i

az | en | ru
Xəbərlər
Şöbələr
Tarix
Struktur
Kitabxanaya yazılma
İstifadə qaydaları
Oxu zalları
Elektron kataloq
Elektron kitabxana
Yeni kitablar
Kitabxanamızın nəşrləri
İş vaxtı
Metodik xidmət
Əlaqə


  

M

 

1926 Bakü Türkoloji Kongresinin 70. Yıl Dönümü Toplantısı: (29-30 Kasım 1996) [Mətn] /Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu.- Ankara: [Türk Dil Kurumu], 1999.- 122 s.

1988-1989-cu dərs ilində orta məktəb kursu üzrə buraxılış imtahanları üçün biletlər [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi.- B.: Maarif, 1989.- 39, [1] s.

 

1988-1989-cu dərs ilində səkkizillik məktəb kursu üzrə buraxılış imtahanları üçün biletlər [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi.- B.: Maarif, 1989.- 31, [1] s.

 

M.Ə.Hüseynov [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. ed. N.A.Bağırbəyova; red. M.M.Həsənova, N.M.Teymurova; Azərb. SSR EA, Əsaslı kitabxana, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- B.: Elm, 1979.- 119, [7]

 

Maddi-texniki təchizat və satış üzrə məlumat kitabı /R.Ə.Hüseynov, T.A.Hüseynov, İ.M.Qəhrəmanov və b.- B.: Azərnəşr, 1978.- 313 s.

Magistr dissertasiyasının yerinə yetirilməsi, elmi-tədqiqat və elmi-pedaqoji təcrübələrin təşkilinə dair metodik göstərişlər toplusu [Mətn]: B.: İqtisad Universiteti, 2007. -122 s.

 

Magistrant referatlarının yerinə yetirilməsi üzrə metodiki tövsiyə [Mətn]: B.:ADİU-nun mətbəəsi, 2009. -46 s.

 

Mahmud Xalid. (Ağayev Xalid Qədiməli oğlu) Yalnızlığın rəsmi [Mətn]: şeirlər /X. Mahmud; red. Ş. Ağa.- Bakı UniPrint 2014.- 149, [1] s. portr.


Mahmud Nəriman. Bağ evinin sirri [Mətn] : roman /N. Mahmud ; red. D.Yusif.- Bakı : Təəfkkür , 2011.-158, [2] s.


Mahmud Nəriman. Zəncirlənmiş ədalət. (Bədii-publisistik-sənədli roman).- Bakı , 2013.- 230 [2] s.

 

Mahmud Nəriman. Qanlı kürsü [Mətn]: Povestlər və hekayələr /N. Mahmud; Red.: Y. Dirili; Ön söz: İ.Kazımov.- B.:Təfəkkür, 2007.- 220 s.


Mahmud Nəriman. Mavi Xəzərdə qətl [Mətn]: Roman /N.Mahmud; Red. Y.Dirili.Bakı : Təfəkkür , 2008.- 224 s.

 

Mahmud Tofiq. Dalğalar [Mətn]: hekayələr, əfsanələr, nağıllar /T.Mahmud; red. M.Namaz.- B.: Gənclik, 1976.- 134, [2] s.

Mahmudov Əhməd Əkbər oğlu. Azərbaycan iqtisadiyyatının aktual problemləri [Mətn]/Ə.Mahmudov; baş elmi red. Z.Səmədzadə.- B.: [Vətən], 2008.- 912, [4] s.

 

Mahmudov Əhməd Əkbəroğlu. Torpaq kənd təsərrüfatın dabaşlıca istehsal vasitəsidir [Mətn] /Ə.Mahmudov, B.Səmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1973.- 65, [3] s.

Mahmudov Əliheydər Məşədixalıq oğlu. Balıq və balıq məhsulları [Mətn] /Ə.M.Mahmudov; Red.: M.Əmirova.- B.: İşıq, 1998.- 236 s.

Mahmudov H.İ. Azərbaycan mineral xammal sərvətləri və ətraf mühit: Dərs vəsaiti /H.İ.Mahmudov; Elmi red.: A.Əlizadə.- B.: Nafta-press, 2000.- 80 s.

 

Mahmudov H.Z. Heydər Hüseynov 1908-1950: biblioqrafiya /Azərb. SSR EA, Əsaslı Kitabxana; tərt. ed. H.Z.Mahmudov; red. M.A.Dadaşzadə, İ. Səfərov.- B.: AzSSR EA; 1965.- 46, [2] s.

Mahmudov Mahmud Ağəli oğlu. Mətbuat və ədəbi tənqid [Mətn]: Azərbaycan partiya-sovet mətbuatının 1953-1965-ci il materialları əsasında: [dərs vəsaiti] /M.Mahmudov; elmi red. F.Mehdi; rəyçilər. F.Mehdi, A.Rüstəmov.- B.: ADU, 1986.- 77, [3] s.

 

Mahmudov Malik Rüstəm oğlu. Ərəbcə yazmış azərbaycanlı şair və ədiblər [Mətn]: VII-XII əsrlər /Malik Mahmudov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 192 s.

Mahmudov Məsud Əhməd oğlu. Mətnin formal təhlili sistemi [Mətn] Azərbaycan dilinin materialı əsasında /M.Mahmudov; red. A.Axundov; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Elm, 2002.- 244 s. , cədvəl, sxem, 1port.

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Analitik həndəsə [Mətn]: Dərs vəsaiti: Ali texniki məktəblər üçün /M.C.Mahmudov; Dnepropetrovsk Milli Universitetinin Bakı filialı; Azərbaycan Texniki Universiteti; Elmi red.: A.N.Əlizadə.- B.: AzTU, 2004.- 76 s.

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Birdəyişənli funksiyanın diferensial hesabının elementləri [Mətn]: Dərs vəsaiti: Ali texniki üçün /M.Mahmudov, F.O.Məmmədov; Emli red.: A.N.Əlizadə; Dnepropetrovsk Milli Universitetinin Bakı filalı Azərbaycan Texniki Universiteti.- B.: AzTU, 2005.- 102 s.

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Bolonya prosesi problemlər, perspektivlər reallıqlar: [monoqrafiya] /M.Mahmudov; elmi red. Y.Ə.Məmmədov; rəyçi. M.S.Cəbrayılov, S.S.Həmidov, L.N.Qasımova, R.İ.Əliyev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2010.- 503, [1] s. , portr., cədv. ; 21 sm.

 

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Bolonya prosesi və Azərbaycan [Mətn] /M.C.Mahmudov; elmi red. F.A. Rüstəmov; Elmi İstehsalat Mərkəzi MMC.- B.: ADPU, 2008.- 340, [2] s.

 

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Bolonya prosesi və Azərbaycan [Mətn] /M.Mahmudov; Elmi red. F.A.Rüstəmov I hissə.- B.: ADPU, 2008.- 104 s.


Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Cəbr və analitik həndəsə [Mətn]: Dərs vəsaiti: Ali texniki məktəblər üçün /M.C.Mahmudov; Dnepropetrovsk Milli Universitetinin Bakı filialı; Azərbaycan Texniki Universiteti; Elmi red.: A.N.Əlizadə.- B.: AzTU, 2004.- 203 s.

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Dünyada və Azərbaycanda təhsil sistemi [Mətn] /M.C.Mahmudov; Dnepropetrovsk Milli Universitetinin Bakı Filialı; Azərbaycan Texniki Universiteti; Red. L.N.Qasımova.- B.: AzTU, 2005.- 51 s.


Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Xətti proqramlaşdırmanın elementləri Dərs vəsaiti: Ali texniki üçün /M.Mahmudov; Elmi red. A.N.Əlizadə; Rəy verənlər. M.H.Bağırov, V.M.Muradov; Dnepropetrovsk Milli Universitetinin Bakı filalı Azərbaycan Texniki Universiteti.- B.: AzTU, 2005.- 46 s.

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Riyaziyyatın tədrisi metodikası [Mətn]: Metodik vəsait: Ali texniki məktəblər üçün /M.C.Mahmudov; Elmi red. M.S.Cəbrayılov.- I hissə.- B.: AzTU-nun nəşriyyatı, 2004.- 189 s.

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Riyaziyyatın tədrisi metodikası [Mətn]: Metodik vəsait: Ali texniki məktəblər üçün /M.C.Mahmudov; Elmi red. M.S.Cəbrayılov.- II hissə.- B.: AzTU-nun nəşriyyatı, 2005.- 128 s


Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Riyaziyyatın tədrisi metodikası [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün /M.Mahmudov; elmi red. M.S.Cəbrayılov; rəy verən. A.N.Əlizadə, S.S.Həmidov, A.C.Adıgözəlov.- Bakı: ADPU, 2006.- 273, [1] s.

 

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycan diplomatiyası [Mətn]: Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin Avropa ölkələri ilə əlaqələri. (XV-XVII yüzilliklər) /Y.Mahmudlu.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1996.- 291 s.

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycan diplomatiyası [Mətn]: Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin Avropa ölkələri ilə əlaqələri (XV-XVII yüzilliklər) /Y.Mahmudov.- B.: Təhsil, 2006.- 416 s.

 

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycan: qısa dövlətçilik tarixi [Mətn] /Yaqub Mahmudov; Elmi red.: M.N.Mirzəyev; Red.: E.M.Lətifova.- B.: Təhsil, 2005.- 140 s.

 

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycan tarixi. İntibah dövrü: [Mətn]: IX əsrin ikinci yarısı-XIII əsrin əvvəlləri Mahmudov.- B.: Altay dünyası, 1996.- 84 s.

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycanlılar [Mətn]: etnik-siyasi tarixə ümumi baxış /Y. Mahmudov; red. Y.Gözəlova; rus dilinə çevirənlər. G.Məmmədova, İ.Niftəliyev; ing. dilinə çevirən. Ə.Ağabəyova.- B.: Aspoliqraf, 2008.- 60, [4] s.

 

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əlaqələri [Mətn]: Ağqoyunlu dövrü: XV əsrin II yarısı: Dərs vəsaiti /Y.M.Mahmudov; elmi red. S.M.Onullahi, R.Ə.Hüseynov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına ADU.- B.: ADU, 1986.- 91, [4] s.

 

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əlaqələri.-Bakı: Təhsil , 2007.

 

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Qarabağ : real tarix Faktlar. Sənədlər.-Bakı: Təhsil , 2005.


Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Qarabağ: real tarix, faktlar, sənədlər [Mətn] /Y.Mahmudov, K.Şükürov; [baş məsləhətçi. E. Mahmudov; naşir. B. Axundov; rus dilinə tərc. ed. S. Zeynalova, İ. Niftəliyev]; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Tarix İnstitutu. -Bakı: Təhsil, 2007.

 

Mahmudov Yaqub. Orta əsrlər tarixi. Avropa erkən orta əsrlərdə. (Dərslik).- B.: TƏHSİL, 2012.- 216 s.

Mahmudova Ceyran Emin qızı. "Azərbaycan xalq musiqi yaradıcılığı" fənni üzrə proqram [Mətn]: 60 saat /C.E.Mahmudova (tərtibatçı); elmi red. R. Zöhrabov; rəyçilər. S.Abdullayeva, C.Həsənova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu; Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.- B.: [s.n.], 2009.- 11, [1] s.

 

Mahmudova Qətibə Çingiz qızı. Türk dillərinin frazeologiyası: [3 cilddə]. Qıpçaq qrupu türk dillərinin frazeologiyası [Mətn] /Q. Mahmudova; red. M. Mirzəliyeva; rəyçi Ç. Hüseynzadə [və b.]; AMEA İ. Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu, Türk dilləri şöbəsi II cild.- B.: Nurlan, 2009.- 294, [4] s.

 

Mahmudova Rəhimə Mahmud qızı. Ali məktəbdə tələbə müstəqil işinin imkanları və yolları [Mətn]: [Metodik vəsait] /R.Mahmudova; Elmi red.: Ə.Ə.Ağayev; Rəyçi: L.N.Qasımova, S.Ə.Səfiyev; Bakı Dövlət Universiteti Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 136 s.

 

Mahmudzadə Maqsud. Şeyx Şamil və onun varisləri [Mətn]: [Sənədli-publisistik qeydlər] /M.Mahmudzadə; Naşir: Buzovnalı Rəhimağa İmaməliyev; Elmi red.: H.Hacıyev.- B.: Boz oğuz, 1998.- 176 s.

 

Maksakovski V.P. Dünyanın coğrafi mənzərəsi [dərslik] Cild 1 /V.P.Maksakovski; tərtibatçı red. P.F.Kazımi; mətnlərintərc. F.İ.İbadov; dizayner S.A.Yaqubova.- Bakı: [s. n.], 2010.- 483, [2] s.

Maksimov Nikolay Aleksandroviç. Fiziki coğrafiya [Mətn]: orta məktəbin 5-cı siniif üçün dərslik /N.A.Maksimov; tərc. ed. B.S.Eyvazov; red. M.Çobanzadə.- B.: Maarif, 1989.- 163, [2] s.

 

Maqsudov Elbəyi Sadıq oğlu. Poetik-praktik Azərbaycan dili [Mətn]: dərs vəsaiti /E.Maqsudov; rəy verənlər N.Q.Cəfərov, B.A.Əhmədov.- Naxçıvan: [Əcəmi], 2009.- 172, [4] s.

Maliyyə [Mətn]: Dərslik /Elmi red.: A.M.Kərimov, N.R.Quliyev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- B.: Qanun, 2001.- 351 s.

Maliyyə bazarları terminlərinin izahlı lüğəti [Mətn] /[haz. Yerli İqtisadi İnkişaf Mərkəzi (YİİM)]Bakı: Nurlar, 2010.- 271, [1] s. , şək. ; 22 sm.

Maliyyə, pul tədavülü və kredit [Mətn]: Ali məktəb üçün dərs vəsaiti /Hazırlayan.: K.İ.Tağıyev, F.M.Quliyev, N.A.Novruzov və b.Rəyçilər: Ataşov B.X. və b.- B.: Nasir, 2000.- 350 s.

 

Maliyyə terminlərinin izahlı və tərcümə lüğəti [Mətn] /A.Q.Ağayev; red. A.A.Nadirov, A.K.Ələsgərov; rəyçilər. A.F.Musayev, H.X.Əsədov, Z.Ə.Səmədzadə [və b.]Bakı: Ziya, 2005.- 422 s.

Manafoğlu Rafiq. İslami dəyərlər L.N.Tolstotyun baxışlarında [Mətn] /R.Manafoğlu; red. T.Teyyubqızı.- B.: ABU, 2007.- 99, [1] s.

 

Manafoğlu Rafiq. İzahlı tərcüməşünaslıq terminləri lüğəti [Mətn] /R. Manafoğlu, N. Tağısoy, R. Kamal; red. S. Sadıqova, İ. Kazımov; rəyçi. N. Cəfərov [və b.].- B.: Mütərcim, 2010. -163 s.

 

Manafov Qabil Nadir oğlu. Bazar iqtisadiyyatı: mahiyyəti, əsas cəhətləri, formalaşmasının xüsusiyyətləri [Mətn] /Q.N.Manafov; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu.- B.: 1991.- 34 s.

 

Manafova Maral. Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi: Dərslik /M.Manafova; Rəyçilər: A.Şükürov, N.Mehdi, G.Abdullazadə, Ə.Tağıyev; Elmi red.: V.Məmmədova.- B.: Təbib, 2006.- 402 s.

Manafova Maral.
Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi: Dərslik /M.Manafova; Rəyçilər: A.Şükürov, N.Mehdi, G.Abdullazadə, Ə.Tağıyev; Elmi red.: V.Məmmədova.- B.: Təbib, 2006.- 402 s.; 23 sm.

Manatın bahalaşması və iqtisadi inkişaf: "Holland xəstəliyi"nin məzmunu və əlamətlərinin tədqiqi. /Müəlliflər: V.Hüseynov, Z.Hüseynov, Ş.İsmayılov, A.Mustafayev; Elmi red.: Y.Həsənli.- B.: Səda, 2005.- 140 s.

 

Mansurov Tofiq Məhəmməd oğlu. Çoxkanallı telekommunikasiya sistemləri [Mətn]: [ali məktəblər üçün dərslik] /T. M. Mansurov; rəy verənlər. F. H. Məmmədov və b.; red. Q. B. Bəybalayev I cild.- B.: Çaşıoğlu, 1999.- 160 s.

Mansurzadə Ağəddin Mansur oğlu. Nəsir İmanquliyev məktəbi [Mətn]: xatirə-povest /Hacı Ağəddin Mansurzadə; Red. Orxan.- B.: Adiloğlu, 2007.- 292 s.


Marağalı Əvhədi. Cami-Cəm [Mətn] /Farscadan tərcümə edən və izahların müəllifləri: Qulamhüseyn Beqdeli Xəlil Yusifli; Ön sözün müəllifi və elmi red. Xəlil Yusifli.- B.: Lider, 2004.- 288 s.

 

Marağayi Zeynalabdin. İbrahimbəyin səyahətnaməsi və ya təəssübkeşliyin bəlası: [Roman].- B.: Elm, 1982.- 500 s.

 

Marağayi Zeynalabdin. İbrahim bəyin səyahətnaməsi və ya təəssübkeşliyin bəlası [Mətn] /Z.Marağayi; Farscadan tərcümə edən və ön sözün müəllifi. H. Məmmədzadə; Farscadan tərcümənin red. H.Xoşginabi Bakı: Avrasiya Press, 2006.-456 s.

 

Markes Qabriel Qarsia. Patriarxın payızı [Mətn] /Q.Q.Markes; tərc. İ.İbrahimov, [və b.]; rəs. İ.Paşa.-B.: Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 1996.- 608 s.

Markiş Simon. Prometey əsatiri /S.Markiş; [tərc. ed. L.Mahmudova; red. S.Tahirova]Bakı: Gənclik, 1969.- 56, [4] s.

 

Marksizm-leninizm-cəmiyyətinin inqilabi yolla dəyişdirilməsinin elmi əsasıdır. Marksizm-leninizm fəlsəfəsi və sosial tərəqqi [Mətn]: tədris planları və proqramları /Sov.İKP MK yanında Ümumittifaq Siyasi Maarif Evi.- B.: Azərnəşr, 1989.- 41, [2] s.

 

 Marşak Samuil Yakovleviç. Usta tikər-usta sökər /S.Y.Marşak; [tərc. ed. T.Elçin; rəss. Y.Korovin; red. İ.Tapdıq].- [Bakı]: Azərnəşr, [1964].- 15 s. , şək. ; 29 sm.

Maslov Mixayıl Stepanoviç. Uşaq xəstəlikləri dərslik /M.S.Maslov; [tərc. ed. M.Kərimova, R.Seyidova; red. M.Əhmədov].- B.: Azərtədrisnəşr, 1961.- 533, [3] s.

 Masonlar [Mətn]: toplu /tərtibçilər. M.Ənsərli, S.Dostəliyev, G.Qurbanova I Kitab.- B.: Qanun, 2010.- 355, [1] s.

 

Masse Anri İslam: Tarixi oçerk /A.Masse; Ruscadan tərcümə edənlər: C.Cabbarov; A.Ələsgərov; Red.: H.Əlizadə, SSRİ Elmlər Akademiyası Asiya Xalqları İnstitutu.- B.: Azərnəşr, 1964.- 256 s.

 

Masse Anri. İslam [Mətn]: [Tarixi oçerk] /Anri Masse; Ruscadan tərcümə edənlər. C.Cabbarov; A.Ələsgərov; Buraxılışına məsul və ön söz. H.Dayıyev, M.Kərimov.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyasının Baş Redaksiyası, 1992.- 256 s.

Mastenbruk Vilyam. Danışıqlar [Mətn] /V.Mastenbruk; tərc. ed. H.Nərimanoğlu.- B.: "E.L." NPŞ MMC, 2011.- 194, [2] s.

Maşın hissələri kursundan kurs layihəsi və kurs işlərinin yerinə yetrilməsi texniki kursların tələbələri üçün dərs vəsaiti və layihə tapşırıqları /Z. H. Kərimov, O. Ə. Məmməd-zadə, S. Y. Əliyeva, İ. M. Kərimova; rəyçi Ə. M. Əliyev [və b.].- B.: [Təhsil], 2011.- 128, [1] s.

 

Maşın hissələrindən kurs layihəsi [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /Z.Kərimov, Ə.Hüseynov, G.Quliyev, K.Rəhimov; ixtisas red. A.Abdullayev; rəyci R.Bədəlov.- B.: Maarif, 1983.- 318, [1] s.


Maşın hissələrindən kurs layihəsi [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /Z.Kərimov və b.]; red. A.H.Abdullayev Bakı: Maarif, 2007.- 483, [1] s.

Matveyev A.N. Elektro-dinamika [Mətn]: Universitet tələbələri üçün dərs vəsaiti /A.N.Matveyev; tərc. ed. U.S.Paşabəyova.- B.: Maarif, 1987.- 385, [2] s. 315 73

 

Mayılov İbrahim Mirsaqulu oğlu. Əmək hazırlığı [Mətn]: peşəseçmə və istehsalatın əsasları: ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinif şagirdləri üçün dərs vəsaiti /İ.M.Mayılov, H.H.Əhmədov; elmi red. N.Quliyev; rəyçilər. V.Xəlilov, K.Məcidov.- Bakı: Nurlan, 2003.- 119, [1] s. , cədv., şək., sxem. ; 20 sm.

Mayılov İbrahim Mirsaqulu oğlu. Əmək hazırlığı [Mətn]: peşəseçmə və istehsalatın əsasları: ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinif şagirdləri üçün dərs vəsaiti /İ.M.Mayılov, H.H.Əhmədov; elmi red. N.Quliyev; rəyçilər. V.Xəlilov, K.Məcidov.- B.: Nurlan, 2004.- 119, [1] s.

 

Mayn Rid. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /R.Mayn; tərc. ed. C.Məcnunbəyov, V.Rzayev (ön söz. müəl.); red. S.Sarvan; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- B.: Şərq-Qərb, 2009.- 759, [1] s.

 

Mazanlı İlham Abbas oğlu. Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri jurnalistika fakültələrinin müəllim və tələbələri üçün tədris-metodik vəsait; /tərt. ed. İ. A. Mazanlı, A. Ə. Zeynalova; elmi red. H. A. Vəliyev; rəyçi. Ş. Q. Vəliyev, N. A. Əhmədli, V. Z. Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti, Jurnalistika fakültəsi, Beynəlxalq jurnalistika kafedrası.- B.: Bakı Universiteti, 2012. 104 s.

Mazanlı İlham Abbas oğlu. Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri dərs vəsaiti /İ. Mazanlı; elmi red. H. A. Vəliyev; rəyçilər. Ş. Q. Vəliyev, N. A. Əhmədli.- B.: Bakı Universiteti, 2013.- 415, [1] s.

Mazer Verner. Adolf Hitler [həqiqət, mif, əfsanə] /V.Mazer; ruscadan tərc. H.Həbibova.- Bakı:Qanun, 2013.- 559, [1] s.

Mehdi Famil. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: şeirlər və poema-trilogiya /F.Mehdi.- B.: Azərnəşr, 1989.- 327, [1] s.

 

Mehdi Hüseyn. Ədəbiyyat və həyat [Mətn] /Mehdi Hüseyn; tərt. Z.Hüseynova; red. İ.Şıxlı.- B.: Yazıçı, 1989.- 506, [3] s.

 

Mehdi Hüseyn. Əsərləri [Mətn]: 10 cilddə Ədəbi-tənqidi məqalələr: (1926-1947) /M.Hüseyn; tərt. ed. İ.Şıxlı, Z.Hüseynova; red. İ.Mustafayev 9-cu cild.- Bakı: Yazıçı, 1979.- 632, [4] s.

Mehdi Hüseyn. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /H.Mehdi; tərt. ed.və ön sözün müəl. Z.Hüseynova.-I cild.- B, : AVRASİYA PRESS, 2005.- 320 s.

 

Mehdi Hüseyn. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: Üç cilddə /M. Hüseyn; tərt. Z. Hüseynova.- II cild.- B.: Avrasiya Press, 2005. -312 s.

 

Mehdi Hüseyn. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: Üç cilddə /M. Hüseyn; tərt. Z. Hüseynova.- III cild.- B.: Avrasiya Press, 2005. -312 s.

 

Mehdi Niyazi Musa oğlu. Azərbaycan bilinmələrindən sezilən nəsələr [Mətn]: nəsələrlə nəsnələr arasında /N.Mehdi; rd. D.Mehdi.- B.: Qnun, 2003.- 172 s.

 

Mehdi Niyazi Musa oğlu. Fəfsəfə tarixində fəlsəfə. Nə və necə deyilənlər haqqında kitab [Mətn]: fəlsəfə üzrə dərs vəsaiti /N.Mehdi, D.Mehdi; elmi red. A.Talıbzadə; rəyçilər. R.Bədəlov, Ş.Məmmədov, Ə.Abbasov.- B.: Qanun, 2005.- 276 s.

 

Mehdi Niyazi Musa oğlu. Fəlsəfə tarixində fəlsəfə [Mətn] nə və necə deyilənlərhaqqındakitab: fəlsəfə üzrə dərsvəsaiti /N.Mehdi, D.Mehdi; rəyçilər. R.Bədəlov, Ş.Məmmədov, Ə.Abbasov; elmired. A.Talıbzadə.- Bakı: Qanun, 2010.- 275, [1] s.

Mehdi Tofhid. Həqiqətə pəncərə [Mətn]: Yeni rasional era: rasional cəmiyyət, rasional idarə, rasional elmi baxışlar, rasional həyat tərzi, rasional əxlaq, rasional tanrı anlayışı /T.Mehdi; [Rasional Cəmiyyət Uğrunda İctimai Birlik].- B.: Səda, 2008.- 522 s.

 

Mehdi Tofiq. Dünya necədir, o necə işləyir? [Mətn] /T. Mehdi.- I Hissə II Hissə.-Bakı: Rasional cəmiyyət uğrunda İctimayi Birliyi, 2011.-114, 118 s.

Mehdi Tofiq. Dünya necədir, O necə işləyir?[Mətn] /T. Mehdi.- III Hissə IV Hissə.-Bakı: Rasional cəmiyyət uğrunda ictimai birliyin nəşri, 2011..-112, 160 s.

 

Mehdi Tofiq. Rasional cəmiyyətə doğru [Mətn].- B, 2009.- 248s.

 

Mehdibəyova Mahmizər Həmid qızı. Cənubi Azərbaycan mühacirət nəsri [Mətn]: 1947-1990-ci illər /Mahmizər Mehdibəyova; Elmi red. T.Əhmədov; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Nurlan, 2007.- 192 s.

 

Mehdiqızı Vahidə. XIX əsr aşıq üslubunda yazılmış Azərbaycan poeziyasının leksikası [Mətn] /V. Mehdiqızı; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B.: Nurlan, 2002. -98 s.

 

Mehdiyev Arif Şəfahət oğlu. Coğrafi informasiya sistemləri [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /A. Mehdiyev, A. İsmayılov; red. R. M. Məmmədov.-Bakı: Müəllim, 2011. 231, [1] s.

 

 Mehdiyev Fərhad. İnzibati idarəetmə hüququ [Mətn]: ali təhsil müəssisələri üçün dərs vəsaiti /F.Mehdiyev; red. S.Süleymanov; dizayn. S.Kazımov.- B.: İlay, 2008.- XX, 429, [1] s.

 Mehdiyev Fərhad. Nəzəriyyə və təcrübədə insan hüquqları [Mətn]: dərs vəsaiti /F.Mehdiyev; red. R.Yılmaz.- B.: [Qafqaz Universiteti], 2009.- 368, [2] s.

Mehdiyev Həsən Musa oğlu. Dünyamı qaytar mənə [Mətn]: roman /H.Mehdiyev.- B.: Yazıçı, 1989.- 270, [1]s.

 

Mehdiyev İmran Əzim oğlu. Daşınmaz əmlakın iqtisadiyyatı [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /İ.Ə.Mehdiyev, V.M.Şirəliyev, N.N.Məmmədova; rəyçi Ş.Ə.Səmədzadə, M.Fərzəliyev, M.A.Məmmədov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2007.454, [2] s.


Mehdiyev İmran Əzim oğlu. Tikintinin iqtisadiyyatı [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /İ.Mehdiyev, V.Şirəliyev.-Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 684 s.

 

Mehdiyev Kamil Soltanfikrət oğlu. Stepanakert /K.S.Mehdiyev; [red. G.Həsənzadə; rəss. H.Q.Zeynalov].- B.: Uşaqgəncnəşr; 1960.- 34, [2] s.

Mehdiyev Mehdi İmran oğlu. Keyfiyyətin idarə edilməsi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /M.İ.Mehdiyev; [rəyçilər. M.A.Məmmədov, M.Fərzəliyev, F.S.Adıgözəlov]Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 208 s.

Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu. XXI əsrdə milli dövlətçilik.-Bakı: Yeni Nəşrlər Evi , 2003

 

Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu. Azərbaycan 2003-2008: zaman haqqında düşünərkən.-Bakı: Şərq-Qərb , 2009.

 

Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu. Azərbaycan: qloballaşma dövrünün tələbləri [Mətn]: Keçmişin dərsləri, bu günün reallıqları və gələcəyin perspektivləri /R.Mehdiyev.- B.: XXI-Yeni nəşrlər evi, 2005.- 464 s.


Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu. Azərbaycan: tarixi irs və müstəqillik fəlsəfəsi.-Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası , 2001

 

Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu. Gələcəyin strategiyasını müəyyənləşdirərkən: modernləşmə xətti.-Bakı: Şərq-Qərb , 2008 


Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu. Gorus-2010: absurd teatrı mövsümü.-Bakı: Şərq-Qərb , 2010. 

 

Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu. Fəlsəfə [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /[R. Mehdiyev]; layihənin rəhbəri. A.Aslanov; elmi red. B.Əliyev; red. D.İsmayılov; tərc. red. O.Məmmədov; rəyçi. Azərb. Resp. Prezidenti yan. Dövlət İdarəçilik Akad.- B.: Şərq-Qərb, 2010.- 359, [1] s.

Mehdiyev Ramiz. Vətəndaş cəmiyyətinə yol açan ideyalar [Mətn]: [Heydər Əliyev haqqında] /R. Mehdiyev; ön sözün müəl. R. Aslanova; red. Z. Səmədzadə; burax. məs. və tərt. B. Sadıqov.- B.: Azərbaycan, 2006.- 584 s., portr., fotoşək.

 

Mehdiyev Şəfaət Fərhad oğlu. Ümumi geologiya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Ş.F.Mehdiyev; rəy verənlər S.S.Səmədov, T.S.Şahsuvarov.- B.: [MarsPrint NPF], 2008.- 404 s.

 

Mehdiyeva Gülər Ələkbər qızı. Həyat bilgisi. 3-cü sinif [Mətn]: müəllim üçün metodik vəsait /G.Mehdiyeva, F.Bayramova; [red. S.Nuruqızı; rəssam. G.Ağayev]Bakı: Aspoliqraf, 2010.- 110, [2] s., şək., cədv., portr.; 28 sm.

Mehdiyeva L.N. Göbələklərin fiziologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /L.N.Mehdiyeva; elmi red. Z.A.Abdulova; rəyçilər. E.M.Qurbanov, S.M.Abduyeva; Bakı Dövlət Universiteti.- B.: [Bakı Universiteti] 2006.- 140 s.


Mehdiyeva L.N. Yırtıcı göbələklər [Mətn]: dərs vəsaiti /L.N.Mehdiyeva; Elmi red. A.Ş.İbrahimov.- B.: [Bakı Universiteti] 2005.- 63 s.

 

Mehdiyeva Nisbət Canməmməd qızı. Azərbaycan yaradıcılıq ittifaqlarının mədəni əlaqələri [Mətn]: (1960-1980-ci illər) /N.C.Mehdiyeva; Red. T.Ş.Baxşəliyev; Rəy. T.A.Musayeva, B.O.Qurbanov, M.Q.Allahverdiyev.- B.: Azərbaycan, 1991.- 130 s.

Mehdiyeva Sevil Hacı qızı. Folklor abidələrinin linqvo-poetik tədqiqi: Orta əsirlərdə yazıya lınmış Azərbaycan xalq dastanlarının əlyazmaları əsasında /Sevil Mehdiyeva; Elmi red.: . . Axundov, . İ. Hacıyev, N. Q. Cəfərov; , Nəsimi adına Dilcilik İnstitutu.- B.: lm, 2003.- 220 s.

 Akademik Mehdi Mehdizadə [Mətn]: Biblioqrafiya /Tərtib edən. və ön söz. müəl. H.A.Musayev; Red. T.Ə.İsmixanova, F.Z.Abdinzadə; Respublika Elmi-Pedaqoji Kitabxanası.- B.: Öyrətmən, 1992.- 60 s.

 

Mehdizadə Mehriban Mehdi qızı. İqtisadiyyatın transformasiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi problemləri /M.M.Mehdizadə; Elmi red. və məsləhətçi: Ə.Q.Əlirzayev.- B.: Elm, 2006.- 168 s.

 

Mehdizadə Zəkəriyyə Məmməd oğlu. Uşaq psixologiyası [Mətn] /Z. M. Mehdizadə; elmi red. E. Quliyev; V. İ. Lenin ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji İn-tu I hissə.- B.: APİ, 1982.- 90 s.

 Mehdizadə Zəkəriyyə Məmməd oğlu. Uşaq psixologiyası [Mətn] /Z.M.Mehdizadə; elmi red. E.Quliyev; V.İ.Lenin.- ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu II hissə.- Bakı: APİ, 1984.- 82, [2] s.

 Mehdizadə Zəkəriyyə Məmməd oğlu. Uşaq psixologiyası [vəsait] /Z.M.Mehdizadə; elmi red. Q.E.Əzimov; Az SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İn-tu III hissə.- Bakı: APİ, 1988.- 84, [2] s.

Mehrabov Abdulla Oruc oğlu. Azərbaycan təhsilinin müasir problemləri [Mətn] /A.O.Mehrabov; Elmi red. Y.Ş.Kərimov, Ə.M.Abbasov; Rəyçi. A.N.Abbasov, R.İ.Əliyev; Təhsil Problemləri İnstitutu.- B.: Mütərcim, 2007.- 448 s.

 

Mehrabov Abdulla Oruc oğlu. Müasir təhsilin konseptual problemləri [Mətn] /A.Mehrabov; elmi red. Ə.M.Abbasov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- B.: Mütərcim, 2010.- 512, [2] s.

 

Mehrabov Abdulla Oruc oğlu. Fizika kursu [Mətn]: ali məktəblərin hazırlıq şöbəsinin dinləyiciləri və abituriyentlər üçün vəsait /A.O.Mehrabov, V.M.Qocayev, T.H.Məhərrəmov; Red.: T.H.Ömərzadə.- Bakı: Maarif, 1982.- 345, [3] s. , ill. ; 23 sm.

 

Mehrabov Abdulla Oruc oğlu. Təhsil sahəsində tədqiqatların əsas istiqamətləri [Mətn]: (2009-2013-cü illər) /A.Mehrabov, Y.Kərimov; elmi red. A.N.Abbasov; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Təhsil Problemləri İn-tu.-Baki: [Yazıçı], 2009.- 54, [1] s. ; 20 sm.

 

Mehrabov Abdulla Oruc oğlu. Ümumi fizika kursundan laboratoriya praktikumu [Mətn]: ali texniki məktəblərin tələbələri üçün dərs vəsaiti /A.O.Mehrabov; elmi red. O.Hümbətov.- Bakı : Maarif, 1983.- 305,[3] s.; 21 sm.

 

Mehralıyev Aydın Məşədi Nəriman oğlu. Muğamların ritmik gəzişmələri /A.N.Mehralıyev; [elmi red. R.Ə.Quliyev; red. G.Zeynalov] B.: Gənclik; 2013.- 227, [1] s.,portr., cədv

Mehrəliyev Elçin Əli oğlu. Pərvin [Mətn] /red. Z.Əsgərova.- B.: Gənclik, 1989.- 130, [1] s.

 

Mehrəliyev Eybalı Qara oğlu. Şirvanilər II kitab /Eybəli Mehrəliyev; Red.: Azadə Rüstəmova.- B.: Azərnəşr, 2003.- 66 s.

 

 Mehrəliyev İmaməddin İbrahim oğlu. Gömrük işi [Mətn]: dərs vəsaiti /İ.B.Mehrəliyev; Elmi red.: M.X.Meybullayev; Rəy verənlər: S.V.Salahov, Ə.B.Abduləzimov.- B.: Adiloğlu, 2007.- 238 s.

Mehrəliyev İmaməddin İbrahim oğlu. Gömrük fəaliyyətinin iqtisadiyyatı [Mətn]: li məktəblər üçün dərslik /İ. Mehrəliyev, Ə. Abduləzimov; elmi red. A. Ş. Şəkərəliyev; rəyçi G. Ə. Gənciyev, M. A. Əhmədov.- B.: Adiloğlu.-2008. -319 s.

 

Mehriban Əliyeva olduğu kimi [Mətn] /red. və məsləhətçi. T.Şahbazov; ön söz müəl. N.Cəfərov; "Gənc Liderlər" Uşaq Təşkilatı.- B.: [Gənc liderlər], 2008.- 96 s.

Mexanikadan laboratoriya praktikumu [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /A.Məmmədov [və b.]; Y.Əmənzadə.- B.: Maarif, 1973.- 197, [3] s.

Mexanizm, manipulyator və robotların layihələşdirilməmə-sinin avtomatlaşdırılması [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /AzSSr Xalq Təhsili Nazirliyi. Ç. İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnsti-tutu.- B.: AzPİ, 1989.- 136 s.

 

Melki Vadim Aleksandroviç. Yol nişanları və yolun nişanlanması [Mətn] /V.A.Melki.- B.: Azərnəşr, 1989.-103 s.

 

Menecment [Mətn]: 256 anlayışın izahlı lüğəti /Tofiq Quliyev.- B.: Nağıl evi, 2007.- 100 s.

Menecment [Mətn]: mühazirələr kursu: İİ 02.02.00 Menecment (mülki aviasiya) ixtisası üçün [tədris-metodiki vəsait] /Tərtib edən: T.T.Tağıyev; Red.: H.H.Talıbova; Milli Aviasiya Akademiyası; Rəyçi: İsgəndərov R.K., Yahudov X.M., Əkbərov R.M.- B.: Asiman, 2006.- 163 s.

 

Menecment və iqtisadiyyatın idarə edilməsinə dair metodik vəsait: İngilis dilində-magistrlər üçün /Tərtib edənlər: S.S.Qayıbova, G.B.Əhmədova, L.C.İdırım-zadə; Elmi red.: R.V.Məmmədova; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.-B.: ADNA, 2002.- 77 s.

Menecmentin əsasları mühazirələr kursu /tərt. ed. T.T.Tağıyev, Y.H.Süleymanlı, İ.H.İsmayılov; red. Y.H.Süleymanlı; Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu; Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserni Milli Aviasiya Akademiyası.- Bakı: 2008.- 104 s. , ill., cədv. ; 22 sm.


Merime Prosper. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Prosper Merime; ön söz: Ə. Ağayev.- B.: Şərq-Qərb, 2006. -176 s.

 

Meşə, dağ, göl-səhra, dəniz-,çay və ev heyvanları II kitab /Red.: Gülər Ələkbər qızı; Rəssam: A.Matonini, İ.KərimovHeyvanlar aləminin ensiklopediyası: [ Məktəb yaşı çatmayan uşaqlar üçün].- Bı: Maarif, 2006.- 64 s.

 

Meşkini Həzrət Ayətullah. Vacib və haramlar [Mətn]: İslam dininin etiqad və əməl sahəsində olan vacib və haramlar /Həzrət Ayətullah Meşkini.- B.: Təkamül Tərcümə Mərkəzi, 2001.- 248 s.

 

Metalüzvi birləşmələr üzvi praktikumda [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev, M.Ə.Axundova; [rəyçi. İ.Ə.Əliyev]Bakı: [Bakı Universiteti], 2008.- 87, [1] s. , şək. ; 20 sm.

 

Meybullayev Məhəmməd Həsən Xanlar oğlu. İslam iqtisadiyyatı [Mətn]: [Monoqrafiya] /Hacı Məhəmməd Həsən Xanlar oğlu Meybullayev.- B.: Qorqud, 2004.- 589 s.

Meybullayev Məmməd Həsən Xanlar oğlu. Mikroiqtisadiyyata giriş [Mətn]: dərs vəsaiti /M.X.Meybullayev; elmi red. T.Ə.Quliyev; rəyçilər Q.N.Manafov, A.B.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B.: İqtisad Universiteti, 2010.- 396, [1] s.

Meyvəçilik və subtropik bitkilər fənni üzrə tədris proqramı AOYU-nin biologiya və aqronomluq fakültəsinin tələbələri üçün.- B.: Qanun, 2011. - 12 [] s.

 

Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı hesablanmayan kompensasiyalar, müavinətlər və gəlirlərin siyahısı: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu /Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2002.- 4 s.

Məcidov Tofiq Kərbəlayı Paşaoğlu. Mənəviyyat insanağlının ümumbəşəri zəka sərvətidir [Mətn] /Tofiq Kərbəlayı Paşaoğlu Məcidov.- Bakı: Nasir, 2005.- 160 s.

Məcidova Nigar Zahid qızı. Tibbi jurnalistika /N.Z.Məcidova; Ruscadan tərcümə edəni: İ.Umudlu.- B.: Ziya-Nurlan, 2005.- 196 s.

Mədəni - maarif işində sosioloji tədqiqatların metodikası [Mətn]: metodiki göstəriş /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. M. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutu; tərt. ed. O.P.Sultanov; red. R.A.Şərifov; rəyçilər. R.Ə.Ağayev, T.Ş.Haqverdiyev.- B.: V.İ.Lenin adına APİ, 1989.- 33, [1] s.

 

 Mədəniyyət fəaliyyətinə aid qanunlar toplusu [Mətn] /məsul şəxs. M.Əmrullayeva, Az.Res.Mədəniyyət Nazirliyi.- B.: Nağıl evi, 2003.- 182, [2] s.

Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi [Mətn]: dərslik /M.C.Manafova və b.; elmi red. V.İ.Məmmədova.- Bakı: Təbib, 2006.- 819 s.  

Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi [Mətn]: dərslik /Azərb. Resp. Təhsil Nazirlyi; ümumi red. M.C.Manafova, N.T.Əfəndiyeva, S.A.Şahhüseynova; rəyçilər. İ.Kərimov, G.Sultanova, N.Cərulla qızı, Ş.Məmmədov; elmi red. V.İ.Məmmədova.- Bakı: Sabah, 2010.- 872, [4] s.

 

Mədəniyyətimizin və mədəni incilərimizin hamisi [Mətn]: Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, MM-sin deputatı, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın mədəniyyət sahəsində fəaliyyəti. Dövri mətbuat materialları əsasında tərtib edilmişdir (1995-2007) /Tərtibçi və elmi red. S. Məmmədəliyeva; Layihənin müəllifi: L. Kazımova; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; AMŞ - Beynəlxalq Musiqi Şurası; Azərbaycan Milli Komitəsi.- B.: Nurlar, 2007.- 424 s.

 

Mədətov Fərhad Kamal oğlu. Yeni Azərbaycan Ədəbiyyatında Heydər Əliyev obrazı [Mətn]: Sabir Əhmədlinin romanları əsasında /Fərhad Mədətov; Red.: Azadə-Taleh Hüseynova.- B.: BDU; 2003.- 116 s.

Məhəmməd Deyhim. Təzkireyi-şüərayi-Azərbaycan [Mətn]: Tarixi zindəgi və asar /Məhəmməd Deyhim I cild.-Təbriz: [s. n.], 1367 h.(1989).- 464 s.; 24 sm.

Məhəmməd Deyhim. Təzkireyi-şüərayi-Azərbaycan [Mətn]: Tarixi zindəgi və asar /Məhəmməd Deyhim II.- Təbriz: [s. n.], 1367 h.(1989).- 810 s.

Məhəmməd Əsəd bəy. Allahu Əkbər. İslam dünyasının Əbdülhəmiddən İbn Səuda qədər çöküşü və qalxışı [Mətn]: [tarixi-publisistik roman] /Məhəmməd Əsəd Bəy, Volfqanq Fon Vaysl; Qafqazın Strateji Tədqiqatlar İn-tu; seriyanın məsul red. E.İsmayılov; alman dilindən çevirəni. Ç.Qurbanlı; red. S.Abdullayev, G.Pirnəzərova.-Bakı: Nurlan, 2005.-464 s.

Məhəmməd Əsəd bəy. Son peyğəmbər [Mətn] /M. Əsəd Bəy; alman dilindən çevirən. Ç.Qurbanlı; red. S.Abdullayev, G.Pirnəzərova; Qafqazın Strateji Tədqiqatlar İn-tu.- B.:Nurlan, 2005.- 452 s.


Məhəmməd Füzulinin nəzm əsərlərinin əlifba-tezlik sözlüyü /Tərt.: K.A.Vəliyeva və b.; Red.: A.A.Axundov, A.B.Mirzəyev; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B.: Elm, 2004.- 548 s.; 19 sm.

Məhəmməd Peyğəmbər. 40 sual-cavab. Hikmətləri [Mətn] /Məhəmməd Peyğəmbər; Tərtib edəni və çapa hazırlayan: S.Kərimli; Red.: Ə.Hüseynzadə.- B.: 1998.- 70 s.

Məhəmməd Şəhriyar [Mətn] /Məhəmməd; Tərt., ön söz və lüğətin müəll. Ə.Səfərli.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 216 s.

 

Məhəmməd Şeyx Nasir əd-Din əl-Əlbani. Peyğəmbərin namazı [Mətn]: təkbirdən təslimədək /Şeyx Məhəmməd Nasir əd-Din əl-Əlbani; Ərəb dilindən tərc. edəni. Z.Qasımov; Elmi red. Ş.Uluxanov.- B.: Adiloğlu, 2007.- 104 s.

 

Məhəmmədqızı Afərim. Bərdə [Mətn]: şəhərin tarixi, şəxsiyyətlər haqqında məlumatlar/A.Məhəmmədqızı, Ş.Çərkəzoğlu; red. Ə.Əlisəfaooğlu.- B.: Araz, 2003.- 263, [1] s.

Məhəmmədqızı Afərim. Bərdə [Mətn] /A.Məhəmmədqızı, Ş.Bərdəli; red. H.Məlikzadə.- B.: MBM, 2004.- 271, [1] s.

Məhərrəmqızı Aybəniz. Dil quruculuğunun yeni mərhələsi: (söz yaradıcılığı) /Aybəniz Məhərrəmqızı; Elmi red.: Ağamusa Axundov Bakı: Azərbaycan, 2004.- 104 s.

Məhərrəmzadə Əlibala Səttar oğlu. Xocalı soyqırımı [Mətn]: ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı apardığı soyqırım siyasətinin xronologiyası /Ə.S.Məhərrəmzadə; red. S.Hüseynov.- B.: Adiloğlu, 2011.- 167, [1] s.

 

Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu. Danışır Təbriz [Mətn] /Qulu Məhərrəmli; Red. Cəmil Həsənli.- B.: Nurlan, 2004.- 80 s.

 

Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu. İctimai televiziya [Mətn]: Prinsiplər, reallıqlar, perspektivlər /Qulu Məhərrəmli; Elmi red. Aynur İmamverdiyeva; Red. Firuzə Nadir.- B.: Bakı, 2003.- 176 s.

Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu. Kino, televiziya, radio terminləri [Mətn]: İzahlı lüğət /Q.Məhərrəmli; Elmi red. və rəyçi: İ.Kərimov.- B.: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2002.- 352 s.

 

 Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu. Kütləvi kommunikasiya və dil [Mətn]: dərs vəsaiti /Q.M.Məhərrəmli; rəyçilər. N.A.Cəfərov, M.B.Məmmədov; red.: Y.M.Əlizadə.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 208 s.

 

 Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu. Mediada işlənən alınma sözlər [Mətn]: izahlı lüğət /Q.M.Məhərrəmli; red. A.Axundov.- B.: Elm, 2008.- 254, [2] s.

 Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu. Radio dərsləri [Mətn]: Tarix. Nəzəriyyə.Təcrübə: dərs vəsaiti /Q.Məhərrəmli; red. Y.Əlizadə; rəyçi. R.Hüseynov.- B.: Nurlan, 2007.- 495, [1] s.

 

Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu. Televiziya dili [Mətn]: Spesifika: funksiya və struktur /Q. Məhərrəmli; Rəyçi: K.Abdullayev, F.Mehdi; Elmi red.: M.Məmmədov.- B.: Elm, 2002.- 304 s.


 Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu. Televiziya jurnalistikasının əsasları [Mətn]: metodik vəsait /Q.M.Məhərrəmli; elmi red. Y.Əlizadə; rəyçi. A.Dadaşov; Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu; BDU.- B.: Bakı Universiteti, 2005.- 144 s.

Məhərrəmov A.M. Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev; red. A.Ə.Quliyev; rəyçi İ.V.Əzimov, E.M.Qurbanov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2009.- 287, [1] s. , şək. ; 21 sm.

 

Məhərrəmov A.M. Metalüzvi birləşmələr üzvi praktikumda [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev, M.Ə.Axundova; [rəyçi. İ.Ə.Əliyev]Bakı: [Bakı Universiteti], 2008.- 87, [1] s. , şək. ; 20 sm.

 

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Bakı Dövlət Universiteti 90 [Mətn]/A.Məhərrəmov; dizayner K.Məcidov.- B.: Bakı Universiteti, 2009.- 689, [5] s.

 

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Dərman maddələrinin sintezi [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allhverdiyev, M.M.Qurbanova; Red. İ.Ə.Əliyev; Rəyçilər. M.N.Məhərrəmov, A.M.Mustafayev.- B.: [Bakı Universiteti nəşriyyatı], 2007.- 144 s.

 

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Neft kimyası və neft - kimyəvi sintez: Ali məktəblər üçün dərslik /Məhərrəmov, A.M. Bayramov, M.R..; Red.: Hacıyev, M.M.- Bakı: Çaşıoğlu, 2003.- 562 səh., ill.

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Üzvi kimya [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /A.M.Məhərrəmov; M.N.Məhərrəmov; Elmi red. N.M. Seyidov; Rəyçilər. M.S.Salahov, Ə.B.Əliyev.- B.: Bakı Universiteti, 2006.- 538 s.

 

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Üzvi kimya sual və cavablarda [Mətn]: dərs vəsaiti /A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev; [red. M.N.Məhərrəmov]Bakı: [Bakı Universiteti], 2008.- 123, [1] s.

hərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Üzvi kimyada fiziki tədqiqat üsulları [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /A.M.Məhərrəmov, Ş.S.Nəsibov, M.Ə.Allahverdiyev; red. Ə.Ə.Məcidov; rəyçi. M.N.Məhərrəmov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2009.- 102, [2] s. , şək., cədv.

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Yer qabığının ümumi kimyası: Ali məktəblər üçün dərslik /Abel Məhərrəmov, Sübhi Bəktaşi; Elmi redaktor: Vasif Babazadə.- B.: Bakı Universiteti, 2002.- 482 s.

Məhərrəmov Amil Məmmədəli oğlu. İqtisadi diplomatiya [dərslik] A. M. Məhərrəmov ; ideya müəl. və layihənin rəhbəri Ə. Hüseynli ; rəyçi İ. H. Aliyev [və b.] ; [Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Azərb. Hüquqşünasları Konfederasiyası, Azərb. Gənc Hüquqşünaslar Birliyi].- Bakı: [s.n.] , 2013.- 385, [1] s.

 

Məhərrəmov Məhərrəm. Sığorta işi haqqında qısa məlumat və terminlərin lüğəti [Mətn] /M.Məhərrəmov.- B.: "Vektor" Nəşrlər Evi, 2003.- 261 s.

 

Məhərrəmov Məmmədəli Cavad oğlu. İzahlı psixoloji lüğət. [Mətn] Bakı Universiteti nəşriyyatı, B.: 1960.- 85 s.

Məhərrəmov Məmmədəli Cavad oğlu. Psixologiya oçerkləri [Mətn]: [Tədris vəsaiti]: [2 hissədə] /M.C.Məhərrəmov; AzSSR Nazirlər Sovetinin Ali və Orta İxtisas Təhsili Komitəsi; S.M.Kirov ad. Azərb. Döv. Un-ti; red. Ə.Bayramov I hissə.- B.: Azərb. Un-ti, 1960.- 168 s.

Məhərrəmov Məmmədəli Cavad oğlu. Psixologiya oçerkləri [Mətn]: [tədris vəsaiti]: [2 hissədə] /M.C.Məhərrəmov II hissə.- B.: Azərtədrisnəşr, 1961.- 194 s.

 

Məhərrəmov Mustafa. Rusca-azərbaycanca qısa hərbi lüğət [Mətn] /tərt. ed. M.Məhərrəmov; red. B.Abdullayev.-Bakı: Gənclik, 1975.- 127, [1] s.

Məhərrəmov Ramil. İctimaiyyətlə əlaqələr [Mətn] /R.Məhərrəmov.- B.: Adiloğlu, 2002. 87 s.

Məhərrəmov Telman Hümmət oğlu. Fizikadan suallar və məsələlər [Mətn]: Abituriyentlər və hazırlıq şöbəsinin dinləyiciləri üçün dərs vəsaiti /T.H.Məhərrəmov; Elmi red. M.Əliyev.- B.: Maarif, 1991.- 332 s.

Məhərrəmov Zakir Tülü oğlu. Pascal-dan Delphi-yə [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /Z.T.Məhərrəmov; elmi red. Ə.H.Nağıyev; rəyçilər F.H.Ələkbərli, M.F.Bəhmənov.- B.: Təhsil, 2010.- 410, [2]s.

Məhərrəmov Ziyəddin Həmid oğlu. İrəvanda məktəbdarlıq və maarifçilik [Mətn]: 1800-1920-ci illərdə ədəbi-mədəni mühit /Z. Məhərrəmov; elmi red. Q. Namazov, İ. Məmmədov, Ə. Ələkbərli; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B.: Nurlan, 2010. -319 s.

Məhərrəmova Rəhilə Cavad qızı. Azərbaycan dilinin tarixi sintaksisinə dair materiallar sadə cümlə /R.C.Məhərrəmova, M.P.Cahangirov; red. Ə.Dəmirçizadə; Azərb. SSR EA, Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İn-tu.- B.: AzSSR EA, 1962.- 259, [1] s.

Məhərrəmova Solmaz Səttar qızı. XIX-XX əsrin əvvəllərində Kiçik Qafqazın cənub-şərq bölgəsinin maddi mədəniyyəti və təsərrüfatı [Mətn] /S.Məhərrəmova; Elmi red.: T.Ə.Bünyadov, Q.Ə.Rəcəbli; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı: Elm, 2007.- 208 s. , portr.. ill. ; 21 sm.

Məhkəmə-ballistik ekspertizası üzrə xüsusi terminlərin izahlı sözlüyü [Mətn] /Azərb. Resp. Ədliyyə Nazirlyi, Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi; AMEA Terminologiya Komissiyası; hazırlayan. C.Əhmədov; red. F.Cavadov, Y.Rüstəmov.- B.: 2009.- 149, [3] s.

 

Məhkəmə ekspertizası sxemlər albomu [Mətn]: Dərs vəsaiti /Fuad Cavadov və b.; Elmi red. F.Cavadov; Rəy verənlər. C.Süleymanov, Ə. Məlikov; Polis Akademiyası "Kriminalistika" kafedrası.- Bakı: Nurlan, 2007.- 244 s. ; 26 sm.

 

Məhkəmə psixiatriyası /Tərt.ed. M.İ.Həsənov; Red.: Ə.Z.Ağalarzadə.- Moskva: Plyus; 1997.- 456 s.

Məhkəmə və hüquq - mühafizə orqanları işçilərinin sığortası: Azərbaycan Respublikasının qanunları.- B.: 1999.- 5 s.

 Məhkumun hüquqlarına dair 100 sual 100 cavab [Mətn] /elmi red. K.Səlimov; tərtibçi S.Əliyeva; tərcüməçi: R.Həsənli 1-ci buraxılış.- B.: RS poliqraf, 2005.- 94 s.

Məhsəti: Şairlər məclisinin almanaxı I kitab /Tərt.: Fəridə Ləman; Red.: Yeganə Əmiraslan.- B.: Adiloğlu, 2002.- 189 s.

Məhsəti Gəncəvi nəğmələri Məhsəti Gəncəvi rübailəri Rafael Hüseynovun farscadan tərcümələrində və Rizvan Sədirxanovun bəstələrində /ön söz və rübailərin farscadan tərcümələri R.Hüseynov; musiqi red. K.Sədirxanova; [rəsmlərin müəl. S.Şatikov].-Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 65, [7] s. , notlar ; 30 sm.

Məhsulun (işin, xidmətin) maya dəyərinə daxil edilən xərclərin tərkibi haqqında [Mətn]: Əsasnamə. 16 avqust 1996-cı il /Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti.- B., 1996.- 11 s.

 

Məhsəti Gəncəvi. Rübailər [Mətn] /G. Məhsəti; tərc. N.Rəfibəyli, X.Yusifli.- B.: Lider, 2004.- 144 s.

 

Məhyəddinqızı Şəlalə. Qaranlıqdan işığa /Ş. Məhyəddinqızı; [ön söz R. Rüstəmov].-Bakı: Nasir, 2012.-177, [3] s.

Məhyəddinqızı Şəlalə. Qəbələ Qafqazın incisi[Mətn].- B.: Oğuz eli, 2009.- 256 s., portr., şək.

 

Məxdumqulu Fəraqi. Şeirlər /Məxdumqulu; tərt. ed., ön sözün müəl. F.Əhmədova; [tərc. ed. F.Əliyev, İ.Əliyev, B.Adil, Ə.Ziyatay, Ş.Abbasov, H.Abbaszadə, Ə.Kürçaylı, Ə.Kərim, N.Gəncəvi].- B.: Elm, 2006.- 168 s.

 

Məişət tullantılarında üzvi gübrə-kompost emalı texnologiyası, işlədilməsi və səmərəliliyinə dair təlimat - tövsiyyələr [Mətn] /[tərt. S.A.Bağırova].- B.: [s.l.], 1990. -12 s.

 

Məktəbdə tərbiyə işinin metodikası [Mətn]: bütünixtisaslar üzrə proqram /Azərb. SSRAlivə Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil Üzrə Tədris-Metodika Kabineti, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. A.M.İsmayılov; elmi red. Ə.Ə.Əlizadə..- Bakı: [V.İ.Lenin ad. APİ], 1985.- 16, [2] s.

Məktəbdə tərbiyə işinin metodikası kursunun tədrisinə dair metodik tövsiyələr [Mətn] /Tərt. H.Ə.Əlizadə, L.N.Qasımova, B.H.Əliyev; Red. T.Y.Dadaşova; BDU.- B.: Bakı Universiteti, 1990. - 43 s.

 

Məktəbəqədər pedaqogika /red. A.V.Surovtseva; [tərc. ed. R.Məmmədov, O.Vəliyev, Ə.Qasımov]Bakı: Maarif, 1964.- 246, [2] s.

Məktəbəqədər pedaqogika fənni üzrə proqram /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu; tərt. ed. A. M. Nəzərov; elmi red. R. L. Hüseynzadə; rəyçilər A. M. Həsənov [və b.].-Bakı: [s. n.], 2013.- 55, [1] s.

Məktəbəqədər yaşlı uşağın əməkdə tərbiyəsi [Mətn] /R.S.Bure, V.Q.Neçayev, L.V.Zagik və b.; ərçumə edənləri: J.İ.Həsənova, Z.C.Hacıyeva.- B.: Maarif, 1989.- 220 s.

 

Məktəbin idarə olunması [Mətn]: (məktəbşünaslıq): universitetlərin müəllim hazırlığı ixtisasları üzrə bakalavr təhsil pilləsi üçün fənn proqramı Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti; haz. L. N. Nağıyeva; elmi red. F. A. Rüstəmov; rəyçilər A. N. Abbasov, Ş. T. Tağıyev, B. F. Apoyev.-Bakı [Mütərcim NPM] 2012. 17, [1] s.

Məktəblilərdə hafizənin xüsusiyyətləri [Mətn] /A.Ü.Məmmədov.- B.: Maif, 1974.- 204 s.

 

Məktəblilərə Varxiyanlı Aşıq Məhəmmədin həyat və yaradıcılığının öyrədilməsi: [Metodik tövsiyə] /Tərt.: Həşim İsmayılov, Qurban Şabanov; Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu (Zaqatala filialı).- B.: 2003.- 28 s.; 20 sm.

 

Məktəblilərin gigiyena və sağlamlıq üzrə biliyini artırmaq üçün metodik tövsiyələr [Mətn] /Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Tibb Universiteti; Tərt. edənlər: M.S.Qasımov, İ.R.Əhmədov, İ.F.Ramazanova, S.A.Gürzəliyev, Ş.M.Balayeva, F.C.Tağızadə; Rəy verənlər: R.H.Əliyeva, F.H.Məmmədzadə; Red.: M.A.Kazımov.- B.: Qismət, 2006.- 88 s., fotoşək., cədvəl; 21 sm.

Məktəblinin toponimik lüğəti /İ.Ə.Quliyev; Elmi red.: F.A.Həsənli.- B.: Nərgiz, 2005.- 200 s.

 

Məlikov Arif Cahangir oğlu. Şərq muğamları [Mətn]: /A.C.Məlikov; red. E.Məmmədova.- Bakı: Şərq - Qərb, 2008.- 192 s.

Məlikov Fikrət. Pedaqoq rejissorların tamaşa üzərində iş prosesi [Mətn]: dərs vəsaiti /F.Məlikov; red. S.Şahhüseynova; rəyçilər. Ə.Qədirov və b.; ön söz. R.Ağayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B.: Orxan, 2006.- 136, [3] s.

 

Məlikov İlyas Mahmud oğlu. Yerli sovetlərin büdcə hüquqları [Mətn] /İ. M. Məlikov, Ə. İ. Məmmədov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 49, [2] s.

 

Məlikov Teyfur Qiyas oğlu. Müşahidə nəticələrinin riyazi araşdırılması [Mətn] /T.Q Məlikov; G.S.Həsənov.- B.: Elm, 2006.- 308 s.

 

Məlikova Məsumə Fazil qızı. Azərbaycanın siyasi-hüquqi nəzəriyyələr tarixi [Mətn]: oçerklər /M.F.Məlikova, E.R.Bayramov; elmi red. Z.B.Göyüşov.- B.: Maarif, 1984.- 310, [2] s.

 

Məlikova Məsumə Fazil qızı. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi [Mətn]:ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.F.Məlikova.- Bakı: Maarif, 1979.- 298, [2] s.

Məlikova Məsumə Fazil qızı. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /M.F.Məlikova; Elmi red. və ön söz: M.X.Xələfov. -B.: Maarif, 1988.- 384 s.

 Məlikova Məsumə Fazil qızı. Xarici ölkələrin dövlət və hüquq tarixi [Mətn] /M.F.Məlikova, E.Məmmədov; I hissə, dərslik.- B.: Qanun, 1997.- 414 s.

 

Məlikova Məsumə Fazil qızı. Qədim dövrlərdə və erkən orta əsrlərdə Azərbaycanın dövlət və hüququ [Mətn] /M.F.Məlikova, X.İsmayılov; elmi red. Y.Mahmudov.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2001.-184 s.

 Məlikova M.F. Müasir dövlət və hüquq tarixi [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərslik/M.F.Məlikova, E.Q.Nəbiyev; red. M.F.Məlikova; [bur. məsul A.Səyavuş qızı]Bakı: Elm və həyat, 2003.- 635, [1] s.

Məlikzadə Hikmət. Raqif Nazimoğlu yaradıcılığında həyat kodeksi və ictimai düşüncə [Mətn] /H.Məlikzadə; red. İ.Etibar.- B.: [MBM-R], 2009.- 109, [1] s.

 

Məlikzadə İsi Abbas oğlu. Həsrətin sonu hekayələr /İ. A. Məlikzadə; red. Ə. Əhmədli.- B.: Azərnəşr, 1964.- 43, [1] s.

 

Məlikzadə İsi Abbas oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /İsi Məlikzadə; tərtib ed. İ.Qasımzadə; ön sözün müəllifi. V.Yusifli B.: Şərq-Qərb, 2005.- 336 s.

 

Məmməd Əmin Adil oğlu Qazıyev - biblioqrafiya /S.M.Kirov ad. Azərb. Döv. Un-ti, Əsaslı Kitabxanası; tərt. ed. K.H.Həsənov, A.Əliyev; red. A.A.Xələfov.- B.: Azərb. Dövlət Un-ti, 1969.- 60, [3] s.

Məmməd Tahirə Qəşəm qızı. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı ali məktəblər üçün dərslik /Tahirə Məmməd; red. Rəhilə Qeybullayeva; rəyçilər Pərvanə İsayeva [və b.]; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Universiteti 1-cihissə.- Bakı: [Apostrof], 2010.- 161, [1] s.

Məmməd Zahid Fərrux. Pul. Kredit. Banklar [Mətn]: dərslik /Z.F.Məmməd; [red. V.Z.Zeynalov]; Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B.: Azərnəşr, 2010.- 319, [1] s.

 

Lütfi Məmmədbəyov [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- B.: [İşıq], 1974.- [1] qat. v., portr., fotoşək.; 19 sm.

 

Məmmədəli Qarapapaq Şurəddin. Borçalı-Ahıska- Kars ortaq əbədi arealı /Şurəddin Məmmədəli Qarapapaq.- Tibilisi:[ Kolori ]; 2004.- 64 s.

 

Məmmədəliyev Məmmədəli İbrahim oğlu. Tibbdə işlədilən termindüzəldici sözlər [Mətn]: [dərs vəsaiti] /AzSSR Səhiyyə Nazirliyi, N.Nərimanov ad. Azərb. Döv. Tibb İn-tu; tərt. ed. M.İ.Məmmədəliyev, Y.İ.Sidorçuk.- B.: [s.n.], 1981.- 86, [1] s.

 

Məmmədəliyev Vasim Məmmədəli oğlu. Quran və elm [Mətn] /Vasim Məmmədəliyev; Red.: V.Qaradağlı.- Bakı: Qismət, 2006.- 128 s. ; 21 sm.                                                                                                                         

Məmmədəliyeva Sevda Yusif qızı. Qloballaşma dövründə mədəniyyətin fəlsəfi aspektləri [Mətn] /S.Y.Məmmədəliyeva; tərc. ed. O.Qəbələli.- B.: Nurlar, 2006.- 224 s.

 

Məmmədhəsənov Rafiq Musa oğlu. Endokrinologiya [Mətn]: [Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik] /R.M.Məmmədov; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Tibb Universiteti.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 240 s. , cədv., ill, fotoşəkil ; 24 sm.

 

Məmmədhəsənov Rafiq Musa oğlu. Endokrinologiya [Mətn]: Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik /R.M.Məmmədhəsənov; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti.- B.: Qismət, 2008.- 238, [4] s.


Məmmədhəsənov Rafiq Musa oğlu. Şəkərli diabetin fəsadları [Mətn]: monoqrafiya /R.M.Məmmədhəsənov, T.V.Mehdiyev.- Bakı: Azərbaycan Tibb Universiteti, 2003.- 129, [1] s. , cədv. ; 21 sm.

Məmmədxanlı Ənvər Qafar oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə.Məmmədxanlı. B.: Avrasiya Press, 2005.- 416 s.

 

Məmmədquliyev Ş.F. İnteqral [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ş.F.Məmmədquliyev, Ə.A.Məmmədov; Elmi red. N.İ.Şixəliyev; Rəy verənlər. A.Ş.Hacıyev, A.H.Ələsgərov; Rəssam. P.K.Podnovozov; Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu.- Bakı: [AzPİ], 1991.- 142 s.

Məmmədquluzadə Cəlil

 

Cəlil Məmmədquluzadə ensiklopediyası [Mətn] /red. hey. Anar [və b.]Bakı: Şərq-Qərb, 2008.- 318, [2] s.

Məmmədquluzadə Cəlil Məmmədqulu oğlu. Əsərləri [Mətn]: 4 cilddə. Nəsr, dram əsərləri, satirik şeirlər, tərcümələr /C. Məmməquluzadə; tərt. ed. və izahların müəl. İ. Həbibbəyli; red. V. Məmmədov I cild.- B.: Öndər, 2004.- 664 s.

Məmmədquluzadə Cəlil Məmmədqulu oğlu. Əsərləri [Mətn]: 4 cilddə. Felyeton və məqalələr /Cəlil Məmmədquluzadə; tərt. ed. və izahların müəllifi: İ. Həbibbəyli; red. V. Məmmədov II cild.- B.: Öndər, 2004.- 584 s.

Məmmədquluzadə Cəlil Məmmədqulu oğlu. Əsərləri [Mətn]: 4 cilddə. Felyetonlar və məqalələr /Cəlil Məmmədquluzadə; tərt. ed. və izahların müəl. İ. Həbibbəyli; red. V. Məmmədov III cild.- B.: Öndər, 2004.- 480 s.

Məmmədquluzadə Cəlil Məmmədqulu oğlu. Əsərləri [Mətn]: 4 cilddə. Memuarlar, məqalələr, məktublar /Cəlil Məmmədquluzadə; tərt. ed. və izahların müəl. İ. Həbibbəyli; red. V. Məmmədov IV cild.- B.: Öndər, 2004.- 472 s.

 

Məmmədquluzadə Cəlil Hüseynqulu oğlu. Konsulun arvadı [Mətn]: hekayələr /C.Məmmədquluzadə; buraxılışa və yayıma məsul: E.Ağaverdiyev; red. R.Gülməmmədov.[Yersiz], 2003.- 18 s.

Məmmədli Afina Əflatun qızı. Əhməd Cavad və Türkiyə [Mətn]: [monoqrafiya] /A.Ə.Məmmədli; B.Nəbiyev.- B.: Elm və təhsil, 2010.- 167, [1] s., portr.; 21 sm.

Məmmədli Atamoğlan. Gəlmələr [Mətn]: Ermənilərin gerçək tarixi /A.Məmmədli; Elmi red. S.Hacıyev; Tərtibçi. İ.Əhmədov; Üz qabığı. Elçin; Regionların İnkişafı İctimai Birliyi.- B.: [Regionların İnkişafı İctimai Birliyi], 2008.- 444 s.

 Məmmədli Cahangir. Elektron media: hüquqi tənzimləmə və təcrübə/C.Məmmədli; Tərt. edəni və buraxılışa məsul: M.Elyazov; Red.: F.Cəfərli, M.Aşirov; AJMK.- B.: 2002.- 150 s.

 Məmmədli Elbariz İbrahim oğlu. "Məxmər yollar"ın sirri /E. İ. Məmmədli, V. Süleyman.- I kitab- Bakı: [Oğuz Eli], 2012.- 279, [1] s.

Məmmədli Elnur Cəmil oğlu. Azərbaycan-Böyük Britaniya münasibətləri (1991-2003-cü illər) [Mətn] /E. Məmmədli; elmi red. M.Qasımlı.- B.: Adiloğlu, 2003.- 173 s.

 

Məmmədli Firuzə. Dilək yaxasına dönnəm yenidən [Mətn] /Firuzə Məmmədli; Red.: Elçin İsgəndərzadə; Rəssam: Ədalət.- B.: Vektor NE, 2006.- 256 s.

 

Məmmədli Firuzə. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Firuzə Məmmədli I cild.- B.: Nurlan, 2002.- 434 s.

 

Məmmədli Firuzə. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Firuzə Məmmədli II cild.- B.: Nurlan, 2002.- 446 s.

 

Məmmədli Firuzə. Seçilmiş əsəsrləri [Mətn] /F. Məmmədli; red. N. M. Xudiyev III cild.- B.: Nurlan, 2004.- 552 s.

 

Məmmədli Firuzə. Y.V.Çəmənzəminlinin romanlarının dil və üslub xüsusiyyətləri: "Qızlar bulağı" və "Qan içində" romanları əsasında /F.Məmmədli; Red.: B.Ə.Xəlilov.- B.: [ADPU], 2005.- 167 s.; 20 sm.

 

Məmmədli Hüseynqulu Məhəmməd oğlu. Dədəm Qorqud gəzən yerdi bu yerlər /Hüseynqulu Məmmədli; Elmi red.: M.Qasımlı.- B.: Elm, 1999.- 330 s.

 

Məmmədli Qulam Xiyabani. Azərbaycan xalqının milli azadlıq mübarizəsi tarixindən /Q.Məmmədli; red. R.Şahvələd.- B..: Azərnəşr, 1949.- 159, [1] s.

Məmmədli Qulam Məmməd oğlu. Azərbaycan teatrının salnaməsi [Mətn]: (1850-1920) /Q.Məmmədli; red. C.Cəfərov, Ə.Mirəhmədov; Azərb. Teatr Cəmiyyəti.- B.: Azərnəşr, 1975.- 582, [2] s.

 

Məmmədli Qulam Məmməd oğlu. Molla Nəsrəddin Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və fəaliyyətinin salnaməsi /Q.M.Məmmədli; [red. Ə.Mirəhmədov]Bakı: Azərnəşr, 1966.- 563, [1] s.

Məmmədli Qulam Məmməd oğlu. Sizə kim lazımdır? [Mətn]: biblioqrafik məlumat kitabı /Q.Məmmədli; elmi red. Ə.Mirəhmədov, X.Məmmədov.- B.: Maarif, 1990.- 192 s.

 

Məmmədli Qulam Məmməd oğlu. Üzeyir Hacıbəyov. 1885-1948 [Mətn]: həyat və yaradıcılığının salnaməsi Q.Məmmədli.- Bakı: Yazıçı, 1984.- 460, [4] s.

Məmmədli Mahal Səməd oğlu. Azərbaycan mədəniyyəti tarixindən Mühazirə mətnləri [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /M.S.Məmmədli; elmi red. T.Quliyev.- B.: Vətən, 2004.- 175 s.

 

Məmmədli Mahal Səməd oğlu. Mənalı həyat yolu: ( Seçilmiş əsərlər) /M.Məmmədli; Red.: T.Quliyev.- B.: Vətən, 2004.- 552 s.

 

Məmmədli Məhərrəm Əvəz oğlu. Azərbaycan dilinin Təbriz dialekti [Mətn]: dərs vəsaiti /M.Məmmədli; elmi red. E.İ.Əzizov; rəyçilər. M.D.Novruzov, G.Vəliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B.: [s.n.], 2008.- 239, [1] s.

Məmmədli Məhərrəm Əvəz oğlu.
Azərbaycan dili şivələrində ismin qrammatik kateqoriyaları [Mətn]: [monoqrafiya] /M.Məmmədli; elmi red. T.Hacıyev, E.Əzizov; Bakı Dövlət Universiteti.- B.: Elm, 2003.- 262, [1] s.

Məmmədli Musa Qulu oğlu. Neft və qaz emalının texnologiyası ali məktəblər üçün dərslik /M.Məmmədli.- B.: Azərtədrisnəşr, 1964.- 241, [3] s.

Məmmədli Natiq Adil oğlu. Atatürk bizimlə [Mətn]: Mustafa Kamal Atatürkün anadan olmasının 125 illiyinə /N. Məmmədli; elmi red. Ə. Muxtarova; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: AzAtaM, 2006.- 96 s.

Məmmədli Oqtay Qulam oğlu. İqtisadi nəzəriyyə [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /O.Məmmədli, M.İsmayılov, F.İsmayılov; elmi red. Ş.M.Muradaov; rəy ver. İ.Ş.Qarayev, M.X.Meybullayev, F.Ə.Məmmədov.- B.: MBM, 2010.- 887, [1] s.

Məmmədli Oqtay Qulam oğlu. Milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /O.Məmmədli, M.İsmayılov, F.İsmayılov; elmi red. Ş.M.Muradov; rəy verənlər. İ.Ş.Qarayev, F.Ə.Məmmədov.- B.: MBM, 2008.- 559, [1] s.

 

Məmmədli Oqtay Qulam oğlu. Statistika nəzəriyyəsi [Mətn]: ali məktəblərin iqtisadiyyat və idarəetmə ixtisaslarının bakalavr və magistr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti: Gəncə Dövlət Universitetinin 70 illiyinə həsr olunur. /O.Məmmədli, M.İsmayılov, F.İsmayılov; elmi red. Ş.M.Muradov, N.Ə.Cavadov; rəyçilər. F.Ə.Məmmədov, S.Ö.Ömərov.- B.: [s.n.], 2009.- 549, [1] s.

 

Məmmədli Pərvanə Hacı qızı. Cənubi Azərbaycan mətbuat tarixi. Dərslik. Bakı: Elm, 2009.- 200 s.

Məmmədli Səyyarə Oruc qızı. Zamanın əl ağacı [Mətn] /S.Məmmədli; Red. M.Yusifqızı; Rəssam. Ədalət; Ön söz. V.Yusifli.- B.: Yurd NPB, 2007.- 232 s.

 

Məmmədli Zeynal. Diktatura haqqında üç dərs [Mətn] /Z. Məmmədli, E. Məmmədov, N. Hacıyev; TUTU Uşaq Mədəniyyət Mərkəzi;Sponsor: BECA.- B.: [TUTU], 2001.- 12 s.

 Məmmədli Zeynal. Media hüququ [Mətn] /Zeynal Məmmədli, Rəşid Hacılı, İntiqam Əliyev; Red.: İ.Əliyev; Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GTZ), ATƏT-in Bakı Ofisi (OSCE).- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2006.- 432 s.

Məmmədli Zəlimxan. İdman böyük diplomatiyadır [Mətn]: ASF - 10 /Zəlimxan Məmmədli; Rəyçilər. Əbülfəz Əliyev, Sabir Hüseynov; Red. Malik Bayramov; Rəssam. Zirəddin Quliyev.- B.: 2002.- 300 s.

Məmmədov A. C. Əmtəə və xidmətlər bazarı statistikası [Mətn]: dərs vəsaiti /A.C.Məmmədov, B.Y.Səmədov; elmi red. S.M.Yaqubov; rəyçilər R.A.Səlimov, Ə.S. Salahov, Ş.M.Əbdürrəhmanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqt. Un-ti.- B.: İqtisad Universiteti, 2011.- 120, [1] s.

 

Məmmədov Adil Qənbər oğlu. Fövqəladə hallarda mülki müdafiə tibb xidmətinin təşkili dərs vəsaiti /A.Q.Məmmədov; rəyçi T.Feyzullayeva [və b.]Bakı: Təknur, 2011.- 143, [1] s.

 

Məmmədov Adil. Naxçivan MSSR-də Səhiyyənin tarixi və mərhələli inkişafi (1826 1966). B.- Nurlan, 2006.- 190 s.

 

Məmmədov Adil Qənbər oğlu. Yaş anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /A.Q.Məmmədov, H.M.Novruzov, T.A.Məmmədova; rəyçilər. Ə.H.Əliyev, V.B.Şadlinski, Ş.X.Səmədov.- B.: Təknur, 2008.- 443, [1] s.

Məmmədov Adil Qənbər oğlu. Yumşaq sarğılar [Mətn]: Tibb ixtisası tələbələri üçün dərs vəsaiti /A.Q.Məmmədov, T.A.Məmmədova; Elmi red.: A.Ə.Qeybullayev; Xalq həkimi M.A.Bağırov adına Naxçıvan Respublika Cərrahiyyə Mərkəzi və Naxçıvan Özəl Universiteti.- B.: Təbib, 2002.- 152 s.

 

Məmmədov Adıgözəl. Mir Cəfər Bağırov. Açılmamış səhifələr [Mətn] /A.Məmmədov; red. Ə.Cəfərli, M.Teymur.-Bakı: MBM, 2010.- 275, [1] s., [6] v. fotoşək. ;

Məmmədov Allahverdi Paşa oğlu. Jurnalist bunları bilməlidir... [Mətn]: Kütləvi informasiya vasitələri işçiləri üçün stolüstü məlumat kitabı /Məmmədov Allahverdi, R.Xan-Sayadoğlu, C.Mirzəliyev; Red.: B.Hüseynov Bakı: Azərbaycan, 2005.- 500 s.

Məmmədov Altay Yusif oğlu. Kəngərlər [Mətn]: Ən qədim türk dövlətləri silsiləsindən /A. Məmmədov; Elmi red.: Q.Qeybullayev; Red.: S.Cabbarova; Rəssam: S.Şatikov.- B.: Azərnəşr, 1996. -131 s.

 

Məmmədov Arif Ümid oğlu. Gənclik dövründə şəxsiyyətin inkişafının psixoloji xüsusiyyətləri [Mətn] /Arif Məmmədov; Elmi red. M.Ş.Əbdülov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: ADPU, 1992.- 114 s.

 

Məmmədov Arif Ümid oğlu. İnsan beynini möcüzələri /A.Ü.Məmmədov; red. İ.Əsgərov.- B.: Azərnəşr; 1970.- 70, [2] s.

 

Məmmədov Arif. Goranboy orta əsrlərdə [Mətn] /A.Məmmədov, A.Məhərrəmov; Red. R.M.Vahidov; Rəy verən H. Həvilov; AEA Tarix İnstitutu Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- B.: Elm, 1992.- 150 s.

 

Məmmədov Arif Məhəmməd oğlu. Nizami əsrinin gülüstan qalası [Mətn] /A.M.Məmmədov; red. A.B.Nuriyev; rəssam. R.Ə.Cəfərova; rəy verənlər. A.Nuriyev, R.Əhmədov, K.Məmmədzadə; AzSSR EA Tarix İnstitutu. Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- B.: Elm, 1989.- 40, [1] s.

 

Məmmədov Arif Məmməd oğlu. Normal fiziologiya [Mətn]: Azərbaycan Tibb Universiteti tələbələri üçün dərslik /A.M.Məmmədov, K.V.Sudakov; rəyçi T.M.Ağayev, Ə.N.Fərəcov, S.M.Kərimova, Ə.Ş.Rüstəmzadə; red. A.X.Əliyev.- B.: Təbib, 2011.- 692, [1] s.

Məmmədov Aydın İsrafil oğlu. Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /A.İ.Məmmədov; Rəyçilər. H.B.Allahverdiyev, R.B.Əliyev.- B.: Maarif, 1992.- 372 s.

 

Məmmədov Aydın İsrafil oğlu. Pambığın məhsuldarlığına təsir edən amillərin iqtisadi cəhətdən qiymətləndirilməsi [Mətn] /A. İ. Məmmədov.-B.: Azərnəşr, 1976. -78 s.

 

Məmmədov Aydın Mirsaleh oğlu. Sözümüz eşidilənədək [Mətn] /A.Məmmədov; rəyçi. T.Hacıyev; red. K.Vəliyev; ön sözün müəll. A.Məmmədov.- Bakı:Yazıçı, 1988.- 244, [4] s.

Məmmədov B.M. Mexanikləşdirilmiş suvarmanın tətbiqi [Mətn]: [Məlumat kitabı] /B.M. Məmmədov; Rəyçilər: N.Ə. İsrafilov, F.H. Axundov; Elmi red. R.H. Məmmədov; Rəssam. M. Abdullayev.- B.: Azərnəşr, 1995.-111 s.

Məmmədov Bəylər Ağalar oğlu. Qarabağın baməzə adamları [Mətn]: (ədəbi portretlər, lətifələr) /B.Məmmədov.-B.: Yazıçı, 1992.- 150 s.

 

Məmmədov C.A. Beynəlxalq turizmin coğrafiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /C.A.Məmmədov, H.B.Soltanova, S.H.Rəhimov; elmi red. A. H.Salmanov; elmi məsləhətçi. Ə.M.Qarayev; rəyçi M.M.Fərzəliyev.- B.: R.N.Novruz-94, 2002.- 547, [1] s.

 

Məmmədov Cabir Ağəli oğlu. Azərbaycanda gəlmə turizm və onun inkişaf yolları [Mətn] /C.A.Məmmədov, B.Bilalov; elmi red. F.Qurbanov.- B.: Mütərcim, 2004.- 209, [3] s.

 

Məmmədov Cabir Ağəli oğlu. Ərəb ölkələrinin coğrafiyası [Mətn]: "Şərqşünaslıq" və "Yaxın və orta Şərq ölkələrinin tarixi" ixtisası üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün dərslik /C.Məmmədov, H.Soltanova; Red.: A.İbrahimov.- B.: Bakı Universiteti, 1992.- 348 s.


Məmmədov Cabir Ağəli oğlu. İranın və Əfqanıstanın coğrafiyası [Mətn]: dərslik /C.A.Məmmədov, H.B.Soltanova.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 204 s.


Məmmədov Cabir Ağəli oğlu. İran körfəzi əmirlikləri [Mətin]: Yaxın və orta şərq ölkələri /C.Məmmədov; T.Gərayzadə; Red. E.Məmmədyarov; Rəssamı: T.Məlikov.- B.: Azərnəşr, 1994.- 184 s.

Məmmədov Cabir Ağəli oğlu. Qərbi Avropa dövlətləri[Mətin]: Dərs vəsaiti /C.A.Məmmədov, T.P.Gərayzadə; Elmi red.: H.B.Soltanova.- B.: Çaşıoğlu, 2001.- 384 s.

 Məmmədov Cahan Cahangir oğlu. Aqrar bölmədə maddi - texniki təminat və xidmət işinin təşkili [Mətn]: Dərslik /C.Məmmədov; Red.: Ş.Ə.Axundov.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2004.- 530 s.

Məmmədov Cəbrayıl Teymur oğlu. Daxili xəstəliklərin propedevtikası [Mətn] xüsusi hissə: dərslik /C.T. Məmmədov, S.N. Alimetov; elmi red. S.N. Alimetov; rəyçi. M.M. Ağayev, A.B. Baxşəliyev.-B.: Nurlan, 2007.- 342, [2] s.

 

Məmmədov Cəlal. Mərziyə Davudova /C. Məmmədov ; [red. R. Şahvələd] ; Azərb. SSR, Azərb. Teatr Cəmiyyəti. Bakı : Azərnəşr , 1949.33, [1] s.

 

 Məmmədov Ç.H. İnkişaf etmiş sosializm və Azərbaycan kəndində mədəni quruculuq [Mətn] /Ç.H.Məmmədov; red. İ.Səfərov; AzSSR "Bilik" Cəmiyyəti.- Bakı: [s. n.], 1977.- 40 s. ; 20 sm.

 Məmmədov Çingiz. Azərbaycan dəmir yolu tarixinin Heydər Əliyev dövrü [Mətn] /Ç.Məmmədov; Red. N.Əzməmmədov; Foto. Z.Zakiroğlu.- B.: 2007.- 327 s.

 

Məmmədov Çingiz İsaq oğlu. Azərbaycanın siyasi tarixi (XIX-XX əsrlər) [Mətn]: dərs vəsaiti /Ç.İ.Məmmədov; elmi red. H.C.Aslanov.- B.: Avropa, 2006.- 336 s.

Məmmədov Eldəniz. Türk dünyasının görkəmli şəxsiyyətləri [Mətn]:- B.: Mütərcim, 2010. -148 s.

 

Məmmədov Ə.M. Proqramlaşdırma dilləri [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə.M.Məmmədov, Ş.A.Məmmədov, V.M.Cabbarzadə; Red. M.S. Cəbrayılov; N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B.: 1992.- 132 s.

 

Məmmədov Ə.M. Tədris prosesində hesablama texnikasından istifadə edilməsi [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə.M. Məmmədov, red. F.Ə.Tağıyev; Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: V.İ.Lenin adına APİ, 1989.- 108, [1] s.

 

Məmmədov Əhməd Ramazan oğlu. Qoyun südü [Mətn] /Ə.Məmmədov; rəyçi. N.B.İsmayılov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 125, [2] s.

 

Məmmədov Ələkbər. Tətbiqi kulturologiya [Mətn]: dərslik /Ə.Məmmədov, S.Dadaşova, İ.Hüseynov; elmi red. G.Abdullazadə; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutu.- Bakı: Mars-Print, 2004.- 412 s. , şək. ; 21 sm.

Məmmədov Ələsgər Cəfər oğlu. Ərəb dili [Mətn]: 2-ci sinif üçün dərslik /Ə.C.Məmmədov; İxtisas red. V.M.Məmmədəliyev.- B.: Maarif, 1993.- 184 s.


Məmmədov Ələsgər Cəfər oğlu. Ərəb dili [Mətn]:: 6-cı sinif üçün dərslik /Ə.Məmmədov.- B.: Maarif, 1994.- 216 s.

 

Məmmədov Ələsgər Cəfər oğlu. Ərəb dili. [Mətn]: Şərqşünaslıq fakultəsinin ərəb dili şöbəsinin 1-ci kurs tələbələri üçün dərslik.- Bakı: Maarif, 1971.- 401 s.

Məmmədov Əli Əsgər Cəfər oğlu. Ərəb dili [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün dərslik /Ə.C.Məmmədov; İxtisas red. X.N.Əl-Abbasi.- B.: Maarif, 1994.- 176 s.

Məmmədov Əli Əsgər Cəfər oğlu.
Ərəb dili [Mətn]: M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin şərqşünaslıq fakültəsi ərəb filologiyası şöbəsinin I və II kursları üçün dərslik /Ə.C.Məmmədov.- B.: Maarif, 1998.- 620 s.

 

Məmmədov Əli Mahmud oğlu. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin bərpası və möhkəmləndirilməsi uğrunda mübarizə [Mətn]: [80-cı illərin sonu - 1997-ci il] /Ə.M.Məmmədov; Elmi red.: M.Qasımov, S.Məmmədov; Rəyçi: D.Qüdrətov, X.Köçərli, O.Sultanov.- B.: Elm, 1999.- 360 s.

Məmmədov Əlif Məmmədhəsən oğlu. Elementar riyaziyyat dərs vəsaiti /Ə.Məmmədov; elmi red. M.S.Cəbrayılov; rəyçilər S.S.Həmidov, S.A.Feyziyev, F.A.İsrafilov; Azərbaycan respublikasının Təhsil Nazirliyi.-Bakı: [s.n.], 2012.- 835, [1] s.

 

Məmmədov Əziz Bəşir oğlu. Dialektik idrak və eksperimental metod [Mətn] /Ə.B.Məmmədov, T.Zahidov; Red. R.Mirqədirov.- B.: Azərnəşr, 1992.- 200 s.

 

Məmmədov Əziz Bəşir oğlu. Dialektik idrak və ümumelmi tədqiqat metodları [Mətn] /Ə. B. Məmmədov; Elmi red.: V. M. Kərimov.- B.: Azərnəşr, 1997.- 287 s.

 

Məmmədov Əziz Bəşir oğlu. Elmi idrak və onun inkişaf dialektikası [Mətn]: [Monoqrafiya] /Ə.B.Məmmədov; Elmi red.: V.M.Kərimov.- B.: Səda, 1998.- 110 s.

 

Məmmədov Əziz Bəşir oğlu. İnsan haqqında fəlsəfi düşüncələr [Mətn] /Ə.Məmmədov, İ.İbrahimov; Rəyçilər: F.Ramazanov, V.Kərimov, X.Abdullayev; Red.: Ə.Əliyev.- B.: Renessans, 2000.- 180 s.

Məmmədov Əziz Bəşir oğlu. Müasir fizikanın metodoloji prinsiplərinin fəlsəfi təhlili [Mətn] /Ə.B.Məmmədov; Elmi red.: İ.F.Abutalıbov.- B.: Səda, 1998.- 84 s.

 

Məmmədov Əziz Bəşir oğlu. Müasir fizikaya fəlsəfi baxış /Məmmədov Əziz Bəşir oğlu, İsmayılov Vilayət İsmayıl oğlu; Elmi red.: İ.Rüstəmov; Rəyçilər: S.Hacıyev, F.Ramazanov.- Bakı: Elm, 2001.- 408 s.

Məmmədov Əziz Bəşir oğlu. Müasir təbiətşünaslığın konsepsiyaları: Ali məktəblər üçün dərslik /Ə.B.Məmmədov, V.İ.İsmayılov, R.İ.Bəşirov, E.B.Hüseynov; Elmi red.: N.F.Qəhrəmanov, V.M.Kərimov.- Sumqayıt, 2002.- 506 s.

Məmmədov F.H. Kompüter riyaziyyatı [Mətn]: dərs vəsaiti /F.H.Məmmədov; M.T.Əliyeva; elmi red. Ə.U.Quliyev; rəyçi. Ə.Ə.Aslanov, R.H.Şirinov.- Gəncə: GDU nəşriyyatı, 2011.- 205, [1] s.

Məmmədov Fazil. Mir Cəfər Bağırov: Xruşşovun qərəzli və sifarişli Bakı divanxanası [Mətn] /Fazil Məmmədov; Red. Hacı Mənsur.- Bakı: Şəms, 2008.- 504 s.

Məmmədov Feliks Vəli oğlu. Plastik kütlələrin texnologiyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /F.Məmmədov, M.Zeynalova, F.Tağıyeva; elmi red. Y.M.Bilalov.- Bakı: Maarif, 1981.- 277, [3] s. , cədv., şək. 48099

 

 Məmmədov Fəxrəddin. Azəri adları və ya Azərbaycanda ən çox işlənən adlar /Fəxrəddin Məmmədov; elmi red: Əliyeva, R.Z.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 64 s.

 

Məmmədov Fuad Faiq oğlu. Azərbaycanda günəş enerjisindən istifadə və müasir günəş energetik qurğuları.-Bakı: Proqres , 2011.

Məmmədov Fuad Faiq oğlu. Günəş energetikası terminləri lüğəti.-Bakı: Elm , 2009.

  Məmmədov Fuad Teyyub oğlu. İdarəetmə mədəniyyəti xarici ölkələrin təcrübəsi: dərs vəsaiti /F. T. Məmmədov; elmi red. və ön söz müəl. F. Qasımzadə ; tərc. və ədəbi red. Ş. Kəsəmənli; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası; "Simurq" Azərb. Mədəniyyət Assosiasiyası.- B.: [Apostrof], 2013.- 671, [1] s.


Məmmədov Fuad Teyyub oğlu. Kulturologiya. Effektivli həyat və fəaliyyətə aparan yol kimi [Mətn]: təriflər, düsturlar, mədəniyyət müddəaları, ayrı-ayrı məqalə, məruzə və çıxışlar /F.Məmmədov; elmi red. və müqəddimənin müəl. F.Qasımzadə; tərc. V.Mehdiyeva; "Simurq" Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyası.- Bakı: Çıraq, 2008.- 400 s.

 

Məmmədov Habil Nurkişi oğlu. Ukraynanın müasir tarixi [Mətn]: XX əsrin sonları -XXI əsrin əvvəlləri: dərs vəsaiti /H.N.Məmmədov; elmi red. A.Ə.Rəcəbli; rəyçilər. R.Ə.Əliyev, S.B.Hüseynova, R.Məmmədcan oğlu; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.- B.: Elm və Təhsil, 2009.- 178, [2] s.

Məmmədov Həbib Qurban oğlu. Nəzəri mexanika Statika. Kinematika: ali texniki məktəblər üçün dərslik /H.Q.Məmmədov; [red. İ.Zərgərli, X.Hüseynov] I hissə.- B.: Maarif, 1965.- 374, [2] s.

 

 Məmmədov Həbib Qurban oğlu. Nəzəri mexanika. Dinamika: ali texniki məktəblər üçün dərslik /H.Q.Məmmədov; rəyçilər: Y.Əmənzadə, R.Bəbəlov; [elmi red. M.Məmmədov] ikinci hissə.- B.: Maarif, 1966.- 286, [2] s.

 Məmmədov Hüseyn Əli oğlu. Riyazi analizin tədrisi metodikası [Mətn]: [Monoqrafiya] /H.Məmmədov; Elmi red.: F.Ə.Əliyev.- B.: ADPU, 2005.- 261 s.

Məmmədov Xeyrulla Qulam oğlu. XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllində Azərbaycan maarifçi realist ədəbiyyatı [Mətn]: xüsusi kurs /X.Q.Məmmədov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Naziriliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; rəyçi. Ə.Mirəhmədov, K.Qəhrəmanov, M.Mustafayev; elmi red. K.Tarverdiyeva.- B.: APİ, 1978.- 110, [2] s.

 Məmmədov Xeyrulla Qulam oğlu. "Əkinçi"dən "Molla Nəsrəddin"ə qədər [Mətn] /Xeyrulla Məmmədov; red. Ə.Mirəhmədov; rəyçi. B.Nəbiyev.- B.: Yazıçı, 1987.- 628, [2] s.

Xəqani Məmmədov [Mətn]: Biblioqrafiya.-B.: M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2010.- 132 s.

 

Məmmədov Xəqani Məmməd oğlu. Azərbaycan xalqının milli istiqlal mübarizəsi [Mətn]: XIX yüzilliyin sonları-XX yüzilliyin əvvələri: [Dərs vəsaiti] /Xəqani Məmməd oğlu Məmmədov; Elmi red. S.S.Əliyarlı; Rəyçi. C.P.Həsənli, F.F.İbrahimli; Bakı Dövlət Universiteti.- B.: Elm, 2005.- 249 s.

 

Məmmədov Xəyyami, Qulu Mirzəməmməd oğlu. Rusca-azərbaycanca riyaziyyat terminlərinin izahlı lüğəti [Mətn] /Q. M. Xəyyami-Məmmədov; Elmi red.; H.M.Həşimov.- B.: Nurlan, 2006.- 298 s.

 

Məmmədov İbadulla Əli oğlu. Köməkçi tarixi fənlər: [Dərslik] /İ.Ə.Məmmədov; Elmi red.: M.Həsənov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: Elm, 2006.- 112 s.

 

Məmmədov İbrahimxəlil Ağamalı oğlu. Sənaye məhsulunun kefiyyəti və onun yüksəldilməsinin iqtisadi səmərəliliyi [Mətn]: mühazirə mətn /İ.A.Məmmədov; red. N.Ş.Zeynalov; RSFSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, N.A.Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı Filialı.- B.: [s.n.], 1990.- 34, [1] s.

 

Məmmədov İqbal Nəriman oğlu. Qeyri-neft sektorunun inkişaf istiqamətləri /İ.N.Məmmədov; elmi red. A.F.Abbasov.- B.: Apastroff, 2012.- 523, [1] s.

 Məmmədov İlqar. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi [Mətn] /İ.Məmmədov; elmi red. B.S.Zahidov I hissə.- B.: Çıraq, 2005.- 624 s.

 

 Məmmədov İlman Əsdan oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının qeyri-metal faydalı qazıntıları [Mətn] /İ. Ə. Məmmədov; baş red. A. C. İsmayılzadə; red. H. V. Mustafayev; AMEA, Naxçıvan Bölməsi.- Bakı Elm 2012.- 253, [3] s. cədv., şək., xəritə, portr.

 

  Məmmədov İsa Paşa oğlu. Dövləti cinayətlər dərs vəsaiti /İ.P.Məmmədov; [red. A.Xancanbəyov].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1961.- 158, [2] s. ; 22 sm.

Məmmədov İsaq Mustafa oğlu. Azərbaycan tarixi (XX əsr-XXI əsrin əvvələri) [Mətn]: mühazirələr kursu: [Ali məktəb müəllimləri və tələbələri üçün vəsait] /İ.M.Məmmədov, Ç.İ.Məmmədov; elmi red. İ.B.Cəfərzadə; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Neft Akad.; rəyçi. C.M.Mustafayev [və b.]Bakı: UniPrint, 2009.- 324, [2] s.

Məmmədov İsaq Mustafa oğlu. Siyasi tarix XX əsr [Mətn] /İsaq Məmmədov, Çingiz Məmmədov; Red. İ. F. Əliyev.- B.: Adiloğlu, 2004. -358 s.

 

Məmmədov İsaq Mustafa oğlu. Siyasi tarix əsr: Ümumdünya ictimai-siyasi proseslər /İ.M.Məmədov, Ç.İ.Məmmədov; Red.: H.C.Aslanov.- B.: Çıraq, 2003.- 330 s.

Məmmədov İsaq Mustafa oğlu. Siyasi tarix XX əsr [Mətn]: [dərslik] /İsaq Məmmədov, Çingiz Məmmədov; Red.B.M.Abdullayev; Rəyçi. H.C.Aslanov, H.Ə. Haciyev.- B.: Çıraq, 2006.- 346 s.


Məmmədov İsaq Mustafa oğlu. Ümumdünya ictimai-siyasi proseslər XX əsr: Dərs vəsaiti /İsaq Məmmədov, Çingiz Məmmədov; Red.: H.C.Aslanov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- Bakı: Çıraq, 2002.- 252 s.

Məmmədov İsmayıl. Azərbaycan dilinin semantikası [Mətn] /İ.Məmmədov; Elmi red. N.Q.Cəfərov;Rəyçi. Ə.Rəcəbov, T.Haciyev; Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: Xəzər, 2006.- 372 s.

 

Məmmədov İsmayıl Məhəmməd oğlu. Azərbaycan tarixi ali məktəblər üçün dərslik /İ.Məmmədov; elmi red. S.Məmmədov; red. S.Onullahi; Azərb. Beynəlxalq Un-ti.- B.: Adiloğlu, 2005.- 486 s.

 

Məmmədov İsmayıl Teymur oğlu. Azərbaycan dili semasiologiyasına giriş [Mətn]: (Kontekstoloji təhlil): dərs vəsaiti /İ.Məmmədov; Elmi red. M.Adilov; rəyçi. H.Ə.Həsənov, A.M.Məmmədov; Azərb. SSR. Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi. Azərb. Dövlət Un-ti.- B.: ADU; 1988.- 85, [3] s.

 

Məmmədov İsrafil Suleyman oğlu. İrəvan dəftəri. İctimai fikir tariximizin qəribsəyən üfüqləri /İ.Məmmədov; Elmi red.: N.Cəfərov.- Bakı: Adiloğlu, 2002.- 210 s.

Məmmədov İsrafil Suleyman oğlu. İrəvan dəftəri. İctimai fikir tariximizin qəribsəyən üfüqləri. [Mətbuat tarixi] [Mətn] /İ.S.Məmmədov; elmi məsləhətçi. Y.Mahmudov; elmi red. N.Cəfərov, S.Əsədov; A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu I.- B.: Adiloğlu, 2008.- 216 s.

 
Məmmədov İsrafil Suleyman oğlu. Tariximiz, torpağımız, taleyimiz /İ.Məmmədov; Elmi red.: İ.Ağayev; Məsul red.: H.Qənbər (Ağayev); Red.: M.Rəhman qızı.- Bakı: Adiloğlu, 2003.- 700 s.

 Məmmədov Kamran Əlimirzə oğlu. Dəniz neft-qaz mədən hidrotexniki qurğuları: Dərslik /K.M.Məmmədov, Z.S.Musayev, M.K.Məmmədov; Elmi red.: T.M. Hacıyev; Red.: A.Ə.Mürsəlov.- Bakı: Təhsil, 2004.- 308 səh.


Məmmədov Kamran Məmməd oğlu. Hidrotexniki qurğular: [Dərslik] /K.M.Məmmədov, Z.S.Musayev; Elmi red.: Hacıyev, T. M.; Red.: Mürsəlov A.Ə.- Bakı: Təhsil, 2006.- 405 s. , cədvəl, ill. ; 21 sm.

Məmmədov Kərim Alı oğlu. Şərq pedaqoji fikir tarixindən [Mətn]: tədris vəsaiti /K.A.Məmmədov; rəyçi. F.Rüstəmov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.- B.: [Mütərcim], 2011.- 134, [2] s.

 

Məmmədov Q.Ş. Meşə ekologiyası ali məktəblər üçün dərslik /Q.Ş.Məmmədov, K.S.Əsədov; elmi red. M.Y.Xəlilov; rəyçi. M.A.Abdullayev, M.R.Qurbanov, N.K.Mikayılov.- Bakı: Elm, 2010.- 450, [2] s. , şək., cədv. ; 21

 

Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Aqroekologiya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik/Q.Məmmədov, M.Xəlilov, S.Məmmədova; elmi red. Q.Ş.Məmmədov.- Bakı: Elm, 2010.- 551, [1] s. , şək., cədv., xəritə, fotoşək. ; 25 sm.

 Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Azərbaycan Respublikasının dövlət torpaq kadastrı [Mətn]: Hüquqi, elmi və praktiki məsələləri /Q.Ş.Məmmədov; lmi rd. .İ.Cəfərov.- Bı: lm, 2003.- 445 s.

 

Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Azərbaycanın ekoetik problemləri: Elmi, hüquqi, mənəvi aspektlər /Q.Ş.Məmmədov; Red.: B.Budaqov.- B.: Elm, 2004.- 380 s.

 

Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Azərbaycanın torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadənin sosial-iqtisadi və ekoloji əsasları [Mətn]: [Monoqrafiya] /Q.Ş.Məmmədov; Elmi red. M.İ.Cəfərov.- B.: Elm, 2007.- 856 s.

Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Ekologiya, ətraf mühit və insan [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /Q.Ş.Məmmədov, M.Y.Xəlilov; Elmi red.: B. Ə. Budaqov; Rəyçilər: Ş.Xəlilov.- B.: Elm, 2006.- 608 s.

 

Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi.-Bakı: Elm , 2005. Azf-255229 081


Məmmədov Qərib Şamil oğlu.
Ensiklopedik ekoloji lüğət [Mətn] /Q.Ş.Məmmədov, M.Y.Xəlilov; Elmi red. B.Ə.Budaqov; Red. Z.M.Əhmədov.- B.: Elm, 2008.- 728 s.

Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Geodeziya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Q.Ş.Məmmədov, İ.H.Əhmədov; elmi red. R.Ə.Babayev, R.Ə.Hüseynli.- B.: Maarif, 2002.- 520 s.

Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Heydər Əliyev torpaq islahatları regionların sosial-iqtisadi inkişafının əsasıdır [Mətn] /Q.Məmmədov; Red. H.Məmmədov.- B.: 2008.- 232 s.

 

Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Hərbi topoqrafiyanın və geodeziyanın əsasları [Mətn]: Ali və orta hərbi ixtisas məktəbləri üçün dərs vəsaiti/Q.Ş.Məmmədov, İ.H.Əhmədov; Red. Ə.R.Babayev, M.Atakişiyev.- B.: Nafta-Press, 2004.- 820 s.

 

Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Şorlaşmış və şorakətləşmiş torpaqların ekomeliorativ qiymətləndirilməsi /Q.Ş.Məmmədov, A.C.Həşimov, X.F.Cəfərov; Elmi red.: M.İ.Cəfərov.- B.: 2005.- 179 s.

Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Torpaq göbələklərinin ekologiyası: Dərs vəsaiti /Q.Ş.Məmmədov, R.A.Həsənova; Elmi red.: N.M.İsmayılov.- B.: Elm, 2006.- 116 s.

 

Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Torpağın eroziyası və mühafizəsi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Q.Ş.Məmmədov, S.Z.Məmmədova, C.Ə.Şabanov; elmi red. Ş.G.Həsənov; rəyçi. N.K.Mikayılov, Ə.Ə.İbrahimov.-Bakı: Elm, 2009.- 343, [1] s., cədv., şək., fotoşək.; 21 sm.

Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Geodeziya və kartoqrafiyanın əsasları [Ali məktəblər - Universitet və Akademiyalar üçün dərs vəsaiti] /Q.Ş.Məmmədov, İ.H.Əhmədov; elmi red. S.A.Qəniyeva, R.V.Bayramov; rəyçilər H.İ.Quliyev, H.H.Mikayılova, R.Ə.Eminov, R.Ə.Hüseynli.- B.: [Nafta-Press], 2011.- 645, [1] s.,

 

Məmmədov Qurban Qulam Əli oğlu. Nizami Gəncəvinin ictimai və siyasi görüşləri [Mətn] /Q.Məmmədov; S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; Red.: Ə.P.Əliyev.- B.: Azərnəşr, 1962.- 20 s.

 

Məmmədov L.A. Qarın nahiyyəsinin topoqrafiyası və cərrahi əməliyyatları: Dərslik /L.A.Məmmədov; Elmi red.: C.Hacıyev, F.Abbasov.- B.: Müəllim, 2004.- 538 s.

Məmmədov M.Ə. Təsərrüfat fəliyyətinin çayların rejiminə təsiri [Mətin]: [dərs vəsaiti]/M.Ə.Məmmədov, H. Y.Fətullayev; red. P.H.Mahmudov; rəyçilər. A.Ə.Kərimov, N.K.Mikayılov; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti birinci hissə.- B.: [Azərb. Ped. Un-ti], 1992.- 127 s.

Məmmədov Maqbet Ədil oğlu. Azərbaycanın hidroqrafiyası: Monoqrafiya /Maqbet Məmmədov; Elmi red.: F.İmanov, B.: Nafta-Press, 2002.- 266 s.

Məmmədov Maqbet Ədil oğlu. Azərbaycanın hidroqrafiyası /M. Ə. Məmmədov; elmi red. F. İmanov, G. İbrahimova.-Bakı: [Təhsil NPM], 2012.- 253, [1] s.

 

Məmmədov Maqbet Ədil oğlu. Hidromexanikanın əsasları ilə hidravlika [Mətn] /Maqbet Ədil oğlu Məmmədov; rəyçilər. R.U.Əmənzadə, B.Ə.Məmmədov; red. Z.F.Musayev.- B.: ADU, 1995.- 272 s.

 

Məmmədov Mehdi Əsədulla oğlu. İncəsənət və din /M.Ə.Məmmədov.- B.: Gənclik, 1971.- 140, [4] s.; 20 sm.

Məmmədov Mehdi. Rejissor işi haqqında [Mətn]: Gənc rejissorlara və dram kollektivi rəhbərlərinə məsləhət /M.Məmmədov, Z.Nemətov.- B.: [s. n.], 1956.- 72 s.

 

Məmmədov Məhərrəm. III Respublika: milli inkişaf modeli və strategiyası [Mətn] /M.Məmmədov; Baş məsləhətçi. Z.Məmmədov; Elmi məsləhətçilər. A.Mirzəzadə, L.Məmmədova, M.Həsənova; Elmi red. S.Qəndilov, N.Məmmədov; Red. V.Hümbətov; Buraxılışa məsul. G.Hacıyeva.- B.: Nurlan, 2008.- 200 s.

 

Məmmədov Məmməd İbrahim oğlu. Əhali istehlakının makroiqtisadi təhlili və riyazi modelləşdirilməsi [Mətn]: monoqrafiya /M.İ.Məmmədov; elmi red. Y.İ.Hacızalov.- B.: Azərnəşr, 2008.- 157, [1] s.

 

Məmmədov Məmməd Mahmud oğlu. Cəlil Məmmədquluzadənin bədii nəsri /M.Məmmədov; red. K.Məmmədov; Azərb. SSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İn-tu.- B.: AzSSR EA, 1963.- 155, [1] s.; 21 sm.

 

Məmmədov Məmməd Mahmud oğlu. Əbdürrəhimbəy Haqverdiyevin həyat və yaradıcılığı [Mətn] /M. Məmmədov; nəşrə haz., red. və ön sözün müəl. A. Bayramoğlu.-B.: Nurlan, 2008. -183, [1] s.

 

Məmmədov Məmməd. M.Ə.Sabir və Azərbaycan demokratik mətbuatı [Mətn] /M.Məmmədov; red. K.Məmmədov; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Elm, 1974.- 212, [4] s.

 

Məmmədov Məmməd Yarəli oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ictimai-siyasi proseslər [Mətn]: 1988-2005-ci illər /Məmməd Məmmədov.- B.: Şirvannəşr, 2005.- 208 s.

 

Məmmədov Mərkəz Kərəm oğlu. Ətirli maddələr /M.K.Məmmədov; red. H.M.Əlimərdanov.- B.: Elm, 2006.- 304 s.

 

Məmmədov Müseyib Məmməd oğlu. Ana dili və nitq mədəniyyəti məsələləri /M.Məmmədov; Red.: A.A.Axundov, Tərtib edənlər: A.Ələkbərova, Təhminə Yaqubova; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B.: Nurlan, 2004.- 321 s.

Məmmədov Müseyib Bayram oğlu. Filoloji düşüncələr /M.Məmmədov; Tərt.: A.Ələkbərova, T.Yaqubova; Red.: A.A.Axundov; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu.- B.: Nurlan, 2005.- 360 s.

 

Məmmədov Müseyib Bayram oğlu. Publisist sözün sehri [Mətn] /M.Məmmədov; Rəyçi. A.Axundov.-B.: Yazıçı, 1992.- 144 s.

 

Məmmədov Müzəffər. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar [Mətn]: ali məktəblərdə beynəlxalq iqtisadi münasibətlər, beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuş tədris vəsaiti /M.Məmmədov, E.İbadov; elmi red. Ş.Hacıyev; tərt. A.Məmmədova.- B.: [s.n], 2008.- 246, [2] s.

 

Məmmədov Nadir Baloğlan oğlu. M.F.Axundovun realizmi [Mətn] /N.Məmmədov; red. M.C.Cəfərov; Azərb. SSR Elimlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Elm, 1978.-239, [1] s.

Məmmədov Nadir Gülməmməd oğlu. Toponimika [Mətn]: dərslik/N.G.Məmmədov; Bakı Dövlət Universiteti; elmi red. Ş.Y.Göyçaylı, F.K.Xalıqov.- B.: Bakı Universiteti, 2007.- 408 s.

 

Məmmədov Nasir Nasirzadə. Azərbaycan dilçiliyinin nəzəri əsasları ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /N. Məmmədov.-Bakı: Maarif, 1971. -367, [1] s.

 

Məmmədov Nasir Nasirzadə. Dilçiliyə giriş [Mətn]: filologiya fakültələri üçün dərslik /N.Məmmədov, A.Axundov; elmi red. A.Qurbanov.- B.: Maarif, 1980.- 315 s.

Məmmədov Nasir Nasirzadə. Dilçiliyin əsasları [Mətn]: Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /N.Məmmədov; S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- B.: Azərtədrisnəşr, 1961.- 260 s.

Məmmədov Nazim Məmmədəli oğlu. Rusca-azərbaycanca fövqəladə hallarla bağlı işlənən terminlərin izahlı lüğəti /N. Məmmədov; Red.: L.Kərimli; , Terminologiya Komissiyası.- Bı: Yeni nəsil, 2003.- 232 s.

Məmmədov Nazim Rəhbər oğlu. Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti iyun 1941 - dekabr 1950 - ci illərdə /Nazim Məmmədov; AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; Elmi red.: Q.Ə.Hacıyev.- B: [Elm], 2006.- 182 s.

 

Məmmədov Nazim Rəhbər oğlu. Azərbaycanın Xankəndi şəhərinin tarixi [monoqrafiya] /N.Məmmədov; elmi red. Y.Mahmudov; AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İn-tu.- Bakı: Təhsil, 2011.- 221, [3] s.

 

Məmmədov Nazim. Azərbaycanın Şuşa qəzası 1900-1917-ci illərdə /Nazim Məmmədov; Red.: Q.Ə.Hacıyev.- B.: 2005.- 170 s.

 

Məmmədov Nəriman Rəhim oğlu. Eksperimentin nəticələrinin riyazi işlənməsi [Mətn]: Dərs vəsaiti /N. R. Məmmədov, B. M. Məmmədov; Rəyçi: B. Ə. Babayev, F. H. Rəhimov, M. N. Nurəliyev.- B.: Elm, 2005. - 160 s.

Məmmədov Nəriman Rəhim oğlu. Qarşılıqlı əvəzetmənin əsasları [Mətn]: Dərslik /N.R.Məmmədov, Z.Y.Aslanov; Rəy verənlər: S.H.Babayev, M.H.Fərzəliyev, A.Ş.Şıxseyidov.- B.: Elm, 2004.- 282 s.

 

Məmmədov Nəriman Rəhim oğlu. Metrologiya [Mətn]: dərs vəsaiti: [2 hissədə] /N. R. Məmmədov, T.B.Abdullayev; rəy verənlər. C.Ə.Kərimov, E.M.Əfəndiyev I hissə.- B.: Bakı Un-ti, 1997.- 146 s.

 

 Məmmədov Nəriman Rəhim oğlu. Metrologiya [Mətn]: dərslik /N.Məmmədov; rəy verən. M.H.Fərzəliyev, A.Ş.Şıxseyidov.- B.: Elm, 2009.- 321, [2] s.

Məmmədov Nəriman Rəhim oğlu. Standartlaşdırmanın əsasları [Mətn]: Dərs vəsaiti /N.R.Məmmədov; Rəy verənlər: S.H.Babayev, E.M.Əfəndiyev.- B.: Çaşıoğlu, 1999.- 204 s.

 

 Məmmədov Nəriman Rəhim oğlu. Standartlaşdırmanın əsasları [Mətn]: dərslik /N.R.Məmmədov;rəyçi. S.H.Babayev, M.H.Fərzəliyev, E.M.Əfəndiyev.- B.: Elm, 2003.- 386, [2] s.

Məmmədov Nəriman Rəhim oğlu. Sertifikatlaşdırmanın əsasları [Mətn]: Dərs vəsaiti /Məmmədov N. R.; Rəe verənlər: M.H.Fərzəliyev, E.M.Əfəndiyev.- B.: Elm, 2001.- 312 s.

Məmmədov Nəriman Rəhim oğlu. Sınaq və sınaq avadanlıqları [Mətn]: dərs vəsaiti /N.R.Məmmədov, İ.M.Seydəliyev, Z.Y.Aslanov; red. N.R.Məmmədov; rəyçilər N.M.Rəsulov, M.H.Fərzəliyev, V.N.Hüseynov, F.H.Hacıyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B.: İqtisad Universiteti, 2011.- 148, [3] s.

Məmmədov Nəsrulla Naib oğlu. Qurani-Kərimin üslub xüsusiyyətləri [Mətn] /Nəsrulla Məmmədov; Elmi red. V. M. Məmmədəliyev.- B.: Nafta-Press, 2008.- 374 s.

 

Məmmədov Nizami Mustafa oğlu. Mədəniyyət, ekologiya, təhsil [Mətn] /N.M.Məmmədov, S.Y.Məmmədəliyeva.- B.: Səda, 1999.- 72 s.


Məmmədov Nizami Murad oğlu. Vətən dərdi [Mətn]: I hissə /N.M. Məmmədov; Elmi red. M. Seyfəddini.-Bakı: Nurlar, 2005. -240 s.

Məmmədov Nurməmməd Yaşar oğlu. Ventilyasiya və kondisioner sistemləri: 2 hissəli Ventilyasiya [Mətn]: Dərslik /Nurməmməd Məmmədov; Namik Aslanzadə; Elmi red. F.Q.Əliyev; M.A.Zeynalov; Rəy verənlər: H.Q.Feyziyev; K.M.Abdullayev I hissə.- B.: Elm, 2008.- 540 s.

Məmmədov Nüsrəddin Məmmədcəfər oğlu. İqtisadi təhlükəsizlik [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Nüsrəddin Məmmədov, Mənsur Bərxudarov; Red. Ş.M.Hacıyev; Rəyçilər. Ə.İ.Bayramov, Ə.P.Babayev.- B.: İqtisad Universiteti, 2006.- 454 s.

 

Məmmədov Nüsrəddin Məmmədcəfər oğlu. Marksist-Leninçi iqtisadi təliminə praqmatik baxış [Mətn] /N.M.Məmmədov; Elmi red. T.Paşa.- B.: Azərnəşr, 2007.- 484 s.

 

 Məmmədov Nüsrəddin Məmmədcəfər oğlu. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi [Mətn] /Nüsrəddin Məmmədov; Elmi red. F.F.Mustafayev, P.Tanrıverdi.- B.: Bakı Dövlət Universiteti, 2005.-310 s.

Məmmədov Oqtay. İqtisadi təlimlər tarixi [Mətn] /O. Məmmədov; Elmi red. Z. Q. Abbasov; Naşir: T. Vəlixanlı; Rəyçilər: D.Q. İsayev, Ə.C. Abbasov.- B.: Mütərcim, 1999. -196 s.

 

Məmmədov Pərviz Ziya oğlu. Kommutatorlar nəzəriyyəsinin elementləri [Mətn]: Dərs vəsaiti /O.M.Məmmədov, H.K. Musayev; Elmi red. Ə.Ə.Babayev.- B.: 2004.- 168 s.

Məmmədov Polad Abbas oğlu. Maşınqayırmada texnoloji proseslərin layihələndirilməsi [Mətn]: məsələ və tapşırıqlar: [dərslik] /P.A.Məmmədov, N.R.Hüseynova, Ə.M.Hacıyev; red. Ə.H.Sadıqov; rəy verənlər. V. A. Abbasov, S. H. Babayev.- Bakı: 2008.- 249, [1] s. , şək., cədv. ; 21 sm.

 

Məmmədov R.F. Planlaşdırma və təsərrüfat tənzimlənməsində norma və normativlər [Mətn] dərs vəsaiti /R.F.Məmmədov, M.M.Mahmudov, Z.S.Əsgərova; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu.- B.: 1994.- 108 s.

Məmmədov R.H. Azərbaycan nefti və polşalı mühəndis Pavel Pototski /R.H.Məmmədov; V.M.Həsənov; R.M.Əzizova; Red.: N.Əliyev; Rəyçilər: M.Mirzəyev; C.Mirzəliyev.- B.: Nağıl ev, 2005.- 130 s.

Məmmədov Rafiq Hüseyn oğlu. Azərbaycan SSR-in respublikadaxili iqtisadi rayonları [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /R.H.Məmmədov; elmi red.: Ş.O.Orucov; rəyçilər: N.Ə.Nəbiyev, A.H.Məmmədov.- B.: Maarif, 1989.- 240 s.

 

Məmmədov Rafiq Hüseyn oğlu. Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi [Mətn]: Ali məktəb üçün dərslik /R.H.Məmmədov (red.), T.B.Hüseynov, A.A.Hüseynov; Rəyçilər. S.K.Hüseynov, A.H.Məmmədov.-B.: Maarif, 1992.- 268 s.

 

Məmmədov Rafiq Hüseyn oğlu. SSRİ-nin iqtisadi coğrafiyası [Mətn]: rayonlar hissəsi: dərs vəsaiti /R.H.Məmmədov; elmi red.: T.Həsənov; rəyçi. Ə.M.Hacızadə.- B.: Maarif, 1984.- 290, [2] s.; 21 sm.

 

Məmmədov Rəsul Baba oğlu. Quşçuluğun intensivləşdirilməsi [Mətn] /R. B. Məmmədov; rəyçi. İ. İbrahimov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 61, [2] s.

 

Məmmədov Rəşid Həmid oğlu. Ali riyaziyyat kursu [Mətn]: dərslik /R. H. Məmmədov; elmi red. A.Babayev II cild.- B.: Maarif, 1981.- 451 s.

 

Məmmədov Rəşid Həmid oğlu. Ali riyaziyyat kursu [Mətn]: dərslik /R.Məmmədov; elmi red. A.Babayev III.- B.: Maarif, 1984.- 499, [1] s.

 

 Məmmədov Rəşid Həmid oğlu. Füzulinin sosial fəlsəfəsi [Mətn] /Rəşid Məmmədov; Elmi red. C.Mustafayev; Rəyçi. Firidun Köçərli.- B.: Maarif, 1994.- 78 s


Məmmədov Rəşid Həmid oğlu. Tənliklər və bərabərsizliklər [Mətn]: Ali məktəblərin hazırlıq şöbələri üçün dərs vəsaiti /R.H.Məmmədov, H.M.Xəlilov, Ş.T.Hüseynov; Rəyçi. H.İ.Çəndirov.- B.: Maarif, 1991.- 376 s.


Məmmədov Rəşid Həmid oğlu. Tərs triqonometrik funksiyalar və triqonometrik tənliklər /R.H.Məmmədov.- B.: Maarif, 1966.- 109, [3] s.

 

Məmmədov Rəşid Şamil oğlu. Gömrük statistikası [Mətn]: Ali iqtisad məktəblərinin bakalavr təhis pilləsində "Gömrük işinin təşkili" (030300), "Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər" (010100) və "Maliyyə və kredit" (010300) ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri üçün dərs vəsaiti /R.Məmmədov; Elmi red.: A.İ.Cabbarova; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı, 2000.- 264 s.

 

Məmmədov Rövşən Raqif oğlu. Azərbaycan diasporu və Milli Mətbuat /Rövşən Məmmədov; Elmi red. və ön sözün müəllifi: Arzumanlı Vaqif.- B.: Qartal, 2004.- 168 s.

 

Məmmədov Sabir Surxay oğlu. Tarixi saxtalaşdırmaq cinayətdir /S.S.Məmmədov; red. A.Cəbrayıllı.- Bakı: Yazıçı, 2012.- 356, [2] s.

Məmmədov Sadir Surxay oğlu. Ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırım [Mətn] S. Məmmədov; red. E. Ə. Şükürlü; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BSU; Azərbaycanşünaslıq Tədris-Mədəniyyət Mərkəzi.- B.:Kitab aləmi; 2010. -15 s.

Məmmədov Sadir Surxay oğlu. Xocalı soyqırımı [Mətn]: S. Məmmədov; red. E. Ə. Şükürlü; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BSU; Azərbaycanşünaslıq Tədris-Mədəniyyət Mərkəzi.-B.: Kitab aləmi; 2010.- 16 s.

 

 Məmmədov Sadir Surxay oğlu. Narkotizmin cəmiyyətdə bəzi təzahürləri və onlara qarşı mübarizə [Mətn] /S.Məmmədov; Red. V.Quliyev; Elmi red. A.Kişiyev.- B.: Şuşa, 2004.- 200 s.


 Məmmədov Sahib. Avropa şurası: Biz onun haqqinda nə bilirik /S.Məmmədov, M.Mehtiyev; Red.: Z.Əhmədli; İnsan hüquqları üzrə Resurs Mərkəzi.- B.: 2000.- 80 s.


 Məmmədov Sahib. Əmək münasibətlərini tənzimləyən sənədlər [Mətn]: Şərhlər. Nümunəvi sənədlər /S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirova; burax. məs. və üm. red. S.Məmmədov; Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqası.- B.: Adiloğlu, 2005.- 234 s.

Məmmədova Sara Zilfi qızı. Torpağın münbitlik xassəsi: [Monoqrafiya] /S.Z.Məmmədova; A.B.Cəfərov; Elmired.: Q.Ş.Məmmədov.- Bakı: Elm, 2005.- 194 s.

Məmmədov Sultan. Masonluq: Dünyanı idarə edən qüvvə [Mətn] /S. Məmmədov; red. N. Hacıoğlu; [ön söz müəl. S. Rüstəmxanlı].- B.: Qanun, 2009. -251 s.

 

Məmmədov Süleyman Abbas oğlu. Azərbaycan tarixi [Mətn]: Ən qədimdən 2006-cı ilədək dərslik /Süleyman Məmmədov; Red. Y.M.Mahmudov; Rəyçilər. V.H.Əliyev, T.T.Vəliyev, O.B.Sultanov.- B.: Çaşıoğlu, 2007.- 392 s.

 

Məmmədov Şakir Əhməd oğlu. Metrologiyanın əsasları [Mətn]: [dərs vəsaiti] /Ş.Ə.Məmmədov, C.N.İmaməliyeva, T.C.Ağalarova, G.X.Seyfullayeva; Rəy verənlər. Z.S.Musayev; Elmi red. X.Q.Seyfullayev; Red. C.M.Mustafayeva; Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Bakı: [Təhsil NPM], 2008. 153 s.

 

Məmmədov Şamxəlil Hətəm oğlu. Azərbaycan folkloru [Mətn]: ali məktəb tələbələri ücün dərs vəsaiti /Ş.H.Məmmədov; elmi red. A.Nəbiyev; rəyçilər. P.Əfəndiyev, Y.Aslanov, A.Ağbaba; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti "Folklorşünaslıq" elmi-tədqiqat laboratoriyası.- B.: Ziya- Nurlan, 2008.- 325, [1] s.

 

Məmmədov T.S. Abşeronun ağac və kolları /T.S.Məmmədov; elmi red. O.V.İbadlı, T.H.Talıbov, E.Qurbanov; tərt. ed. Z.H.Abbasova [və b.]Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 467, [2] s. , şək., cədv. ; 30 sm.

Məmmədov .S. Ekologiya /.S.Məmmədov; Baş red.: V.C.Hacıyev.- Bı: Elm, 2003.- 304 s.

 

Məmmədov Tahir Hidayət oğlu. Bədii fotoqrafiya dərs vəsaiti /T.Məmmədov; red. K.Əliyeva; məsləhətçi C.Hüseynov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akad.- Bakı: [s. n.], 2011.- 173, [4] s.

Məmmədov Tahir Tais oğlu. Demokratiya-müasir Azərbaycan dövlətinin siyasi simasıdır [Mətn]/T.Məmmədov; elmi red. S.Qəndilov.- B.: Elm və Təhsil, 2009.- 174, [2] s.

 

Məmmədov Tofiq Əhməd oğlu. SSRİ geologiyası [Mətn]: regional geologiya: ali texniki məktəblər üçün dərslik /T.Ə.Məmmədov; elmi red. Q.Ə.Əlizadə; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu.- B.: Azərb. NKİ, 1975.- 207, [1] s.

Məmmədov Tofiq Cavad oğlu. Ərzaq malları ticarətinin təşkili [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /T.C.Məmmədov, M.Q.Məmmədov, Ə.Ə.Ələkbərov; Elmi red. K.P.Paşayev.- B.: Maarif, 1991.-372 s.

 

Məmmədov Tofiq Məmməd oğlu. Qafqaz Albaniyası ilk orta əsrlərdə /T.M.Məmmədov; red. Y.M.Mahmudov; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B.: Təhsil, 2006.- 400 s.

Məmmədov Tofiq Məmməd oğlu. Qeyri-xətti elektrik dövrələrinin nəzəri əsasıarı [Mətn]: [Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti] /T.M.Məmmədov, N.M.Nəsibova.- B.: Elm, 1995.- 240 s.

Məmmədov V.T. Tribotexniki düyünlərin layihələndirilmə əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /V.T.Məmmədov; elmi red. Ə.X.Canəhmədov; rəyçilər C.Ə.Kərimov, A.D.Nəbiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akad.- B.: Elm, 2009.- 169, [1] s.

 

Məmmədov Vaqif Ağa Əli oğlu. Göllərin morfometriyası və su balansı [Mətn]: Monoqrafiya /V.A.Məmmədov; Red.: Ş.B.Xəlilov; Rəyçi: M.Ə.Məmmədov, T.M.Tatarayev.- Bakı: Elm, 1998.- 180 s.

Məmmədov Vasif Talıb oğlu. Neft mədən texnikasının təmiri və bərpası ali texniki məktəblər üçün dərslik /V. T. Məmmədov, O. H. Mirzəyev; rəyçi. İ. Ə. Həbibov; V. Z. Movlazadə; red. R. X. Məlikov.- B.: [ADNA-nın nəşri], 2012.-284, [1] s.

Məmmədov Vəli. "Əkinçi" qəzetinin göstəricisi. (S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti yurnalistika şöbəsinin tələbələri üçün vəsait).- Bakı:1963.- 40 s.

 

Məmmədov Y.Ə. Avtomobilin transmissiyası [Mətn]: Konstruksiyası və hesabının əsasları. Dərs vəsaiti /Y.Ə.Məmmədov; Elmi red.: Ə.H.Tağızadə; Rəy verənlər: T.R.Cəfərov, N.K.Dadaşov; Azərbaycan Texniki Universiteti.- B..: AzTU; 19981.- 75 s.

 

Məmmədov Yaqub Cavad oğlu. Patoloji fiziologiya Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik /Y. C. Məmmədov, C. Təqdisi, F.İslamzadə.- Bakı: Müəllim, 2004.- 668 s. , ill. ; 26 sm.

Məmmədov Yaqub Cavad oğlu. Zaman və həyatla üzbəüz [Mətn] /Y. Məmmədov; red. N. Həbibli; [ön söz. İ. İsmayılov].-Bakı: Nurlan, 2009.- 762, [2] s.

 

Məmmədov Yaşar Əzimağa oğlu. Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin formalaşması və inkişaf perspektivləri [Mətn] /Y.Məmmədov; Elmi red.: Ə.S.Salahov; Rəyçilər: Ə.X.Nuriyev, S.Q.Cümşüdov; İqtisadi İslahatlar Mərkəzi Azərbaycan Kooperasiya Universiteti.- B.: Elm, 2006.- 276 s.

 

Məmmədov Yəhya Cəfər oğlu. Təqribi hesablama üsulları [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Y.C.Məmmədov; elmi red. C.A.İsmayılov; rəyç. V.K.Kələntərov, R.Ə.Şəfiyev.- B.: Bakı Universiteti, 2008.- 286, [2] s.


 Məmmədov Z.İ. Estetik tərbiyə və şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı [Mətn] Z.İ.Məmmədov; [red. A.M.Aslanov]; Azərb. SSR "Bilik Cəmiyyəti".- B.: [s.n.], 1975.- 47, [1] s.

Məmmədov Zahid İsmayıl oğlu. Estetika və yeni insane tərbiyəsi [Mətn] /Z.İ.Məmmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1978.- 107, [5] s.

 

Məmmədov Zahid Fərrux oğlu. Ən yeni iqtisadiyyat: monetar siyasət, finans kapitalının qloballaşması, media və Türkiyə iqtisadiyyatı [Mətn]: Elmi-publisistik nəşr /Dr. Zahid Məmmədov; Elmi red.: R. Rzayev, Z. İbrahimov.-B.:: Qanun, 2001.- 296 s.

 

Məmmədov Zahid Fərrux oğlu. Xalq kapitalizminin formalaşmasında və inkişaf etməsində qiymətli kağızlar bazarının rolu [Mətn] /Dr. Zahid Məmmədov, Ramil Hacıyev; Rəyçi: R.Hüseynov.- B.: Nasir, 2006.- 267 s.

Məmmədov Zahid Fərrux oğlu. Pul. Kredit. Banklar: məlumat kitabı [Mətn]: imtahan suallarına cavab /Z.Məmmədov, Z.İbrahimov; [Azərbaycan Dövlət İqtisad Un-ti].-B.: Qanun, 2009.- 220 s.

 

Məmmədov Zahid İsmayıl oğlu. Estetika və yeni insane tərbiyəsi [Mətn] /Z.İ.Məmmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1978.- 107, [5] s.

 

Məmmədov Zahid Səttar oğlu. XXI əsr: İqtisadi inkişafın nəqliyyat faktoru /Z.S.Məmmədov; Elmi red.: Z.Ə.Səmədzadə.- B.: Azərnəşr, 2002.- 384 s.

 

 Məmmədov Zahid Səttar oğlu. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı [Mətn]: dərs vəsaiti/Z.Məmmədov; elmi red. A.A.Qurbanzadə; rəyçilər Ə.Q.Əlirzayev; G.Ə.Gənciyev.- B.: ADNA nəşriyyatı, 2010.- 229 s.

 

Məmmədov Zakir Cabbar oğlu. Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi [Mətn] /Z. Məmmədov; Sponsor. N.M.Zülfüqarov.- B.: Bilik, İrşad mərkəzi, 1994.- 343 s.

 Məmmədov Zakir Cabbar oğlu. Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi [Mətn] /Z.Məmmədov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 327 c.

 

Məmmədov Zakir Cabbar oğlu. Nizaminin fəlsəfi düşüncələri /Z.Məmmədov; Red.: A.M.Şükürov; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Bəhmənyar adına Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, "Elm" Redaksiya-Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzi Bakı: Elm, 2000.- 84 səh.

 

Məmmədov Zakir Qasım oğlu. Keyfiyyətli poladlar və ərintilər [Mətn]: Dərslik /Z.Q.Məmmədov; Elmi red.: R.İ.Şükürov; Rəy verənlər: H.D.Novruzov, E.H.Cəfərov.- B.: Elm, 2006.- 164 s.

Məmmədov Zakir Qasım oğlu. Materialşünaslıq. Karbid fəzaları və sərbəst karbidlər: Dərs vəsaiti /Z.Q.Məmmədov; Elmi red.: R.İ.Şükürov.- Bakı: Elm, 2004.- 236 s.

 

 Məmmədov Zaur. Mənəvi zərərin kompensasiyası [Mətn]: [monoqrafiya] /Z.Məmmədov; elmi red. M.Əliyev; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.- B.: Təknur, 2009.- 197, [1] s.

Məmmədov Zülfüqar Mehdi oğlu. Ümumi cərrahlıq tibb in-tu üçün dərslik /Z.M.Məmmədov; red. M.Mustafayev.- Bakı: Maarif, 1969.- 500, [4] s. , şək., portr.

Məmmədova Ayşə Musa qızı. Uşaq bağçasında beşyaşlıların məktəbə hazırlanması [Mətn]: Dərs vəsiati /A.M. Məmmədova; Elmi red. Y.Ş. Kərimov; Rəyçilər. L.K. Cəfərova, R.Ə. Əsgərova.- B.: ADPU-nun nəş-tı, 2007.- 160 s.

 

Məmmədova Cəmilə Muxtar qızı. Məktəblilərdə iradi kefiyyətlərin formalşması [Mətn]: bədən tərbiyəsi dərsləri materialları əsasında tədris vəsaiti /C.M.Məmmədova; rəyçilər. M.Ə.Həmzəyev, B.Ə.Nərimanov; red. Y.R.Talıbov; Azərb. Döv. Bədən Tərbiyəsi və İdman Komitəsi; S.M.Kirov ad. Azərb. Bədən Tərbiyəsi İn-tu.-B.: [s.n.], 1989.- 121, [2] s.

 

Məmmədova Esmiralda Allahverdi qızı. Hidrogeoloji tədqiqat üsulları [Mətn]: Dərslik.- B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2008.- 256 s.

 

Məmmədova Esmiralda Allahverdi qızı. Su təchizatı və meliorativ hidrogeologiya [Mətn].- B.: Kür, 2003.- 219s.

 

Məmmədova E.A. Yeraltı suların dinamikası dərslik /E. A. Məmmədova; elmi red. Ə. K. Əlimov; rəyçi A. Ə. Məsimov, B. A. Abadov.- B.: [s. n.], 2012.- 171, [1 ] s.

 

Məmmədova Fəridə Cəfərağa qızı. Azərbaycanın (Albaniyanın) siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası [Mətn]: Er.əv.III əsr - er.VIII əsri /F.C.Məmmədova; Tərcüməçi. R.Savalan, Ə.Əsgər; Elmi red. Z.Bünyadov; Red. T.Babayev.- B.: Azərnəşr, 1993.- 262 s.

 

Məmmədova Həvva. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti dövründə Yuxarı Qarabağda siyasi vəziyyət. Erməni terrorizminin güclənməsi (1918-1920).- B.: Nağıl Evi, 2006.- 150 s.

 

Məmmədova Həvva. Xocalı: Şəhidlər, Şahidlər.- B.: Yeni nəşrlər evi, 2003.- 197 s.

 

Məmmədova İlhamə Gülbala qızı. Azərbaycanda qarşılıqlı yardım formaları [Mətn]: tarixi-etnoqrafik tədqiqat /İ. G. Məmmədova; elmi red. T. Bünyadov.-Bakı: Elm, 2011.-214, [1] s.

 

Məmmədova İradə Ağaəli qızı. Musiqi pedaqogikası.-Bakı:ABU;2009. -192 [] s.

 Məmmədova Ləman Aydın qızı. Ekonometrikadan tapşırıq və suallar [Mətn]: dərs vəsaiti/L.A.Məmmədova, L.N.İbrahimli; rəyçi. İ.Ə.Mehdiyev [və b.]; Azərb. Resp., Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.- B.: Təhsil, 2010.- 109, [1] s.

Məmmədova Mələk Hidayət qızı. İngilis dilinin qrammatikası [Mətn]: ingilis dilini orta və ali səviyyədə öyrənənlər üçün dərs vəsaiti /M.H.Məmmədova, D.Yunusov; elmi red. E.İ.Hacıyev; rəyçilər L.M.Cəfərova, R.B.Əhmədova.-Bakı: Adiloğlu, 2011.- 449, [1] s.

 

 Məmmədova Natəvan Havar qızı. Rəsul Rza və sərbəst şerin dili məsələsi: [Monoqrafiya] /N.H.Məmmədova; Elmi red.: T.Hacıyev.- B.: Elm, 2004.- 262 s.

 Məmmədova Nüşabə Ələsgər qızı. "Nəşri-Maarif" cəmiyyətinin yaranması və fəaliyyəti /N.Məmmədova; Elmi red.: H.N.Həsənov.- B.: Elm, 2005.- 188 s.
 

Məmmədova Pərvin. Atatürkün dil siyasəti [Mətn]: [monoqrafiya] /P.Məmmədova; elmi red. N.Cəfərov.- B.: AzAtaM, 2003.- 231, [1] s.

 

Məmmədova Rəna Azər qızı. Muğam-sonata qovşağı [Mətn]: /IV Hacıbəyov yaradıcılığında sonata forması/ [monoqrafiya] /R.Məmmədova; rəyçi. G.Abdullazadə; ixtisas red. B.Qurbanov.- B.: İşıq, 1989.- 128, [2] s.

 

Məmmədova Sara Zilfi qızı. Azərbaycanın Lənkəran vilayəti torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi və monitorinqi [Mətn] /S. Məmmədova; Elmi red.: Q.Ş.Məmmədov.- B.: Elm, 2006.- 372 s.

Məmmədova Sara Zilfi qızı. Lənkərançay hövzəsi torpaqlarının ekoloji monitorinqi [Mətn] /S.Z.Məmmədova, C.Ə.Şabanov, M.B.Quliyev; Elmi red: Q.Ş.Məmmədov.- B.: Elm, 2005.- 167 s.

Məmmədova Səadət Davud qızı. Sosial proqnozlaşdırma və layihələşdirmə [Mətn]: [dərs vəsaiti] /S.D.Məmmədova; elmi red. İ.Rüstəmov; rəyçilər C.Əhmədli, T.Ağayev, Y.Əliyeva.- B.: Elm, 2009.- 291, [1] s.

 

Məmmədova Sədaqət. Mədəniyyətşınaslıq. Dərslik.- B.: Kooperasiya, 2001.- 202 s.

 

Şəfiqə Məmmədova [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- B.: İşıq, 1974.- [1] qat. v., şək., portr.; 19 sm.

 

Məmmədova T. Qrammofon yazılarının təsviri və kataloqun təşkili [Mətn]: təlimati-metodik məktub /Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Döv. Kitabxanası, Elmi-metodik kitabxanaşünaslıq şöbəsi; [tərt. ed. T.Məmmədova; red. M.Nəcəfova]Bakı: [s. n.], 1976.- 8, [2] s. , cədv. ; 20 sm.

Məmmədova Zahidə. Memarlıq abidələrinin bərpasının əsasları [Mətn]: Memarlıq fakültəsinin bakalavr və magistr təhsil pilləsi üçün dərslik /Z.Məmmədova; Elmi red.: S.X.Hacıyeva; Ön söz: M.N.Mikayılova.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 200 s. , portr., ill. ; 22 s.

Məmmədzadə Kamil Məmməd oğlu. Şuşa-Vaqifin türbəsi [Mətn] /K.M.Məmmədzadə, N.A.Sərkisov; red. C.Quliyev; foto. Q.M.Hüseyinzdə; AzSSR EA Tarix İn-tu, Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.-B.: Elm, 1986.- 103, [4] s.

Məmmədzadə Mirzəbala. Azərbaycan milli hərəkatı 27 aprel işğalı və "Müsavat" diplomatik mübarizəsi [Mətn] /Mirzə Bala Məmmədzadə.- B.: 1994.- 20 s.

 

 Məmmədzadə Mirzəbala. Azərbaycan türk mətbuatı [Mətn] /M. Məmmədzadə; Red. C. Məmmədli; Rəyçi. H. Vəliyev, M. Mehdiyev; Ərəb əlifbasından çevirib tərtib edən, ön söz, lüğət və qeydlərin müəllifi: A. Bayramoğlu Bakı: [Bakı Universiteti], 2004. 84 s.

 

Məmmədzadə Mirzəbala. Ermənilər və İran [Mətn] /M.B.Məmmədzadə; Əsgi əlifbadan çevirəni, ön söz və lüğətin müəllifi. A. Paşayev; Red. M. Əsədova. - B.: Azərnəşr, 1993. - 42 s.

 

Məmmədzadə Nizam Şəmsəddin oğlu. Fizika [Mətn]: ümumi kurs: Texniki ixtisaslar üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /N.Ş. Məmmədzadə; Rəyçi: M.H. Ramazanzadə, A.O.Mehrabov.- B.: Maarif, 1996.- 529 s.


Məmmədzadə Nizam Şəmsəddin oğlu. Fizikadan laboratoriya işləri: [2 hissədə] Mexanika və molekulyar fizika: ADDA-nın tələbələri üçün metodik vəsait I hissə /N.Ş.Məmmədzadə; Rəyçi: V.H.Səfərov, S.A.Əliyev; Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası.- B.: 2000.- 79 s.

Məmmədzadə Nizam Şəmsəddin oğlu. Fizikadan laboratoriya işləri: [2 hissədə]Elektromaqnetizm və optika: ADDA-nın tələbələri üçün metodik vəsait II hissə /N.Ş.Məmmədzadə, V.H.Səfərov, V.Z.Qasımov; Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası; Rəyçi: S.A.Əliyev, N.Ə.Məmmədov.- B.: Çaşıoğlu, 2001.- 72 s.

Məmmədzadə Nizam Şəmsəddin oğlu. Ümumi fizika kursundan məsələlər [Mətn]: (düsturlar və həllinə aid göstəricilərlə): texniki ali məktəblərin bakalavr təhsil pilləsinin tələbələri üçün dərs vəsaiti /N.Ş.Məmmədzadə; elmi red. V.H.Səfərov.- Bkı: Elm, 2003.- 235 s.

Məmməd-zadə Orxan Əli-Əşrəf oğlu.
Sərbəst işlərin yerinə yetrilməsinə aid tapşırıqlar "Maşın hissələri və konstruksiyaetmənin əsasları" və "Maşın hissələri və yükqaldırıcı maşınlar" fənləri üçün metodik vəsait /O. Ə. Məmməd-zadə, R. B. Ərəbov; rəyçilər Ö. M. Kərimov, S. Y. Əliyeva; Azərb. Dövlət Neft Akad., "Maşınların dinamikası və möhkəmliyi" kafedrası.-Bakı: [Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası], 2012. -64 s.

 

Məmməd-zadə Orxan Əli-Əşrəf oğlu. Yastıqlqrın EHM-də hesablanması ali texniki tələbələr üçün dərs vəsaiti /O. Ə. Məmməd-zadə, R. B. Ərəbov; rəyçilər Y. Əmənov [və b.].-Bakı: [Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası], 2012. -52 s.

Məmmədzadə Ramiz. Andraqogikaya giriş [Mətn]: Yaşlıların təhsili: metodoloji, nəzəri və praktiki məsələlər: Monoqrafiya /R.Məmmədzadə, A.Abdullayev; Red.: B.Həsənli.- B.: Müəllim, 2005.- 167 s.

Məmmədzadə Ramiz. Təhsildə keyfiyyət aparıcı istiqamətlərdən biri kimi [Mətn]: [metodik vəsait] /R. Məmmədzadə; elmi red. M. Həsənov, Ə. Bədəlova; rəyçi. Ə. Ağayev, R. Hüseynzadə, S. Rəsulov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu.- B.: Müəllim, 2010.- 169 s.

Məmmədzadə Yusif İsmayıl oğlu. Hidravlika və hidravlik maşınlar [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /Y.İ.Məmmədzadə.- B.: Maarif, 1975.- 314, [2] s.

Mənalı ömür yolu: Abuzər Alı oğlu Xələfov [Mətn] /Bakı Dövlət Universiteti; Tərtib ed. K.Aslan (red.), M.Bağırov.-Bakı: Bakı Universiteti, 2001.- 229 s.

 

Mənim fikrim [Mətn]: publisistik düşüncələr /Tərtib edəni. Ç.Əlioğlu; Red. Z.Şahsevənli.- B.: Gənclik, 1991.- 224 s.

Mənkyu Qreqori N. Ekonomiksin əsasları [Mətn]: [Dərslik] /N.Qreqori Mənkyu; Red.: Cək Kalhoun; Rəssam: Rocer Landqvist; Tərcümə ed.: E.T.İbadov, R.Ə.İsayev, A.Ə.Qurbanov; Harvard Universiteti [ABŞ].: CBS Poligraphic Production MMC, 2007.- 836 s.

 

Mənsimov Kamil Bayraməli oğlu. Kodlaşdırma nəzəriyyəsi [Mətn]: dərs vəsaiti /K. B. Mənsimov, F. G. Feyziyev, N. X. Aslanova; elmi red. T. A. Əliyev; rəy verən. C. K. Kazımov, A. Y. Əliyev.- B.: Bakı Universiteti, 2009.- 225, [1] s., cədv., şək.

 

Mənsur Səməd. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə.Qəmküsar; Tərtib edənlər: Ə.Hüseynov, T.Hüseynova, A.Abdullayev; [Buraxılışa məsul: Ə.Güləliyev].- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 248 s.

 

Mərdanov Misir Cümayıl oğlu. Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri.-Bakı: Çaşıoğlu , 2001.

 

Mərdanov Misir Cümayıl oğlu. Azərbaycan təhsili dünən, bu gün, sabah /Misir Mərdanov; Red.: F.Qədirov; Naşiri: B.Axundov.- B.: Təhsil, 2006.- 300 s.


Mərdanov Misir Cümayıl oğlu. Azərbaycan təhsili Xalq Cümhuriyyəti illərində: 1918-1920 /M.Mərdanov, Ə.Quliyev; Red: Ə.Ağayev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2003.- 240 s. , fotoşək., portr. ; 24 sm.

Mərdanov Misir Cümayıl oğlu. Azərbaycan təhsili yeni inkişaf mərhələsində [Mətn] /M.Mərdanov; red. F.Qədirov; naşir. H.Hüseynov; [fotolar. A.Sultanov] Bakı: Çaşıoğlu, 2009.- 526, [2] s.

 

Mərdanov Misir Cümayıl oğlu. İnformatika 1-ci sinif ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik /M.C.Mərdanov, İ.A.Babayev, İ.C.Sadıqov; elmi red. R.Mahmudzadə; rəyçilər Ə.Əliyev, F.Hacıyeva, C.Nəbiyeva.- Bakı: Bakı, 2006.- 48 s. , şək. ; 29 sm.

Mərdanova Samirə Misir qızı. XX əsr Azərbaycan poemalarında lirik ricətlər [Mətn] /S.Mərdanova; Red.: T.Hüseynov; Rəyçi: C.Abdullayev.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 214 s.; 21 sm.

Mərdəkanlı Əbülfəz Haşimoğlu. Mərdəkan [Mətn]Bədii ədəbiyyat Azərbaycan ədəbiyyatı.- B.: Elm, 1994.- 276 s.

Mərhəmət və Şəfqət Peyğəmbəri Həzrəti Məhəmməd Sallallahu Əleyhi və Səlləm [Mətn] /Red.Əli Çərkəzoğlu; Tərcüməşi İ.Abdulla və b.; Təsisçi. "Xəzər nəşriyyatı" MMC.- B.: [Xəzər nəşriyyatı MMC], aprel 2007.- 64 s.

 

Mərkəzdənqaçma nasoslarının özlü mayelərlə işləməsi [Mətn]: dərs vəsaiti: [hidravlik maşınlar, hidravlik intiqallar və hidropnevmatika"] M. A. Qarayev, Ə. H. Əzizov, S. A. Mahmudov, V. H. Əzizov; red. R. M. Səttarov; rəy verənlər S. O. Hüseynov, V. H. Şərifov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.-Bakı [s.n.] 2008. ADNA 195, [1] s.

 

Mərkəzləşmiş kitabxana sistemi bölmələrinin nümunəvi əsasnamələri, kitabxana işçilərinin vəzifə təlimatları və uçot formaları(Red. Q.H.Məmmədov).- B.: 1979.- 131 s.

Məsihi. Divan [Mətn]: Yeni tapıntı /Tərt. və ön söz: Ə.Səfərli; Red.: H.S.Soytürk.- Tehran, 1998.- 436 s. ; 23 sm.

Məsihi. Vərqa və Gülşa [Mətn] /Məsihi; tərt. ed., ön sözün və şərhlərin müəl. Ə. Səfərli; red. X. Yusifli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 336 s.

 

Məsimov Aydın Əli oğlu. Hidrogeoloji və mühəndisi-geoloji tədqiqatlarda geofiziki və aerokosmik üsullar [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /A.Ə.Məsimov, E.A.Məmmədova, V.C.Axundov; Red. və ön söz: S.S.Səmədov; Rəyçilər: V.G.Ramazanov, A.D.Aslanov.- B.: Sabah, 1996.- 95 s., cədv., ill.

 

Məsimov Eldar Əli oğlu. Nüvə maqnit rezonansı [Mətn]: Dərs vəsaiti /E.Ə.Məsimov; İxtisas red. M.Əliyev.- B.: BDU, 1993.- 126 s.

Məsimov Eldar Əli oğlu. Nüvə maqnit rezonansı spektroskopiyası [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /E.Ə.Məsimov, T.M.Mürsəlov; Rəy verənlər. F.A.Əhmədov, Q.S.Sultanov, V.M.İsmayılov.- B.: BDU, 2006. -347 s.

 

Məsimov Nazim Məhəmməd oğlu. Gənclərin ekoloji tərbiyəsi [Mətn] /N.M.Məsimov; elmi red. B.X.Abdullayev; Azərbaycan "Bilik" Cəmiyyəti.- B.: 1989.- 46, [1]s.

 

Məsud, Afaq. İzdiham [Mətn]: Povestvə hekayələr /A.Məsud; Red. X.İsmayılqızı.- Bakı: Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 1994.- 336 s.

Məsud Afaq. Yazı [Mətn]: Roman, esse, hekayə /A.Məsud.- Bakı: Qanun, 2005.- 432 s.; 22 sm.

Məşədi Manaf. İslam dəryasından incilər [Mətn]: 3 cilddə /Məşədi Manaf, Məşədi Xanım Gülbacı; [red. A. İsabəyli; naşir. Q. İsabəyli] I cild.- B.: Şirvannəşr, 2007.- 180 s.

 

Məşədi Vahidxan. Neynəva [Mətn] /M.Vahidxan; [naşir. Q.İsabəyli]. -B.: Şirvannəşr, 2008.

 

Məşədi Vahidxan. Neynəva /Məşədi Vahidxan; naşir Q. İsabəyli.- B.: Şirvannəşr, 2012. - 799, [1] s.

Məşədiyev Ənvər İbrahim oğlu. "Bakı" axşamın xeyir! [Mətn]: xatirə-povest /Ənvər Məşədiyev; Red. S.Quliyev.- B.: Şuşa, 2007.- 96 s.

 

Məşvərət [Mətn] /Red.: N.Nəcəfov; Sponsor: Beynəlxalq Özəl Sahibkarlıq Mərkəzi; Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu 5-7 (sentyabr-oktyabr).- B.: [Beynəlxalq Özəl Sahibkarlıq Mərkəzi], 1997.- 56 s.

 

Mətbuat və təhsil müəssisələri [Mətn]: Jurnalistlər üçün metodik vəsait /Tərtib edənlər: N.İsmayılov, V.Baxşəliyev; Elmi məsləhətçi: Ə.Ağayev; Red.: Q.Təbiətoğlu; Azərbaycan Respublikası "Təhsil" Cəmiyyəti; Açıq Cəmiyyət İnstitutu-Yardım Fondu.- B.: Təhsil, 2006.- 80 s.

 

Mətbuatımızın klassiki [Mətn] /Red.: N.Paşayeva; Tərt.: Ş.Cəlilli.- B.: Öndər, 2006.- 352 s.

 

Mətnşünaslığın əsasları proqramı /Bakı Dövlət Universiteti, Kitabxanaşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrası; Tərt. edəni: İ.Ö.Vəliyev; Red.: B.V.Allahverdiyev.- B.: Bakı Universiteti, 2001.- 12 s.

Məzuniyyət tarixi üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi və məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının əmsallaşdırılması qaydasının təsdiq edilməsi barədə [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı.- B.: 1999.- 4 s.

 

Mikayılov Şəmistan Abdul oğlu. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi [Mətn]: VII-X siniflər üçün dərs vəsaiti /Ş.A.Mikayılov; elmi red. P.Xəlilov.- Bakı: Maarif, 1988.- 187, [5] s. , sxem ; 22 sm

Mixalkov Sergey Vladimiroviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Sergey Vladimiroviç Mixalkov; rus dilindən tərc. ed. Z.Sarıtorpaq.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 152 s.

 

Mixo bakılıları hədələyir [Mətn]: Gürcü gülməcələri /Tərt. və gürcü dilindən tərc. İ.Məmmədli; Red. F.Rzabəyova.- B.: Yazıçı, 1993.- 92 s.

 

 Mikayılov N.K. Ekologiya hüququ [Mətn]: Dərs vəsaiti /N.K.Mikayılov, C.Q.Nuriyev, K.Q.Nuriyeva; Red.: F.Ağazadə.- B.: Qanun, 2000.- 348 s.

 

Mikayılov Şəmistan Abdul oğlu. IV-X siniflərdə ədəbiyyat nəzəriyyəsi materiallarının öyrədilməsinə dair [Mətn]: metodik vəsait /Ş.Mikayılov; red. M. Əbdülov; AzSSR Maarif Nazirliyi.- Bakı: Maarif, 1976.- 56, [4] s. , cədv. ; 20 sm.

 

Mikayılov Şəmistan Abdul oğlu. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi [Mətn]: VII-X siniflər üçün dərs vəsaiti /Ş.A.Mikayılov; elmi red. P.Xəlilov.- Bakı: Maarif, 1988.- 187, [5] s. , sxem ; 22 sm

Mikayılov Şəmistan Abdul oğlu. Ədəbiyyat [Mətn]: Ümumtəhsil məktəblərinin V sinfi üçün dərs vəsaiti /Ş.A.Mikayılov, A.A.Səmədov, S.A.Rüstəmov.- B.: Maarif, 1989.- 358, [1] s.

 
Mikayılova Əzizə Nurqələm qızı. Onomastik vahidlərin üslubi imkanları [Mətn]: XIX əsrin ikinci yarsında yaranmış nəsr əsərlərinin materialları əsasında linqvistik tədqiqat: [monoqrafiya] /Ə. N. Mikayılova; red. Q. İ. Məşədiyev; Azərb. MEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B.: ["Memar Nəşriyyat- Poliqrafiya" MMC], 2008.- 302, [1] s.

 

 Mikayılzadə Nijad Cəbrayıl oğlu. İkdrak poeziyası [Mətn]: (Elçin İsgəndərzadə fenomeni) /N. Mikayılzadə; red. Dr. N. Şəmsizadə.-Bakı: Vektor Nəşrlər Evi, 2009. - 92, [2] s.

 Mikayılzadə Nijad Cəbrayıl oğlu. Fenomenlərin sirri [Mətn]: antiparapsixologiya /N. Mikayılzadə; [ön söz. R. Məlikov].-Bakı: [Vətən nəşriyyatı], 2009. - 221, [1] s.

Mikrobiologiya fənnindən laboratoriya məşğələsi üçün metodik göstəriş [Mətn]: baytarlıq ixtisası üzrə /SSRİ Kənd Təsər. Nazirliyi, S. Ağamalıoğlu ad. Azərb. Kənd Təsər. İn-tu; tərt. ed. R. A. Qədimov, M. O. Tağızadə.- Kirovabad: [s. n.], 1983.- 42, [1] s.

 

Mikrobiologiya, sanitariya və gigiyena [Mətn]: dərslik /N.H.Qurbanov [və b.]; rəy verən. R.A.Əliyev, Q.Ə.Sarıyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqt. Un-ti.- B.: "İqtisad Universiteti" Nəşriyyatı, 2010.- 307, [2] s.

Miqrasiya və onun qanuni tənzimlənməsi yolları [Mətn]: Yaddaş kitabçası /Burax. məsul., tərtibatçı-müəll.: N.A.Adilov; Tərtibatçı-müəll.: V.Ə.İbayev; Azərbaycan Gənc Hüquqşünaslar Birliyi.- B.: [Hüquq ədəbiyyatı], 2000.- 42 s.

 

Milkov Fyodor Nikolayeviç. SSRİ-nin fiziki coğrafiyası. Ümumi icmal. SSRİ-nin Avropa hissəsi. Qafqaz [Mətn]: dərslik /F.N. Milkov, N.A. Qvozdetcki; rəyçi.V.K. Lukaşev; tərc. ed. R.H. Muğalov.- B.: Bakı Universiteti, 1990. --361 s.

 

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2010 [Mətn] /AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; red. N.Vəlixanlı; red. hey. N.Əliyeva, F. Cabbarov, M. Zeynalova.- Bakı: Elm, 2010.- 286, [2] s.

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2011 /təsisçi AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; red. hey. N.Vəlixanlı.- Bakı: Elm, 2011.- 355, [1] s.

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2012 /təsisçi AMEA, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi; red. heyəti N.Vəlixanlı (baş red.) [və b.]Bakı: [Elm], 2012.- 335, [1] s.

Milli azlıqların hüquqları haqqında beynəlxalq aktlar toplusu: Sənədlərdən çıxarışlar /Red.: K.Ramazanlı; Çevirəni: E. Mustafaoğlu.- B.: Nurlan, 2005.- 130 s.

 Milli Kitabxananın nəşrləri (2000-2012): Metodik tövsiyələr /tərt.ed. A.Abdullayeva; ixtisas red. və bur.məs. K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 21 s.

 

Milli mənəvi dəyərlərin təbliğində kitabxanaların rolu /tərt. ed. N.Alışova; ixtisas red. və bur. məs. K.Tahirov; red. A.Abdullayeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 85 s.

 

Min bir gecə [Mətn]: səkkiz cilddə 1-38-ci gecələr /rus dilindən tərc.ed. İ.Yaqubov; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. O.Sadıqzadə I cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 344 s.

 

Min bir gecə [Mətn]: səkkiz cilddə 39-145-ci gecələr /rus dilindən tərc.ed. İ.İbrahimov; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 350 s. 

 

Min bir gecə [Mətn]: səkkiz cilddə 146-270-ci gecələ /rus dilindən tərc.ed. C.Məmmədov; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev III cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 336 s.

 

Min bir gecə [Mətn]: səkkiz cilddə 271-434-cü gecələr /rus dilindən tərc.ed. N.Nağıyev; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev IV cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 408 s.

 

Min bir gecə [Mətn]: səkkiz cilddə 435-606-cı gecələr /rus dilindən tərc.ed. M.Əfəndiyev; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev V cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 392 s.

 

Min bir gecə [Mətn]: səkkiz cilddə 607-756-cı gecələr /rus dilindən tərc.ed. İ.Yaqublu; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. O.Sadıqzadə VI cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 432 s.

 

Min bir gecə [Mətn]: səkkiz cilddə 757-894-cü gecələr /rus dilindən tərc.ed. M.İsgəndərzadə; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev VII cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 384 s.

 

Min bir gecə [Mətn]: səkkiz cilddə 895-1001-ci gecələr /rus dilindən tərc.ed. Ə.Abbasov; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev VIII cild Bakı: Şərq-Qərb, 2007. 352 s.

Miniatür Kitab Muzeyi [Mətn] /Z.Salahova; [Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirlyi]Bakı: [s. n.], [2010.] 32 s. ; 20 sm.+ [1] elektron. opt. disk (DVD); 12 sm.

Mir-Babayev Mir-Yusif. Neft sənayesinin ekologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /M.F.Mir-Babbayev, A.A.Xəlilova, Ə.M.Ələsgərov; elmi red. N.Ə.Səlimova; rəy ver. A.L.Şabanov, Ə.Ə.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.- B.: [Təhsil], 2009.- 118, [1] s.

 

Mir-Bağırzadə Samirə. İncəsənət tarixi dərslik /S. Mir-Bağırzadə; elmi red. F. Qurbansoy; rəyçilər C. Həsənzadə [və b.]; Azərb. Milli Konservatoriyası Bakı: [MSA], 2012. 114, [1] s.

 

Mir Cəfər Bağırovun məhkəməsi [Mətn]: (Arxiv materialları) /Tərtibçi N.Rüstəmli, T.Alıyev; Tərcüməçi. N.Rüstəmli.- B.: Yazıçı, 1993.- 120 s.


Mir Cəlal. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərslik /Mir Cəlal.- B.: Maarif, 1974.- 250 s.

Mir Cəlal.
XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Mir Cəlal, F.Hüseynov; elmi red. B.Nəbiyev.- B.: Maarif, 1982.- 425, [3] s., portr.; 22 sm.

 

Mir Cəlal. Azərbaycanda ədəbi məktəblər (1905-1917) [Mətn] /Mir Cəlal; Elmi red. və çapa hazırlayanı: Təhsin Mütəllimov.- B.: Ziya-Nurlan, 2004.- 392 s.

 

Mir Cəlal. Ədəbiyyatşünaslığın əsasları ali məktəblər üçün dərslik /Mir Cəlal, Pənah Xəlilov.- B.: Maarif, 1972.- 280 s.

Mir Cəlal. Ədəbiyyatşünaslığın əsasları [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik: /Mir Cəlal, Pənah Xəlilov; Elmi red.: F.C.Hüseynov.- B.: Maarif, 1988.- 280 s.


Mir Cəlal. Füzuli sənətkarlığı [Mətn]: Monoqrafiya /Mir Cəlal.- B.: Maarif, 1994.- 250 s.

Mir Cəlal. Klassiklər və müasirlər [Mətn] /Mir Cəlal.- B.: Azərnəşr, 1973.- 294, [2] s.; 20 sm.

Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Mir Cəlal; Tərtib edəni və ön sözün müəllifi. Yaqub İsmayılov.- B.:Şərq-Qərb, 2005.- 384 s.

 

Mir Cəlal. Yolumuz hayanadır.(Roman) [Mətn]. Uşaq və Gənclər Ədəbiyyatı Nəşriyyatı.- B.: 1957.- 240 s.

 

Mir Cəlal. Biblioqrafiya. Nağıyeva Nəzirə.- B.: Adiloğlu nəşriyyatı, 2008.- 269 s.

 

Mir Cəlal [Mətn]: müasirlərinin xatirələrində və yaradıcılığında örnəklər /tərtibçi və ön sözün müəl. T.Əhmədov; red. İ.Əliyev.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası, 1998.- 232 s. , portr., fotoşək

 

Mir Yaqub. Qafqazın problemləri [Mətn] /Mir Yaqub; Red.: V.Quliyev; Fransızcadan tərcümə edəni: Ə.Gözəlsoy; Ön söz: Ə.Cəfərzadə.- B.: Azərbaycan, 1996.- 104 s.

Miralayev Teymur. Gəncə və Qazax Qəzalarinda kəndlilərin inqilabi hərəkatı bolşeviklərin rəhbərliyi[Mətn] (1917-1920-ci illər) Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1963.- 87 s.

Mirabdullayev Adil Mirabdulla oğlu. Rusiyanın postsovet məkanında geostrategiyası [Mətn] /A.Mirabdullayev; elmi red. A.N.Abbasbəyli.- B.: Elm, 2008.- 332 s.

 

Mirbabayev Mir-Yusif Fazil oğlu. Hava məkanının ekologiyası Dərs vəsaiti /M.F.Mirbabayev; Elmi red.: B.Y. Eyvazov; Azərbaycan Texniki Universitet.- B.: AzTU, 2005.- 142 s.

 Mirbəşir oğlu Elşad. Siyasi münaqişələr: mahiyyəti, quruluşu, həlli [Mətn]: [monoqrafiya] /E.Mirbəşir oğlu; elmi red. H.B.Məmmədov; Azərb. Resp. Prezidenti Yan. Döv. İdar. Akad.- Bakı: Elm, 2009.- 523, [1] s. , sxem., portr.

 

Mirəfsəl Təbib. Bir ömür sürmüşəm, dünya görmüşəm /Mirəfsəl Təbib; Red.: Ə. Mirzallı; Naşir: T. Vəlixanlı-Bakı: Mütərcim, 2002- 444 səh.

Mirəfsəl. Fikirlərim, mülahizələrim, xatirələrim /Mirəfsəl; Red.: Ə. Mirzallı.-Bakı: Mütərcim, 2004.- 344 səh.

Mirəfsəl. Fikirlərim, mülahizələrim, tövsiyələrim [Mətn]: [şeirlər] /Mirəfsəl; Naşir: T. Vəlixanlı; Red. Ə. Mirzallı.-Bakı: Mütərcim, 2007.- 512 s.

Mirəfsəl. Təbibim, obaya, elə arxalan: [Şerlər] /Mirəfsəl; Red.: T.Hüseyn; Naşir: T.Vəlixanlı -Bakı: Mütərcim, 2001.- 168 səh.

Mirəhmədov Əziz Mirfeyzulla oğlu. Azərbaycan ədəbiyyatına dair tədqiqlər (XIX-XX əsrlər) [Mətn] /Ə.Mirəhmədov.- B.: Maarif, 1983.- 362, [2] s.

Mirəhmədov Əziz Mirfeyzulla oğlu. Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti /tərt. ed. Ə.Mirəhmədov; [red. C.Bağır].- B.: Azərnəşr, 1965.- 149, [3] s.

 

Mirəhmədov Əziz Mirfeyzulla oğlu. Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti [Mətn] /tərt. ed. Ə.Mirəhmədov.- Bakı: Maarif, 1978.- 199, [1] s. ; 20 sm.

Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu. Aşqarlar kimyası [Mətn]: Metoduk vəsait /H.F.Mirələmov; Elmi red.: M.M.Vəliyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: 2004.- 106 s.

Mirələmov Hüseynbala. Bir gecənin sehri [Mətn] /Red.: Dilsuz.- B.: Nurlar NPM, 2006.- 496 s.

 

Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu. Daha bir ümid sabahı [Mətn]: Olmuş və hələ də davam edən hadisələrin nəsr variantı /H.Mirələmov; Red.: Varis.- B.: Azərbaycan, 2003.- 104 s.

 

Andfiyanov Viktor İvanoviç, Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu. Heydər Əliyev.- B, 2008, 559s.

 

Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu. Akademik Zərifə Əliyeva /H.Mirələmov.- B.: [s.n.], 2012.- 363, [5] s.

Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu. Qaz emalı zavodlarında təhlükəsizlik qaydaları [Mətn]: Ali-texniki təhsil müəssisələri üçün dərs vəsaiti /H.F.Mirələmov; Elmi red.: K.Y.Əcəmov.- B.: Təhsil, 2003.- 152 s.

Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu. Zəfər yolu [Mətn]: Esse /H. Mirələmov; Red. və naşir: Ə. Əliyev.- B.: Gənclik, 2003.- 66+4 s., fotoşək.

 

Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu. Zərifə Əliyeva [Mətn]: /H.Mirələmov; Tərcümə edəni: Kifayət Əhmədqızı.- B.: Azərbaycan nəşriyyatı, 2013.- 208 s.

 

Mirəli Qaşqay biblioqrafiya /AzSSR Əsaaslı Kitabxana; tərt. ed. İ.Səfərov; red. R.Kazımov.- B.: AzSSR EA, 1967.- 159, [4] s.,portr. ;16 sm.

Miriyev Seyidəli Mir İsmayıl oğlu. Maşın hissələrinə aid məsələlər texnikum tələbələri üçün dərs vəsaiti /S. Miriyev; [red. R.Əliyev].- B.: Azərtədrisnəşr, 1963.- 121, [3] s.

Mirmahmudova Sitarə Nağı qızı. Ermənistanda türk mənşəli yer adları [Mətn] /Sitarə Mirmahmudova; Red. N. Rüstəmli.-Bakı : Yazıçı , 1995.- 72 s.

Mirşəkər Mirsəid. Mahtab poema /M.Mirşəkər; [tərc. ed. Ə.Cəmil; red. M.İbrahim].- Bakı: Azərnəşr, 1964.- 31, [5] s. ; 16 sm.

Mirzə Ağalar. Novruz töhfələri [Mətn]: [yeniyetmələr üçün] /Ağalar Mirzə, İntiqam Mehdiyev; red. V.Məcidov; rəssam. Ə. Məmmədov, M.Məmmədov.- B.: Gənclik, 1989.- 110, [2] s.

Mirzə bəy. Musiqi risaləsi [Mətn]: /Mirzə bəy; Fars. tərcümə, ön söz, izah. və şərhlər. G.Şamilli; Red. V.Quliyev.- B.: Azərbaycan, 1995.- 86 s.

 

Mirzə Əli Möcüz - Seçilmiş şerləri - 1954

 

Mirzə Əli Möcüz. Əsərləri [Mətn] /Mirzə Əli Möcüz; Toplayanı, tərt., izahların müəllifi: Q. Məmmədli; Red.: S. Dağlı.- B.: Yazıçı, 1982.- 352 s.

 

Mirzə Rasim. Türkçülüyün babası: Əli bəy Hüseynzadənin fikir dünyası /R.Mirzə; Elmi red.: Y.Qarayev; Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Elm; 2000.- 172 s.

 

 Mirzə Sakit. Ey dadi-bidad!.. [Mətn]: Satirik şerlər /S.Mirzə.- İstanbul: Cağaloğlu, 2006.- 284 s.

 

Mirzə Şəfi Vazehin ədəbi irsinin kitabxanalarda təbliği [Mətn]: Metodik tövsiyələr /Tərt. M. Əlkbərov; Red. V.Məhərrəmov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- B.: 1994.- 13 s.

 

Mirzəcanzadə Azad Xəlil oğlu. Hidravlika [Mətn]: Neftçi mühəndis hazırlayan ali texniki məktəb və fakültələr üçün dərslik /A.X.Mirzəcanzadə, R.S.Qurbanov, Z.M.Əhmədov; Rəyçilər. H.P.Hüseynov, Ə.F.Qasımov.- Bakı: Maarif, 1990.- 280 s.

Mirzəcanzadə Azad Xəlil oğlu. İxtisasa giriş [Mətn]: neft və qaz profilli ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /A. Mirzəcanzədə; elmi red. və ön söz. müəl. F.K.Köçərli; tərc. ed. N.Yaqubov; rəyçi A.M.Aslanov; tərc. rəyçi İ.Ə.Rüstəmov.- B.: Qanun, 2010.- 430, [2] s.

 

Mirzəcanzadə Azad Xəlil oğlu. Riyazi mozaika [Mətn] /A.X.Mirzəcanzadə, F.Q.Maqsudov; Red. A.M.Hüseynbəyov; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu.- B.: Elm, 1992.-176 s.

Mirzəliyev Canalı Xanalı oğlu. "Bakı üzüyü"- nün qaşında gövhər, dünyanın incisi - İçərişəhər [Mətn] /C.Mirzəliyev; elmi red. C.Qiyasi.- Bkı: Azərbaycan, 2005.- 128 s.

 

Mirzəyev A.B. Abşeron yarımadası və Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən neft-mədən ərazilərinin ekoloji problemləri və onların aradan qaldırılması yolları /A.B.Mirzəyev, F.B.Şıxəliyev; elmi red. B.Ə.Budaqov; rəycilər M.Y.Xəlilov, E.K.Əlizadə, İ.B.Xəlilov; AMEA, Akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu; Azərb. Resp. Dövlət Neft Şirkəti-Ekologiya İdarəsi.- Bakı: Elm, 2012.- 367, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm.

Mirzəyev Əli. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatına dair [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ə.S.Mirzəyev; Elmi red. B.Bağırov Üçüncü kitab.- Gəncə: İlkin, 2005.- 151 s.

Mirzəyev Əli. Folklor və Azərbaycan uşaq poeziyası: Dərs vəsaiti /Əli, Mirzəyev, Mirzəyeva Şəhla; Red.: .Yusifli.- Gəncə: Əsgəroğlu, 2002.- 154 s. ; 20 sm.

Mirzəyev İlham Əlikram oğlu. Ailənin praktik psixologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /İ. Ə. Mirzəyev; elmi məsləhətçi. V. Abbasov; elmi red. İ. Novruzlu; elmi rəyçilər. G. Abdullazadə, S. Hüseynov.- B.: Adiloğlu, 2005. -312 s.

 

Mirzəyev Həsən İbrahim oğlu. Azərbaycan dilində fel [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /H.Mirzəyev; elmi red. A.M.Qurbanov.- Bakı: Maarif, 1986.- 318, [2] s.

Mirzəyev Həsən İbrahim oğlu. Müasir Azərbaycan dilində təsirli və təsirsiz fellər [Mətn]: xüsusi kurs: [dərsvəsaiti] /H.Mirzəyev; elmi red. Q.Kazımov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Ped. İn-tu.- Bakı: APİ, 1979.- 115, [3] s.

Mirzəyev İlham Əlikram oğlu. Ailənin sosial psixologiyası dərs vəsaiti /İ.Mirzəyev; elmi red. B.H.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; AMEA.- Bakı: Çaşıoğlu, 2011.- 639, [1] s. , şək. ; 25 sm.

Mirzəyev Hüseyn İbrahim oğlu. Liftlər [Mətn]: dərs vəsaiti /H.Mirzəyev; elmi red. A.Abdullayev; red. S.Şahbazova; rəy ver. Y.Musayev [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.- B.: [Azərnəşr], 2012.- 318, [2] s.

Mirzəyev Məmməd Ələkbər oğlu. "Qara qızıl" ağ səadət rəngində [Mətn] /M.Mirzəyev, C.Mirzəliyev Altıncı kitab.- B.: MBM, 2006.- 240 s.; 21 sm.

Mirzəyev Məmməd. Neft haqqında nə bilirsiniz? [Mətn] /.irzəyev, C.Mirzəliyev; red. .Kərimov, .Hacıyev.- Bı: B, 2005.- 208 s.

Mirzəyev Osman Həsən oğlu. Neft-qaz mədən avadanlıqlarının texniki diaqnostikasının əsasları [Mətn] O. H. Mirzəyev; red. Z. Ə.Əliyeva.-Bakı 2012. ADNA-nın mətbəəsi 159, [1] s.


Mirzəyev Osman Mirzə Hüseyn oğlu. Adlarımız A-Ş [Mətn]: 70illik yubiley buraxılışı /O.Mirzəyev.- B.: Qanun, 2007.- 266, [2] s.

Mirzəyev Rüstəm Baxman oğlu. Terapevtik stomatologiya [Mətn] /R.B.Mirzəyev; rəy verənlər Ə.A.Əhmədov, Y.B.Borovski; ixtisas red. R.Q.Haşımov.- Bakı: Maarif, 1982.- 396 s.

Mirzəyev Tofiq Mürsəl oğlu İqtisadiyyatın idarə edilməsi [Mətn]: dərslik. Ali iqtisad məktəblərində təhsil alan tələbələr üçün. Mühazirələr toplusu /T.Mirzəyev; rəyçi L.Əhmədov, Y.Həsənov, R.Əkbərov; elmi red. İ.H.İsmayılov; Azərb. Respub. "Azərbaycan Hava Yolları" Dövlət Konserinin Milli Aviasiya Akad.- B.: Çaşıoğlu, 2006.- 212 s.

 

 Mirzəyeva Afət Qədir qızı Azərbaycan Respublikasının Maliyyə hüququ [Mətn]: Dərs vəsaiti /Afət Mirzəyeva; Rəyçilər: M.N.Əliyev, E.A.Xələfov; Elmi red.: A.M.Qasımov.- B.: Qanun, 2003.- 288 s.

 Mirzəyeva Afət Qədir qızı. Azərbaycan Respublikasının vergi hüququ [Mətn]: Dərslik/A.Q.Mirzəyeva; Elmi red.: A.M.Qasımov; Rəyçilər: E.İ.Abdullayev, A.A.Qasımov.- B.: Digesta, 2007.- 336 s.

Mirzəliyeva Məhəbbət Mirzəxan qızı. Türk dillərinin frazeologiyası: [3 cilddə]. Türk dillərinin frazeologiyasının nəzəri problemləri [Mətn]; Karluq qrupu türk dillərinin frazeologiyasına dair. I cild /M. Mirzəliyeva (ön söz müəl.) AMEA İ. Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu, Türk dilləri şöbəsi; red. K. Vəliyeva B.: Nurlan, 2009.- 218, [2] s.

 

Mirzəyeva Nailə. Xorşünaslıq [Mətn]: Dərslik /N. Mirzəyeva; Elmi red.: J. H. Qədimova; Rəyçilər: M.İ.Vəlizadə, P. Ə. Babayeva; Azərbaycan Dövlət pedaqoji Universiteti.- Bakı, 2007.- 124 s.

 

Mirzəyeva Şəhla İbrahim qızı. Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisində yeni təlim texnologiyalarından istifadə [Mətn]: metodik tövsiyə /Ş.Mirzəyeva; red. M.Baharlı; rəyçilər. M.Çobanov, O.Abbasov.- Bakı: Adiloğlu, 2010.- 45, [1] s. , cədv., sxem. ;

Mirzəzadə Aydın Böyükkişi oğlu. Azərbaycan, zaman, inkişaf [Mətn] /Aydın Mirzəzadə; [red. E.Əsgərova, R.Cəfərov]Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008.- 608 s.

 

 Mirzəzadə ydın Böyükkişi oğlu. Demokratiya plyus [Mətn] /Aydın Mirzəzadə.- B.: "Azərbaycan" nəşriyyatı, 2004.- 416 s.

 

Mirzəzadə Hadı İsmayıl oğlu. Azərbaycan dilinin tarixi morfologiyası ali məktəb tələbələri üçün dərslik /H.Mirzəzadə; [red. M.Hüseynzadə, Ə.Rəcəbov].- B.: Azərtədrisnəşr, 1962- 369, [3] s.

Mirzazadə Hadı İsmayıl oğlu. Azərbaycan dilinin tarixi sintaksisi. [Mətn] Mirzazadə H. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti.- B.: Maarif, 1968.- 163 s.

 

Mirzəzadə Rəna Seyidrza qızı. Gender: Cəmiyyət.İnsan hüququ. Siyasət: Tarixi, fəlsəfi və siyasi-hüquqi istiqamətlər /Rəna Seyidrza qızı Mirzəzadə; Elmi red.: Z.Quluzadə; Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: Adiloğlu, 2003.- 420 s.

 

Mirzəzadə Rəna Seyidrza qızı. Gender: Siyasi-Hüquqi təhlil [Mətn] /R.Mirzəzadə.- B.: Adiloğlu, 2004.- 206 s.

 

Mirzəzadə Rəna Seyidrza qızı. Gender və feminizm [Mətn]: fəlsəfi, tarixi və nəzəri-metodoloji aspekt /Rəna Seyid Rza qızı Mirzəzadə; Elmi red. Z.Quluzadə; Elmi məsləhətçi. Ə.Abasov; Rəyçilər. F.Köçərli, R.Bədəlov, R.İbrahimbəyova və b.- B.: Adiloğlu, 2002.- 268 s.

 

Moem Uilyam Somerset. Ay və qara şahı [Mətn]/S.Moem; Tərcümə ed. F.Ağazadə, Z.Səfəroğlu; Red. Ü.Kürçaylı.-Bakı: Azərnəşr, 1993.- 200 s. ; 20 sm.

Aşıq Molla Cümə. Əsərləri [Mətn] /Molla Cümə; Tərt. edəni və ön sözün müəllifi: P. Əfəndiyev; Elmi red.: H. İsmayılov; [Buraxılışa məsul: Ə. Güləliyev].0 B.: Şərq-Qərb, 2006.- 648 s.

 

Molla Nəfəs. Bu məkana gəlmişəm [Mətn] /Molla Nəfəs; tərt. ed. A.Aşırov; türkməncədən uyğ. və ön söz müəl. R.Əskər; red. Ə.Şamil; naşir R.Babayev.- B.: MBM, 2010.- 159, [1] s.

 

Molla Nəsrəddin [Mətn]: 10 cilddə (1906-1931) 1906-1907 /tərt. ed. T. Həsənzadə; cildin red. və ön sözün müəl. Ə.Mirəhmədov; cildin bədii tərt. F.Fərəcov; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- I cild.-B.: Azərnəşr, 1996.- 712 s.

Molla Nəsrəddin [Mətn]: 10 cilddə (1906-1931) 1908-1909 /transliterasiya və tərt. ed. T. Həsənzadə; red. Ə. Mirəhmədov; cildin bədii tərt. F.Fərəcov.- II cild.- B.: Azərnəşr, 2002.- 720 s.


Molla Nəsrəddin [Mətn]: 10 cilddə /1909-cu ilin saylarının transliterasiya ed. və çapa haz. T.Həsənzadə; 1910-cu ilin saylarının transliterasiya ed. və çapa haz. E. Qasımova; ön sözün müəl. İ.Həbibbəyli; red. T.Kərimli; naşir. Q.İsmayıloğlu.- III cild.- B.: Çinar-Çap, 2005.- 700 s.

Molla Nəsrəddin [Mətn]: 8 cilddə(1906-1931) /1911-cu ilin saylarının transliterasiya ed. və çapa haz. Əliheydər Hüseynov; 1912-1913-cu ilin saylarının transliterasiya ed. və çapa haz. Turan Həsənzadə; naşir. Q.İsmayıloğlu.- IV cild(1911-1914-cü illər).- B.: Çinar-Çap, 2008.- 884 s.

 

Molyer Jan-Batist. Komediyalar [Mətn] /Jan-Batist Molyer; Tərc.ed.və ön sözün müəll. Elçin.- B.: Gənclik, 1995.- 100 s.

Mopassan Gi De. Hekayələr və novellalar [Mətn] /Gi de Mopassan; Tərcümə edənlər: İ. Şıxlı, H. Qocayev.-B.: Şərq-Qərb, 2006. -176 s.

 

Mozanlı İlham Abbas oğlu. Söz azadlığı və informasiya təhlükəsizliyi: milli və beynəlxalq təminat [Mətn]: Terminlər və anlayışlar /İlham Mozanlı.- B.: UniPrint, 2005.- 160 s.

Möcüz Mirzə Əli Şəbüstəri. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Mirzə Əli Möcüz; toplayanı, tərtib edəni və ön sözün müəl. Q. Məmmədli; [buraxılışa məsul: U. Rəhimoğlu].-B.: Avrasiya Press, 2006. - 216 s.


Mövsümzadə Məmməd Mirzə oğlu.
Üzvi kimya ali məktəblər üçün dərslik /M.M.Mövsümzadə; [red. Ə.Quliyev] I hissə.- B.: Maarif, 1965.- 375, [1] s.

 

Mövsümzadə Məmməd Mirzə oğlu. Üzvi kimya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /M.M.Mövsümzadə; red. M.Mirzəbabalı II hissə.- B.: Maarif, 1966.- 401, [3] s.


Mövsümzadə Məmməd Mirzə oğlu.
Üzvi kimya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /M.M.Mövsümzadə, P.A.Qurbanov, I hissə.- B.: Maarif, 1983.- 325, [3] s.

Mövsümzadə Məmməd Mirzə oğlu.
Üzvi kimya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik: [2 hissədə] /M.M.Mövsümzadə, P.A.Qurbanov rəyçi. S.İ.Sadıqzadə II hissə.- B.: Maarif, 1985.- 343, [5] s.

Mövsümov C.H. İbtidai istintaq[Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Maarif nəşriyyat, Bakı:1973.-216 s.

 

Mövsümov Cəfər Hacı Həsən oğlu. Sovet cinayət prosesi [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /C.Mövsümov; rəyçilər. T.M.Qafarov, İ.A.Əliyev; elmi red. V.C.Hüseynov.- B.: Maarif, 1989.- 309, [2] s.

 

Mövsümov Mövsüm. Azərbaycan Respublikası mülki prosessual hüququ [Mətn]: Dərslik /M.A.Mövsümov, F.A.Cabbarlı; Red.: A.C.Abbasquliyev, A.M.Qasımov; Rəyçilər: B.H.Əsədov, M.D.Dəmirçiyeva.- B.: Qanun, 1998.- 331 s.

 Mövsümov Mövsüm. Mülki prosessual hüquq [Mətn]: dərslik /M.Mövsümov; elmi red. A.M.Qasımov; rəyçi Ş.A.Məmmədova [və b.] Bakı: Qanun, [2011].- 415, [1] s.

 Munis Gülarə. Son dayanacaq sənədli hekayələr və miniatürlər /G. Munis; red. və ön söz N. Həsənzadə; [naşir C. Əliyev].-Bakı: [MBM], 2013.- 155, [1] s.

Muxtarov Abdulla İbrahim oğlu. Kvant mexanikası: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /A.İ.Muxtarov; Elmi red.: R.X.Muradov.- B.: Maarif, 1999.- 608 s

Muxtarov Abdulla İbrahim oğlu. Kvant mexanikası [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /A.İ.Muxtarov; Elmi red. R.X.Muradov; Rəy verənlər. N.A.Quliyev, S.A.Hacıyev.- B.: Bakı Universiteti, 2007.- 656 s

Muxtarova Əsməd İmamməmməd qızı. Türk xalqlarının tarixi qədim dövrvə orta əsrlər: aliməktəblər üçündərslik [Mətn] /Ə.Muxtarova; elmired. Q.Qeybullayev, M.Mirzəyev; rəyçilər M.Sofiyev, S.Onullahi, İ.Məmmədov, S.İsmayılova.- Bakı: 1999.- 362 s.

Muxtarova Əsməd İmamməmməd qızı. Türk xalqlarının tarixi (qədim dövr və orta əsrlər) [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Ə.İ.Muxtarova; elmi red. Q.Qeybullayev, M.Mirzəyev; rəyçi. M.Sofiyev [və b.]Bakı: Adiloğlu, 2008.-446, [4] s.

Muxtarova Əsməd İmamməmməd qızı. Türk xalqlarının tarixi (qədim dövr və orta əsrlər); ali məktəblər üçün dərslik /Ə.İ.Muxtarova ; elmi red. Q. Qeybullayev, M.Mirzəyev; rəy. M.Sofiyev [və b.]Bakı: Adiloğlu, 2011.- 446, [2] s. , portr. ; 22 sm.

 

Muxtarova N.M. Didaktika [Mətn] /N.M.Muxtarova, B.A.Abdullayev, R.N.Vəkilova; Elmi red.: S.M.Quliyev; N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: 1997.- 128 s.

 

Muxtarova Solmaz Nuruş qızı. Ağ göyərçinlər həsrəti [Mətn]: [hekayələr] /S. Muxtarova; red. Q. İlqar; rəssam. Y. Əsədov.- B.: Nərgiz, 2010.- 227 s.

Muxtarova Solmaz Nuruş qızı. Qaydasız oyunlar burulğanında [Mətn] /S. N. Muxtarova; red. Q. İlqar; rəssam Y. Əsədov.- B.: Nərgiz, 2007.- 243 s.

Muxtarova Solmaz Nuruş qızı. Yaşıl dünyanın nağılı [Mətn]: mənsur şerlər, esselər və hekayələr /S. N. Muxtarova; red. Q. İlqar; rəssam Y. Əsədov.- B.: Nərgiz, 2003.-108 s.

Muxtarova Təranə Sərdar qızı. Şuşa harayı [Mətn] /Təranə Muxtarova; Red.: T.Cahangirov; Rəssamı: B.Qasımov.- B.: Azərnəşr, 1996.- 204 s.

 

Muğanna İsa. İdeal [Mətn]: [Roman] /İsa Muğanna.- B.: Lider, 2005.- 536 s.

 

Muğanlı Müşfiq. Yurdun Mübariz əfsanəsi [Mətn]: B.: Elm və təhsil, 2011. 176 s.

 

Muqalov A. H. Qeyri-müəyyən və müəyyən inteqrallar [Mətn]: Tədris vəsaiti /Muqalov A. H., Vəliyev Ə. A.; Elmi red.: H. A. İsayev; N. A. Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə İqtisad İnstitutunun Bakı Filialı.-B., 1990. -108 s.

Murad Xədicə. Nağıl dünyamızın nağıl şahzadəsi [Mətn]: Səməndər Rzayev -65 /X. Murad; red. T.Kərimli.- B.: Qanun, 2010.- 126, [2] s., [6] v. fotoşək.; 21 sm.

Muradxanov Mərdan Əsədulla oğlu. Ailə və məktəb /M.Muradxanov; [red. Q.Musayev].- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1950.- 138, [2] s.

Muradoğlu Nizami.  Sözün Məmməd Araz zirvəsi (şair və xalq yaradıcılığı problemi).- Bakı: Elm və təhsil, 2013.-272 [] s. ; 21 sm.

Muradoğlu Nizami. Yaşayan Cavidlər Azərbaycanın böyük şair-dramaturqu Hüseyn Cavidin anadan olmasının 130 illiyi münasibətilə /N. Muradoğlu; red. K. Hüseynoğlu.-Bakı: Elm və təhsil, 2012. -196, [4] s

Muradov Allahyar Niyaz oğlu. Elmi-texniki potensial: əsas inkişaf meylləri və problemləri [Mətn] /A.N.Muradov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutu; Elmi redaktorlar: Ş.M. Muradov, C.B.Quliyev; Rəyçilər: A.Q.Gözəlova, G.A.Əzizova.- B.: Elm, 2005.- 324 s.

 

Muradov B. H. Nitq mədəniyyəti [Mətn]: Dərslik /B.Muradov, H.Bayramov; Elmi red. N.Məmmədov; Rəyçilər R.Quliyeva, İ.Abdullayev; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- B.: Beynəlxalq Universitet, 2008.- 158 s.

Muradov Məmmədhüseyn Hacımurad oğlu. Neva sahillərində [Mətn]: cəbhə xatirələri /M.Muradov; red. S.İsrafilov.- B.: Gənclik, 1989.- 86, [1] s.

 

Muradov Şahbaz Musa oğlu. Azərbaycan Respublikasında etno-demoqrafik proseslər : tarixi dəyişikliklər və reallıqlar /Ş. M. Muradov, Ç. Baxış ; red. A. Q. Gözəlova.- Bakı : [Avropa] , 2013.- 135, [1] s.

Muradov Şahbaz Musa oğlu. İnsan potensialı: əsas meyllər, reallıqlar, problemlər [Mətn] /Ş.M.Muradov; Red: A.A.Nadirov; AMEA, İqtisadiyyat İnstitutu.- B.: Elm, 2004.- 660 s.

Murquzov Mirzəli İsmayıl oğlu. Ümumi fizika kursundan məsələlər. Atom və nüvə fizikası [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.İ.Murquzov, C.İ.Hüseynov, T.A.Cəfərov; Rəyçi: Q.Səfərəliyev, İ.Abutalıbov.- Bakı: Ləman nəşriyyatı, 2005.- 152 s. , cədvəl ; 20 sm.

Murovdağlı Aydın. Gəncənin ziyalı qadınları /A.Murovdağlı, R.Təmkin, Ə.Qəzənfərli; Red.: A.Hacıyev.- Gəncə: Əsgəroğlu, 2000.- 254 s. , şəkilli, portr. ; 21 sm.

 

Mursaqulova R. Körpə yaşlı (0-2) uşaqların tərbiyəsi [Mətn]: Dərs vəsaiti /R.Mursaqulova, S.Cəmilzadə, P.Cəfərova; elmi red. N.Rüstəmova; rəyçilər. Ə.Baxşəliyev, Z.Zeynalova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- B.: 2010.- 116, [2] s.

 

Musabəyli Ümnisə Süleyman qızı. Göz xəstəlikləri tibb institutu üçün dərslik /Ü.Musabəyli; [elmi red. M.S.Abdullayeva]Bakı: Maarif, 1972.- 187, [1] s.

Musabəyov İbrahimbəy. Neft və milyonlar səltənətində [Mətn] /İ.Musabəyov; tərt. ed. və ön sözün müəl. G.Məmmədova.- B.: Şərq-Qərb, 2006. -152 s.

 

Musayev Akif Fərhad oğlu. Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti: islahatlar və nəticələr. Bı : Təfəkkür NPM , 2002.- 324 səh.

Musayev Akif Fərhad oğlu. Vergi sistemi [Mətn]: dərs vəsaiti /A.F.Musayev, Z.H.Rzayev, Q.S.Süleymanov; Elmi red.: F.A.Qasımlı; Rəy verənlər: Y.T.Əliyeva, D.Ə.Vəliyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: 1998.- 120 s.

Musayev Akif Fərhad oğlu. Ekonometrikaya giriş [Mətn]: dərs vəsaiti /A.Musayev, A.Qəhrəmanov; elmi red. M.Bağırov; rəyçi Y.Həsənli; Azərb. Un-ti; [Regionların İnkişafı İctimai Birliyi]Bakı: [s.n.], 2011.- 173, [2] s.

Musayev Akif Fərhad oğlu. Vergi mədəniyyəti [Mətn] /A.F.Musayev, A.Q.Qəhrəmanov; Elmi red.: T.Ə.Bünyadov.- B.: Elm, 2004.- 287 s.


Musayev Akif Fərhad oğlu.
Vergi siyasətinin iqtisadi problemləri [Mətn] /Akif Musayev.- B.: Elm, 2004.- 792 s.

  Musayev Cavadxan Beydullah oğlu. Qeyri-üzvi sintez [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /C.B.Musayev; elmi red. Ə.N.Qurbanov; rəyçilər. N.A.Verdizadə, Ö.M.Əliyev.- Bakı: Nurlan, 2009.- 431, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm.

 

Musayev Eynulla Əlifağa oğlu. Kargüzarlığın təşkili [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /.Musayev; elmi red.: .Mahmudov.- B.: Qanun, 2003.- 344 s.

 

Musayev Eynulla Əlifağa oğlu. Kargüzarlığın təşkili [Mətn]: [dərs vəsaiti] /Eynulla Musayev; elmi red. M.Mahmudov; rəy. Ə.Kərimov və b.;naşir. Ş.Xuduoğlu.-[Bakı]: Qanun, 2008.- 628 s. , 1 portr.,sxem. ;

 Musayev Hafiz Məhərrəm oğlu. Beynəlxalq terrorçuluğa qarşı mübarizədə xüsusi xidmət orqanlarının fəaliyyətinin prinsip və xüsusiyyətləri /H.M.Musayev; elmi red. Z.Əsgərov, Ə.Hüseynov; rəyçi M.Ələsgərov [və b.]Bakı: [Çaşıoğlu], 2009.- 270, [2] s.

Musayev Həzrət. Politologiya [Mətn]: Mühazirə mətnləri /Həzrət Musayev; Red. A.Ə.Şirinov.- B.: ADPU, 1995.- 230 s.

 

Musayev İlham Hikmət oğlu. Hidravlika və aerodinamika [Mətn]: Dərslik /İ.H.Musayev, İ.H., X.Y.Daşdəmirov; Rəy verənlər.V.C.Hacıyev, Ə.X.Həsənov; Elmi red.V.M.Mehdiyev.- B.: Təfəkkür, 2008.- 153 s.

İsa Musayev [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- B.: Elm, 1974.- 1] qat. v., portr., fotoşək.; 19 sm.

 

Musayev İsa Vəli oğlu. Müəllimin və sinif rəhbərinin peşə fəaliyyətinin xüsusiyyətləri [Mətn]: (Pedaqoji universitet və institut tələbələri üçün dərs vəsaiti) /İ.Musayev; Elmi red. Y.R.Talıbov; Rəy verənlər. H.M.Əhmədov, S.M.Quliyev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B., 1996. -134 s.

 

Musayev Maksim Talıb oğlu. Milli Şura parlamenti (yaradılması, fəaliyyəti, süqutu) 30.X.1991-18.V.1992 [Mətn] /M.T.Musayev; Red. M.S.Əsədova.- B.:[Ağrıdağ]; 2001.- 164 s.,portr. ;20 sm.

 

Musayev Maksim Talıb oğlu. Parlament müstəqilliyimizin astanasında 1990-1995 [Mətn] /M.Musayev; red. G.Qəhrəmanlı.- B.: "Min bir mahnı"; 2003.- 112 s.

 

Musayev Murad Qədim oğlu. Kür-Araz ovalığındakı şirin su hövzələrinin flora və bitkiliyinin müasir ekoloji vəziyyəti [Mətn] /M.Q.Musayev; red. C.Ə.Əliyev; AMEA, Botanika İn-tu.- B.: Elm, 2010.- 138, [2] s.

Musayev Nizami Xıdır oğlu. Ərzaq mallarının ekspertizası: Ali məktəb tələbələri üçün dərslik. Heyvanat mənşəli məhsulların ekspertizası: Dərslik II hissə /N.X.Musayev Ə.İ.Əhməd ov A.H.Xəlilov.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 448 s.

 

Musayev Nizami Xıdır oğlu. Ərzaq malları əmtəəşünaslığının nəzəri əsasları: Ali məktəb tələbələri üçün dərslik /Nizami Musayev; Rəyçilər: F. H. Axundov; N. N. Həsənov; Elmi red.: Ə.C. İ. Əhmədov.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 368 səh., 1 portr., fotoşək.

 

Musayev Oruc İbrahim oğlu. English 10-cu sinif: Ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik /O.Musayev; istisas red. .İ.Hacıyev.- B.: Maarif, 1998.- 206 s.

 

Musayev Oruc İbrahim oğlu. İngilis dilinin qrammatikası [Mətn]: Ali məktəb tələbələri üçün dərslik /O.Musayev; Elmi red.: E.İ.Hacıyev.- B.: Maarif, 1996.- 392 s.

 

Musayev Oruc İbrahim oğlu. İngilis dilinin qrammatikası [Mətn]: Ali məktəb tələbələri üçün dərslik /O.Musayev; Elmi red.: E.İ.Hacıyev.- B.: Maarif, 1996.- 392 s.

Musayev Oruc İbrahim oğlu. İngilis və Azərbaycan dili cümlələrində sözlərin sırası/O.Musayev.- B.: Azərtədrisnəşr, 1960.- 81, [2] s.

 

Musayev Osman Ənvər oğlu. Atatürk mərkəzi [Mətn]: sorğu-məlumat kitabı /O.Musayev, D.Osmanlı, A.Cəfərov; elmi red. N.Cəfərov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: Çaşıoğlu, 2008.- 80 s.

 

Musayev Paşa (Qəlbinur). Göz xəstəlikləri [Mətn]: dərslik P.Musayev Qəlbinur, S.Əliyeva, H.Qəhrəmanov; rəyçilər. K.T.Kəimov, R.V.Hacıyev.- B.: Təhsil, 2008.- 533, [3] s., [52]

Musayev Şakir Məzlum oğlu. Məhkəmə təbabəti [Mətn]: Dərslik /Ş.M.Musayev.- B.: Elm, 1999.- 570 s.

Musayev Şakir Məzlum oğlu. Məhkəmə təbabəti: Ali məktəblər üçün dərslik /Ş.M.Musayev.- Bakı: Elm, 2002.- 622 səh. , şəkilli, cəd. ; 27 sm.

Musayev Şənlik Ələşrəf oğlu. Ümumi kimya [Mətn]: Ali texniki məktəb tələbələri üçün dərslik /Ş.Ə.Musayev, S.İ.Sadıqzadə, S.Ə.Novruzov; rəy verənlər: P.H.Rüstəmov, R.S.Həmidov, P.P.Poladov; İxtisas red.: R.H.Rizaev I hissə.- B.: Maarif, 1989.- 352 s.

Musayev Talıb Qurban oğlu. Ermənilərvə faciələrimizXX əsrdə ermənilər tərəfindən xalqımızın başına gətirilmiş faciələr /T.Musayev; red. Ə.Ələkbərli, M.Musayev.- Bakı: Nurlar, 2008.- 319, [1] s.


Musayev V.H. Kompüterin arxitekturası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /V.H.Musayev, N. Q.Hüseynova, K.Ə.Əbilov; elmi red. R.Ə.Həsənov; rəyçilər O.Q.Nüsrətov, A.Ş.Süleymanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi., Azərb. Texn. Un-ti.- B.: [AzTU], 2009.- 263, [1] s.

Musayev Vaqif Rəsul oğlu. Sahibkarlığın əsasları: "Mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə" istiqaməti üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /V.R.Musayev, İ.Z.Seyfullayev; Elmi red.: Ş.Ə.Səmədzadə, X.M.Yaqudov; Rəyçi: T.N.Əliyev, S.M.Qasımov.- B.: Çaşıoğlu, 2000.-371 s.

Musayev Vəli Mustafa oğlu. Çoxdəyişənli funksiyaların diferensial və inteqral hesabı [Mətn]: Dərs vəsaiti /V.M.Musayev, S.H.Qasımova; Red.: Z.S.Əliyev; Rəyçilər: Y.C.Salmanov, B.Ə.Əliyev; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: Çaşıoğlu, 2007.- 238 s.

 

Musayev Vidadi Həsən oğlu. Kompüterlərin xarici qurğuları [Mətn] /V.H.Musayev, Ə.İ.Şirinov, elmi red. R.A.Həsənov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Texniki Universiteti.- Bakı: AzTU, 2003.- 50, [2] s. , şək. ; 20 sm

 

Musayev Vidadi Həsən oğlu. Kompüterlərin texniki təminatı və modernləşdirilməsi/ V.H.Musayev, Ə.İ.Şirinov, M.M.Qənbərov; Elmi red.: R.Ə.Həsənov; Azərbaycan Texniki Universiteti.- B.: Elm, 2005.- 296 s.

 

Musayev Zakir Səməd oğlu. Hidravlika və hidravliki maşınlar: Dərslik /Z.S.Musayev, K.M.Məmmədov, T.M.Mahmudov; Elmi red.: M.S.Mansırov.- Bakı: Təhsil, 2005.- 420 s. , cədvəl, ill. ; 21 sm.

Musayev Zakir Səməd oğlu. Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə olunması [Mətn]: [dərslik] /Z. S. Musayev, K. M. Məmmədov, M. S. Zərbəliyev; elmi red. M. S. Mansırov; rəyçilər. E. P. Paşayev, E. M. Eyvazov, Y. V. Qəhrəmanlı.- B.: Təhsil NPM, 2009.- 373, [1] s.

 

Musayeva Azadə Şahbaz qızı. XV-XVI əsrlər Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı və Xəlili "Firqətnamə"si [Mətn]: (Əlyazma qaynaqları əsasında araşdırma və mətn) /A.Musayeva; Elmi red. S.Şıxıyeva; Red. A.Ç.Ramazanova; Rəyçi M. Rıhtım, M.R.Heydərov; AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- B.: Elm, 2007.- 284 s.

Musayeva Azadə Şahbaz qızı. Dədə Ömər Rövşəni əlyazmaları üzərində araşdırmalar: 2 cilddə.- Elmi tənqidi mətn II cild /A. Musayeva; Elmi red.: M.Adilov, Red.: M.Rıhtım, M.R.Heydərov; AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- B.: Nurlan, 2003.- 493+2+2 s.; 29 sm.

 

Musəvi Fəryad Ə. Əlifba məsələsi [Mətn] /Fəryad Musəvi Ə.- İran: Əmir Kəbir, 1991.- 80 s.

Musiqi əsərlərinin təhlilinə dair metodiki tövsiyyələr [Mətn]: / 2119 ixtisası üzrə musiqi -pedaqoji şöbə tələbləri üçün /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt.ed. E.M.Əfəndiyeva; elmi red. N.S.Məlikməmmədov.- B.: V.İ.Lenin adına APİ25, 1989.- 25, [1] s.

 

Mustafa Firuz. Adsız: Pyeslər /Firuz Mustafa; Red.: N.Hacızadə.- Bakı: Adiloğlu, 2001.- 477 səh.

Mustafa Firuz. Qara qutu: Pyeslər /FiruzMustafa; Red.: N.Hacızadə.- Bakı: Araz, 2006.- 448 s.

Mustafa Nizaməddin Füzulinin poetik semantikası [Mətn] /Nizaməddin Mustafa; Elmi red. M.Məhəmmədi.- B.: Bilik: İrşad, 1994.- 101 s.

 

Mustafaoğlu Faiq. Kardiologiya [Mətn] /F.Mustafaoğlu; rəyçi. R.M.Məmmədhəsənov; red. V.Xramçaylı; dizayn. N.Elay.- Bakı: Araz, 2010.- 681, [1] s.

Mustafayev Abbas Əli oğlu. Qruntlar mexanikası [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /A.Ə.Mustafayev.- B.: Maarif, 1973.- 301, [3]

 

Mustafayev Arif Nadir oğlu. Azərbaycanın maddi-mədəni irsi [Mətn]: etno-tipoloji tədqiqat /A.Mustafayev; elmi məsl. R.Əfəndiyev; elmi red. Y.Mahmudov; [rəsm və fotolar B.Muradova və b.]; AMEA, A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti.- Bakı: Adiloğlu, 2010.- 637, [3] , portr., fotoşək., şək.

Mustafayev Arif Nadir oğlu. Azərbaycanda şərbaflıq sənəti [Mətn]: (Tarixi-etnoqrafik tədqiqat) /A.N.Mustafayev; Red. M.Ə.İsmayılov, M.A.Dadaşzadə; AzEA Tarix İnstitutu, Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- B.: Elm, 1991.- 192 s.

 

Mustafayev Arif. İngiloyların maddi mədəniyyəti [Mətn]: tarixi-etnoqrafik tədqiqat /A.N.Mustafayev; Elmi red. Qəmərşah Cavadov; Bakı Dövlət Universiteti; AMEA Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 224 s.

 

Mustafayev Arif Nadir oğlu. Şirvanın maddi mədəniyyəti [Mətn]: tarixi-etnoqrafik tədqiqat /A.N.Mustafayev; red. M.Ə.İsmayılov, Q.T.Qaraqaşlı; AzSSR EA Tarix İn-tu, Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- B.: Elm, 1977.- 157, [1] s.,

 

 Mustafayev Bəxtiyar Məhəmməd oğlu. Qaçaqmalçılıq cinayətləri üzrə ibtidai araşdırma /B.M.Mustafayev; Elmi red.: K.Səlimov; Rəyçilər: X.Bayramzadə, B.Əliyev.- B.: Adiloğlu, 2006.- 140 s.

Mustafayev Əbdüləli Cabbar oğlu. Neft cihazqayırma texnologiyası [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /Ə.Mustafayev; elmi red. K.Əliverdizadə.- B.: Maarif, 1975.- 310, [2] s.

Mustafayev Əmir Gülbala oğlu. Qurd ürəyi [Mətn]: roman, povestlər və hekayələr /Əmir Mustafayev; red. Z.Əsgərova.- B.: Gənclik, 1989.- 423, [1] s.

 

Mustafayev Xanlar Seyfəddin oğlu. Qida texnologiyasının prosesləri və aparatları [Mətn]: [Ali məktəblər üçün dərslik] /X.S.Mustafayev; Red.: V.Ə.Məmmədov.- B.: Təhsil, 2006.- 454 s.

Mustafayev Xıdır Həsən oğlu. Tanklarla düşmən üzərinə cəbhəçinin xatirələri/X.H.Mustafayev; [red. S.Tahirova].- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1962.- 57, [3] s. , portr.

Mustafayev İmam Daşdəmir oğlu. Azərbaycan bir cox buğda növlərinin vətənidir /İ.D.Mustafayev; [red. R.Əhmədov]; AzSSR "Bilik" Cəmiyyəti.- B.: Azərnəşr, 1964.- 43, [1] s.

Mustafayev Qasım. Riyaziyyatdan fakültativ məşğələlər üçün tapşırıqlar [Mətn]: dərs vəsaiti /Q.Ə.Mustafayev; elmi red. Ə.Quliyev; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: APİ, 1973.- 178, [2] s.

Mustafayev M.C. Analitik həndəsədən çalışmalara aid tədris-metodiki vəsait fəzada analitik həndəsə /M.C.Mustafayev; [red. F.Qasımxanov]; S.M.Kirov ad. Azərb. Döv. Un-ti (Qiyabi şöbə) II hissə.- B.: Azərb. Un-ti, 1956.- 86, [2] s.

Mustafayev Məhəmmədəli Bayram oğlu. Ədəbiyyatşünaslığımızın xan çinarı /M. B. Mustafayev; elmi red. N. Cəfərov; elmi məsləhətçi. T. Kərimli, M. Qasımlı, N. Şəmsizadə; AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. -Bakı: Mütərcim, 2012. -198, [2] s.

Mustafayev Məhəmmədəli Bayram oğlu.
XIX əsr ədəbi irsi ədəbiyyatşunaslıqda [Mətn]: [monoqrafiya] /M. B. Mustafayev; elmi red. N. Şəmsizadə.-Bakı: Xəzər Universiteti, 2010. -239, [1] s.

Mustafayev Radif Heybət oğlu. Orta əsrlər müsəlman sivilizasiyasında bərabərlik problemi [Mətn] /R.Mustafayev; elmi red. C.T.Əhmədli.- B.: [Təknur], 2010.- 159, [1] s.

 

Mustafayev Rövşən. Azərbaycan və yeni dünya [Mətn]: İlkin xarici siyasi kapital yığımı konsepsiyası /R.Mustafayev; Red. M.İsmayılzadə.- B.: Azərnəşr, 1993.- 64 s.

 

Mustafayev Sənan Məmmədəmin oğlu. Mexanizm və maşınlar nəzəriyyəsi mexanik-maşınqayırma ixtisası üzrə təhsil alan qiyabiçi tələbələr üçün: metodikgöstərişlər, control tapşırıqlar və tipik məsələlərin həlli /S.M.Mustafayev, D.Ə.Hacıəlibəyli; [red. S.Ələsgərova, M.Kərimov];Azərb. SSR NazirlərSovetinin Ali vəOrtaİxtisasTəhsiliKomitəsi, M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu.- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1962.- 53, [2] s.

Mustafayev Şahin. Səlcuqilərdən osmanlılara [Mətn]: XI-XV yüzilliklərdə Anadolunun türk mühitində etnosiyasi proseslər /Ş.M.Mustafayev; elmi red. N.Vəlixanlı; AMEA, Akad. Z.M.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.- B.: Elm, 2010.- 329, [2] s.

 

Mustafayev Vidadi. Cənubi Azərbaycan milli şüur [Mətn]: XX əsrin I yarısı /V. Mustafayev; Elmi red.: Ş. Tağıyeva --B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 1998.- 160 s.

Mustafayeva Xanım Bayram qızı.
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı ali və orta ixtisas məktəbləri üçün dərs vəsaiti /X. B. Mustafayeva; elmi red. N. Şəmsizadə; rəyçi. N. Cəfərov, Ə. Ağayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu. -Bakı: Elm, 2011. 290, [2] s.

 

Mustafayeva Qızqayıt. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı [Mətn]: dərs vəsaiti /Q.Mustafayeva; elmi red. N.Xudiyev; rəyçilər T.Əfəndiyeva, R.Həsənov.- B.: Elm, 2010.- 384, [4] s.

 

Mustafayeva Leyla. Aristotel etikası [Mətn] /Leyla Mustafayeva; Red.: Cahangir Məmmədov; Rəyçi: Vahid Ömərli, Knyaz Aslan.- B.: Pedaqogika, 2006.- 144 s.


Mustafayeva Nisə.
Cənubi Azərbaycan xanlıqları [Mətn] /N.Mustafayeva; Elmi red.: F.Əliyev; Red.: S.Cabbarova.- B.: Azərnəşr, 1995.- 96 s.

 

Mustafayeva Rəsmiyyə Şükür qızı. Tərcümə əsərləri və milli teatr estetikası 1940-1980 /R.Mustafayeva; elmi red. İ.Rəhimli.- Bakı: [Nurlan], 2003.- 155, [1] s.

Mustafayeva Səidə Şirzad qızı. Nitqin inkişafı [Mətn]: dərs vəsaiti: ali məktəblərdə xarici tələbələr üzrə hazırlıq kursu üçün nəzərdə tutulmuşdur /S. Mustafayeva; red. Y. M. Seyidov; rəyçilər S. M. Seyidova [və b.].-Bakı: [s.n.], 2011.-268, [1] s.

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. ABS və Boyuk Britaniyanın ən yeni tarixi: 1918-2007-ci illər [Mətn]: [dərs vəsaiti] /S. M. Mustafayeva; rəycilər. V. Əliyev, Ə. Əhmədov.- B.: [ADPU], 2009. - 349 s.

 

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. ABŞ-ın xarici siyasətı (1945-2010-cu illər) [Mətn]: dərs vəsaiti /S. M. Mustafayeva (elmi red.), Ş. M. Qurbanova, Z. Ş. Cavadova; rəyçi. M. Fətəliyev [və b.].-Bakı: [s. n.], 2011. - 301, [1] s.


Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Almaniya və İtaliyanın ən yeni tarixi (1918-2010-cu illər) ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /S. M. Mustafayeva (elmi red), Z. Cavadova, R. Hüseynli; rəy. M. B. Fətəliyev [və b.]; Azərb. Resp Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- B.: [ADPU], 2012. - 289, [1] s. a

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Avropa və Amerika ölkələrinin ən yeni tarixi [Mətn]: I hissə 1918-1945-ci illər.-B.: ADPU, 2010.- 390 s.

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Avropa və Amerika ölkələrinin ən yeni tarixi [Mətn] 1918-1945-ci illər: ali məktəblər üçün dərslik /S. M. Mustafayeva; rəyçilər. M. S. Həsənov, Ş. C. Nuruzadə, M. Fətəliyev; ARTN, Azərb. Döv. Pedaqoji Un-ti.- I hissə.- B.: ADPU, 2007. -364 s.

 

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Avropa və Amerika ölkələrinin ən yeni tarixi [Mətn]: 1945-2000 ci illər: Ali məktəblərin tarix fakültələri üçün dərslik /S.M.Mustafayeva; rəyçilər. V.H.Əliyev, B.M.Bəxtiyarov, R.İ.Əliyev II hissə.- B.: ADPU, 2008.- 468 s.; 22 sm.

 

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Avropa və Amerika ölkələrinin ən yeni tarixi üzrə testlər [Mətn] /S. M. Mustafayeva (tərt. ed.), Ş. M. Qurbanova (tərt. ed.) I-II-ci hissə.- B.: [s. n.], 2011.- 390, [2] s.

 

Mustafayeva Səmayə. Birinci dünya müharibəsi dövründə beynəlxalq münasibətlər [Mətn]: dərs vəsaiti /S.Mustafayeva, Z. Cavadova; elmi red. M. Əmrahov; rəyçilər. M. Həsənov və b.; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Ped.Un-ti.- B.: ADPU, 2010.- 215 s.

 

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Müasir tarix üzrə testlər [Mətn] 1945-2007-ci illər ABŞ /S. Mustafayeva, Ş.Qurbanova; red. Ş.Nuruzadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- II hissə.- B.: 2009.- 177 s.

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Nə goturdum bu dunyadan? [Mətn] /S. M. Mustafayeva; on sozun muəl. S. Nuruzadə.-B.: ADPU, 2008.- 239 s.

 

Mustafayeva Sənubər. Biblioqrafik təsvirin tərtibi qaydaları [Mətn]: dərs vəsaiti /Sənubər Mustafayeva; Red. Ə.M.Rüstəmov; Rəyçilər. A.M.Əliyev, M.Ə.Məmmədov; Bakı Dövlət Universiteti Kitabxana Fondu və Kataloqların Təşkili Kafedrası.- B.: [Bakı Universiteti], 2007.- 136 s.

Mustafazadə Nazilə Bəybala qızı. Klassiklərimiz, müasirlərimiz... [Mətn] /N.Mustafazadə (red.)Bakı: [QAPP-Poliqraf], 2003.- 396, [2] s. , portr., fotoşək., ill.

 

Mustafazadə Nazilə Bəybala qızı. Mənalı ömürlər 1-ci kitab /N.B.Mustafazadə.B.: Adiloğlu, 2001.- 197 səh.

Mustafazadə Tofiq. XVIII yüzillik XIX yüzilliyin əvvəllərində Osmanlı-Azərbaycan münasibətləri: monoqrafiya. B.: Elm; 2002.- 372 s.

 

Mustafazadə Tofiq Teyyub oğlu. Azərbaycan xanlıqlarının qısa tarixi [Mətn]: [ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti] /T.Mustafazadə; elmi red. C.M.Mustafayev, İ.M.Məmmədova; rəyçilər F.R.Ağamalı, F.N.Məmmədov, R.H.İbadov.- B.: [s. n., 2011.- 392 s.

 

Mustafazadə Tofiq. Qarabağ Xanlığı [Mətn] /T.Mustafazadə; red. C.M.Mustafayev, G.C.Nəcəfli; AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu, Azərb. Tarix Qurumu.- B.: Sabah, 2010.- 328, [8] s.


Mustafazadə Tofiq.
Quba xanlığı. /Tofiq Mustafazadə; Elmi red.: V.Z. Piriyev; Sponsor: M. Məmmədov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- B.: Elm, 2005.- 480 s., cədvəl, xəritə.

 

Mustafazadə Tofiq Teyyub oğlu. Ümumi tarix [Mətn]: [dərslik] /T.Mustafazadə; elmi məsləhətçi. Y.M.Mahmudov; red. M.N.Mirzəyev və b.; Azərbaycan Tarix Qurumu I kitab.- Bakı: İqtisad Universiteti Nəşriyyatı, 2009.- 1151, [1] s.

 

Muzey eksponatlarının ikinci həyatı-2 2011-ci ildə bərpa olunan muzey eksponatlarının sərgisi /AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; tərt. N.Vəlixanlı (ümumi red.), F.Cabbarov, E.Dadaşov, M.Zeynalova; foto M.Nəsirov Bakı: [s. n.], 2012.- 31, [1] s.

Muzey işinin əsasları [Mətn]: ixtisas kursunun proqramı /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Respublika Tədris-Metodika Kabineti; S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt. ed. V.Axundov, V.Qarnik; rəyçilər. M.Quliyev, B.Paşayev, Röya Tağıyeva.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 21, [1] s.


Muzeylərin müasir durumu və inkişaf perspektivləri, beynəlxalq elmi konfrans Muzeylərin müasir durumu və inkişaf perspektivləri [Mətn]: beynəlxalq elmi konfransin materialları /Azərbaycan Milli Elmlər Akad., Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; red. hey. N.Vəlixanlı (məsul red.) [və b.]Bakı: Ziya, 2011.- 102, [2] s.

 

Muzeyşünaslıq: Dərslik /Tərtib edənlər və red. heyəti: Ramiz Ağayev, Sabir Əmirxanov, Abdin Əlizadə; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.-B.: Mars-Print, 2002.- 448 s.

 

Müasir Azərbaycan dili [Mətn]: 3 cilddə Fonetika, əlifba, orfoqrafiya, orfoepiya, leksikologiya /məs'ul red. Z.İ.Budaqova; cildin red. A.Q.Ələkbərova; AzSSR EA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- I cild.- B.: Elm, 1978.- 322, [2] s.


Müasir Azərbaycan dili [Mətn]: 3 cilldə Morfologiya.- II cild /red. Z.Budaqova; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B.: Elm, 1980.- 510 s.

Müasir Azərbaycan dili [Mətn]: 3 cilddə Sintaksis /AzSSR EA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu; red. Z.Budaqova.- III cild.- B.: Elm, 1981.- 442, [2] s.

Müasir Azərbaycan dili [Mətn]: 3 cilddəFonetika, əlifba, orfoqrafiya, orfoepiya, leksikologiya /məs. red. M.A.Şirəliyev, Z.İ.Budaqova; cildin red. A.Q.Ələkbərov; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-u.; I Cild.- Bakı: Çıraq, 2010.- 351, [1] s.

Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası pedaqoji institut tələbələri üçün dərs vəsaiti /Azərb. SSR Nazirlər Sovetinin Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Ped İn-tu; red. Ə.M.Dəmirçizadə, Z.X.Tağızadə.- Bakı: V.İ.Lenin ad. APİ, 1961.- 189, [2] s.

Müasir İngiliscə-Azərbaycanca Azərbaycanca-İngiliscə lüğət. Qrammatika: 25.000 söz və ifadə /Tərt.: R.Həsənzadə, S. Pənahi, G. Pənahi; Red.: R.Həsən-zadə.- Bakı: Çaşıoğlu, 2001.- 360, s. ; 20 sm.

 

Müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə istifadə edilən 700 termin [Mətn]: Xarici iqtisadi biliklərə dair azərbaycanca-rusca lüğət-məlumat kitabı /Müəllif-tərtibçi: O.F.Əfəndiyev, E.Ə.Əliyev; Elmi red.: Ağalar, A.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2004.- 440 s.

Müasir ekologiya [Mətn]: Dərslik /Ə.Əsgərov, F.Əliyev, E.Hüseynov, S.Əliyev; Rəyçilər. B.Xəlilov və b.; Elmi red. Ş.Mövsümov; Azərb. dili üzrə red. R.Qurbanov I hissə.- B.: 2007.- 416 s.


Müasir Etiket Ensiklopediyası: 1000 məsləhət /M.Seyidov; Red.: Z.Cəfərova.- B.: Gənclik, 2003.- 268 s.

 

Müasir idarəetmə nəzəriyyəsi. [Mətn] /R.Ə.Əliyev, S..Cəfərov, .C.Babayev, L..Zeynalova; Red.: B..Əhmədov.- Bı: [DN], 2002.- 231 s. , ill. ; 21 sm

 

Müasir qlobal siyasi proseslər və milli dövlət ideyası [Mətn]: monoqrafiya /AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu; red. Ə.Tağıyev.- B.: Səda, 2006.- 286, [1] s.

 

Müasir mərhələdə Azərbaycanda kitabxana işi məsələləri [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /Azərb. SSRAlivə Orta İxtisasTəhsiliNazirliyi ;red. hey. A.A.Xələfov, R.A.Kazımov, T.F.Quliyev, E.M.Bədəlov.- Bakı: S.M. Kirov ad. ADU, 1981.- 131, [1] s.

 

Müasir mərhələdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının əsas meylləri [Mətn]: məqalələr toplusu /AEA İqtisadiyyat İnstitutu; red. hey. Ş.M.Muradov, S.Q.Haqverdiyeva, T.Ə.Paşayev I Buraxılış.- Bakı: Elm, 1999.- 304 s. , cədv. ; 21 sm.


Müasir təbiətşünaslığın konsepsiyaları:
Ali məktəblər üçün dərslik /Ə.V.Məmmədov, R.İ.Bəşirov, V.İ.İsmayılov, E.B. Hüseynov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2003.- 512 s.

Müasirləri Xəlil Rza Ulutürk haqqında /Toplayanı və tərtib edəni: Firəngiz Ulutürk; Elmi red. və ön sözün müəllifi: Əlizadə Əsgərli.- B.: Çinar-Çap, 2004.- 624 s., fotoşək., portr.; 22 sm.

Müdriklik çələngi [Mətn] /Red.: K.Talıbzadə; Tərtibçi: H.İsmayılov; Naşir: Ə.Ələkbərli; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzi.-B.: Elm, 2000.- 252 s.

 

Müdriklik və alimlik zirvəsində [Mətn]: Abuzər Alı oğlu Xələfov: Anadan olmasının 75, elmi-pedaqoji fəaliyyətinin 50 illiyinə həsr edilir /Tərtib edənlər. R. Kazımov, K. Aslan; Red. K.Aslan; BDU.-Bakı: [Bakı Universiteti], 2006.- 160 s.

 

Müəllimlərin pedaqogikadan özünütəhsil proqramı [Mətn] /AzSSR Maarif Nazirliyi, Azərbaycan Müəllimləri Təkmilləşdirmə İn-tu; Y.Talıbov; red. M.Musayev.- B.: Maarif, 1976.- 41, [3] s.

 Mühakimə və insan haqqları: [Mətn] qeyri-rəsmi tərcümələr /ön sözün müəl. M. Pavesi; Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı.- B.: ATƏT, 2005.- 361 s.

Müharibədən sonra Azərbaycanın sosial-iqtisadi və siyasi inkişafı, onun başlıca istiqamətləri: 1945-1991 [Mətn]: Tədris-metodik tövsiyə /Tərtib ed.: H.Ə.Hacıyev, R.C.İmanov, Ə.İ.Əmirxanov; Red.: İ.M.Məmmədov; Rəyçi: T.T.Mustafazadə, R.M.Məmmədova; Təhsil Problemləri üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəz, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı 1999.- 75 s.

 

Mühasibat işi [Mətn]: normativ sənədlər toplusu /Red. heyəti: Ə.Ə.Babayev, Q.İ..Bayramov, V.C.Əliyev, A.S.Mehtiyev.- B.: Elm və Həyat, 1998.- 394 s.

 

 Mühasibat işi [Mətn]: Normativ sənədlər toplusu: 01 dekabr 2007-ci ilədək əlavə və dəyişikliklərlə /Buraxılışa məsul. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2007.- 1248 s.

Mühasibat uçotu [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə.A.Sadıqov, T.Ə.Sadıqov, Ş.Ə.Cəfərova, C.Ə.Sadıqov; elmi red. S.M.Səbzəliyev; Q.Ə.Abbasov, N.M.İsmayılov.- B.: 2008.- 554 [2] s.

 

Mühasibat uçotu [Mətn]: /kitabı ərsəyə gətirən A.M.Cəfərov; [red. Q.Toğrul; burax. məs. A.Bayramov]Bakı: [s. n.], 2011.- 503, [1] s.


 Mühasibat uçotu: Qanun, qaydalar, təlimat /Bur. məsul: E.M.Əfəndiyev.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2003.- 472 s.

Mühasibat uçotu: qanun, qaydalar, təlimat /Bur.məsul: Eldar Məmməd oğlu Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2002.- 480 s.

 Mühasibat uçotu: qanunlar, qaydalar, təlimatlar [Mətn] /burax. məsul. E.M.Əfəndiyev.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2010.- 455, [1] s.

 

Mühasibat uçotunun (maliyyə hesabatının) beynəlxalq standartları.- Business press, 2004.- 35 s.

 

Mühəndis geologiyasının əsasları dərslik /Q. Ş. Məmmədov, A. C. Həşimov, Ə. Ə. Verdiyev, E. A. Məmmədova ; elmi red. V. M. Babazadə ; rəyçilər V. Ş. Qurbanov, Ə. K. Əlimov, B. A. Abadov, B. M. Məmmədov.- Bakı : Elm , 2012.- 800, [2] s.

Mühəndis qrafikası Tərsimi həndəsə [Mətn]: dərslik /Ə. Q. Həsənov, C. X. İsmayılov, O. Ə. Qurbanov və b.; ixtisas red. T. M. Həmidov.- 1 hissə.-B.: Maarif, 1989. 274, [2] s.

 

Müqavilələr toplusu [Mətn]: I cild /Red. və ön sözün müəll. E.Məmmədyarov; Red.hey. X.A.Xələfov; M.N.Nəcəfbəyli; G.T.Nəcəfova, İ.A.Zamanov; A.L.İmanov.- B.: Qanun, 2008.- 252 s.

Müqayisəli ədəbiyyat: " Ədəbiyyatlarda və Mədəniyyətlərdə stereotiplər" [Mətn]: III beynəlxalq elmi konfransın materialları: 21-22 noyabr 2008-ci il /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BSU, BSU-nin Filologiya Fakültəsi; Azərb. Müqayisəli Ədəbiyyatşünaslıq Assosiasiyası; təşkilat komitəsi. K. M. Abdullayev və b.- B.: [BSU], 2008. 253, [1] s.

 

 Mülki hüquq [Mətn]: dərslik /tərc. ed. İ.M.Tahirov; red. Y.Ə.Mehdiyev, İ.Q.Əsgərov; naşir. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2006. -572 s.

Mülki müdafiə [Mətn]: dərs vəsaiti /N.İ.Akimov, M.L.Vasilevski, İ.D.Makarov [və b.]; tərc. ed. B. Bəkirov, Q.Məmmədov, S.Həşimzadə, C.Ələkbərov.- B.: Maarif, 1974.- 366, [2] s.

Mümtaz Salman. Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaqları [Mətn] /S. Mümtaz; Tərtib edən və ön sözün müəllifi: R. Tağıyev; Red.: M. Adilov.- B.: Avrasiya press, 2006.- 440.

 

Mürsəliyev Oqtay Qulu oğlu Elektronika. Yarımkeçirici və elektrovakuum cihazları.- 1 hissə.- B.: 2002.- 119 s.

 

 Mürsəlov Ramiz Əlibala oğlu. Millətçilik təfəkkürü-birlik və parçalanma meylləri [Mətn]: ərəb ölkələrinin təcrübəsi 60-90-cı illər /R.Ə.Mürsəlov; Red. R.Əliyev; Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutu.- B.: Elm, 1994.- 176 s.

 

Müseyibli Nəcəf Ələsgər oğlu. Böyük Kəsik eneolit dövrü yaşayış məskəni [Mətn] /N.Müseyibli; Rəssamlar. Y.Danyalov, T.Axundov; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- B.: Nafta-Press, 2007.- 227 s.

 

Müseyibov Müseyib Ağababa oğlu. Azərbaycan SSR-nin geomorfologiyası [Mətn]: ali məktəblərin coğrafiya fakültələri üçün dərs vəsaiti /M.A.Müseyibov, R.Y.Quliyev; [elmi red. N.Ş.Şirinov; red. R.Abdullayev]; Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- Bakı: ADU, 1974.- 239, [1] s. , cədv., şək. ; 22 sm. 39446

Müseyibov Müseyib Ağababa oğlu. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası [Mətn]: Universitetlərin coğrafiya fakültələri üçün dərslik /M. A. Müseyibov; Rəy verənlər: Ə.V.Məmmədov, M.Ə.Süleymanov.- Ümumi hissə.-B.: Maarif, 1998.- 340 s.

 

Müseyibov Müseyib Ağababa oğlu. Qitələrin fiziki coğrafiyası [Mətn]Avropa, Asiya, Afrika: ali məktəblər üçün dərslik /M.Müseyibov, M.Çobanzadə; elmi red. F.Əhmədov I hissə.- B.: Maarif, 1973.- 305, [3] s.

Müseyibov Müseyib Ağababa oğlu. Türk dünyası coğrafiyası [Mətn]: 11-ci sinif üçün dərslik /Müseyib Müseyibov, Vüsət Əfəndiyev, Nərminə Seyfullayeva.- B.: Aspoliqraf, 2006.- 128 s., xəritə və cədv.; 20 sm.

Müseyibov Müseyib Ağababa oğlu. Ümumi geomorfologiya [Mətn]: universitet üçün dərslik /M.Müseyibov, B.Budaqov, N.Şirinov; red. F.İsmayılova.- B.: Maarif, 1967.- i 230 s.

Müseyibov Müseyib Ağababa oğlu. Yerşünaslıq [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinfi üçün dərslik /M.A.Müseyibov, E.K.Əlizadə, N.S.Seyfullayeva; Elmi red. M.A.Müseyibov; Rəyçilər. Y.Ə.Qəribov, L.İ.Bayramova.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 272 s.

Müsəlman cəmiyyətlərində qadınlar: İslami birlik və müxtəliflik [Mətn] /red. Herbert L.Bodmann, Nairə Tohidi; tərc. ed. A. Balayeva; elmi red. C. Əlibəyov; red. Ə. Balayev.- B.: Elm və həyat, 2004.- 364 s.

 

Müsəlman Şərqində ilk dünyəvi qız məktəbinin yaradılmasının 110 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Simpozium. Müsəlman Şərqində ilk dünyəvi qız məktəbinin yaradılmasının 110 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Simpoziumun məruzələri Bakı, 06-07 - X - 2011 /AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; məsul red. N.Vəlixanlı; tərt. F.Cabbarov.- Bakı: [Ziya], 2012.- 166 s. ; 26 sm.

Müslüm Maqomayev: Biblioqrafiya /tərt. ed. L.Şirinova; burax. məs. və ixtis. red. K.Tahirov; red. M.Vəliyeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. - Bakı, 2011. - 168 s.

 

Müslümqızı Səriyyə. Xocalı uşaqları - Qan içində qar çiçəyi povest /S. Müslümqızı ; red. Z. Şahsevənli ; ingilis dilinə çevirənlər N. Abbasova, A. Ağabəyli ; rus dilinə çevirəni A. Hüseynov ; rəssam - fotoqraf T. Cəfərov.-Bakı : Yazıçı , 2013.- 120 s.

Müslümqızı Səriyyə. Ölümdən o yandakı Xocalı [Mətn] /S.Müslümqızı; Red. M.Nazimoğlu; Rəssam. V.Ucatay.- B.: Şəms, 2006.- 224 s.

 

Müslümov Vasif Babaqulu oğlu. İnformatika tələbələr, bakalvrlar, doktorantlar, dissertantlar, magistraturaya, və vakant iş yerlərinə qəbula hazırlaşanlar üçün vəsait /V.B.Müslümov, M.M.Mehdiyev; red. şurası M.M.Abbaszadə [və b.] (elmi red., ön söz); red. heyəti T.A.Bədəlov [və b.]; red. N. L.Əliyev; rəyçi. Ə.Ə.Əliyev, R.Ə.Mahmud-zadə, A.P.Orucəliyev; dil və üslub üzrə red. S.Ş.Nuriyev, N.M.Musayev; Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası.- Bakı: [TQDK-Abituriyent], 2013.- 359, [1] s. , şək., cədv., ; 26 sm.

Müstəqil Azərbaycan - 20 [Mətn]: [məcmuə] /Azərb. Resp. Döv. Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumi rəhbəri A.Vəliyev; məsul şəxs M.Əmirova; tərc. G.Xəlilova]Bakı: [s. n.], [2011].- 637, [2] s.

 

Müstəqil Azərbaycan 80 il tarix səhnəsində [Mətn]: Sənədlər, məqalələr toplusu /Tərt.: Q.Q.İbrahimoğlu; Red.: Z. Mehdi, M.İslam.- Bakı: Vətən, 1998.- 218 s. , ill. ; 20 sm.

 

Müstəqil Azərbaycanın qadınları [Mətn] /AzərbaycanRespublikası Ailə, Qadınvə UşaqProblemləri üzrə DövlətKomitəsi.- Bakı: [s.n.], 2009.- [36] s.

Müstəqil dövlətimiz və parlamentimiz [Mətn] /Məsul red.: M.Ələsgərov; Tərt.: A.Babayev, H.Babayev.- B.: Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi, 2001.- 554 s.

 

"Müstəqillik dövründə gənclik" müsabiqəli tələbə elmi konfransı. "Müstəqillik dövründə gənclik" müsabiqəli tələbə elmi konfransının materialları [Mətn]: 29 aprel 2005 /Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Universiteti.-Bakı: Adiloğlu, 2005.- 313, [5] s.

Müşfiq Mikayıl. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M.Müşfiq; Tərt. edəni və red. G.Hüseynoğlu.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 352 s., 1 portr.

 

Müşfiq Mikayıl. Seçilmiş əsərləri [Mətn]:: 3 cilddə /M. Müşfiq; tərtib ed, red. və ön sözün müəllifi. G. Hüseynoğlu I cild.- B.: Avrasiya press, 2008.- 244 s.

 

Müşfiq Mikayıl. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə II cild /Mikayıl Müşfiq; Tərtib edəni və red. G.Hüseynoğlu.- B.: Avrasiya press, 2008.- 248 s.

 

Müşfiq Mikayıl. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /M. Müşfiq; tərtib ed. və red. G.Hüseynoğlu.- III hissə.- B.: Avrasiya press, 2008.- 256 s.

 

Mütəhhəri Murtəza. İmam Hüseynin (ə) qiyamına analitik bir baxış [Mətn] /Ustad Şəhid Mürtəza Mütəhhəri; tərc. ed. [Əhli-beyt Cəmiyyətinin mədəniyyət şöbəsi].- [yersiz]: [s.n.], 2006.- 125, [2] s. ; 21x11 sm.

 
Mütəllibov Tofiq. Görüş. [Mətn]:Redaktoru İ.Soltan, Rəssamı M.Bağırov, Azərnəşr.- B.: 1960.- 45 s.

 

Mütəllimova Firəngiz. Bəyaz gecələrin romantiki [Mətn] /F.Mütəllimova, A.Nəbioğlu; naşir. R.Xan-Sayadoğlu; red. V.Məmmədkamal qızı.- Bakı: Minbirmahnı, 2004.- 251, [1] s.

Müznib Əlabbas. Müxtəsər Ənbiya və İslam tarixi [Mətn]: 1917-ci il /Ə.Müznib; çapa hazır. C.Qəhrəmanov; burax. məs. P.Əliyev; red. M.Adilov.- B.: Gənclik: ["Dan yeri" RİK], 1990.- 60 s.

Müznib Əliabbas. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə. Müznib; Tərtibçi, ön sözün və lüğətin müəl. İ. Ağayev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 256 s.

 

Myasnikov Aleksandr L. Daxili xəstəliklər propedevtikası.(Diaqnostika və xüsusi patalogiya) I hissə.- B.: Azərnəşr, 1960.- 366 c.

 

 

 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved