. Döv. Musiqi (Azmusnəşr), 1949.-13 s.


1950

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Azərbaycan ellərı [Notlar]: fortepiano ilə oxumaq üçün /F.Əmirov; söz. M.Dilbazi; [red. B.Zeydman]Bakı: Azmusnəşr, 1950.- 9 s.


Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Şur. Azərbaycan muqamı[Notlar]: simfonik orkest üçün /F.Əmirov; [red. N. Çaykin] Moskva; Leninqrad: Dövlət Musiqi Nəşriyatı, 1950.- 83, [1] s.


1952

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Məktəbli nəğməsi [Notlar]: az yaşlı məktəblilər üçün: fortepiano ilə oxumaq üçün /F.Əmirov; söz. Ə. Tələt; tərc.S. Nevedova; [red.M. Əhmədova] Bakı: Azmusnəşr, 1952.- 4, [1] s. 


Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Aşıqsayağı [Notlar]: fleyta ( qoboy yaxud klarnet) ilə fortepiano üçün /F.Əmirov; [red. M.Əhmədov]Bakı: Azmusnəşr, 1952.- 7 s. ,2 s.


Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Azərbaycan xalq mahnıları [Notlar] fortepiano ilə oxumaq üşün /F.Əmirov; [ red. M.Əhmədov]Bakı: Azmusnəşr, 1952.- 15 s.


Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Rəqs [Notlar]: qoboy (klarnet yaxud faqot) ilə fortepiano üçün /F.Əmirov; [red. M.Əhmədov]Bakı: Azmusnəşr, 1952.- 21 s. , ( [ 3] s.


1953

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Pyes [Notlar]: Valtorna ilə fortepiano üçün /M.Əhmədov; [red. B.Zeydman]Bakı: Azmusnəşr, 1953.- 5 s.


Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Xatirə [Notlar]: skripka, violonçel və fortepiano üçün /F.Əmirov; [red. M.Əhmədov]Bakı: Azmusnəşr, 1953.- 7 s.


Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Ulduz [Notlar]: fortepiano ilə oxumaq üçün romans /F.Əmirov; söz. M.Y.Lermontov; tərc. M.Rahim; [red. M.Əhmədov]Bakı: Azmusnəşr, 1953.- 7s.


1954

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Lirik nəğmə [Notlar]: klarnet (yaxud fleyta) ilə fortepiano üçün /[red. M.Əhmədov]Bakı: Azərnəşr, 1954.- 3 s.


1955

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Azərbaycan xalq mahnıları [Notlar]: fortepiano ilə oxumaq üçün /F.Əmirov; tərc. P.Pançenko.- B.: Azmusnəşr, 1955.- 27 s. 


1956

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Alban xalq mövzuları üzürə süita 2 fortepiano üçün /F.Əmirov, E.Nəzirova.- Bakı: Azmusnəşr, 1956.- 46 s.


1959

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Kürd ovşarı. Simfonik muğamı [Notlar]: simfonik orkestr üçün. Partitura /F.C.Əmirov;[ red. B.Məmmədova] Bakı: Azmusnəşr, 1959.- 75, [1 ] s.


Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Məhəbbət mahnıları [Notlar]: fortepiano üçün /F.Əmirov; [red. Ş.Kərimova]; tərc. T.Əyyubov Y.Fidler; Q.Stroqanova.- B.: Azmuznəşr, 1959.- 26, [1] s.


1960

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. "Səhər" kinofilmindən mahnılar [Notlar]: fortepiano ilə oxumaq üçün /F.Əmirov; söz. N.Xəzri; tərc. V.Qafarova; [red. R.Rəhimova]Bakı: Azərb. Döv. Musiqi ( Azmusnəşr) 1960.- 9, [1]s.


Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. İki mahnı [Notlar]: fortepianonun müşayətilə xor üçün/F.Əmirov; söz. T.Mütəllibov; tərc. V.Qafarova; söz.T.Əyyubov.- B.: Azərb. Döv. Musiqi (Azmusnəşr), 1960.- 11 s.


1962

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Gözün aydın [Notlar]: 3 pərdəli 4 şəkilli musiqili komediya /F.Əmirov; libretto. M.Əlizadə; şerlər. T.Əyyubov; tərc. V.Qafarov.- B.: Azmusnəşr, 1962.- 172 s.


1964

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Simfoniya [Notlar]: simli orkestr üçün /F.Əmirov; Bakı: Azmusnəşr, 1964.- 78 s. 


1965

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Üzeyir Hacıbəyova xatirə [Notlar]: kamera orkestri üçün /F.Əmirov.-Bakı: Azərnəşr, 1965.- 19, [1] s.


1966

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Ərəb mövzuları əsasında konsert fortepiano ilə orkestr üçün: iki fortepiano üçün köçürmə /F.Əmirov, E.Nəzirova.- Bakı: Azərnəşr, 1966.- 77 s.


1967

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Sevil [Notlar]: proloqla, 3 pərdə 4 şəkilli opera. C.Cabbarlının eyni adlı draması əsasında fortepiano ilə oxumaq üçün köçürmə müəllifindir /F.C.Əmirov; libretto.Tələt Əyyubov.- B.: Azdövnəşr, 1967.- 226, [2] s.


1968

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Uşaq albomu simfonik lövhələr: nəfəsli-taxta, zərb və simli alətlər üçün /F.Əmirov; [red. R.Rərimova]Bakı: Azərnəşr, 1968.- 47 s.


Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Azərbaycan [Notlar]: simfonik süita /F.Əmirov [red. R.Rəhimova] Bakı: (Azərb. Döv. Nəşr., 1968.- 91s.


Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Konsert fortepiano ilə azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün /F.Əmirov, A.Babayev; [red. R.Rəhimova]Bakı: Azərnəşr, 1968.- 111 s.


1969

Əmirov Fikrət. Sevdiyim yardır mənim [Notlar]: fortepiano ilə oxumaq üçün mahnılar /F.Əmirov; söz. T.Əyyubov; M.Dilbazi; N.Xğzri; Nizami; S.Vurğun; M.S.Ordubadi; tərc. P.Pançenko; S.Məmmədzadə; A.Jarov; V.Qafarov; Y.Fidler; C.Xəndan [red. T.Bakıxanov]Bakı: Azərnəşr,1969.- 48 s.


1970

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Gürcüstan [Notlar]: Rustaveli xor ilə simfonik orkestr üçün /F.Əmirov; söz. Teymur Elcin; tərc. S.Məmmədzadə.- Bakı: Azərb. Döv. Musiqi (Azmusnəşr), 1970.- 40 s.


1972

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. 2 romans fortepiano ilə oxumaq üçün/F.C.Əmirov; tərc. S.Məmmədzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1972.- 12 s.


1973

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Variasiyalar [Notlar]: fortepiano üçün /F.Əmirov; [red. Ş.Hüseynova]Bakı: Azərnəşr, 1973.- 20 s.


1977

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. 20 mahnı [Notlar]: F.Əmirov; söz. M.Dibazi; T.Əyyubov; T.Elçin; N.Xəzri; S.Vurğun; M.S.Ordubadi; Nizami; tərc. C.Məmmədov; A.Jarov; S.Məmmədzadə; P.Pançenko; V.Qafarov; Q.Stroqanov; Y.Fidler; C.Xəndan [red. Ş.Hüseynova] B.: İşıq;1977.- 111, [1] s.


1978

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. İki ekspromt fortepiano üçün /F.Əmirov.- Bakı: İşıq, 1978.- 12 s.


1979

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Fortepiano əsərləri [Notlar]: /F.M.Əmirov; red. Z.Adıgözəlzadə.- Bakı: İşıq, 1979.- 74, [2] s.


1981

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Altı pyes [Notlar]: qoboy və fortepiano üçün /F.Əmirov [red. Ş.Hseynova]Bakı: İşıqr, 1981.- 20 s.


 

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Pyeslər [Notlar]: fleyta və fortepiano üçün /F.Əmirov [red. Ş.Hseynova]Bakı: İşıqr, 1981.- 25 s. 


2002

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Konsert fortepiano ilə xalq çalğı alətləri orkestri üçün/F.Əmirov; İki fortepiano ilə işləyəni A.Paşayev.- Bakı: Adiloğlu, 2002.- 44 s.


2004

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. 12 miniatür fortepiano üçün [dərslik] /Fikrət Əmirov; Naşir: Q.İsabəyli.-Bakı: Şirvannəşr, 2004.- 21, [1] s.


2011

Fikrət Əmirovun əsərlərindən truba ilə fortepiano üçün köçürmələr [Notlar] /köçürən və tər. ed. H. Hüseynov.- B.: Mütərcim, 2011.- 34, [1] s.


 

Rus dilində

1974

Амиров Фикрет Мешади Джамиль оглы. Гюлистан Баяты- Шираз [Ноты]: мугам для большого симфонического оркестра/Ф.Амиров; [red. Б.Шнапер]Москва: Советский композитор, 1974.- 77с.


1977

Амиров Фикрет Мешади Джамиль оглы. Сказание о Насими [Ноты]: Трагическая музыка для большого симфонического оркестра /Ф.Амиров [ред. Ю.Тер-Осипов] Москва: Советский композитор, 1977.- 100 с.


1978

Амиров Фикрет Мешади Джамиль оглы. Азербайджанское каприччио [Ноты]: для симфонического оркестра/Ф.Амиров; [ред. С.Чеботарев]Москва: Музыка, 1978.- 63 с.


1979

Амиров Фикрет Мешади Джамиль оглы. Избранные пьесы [Ноты]: для скрипки и фортепиано /Ф.Амиров.- Москва: Музыка, 1979.- 26 с.


1981

Амиров Фикрет Мешади Джамиль оглы. Поэма-монолог [Ноты]: редакция партии виолончели Л.Гиизбург /Ф.Амиров.- Москва: Советский композитор, 1981.- 11 s.


1983

Амиров Фикрет Мешади Джамиль оглы. Тысяча и одна ночь [Ноты]: балет в 2-х действиях (по мотивам арабских народных сказок)/Ф.Амиров; Либретто М.Ибрагимбеков; Н.Назирова; Р.Ибрагимбеков.- Москва: Советский композитор, 1983.- 95, [1] с. << Geri