Ağamirzə Məhəmməd Bağır "Xalxali"

 
Axund Molla Hüseyn Marağalı "Dəxil"

 
Bahar əyyamı və Hacı Seyid əzim dövrü


Bahar Şirvani - Mirzə Nəsrullah İbn mərhum Hacı Әbülqasım Şəmaxi "Bahar"


Dərbənd şairləri


Fatimə xanım "Kəminə"

Həsən bəy Rzaqulu bəy oğlu "Həsən Qara" və "Hadi"

Hacı Əbülhəsən Raci

Hacıağa "Fəqir" Ordubadi

Hacı Molla Abbas "Şölə"

Hacı Mahmud Əfəndi "Nafe"

Hacı Rəhim ağa Dilbazov "Vəhidi"

Hacı Rəsul "Rəsul"

Hacı Seyid ağa Əmirzadə "Sabir"

İsgəndər ağa Qaibbəyov "Şair"

İbrahim bəy "Azər"

İsmayıl bəy "Nakam"

İrəvan şairləri

Kərbəlayi Qulu Xarrat Vələdi-Məhəmməd Pəri Nazzadə "Yusifi"

Mustafa ağa "Nasir"

Mustafa ağa "Şuxi"

Məhəmmədəli bəy Məşhədi Əsəd bəy oğlu "Məxfi"

Mirzə Cəbrayıl "Süpehri"

Mirzə Əbülhəsən İbn Kərbəlayı Qasım Qarabaği "Şəhid"

Məhəmməd Əmin "Dilsuz"

Mirzə Ələsgər "Növrəs"

Məşhədi Əbdül "Şahin"

Mirzə Əlixan Şəmsül-Hükəma "Ləli"

Mirzə Əbdürrəhim Şeyx Abutalıbzadə

Məşhədi Hidayət bəy "Xaki"

Mirzə Həsən Əfəndi Əlqədari

Mirzə Haqverdi "Şəfa"

Molla Hüseyn Sabit "Ağbaş"

Mirzə Hüseyn bəy "Salar"

Məşhədi İsmayıl Hacı Kazımzadə "Bəzmi"

Molla İbrahimxəlil "Dodui"

Mirzə Kərim "Şüai"

Mirzə Kazım Qazi Əsgərzadə Axund Əhmədov "Müttəle"

Molla Məhəmməd "Hüzni"

Mirzə Məhəmməd Tağı "Qumri"

Mirzə Nəbi əfəndi Qaibov

Mirzə Sadiq "Fani"

Məhəmməd "Şəməmduz"

Pürqəm

Rəsul "Dülgər"

Şahnigar xanim "Rəncur"

Xurşidbanu "Natəvan"

Xəstə Qədir


 

 
 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved