QARABAĞ AZADLIQ TƏŞKİLATI

"QARABAĞ DÜNƏN, BU GÜN VƏ SABAH"

 

5-ci elmi-əməli konfransının

M A T E R İ A L L A R I

(Azərbaycanın işğal altındakı abidələrinə həsr olunur)

 

 

 

 

 

 

 Bakı - 2006


 
 

Redaksiya heyəti: fəlsəfə elmləri doktoru Ə.Abbasov, tarix e.d. Q.Hacıyev,

tarix e.n. K.Şükürov, M.Əliyev, Ş.Mehdi

Elmi redaktorlar: Qərib Əli-Rəhim oğlu Qarannı, Nüşabə Səməndor

 

 

 

QAT (Qarabağ Azadlıq Təşkilatı)

 "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" //

5-ci elmi-əməli konfransının materialları toplusu. Bakı; 2006.

Buraxılış Azərbaycan-Ermənistan müharibəsi ilə əlaqədar 2006-cı il 25-mayda keçirilən "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 5-ci elmi-əməli konfransının məruzə vo çıxışlarının materiallarını əhatə edir.

This edition covers theses of lectures and spceches of scientific-practical conference "Karabakh yesterday, today and tomorrow", which was held on May 25, 2006, concerning to settlement of Azerbaijan-Armenia war.

ISBN - 9952 - 24 - 039 - 2 ,

©Qarabağ Azadlıq Təşkilatı, 2006.


 

 

Kitabdakılar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Qarabağ dünən, bu gün və sabah”

5-ci elmi-əməli konfransın

 M A T E R İ A L L A R I

Bakı-2006

Bilgisayar yığımı: Dürdanə Əhmədova, Elnarə Abbasova

Yığılmağa verilmişdir- 19.04.2006. Çapa imzalanmışdır- 16.05.2006.

Formatı- 60x84 1/16. Həcmi-15  ç.v.. Sayı-1000 nüsxə.

Pulsuz paylanır