FİKRƏT ƏMİRVUN HƏYT VƏ FƏLİYYƏTİNİN ƏSS  TRİLƏRİ

1922

Fikrət Məşədi Cəmil ğlu Əmirv 1922-ci il nybr yının 22-də Gəncə şəhərində məşhur trzən və nəndə iləsində ndn lmuşdur.

 

1938

Gəncə şəhərində ümumtəhsil rt məktəbini və tr sinfi üzrə musiqi məktəbini bitirmişdir.

1939

zərbycn Dövlət Knsrvtriysın dil olmuşdur.

 

1942

Ilk təhsil illərində frtpin üçün Vrisiylr, Ulduz rmnsını, dhi zərbycn şiri Nizminin tirəsinə Simfnik Pm və Səməd Vurğunun nlr pysinə (Əlyzısı) musiqi bəstələmişdir.

Böyük Vətən mühribəsi illərində rdu sırlrınd vuruşmuş, Vrnj cəbhəsində ğır yrlnmışdır.

1943

Böyük Vətən mühribəsi qəhrəmnlrının tirəsinə Simfnik pm yzmışdır.

Nizaminin szlərinə Gülüm romansını bəstələmişdir.

1944

Ürəkçlnlr musiqili komediyasını yazmışdır.

1945

Z.Hacıbəyovla birgə Azərbaycan Xalq Çalğı Orkestri üçün Cəngi əsərini bəstələmişdir.

1946

Gözün ydın musiqili komediyasını, Rmntik snt, Skripk, frtpin və rkstr üçün ikili knsrt əsərlərini bəstələmişdir.

1947

Nizminin tirəsinə həsr tdiyi Simli rkstr üçün simfniysını yrtmışdır.

 

M.Mqmyv dın zərbycn Dövlət Filrmniysının bədii rəhbəri lmuşdur.

1948

zərbycn Dövlət Knsrvtriysını (Prf. Zydmnın bəstəkrlıq sinfi üzrə) bitirmişdir. Ulduz bir pərdəli prnı diplm işi kimi yzmışdır.

Şur və Kürd vşrı simfnik muğmlrını yrtmışdır.

A.Zeynallının xatirəsinə Elegiya əsərini bəstələmişdir.

1949

Şur və Kürd vşrı simfnik muğmlrın görə SSRI Dövlət mükftın lyiq görülmüşdür.

Ü.Hacıbəyova ithaf poema skripkalar, violençel və iki fortepiano üçün əsərini bəstələmişdir.

1950-1952

Dörd hissədən ibrət zərbycn süitsını, instrumntl kmr musiqisi və vkl əsərlərini yzmışdır.

1953

C.Cbbrlının yni dlı pysi əssınd Svil prsını yzmış, dkbrın 25-də prnın prmyrsı lmuşdur.

Alban mözusunda süita (E.Nəzirova ilə birlikdə) əsərini yazmışdır.

1954-1952

H.Cvidin Şy Sənn, C.Cbbrlının 1905-ci ildə, S.Vurğunun Vqif pyslərinə musiqi bəstələmiş, frtpin üçün 6 uşq pysi, 12 minitür yzmışdır.

 

1955

Əməkdr incəsənət dimi dın lyiq görülmüşdür.

1956-1959

zərbycn pr və Blt Ttrının dirktru lmuşdur.

1956

O olmasın bu olsun musiqili komediyasını kinofilm üçün orkestrləşdirmişdir.

1957

zərbycn SSR lq rtisti dın lyiq görülmüşdür.

1958

 • Bəstəkr lmir Nəzirv ilə birlikdə ərəb mövzusu əssınd Frtpin ilə rkstr üçün knsrt yzmışdır.

 • zərbycn Bəstəkrlr Ittifqının ktibi lmuşdur.

1959

Lnin rdni ilə təltif dilmişdir.

1960-1963

zərbycn kpriççisu, Simfnik rəqslər əsərlərini və Səhər kinfilminə musiqi yzmışdır.

1960

Azərbaycan süitası ABŞ-da səslənilib (Nyu-York və Filadelfiya şəhər. Dirijor L.Stokovski)

1964

 • Svil prsı Mskvd P.I.Çykvski dın knsrt zlınd Ümumittifq Rdisu və Tlviziysının simfnik rkstri, ru və slistləri tərəfindən rus dilində if lunmuşdur.

 • Ü.Hacıbəyova ithaf Poema əsəri Kamera Orkestri üçün yeni redaktədə işlənib.

1965

SSRI lq rtisti fəri dın lyiq görülmüşdür.

1966

Arşın mal alan musiqili komediyasının yeni redaksiyasını film üçün işləyib.

1967

Rspublik Lnin kmsmlu mükftı lurtı adına layiq grülmüşdür.

1968

 • Azərbaycan kapriççiosu Niyazinin rəhbərliyi ilə Türkiyədə səslənmişdir.

 • Gürcüstan. Rustavelli xor və simfonik orkestr üçün kontata bəstələmişdir.

1970

Svil prsı krnlşdırılmışdır.

1971

Gülüstn-Bytı-Şirz simfnik muğmını yrtmışdır.

1973

Nəsimi haqqında dstn xoreoqrafik poema yzmışdır.

1974

 • zərbycn SSR Dövlət mükftı lurtı dın lyiq görülmüşdür.

 • SSRİ Bəstəkarlar İttifaqının katibi vəzifəsində çalışmışdır.

 • Respublika Ali Sovetinin deputatı seçilmişdir.

1975

Azərbaycan qravürləri Byük Simfonik Orkestr üçün triptix bəstələmişdir.

1976

əzəri fəth dənlər vkl-rqrfik pm yzmışdır.

 

1977

 • Svil prsı Niyzinin rəhbərliyi ilə Səmərqənddə tmşy qyulmuşdur.

 • Iyirmi mhnı dlı frtpin ilə umq üçün nt məcmuəsi çpdn çımışdır.

 • Nəsimi hqqınd dastan fciə musiqisi: Böyük Simfnik rkstr üçün prtitur nəşr lunmuşdur.

 • Bu əsər D.Rojdesvenskinin rəhbərliyi ilə Stokholm filarmoniyasının orkestrinin ifasında səslənmişdir.

 • Xor və simfonik orkestr üçün Poema bəstələmişdir.

1978

zərbycn qrvürləri simfnik rkstr üçün prtitur çpdn çımışdır.

1979

Ərəb musiqi intnsiylrı və ritmlərindən istifdə dərək Min bir gcə bltini yzmışdır. Frtpin üçün əsərlər nt məcmuəsi nəşr lunmuşdur.

1980

 • Min bir gcə bltinə görə SSRI Dövlət mükftın lyiq görülmüşdür.

 • zərbycn SSR lmlər kdmi ysının mübir üzvü sçilmişdir.

1981

 • Tbilisi və Qrki şəhərlərinin pr ttrlrınd Min bir gcə bltinin prmyrsı lmuşdur.

 • Mskvnın Krml zlınd Min bir gcə bltinin prmyrsı lmuşdur.

1982

 • Nvsibirskdə Min bir gcə bltinin prmyrsı lmuşdur.

 • Mərkşdə Min bir gcə bltinin prmyrsı lmuşdur.

 • Svt musiqisinin inkişfı shəsində idmətlərinə görə Ssilist Əməyi Qəhrəmnı dın lyiq görülmüşdür. Lnin rdni, rq və Çəkic qızıl mdlı ilə təltif lunmuşdur.

 • Blqrıstnd Vrn pr Ttrının səhnəsində Min bir gcə bltinin prmyrsı lmuşdur. Prmyrd müəllif iştirk tmişdir.

1983

Ümumittifq rdisu ilə lq musiqisi əzinəsi silsiləsindən vriliş hzırlnmışdır. Vrilişin prıcısı Fikrət Əmirv lmuşdur.

1984

 •  Nizmi" bltinin əlyzmsı bş çtmışdır.

 • Fvrlın 20-də vəft tmiş, Bkıd Fəri iybnd dəfn lunmuşdur.

 • zərbycn Dövlət Mhnı və Rəqs nsmblın Fikrət Əmirvun dı vrilmişdir.

 • Bakıda 6 sayl Uşaq İncəsənət məktəbinə F.Əmirovun adı verilmişdir.

1991

M.F.undv dın pr və Blt Ttrınd Nizmi blti tmşy qyulmuşdur (Nizmi Gəncəvinin ndn lmsının 850 illik yubilyi münsibətilə).

2003

Moskvada Min bir gecə baleti yeniquruluşda Byük Teatrın səhnəsində nümayiş etdirlmişdir.

 

<< Geri