Azərbaycan Respublikası prezidentinin “Azərbaycan dilində latin qrafikasi ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqinda” sərəncamı əsasında Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə çap olunmuş əsərlər

 

Azərbaycan dili və tarixi

 

 

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Axundov Ağamusa Ağası oğlu. Ümumi dilçilik: Dilçiliyin tarixi, nəzəriyyəsi və metodları [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərslik /A. Axundov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.-280 s.

 

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Aşurbəyli Sara Bala bəy qızı.   Bakı şəhərinin tarixi [Mətn]: Orta əsrlər dövrü/S.Aşurbəyli; Elmi red.: Z.Bünyadov; Ruscadan tərc. ed.: A.Bağırov.- Bakı: Avrasiya press, 2006.- 416 s.        

   

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Aşurbəyli Sara Bala bəy qızı. Şirvanşahlar dövləti [Mətn]: VI-XVI əsrlər /S. Aşurbəyli; Ruscadan tərcümə edəni: A. Bağırov; Red.: E. Məmmədyarova.- B.: Avrasiya press, 2006.-416 s.

 

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Azərbaycan arxeologiyası [Mətn]: Altı cilddə. Orta əsrlər /AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu; baş red. M.Rəhimova; red. heyəti. İ.Babayev və b.; məsul red. T.Dostiyev VI cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2008.- 630, [2] s.

 

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Azərbaycan arxeologiyası. Daş dövrü /AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu; baş red. və ön söz. M.Rəhimova; red. hey. İ.Babayev və b.; elmi red. Ə.Cəfərov I cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2008.- 445, [3] s.           

 

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Azərbaycan etnoqrafiyası üç cilddə /АМЕА Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu; red. hey. M.Rəhimova; baş red. T.Bünyadov I cild.- Bakı: Şərq -Qərb, 2007.- 543, [1] s.   

                          

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Azərbaycan etnoqrafiyası 3 cilddə /Baş red. T.Bünyadov; Red. heyəti. M.Rəhimova və b.; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu II cild.-    Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 384 s.        

 

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Azərbaycan etnoqrafiyası üç cilddə /АМЕА Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu; red. hey. M.Rəhimova; baş red. T.Bünyadov III cild.- Bakı: Şərq -Qərb, 2007.-  567, [1] s.             

 

Azərbaycan tarixi Ən qədimdən bizim eranın III əsri /AMEA, A. Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu; məsul red. İ. Əliyev.- I cild Azərbaycan tarixi Bakı : Elm , 2007. 519, [1] s.

Azərbaycan tarixi III-XIII əsrin I rübü /AMEA, A. Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu; məsul red. N. Vəlixanlı.- II cild.-Azərbaycan tarixi Bakı : Elm , 2007. 605 s.


Azərbaycan tarixi XIII-XVIII əsrlər /AMEA, A. Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu; məsul red. O. Əfəndiyev.- III cild Azərbaycan tarixi Bakı : Elm , 2007. 590 s

Azərbaycan tarixi XIX əsr /AMEA, A. Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu; məsul red. M. İsmayılov.- IV cild-Azərbaycan tarixi Bakı : Elm , 2007. -503, [1] s.


Azərbaycan tarixi 1900-1920-ci illər
/AMEA, A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu; məsul red. M. İsmayılov, N. Maksvell.-V cild -Azərbaycan tarixi .-Bakı : Elm , 2008. 693, [3] s.

Azərbaycan tarixi Aprel 1920- iyun 1941 /AMEA, A. Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu; məsul red. C. Quliyev.- VI cild Azərbaycan tarixi [Mətn]: Yeddi cilddə Bakı : Elm , 2008. 567, [1] s.


Azərbaycan tarixi 1941 - 2002 - ci illər /AMEA, A. Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu; məsul red. T. Qaffarov.- VII cild Azərbaycan tarixi [Mətn]: Yeddi cilddə Bakı : Elm , 2008. 605, [2] s.
 

  Balasaqunlu Yusif. Qutadğu bilig [Mətn]: Xöşbəxtliyə aparan elm.- Bakı : Avrasiya Press , 2006.-440 s.

 

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Bünyadov Ziya Musa oğlu. Azərbaycan Atabəyləri dövləti [Mətn]: 1136-1225-ci illər /Z.Bünyadov; rus dilindən tərcümə ed. C.Qəhrəmanov.- B.: Şərq-Qərb, 2007. -312 s. 

 

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Bünyadov Ziya Musa oğlu. Azərbaycan VII-IX əsrlərdə [Mətn] /Z.Bünyadov; Rus dilindən tərcümə ed. C.Cabbarov, H.Əlizadə.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 424 s.

 

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Əfəndi Rasim Səməd oğlu.     Azərbaycan incəsənəti [Mətn] /Əfəndi Rasim.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 160+[112] s.           

 

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Əfəndiyev Oqtay. Azərbaycan Səfəvilər dövləti [Mətn] /O.Əfəndiyev; Rus dilindən tərc. ed. K.Muxtarov; Elmi red. Ə.Əlizadə.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 353 s.

 

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Əlibəyzadə Elməddin Məmməd oğlu.   Azərbaycan dilinin tarixi [Mətn]: 2 cilddə /E.Əlibəyzadə, elmi red. F.R.Zeynalov, Y.Seyidov, A. Məmmədov; rəyçi. M.İsmayılov və b. I cild.- Bakı: Azərbaycan tərcümə mərkəzi, 2007.- 660 s. 

  

 Əliyev Fuad.  İrəvan xanlığı [Mətn] /F. Əliyev, U. Həsənov; red. və ön söz. müəl. K. Şükürov.- Şərq-Qərb, 2007. -141 s.

 

 Əliyev Fuad. Naxçıvan xanlığı [Mətn] /F.Əliyev, M.Əliyev; red. və ön sözün müəl. Z.Şahverdiyev B.: Şərq-Qərb, 2007.- 117 s.

 

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Hüseynov Heydər. Azərbaycanda XIX əsr ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən [Mətn] /H.Hüseynov; elmi red. Y.Rüstəmov; rus dilindən tərc. ed. A.Hacıyeva, Ş.Məmmədova, E.Zamanova və b..- B.: Şərq-Qərb, 2007.-400 s. 

 

Kalankatuklu Moisey. Albaniya tarixi [Mətn]; Alban salnaməsi /M. Kalankatuklu, M. Qoş; Tərcümə edən, müqəddimə, qeyd və şərhlərin müəllifi: Z. Bünyadov; Red.: M. İsmayılov.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 296 s.

 

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Qarabağnamələr. Birinci kitab [Mətn] /Tərtib edəni: A. Fərzəliyev; Elmi red.: N. Axundov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 216 s.

 

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Qarabağnamələr. İkinci kitab [Mətn] /Tərtib edən: N. Axundov; Elmi red.: A. Fərzəliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 288 s.

 

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Qarabağnamələr. Üçüncü kitab [Mətn] /Tərtib edəni: N. Axundov; Elmi red.: A. Fərzəliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 248 s.

 

Mümtaz Salman. Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaqları [Mətn] /S. Mümtaz; Tərtib edən və ön sözün müəllifi: R. Tağıyev; Red.: M. Adilov.- B.: Avrasiya press, 2006.- 440.

 

Mahmudov Malik Rüstəm oğlu. Ərəbcə yazmış azərbaycanlı şair və ədiblər [Mətn]: VII-XII əsrlər /Malik Mahmudov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 192 s.
 

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Məmmədov Zakir Cabbar oğlu. Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi [Mətn] /Z.Məmmədov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 327 c.

 

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Səfərova Zemfira Yusif qızı. Azərbaycanın musiqi elmi [Mətn]: XIII-XX əsrlər /Z.Səfərova; Rəyçi. V.Adıgözəlov, Red. S.Aslanova.- B.: Azərnəşr, 2006.-544 s.

 

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg  Şirəliyev Məmmədağa Şirəli oğlu. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /M. Şirəliyev; [burax. məsul. Ə.Güləliyev].- B.: Şərq -Qərb, 2008.-416 s. 

 

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpgYusifov Yusif. Qədim Şərq tarixi [Mətn]: Tarix ixtisası üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün dərslik /Y.Yusifov .-B.: Şərq-Qərb; 2007.- 536 s.

 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved