DÜZGÜ

 

 

 

 

Ay afәrin gül oğlum,

Gül oğlum, sünbül oğlum.

Oğlum,oğlum naz oğlum,

Dәrsindәn qalmaz oğlum.

Qәlәmini al әlә,

Yaxşı-yaxşı yaz, oğlum.

Oğlum gedәr mәktәbә,

Oxur, çatar mәtlәbә.

Dәrsin oxur rәvanlar,

Nә oxuyubdur, anlar.

Daş üstә çiçәk qazar,

Mәşqini göyçәk yazar.

Mәnim oğlum, candı, can,

Dәrslәrini oxur rәvan.

Gümüşdәndir dәvatı,

Qәlәmi var beş-altı.

Qәlәmdanı şәkilli,

Qәlәmi xallı-mullu

Dәftәri var tәrtәmiz,

Kitabı ondan әziz.

Kağızları rәngbәrәng,

Oğlum, gәtir, yaz görәk.

Oğlum sәhәrdәn durar.

Әl-üzün tәmiz yuyar.

Üzünә gülab vurar,

Saçın, birçәyin darar.

Paltarını tәmizlәr,

Mәktәbә göyçәk gedәr.

Oğlumun adı Әziz,

Üstü-başı tәrtәmiz.

Oğlum hәr kәsi görәr,

Baş әyәr, salam verәr.

Oğlum küçәdә qaçmaz,

Heç kәs ilә savaşmaz.

Oğlum itә daş atmaz,

Atıb günaha batmaz.

Quşlara etmәz azar,

Quşların da canı var!

Pişiklәri heç vurmaz,

Sәrçәlәrә tor qurmaz.

Ay afәrin, gül oğlum,

Gül oğlum, bülbül oğlum.

Dәrsin oxu rәvanla,

Sonra danış, gül oğlum!

 

 

M ә s ә l l ә r:

 

Oğlum әziz, tәrbiyәsi ondan da әziz.

 

Oğul xırdası, noğul xırdası.

 

Şüurlu oğul neylәr ata malını, şüursuz oğul neylәr ata malını.