Köçərli Firudin bəy 

Azərbaycan ədəbiyyatı:  2 cilddə.-B.:Elm.-21sm .

1-ci cild.-1978.-599s.

 


Köçərli Firudin bəy 

Azərbaycan ədəbiyyatı :  2 cilddə.-B.:Elm.-21sm .

2-ci cild, 1981.-460s.

 

Köçərli Firudin bəy 

Seçilmiş əsərləri.-B.:Azər.SSR EA nəşr-tı. 1963.- 341S.

 

 

 

 

 
 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved