Azərbaycan dilində


1912


Hophopnamə [Mətn] /M. Ə. Sabir; naşiri. B. xanım Tahirzadə; müqəddimə. [A.Səhhət] 1 hissə.- B.: [s. n. ], 1912.- 104 s.


Zavallı; [Mətn]: Məhəbbətdən /S. M. Ə. naşiri. bəradəran Orucov.- B.: [s. n.], 1912 (1330 h.).- 40 s.


1914


Hophopnamə [Mətn] /M.Ə.Sabir; naşiri. Mərhum sabirin zövcəsi: B. xanım; müqəddimə. A.Səhhət; rəssam. Ə.Əzimzadə B.: [s. n. ], 1914.- 337 [9] s.


1922


Hophopnamə [Mətn]: Mirzə Ələkbər "Sabir" Tahirzadə Şirvaninin mənzum və mənsur asarı və onun haqqında nəzmən və nəsrən yazılmış xatirat, təqrizat və qeyriləri /M.Ə.Sabir; müqəddimə. Əli İskəndər Cəfərzadə; rəssam. Ə.Əzimzadə.- B.: Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı, 1922.- 476 [12] s.


1927


Sabir müntəxabatı [Mətn]  Bakı: Azərnəşr, 1927.- 127 s.  


1929


Şeirlər məcmuəsi [Mətn] /M.Ə.Sabir; [müqəddimə. Ə.Müznib].- B.: Azərnəşr, 1929.- 278 s.      


Sabir kitabxanasının on illiyi [Mətn]: Bakı: Azərnəşr, 1929.- 30, [1] s.            


1943


Məktəb uşaqlarına töhfə [Mətn]: [kiçik və ortayaşlı uşaqlar üçün] /M.Ə.Sabir.- Bakı: Azərnəşr, 1943.-36 s.


1946


Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə.Sabir; tərt. ed. və red. C.Xəndan.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1946.- 184 s.


1959


Məktəblilərə töhfə [Mətn]. 4-cü çapı /M.Ə.Sabir:red. Y.Məmmədov.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1959.- 52 s.


1960


Hophopnamə [Mətn]: [şeirlər, hekayə və tərcümələr] /M.Ə.Sabir.- Bakı: Azərnəşr, 1960.- 495 s.


1961


Təmsillər[Mətn]. [kiçikyaşlı uşaqlar üçün] /M.Ə.Sabir- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1961.- 16 s.


1962


Hophopnamə [Mətn] üç cilddə /M.Ə.Sabir; tərt.ed. M.Məmmədov; red. hey. Mir Cəlal, Ə.Mirəhmədov, K.Talıbzadə; Azərb. SSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İn-tu I cild.- B.: AzSSR EA, 1962.- 328, [3] s


Hophopnamə. üç cilddə / /M.Ə.Sabir; tərt.ed. M.Məmmədov; red. hey. Mir Cəlal, Ə.Mirəhmədov, K.Talıbzadə; Azərb. SSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İn-tu II cild.- Bakı: AzSSR EA, 1962.- 269, [2] s.


Məktəb şərqisi [Mətn].- 5-ci nəşri /M.Ə.Sabir; red. Y.Məmmədov; müqəd. M.Məmmədov.- Bakı: Uşaq-gənc¬nəşr, 1962.- 44 s.: şəkilli.


1965


Hophopnamə [Mətn]: 3 cilddə /M.Ə.Sabir; red. H.Zeynalov.- Bakı, 1965.- C.3.- 350 s.


1966


Gəl, gəl, a yaz günləri [Mətn] /M. Ə. Sabir ; rəssam R. Babayev ; [red. İ. Tapdıq] Bakı: Azərnəşr, 1966.- [13] s.: şək., 29 sm.


1970


Tək səbir din əleyhinə şeirlər /M.Ə.Sabir; red. Y.Məmmədov.- Bakı: Gənclik, 1970.- 31, [1] s.


1977


Uşaq və buz [Mətn] /M. Ə. Sabir ; rəssam İ. Məmmədov ; [red. V. Nəsib]. Bakı: Gənclik, 1977.- 10, [2] s.: rəngli şək., 29 sm.


1979


Hophopnamə. /M.Ə.Sabir; (1862-1911)tərt.ed. M.Məmmədov; .- Bakı, 1979.- 559 s.


1980


Hophopnamə [Mətn] /M. Ə. Sabir ; tərt. M. Məmmədov. Bakı: Yazıçı, 1980.- 556, [4] s.: portr., 20 sm.


1991


Molla Nəsrəddin və oğru [Mətn] : məktəb uşaqlarına töhfə. Hop-hopnamədən seçilmiş şeirlər /M. Ə. Sabir ; tərt. ed. M. Məmmədov. Yersiz: [s.n.], 1991.- 63 s.: 20 sm.


1992


Hop-hop namə [Mətn] /M.Ə.Sabir; rəssamı. Nəcəfqulu.- Bakı: Şərq-Qərb, 1992.- 80 s.   


2002


Hophopnamə [Mətn]: kitab M.Ə.Sabirin anadan olmasının 140 illik yubileyinə "Turan" nəşrlər evinin töhfəsidir /Sabir; nəşrə haz. və red. V.Sultanlı, O.Hüseynli, rəssam. Ə.Əzimzadə, əski əlifbadan çevirənlər. A.Gəncəli, A.Hüseynov.- Bakı: Turan, 2002.- 368 s.


2004


Sabir Mirzə Ələkbər. Hophopnamə. İki cilddə. II cild.- B.: “Şərq-Qərb”, 2004.- 384 s.


Sabir Mirzə Ələkbər. Hоphоpnamə. İki cilddə. I cild.- B.: “Şərq-Qərb”, 2004.- 480 s.


Quttenberq layihəsi əsasında toplanmış


Sabir Mirzə Ələkbər. Hophopnamə


 

Türk dilində


Sabir Mirze Elekber.  Hophopname [Metn]: poeziya /M.Elekber Sabir; [önsöz., çev. A.Mecit Doğru]Ankara, 1975.- XXIV, 493 s.


 

Rus dilində


1950


Сатиры и лирика [Текст]: (Хоп-хоп намэ) /М.А.Сабир; пер. П.Панченко.- Л.: Советский писатель, 1950.- 371 с.: илл.- (Б-ки поэта. Основана М.Горьким. Большая серия).


1954


Сатиры и лирика.- Москва.: Государственное      Издательство Художественной Литературы, 1954.-296 с.


1962


Избранное [Текст] /М.А.Сабир; пер. П.Панченко; предис. М.Ибрагимов; коммент. и примеч. А.Шарифа; илл. Г.Зейналов.- Баку: Азернешр, 1962.-246 с.- 1 л. портр.

Избранные сатиры.- М.: Государственное Издательство Художественной Литературы, 1962.- 252 с.


1983


Избранные произведения [Текст]  /М.А.Сабир; редак. стихотвор. перев. В.С.Шефнера; вступ. ст., составл. и примеч. Ч.Г.Гусейнова.- Л.: Советский писатель, 1983.- 303 с.


2008


Избранные произведения [Текст] /Сабир; пер. П.Панченко, А.Ахундова, С.Васильев и др.; Союз Азербайджанской молодежи г. Санкт-Петербург, 2008.- 317 c.


2009


Антология Азербайджанской поэзии [Текст]: в 3-х томах /гл. ред. Анар; сост. Г.Гулиев; ред. кол. Ф.Годжа и др.-  Баку: Нурлан, 2009.- Т.2.- 335 с.


 

 


 


 

Alman dilində


Tahersade Ali Akbar Sabir. Hop Hop nameh. /trl. E. Mietag. Berlin: Ute Mietag, 1999.-184 s.


 

Fars dilində


1962


        م.ع.صابر. هوپ هوپ نامه. باکی: آذربایجان دولت نشریاتی، ۱۹۶۲.- ۴۸۳ ص


م.ع. صابر. هوپ هوپ نامه. باکی: آذرنشر،۱۹۶۲.- ۴۷۶ص.


<< Geri