DÜZGÜ

 

 

 

 

Ustub idi, ha ustub idi,

O kişi mәnim dostum idi.

Getdi Gilanә gәlmәdi,

Yaylığımı aldı vermәdi.

Yaylığımın ucu zil qara,

Yolladım peyğәmbәrә.

Peyğәmbәri öldürdülәr,

Ağ bala geydirdilәr.

Ağ balanın saçaqları,

Gümüşdәn var bıçaqları.

Vurdum sandıq açıldı,

İncili mәrcan saçıldı.

İncili mәrcan filfili,

Gәl oxu bizim dili.

Bizim dil urum dili

...................

Urumdan gәlәn atlar,

Ağzında yüyәn çatlar.

Heyvanın ağacları,

Bar gәtirmәz başları.

Vurdum başı üzüldü,

El yaylağa düzüldü.

El yaylaqdan gәlincә,

Yarı canım üzüldü.

 

A tәşti, tәşti, tәşti,

Vurdum gülbi keçdi.

İki xoruz dalaşdı,

Biri qana bulaşdı.

Aftabanı vurdum daşa,

Su gәlir coşa-coşa,

Әli ilә Mәhәmmәd.

Yazılıbdır bir daşa!