O

 

 "XVIII əsrin son rübü XIX əsrin birinci yarsında Azərbaycan kəndinin sosial - iqtisadi quruluşu" [Mətn]: ixtisas kursunun proqramı /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərtibçi. M.M.Gülmalıyev; red. Ə.P.Əliyev; rəyçilər. K.K.Şükürov, Q.Ə.Əliyev.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 9 s.
 

 XIX-XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı nəsr: ali məktəblərin filologiya fakültələrinin tələbələri üçün dərs vəsaiti: iki cilddə /tərt. ed. S.Əhmədova, T.Əhmədov; ön sözün müəl. T.Əhmədov; rəyçilər Q.Namazov, R.Əliyev; ixt. red. S.Əmirov II cild.- Bakı: Nurlar, 2012.- 711, [1] s.
 

 XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası [Mətn] /tərtib edən və ön sözün müəllifi. Zaman Əsgərli; red. Bəkir Nəbiyev.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 424 s.

 

 XIX əsr xarici ədəbiyyat tarixi /M.Y.Yelizarova, S.P.Qijdeu, B.İ.Kolesnikov, N.P.Mixalskaya; tərc. ed. İ.Şıxlı; red. A.Zamanov.- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1964.- 653, [3] s. ; 21sm.

 

 "XIX əsrin son rübündə Azərbaycanda kəndli hərəkatı" mövzusunda ixtisas kursunun proqramı [Mətn] /Tərtib ed. M.M.Gülmalıyev; Red. Ə.P.Əliyev; Rəyçilər. K.K.Şükürov, Q.Ə.Əliyev; S.M.Kirov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Dövlət Universiteti.-B.: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 1990. -11 s.

 

Obama Barak. Atamın arzuları [Mətn] /B.Obama; ing. dil. tərc. ed. R.Raufoğlu; naşir. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2009.- 346, [2] s.

 

Ocaqlı Vaqif ( Bayramov, Vaqif İzzət oğlu.) Dözə bilmirəm Vaqif Ocaqlı.- B.: Adiloğlu, 2002.- 64 səh.

 

Ocaqlı Vaqif. Mənim həyat kitabım: Şerlər və poema V.Ocaqlı; Red. və ön sözün müəllifi: S.Sərxanlı.- B.: Adiloğlu, 2001.- 144 səh. 1 portr. 17 sm

 

Ocaqnəjad Seyid Əli Əkbər. İnsana inanın S.Ə.Ocaqnəjad; Red.: Ə.Hacızadə Cild I.- B.: Nafta-Pres 2001.- 112 s.

 

Ocaqov Həbib Osman oğlu. Defensiologiya Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti H.O.Ocaqov; Rəyçilər. K.Bağırov, K.Əskərov, Q.Hacımətov; Elmi red. Ş.Danyalov.- Bakı: [s.n.], 2006.- 560 s. , ill., cədvəl., portr.,
 

 Ocaqov Həbib Osman oğlu. Fövqəladə hallarda həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi. Mülki müdafiə (mühafizə) [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /H.O.Ocaqov; Rəyçilər. C.Ş.Qasımov, G.Babayev, Ş.D.Danyalov; Red. Ş.A.Nağıyev, Ş.Haşımov.- B.: Çaşıoğlu, 2002. -396 s.

 

 

 Ocaqov Həbib Osman oğlu. Fövqəladə hallarda iqtisadiyyat obyektlərinin dayanıqlığı [Mətn]: Dərs vəsaiti H.O.Ocaqov, Rəyçilər. B.E.Eyvazov, Q.N.Hacımətov, K.Ə.Əskərov; Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.- B.: "Təhsil" NPM, 2005.- 198 s.

 

 

 Ocaqov Həbib Osman oglu. Fovqəladə hallarda həyat fəaliyyətinin təhlukəsizliyi [Mətn]: mulki mudafiə: [muhafizə]: ali məktəblər ucun dərslik /H.O.Ocaqov; rəyci. K.Ə.Bagırov, S.D.Danyalov, Q.N.Hacımətov.- Bakı: Casıoglu, 2010.- 387, [1] s.

 

Ocaqov Həbib Osman oğlu. Fövqəladə halların idarə olunması [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /H.O.Ocaqov; rəyçilər T.A.Əliyev, R.Ə.Əliyev.- Bakı: Təhsiil, 2011.- 231, [1] s.

 

 Ocaqov Həbib Osman oğlu. Fövqəladə halların monitorinqi və proqnozu [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti H.O.Ocaqov, Q.N.Hacımətov; Rəyçilər. E.N.Xəlilov, E.Ə.Cəbiyev.- B.: Təhsil, 2005.- 236 s.

 

Ocaqov Həbib Osman oğlu. Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /H.O.Ocaqov; rəyçilər. N.T.Nağıyev, Ş.D.Danyalov.- Bakı: Təhsil, 2009.- 441, [1] s. , portr., cədv., şək. ; 21 sm.


 Ocaqov Həbib Osman oglu. Həyat fəaliyyətinin təhlukəsizliyinin əsasları. Muəllimlər ucun metodik vəsait /H.O. Ocaqov, B.T.Bəkirov, S.A.Səbzəliyev.- Bakı: Sirvannəsr, 2002.- 150 s.

 

 

 Ocaqov Həbib Osman oğlu. Mülki müdafiə [Mətn]: Ümumtəhsil məktəbləri, texniki-peşə və orta ixtisas məktəbləri üçün dərs vəsaiti /H. O. Ocaqov; Rəyçilər: Ə. Hüseynov, Ə. Paşayev.-B.: Maarif, 1997.- 144 s.

 

 Ocaqov Həbib Osman oğlu. Sabitliyi pozan amillər və onların nəticələrinin xarakteristikası [Mətn]: Ali məktəblər üçun dərslik /H.O.Ocaqov, A.İ.Hacıyev; Rəyçilər. E.N.Xəlilov, Ə.M.İsayev.- Bakı: "Fövqəl" assosiasiyası, 2003.- 190 s.

 

 Ocaqov Həbib Osman oğlu. Zəhərli maddələr və onlardan mühafizə [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /H. O. Ocaqov, T. Ə. Feyzullayeva, A. Ə. Abdinova; Rəyçi: A. Əzizov, Ş. Danyalov.- B.: Maarif, 1998.-192 s.

 

 Oğuz Yunus. Siyasi hakimiyyətin idarəetmə prinsipləri [Mətn]/Y.Oğuz; Rəyçi və ön söz. A.Şükürov; İxtisas red. Ə.Tağıyev; Red. C.Məmmədzadə; Rəssam. R.Əzizov.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 71 s.

 

Oğuz Yunus. Türkün tarixinə yeni bir baxış [Mətn]: elmi-publisistik əsər /O.Yunus; red. F.Abbasquliyeva.-Bakı: Olaylar, 2007.- 204 s. ; portr. ; 20 sm.
 

Oğuznamə [Mətn] /müəl. S.Əlizadə ;red. M.Rəhimov ;rəyçi. K.Vəliyev.- Bakı: Yazıçı, 1987.- 221, [2] s.
 

Oğuznamə [Mətn] /tərt. ed., müqəddimə, lüğət və şərhlərin müəllifi: S.Əlizadə.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 216 s.


Oğuznamələr [Mətn] /Tərtibçi və ön sözün müəllifi. K.Vəliyev, F.Uğurlu.- Bakı: Bakı Universiteti, 1993.- 92 s.; 20 sm.

 

Oktyabr Azərbaycan poeziyasında 1980-1986 [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat siyahısı AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- B.: [s.n.] 1987.- [12] s.
 

Oleşa Yuri Karloviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Y.K.Oleşa; ruscadan tərcümə edəni: R.Şıxəmirova; [Buraxılışa məsul: U.Rəhimoğlu].- B.: Avrasiya press, 2006.- 184 s.

 

 Oleynik Boris İliç. Zülmət sultanı. İki il Kremldə [Mətn] /B.İ.Oleynik; Tərc. edəni. A.Qəhrəmanov; Red. M.Həsənov.- B.: Siyasət, 1993.- 96 s.

 

 Onlar heç vaxt böyüməyəcəklər [Mətn]: [Xocalı faciəsi haqqında] /Müəllif və tərtibçi: S.Müslümqızı; Red.: M.Nazimoğlu, Ə.Xəlilqızı; Tərc.: Ə.Ağabəyli, T.Bulud, N.Məmmədov; "Azərbaycan Yolu" Siyasi Hərəkatı.- B..:[2007].- 96 s.

 

Onullahi Seyidağa. XIII-XVII əsrlərdə Təbriz şəhəri [Mətn]: sosial-iqtisadi tarixi /S.Onullahi; red. M.X.Heydərov; R.A.Məmmədov; AzSSR EA Tarix İnstitutu.- B.: Elm, 1982.- 278, [1] s.

 

Onurğalılar zoologiyası kursunun öyrənilməsinə dair metodiki göstəriş [Mətn] /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi. Respublika Tədris Metodika Mərkəzi; Akad. Y. H. Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt.ed. A. M. Mehdiyev.-Bakı : APİ , 1989.-116,[1] s.

 

Onkologiya [Mətn]: Tibb universiteti üçün dərslik /Ə.T. Əmiraslanov və b.; Rəyçi: B.A. Ağayev; Elmi red. F.İ. İslamzadə.- B.: Təbib, 1995.- 461 s.

 

 Ordu marşları [Mətn] /Transliterasiya edən və çapa hazırlayan: S.Məmmədova; Red. İ.Tapdıq.- B.: Azərnəşr, 1993.- 19 s.

 

Ordubadlı Davud. Ləyaqət [Mətn]: şerlər /Davud Ordubadlı.- B.: Yazıçı, 1989.- 238,[2] s.

 

 Ordubadi Fəqir. Ağlar qələm əlimdə [Mətn]: seçilmiş əsərləri /F.Ordubadi; tərt. ed. Ə. Qədimovundur; red. və farscadan çevirən. M.Sultanov.- B.: Yazıçı, 1989.- 229,[2] s.

 

Ordubadi Məmməd Səid. Qanlı illər 1905-1906-ci illərdə Qafqazda baş verən erməni-müsəlman davasının tarixi : [sənədli povest] /M.S.Ordubadi; ərəb əlifbasından çevirən, sadələş. çapa haz. Ə. Bağırov ; Qafqazın Strateji Tədqiqatlar İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 118, [2] s. , portr., plan. ; 20 sm.
 

Ordubadi Məmməd Səid. Qılınc və qələm [Mətn]: 2 hissədə: [roman] /M.S.Ordubadi.- I hissə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 344 s.

 

 Ordubadi Məmməd Səid. Qılınc və qələm [Mətn]: 2 hissədə: [Roman] /Məmməd Səid Ordubadi.- II hissə
B.: Şərq-Qərb, 2005.- 416 s.

 

Ordubadi Məmməd Səid. Qılınc və qələm [roman] /M.S.Ordubadi Hissə 1, 2.- B.: Qanun: Əli və Nino; 2013.- 614 s.

 

Ordubadi Salik Məhəmmədqulu Əbdülhüseyn oğlu. "Gülşəni-vəhdət" Divan. 2 cilddə . I cild. Naxçıvan : Əcəmi , 2010.

 

Axundov M.F. adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. M.S.Ordubadinin 135 illik yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar kitabxanaların vəzifələri: Metodik tövsiyələr /Tərt. edəni.: S. Eminova.: B., 2006.- 24 s.

 

Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri elmi-nəzəri konfransın materialları [Mətn] /AzSSR EA, Əlyazmalar İn-tu; burax. məs. C.B.Qəhrəmanov, M.M.Adilov, M.Z.Nağıyev.- Bakı: Elm, 1989.-104, [1] s.
 

Orta əsrlər şərq tarixi: qaynaqlar və araşdırmalar [Mətn]: Akad. Z.M.Bünyadovun 80 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu /Elmi red. Ş.Mustafayev; AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2003.- 187 s.


Orta əsrlər tarixi [Mətn]: dərslik: 2 cilddə /ümumi red. S.D.Skazkin; red. hey. Y.V.Qutnova, A.İ.Danilov, A.R.Korsunski və b.; tərc. Y.M.Mahmudov I cild.- Bakı: Maarif, 1988.- 527,[1] s.

 

 Orta əsrlərin fəlsəfi və sosial-siyasi fikri [Mətn]: Qərbi Avropa və Azərbaycan /Ə. M. Tağıyev, N. M. İsayev, S. M. Nuriyev və b.; Elmi red.: V. Həbiboğlu, H. Dayızadə, AEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Fəlsəfə kafedrası, Azərbaycan Texniki Universitetinin Fəlsəfə və Politologiya kafedrası.-B.: Çaşıoğlu, 1999.- 288 s.

 

 Orta məktəb proqramları [Mətn]B.: Azərtədrisnəşr, 1964.- 6, [2] s. cədv. 19 sm.

 

 Orta məktəbdə Azərbaycan dili bölmələrinin tədrisinə dair [Mətn]: Filologiya fakültəsi əyani və qiyabi şöbə tələbələri üçün vəsait /H.B.Balıyev; Elmi red. Ə.M.Əhmədov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti; Elmi red. Ə.M.Əhmədov.- Bakı: ADPU, 1995.- 70 s.
 

Orta məktəb coğrafiya kurslarında iqtisadi biliklərin məzmunu və formalaşdırılması yolları [Mətn]: Ali məktəblərin coğrafiya fakültələri tələbələri üçün metodik tövsiyə: SSRİ-nin iqtisadi və sosial coğrafiyası üzrə /V.İ.Lenin adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; Coğrafiya Tədrisı Metodikası; Tərtib ed. H.Ə.Sadıxlı (red.), N.N.Allahverdiyev, K.M.Əkbərov II hissə.- Bakı: 1990.- 76 s. ; 20 sm.
 

 Orta məktəbdə coğrafiya təliminin metodikası [Mətn]: [müəllimlər metodik vəsait] /red. A.Y. Bibik və b. ; [tərc. ed. Q. Adıgözəl, Q. Məmmədov]Bakı: Maarif, 1978.- 423, [1] s.
 

Orta məktəbdə ədəbiyyat tədrisi /M.Aslanov, C.Əhmədov, A.Babayev; Azərb. Döv. Elmi-Tədqiqat Pedaqogika İn-tu I hissə.- Bakı: Maarif, 1966.- 291, [1] s. ; 21 sm.

 

Orta məktəblərdə yeni təlim metodları Red.: M.Mürşüdlü, Tərcüməçilər: Z.Babayeva, D.Bünyadova.- B.: 2001.- 100 səh. fotoşək., cədvəl 20 sm.
 

Orta ümumtəhsil məktəblərinin proqramları riyaziyyat VIII-XI siniflər. Riyaziyyat nəzəri və praktiki cəhətdən dərindən öyrənilən məktəblərin (siniflərin) proqramı.- Bakı: 1992.- 25 s.
 

Orta ümumtəhsil məktəblərinin proqramları [Mətn] Şəhər və kənd məktəblərində V-VII siniflərin əmək təlimi /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi; haz. İ.M.Mayılov; red. N.L.Axundov.- Bakı: [s.l.], 1990.- 64 s.
 

 Oruc Məmməd. İntizardan sonra [Mətn]: povestlər və hekayələr /M.Oruc.- B.: Yazıçı, 1989.- 310,[2] s.

 

Oruc Məmməd. Köçürülmə [Mətn]: Roman və povestlər /M.Oruc; Red. G.Mehdiyeva.- Bakı: Gənclik, 1992.- 312 s.
 

 Oruclu Səhər. Azərbaycan folklorunun rus dilinə tərcüməsi probleminin özünəməxsusluğu [Mətn]: [1980-1990-cu illər. Dərs vəsaiti] /S.Oruclu; Elmi red.və ön sözün müəl.: N.Cəfərov; Red.: S.Nəzərli; Nəşrinə məsul: Ə.Ələkbərli; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.- Bakı: [Səda], 2007.- 204 s. ; 22 sm

 

Orucluq fətvaları [Mətn] /fətvaları top. və tərc. ed. Abdur Rahim Muradlı; məsləhətçi Q.Süleymanov.- B.: Adiloğlu, 2007.- 64 s.

 

Orucov Abdulla Şixkamal oğlu. İlk orta əsrlərdə Azərbaycanda dulusçuluq.-Bakı: Elm , 1989.- 72 s.
 

Orucov Allahverdi Oruc oğlu. Elektrik şəbəkə və sistemləri [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /A.O.Orucov, N.İ.Orucov, Q.S.Sadıqov; Rəyçi: E.H.Süleymanlı.- Bakı: Elm, 2001.- 210 s.


Orucov Allahverdi Oruc oğlu. Elektrotexniki materiallar [Mətn]: /A.O.Orucov, S.N.Niftiyev, B.Q.İbrahimov; elmi red. H.A.Həşimov; rəyçilər. Z.Ə.İskəndərzadə, R.A.Mehdizadə.- Bakı: [s. n.], 2009.- 407, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm.
 

Orucov Allahverdi Oruc oğlu. Kabel texnikası [Mətn]: dərslik /A.O.Orucov, S.N.Niftiyev; red. N.İ.Orucov; rəyçilər. Ə.M.Quliyev, F.İ.Seyidov.- Bakı: [s.n.], 2008.- 261, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm.
 

  Orucov Allahverdi Oruc oğlu. Kabel texnikası fənnindən kurs layihəsi (işi) və buraxılış işlərinə aid dərs vəsaiti [Mətn] /A.O.Orucov, S.N.Niftiyev, S.V.İmanov; rəy verənlər. E.S.Səfiyev, N.İ.Orucov.- Bakı: Təhsil NPM, 2008.- 225, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm.
 

 Orucov Ayaz. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər [Mətn]: dərs vəsaiti /A.Orucov, C.Kərimov; elmi red. M. Məmmədov, H. İsrafilov; rəyçilər. S.Səfərov, Q.Süleymanov; məsləhətçilər. G.Gənciyev, M.Atakişiyev; ADNA., ADİU.- Bakı: Nurlan, 2008.- 461, [1] s.
 

Orucov Etibar. Ailə qanunvericiliyi və onun tətbiqi.- B.: "Çinar-Çap" Nəşriyyat-Poliqrafiya müəssisəsi, 2004.- 220 s.

 

Orucov Əlisaab. Mübarizəmiz Qarabağdadır [Mətn] /Ə. Orucov ; [red. M. İbrahimov].-Bakı: Gənclik , 2011. - 287, [1] s.

 

Orucov Firuddin Museyib oğlu. Biologiya dərslərində şagirdlərdə tədqiqatçılıq bacarığının inkişaf etdirilməsi yolları [Mətn]: dərs vəsaitii /F. M. Orucov, elmi red. Ə. M. Hüseynov ; rəyçilər R. L. Sultanov, R. R. Rəhmanov, H. M. Hacıyeva, N. M. Novruzova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- Bakı : Mütərcim, 2011.-181, [2] s.

 

 Orucov Firuddin Museyib oğlu. Ümumtəhsil məktəblərində biologiyanın kimya ilə əlaqələndirilməsinin nəzəri və praktik məsələləri: Metodik vəsait. /F..Orucov; Elmi red.: R.Ə.Babayev; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu, Bakı Pedaqoji Qızlar Seminariyası.- Bakı: ADPU, 2003.- 142 s.

 

 Orucov Həmzəağa Davud oğlu. Xətti cəbr [Mətn]: dərs vəsaiti Həmzəağa Orucov; red. H.Aslanov.- Bakı Qafqaz Universiteti, 2014.- 222, [2] s.

 

Orucov Həmzəağa Davud oğlu. Xətti cəbr və iqtisadi modellər [Mətn]: dərs vəsaiti /H.Orucov, Y.Həsənli, V.Vəliyev; elmi red. X.İ.İsmayılov; rəyç. H.İ.Aslanov, C.Bulut.- B.: [Qafqaz Universiteti], 2009.- 130, [2] s.
 

Hidayət (Orucov Hidayət Xuduş oğlu) [Mətn]: Biblioqrafik göstərici /Tərtibçi-müəllif. B.A.Ələsgərov; Elmi red. L.Y. Qafurova; M.F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- Bakı : Nağıl evi , 2001.-404 s.

 

Orucov İ.M. Terapevtik xəstələrin müayinəsinə aid dərs vəsaiti [Mətn] /İ.M.Orucov, Ə.M.Abdullayev; [red. M.M.Abdullayev]; Azərb. SSR Səhiyyə Nazirliyi, N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu.- Bakı: [s.n.], 1973.- 88, [3] s. , cədv. ; 20 sm.
 

 Orucov İlkin Rövşən oğlu. Pərakəndə bank xidmətləri: Dünya təcrübəsi və Azərbaycan [Mətn]: (Dərs vəsaiti) /İlkin Orucov; Elmi red. M.Nuriyev; Red. K.Aslan; Rəyçilər. R.Quliyev, F.Rəsulov; Nəşrə hazırlayan. E.İsmayılova.- B.: Nurlan, 2008.- 212 s.

 

Orucov Nəcəf Oruc oğlu. 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Demokratik Respublikasında əmək hüququ münasibətlərinin nizama salınması [Mətn] /Elmi red. İ.İ.İsmayılov; AREA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.- Bakı: 1994.- 104 s.
 

Orucov Şamil Oruc oğlu. Maddi-texniki təminatın iqtisadiyyatı və planlaşdırılması [Mətn]: praktikum /Ş.O. Orucov; elmi red. A.T. Məmmədov; RSFSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, N.A.Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı filialı.-B.: [N.A.Voznesenski ad. LMİİ Bakı filialının nəşri], 1990.- 97 s.

 

Orucov Telman. Qədim Roma: Qüdrətin qabarması və çəkilməsi [Mətn] /T.Orucov.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 366, [2] s. ; 22 sm.

 

Orucov Telman Xəlil oğlu. Ümumdünya tarixi Orta əsrlər tarixi /T.Orucov; red. A.Cəfərova K.2.- Bakı: Adiloğlu, 2011.- 383, [1] s.
 

Orucov Teyyub. Bir ömrün işığında: [Məqalələr toplusu] /Teyyub Orucov; Elmi red.: V. Sultanlı.- B.: Şirvannəşr, 2000.- 44 s.
 

Orucov Teyyub. Hadisələrin bədii axarında [Mətn]: [Məqalələr] /T.Orucov, M.Orucov Red.: A.Axundov; Naşir: Q.İsabəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 1998.- 91 s.
 

Orucov Valeh Əliağa oğlu. Struktur geologiya və geoloji xəritəalma [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /V.Ə.Orucov, H.M.Hüseynov; ixtisas red. T.Məmmədov.- Bakı: Maarif, 1985.- 285, [3] s. 280 şək.

Orucov Valeh Əliağa oğlu. Umumi, neft və neft-mədən geologiyası. [Mətn]: I hissə. Neft texnikumları üçün dərslik.- Bakı: Maarif, 1973.- 240 s.
 

Orucov Vidadi Ömər oğlu. Azərbaycanda fizikanın tədrisi metodikasının inkişafı [Mətn]: dərs vəsaiti /V.Ö.Orucov; elmi məsləhətçi. Z.İ.Qaralov; rəyçilər E.M.Qocayev, Y.Q.Nurullayev, S.C.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Döv. Un-ti.- Bakı: Bakı Universiteti, 2011.- 260 s.
 

Orucov Vidadi Ömər oğlu. Fizikanın tədrisi metodikasının aktual problemləri [Mətn] /Elmi məsləhətçi və elmi red: Z.İ.Qaralov; Təhsil Problemləri İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2007.- 100 s. , 1 portr. ; 21 sm.

 

Orucova Nailə Hidayət qızı. Suvarılan tərəvəzaltı torpaqların bioloji fəallığa görə qiymətləndirilməsi [Mətn]: [monoqrafiya] /N.H.Orucova; elmi red. M.P.Babayev; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.- Bakı: Elm, 2009.- 233, [3] s.
 

Oruell Corc. 1984 [Mətn]: roman /C.Oruell; tərc. və müqəddimə V.Quliyev.- Bakı: Qanun, 2011.- 436 s.

 

Oruell Corc. 1984 [Mətn]: roman Corc Oruell; ingilis dilindən tərc. və müqəddimə V.Quliyev.- B.: Qanun, [2013].- 383 s. portr. 20 sm.
 

Ostrovski Aleksandr Nikolayeviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] Pyeslər /A.N.Ostrovski; Rus dilindən tərc. ed. Y.Əzimzadə, Ə.Məmmədxanlı, R.Təhmasib.-B.: Şərq-Qərb, 2006.- 312 s.
 

İsmayıl Osmanlı [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək. ; 20 sm.

Osmanlı Ömər Musa oğlu. Azərbaycan SSR-də filiz-mədən sənayesi və əlvan metallurgiyanın inkişafı [Mətn] /Ö.M.Osmanlı; [elmi red. Ə.Xəlilov].- B.: Azərnəşr, 1984.- 104, [4] s

Osmanlı Vəli Musa oğlu. Azərbaycan romantizmi [Mətn]: iki cilddə /V. Osmanlı; red. R. Hüseynov I Cild.- B: Elm, 2010. -462 s.

 

 Osmanlı Vəli Musa oğlu. Qədim Türk ədəbiyyatı [Mətn]: VI-X əsrlər /Vəlıi Osmanlı; Elmi red. N.Cəfərov; rəyçilər Ə.Səfərli, E.Əlibəyzadə; AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Sabah, 2008.- 244 s.

 

Osmanov Əlövsət Cəlal oğlu. Riyaziyyatdan qəbul imtahanlarında təklif olunmuş məsələlər [Mətn] /Ə.C.Osmanov, İ.K.Məhərov; elmi red. F. Ə. İsgəndərzadə; rəy verənlər. H. A. İsayev, M. Bayramoğlu.-I buraxılış.-Bakı : Maarif , 1989.-201, [3] s.

 

Osmanov Fazil Lətif oğlu. Ağsu ərazisində arxeoloji tədqiqatlar.-Bakı: Adiloğlu , 2006.

 

Osmanov Fazil Lətif oğlu. Qafqaz Albaniyasının maddi mədəniyyəti [Mətn]: e.ə. IV-b.e. III əsrləri /F.L.Osmanov; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu Arxeologiya və Etnoqrafiya Bölməsi; red. İ.A.Babayev.- Bakı: Elm, 1982.- 160 s.

 

Osmanov İsaməddin Səid oğlu. SSRİ İqtisadi coğrafiyası [Mətn]: iqtisadi rayonlar hissəsi /İ.S.Osmanov; elmi red.C.R.Abbasov.- B.: Maarif, 1989.- 387,[1] s.

 

Ovuntu metallurgiyasının əsasları [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /A. T. Məmmədov, S. N. Namazov, Z. Z. Şərifov, A. İ. Babayev; Rəyçilər: S. M. Mustafayev, M. Ç. Hüseynov; Red.: N. Ş. İsmayılov.-Bakı : Çaşıoğlu , 1999.-238 s.

 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved