Tarix. Tarix elmləri.

 

Abbasov Natiq Zahid oğlu. Qədim azəri yurdu-Qax /Natiq Abbasov; Red.: Ş. Nuruzadə.- B.: Ağrıdağ, 2000.- 172 s.

 

Abdullayev Əsgər İbrahim oğlu. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq siyasəti [Mətn]: XIX əsrin axırı-XX əsr /Ə.İ. Abdullayev; Elmi red.: M.F. Cəlilov; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu.- B.: Elm, 1998.- 324 s.

 

 Abdullayev Mahir İslam oğlu. Beynəlxalq münasibətlər tarixi (XX əsr) [Mətn]: dərslik /M. İ. Abdullayev; red. M. Qasımlı, M. Baxışov; rəyçilər. A. Abbasbəyli, İ. Quliyev, P. Səfərov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.-B.: Təhsil: ABU, 2003.- 537 s.
 

Abışov Vaqif Şirin oğlu. Azərbaycanlıların soyqırımı [Mətn]: (1917-1918-ci illər) /V.Abışov; Elmi red.: H.S.Əzimov, İ.S.Məmmədov; Rəyçilər: İ.S.Bağırova, İ.S.Məmmədov.- B.: Nurlan, 2007.- 176 s.

 

  Adil Abdulla Əl-Fəlah. Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlər [Mətn] /Adil Abdulla Əl-Fəlah; Elmi red. və ön sözün müəll. A.Paşazadə; Dizayn. M.Xəlilov.- B.: Qismət, 2007.- 108 s.

 

Aforizmlər [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışlarından seçilmiş müdrik fikirlər /burax. məs. R. Mehdiyev; tərt. ed. Ş. Əsgərov, S. Xəlilov; red. Ə. Həsənov.- B.: Azərb. Un-ti, 1997. - 116 s.

 

 Axundzadə Seyidağa. Mart hadisəsi 1918 və yaxud Nuru Paşa ordusu tərəfindən Bakının işğalı [Mətn] /S.Axundzadə.- I hissə.- B.: [s. n.], 1919. -16 s.

 Axundzadə Seyidağa. Mart hadisəsi 1918 və yaxud Nuru Paşa ordusu tərəfindən Bakının işğalı [Mətn] /S.Axundzadə.- III hissə.- B.: [s. n.], 1919. 33-48 s.
 

 Ağayev Ramil Əyyub oğlu. Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlətlərinin qarşılıqlı münasibətləri [Mətn]: XV-XVI əsrlər: [Monoqrafiya] /R.Ə.Ağayev; Elmi red. Ş.F.Fərzəlibəyli; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu .-B.: 2004.- 151 s.

 

Agibalova Yekaterina Vasilyevna. Orta əsrlər tarixi [Mətn]: 7-ci sinif üçün dərslik /Y.V.Agibalova, Q.M.Donskoy; Tərc. ed. Y.M.Mahmudov.- B.: Maarif, 1990.- 328 s.

 

 Allahverdiyev Qaley Əli oğlu. Nəsimi gəzən yerlər [Mətn] /Q. Allahverdiyev.- B.: Sabah, 1995.- 93 s.

 

Almanlar Azərbaycanda [Mətn] /Ç. Abdullayev, B. Quliyeva; Tərcüməçi. Y. Mürşüdov, E. Musayev; Alman-Azərbaycan Cəmiyyəti.-B.: [Azərbaycan], 1992. - 44 s.

 

  Ananişteyn Arkadi. İngiltərə, Fransa və Almaniyada fəhlə harəkatı tarixi [Mətn] /A. Ananişteyn; tərc.ed. Xəlil İbrahim.- B.: Bakı fəhləsi, 1923.- 189, [6] s.

 

 Arifqızı Gülbəniz. Müharibənin yolları ürəyimdən keçir [Mətn] /Gülbəniz Arifqızı; Red. A. Əhmədova; Fotolar: M.Axundov və b.- B.: Mütərcim, 2006.- 340 s., 1portr., fotolar.

 

  Arzumanlı Vaqif, Mustafa Nazim. Tarixin qara səhifələri: Deportasiya, soyqrım, qaçqınlıq.- B.: Qartal, 1998.- 279 s.

 

  Arzumanlı Vaqif və b. 1918-ci il qırğınları:Tarixi araşdırmalar.- B.: Öyrətmən, 1995.- 89(3) s.

 

Aşurbəyli Sara Bala bəy qızı. Şirvanşahlar dövləti [Mətn]: VI-XVI əsrlər /S. Aşurbəyli; Ruscadan tərcümə edəni: A. Bağırov; Red.: E. Məmmədyarova.- B.: Avrasiya press, 2006.-416 s.

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası [Mətn]: 2 cilddə /Baş red. Yaqub Mahmudov; Red.heyəti. İ.Ağayev, T.Babayev (məsul katib), A.Bağırov və b..- I cild.-  B.: Lider, 2004. - 440 s. 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası [Mətn]: 2 cilddə /Baş red. Yaqub Mahmudov; Red.heyəti. İ.Ağayev, T.Babayev (məsul katib), A.Bağırov və b..- II cild.-  B.: Lider, 2005.- 472 s.    

 

Azərbaycan tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /red. Z. M. Bünyadov (ön söz.), Y. B. Yusifov; rəyçi S. S. Əliyarov, Q. M. Bayramov, İ. A. Babayev I cild .-B.: Çıraq, 2007. 719 s.
 

Azərbaycan tarixi [Mətn]: qiyabi təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti mühazirə və icmal mövzuları əsasında /Azərb. Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi, Azərb. Dövlət Dəniz Akademiyası; tərt. R. Çəliloğlu, Ə. M. Süleymanov; red. A. Baxşəliyev; rəyçilər. A. Ç. Muradova, H. A. Alıyev, N. İ. Avramenko.- B.: ADDA, 2010.- 100, [2] s., cədv., xəritələr.

 

  Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar [Mətn]: seminar və təcrübə məşğələləri üçün müntəxəbat: Dərs vəsaiti /tərt. S.S.Əliyarov, F.R.Mahmudov, F.M.Əliyeva, L.L.Həsənova və b.; red. S.S.Əliyarov; rəyçilər. Y.B.Yusifov; red. Q.Ə.Rəhimov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 321,[3] s.

 

Azərbaycan tarixinin parlaq səhifələri [Mətn]:[Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı].- B.: Azərbaycan, 1998.- 64s.

 

 Azərbaycan sosilaist inqilabının qələbəsi uğrunda bolşeviklərin mübarizəsi.- B.: 1960.- 676 s.

 

Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar - 2009 [Mətn] /AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu ; məsul red. M.N.Rəhimova ; red. hey. T.Ə.Bünyadov, İ.A.Babayev.- B.: Xəzər Universiteti, 2010.- 310, [1] s.

 

Azərbaycanın mərd oğulları.- B.: 1959.- 126 s.


Azərbaycanın şanlı oğulları.- I kitab.- B.: 1942.- 99 s.


Azərbaycanın şanlı oğulları.- II kitab.- B.: 1942.- 155 s.


Azərbaycanın şanlı oğulları.- III kitab.- B.: 1945.- 167 s.

 

 Arazoğlu. Müxtəsər Azərbaycan tarixi. /Arazoğlu. Bakı, 2002. 163 s.
 

Babaoğlu Hikmət. Dünya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər [Mətn]: Dərslik.- B.: Çinar-çap, 2010. -568 s.
 

Babayev Adil Məhəmməd oğlu. Elimizin və elmimizin soyqırımı.- I kitab /Adil Babayev; Red.:Ə. Rəcəbli.- B.: Bakı Universiteti, 2003.- 371 s.

 

 Baxşəliyev Vəli Baxşəli oğlu. Azərbaycan arxeologiyası [Mətn]: [ali məktəb tələbələri üçün dərslik] /V.Baxşəliyev; Məsləhətçilər. İ.Ə.Həbibbəyli, İ.M.Hacıyev; AzMEA Naxçıvan bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti I cild.- B.: Elm, 2007.- 238 s.

 

Baxşəliyev Vəli. Sirabda arxeoloji araşdırmalar [Mətn] /V. Baxşəliyev; elmi red. İ. Hacıyev; elmi məsləhətçi. İ. Həbibbəyli; rəyçilər. H. Cəfərov, A. Seyidov.- B.: Oskar, 2010. -160 s.

 

  Bəşir oğlu Əşir. Xatirəyə dönən günlər: Sənədlər və xatirələr /Red.: B. S. Avılov. B., 2005.- 225 səh.

 

Borçalı dünən, bu gün və sabah [Mətn] /[tərt. S. Kərimova]; ön söz. müəl. G. Hacıbəyli.- B.: Adiloğlu, 2009.- 94, [2] s., cədv.

 

 Bozqurd [Mətn] /[Tərtib ed. R.İsmayılov; Red. Q.Zahidov; Rəssam. M.Avşar] Bakı : Azadlıq , 1992.- 48 s.

 Böyük inqilab [Mətn]: keçmişdə və indi.- B.: A. K. F. M. K. təbliğat və təşbiğat, 1925.- 45 s.

 

Bünyadov Ziya Musa oğlu. Azərbaycan Atabəyləri dövləti [Mətn]: 1136-1225-ci illər /Z.Bünyadov; us dilindən tərcümə ed. C.Qəhrəmanov.- B.: Şərq-Qərb, 2007. -312 s.

 

Bünyadov Ziya Musa oğlu. Azərbaycan VII-IX əsrlərdə [Mətn] /Z.Bünyadov; Rus dilindən tərcümə ed. C.Cabbarov, H.Əlizadə.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 424 s.

 

 Cəfərov Hidayət Fərrux oğlu. Azərbaycan e.ə. IV minilliyin axırı - I minilliyin əvvəllərində: Qarabağın Qarqarçay və Tərtərçay hövzələrinin materialları əsasında /Cəfərov Hidayət Fərrux oğlu; Elmi red.: İ.Nərimanov; Rəyçilər: İ.Əliyev, V.Əliyev, H.Kəsəmənli; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. B.: Elm, 2000.- 187 səh. + [101 s. əlavə ill.], cədvəl.

 

Dadaşzadə Məmməd. Azərbaycan xalq bayramları, oyun və əyləncələri [Mətn] /M.Dadaşzadə; Red. A.Mustafayev; AEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- B.: Elm, 1995.- 88 s.

 

  Dövlət Bayrağı Meydanı [Mətn]: B.: [s.n.], 2010.- 75 s

 

Erivanski Mehdi Məmməd oğlu. Qədim Yunanıstan tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /M. Erivanski.-B.: Azərtədrisnəşr, 1963.- 122 s.

 

 Əbədiləşən görüşlər [Mətn] /Məsləhətçi. T. Qaraşov; Kitabın tərtibçisi. A. Ağalarzadə; Buraxılışa məsul. A. Rəhimzadə.- B.: Təknur, 2008.- 120 s.

 

  Əbu Bəkir İbn Xosrov Əl-Ustad. Munisnamə [Mətn] /Əbu Bəkir İbn Xosrov Əl-Ustad; tərcümə ed. və ön söz. H. S. İbrahimov; elmi red. S. İbrahimov; rəyçilər. H. F. Səfərli, M. Nağısoylu, M. R. Sultanov; AME Akademiyası Naxçıvan bölməsinin Əlyazmalar Fondu.-Naxçıvan, 2008. -143 s.
 

Əfəndiyev Oqtay. Azərbaycan Səfəvilər dövləti [Mətn] /O.Əfəndiyev; Rus dilindən tərc. ed. K.Muxtarov; Elmi red. Ə.Əlizadə.- B.: Şərq-Qərb, 2007.-353 s.

 

Əhməd İbn Ə`səm Əl-kufi.  Kitab əl-füyuh: (Fəthlər kitabı) [Mətn]: Azərbaycanın VII-IX əsrlər tarixinə aid çıxarışlar /Əhməd, İbn Ə`səm Əl-kufi; İxtisas red. Nailə Vəlixanlı; Bədii red. T.Məlikov; Red. Elmira Məmmədyarova; Tərcüməçi. Ziya Bünyadov.- B.: Azərnəşr, 1995. -80 s.

 

Əhmədoğlu Fərman. Birinci Dəmirçihasanlı Şindilər [Mətn]: F. Əhmədoğlu; red. N. Tapdıqoğlu.- B. : Zərdabi; 2010. -159 s.

 

Əhmədov Səbuhi Əhməd oğlu. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı [Mətn] /S.Ə.Əhmədov, V.S.Məmmədov; elmi red. və ön sözün müəl. N. Vəlixanlı; maliyyə dəstəyi Azərb. Resp. Dövlət Neft Şirkəti.- B.: [Mega basım], 2010.- 153, [1] s.

 

Ələkbərli Əziz Yusif oğlu. Qərbi Azərbaycanlıların 1988-ci il soyqırımı [Mətn]: Sənədlərin dili ilə /Əziz Ələkbərli; Məsləhətçilər.Ə.Ş.Həsənov, A.İ.Səfərov; Red.B.Budaqov, H.Mirzəyev; Rəyçilər. Q.sadıqov, İ.Məmmədov.- B.: [Nurlan], 2008.- 560 s.

 

 Əliyev Cəlal Əlirza oğlu. Türklər, azərbaycanlılar, ermənilər: Tarixi həqiqətin soyqırımı /C.Əliyev, B.Budaqov; Red: R.Kərimova.-B.: Azərnəşr, 2003 .-72 s.
 

 Əliyev Eynal Hacı oğlu. Azərbaycan SSR-də əsrin siyasi repressiya qurbanları /E.H.Əliyev; Red.: R.Ş.Abbasov. B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2003.- 296 s.

 

Əliyev Əziz. Böyük ömrün anları [Mətn] /[tərt. ed., ön sözün müəl., burax. məs. Hidayət; red. S.Nəzərli; rəssam. A.Hüseynov].- Bakı : Nurlan , 2008.- 168 + 191, [1] s.

 

 Əliyev Fuad.  İrəvan xanlığı [Mətn] /F. Əliyev, U. Həsənov; red. və ön söz. müəl. K. Şükürov.- Şərq-Qərb, 2007. -141 s.

 

 Əliyev Fuad. Naxçıvan xanlığı [Mətn] /F.Əliyev, M.Əliyev; red. və ön sözün müəl. Z.Şahverdiyev B.: Şərq-Qərb, 2007.- 117 s.

 

 Əliyev Hacı Zamiq. Heydər Əliyev [Mətn]: Səhnəarxası görüşlər /H.Z.Əliyev; Red. M.Soltan; Rəyçilər. F.Qasımzadə, T.Əfəndiyev, S.Kərimi; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- B., 2008.- 102 s.

 

 Heydər Əliyev dil haqqında və Heydər Əliyevin dili [Mətn] /Red.: B. Nəbiyev; AEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B.: Elm, 1998.- 196 s.

 

 Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar. İyun, 1993 - may, 1994. Birinci kitab /H.Ə.Əliyev; Buraxılışa məsul: R. Mehdiyev, H.Orucov.- B.: Azərnəşr, 1997.- 606 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar. May, 1994 - dekabr, 1994. İkinci kitab/H.Ə.Əliyev; Buraxılışa məsul: R. Mehdiyev, H.Orucov.- B.: Azərnəşr, 1997.- 601 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar. Dekabr, 1994 - iyun, 1995. Üçüncü kitab /H.Ə.Əliyev; Buraxılışa məsul: R. Mehdiyev, H.Orucov.- B.: Azərnəşr, 1997.- 488 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. İyun, 1995 - noyabr, 1995. Dördüncü kitab /H.Ə.Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.-B.: Azərnəşr, 1998.- 511 s.

 

 Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Noyabr, 1995 - mart, 1996. Beşinci kitab /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 1998.- 499 s.

 

  Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar. Mart, 1996 - noyabr, 1996. Altıncı kitab/H.Ə.Əliyev; Buraxılışa məsul: R. Mehdiyev, H.Orucov.- B.: Azərnəşr, 1997.- 527 s.

 

 Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. İyun, 1996 - noyabr, 1996. Yeddinci kitab /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 1998.- 519 s.

 

 Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, müsahibələr. Noyabr, 1996 -mart, 1997. Səkkizinci kitab /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 1998.- 488 s.

 

 Əliyev Heydər Əlirza oğlu.  Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar Mart, 1997 - may, 1997. Doqquzuncu kitab /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev. B., Azərnəşr, 2000, 466 səh.

 

 Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. May, 1997 - iyul, 1997. Onuncu kitab /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr,2002.- 472 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. İyul, 1997 - avqust, 1997. Onbirinci kitab/H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2003.- 452 s.  

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Avqust, 1997 - oktyabr, 1997. Onikinci kitab/H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2004.- 432 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Oktyabr, 1997 - dekabr, 1997. Onüçüncü kitab/H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2004.- 520 s.

 

 Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar Dekabr, 1997 - fevral, 1998. Ondördüncü kitab/H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2005.- 520 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Mart, 1998 - iyun, 1998. Onbeşinci kitab/H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2005.- 528 s.

 

 Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. İyun, 1998 - iyul, 1998. Onaltıncı kitab/H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2005.- 552 s.

 

 Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. İyul, 1998 - oktyabr, 1998. Onyeddinci kitab/H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2005.- 528 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Oktyabr, 1998 - dekabr, 1998. Onsəkkizinci kitab/H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2006.- 552 s.

 

 Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Yanvar, 1999 - aprel, 1999. Ondoqquzuncu kitab/H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2006.- 528 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Aprel, 1999 - iyul, 1999. İyirminci kitab/H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2007.- 536 s.

 

  Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. İyul, 1999 - sentyabr, 1999. İyirmi birinci kitab/H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2007.- 480 s.

 

  Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Sentyabr, 1999 - noyabr, 1999. İyirmi ikinci kitab/H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2007.- 528 s.

 

  Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Noyabr, 1999-dekabr, 1999. İyirmi üçüncü kitab/H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2008.- 480 s.

 

  Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Dekabr, 1999 - fevral, 2000. İyirmi dördüncü kitab/H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2008.- 504 s.

 

  Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn]. Fevral, 2000 - mart, 2000  İyirmi beşinci kitab/ /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 2008.- 520 s., portr.

 

 Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn]. Mart, 2000 - aprel, 2000.  İyirmi altıncı kitab /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 2008.- 512 s., portr.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn]. Aprel, 2000 - iyun, 2000 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev. İyirmi yeddinci kitab.- B.: Azərnəşr, 2009.- 495, [1] s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn]. İyun, 2000 - iyul, 2000 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev. İyirmi səkkizinci kitab.- B.: Azərnəşr, 2009.- 480 s.
 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn] İyul, 2000 - sentyabr, 2000 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev. İyirmi doqquzuncu kitab.- B.: Azərnəşr, 2009.- 520 s.

Əliyev Heydər Əlirza oğlu.  Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn] Sentyabr, 2000 - noyabr, 2000 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev. Otuzuncu kitab.- B.: Azərnəşr, 2010. -512 s.
 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir [Mətn]: Otuz birinci kitab. Noyabr 2000-yanvar 2001.Çıxışlar. Nitqlər. Bəyanatlar. Müsahibələr.Məktublar. Məruzələr. Müraciətlər. Fərmanlar.-B.: Azərnəşr , 2010. -512 s.

 

 Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: (Çoxcildliyin I-IX cildlərinin köməkçi aparatı)/M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2008.- 339 s.

 

Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir [Mətn]: çoxcildliyin X-XXVIII cildlərinin köməkçi göstəricisi: (qeydlər, şəxsi və coğrafi adlar göstəriciləri) /layihənin rəhbəri. Ə. Qarayev; elmi məsləhətçi. S. Məmmədəliyeva; ixtisas red. və burax. məsul. K. Tahirov; red. G. Səfərələyeva; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası [2].- B.: M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2010.-509 s. 

 

 Heydər Əliyev və mədəniyyət: 3-cilddə: Müraciətlər, çıxışlar, müsahibələr, təbriklər, məlumatlar. 1969-1982, 1993-1996 [Mətn]: I cild /Layihənin rəhbəri və ön sözün müəllifi. Ə.Qarayev; Tərtib edənlər. S.Məmmədəliyeva, T.Əhmədov; Red. L.Məmmədova.- B.: Nurlar, 2008.- 504 s., [16] v. fotoşək.

 Heydər Əliyev və mədəniyyət: 3-cilddə: Müraciətlər, çıxışlar, müsahibələr, təbriklər, məlumatlar. 1997-1998 [Mətn]: II cild /Layihənin rəhbəri və ön sözün müəllifi. Ə.Qarayev; Tərtib edənlər. S.Məmmədəliyeva, T.Əhmədov; Red. L.Məmmədova.- B.: Nurlar, 2008.- 520 s., [8] v. fotoşək.

 Heydər Əliyev və mədəniyyət: 3-cilddə: Müraciətlər, çıxışlar, müsahibələr, təbriklər, məlumatlar. 1999-2003 [Mətn]: III cild /Layihənin rəhbəri və ön sözün müəllifi. Ə.Qarayev; Tərtib edənlər. S.Məmmədəliyeva, T.Əhmədov; Red. L.Məmmədova.- B.: Nurlar, 2008.- 536 s., [8] v. fotoşək.

 

 Heydər Əliyev və Şərq [Mətn]: Altı cilddə /İdeyanın və ön sözün müəllifi: V.Quliyev; Müəllif-tərt. Q.Allahverdiyev, V.Sultanzadə; Red. M. Qurbanlı Birinci kitab.- B.: Tural-Ə NPM, 2002.- 384 s.

 

  Heydər Əliyev və Şərq: Altı cilddə İran İslam Respublikası [Mətn]: İkinci kitab /İdeyanın və ön sözün müəllifi: V.Quliyev; Müəllif-tərt. Q.Allahverdiyev, V.Sultanzadə; Red. M.Qurbanlı.- B.: Ozan, 2002.- 452 s. 

 

 

 Əliyev Həmzə Hüseyn oğlu. Azərbaycan Respublikasının Müstəqil Dövlətlər Birliyi ilə münasibətləri. /H. H. Əliyev; Baş red.: İ. Zeynalov.-Bakı: RENESSANS, 2005.- 164 s.

 

 Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət 2003-2008 [Mətn]: İki cilddə(I cild). Qəbullar,nitqlər, cıxışlar, görüş və mərasimlər, səfərlər, müşahidələr /Azərb.Resp.Məd. və Turizm Naz.; lay.rəh.və baş məsl.Ə.Qarayev; burax.məsul. T.Mehdiyev, S.Məmmədəliyeva, Ə.Vəliyev; tərt.ed..L.Məmmədova, M.Əhmədov; elmi məsləhətçilər.T.Əhmədov, Ə.Eyvazov I cild.- B., "İDEAL-PRİNT", 2008.- 506 s.

 

 Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət 2003-2008 [Mətn]: İki cilddə(II cild). Qəbullar,nitqlər, cıxışlar, görüş və mərasimlər, səfərlər, müşahidələr /Azərb.Resp.Məd. və Turizm Naz.; lay.rəh.və baş məsl.Ə.Qarayev; burax.məsul. T.Mehdiyev, S.Məmmədəliyeva, Ə.Vəliyev; tərt.ed..L.Məmmədova, M.Əhmədov; elmi məsləhətçilər.T.Əhmədov, Ə.Eyvazov I cild.- B., "İDEAL-PRİNT", 2008.- 568 s.

 

Əmrahov Mais İ. Qarabağ xanlığı [Mətn]: dərs vəsaiti /M.İ.Əmrahov, Ə.Çingizoğlu, H.İ.Həsənov; [elmi red. E.Məhərrəmov; red. N.Əsədov; rəyçilər. S.Məmmədov, C.Mustafayev]; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki Filialı.-B.: Mütərcim, 2008.-208 s.

 

Əmrahov Mais İ. İkinci dünya müharibəsinin yekunları və dərsləri 1939-1945 [Mətn]: Əmrahov  Mais.-B.: Mütərcim, 2010. -552 s.

 

Əmrahov Mais İ. Qarabağ xanlığı [Mətn]: dərs vəsaiti /M.İ.Əmrahov, Ə.Çingizoğlu, H.İ.Həsənov; [elmi red. E.Məhərrəmov; red. N.Əsədov; rəyçilər. S.Məmmədov, C.Mustafayev]; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki Filialı.-B.: Mütərcim, 2008.-208 s.

 

Ənbiya oğlu Əbdülhüseyn. XX əsrin 100 görkəmli azərbaycanlısı [Mətn] /Ə. Ənbiya oğlu; Tərcüməçi: H. M. Fərzullayev; Red.: H. A. Mansurzadə Sumqayıt, 2002.- 296 s.
 

Əsədov Nazir Nəbi oğlu. Azərbaycanın Asiya və Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələri [Mətn]: Qədim dövrdən XIX əsrə qədər: Dərs vəsaiti /N.N. Əsədov; Elmi red. S.A. Məmmədov; Rəyçilər. E. Hacıyev, E. Məmmədova.- B.: 2006.-152 s.
 

Əsgərov Vüqar İsa oğlu. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları /V. Əsgərov; Red.: K. İsmayılov Bakı : Respublika Xatirə Kitabı, 2005.- 251 s.

 

  Əsrin müqaviləsi: 1994-1999.- Bakı, 1999.- [17] s.

 

 Əsrin müqaviləsi 10 il.- B.: ARDNŞ, 2004.- 36 s.

 

Əzizov Eldar Əziz oğlu. Difai [Mətn]: XX əsrin əvvəllərində erməni-azərbaycanlı münaqişəsinin ilkin tarixi şərtləri və səbəbləri /E. Əzizov.-B.:2009.- 359, [1] s.

 

Əzizov Tofiq Hüseyn oğlu. Azərbaycanın etnik tarixindən [Mətn]: /Tofiq Əzizov; Red.: Q. Bəxtəvər.- B.: [Səda], 1997.-48 s.
 

  Faxralı Rəşid. Ömrün üfüqləri [Mətn] /Rəşid Faxralı.-B.: Azərbaycan, 1996.- 128 s.

 

  Firəngistan: tarixi, ictimai, siyasi, iqtisadi üsuli-idarəsi, maliyyə və qüvveyi-əsgəriyyəsi. Böyük Avropa müharibəsi [Mətn]: [iki hissədə] /Ruscadan iqtibas edən. F. Ağayev.-II hissə .-B.: Nəşriyyati-bəradəran Orucov , 1915 (1333 h.). - 19 s.

 

 Fransəvi Monla Abbas. Firəngistan məktubları [Mətn] /M. A. Fransəvi Bağçasaray: [s.n.], 1891.- 126 s.

 

 Göyalp Ziya. Türkçülüyün əsasları [Mətn] /Ziya Göyalp; Azərbaycan türkcəsinə çevirən, ön söz, izah və şərhlərin müəllifi. E.Mustafaoğlu; Hazırlayan. İ.Allahverdiyev.- B.: Maarif, 1991.- 175 s.

 

 Göyüşov Altay Rəşid oğlu. 1917-1920-ci illərdə Şimali Qafqaz dağlılarının azadlıq uğrunda mübarizəsi /Altay Göyüşov; Elmi red.: Ə. Muxtarova; Bakı Dövlət Universiteti Tarix Fakültəsi, Türk və Qafqaz xalqları tarixi kafedrası.-B., 2000.- 352 s.

 

 Görüryılmaz Mustafa. Türk Qafqaz İslam Ordusu və ermənilər (1918) [Mətn] /Dr. Mustafa Görüryılmaz; red. A.Ağaoğlu.- B.: Qismət, 2008. - 407 s.

 

 Gülmalıyev Mətləb Məhərrəm oğlu. XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın aqrar tarixi [Mətn]: (tarixşünaslıq problemi) /M.M.Gülmalıyev; Red. M.İsmayılov.- B.: Bakı Universiteti, 1991. -134 s.

 

Hacıyev Qasım Əhəd oğlu. Bərdə şəhəri [Mətn] : coğrafi, siyasi və mədəni tarixi /Q. Hacıyev; elmi red. Y. M. Mahmudov; rəyçi. İ. A. Babayev, T. M. Məmmədov, V. Z. Piriyev, T. T. Mustafazadə, S. Ş. Nuriyev; AMEA, A. A. Bakıxanov adına Tarix İstitutu.- B.: UniPrint, 2008.- 234, [2] s., [10] s. şək., portr., xəritə.

 

Hacıyeva Asya Hüseyn qızı. Beynəlxalq münasibətlər tarixi. 1871-1919-cu illər [Mətn]: dərslik /A. Hacıyeva; elmi red. K. N. Rəhimov; rəy verən. İ. Musayev və b.-B.: Nurlan, 2008. 662, [2] s.

 

Həbibov Əvəz  Məhəmməd oğlu.  Cənubi Azərbaycanda azadlıq hərəkatı [Mətn]: 1914-1918-ci illər /Əvəz Həbibov; Rəyçi: T.Ə.İbrahimov.- B.: Azərnəşr, 1988.- 118 s.          

 

 Həbibzadə lcan Ibrahim ğlu. Salam, Çin.- B.: Azərnəşr, 2007.- 180s.

 

Həsənli Cəmil Poladxan oğlu. Güney Azərbaycan: Tehran-Bakı-Moskva arasında (1939-1945) [Mətn] /C.Həsənli; Elmi red.: Ş.Tağıyeva.- B.: Diplomat, 1998.- 324 s.

 

Həsənli Cəmil Poladxan oğlu. Güney Azərbaycanda Sovet-Amerika-İngiltərə qarşıdurması: 1941-1946 /Həsənli Cəmil; Elmi red. və rəyçilər: Ş. Tağıyeva, S. Onullahi, S. Əliyarlı.- B.: Azərbaycan, 2001.- 576 s.
 

Həsənli Cəmil Poladxan oğlu. SSRİ-Türkiyə: soyuq müharibənin sınaq meydanı [Mətn] /Cəmil Həsənli; Elmi red.: Süleyman Əliyarlı.- B.: Adiloğlu, 2005.- 544 s.

 

Həsənoğlu Aygün Səhrab qızı. Erməni sindromu [Mətn] /Aygün Həsənoğlu; Elmi red. və ön sözün müəl. R.Mustafayev.- B.: Elm, 2007.- 440 s.

 

Həsənov Əli. Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti [Mətn]: dərslik /Ə. M. Həsənov; elmi red. S. Qəndilov, Ə. Mehdiyev; məsləhətçi N. Məmmədov, X.Xələfov; Azərb. Respub. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad..- B.: Azərbaycan, 2005. -752 s.

 

  Həsənov Hafiz Şamil oğlu. Borçalı həqiqətləri [Mətn]: 1989-1993 /H. Ş. Həsənov; [red. və ön söz. H. Allahverdiyev].- B.: Nurlan, 2006.- 199, [1] s.

 

Həvilov Həvil Abdulla oğlu. Dünya xalqlarının etnoqrafiyası [Mətn] /H.A. Həvilov; Elmi red: Y. Mahmudlu.- B.: Altay, 1999.- 506 s.

 

Humanizm və xeyirxahlıq missiyası [Mətn] /İdeyanın və ön sözün müəl. Ə.Eyvazov; Elmi red. S.Eyvazova; Tərtibçi. S.Hüseynov.- B.: Nurlan, 2007.- 174 s.

 

Hüseynov Heydər. Azərbaycanda XIX əsr ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən [Mətn] /H. Hüseynov; elmi red. Y. Rüstəmov; rus dilindən tərc. ed. A. Hacıyeva, Ş. Məmmədova, E. Zamanova və b..- B.: Şərq-Qərb, 2007.-400 s.
 

Hüseynov Sabir Qasım oğlu. Ömür də bir karvandı [Mətn] /Sabir Hüseynov; Red.: Telman Mehdixanlı; Rəssam: Bulud Qasımov.- B.: 1998.- 144 s.

 

Hüseynov Yunus Rza oğlu. Xatirələrim düşüncələrim [Mətn]: Tarixi şəxsiyyətlər haqqında /Y. Hüseynov; red. V. Quliyev; rəyçilər. R. hüseynov, S. babayeva, R. Əşrəfova, N. Əşrəfova.- B.: Avropa, 2010.- 203 s. 
 

Hüseynov Yunis. Qarabağnamələr Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi [Mətn].- B.: Elm, 2007.- 216 s.

 

Hüseynova İradə. Dövlətçilik naminə [Mətn] /İ.Hüseynova; Elmi red. və ön söz: Ə. Əhmədov.- B.: Bakı Universiteti, 2001.- 285 s.

 

 Xanməmmədova Şövkət. 20-dən 20-yə [Mətn]: [povest] 20 Yanvar şəhidlərinin əziz xatirəsinə həsr olunur /Ş. Xanməmmədova; red. T. Pənahqızı.- B.: [MBM MMC], 2010.- 95, [1] s.

 

 Xələfov Abuzər Alı oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi [Mətn]: Elmi məsləhətçi: S.Y.Məmmədəliyeva; Elmi red.: T.X.Musayeva; Red.: K.İ.Aslan, L.A.Məmmədova.- B.: Azərnəşr, 2006.- 312 s.

 

  Xəlili Xəliyəddin. Azərbaycan xalqını dünyaya yenidən millət kimi təqdim edən 20 yanvar. - B., 2003.- 134 s.

 

  Xəlili Xəliyəddin. Qarabağ: Etnomənəvi inkişaf tarixi - B.: Günəş, 2006.- 79 s.

 

  Xəlilqızı Əsli. Güllələnmiş uşaqlıq [Mətn] /Ə. Xəlilqızı; Red.: M. Nazimoğlu; Tərcüməçilər: A. Qorina, N. Məmmədov, Dizayner: T. Gəncəliyev.- B.: Çaşıoğlu, 2007.- 295s.

 

Xəlilov Xaliyəddin. Dəskiralı oğlu. Qarabağın elat dünyası [Mətn] /X.D.Xəlilov; rəyçi. M.İsmayılov.-B.: Azərnəşr, 1992.- 119 s.
 

  Xınalı Zəminə. Hərbi məktəblərin banisi [Mətn] /Z. Xınalı; Ön söz. F.Qoca; Red. T. Abbaslı; Rəyçilər. N. Cəfərov, N. Həsənzadə.- B.: Adiloğlu, 2006.- 264 s.

 

  XX Yüzillik-Soyqırım, Mif və Həqiqətlər= XX Century-Genocide, Myth and Realities = -, /Red.:M. Mürşüdlü.-B.: Adiloğlu, 2002.
 

 İbrahimov Fərhad Əlibaba oğlu.  Bakıda metalişləmə tarixi [Mətn]: (IX-XIII əsrlər): [Monoqrafiya] /F.Ə.İbrahimov; Red. Q.M.Əhmədov, F.L.Osmanov; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnsitutu.- B.: Elm, 1995.- 66 s.
 

 İbrahimov İrşad Xanhüseyn oğlu. Vətəndaş və tarix [Mətn]: tarixin olaylarında /İ. İbrahimov; red. N. Mikayılov.- B.: Qanun, 2009.- 720 s., şək., portr., xəritələr (Səh.: 1-321,  Səh.: 322-586,   Səh.: 587-721)

 

 İbrahimov Kamal Məhəmməd oğlu. Qədim dünya tarixi [Mətn]: (dərs vəsaiti) /K.M. İbrahimov.-Gəncə, 1992. -712 s.

 

  İran İslam inqilabının nəzəri əsasları barədə məqalələr toplusu [Mətn]: İran İslam inqilabının 29-cu ildönümü münasibətilə.- B.: 2008- 103 s.

 

 İsfahanlı Hacı. Babanın saniheyi həyatı [Mətn] /Farscadan mütərcimi: Ə. Müznib.- 1 cild.- B.: [s. n.], 1913 (1331 h. ).- 161 s.
 

Kalankatuklu Moisey. Albaniya tarixi [Mətn]; Alban salnaməsi /M. Kalankatuklu, M. Qoş; Tərcümə edən, müqəddimə, qeyd və şərhlərin müəllifi: Z. Bünyadov; Red.: M. İsmayılov.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 296 s.

 

Kənan Aslan. XX əsrdə repressiyaya məruz qalanlar [Mətn] /A. Kənan ; red. və ön sözün müəl. N. Şəmsizadə ; rəssam. O. Sadıqzadə.- B.: Azərnəşr,  2011.- 299 s.

 

Kərimova Sevil Mirağa qızı. Çarizmin Azərbaycanın işğalında və müstəmləkəçilik siyasətində erməni siyasətbazlarının rolu [Mətn] /Sevil Kərimova; Elmi red. M. Ə. İsmayılov.- B.: Azərnəşr, 1995.- 192 s.
 

Kürdəxanı [Mətn].- B.: Qarabağ, 2009.- 480 s., şək.

 

 Qabıssanlı Şakir. Bəşəriyyət başlanğıcını haradan götürmüşdür? [Mətn]: [tarixi publisistika] /Ş. Qabıssanlı; ön söz. M. Rəcəb.- B.: Müəllim, 2009. -370, [2] s.

 

Qafarlı Ramazan Oruc oğlu. Mif və nağıl [Mətn]: epik ənənədə janrlararası əlaqə: [dərs vəsaiti] /R.Qafarlı; elmi red. A.Nəbiyev; rəyçilər. P. Əfəndiyev, A. Hacıyev, M. Həkimov və b.; N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: [N.Tusi adına ADPU], 1999. -448 s.
 

Qafqaz: tarix, müasirlik və geosiyasi perspektivlər" beynəlxaq elmi konfransın tezisləri [Mətn] /Red. M.D.Mərdanov, E.M.İsmayılov, H.K.Hüseynova; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, M.Ə.Rəsulzadə ad. Dakı Dövlət Universiteti; Qafqaz İnkişaf Bankı.-B.: Elm, 1998.- 254 s.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah"  1-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransının tezislər toplusu /Redaksiya heyyəti: Ə.Abbasov və b.- B.: Şuşa, 2002.- 192 s.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah"  2-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransının tezislər toplusu /Redaksiya heyyəti: Ə.Abbasov və b.- B.: 2003.- 292 s.

 

  Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 3-cü Ümumrespublika elmi-əməli konfransının materialları /Red. heyəti: Ə.Abbasov və b..- B.: 2004.- 296 s.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 4-cü Ümumrespublika elmi-əməli konfransının materialları /Redaksiya heyyəti: Ə.Abbasov və b.- B.:  2005.- 234 s.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 5-ci elmi-əməli konfransının materialları /Elmi red.: Q. Ə. Qarannı, N. Səməndər.- B.: 2006.- 252 s.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 6-cı elmi-əməli konfransın materialları/ Red. heyəti: Ə.Abbasov, Q.Hacıyev, K.Şükürov və b.- B.: Qanun, 2007.- 352 s.

 

Qarabağnamələr. Birinci kitab [Mətn] /Tərtib edəni: A. Fərzəliyev; Elmi red.: N. Axundov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 216 s.

 

Qarabağnamələr. İkinci kitab [Mətn] /Tərtib edən: N. Axundov; Elmi red.: A. Fərzəliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 288 s.

 

Qarabağnamələr. Üçüncü kitab [Mətn] /Tərtib edəni: N. Axundov; Elmi red.: A. Fərzəliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 248 s.

 

 Qarayev Elçin. Azərbaycan XVIII əsr rus və Qərbi Avropa səyyahlarının təsvirində /E.Qarayev; Elmi red.: T.Mustafazadə, G.Məmmədova; AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu.- B.: ADPU, 2005.- 160 s.

 

 Qarayev Elçin. F. İ. Soymonovun "Xəzər dənizinin və orada həyata keçirilən Rusiya işğallarının, imperator böyük Pyotrun tarixinin bir hissəsi kimi təsviri" adlı səyahətnaməsi Azərbaycan tarixinin mənbəyi kimi [Mətn] /E.Qarayev; Elmi red.: T.Mustafazadə; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası; A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- B.: ADPU, 2006.- 141 s.  

 

Qarayev Elçin Teymur oğlu. İrəvan xanlığı (1747-1828) [Mətn] /E. Qarayev; elmi red. Y. Mahmudov; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B.: Avropa, 2010.- 342s.

 

Qasimsqi Ay. M. Daş dövrü [Mətn]: daş dövründə yaşayan insanların müxtəsər surət həyatı, 4-cü hekayə /M.Ay.Qasimisqi; tərcümə. M.H.Möhsünzadə.- B.: Azərnəşr, 1925.- 18 s.

 

 Qasımov Axund Hüseyn. Tarixi-Əbu Əli Sina [Mətn]: Kütübü-mütəfərriqədən əxz edilib məşhur üləmadan Əbu Əli Sinanın tarixinə dair ixtisarən bir kitabçadır. /A. H. Qasımov.- B.: Nəşriyyati-bəradəran Orucov, 1914.- 42 s.
 

Qasımov Cəlal. Repressiyadan deportasiyaya doğru [Mətn] /C. Qasımov; Baş məsləhətçi: N.Abbasov; Elmi red. və ön sözün müəllifi: Y. Qarayev; Rəyçilər: K. Əliyev, Ş. Vəliyev; Naşiri: T. Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 1998.- 292s.

 

Qasımov Cəlal. Yaddaşın bərpası [Mətn] /C.Qasımov; Elmi red.: Y.Qarayev; Rəyçilər: B.Vahabzadə, K.Əliyev.- B.: Mütərcim, 1999.- 256 s.

 

Qasımov M., Abdullayev M.  Beynəlxalq munasibətlər tarixi. (XX əsr. II hissə. 1946-1999-cu illər) Dərslik.- B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1999. - 450 s.

 

  Qasımov Musa Cəfər oğlu. Xarici dövlətlər və Azərbaycan [Mətn]: Aprel işğalından SSRİ yaradılana qədərki dövrdə diplomatik-siyasi münasibətlər: [Dərs vəsaiti] /Musa Qasımov; Elmi red.: S.Əliyarlı, R.Orucov; Rəyçilər: E.İsmayılov, Q.Bayramov və b.- B.: Qanun, 1998.- 360 s.

 

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi [Mətn]: 2 hissədə 1918-1945-ci illər: Ali məktəblər üçün dərslik /Musa Qasımlı; elmi red. və rəyçilər. M.Fətəliyev, F. Yusifzadə.-B.: Adiloğlu, 2007. -380 s.

 

Qerman faşistlərinin vəhşilikləri[Mətn] /tərc. ed. İ. Əliyev; red. Ə. Musayev.- B.: Azərnəşr, 1942. - 79, [1] s.

 

Qəniyev Seyfəddin Həmzə oğlu. Qobustan [Mətn] /Seyfəddin Qəniyev; Elmi red.: N. Mehdiyeva, N. Məmmədli; AMEA Folklor İnstitutu.-I kitab.- B.: Nurlan, 2005. -720 s.
 

Quliyeva Nərgiz Məlik qızı. Etnoqrafiya və etnologiya [Mətn]: dərs vəsaiti /N. Quliyeva; elmi red. A. Məmmədov; rəyçilər. V. Əliyev, M. Allahmanlı; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- B.: [s.n.], 2009.- 157, [1] s., cədv.

 

  Quluzadə Musa. Azərbaycan SSR-də dövlət və din münasibətləri [Mətn]: 1920-1991-ci illər /M. Quluzadə; Red.: C. G. Həsənli.-B.: 2006.- 315 s.

  Qumilyov Lev Etnogenez və yerin biosferi /Rus dilindən tərcümənin, ön sözün və qeydlərin müəllifləri: K.V.Nərimanoğlu, Ə.Ağakişiyev; Red.: N.Məmmədli.- B.: "Nurlan", 2005.- 550[1] s.

 

Qurbanov Ramin. Türk xalqlarının tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /R.Qurbanov; elmi red. B.M. Abdullayev; rəyçi O.B.Sultanov, S.A.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti I Hissə.- B.: İqtisad Universiteti, 2010.- 160, [1] s.

 

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Qarabağ: real tarix, faktlar, sənədlər [Mətn] /Y.Mahmudov, K.Şükürov; [baş məsləhətçi. E. Mahmudov; naşir. B. Axundov; rus dilinə tərc. ed. S. Zeynalova, İ. Niftəliyev]; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Tarix İnstitutu. -Bakı: Təhsil , 2007.


Mahmudzadə Maqsud. Şeyx Şamil və onun varisləri [Mətn]: [Sənədli-publisistik qeydlər] /M.Mahmudzadə; Naşir: Buzovnalı Rəhimağa İmaməliyev; Elmi red.: H.Hacıyev.- B.: Boz oğuz, 1998.- 176 s.
 

Mehdiyev Ramiz. Vətəndaş cəmiyyətinə yol açan ideyalar [Mətn]: [Heydər Əliyev haqqında] /R. Mehdiyev; ön sözün müəl. R. Aslanova; red. Z. Səmədzadə; burax. məs. və tərt. B. Sadıqov.- B.: Azərbaycan, 2006.- 584 s., portr., fotoşək.

 

  Mehrəliyev Eybalı Qara oğlu. Şirvanilər II kitab /Eybəli Mehrəliyev; Red.: Azadə Rüstəmova.- B.: Azərnəşr, 2003.- 66 s.

 

Mədəniyyətimizin və mədəni incilərimizin hamisi [Mətn]: Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, MM-sin deputatı, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın mədəniyyət sahəsində fəaliyyəti. Dövri mətbuat materialları əsasında tərtib edilmişdir (1995-2007) /Tərtibçi və elmi red. S. Məmmədəliyeva; Layihənin müəllifi: L. Kazımova; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; AMŞ - Beynəlxalq Musiqi Şurası; Azərbaycan Milli Komitəsi.- B.: Nurlar, 2007.- 424 s.

 

Məhərrəmov Ziyəddin Həmid oğlu. İrəvanda məktəbdarlıq və maarifçilik [Mətn]: 1800-1920-ci illərdə ədəbi-mədəni mühit /Z. Məhərrəmov; elmi red. Q. Namazov, İ. Məmmədov, Ə. Ələkbərli; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B.: Nurlan, 2010. -319 s.

 

Məmmədov Altay Yusif oğlu. Kəngərlər [Mətn]: Ən qədim türk dövlətləri silsiləsindən /A. Məmmədov; Elmi red.: Q.Qeybullayev; Red.: S.Cabbarova; Rəssam: S.Şatikov.- B.: Azərnəşr, 1996. -131 s.

 

Məmmədov Arif. Goranboy orta əsrlərdə [Mətn] /A.Məmmədov, A.Məhərrəmov; Red. R.M.Vahidov; Rəy verən H. Həvilov; AEA Tarix İnstitutu Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- B.: Elm, 1992.- 150 s.

 

Məmmədov Arif Məhəmməd oğlu. Nizami əsrinin gülüstan qalası [Mətn] /A.M.Məmmədov; red. A.B.Nuriyev; rəssam. R.Ə.Cəfərova; rəy verənlər. A.Nuriyev, R.Əhmədov, K.Məmmədzadə; AzSSR EA Tarix İnstitutu. Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- B.: Elm, 1989.- 40, [1] s.

 

Məmmədov Eldəniz. Türk dünyasının görkəmli şəxsiyyətləri [Mətn]:- B.: Mütərcim, 2010. -148 s.

 

Rzayev Ağababa Səməd oğlu. Üç brliyant [Mətn] : sənədli hekayələr və oçerklər /rəy verən. X. Əlimirzəyev; [red. R.Bəydəmirli].- B.: Azərnəşr, 1986.- 190, [2] s.

 

Xəqani Məmmədov [Mətn]: Biblioqrafiya.-B.: M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2010.- 132 s.
 

Məmmədov İsaq Mustafa oğlu. Siyasi tarix XX əsr [Mətn] /İsaq Məmmədov, Çingiz Məmmədov; Red. İ. F. Əliyev.- B.: Adiloğlu, 2004. -358 s.

 

Məmmədov Məhərrəm. III Respublika: milli inkişaf modeli və strategiyası [Mətn] /M.Məmmədov; Baş məsləhətçi. Z.Məmmədov; Elmi məsləhətçilər. A.Mirzəzadə, L.Məmmədova, M.Həsənova; Elmi red. S.Qəndilov, N.Məmmədov; Red. V.Hümbətov; Buraxılışa məsul. G.Hacıyeva.- B.: Nurlan, 2008.- 200 s.,fotoşək., portr.

 

Məmmədov Nazim Rəhbər oğlu. Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti iyun 1941 - dekabr 1950 - ci illərdə /Nazim Məmmədov; AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; Elmi red.: Q.Ə.Hacıyev.- B: [Elm], 2006.- 182 s.

 

Məmmədov Sadir Surxay oğlu. Xocalı soyqırımı [Mətn]: S. Məmmədov; red. E. Ə. Şükürlü; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BSU; Azərbaycanşünaslıq Tədris-Mədəniyyət Mərkəzi.-B.: Kitab aləmi; 2010.- 16 s.

 

Məmmədov Sadir Surxay oğlu. Ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırım [Mətn] S. Məmmədov; red. E. Ə. Şükürlü; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BSU; Azərbaycanşünaslıq Tədris-Mədəniyyət Mərkəzi.- B.:Kitab aləmi; 2010. -15 s.
 

Məmmədov Zakir Cabbar oğlu. Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi [Mətn] /Z. Məmmədov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.

 

Məmmədova Həvva. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti dövründə Yuxarı Qarabağda siyasi vəziyyət. Erməni terrorizminin güclənməsi (1918-1920).- B.: Nağıl Evi, 2006.- 150 s.

 

Məmmədova Həvva. Xocalı: Şəhidlər, Şahidlər.- B.: Yeni nəşrlər evi, 2003.- 197 s

 

  Məmmədzadə Mirzəbala. Azərbaycan milli hərəkatı 27 aprel işğalı və "Müsavat" diplomatik mübarizəsi [Mətn] /Mirzə Bala Məmmədzadə.- B.: 1994.- 20 s.

 

Məqalə [Mətn]: Səyyah şəxsin məqaləsinin tərcüməsidir ki, Bab qəziyyəsinin təfsilində yazılmlşdır. /mütərcimi. Məhəmməd İsmayıl Təbrizi mütəxəllis bə Müşkat; naşiri. İbrahim Bağban Üskui.- B.: [s. n.], 1914 (1332 h.).-113 s. 

 

Mirbağırov Mir Abbas. Osmanlı hökumətinin qüdrətli günləri [Mətn]: /M. Mirbağırov. I kitab.-B.: Nəşriyyati-bəradəran Orucov.- 1913.- 216 s.
 

Mirbağırov Mir Abbas. Tarix səhifələri [Mətn]: 1. İslam sikkələri tarixi; 2.Misir ölkəsi və tarixi /M. A. Mirbağırov; naşiri. M. A. Mirhüseynzadə.- I cild.- B.: [s. n.], 1913 (1331 h.)- 78[1] s.
 

Mircəfərzadə Axund Mirməhəmmədkərim. Səlib müharibəs i[Mətn] /M. Mircəfərzadə.-I cild.-B.: 1913 (1331 h. )- 462 s.
 

Mollazadə Hacı Şeyx Həsən Gəncəvi. Tarixi-ənbiyayi-üzam əleyhiməssəlam [Mətn]: Çox məlumata şamil, asan və sadə dildə yazılmış bir gözəl tarixdir. Böyük və kiçik və ətfali-məkatib küllən asan vəchlə istifadə edə bilərlər. /Hacı Şeyx Həsən Mollazadə Gəncəvi.- Gəncə: [s.n.], 1913 (1331 h.).- 60 s.
 

  Moloq İ. Ay. Paris komunası dövründə xalq maarifi 1871 il [Mətn] /İ.Ay.Moloq; tərcümə. X.İbrahimi; Ali siyasi maarif idarəsi.- B.: Ali siyasi maarif idarəsi, 1925.- 43 s.

 

Mövludi-şərif [Mətn]  Şamaxı: (s.n.), 1884 (1304 h.).-  72 s. 

 

Muxtarova Təranə Sərdar qızı. Şuşa harayı [Mətn] /Təranə Muxtarova; Red.: T.Cahangirov; Rəssamı: B.Qasımov.- B.: Azərnəşr, 1996.- 204 s.

 

Mustafayev Vidadi. Cənubi Azərbaycan milli şüur [Mətn]: XX əsrin I yarısı /V. Mustafayev; Elmi red.: Ş. Tağıyeva --B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 1998.- 160 s.

 

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. ABS və Boyuk Britaniyanın ən yeni tarixi: 1918-2007-ci illər [Mətn]: [dərs vəsaiti] /S. M. Mustafayeva; rəycilər. V. Əliyev, Ə. Əhmədov .- B.: [ADPU], 2009. - 349 s.
 

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Avropa və Amerika ölkələrinin ən yeni tarixi [Mətn]: I hissə 1918-1945-ci illər.-B.: ADPU, 2010.- 390 s.
 

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Avropa və Amerika ölkələrinin ən yeni tarixi [Mətn] 1918-1945-ci illər: ali məktəblər üçün dərslik /S. M. Mustafayeva; rəyçilər. M. S. Həsənov, Ş. C. Nuruzadə, M. Fətəliyev; ARTN, Azərb. Döv. Pedaqoji Un-ti.- I hissə.- B.: ADPU, 2007. -364 s.

 

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Avropa və Amerika ölkələrinin ən yeni tarixi üzrə testlər [Mətn] /S. M. Mustafayeva (tərt. ed.), Ş. M. Qurbanova (tərt. ed.) I-II-ci hissə.- B.: [s. n.], 2011.- 390, [2] s.

 

Mustafayeva Səmayə. Birinci dünya müharibəsi dövründə beynəlxalq münasibətlər [Mətn]: dərs vəsaiti /S.Mustafayeva, Z. Cavadova; elmi red. M. Əmrahov; rəyçilər. M. Həsənov və b.; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Ped.Un-ti.- B.: ADPU, 2010.- 215 s.

 

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Müasir tarix üzrə testlər [Mətn] 1945-2007-ci illər ABŞ /S. Mustafayeva, Ş.Qurbanova; red. Ş.Nuruzadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- II hissə.- B.: 2009.- 177 s.

 

Mustafazadə Tofiq. Quba xanlığı. /Tofiq Mustafazadə; Elmi red.: V.Z. Piriyev; Sponsor: M. Məmmədov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- B.: Elm, 2005.- 480 s., cədvəl, xəritə.

 

Mustafazadə Tofiq. XVIII yüzillik XIX yüzilliyin əvvəllərində Osmanlı-Azərbaycan münasibətləri: monoqrafiya. B.: Elm; 2002.- 372 s.

 

Nağıyeva Dilarə. Xalq üçün ömrünü şam kimi əridən... [Mətn]: (Ağa Musa Nağıyev haqqında xatirələr və faktlar) /D. Nağıyeva.- B.: 2007.- 248 s.

 

Nazarbayev Nursultan Abışeviç. Böhranlı onillik [Mətn] /N. Nazarbayev; tərc. ed. İ. Umudlu.-B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2004.- 214 s.

 

Nəbibəyli Ziyadxan. Laçın 85 [Mətn] /Z. Nəbibəyli; red. Ş. Alışov, İ. Cəlilbəyli.- B.: Araz, 2009.-149 s.
 

Nəbibəyli Ziyadxan. Türkəm, Tanrıçıyam və ya dön geriyə bax [Mətn] /Z. Nəbibəyli; red. F. Fəcri, İ. Cəlilbəyli.- B.: Araz, 2009.- 135, [1] s.

 

Nəbibəyli Ziyadxan. Zəngəzurun altun tacı Laçın [Mətn] /Z. Nəbibəyli; red. Ş. Arif; rəyçi və elmi məsləhətçi. Ş. Tağıyeva; elmi red. F. Süleymanov.- B.: UniPrint , 2009.- 270, [2] s., 1 portr.

 

Nəbibəyli Ziyadxan İsrafil oğlu. Zəngəzurun qısa tarixi və coğrafiyası /Z.Həbibəyli (red.), M.Zəngilanlı.-B.: Qanun, 2000.-72 s.

 

  Nəbiyev Azad Mövlud oğlu. İlin əziz günləri /Azad Nəbiyev; Elmi red.: S.Əliyeva.- B.: Maarif, 1999.- 104 s.


Nəbiyeva Mehrəngiz. Qarabağ döyüşləri xatırlanır, yaxud Fikrət terrorun qarşısını necə aldı? [Mətn] /Mehrəngiz Əbülfət qızı Nəbiyeva, Çingiz Həbib oğlu Nəbiyev; Red. Y. Əliyev, Ə. Ağabəyova, İ. Hacızadə.- B.: Nafta-Press, 2006.- 149 s.

 

Nəcəfli Güntəkin Cəmil qızı. Azərbaycan xanlıqlarının osmanlı dövlət ilə siyasi əlaqələri (XVIII əsrin II yarsı) [Mətn]: monoqrafiya /G.Nəcəfli; elmi red. T.Mustafazadə, G.Məmmədova; AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- B.: Nurlan, 2002.- 131,[1] s.

 

Nəfisi Səid. Azərbaycan qəhrəmanı Babək Xürrəmdin [Mətn]: /S.Nəfisi; Tərc.Ə.Azəri; Xüsusi red. Q.Budaqi B.: Örnək, 1990. -128 s.

 

Nərimanov Nəriman Nəcəf oğlu. Hacı Zeynalabdın Tağıyevin 50 illik məişəti və cəmaətə xidmətləri [Mətn] /N.Nərimanov.- B.: [s.n.], 1900.- 33 s.
 

 Nəzirli Şəmistan. Arxivlərin sirri açılır. /Red.: R. Faxralı.- B.: Elm, 1999.- 414 s.

 

 Nəzirli Şəmistan. Azərbaycan generalları.- B.: Gənclik, 1991.- 208 s. 

 

 Nəzirli Şəmistan. Əliağa Şixlinski ömrü: Anadan olmasının 140 illiyinə. /Kərim Vəliyevin red. ilə.- B.: 2005.- 248 s.

 

 Nəzirli Şəmistan. General Yadigarov qardaşları. /Red: Anar İsabəyli.- B.: Şirvannəşr, 2004.- 36 s.

 

 Nəzirli Şəmistan. Güllələnmiş Azərbaycan generalları [Mətn]: Hekayələr, portretlər, oçerklər, məqalələr /Ş. Nəzirli; Elmi məsləhətçi: K. Vəliyev; Red.: M. Süleymanov, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri.- B/: Kooperasiya, 2006.- 624 s.

 

 Nəzirli Şəmistan. Krım dəftəri. /Red.: A. İsabəyli.- B.: Şirvannəşr, 2005.- 32 s.

 

Nəzirli Şəmistan Əmiraslan oğlu. 1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri [Mətn] /Ş. Nəzirli; elmi məsləhətçi K. Vəliyev; [red. M. Süleymanov].- B.: [s. n.], 2009.- 432, [48] s. fotoşək., portr., gerblər.

 

Nəzirli Şəmistan. Topoqraf-general İbrahim ağa Vəkilov. /Ş.Ə.Nəzirli; Elmi red.: Q.Ş.Məmmədov.- B.: Zaman, 2002.- 296 s.

 

 Noskov N.D. Süpəhsalari-kəbir: Napoleonun tarixi [Mətn] N. D. Noskov; Mütərcimləri;  M. A. Abdullazadə. D. Bünyadzadə; naşiri.  M. E. Ələkbərov.-B.:[s. n.],[1912.] - 33-48 s.

 

 Noskov N.D. Süpəhsalari-kəbir: Napoleonun tarixi [Mətn] /N. D. Noskov; Mütərcimləri; M. A. Abdullazadə. D. Bünyadzadə; naşiri. M. E. Ələkbərov.-B.:[s. n.],[1912.].-49-64 s. :portr.,27 sm.+ [1] çarx mikrofilm.

 

 Noskov N.D. Süpəhsalari-kəbir: Napoleonun tarixi [Mətn] /N. D. Noskov; Mütərcimləri; M. A. Abdullazadə. D. Bünyadzadə; B.:[s. n.],[1912.] -97-112 s.

 

Nuriyev Cümşüd Qurban oğlu. Azərbaycanın gömrük tarixi [Mətn]: [dərs vəsaiti] /C. Nuriyev.- B.: Qarabağ, 2007. -143 s.

 

 Oleynik Boris İliç. Zülmət sultanı. İki il Kremldə [Mətn] /B.İ.Oleynik; Tərc. edəni. A.Qəhrəmanov; Red. M.Həsənov.- B.: Siyasət, 1993.- 96 s.

 

 "XIX əsrin son rübündə Azərbaycanda kəndli hərəkatı" mövzusunda ixtisas kursunun proqramı [Mətn] /Tərtib ed. M.M.Gülmalıyev; Red. Ə.P.Əliyev; Rəyçilər. K.K.Şükürov, Q.Ə.Əliyev; S.M.Kirov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Dövlət Universiteti.-B.: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 1990. -11 s.

 

  Ordubadi Məhəmmədtağı Sidqi.  Puşkin [Mətn]: May ayının 26-cı günü 1899-cu ildə Rusiyanın məşhur şairi Puşkinin 100-cü ilinin yadigarlığına Naxçıvan "Məktəbi-tərbiyəsində" tərtib olunan cəşn məclisində oxunan nitqin surəti /Məhəmməd Tağı Sidqi Ordubadi; naşiri. Məhəmmədəli Sidqi.-Bakı: [s.n.], 1914. - 16 s.

 

 Osmanlı tarixinin mühüm səhifələri [Mətn]: 1.Osmanlı padşahlığının başlanması; 2.Osmanlı padşahlarının sultan adlanması; 3.Xəlifəligin Osmanlı hökumətinə keçməsi; 4. Xəlifəlik əmanətləri və onun ziyarətləri; 5.Osmanlı sikkələri; 6.Osmanlı hökumətinin əlamətləri. /Osmanlıcadan döndərən. M. Mirbağırov. -B.: - 1913 (1331 h.).- 98 s.

 

 31 Mart azərbaycanlıların soyqırımı günüdür: Metodik tövsiyələr /Tərtibçi: Ələsgərov, B.; Red.: Tahirov, K. M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B.: 2006.- 16 s.  
 

  Paşayev Ataxan Əvəz oğlu. Köçürülmə [Mətn] /A.Ə.Paşayev; Red.: T.Cahangir; Rəssam: E.Lazımov.- B.: Azərnəşr, 1995.- 40 s.

Rəcəbli Qəzənfər Əjdər oğlu. Azərbaycanda qarşılıqlı yardım formaları [Mətn]: (Tarixi-etnoloji tədqiqat ) /Q.Rəcəbli; Elmi red. T.Babayev; Rəyçi X.Xəlilli, M.Allahmanlı.- B.: [MBM], 2008.- 60 s.

 

Rüstəmov Cəfərqulu Namaz oğlu. Qobustan-Azərbaycanın qədim mədəniyyət ocağı [Mətn] /C. Rüstəmov; red. F. Muradova.-B.: Nurlar, 2006. -96 s.  

 

Rzayev Nəsir İsmayıl oğlu. Əcdadların izi ilə [Mətn] /N.Rzayev; Red. M.Quliyeva; Rəssam. E.Aslanov.- B.: Azərnəşr, 1992.- 103 s.

 

Sabiroğlu İlkin (Məcidov). Kapitalizm kapitalizmə bənzəməz /İ.Sabiroğlu; Red.: Ş.Əhmədoğlu; "Qloballaşan Azərbaycan" Sivil İnkişaf Mərkəzinın Kitabxanası (QASİM).- B.: 2006.- 232 s.

 

Seyfəddini M.Ə. Parfiya dövləti: Parfiya dövlətində pul sistemi və sikkə zərbi /Seyfəddini, M.A., Əliyeva, R.Z.; Elmi red.: Bünyadov, Tevmur.- B.: Adiloğlu, 2004.- 118s.

 

Seyidov Abbas Qadir oğlu. Naxçıvan e. ə. VII-II minilliklərdə [Mətn]: [monoqrafiya] /A. G. Seyidov; elmi red. İ. H. Nərimanov; elmi məsl. H. F. Cəfərov; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B.: Elm, 2003. 337 s.
 

Sədiyev İdris Mirsədi Ağa. Azərbaycan tarixindən məqamlar və Heydər Əliyev [Mətn] /İdris Mirsədi Ağa Sədiyev; Red. Y.Mahmudov, N.Q.Cəfərov; Ön söz. Y.Mahmudov.- B.: Mars-Print, 2008.- 449 s.

 

Səlimov-Şağani Təvəkkül Qafar oğlu. Bakının qədim yaşayış məntəqələri [Mətn] /T. Q. Səlimov; Red.: Q. Qeybullayev.- B.: Elm, 1993.- 56 s.
 

Səmədova Könül. Qərbi Azərbaycan etnotoponimlərinin arealları [Mətn].- B.: Nurlan; 2008.- 155 s.

 

"Siyasi tarix" fənninin proqramı [Mətn] /Tərtibçi. İ.M.Musayev, İ.X.Zeynalov; Red. S.B.Musayev; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti; Humanitar fakültələr üçün "Siyasi tarix" Kafedrası. - B.: Azərbaycan, 1993.- 24 s.

 

Siyasi tarix [Mətn]: Mühazirə kursu /Müəlliflər kollektivinin rəhbəri və baş red. S.R. Aslanov, S.T. Qəndilov; Bakı Dövlət Universiteti; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti I hissə B.: ADPU , 1993. 258 s.

 

Siyasi tarix [Mətn]: Mühazirə kursu /Müəlliflər kollektivinin rəhbəri və elmi red. S. Qəndilov; Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- II hissə.- B., 1993.- 481s.

 

Sovet xalqının alman faşizmi üzərində böyük qələbəsi [Mətn] tərtib edənlər L.S.Borodetski, A.A.Qritsenko.- B.: Elm, 1975.- 45 s.

 

Sultan Tahirə. Mənim ömrüm [Mətn]: Portretlər toplusu: (nəsr) /T.Sultan; Red.: Z.Məmmədiyyə oğlu.- B.: Adiloğlu, 2007. 376 s.

 

Sultanov Kərim bəy. Səlibi-əhmər cəmiyyətinin tarixi [Mətn] /Kərim bəy Sultanov.-B.: [s. n.], 1915.- 24 s.
 

 Süleymanov Manaf Fərəc oğlu. Neft milyonçusu [Mətn]: Sənədli roman /Manaf Süleymanov.- B.: Azərbaycan, 1996.- 152 s.

 

Süleymanov Mehman Sirac oğlu. Nadir şah [Mətn] /M.Süleymanov; elmi red. P.Darabadi [Tehran]: [Neqare Endişe], 2010.- 740 s.

 

Şəfiyev Əfqan Cəfər oğlu. Əsirlikdə təkcə torpaq qalmayıb... [Mətn] /Əfqan Şəfiyev; Elmi red. R.Məmmədov.- B.: Nurlan, 2008.- 140 s.

 

Şəkərəliyev Arif. Ümummilli lider Heydər Əliyev: amalı yaratmaq məramı qurmaq məqsədi xalqına xidmət etmək olan ulu öndər [Mətn]: (Son dövrdə mətbuatda çap edilmiş məqalələr toplusu) /Red.: M. X. Meybullayev.- B.: Naksuana, 2007.- 491 s.

 

Şuşa həsrəti [Mətn]: Respublikanın kütləvi və ixtisaslaşdırılmış kitabxanaları, Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemləri üçün metodik vəsait /Tərtib edənlər: N. Alışova, A. Abdullayeva; Red.: G. Səfərəliyeva; M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B.: M.F.Axundov adına Milli Kitabxana, 2007.- 39 s.

 

Şuşinski Firidun Məhəmməd oğlu. Şuşa [Mətn] /F. Şuşinski; red. M. Çəmənli, Z. Şahsevənli.- B.: Gənclik, 1998.- 428 s.

 

Tarixi-cahan yaxud dünya nə olmuş, nə olacaq [Mətn] /mühərrir və naşiri: Akif Səfvət.- Gəncə: [s.n.], 1908 (1326 h.).- 80 s

 

Teymuroğlu Əmir. Nəriman Nərimanov və türk xalqları [Mətn] /Ə. Teymuroğlu; Elmi red. G.B. Baxşəliyeva; AMEA Akad. Z.M. Bünyadov adına Şərşünaslıq İnstitutu.- B.: NURLAR, 2006.- 160 s.

 

Tusi Xacə Nəsirəddin. Əxlaqi-Nasiri [Mətn] /Xacə Nəsirəddin Tusi; Farscadan tərcümə edəni, ön sözün və şərhlərin müəllifi: R.Sultanov; Red.: M.Nağısoylu.-B.: Lider, 2005.- 280 s.

 

Türkər Qaimməqam Rüştü. Qafqaz Türk İslam Ordusu Bakı yollarında [Mətn] /Q. R. Türkər; nəşrə haz. M. Rıhtım, F. Xəlilli; elmi red. M. Süleymanov; red. M. Təkləli; Qafqaz Universiteti; Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu [Nurlar]: Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu Nəşriyyatı, 2008.- 215, [1]

 

Vəliyev Tofiq Talış oğlu. Ümumdünya tarixi: Suallar və cavablar. Ən qədim zamanlardan çağdaş dövrədək [Mətn]: (Ən qədim zamanlardan 1640-cı ilədək): [Dərslik] /T.T. Vəliyev, Ə.Ə. Qocayev, R.O. Namazov; Rəyçilər: R.C. Süleymanov, O.B. Əhmədov.-I hissə.-B.: Xəzər, 2003.- 432 s.

 

Vəliyev Tofiq Talış oğlu. Ümumdünya tarixi: Suallar və cavablar. Ən qədim zamanlardan 2004-cü ilədək [Mətn]: (1640-1918-ci illər): [Dərslik] /T.T.Vəliyev, Ə.Ə.Qocayev; Rəyçilər. R.C.Süleymanov, O.B.Əhmədov.- II hissə.- B.: Xəzər, 2004.- 448 s.
 

Yaddan çıxmaz Qarabağ [Mətn]: Metodik tövsiyə /Tərtibçi: X. İsmayılova; Red.: K. Tahirov; M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B.: M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2007.- 34 s.

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Müsavat partiyasının tarixi [Mətn] /Nəsiman Yaqublu; M. Ə. Rəsulzadə irsinin Araşdırma Fondu; Elmi red.: S. Məmmədli.-B.: Ay-Ulduz, 1997.- 328 s.

 

Yekəəhmədli Alxan. Yuxulara dönən yurdlar [Mətn] /A. Yekəəhmədli; red. S. Qazi.- B.: Nurlan, 2007.- 301, [3] s., fotoşək.

 

Yusifov Mübariz. Milli lider və müstəqil dövlətçilik /Mübariz Yusifov; Buraxılışa məsul: Qafar Əliyev; Red.: Çingiz Hüseynzadə.- B.: Nurlan, 2005.- 212 s.

 

Yusifov Yusif. Qədim Şərq tarixi [Mətn]: Tarix ixtisası üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün dərslik /Y.Yusifov .-B.:Şərq-Qərb ;2007.- 536 s.

 

Zeynalov  Rizvan. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları [Mətn] /R. Zeynalov; Xüsusi red.: R. Hüseynov B.: Gənclik, 1996.- 136 s.
 

 Zülfüqarlı Məhərrəm Paşa oğlu.  Azərbaycan tarixinə yeni baxış [Mətn] /Red.: Ə.Əliyev.- B.:Təhsil, 2003.- 90 s.

 

 Zülfüqarlı Məhərrəm Paşa oğlu. İstiqlal tarixini yaradanlar: 1972-1992-ci illər /Elmi red.: B. Nəcəfov.-  B.: 2003.- 190 s.

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved