Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat


Daxili əlifba

 

Ə

 

Əbülfət qızı Şərqiyyə. Türkiyə-Azərbaycan-bir ürəkdə iki can [Mətn]: publisistik məqalələr /Ş.Əbülfətqızı; red. H.Məlikzadə.- B.: Araz, 2006.- 293, [1] s. portr., fotoşək

 

 Əbdülfəttah Əfəndi. Rəhbəri- Gülüstan [Mətn] /Əbdülfəttah Əfəndi İstanbul: [ s.n.], 1890 ( 1308 h.).- 409 s.

 

 Əbdülvahab ibn Məhəmməd əl-Hüseyni Qinayi. Şərhi-divani-Xaqani [Mətn]: [məsnəvi] /Əbdülvahab ibn Məhəmməd əl-Hüseyni Qinayi. [S.L.]: [s.n.], 1141h.(1728).- 219 v.(3 qutuda): 33x26 sm.

 

Əbülhəsən Ə. Dünya qopur /Ə.Əbülhəsən; red. H.Mehdi.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 264 s. 21 sm.

Əbülhəsən Ə. Yoxuşlar roman /Ə.Əbülhəsən; red. M.Arif Birinci kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 157, [1] s. ; 18 sm.

 

Əbdülhəsənli Tofiq. Azərbaycan dili [Mətn]: işgüzar yazışmalar: dərs vəsaiti /T.Əbdülhəsənli, A.Hüseynova, G.İsmayılzadə; elmi red. E.Cahangirova; [baş red. İ.Səfərova; red. İ.Hüseynova]; Azərb.Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlətİqt. Un-ti.- B.: [İqtisadUniversiteti], 2011.- 270 [1] s. gerb., il., cədv

 

Əbdülsəlimzadə Qüdrət Yaqub oğlu. Nikbin faciə: Qanlı Yanvar düşüncələri /Q.Y.Əbdülsəlimzadə.- Bı: 2002.- 136 səh.

Əbdürrəhimova Ceyran Əsədulla qızı. Felyeton və Pamflet [Mətn] : dərs vəaiti /C. Ə. Əbdürrəhimova ; elmi red. F. Mehdiyev ; rəyçilər. A. Zamanov, K. Talıbzadə ; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S. M. Kirov adına ADU Bakı : ADU , 1987. 85, [2] s.

 

Əbülhəsən Ə. Aras/Ə.Əbülhəsən.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 39 s.

Əbülhəsən. Boşandı hekayələr /Əbülhəsən; müqəddimə. H.Zeynallı.- Bakı: Azərnəşr, 1930. 89, [1] s.

 

Əcəmi Səlahəddin. Əsli və Kərəm [Elektron resurs] : poema /S. Əcəmi ; red.: E. İsmayıl. Bakı: [Ağrıdağ], 2011.- 121 s.

 

Əcəmi Səlahəddin. Koroğlu [Elektron resurs] : poema /S. Əcəmi ; red.: T. Əlibəyli. Bakı: [Ağrıdağ], 2011.- 152 s.


Əcəmi Səlahəddin. Sözlər abidəsi [Elektron resurs] : poema /S. Əcəmi ; red. Ə. Ələkbərli. Bakı: [Ağrıdağ], 2011.- 78 s.

 

Əcəmi Səlahəddin. Müqəddəsnamə [Elektron resurs] : epopeya /S. Əcəmi ; red. T. Əlibəyli. Bakı: [Ağrıdağ], 2011.- 926 s.

 

Əcəmi Səlahəddin. Müqəddəsnamə [Mətn]: epopeya /S. Əcəmi; red. T. Əlibəyli. B.: Ağrıdağ, 2010. 914 s.: portr

Ədalət Aliyə. Şəhid ömrü yaşayanlar [Mətn] /Aliyə Ədalət; Red.: N.Cəfərov; Ön söz: M.Cəfərov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2006.- 270 s.

 

Ədəbi almanax /Azərbaycan Şura Yazıçıları; red. Ə.S.İbrahimov, S.Şamıllı.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 232, [2] s. , portr. ; 20 sm.

Ədəbi çağırış işçilərin ədəbi yaradıcılığı /[red. M.Rəfili; ön söz. R.Rza]Bakı: Azərnəşr, 1931.- 106, [1] s.

 

Ədəbi proses-79 [Mətn]: nəsr, poeziya, dramaturgiya, tənqid red. M.Cəfər, K.Talıbzadə, Q.Qasımzadə, Q.Yaşar; Azərbaycan SSR, EA Nizami adına Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Elm, 1983.- 164 səh.

 

Ədəbi proses-81-82 [Mətn] : Nəsr, poeziya, dramaturgiya, tənqid /red. hey. M. Cəfər, Ə. Mirəhmədov, K. Talıbzadə [və b.] ; AzSSR Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İn-tu B.: Elm, 1987.- 302, [2] s.

 

Ədəbi proses - 2013 [Mətn] /AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu; red. heyəti: İ.Həbibbəyli, Ş.Sadıqov, M.Qasımlı [və b.]; [məsul red. T.Talıbova] B.: Hədəf nəşrləri, 2014.- 239, [1] s.

 

Ədəbi tənqid [Mətn]: problemlər, vəzifələr tərt. ed. və red. K.Talıbzadə.- Bakı: Yazıçı, 1984.- 164, [4] s.

 

Ədəbiyyat: 6-cı sinif üçün dərslik /Tərtibçilər: R.Hüseynov, V.Qurbanov, Ə. İmanov və b.; İxtisas red.: B.Abdulla.B.: Təhsil, 2000.- 280 s.

 

Ədəbiyyat [Mətn]: qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar, yuxarı sinif şagirdləri və müəllimlər üçün vəsait /İ.Ə.Əhmədzadə (elmi red.) [və b.]; red. hey. R.H.Novruzov (baş. red.) [və b.]; rəyçilər V.İ.Məmmədova, [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası.- B.: [s. n.]; 2010.- 679, [1] s.,portr., şək.

 

Ədəbiyyat [Mətn]: müəllim üçün metodik vəsait: 5 sinif B.A.Həsənli, S.Hüseynoğlu, Ə.Ə.Səfərova, Ə.Q.Quliyev.- B.: Bakınəşr Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, 2012.- 208 s.

Ədəbiyyat dərsləri [Mətn]: iki dərəcəli məktbləri, işçi fakultələrinin və texnikomların ikinci qruplarına məxsusdur /H.Zeynallı, İ.Hikmət, A.Şaiq, A.Musaxanlı ikinci kitab.- B.: Azərnəşr, 1927.- 364 s.

 Ədəbiyyat dərsləri [Mətn]: iki dərəcəli məktblərin birinci qrupuna məxsusdur /H.Zeynallı, İ.Hikmət, A.Şaiq, A.Musaxanlı; redaktor. R.Axundov, Eminbəyli, V.Xoluflu birinci kitab.- B.: Azərnəşr, 1927.- 182 s.

 Ədəbiyyat dərsləri [Mətn]: iki dərəcəli məktblərin birinci qrupuna məxsusdur /H.Zeynallı, İ.Hikmət, A.Şaiq, A.Musaxanlı; redaktor. R.Axundov, Eminbəyli, V.Xoluflu birinci kitab.- B.: Azərnəşr, 1927.- 231 s.

 

  Ədəbiyyat dərsləri [Mətn]: iki dərəcəli məktbləri, işçi fakultələrinin və texnikomların ikinci qruplarına məxsusdur /H.Zeynallı, İ.Hikmət, A.Şaiq, A.Musaxanlı ikinci kitab.- B.: Azərnəşr, 1927.- 79 s.

 

Ədəbiyyat dərsləri [Mətn]: /H.Zeynallı, A.Şaiq, İ.Hikmət, A.Musaxanlı I kitab-altıncı il.- Bakı: Azərnəşr, 1929.- 253, [2] s.

Ədəbiyyat dərsləri altıncı il /H.Zeynallı, A.Şaiq, İ.Hikmət, A.Musaxanlı Birinci kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 264, [2] s.
 

Ədəbiyyat dərsləri [Mətn]; yeddinci il /H.Zeynallı, İ.Hikmət, A.Şaiq, A.Musaxanlı; ikinci kitab.- B.: Azərnəşr, 1928.- 336 s.

 

Ədəbiyyat dərsləri altıncı il /H.Zeynallı, A.Şaiq, İ.Hikmət, A.Musaxanlı, Birinci kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 294, [2] s.

Ədəbiyyat dərsləri Yeddinci il: [dərslik] /H.Zeynallı, A.Şaiq, İ.Hikmət, A.Musaxanlı; red. Sami Kamal II kitab.- B.: Azərnəşr, 1929.- 300 s.

 

Ədəbiyyat dərsləri [Mətn]: yeddinci il /H.Zeynallı, İ.Hikmət, A.Şaiq, A.Musaxanlı ikinci kitab.-Bakı: Azərnəşr, 1928.- 336 s.

Ədəbiyyat dərsləri /H.Zeynallı, A.Şaiq, İ.Hikmət, A.Musaxanlı; red. Sami Kamal II kitab yeddinci il.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 338, [2] s.

Ədəbiyyat məcmuəsi. Nizami adına ədəbiyyat institutunun əsərləri I cild.- Azərnəşr, 1946.- 100 s.

 

Ədəbiyyat məcmuəsi [Mətn]: Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əsərləri Azərb. SSR EA; [red. M.Arif] 3-cü cild.- B.: Azərb. SSR EA, 1948.- 77, [3] s.

 

Ədəbiyyat məcmuəsi [Mətn]: Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əsərləri /Azərb. SSR EA; [red. M. Arif] cild V.- B,: AzSSR EA, 1949.- 125, [3] s.: 26 sm.

Ədəbiyyat məcmuəsi. Nizami adına ədəbiyyat və dil institutunun əsərləri, XI cild.- Bakı: 1957.- 144 s.

 

Ədəbiyyat məcmuəsi [Mətn]: Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun gənc alimləri üçünxüsusiburaxılış /AMEA, Nizamiad. Ədəbiyyat İn-tu; red. heyəti T.Kərimli [və b.]; baş red. İ.Həbibbəyli. Cild 25. [1]B.: Elm və təhsil, 2014.- 357, [3] s.

Ədəbiyyat müntəxabatı onillik məktəblərin IX qrupları və pedaqoji texnikumlarının II qrupu üçün /red. Ə.Fevzi.-Bakı: Azərnəşr, 1933.- 31 s. ; 22 sm.

 

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: I-I-ci siniflər üçün dərs vəsaiti Ş..ikayılov; lmi red: P.Xəlilov Mikayılov, Şəmistan Abdul oğlu. ped. e. d-ru, prof.- Bı: rif 2000.- 196 s.

 

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. 10-11 [Mətn]: Ümumtəhsil məktəbləri üçün dərs vəsaiti: Test tapşırıqları /M.K.İmanov və b.; Elmi red. İ.Ə.Əhmədzadə, M.Kazımoğlu; Rəyçilər. V.İ.Məmmədova, M.Ə.Hüseynova; Tləbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası.- B.: [TQDK- "Abituriyent"]; 2007.- 115 s.

 

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: (Təsnif, tərif və izahlar) [Mətn]: metodik göstəriş /Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyinin Ali Təhsil Üzrə Tədris-Metodika Kabineti; tərt. ed. İ.Ə.Həbibov; rəyçi. M.Z.Cəfərov; elmi red. Y.İ.Axundov, M.Əliyev, Ş.Alışanov.- B.: 1985.- 58 s.

 

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi kursunda sentimentalizm ədəbi cərəyanının öyrədilməsi [Mətn]: Metodik göstəriş Hazırlayan. Y.İ.Axundov, H.M.Həşimov; Red. S.İ.Vəliyev; Rəyçi. İ.Ə.Həbibov, N.B.Orucəliyev; Y.H.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.Bkı 1990.- 26 s.

 

Ədəbiyyat ocağı müasir İran şairlərinin təzkirələri /tərt.ed. Y.Şeyda.- Təbriz: [s.n.], 1987.- 696 s. , portr. ; 25 sm.

 

Ədəbiyyat və dilçilik sözlüyü [Mətn] AzSSR Ensiklopediyası, Baş Redaksiya.- B.:[s.n.];1967.- 27, [1] s.
 

Ədəbiyyatda şəxsiyyət konsepsiyası [Mətn]: Monoqrafik məcmuə /Tərtibçi və red. A.Abdullazadə; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2000.- 216 s.

 

Ədəbiyyatdan iş kitabı /H.Zeynallı, A.Şaiq, A.Musaxanlı, C.Əfəndizadə I hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 294 s.

Ədəbiyyatdan iş kitabı Azərbaycan Dövlət Elmi şurasının fənni-pedaqoji bölməsi tərəfindən pedaqoji texnikumların və 2 dərəcəli məktəblərin ikinci konsentri üçün qəbul və təsdiq edilmişdir /H.Zeynallı, A.Şaiq, A.Musaxanlı, C.Əfəndizadə I hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 352, [2] s.

 

 Ədəbiyyatdan iş kitabı [Mətn]: pedaqoji texnikumları, işçi fakültələri və 7 illiklər bazasında qurulmuş fabrik-zavod məktəbləri üçün: IX il H.Mehdi, M.Arif, H.Səmədzadə, S.Rəhman; red. H.Zeynallı.- B.: Azərnəşr, 1932.-287, [1] s. 23 sm.

Ədəbiyyatdan təlim materiallarının seçilməsi prinsipləri [Mətn]: Metodik tövsiyə /Hazırl. B.Oliyeva; Red. A.M.Bəkirova; Respublika Tədris-Metodika Mərkəzi.-B., 1991. - 32 s.

 

 Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti [Mətn] Azərb. SSREA, Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İn-tu; tərt. ed. K.Talıbzadə, Ə.Mirəhmədov, K.Məmmədov; red. M.Quluzadə.- B.: Az SSR EA, 1957.- 32 s.

 

Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti [Mətn] /tərt. ed. Ə.Mirəhmədov; rəy. ver. Ə.Cəfər.- Bakı: Maarif, 1988.- 266, [2] s.
 

 Ədəbiyyatşünaslıqda burjua təmayilləri əleyhinə [Mətn]: [məqalələr toplusu] /M. Quliyev, H. Mehdi, M. Rəfili, Ə. Nazim B.: Azərnəşr, 1931.-120 s.

 

 Ədibi-şəhir və məzhəkənəvis Mirzə Fətəli Axundov (1811-1911). Bizim qafqaziyalı müsəlman mühərrirlərimizdən ədibi-şəhir və məzhəkənəvis Mirzə Fətəli Axundovun yomi-viladətinin yüzüncü sənəsi xitamı münasibətilə Bakı müsəlman "Nicat" maarif cəmiyyəti təvəssütü ilə təşkil olunan yubiley heyəti tərtib etdiyi şənliyin məramnaməsi [Mətn]: Bakı, 2 dekabr 1911-ci il /Təşkil edən. "Nicat" maarif cəmiyyəti.- B.: [s. n.], 1911.- 8 s.

 

Ədilli Şirvani Kamil oğlu. Azərbaycan şerində forma məsələləri [Mətn] /Ş. K. Ədilli ; ön söz müəl. və red. T. Səmimi.- B.:Elm və təhsil 2014.- 142, [2] s. sxem, portr., cədv. 20 sm.

Ədilli Şirvani Kamil oğlu. Əruz vəzninin sadələşdirilmiş qəlibləri [Mətn] /Ş. Ədilli ; red. N. Əhmədli.-Bakı : Adiloğlu , 2011.- 50, [2] s.

 

Ədilli Şirvani Kamil oğlu. Mənim odlar diyarım [Mətn]: şeirlər /Ş. Ədilli ; red. N. Əhmədli.-Bakı : Adiloğlu , 2011.- 111, [1] s.

 

Ədilli Şirvani Kamil oğlu. Milli ideologiyamız : Türklük, çağdaşlıq, islam [Mətn] /Şirvan Ədilli ; red. və ön söz. müəl. A. Qasımlı.- B.: Elm və təhsil, 2013.- 287, [1] s. portr., cədv. 20 sm.

 

Ədiloğlu Nurəddin. (Muğanlı Nurəddin Ədil oğlu) Yaqub Abbasov: məqamlar, müsahibələr və məqalələr Nurəddin Ədiloğlu; Red.: Binnət Süleyman.- B.: İsmayıl, 2002.- 94 səh.

 

Əfəndiyev Asif Kazım oğlu. İnam və şübhə /A. K. Əfəndiyev ; red. A. Hüseynov.-Bakı : Yazıçı , 1988.-171, [5] s.

 

Əfəndiyev Asif Kazım oğlu. Müdriklik səlahiyyəti [Mətn] /A.K.Əfəndiyev.- Bakı: Gənclik, 1976.- 190, [2] s.

Əfəndiyev Əmin Tahiroğlu. İlyas Əfəndiyevinyaradıcılığı [Mətn]/Ə.Əfəndiyev; Elmired.: B.Nəbiyev; AEAMilliMünasibətlər İnstitutu.- Bakı: Elm, 2000.- 310 s.

 

Əfəndiyev H. Ədəbiyyatdan iş kitabı [Mətn]: beşinci il H.Əfəndiyev, Kazımzadə, S.Rəhman.- B.: Azərnəşr, 1932.- 176 s. 21 sm.

 

Əfəndiyev Hidayət Əli oğlu. Azərbaycan bədii nəsrinin tarixindən /H.Ə.Əfəndiyev; [red. M.A.Sultanov].- Bakı: Azərnəşr, 1963.- 234, [2] s. ; 21 sm.

Əfəndiyev Hidayət Əli oğlu. M.F. Axundov realist-satirik nəsrinin davamçıları [Mətn] /H.Əfəndiyev; [red. Z.Qiyasbəyli]Bakı: Azərnəşr, 1974.- 170, [2] s.

 

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu. Aydınlıq gecələr [hekayələr] /İ.Əfəndiyev; [red. A.Əfəndiyev].- Bakı: Azərnəşr, 1945.- 115, [3] s.

 Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu. Kənddən məktublar /İ.M.Əfəndiyev; [red. S.Rəhman].- Bakı: Azərnəşr, 1939.- 120, [1] s. ; 15 sm.

 

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] İlyas Əfəndiyev; Red. hey. Əsgər Quliyev (baş red.) və b.; Tərtib edəni və red. Elçin; Ön sözün müəllifi. Yaşar Qarayev.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 584 s.

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /İlyas Əfəndiyev; tərt.ed. Elçin; red. V.Bəhmənli, U.Rəhimoğlu; ön sözün müəl. B.Nəbiyev.- I cild.-B.: Avrasiya Press, 2005. -280 s.

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /İlyas Əfəndiyev; tərt.ed. Elçin; red. V.Bəhmənli, U.Rəhimoğlu; ön sözün müəl. B.Nəbiyev.- II cild.-B.: Avrasiya Press, 2005. -280 s.

 

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /İlyas Əfəndiyev; tərt.ed. Elçin; red. V.Bəhmənli, U.Rəhimoğlu; ön sözün müəl. B.Nəbiyev.- III cild.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 448 s.

 

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 7 cilddə İ.M.Əfəndiyev; baş red. Elçin; red. Dilsuz; cildlərin forzasında gedən şəklin rəssamı. B.Mirzəzadə I cild.- B.: Çinar-Çap, 2002.- 448 s.

 

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 7 cilddə İ. M. Əfəndiyev; baş red. Elçin; red. Dilsuz; cildlərin forzasında gedən şəklin rəssamı. B.Mirzəzadə II cild.- B.: Çinar-Çap, 2002.- 472 s.

 

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] 7 cilddə /İ.M.Əfəndiyev; baş red. Elçin; red. Dilsuz; cildlərin forzasında gedən şəklin rəssamı. B.Mirzəzadə III cild.- Bakı: Çinar-Çap, 2002.- 624 s.

 

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 7 cilddə İ.M.Əfəndiyev; baş red. Elçin; red. Dilsuz; cildlərin forzasında gedən şəklin rəssamı. B.Mirzəzadə IV cild.- B.: Çinar-Çap, 2002.- 568 s.

 

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 7 cilddə İ.M.Əfəndiyev; baş red. Elçin; red. Dilsuz; cildlərin forzasında gedən şəklin rəssamı. B. Mirzəzadə Vcild.- B.: Çinar-Çap, 2002.- 616 s.

 

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 7 cilddə İ. M. Əfəndiyev; baş red. Elçin; red. Dilsuz; cildlərin forzasında gedən şəklin rəssamı. B.Mirzəzadə VI cild.- B.: Çinar-Çap, 2002.- 424 s.

 

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 7 cilddə İ.M.Əfəndiyev; baş red. Elçin; red. Dilsuz; cildlərin forzasında gedən şəkiln rəssamə. B.Mirzazadə VII cild.- B.: Çinar-Çap, 2002.- 568 s.

 

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Sən həmişə mənimləsən ;Unuda bilmirəm] /İ.Əfəndiyev; tərt. ed. T.Əfəndiyev; red. V.Xanoğlan; rəssam X.Məmmədova.- Bakı: [s. n.], 2013.- 202, [1] s.

Əfəndiyev Nəsib Vəli oğlu. Vyana gecələri roman /N.V.Əfəndiyev; [red. N.Nağıyev]Bakı: Azərnəşr, 1965.- 279, [4] s. ; 20 sm.

 

 Əfəndiyev Paşa Şərif oğlu. Azərbaycan folklorşünaslığı [Mətn]: 1920-ci ilə qədər /P.Əfəndiyev; Elmi red. M.Həkimov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: APİ, 1994.- 155 s.

 

 Əfəndiyev Paşa Şərif oğlu. Azərbaycan folklorşünaslığı [Mətn]: (1920-1930-cu illər) /P. Əfəndiyev; Elmi red.: M.Həkimov; Rəyçilər: A.Nəbiyev, Q.Umudov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Paqoji Universiteti.- B.: 1997.- 118 s.

 

 Əfəndiyev Paşa Şərif oğlu. Azərbaycan folklorşünaslığı: Müntəxəbat: Filologiya fakültəsinin tələbələri üçün /Paşa Əfəndiyev; Elmi red.: M.Həkimov; Rəyçilər: M.Mustafayev, M.Allahmanov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: 2000.- 222 səh.

Əfəndiyev Paşa Şərif oğlu. Azərbaycan folklorşünaslığının problemləri [Mətn]: filologiya fakültəsinin tələbələri üçün /P. Əfəndiyev; elmired. A. Nəbiyev; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti K. 2.- Bakı: [s.n.], 2004.- 400 s.

Əfəndiyev Paşa Şərif oğlu. Azərbaycan folklorşünaslığının problemləri [Mətn]: filologiya fakültəsinin tələbələri üçün /P.Əfəndiyev; elmi red. A.Nəbiyev; Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti K. 3.- Bakı: [s.n.], 2005.- 460 s. ; 20 sm.

Əfəndiyev Paşa Şərif oğlu. Azərbaycan folklorşünaslığının problemləri V [Mətn]:-Bakı : Elm və təhsil , 2011.- 336 s.

 

Əfəndiyev Paşa Şərif oğlu. Azərbaycan folklorşünaslığının tarixi [Mətn] : [dərs vəsaiti] /P. Əfəndiyev ; elmi red. M. Həkimov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti..- B.: APİ, [s. n.], [2006].- 475, [1] s.: cədv., 20 sm.

 

Əfəndiyev Paşa. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı [Mətn ] Pedoqoji institutlarının tələbələri üçün dərslik: Bakı: Maarif, 1981.- 404 s.

Əfəndiyev Paşa Şərif oğlu. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı [Mətn]: Ali məktəb tələbələri üçün dərslik /P.Ş.Əfəndiyev; elmi red. A.Nəbiyev.- Bakı: Maarif, 1992.- 478 s. ; 22 sm.

 

Əfəndiyev Paşa Şərif oğlu. Molla Cümə [Mətn] : (həyat və yaradıcılığı) Bakı: Ləman, 2017.- 363, [1] s.: 20 sm.

 

Əfəndiyev Rəşid bəy. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /R. Əfəndiyev; tərtib ed. A. Abdullayev; red. M. Adilov; [buraxılışa məsul: Ə.Güləliyev].-B.: Şərq-Qərb, 2006.-120 s.

 

Əfəndiyev Timuçin İlyas oğlu. Azərbaycan dramaturgiyasında metodlar /T.İ.Əfəndiyev; Elmi red.: M.Şəmsizadə.- B.:Elm, 2002.- 512 s.

 

Əfəndiyeva Rüzgar Şahmar qızı. Ağdam döyüşür [Mətn] /müəlif və red. R.Ş.Əfəndiyeva.- B.: Zaman, 2002.-147, [1] s.: portr., 21sm.+ [12] v. şək.

 

Əfəndiyeva Rüzgar Şahmar qızı. Gözlə [Mətn]: şeirlər /Rüzgar Əfəndiyeva.- B.: Yazıçı, 1989.- 100,[2] s.

 

Əfəndiyeva Rüzgar Şahmar qızı. İnsanlıq [Mətn]: Poema/Rüzgar Əfəndiyeva.- Bakı: [Zaman], 1998.- 40 s.

Əfəndiyeva Rüzgar Şahmar qızı. Nur qanadında [Mətn]: [Publisist qeydlər]/Rüzgar Əfəndiyeva.- Bakı: Zaman, 1998.- 28 s. + 8 s.

 

Əfəndiyeva Türkan. Azərbaycan ədəbi dilinin üslubiyyat problemləri [Mətn] /Türkan Əfəndiyeva; Red. M.Məmmədov, İ.Məmmədov; Rəyçilər V.Əliyev, A.Əlizadə; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2007.- 84 s.

 

Əfəndiyeva Türkan. Azərbaycan dilinin bədii ifadə vasitələri [Mətn] /T.Əfəndiyeva; red. M.Adilov; Azərb. SSR EA, Dilçilik İn-tu.- B.: Elm; 1973.- 74, [2] s.

Əfəndiyeva Türkan. Felin keçmiş zaman formaları [Mətn] /T. Əfəndiyeva; Red.: S.Sadıqova, İ.Məmmədov; Rəyçi: R.Məhərrəmova, A.Əlizadə; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2005.- 132 s.

 Əfəndizadə Abdulla Tofiq. Əyriqıç [Mətn]: [hekayə] /Abdulla Tofiq Əfəndizadə.- B.: Məktəb, 1914.- 12 s.

 

 Əfəndizadə Abdulla bəy. Rüstəmin yuxusu, yaxud röyası [Mətn] /A.Əfəndizadə.- B.: [s.n.], 1906.- 31 s.

 

Əfəndizadə Əziz Rəcəb oğlu. Azərbaycan dili [Mətn]: 5-ci sinif üçün dərslik / Ə.Əfəndizadə, B.Əhmədov; Red.: T.Hacıyev, İ.Əhmədov.- B.: Təhsil; 1997.- 272 s.

 Əfəndizadə Əziz Rəcəb oğlu. Azərbaycan dili [Mətn]: onbirillik məktəbin V sinfi üçün dərs vəsaiti /Ə.R.Əfəndizadə; elmi red.B.A.Əhmədov.- B.: Maarif, 1989.- 192,[1] s.

 

Əfəndizadə Əziz Rəcəb oğlu. Azərbaycan dili [Mətn]: Onbirillik məktəbin V sinfi üçün dərs vəsaiti / Ə.R. Əfəndizadə; Elmi red. B.A.Əhmədov.- B.: Maarif, 1992.- 194 s.

 

Əfəndizadə Əziz Rəcəb oğlu. Azərbaycan dilindən düşündürücü suallar və onların izahlı şərhi [Mətn]: orta məktəb müəllimləri və abituriyentlər üçün vəsait Ə.R.Əfəndizadə; elmi red. və ön söz. Ə.M.Abbasov; [tərt. ed. A.S.Kazımov]; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: [s.n.] 2008.- 237, [1] s.

 

Əfəndizadə Əziz Rəcəb oğlu. IV sinifdə Azərbaycan dilindən proqram mater [Mətn]: metodik göstərişlər AzSSR Maarif Nazirliyi, Proqram-metodika İdarəsi; Ə.Əfəndizadə, Ə.Kəlbəliyev; red. Ə.Kəlbəliyev.- B.: [s. n.] 1971.-32 s.

 

Əfəndizadə Əziz Rəcəb oğlu. Orfoqrrafiya-Orfoepiya-qramatika lüğəti. .- Bakı: Maarif, 1983.- 88 s.

Əfəndizadə Əziz Rəcəb oğlu. Orfoqrafiya və orfoepiya lüğəti [Mətn]: kompleks sorğu vəsaiti /Ə. R.Əfəndizadə; rəyçi. Y.Seyidov; red. A.Hüseynova.- Bakı: Azərnəşr, 1996.- 144 s.


Əfəndizadə Hüseyn. Beşinci il /tərt. ed. H.Əfəndizadə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 234, [3] s.


Əfəndizadə H. Beşinci il /H.Əfəndizadə, Ə.Kazımzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 175, [1] s. , şək. ; 22 sm.

Əfəndizadə H. Beşinci il /H.Əfəndizadə, Ə.Qasımzadə II kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 125, [2] s. ; 23 sm.

 

Əfəndizadə Osman. Dağların üsyanı Cənubi Dağıstanın inqilabi dövründən alınmışdır /O. Əfəndizadə ; rəss. Ə. Hacızadə ; red. H. Mehdi. B.: Azərnəşr, 1932.- 39 s.Əfəndizadə Osman. Dağların üsyanı Cənubi Dağlstanın inqilabi dövründən alınmışdır /O. Əfəndizadə ; rəss. Ə. Hacızadə ; red. H. Mehdi. B.: Azərnəşr, 1932.- 39 s.

 

 Əfəndizadə Rəşid bəy. Qan ocağı. Ünvanında bir komediyadır. Beş məclisdə tamam olur.- Tiflis, 1904.- 80 s.

 

 Əfəndizadə Rəşid bəy İsmayıl oğlu. Saqqalın kəraməti: iki məclisli bir məshəkə; [Mətn] Cam: Şillerdən tərcümə olunmuş /Rəşid bəy Əfəndizadə; F.Şiller.- Tiflis: [s. n.], 1909 (1327 h.).- 15 s.

 

 Əfəndizadə Rəşid bəy İsmayıl oğlu. Saqqalın kəraməti: iki məclisli bir məshəkə; [Mətn] Cam: Şillerdən tərcümə olunmuş bir mənzumə /Rəşid bəy Əfəndizadə; F. Şiller.-Nuxa: [s. n.], 1914.- 26 s.

 

 Əfəndizadə Rəşid bəy İsmayıl oğlu. Bəsirətül-ətfal [Mətn] /R. B. Əfəndizadə.-İstanbul, 1907 (1325 h.) 168 s.

 Əfəndizadə Rəcəb. Türk qiraəti [Mətn] /R. Əfəndizadə. Şəki: [s. n.] , 1918 (1336 h.) -160 s.

 

Əfəndizadə Rəcəb. Namus [Mətn]: İntiqam /R.Əfəndizadə.- Nuxa: [s. n.], 1917.- 16 s.

 

Əfqan. Bəy İnal [Mətn]: roman /Əfqan.- B.: Yazıçı, 1989.- 332, [2] s.

 

Əfşani Nəzakət Tapdıq qızı. Məhəbbət harayı: Publisist və bədii əsərlər /Nəzakət Əfşani; Red.: Şahməmməd Şahməmmədov; Naşir: Telman Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 2002.- 440 s.

 

Əfşar Şöhlət. Poema-trilogiya [Mətn] : 1. "Həyat sən öyrədən deyil, müəllim" 2."Bu dünyanın havasına oynama" 3. "Bu dünya düzəlməz, düzəlməz, baba /Ş. Əfşar ; tərt. red. H. Məlikzadə. Bakı: Nurlar, 2015.- 175, [1] s.: portr., 15 sm.

 

Əhdi ibn Şəmsi Bağdadi. Gülşəni-şüəra [Mətn]: təzkirə /Əhdi ibn Şəmsi Bağdadi[S.L.]: [s.n.], [1--?].- 137 v.(2 qutuda): 33x26 sm.

 

Əhəd yaşayır [Mətn] /Tərtib edən. Z.Əhədqızı; Red. və ön sözün müəllifi. Hacı Sabir Həsənli; Məsləhətçi. Ə.Tanrıverdi.- B.: Nurlan, 2008.- 191 s.

 

Əhədova Sevda Ağamirzə qızı. Müxtəlifsistemli dillərdə feli birləşmələr ingilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında /S. A. Əhədova ; red. H. K. Quliyev ; rəy. D. N. Yunusov, F. Y. Veysəlli, H. A. Əsgərov [və b.] ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti.B.: Elm , 2013.- 189, [2] s.

 

Əhməd. Xoş gəlmisən Kürdəmirə, rəhbərim [Mətn]: Şeirlər /Aşıq Əhməd; Naşir: Q.İsabəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 1998.- 32 s.

Əhməd Anatoli. Kupletlər [Mətn] /A.Əhməd; Ali siyasi maarif idarəsi.- B.: Ali siyasi maarif idarəsi, 1925.- 18 s.

 

Əhməd Cavad [Mətn]: Məqalələr, xatirələr. Anadan olmasının yüzilliyinə həsr olunur /Tərtibedən: RəhmanSalmanlı; Red.: YaşarQarayev; AEA. Nizamiadına Ədəbiyyat İnstiutu; [Nəşrin sponsoru: Şəmkir icra Hakimiyyəti]Bakı: Elm, 1996.- 148 s.

Əhməd Ənvər. M.Ə.Sabirin poetikası [Mətn] /Ə.Əhməd; [K.Məmmədov]; AzSSR Bilik Cəm.- Bakı: [s. n.], 1978.- 59, [3] s.

 

Əhməd Qədiməli. Cəza saatları [şeirlər] /Q. Əhməd ; red. Q. Ağsəs.- Bakı : Uniprint , 2012. -160 [] s.

 

Əhməd Qədiməli. Xatirəyə dönən illər [Mətn]: roman /Q. Ağayev; red. A. Quliyev.- B.: Uniprint 2014.- 169, [1] s. portr. 20 sm.
 

Əhməd Qədiməli. Tənha kölgə [Mətn]: [şeirlər və poemalar] /Q.Əhməd; Ön sözün müəllifi və red. E. Quliyev; Rəyçi. M. Qasımlı.- B.: MBM, 2007.- 200 s.

 

Əhməd Mahmud. (Əhmədov Mahmud Əmirsoltan oğlu) Vurğunla görüş: Şerlər və poemalar M. Əhməd; Rd. və ön sözün müəll.: V.Nəsib- B.: rs-Print, 2002.- 116 səh.

 

Əhməd Vüqar. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı [Mətn]: Bakalavr səviyyəli filologiya, ibtidai təhsil və məktəbəqədər fakültələrin tələbələri üçün dərs vəsaiti: İxtisas: "HS 02 02 00- Azərbaycan dili və ədəbiyyatı" /Vüqar Əhməd; Rəyçilər. E.Quliyev, İ.Orucəliyev; Red. B.Babayev, M.Şahəliyeva; Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu.- B.: Müəllim, 2006.- 276 s.

 

Əhməd Mahmud. (Əhmədov Mahmud Əmirsoltan oğlu) Babamın bağı: Şerlər və poema M.Əhməd; red.: N.Əsgərbəyli.- B.: Mars-Print 2001.- 86 səh. portr. 21 sm.

 

Əhməd Vüqar. Ədəbiyyatşünaslıq [Mətn]: Filologiya fakültəsinin tələbələri üçün dərslik. İxtisas: "HS 020200-Azərbaycan dili və ədəbiyyatı" Vüqar Əhməd; Elmi red. V.M.Məmmədəliyev; Rəyçi. Xalıqov F.; Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu.- B.: Müəllim, 2008.- 149 s.

 

Əhməd Vüqar. İlhamım gələndə...: [Min bir mahnı] /V.Əhməd; Ön sözün müəllifi: M.Araz, naşir: R.Xan-Sayadoğlu, red.: A.Nəbioğlu.- Bakı: 2003.- 160 səh. ; 20 sm.

Əhməd Vüqar. Söz, musiqi, bir də mən... [Mətn] /V.Əhməd; Ön sözün müəllifi: V.Məmmədəliyev.- Bı: Min bir mahnı, 2003.- 272 s.

Əhməd Vüqar. Şeyx Məhəmməd Xiyabani [Mətn]: [həyatı, mühiti və ədəbi fəaliyyəti] /V.M.Əhməd; elmi red. T.Əhmədov; ön söz müəl. və rəyçi. E.Quliyev.- Bakı: Müəllim, 2010.- 139, [1] s. ; 21 sm.

 

 Əhmədqızı Tinatin. Ömürdən sətirlər /Tinatin Əhmədqızı; Red.: Akif Nəzərli.- B.: Müəllim, 2004.-146 s.

 

Əhmədli Nazir Surxay oğlu. Həyat filosofu [Mətn] Nazir Əhmədli; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi; Red.: O. Musaev.- Bkı: zt, 2002.- 54 səh.

 

 Əhmədli Nazir Surxay oğlu. Milli məclisdən etüdlər /N.Əhmədli; red. N.Cəfərov.- B.: Gənclik, 1996.- 352 s.

 

Əhmədli Nəsir Abbas oğlu. Korifeylərin portretləri [Mətn] /N.Əhmədli; red. E.Məmmədli.- Bakı: [Nurlan], 2008.- 288, [1] s.
 

 Əhmədli Rafail Ayvaz oğlu. Seyid Əzim Şirvaninin fəlsəfi görüşləri /R.Əhmədli; Elmi məsləhətçi: Z.Quluzadə; Elmi red.: İ.Rüstəmov, K.Bünyadzadə.- B.: Elm, 2005.- 196 s.

 

 Əhmədli Sabir Məhəmmməd oğlu. Aran [Mətn]: roman /S.Əhmədov; red. S.Həbibzadə.- B.: Gənclik, 1989.- 287,[1] s.

 

Əhmədli Sabir Məhəmməd oğlu. Kütlə [Mətn]: Roman /Sabir Əhmədli; Red. İslam Sadıq; Rəssam. Taleh Məlikov.-B.: Azərnəşr , 1999. -276 s.

 

Əhmədli Salatın. (ƏhmədovaSalatınAlı qızı). Başdaşı əhvalatı [Mətn] /S.Əhmədli; red. A.Sultanlı; dizayn Ş.Əliyeva.- Bakı: B-Print, 2014.- 199, [1] s. portr. fotoşək

 

Əhmədoğlu Araz (Abbasəli). İki daş [Mətn]: [seçilmiş şeirlər] A. Əhmədoğlu.- B.: Elm və təhsil. 2014.- 123, [1] s. ill., cədv.

 

Əhmədov B. A.zərbaycan dili təliminin qanunları, prinsipləri və metodları.- Bakı: Maarif, 1974.- 115 s.

 

Əhmədov Bayram Baxşəli oğlu. İxtisarlar lüğəti /Bayram Əhmədov, Bəhruz Abdullayev, Nəriman Seyidəliyev; Red.: A.A.Axundov.- B.: Çinar-Çap, 2005,204 səh.

Əhmədov Bədirxan Balaca oğlu. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi 3 cilddə :dərslik /B.Əhmədov; ümumi red. N.Cəfərov; red. M. İmanov, R. Kamal, Ə.Şamil, Ş.Şamıoğlu; rəyçilər. N.Qəhrəmanlı, A.Məmmədov, T.Məmməd, T.Mustafayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti II cild.Bakı : ["Apostrof" ÇapEvi], 2010.- 434, [2] s.

 

Əhmədov Bədirxan Balaca oğlu. (Baş keçidli) XX yüzil Azərbaycan ədəbiyyatı [Mətn]: mərhələlər, istiqamətlər, problemlər: [monoqrafiya] /B.Əhmədov; elmi red. İ.Həbibbəyli; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B.: Elmvə təhsil, 2015.- 550, [2] s. portr

 

Əhmədov Bədirxan Balaca oğlu. Azərbaycan satirasının inkişaf problemləri [Mətn]: 1920-1980-ci illər /B.Əhmədov; Elmi red.: N.Şəmsizadə; Azərb. EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. B.: Elm, 2000. 296 s

Əhmədov Bəşir Abbas oğlu. Azərbaycan dili təliminin qanunları, prinsipləri və metodları /B.A.Əhmədov.- Bakı: Maarif, 1974.- 114, [2] s.

 

Əhmədov Bəşir Abbas oğlu. Qısa etimoloji lüğət [Mətn]: A-Ş /B.Əhmədov; Red.: Ş.İ.Qaralov; Rəyçilər: Y.K.Alxasov, F.İ.Ələkbərova.- B.:Təfəkkür NPM; 2001.- 208 s.

 

Əhmədov Camal Məhərrəm oğlu. Ədəbiyyat [Mətn]: 6-cı sinif /C.M.Əhmədov, İ.Ə.Babayev.- B.: Maarif, 1989.- 228, [2] s.

 

Əhmədov Camal Məhərrəm oğlu. Ədəbiyyat tədrisi metodikası [Mətn]: Ali məktəblərin filologiya fakültələrinin tələbələri üçün dərslik C.Əhmədov; Rəyçi. Ş.T.Səfərov; İxtisas red. K.H.Həsənov.- B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1992.- 455 s.

 

 Əhmədov Ə. M. Linqvistik təhlil bacarıqları aşılanmasının elmi-metodik əsasları [Mətn] /Ə. M. Əhmədov; N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. B.: 1997.- 50 s.

 

 Əhmədov Əli İsmayıl oğlu. Maliyyə və birja terminləri lüğəti [Mətn] /Ə.Əhmədov; red. A.A.Nadirov, Z.Ə.Səmədzadə; rəyçi A.F.Musayev, Ə.Q.Əlirzayev, S.A.Sadıqova.- B.: Naksuana, 2006.- 205, [1] s. portr

 

 Əhmədov Əhəd Musa oğlu. Azərbaycan dili tədrisinin bəzi məsələləri [Mətn] Ə.Əhmədov; tərt.ed. A.Əhmədov, Ə. Abbasov; elmi red. F.Şahbazlı.- B.: Təhsil, 2007.- 239, [1]s.

 

 Əhmədov Əhmədağa Hacı Mirzə Əbdülkərim oğlu. Nizami-elmşünas [Mətn]Ədəbiyyatşünaslıq, Azərbaycan ədəbiyyatı.- Bakı: Azərbaycan, 1992.- 274, [7] s.

 

Əhmədov Əlisa İsa oğlu. Kulturologiya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Ə.İ.Əhmədov; elmi red. Y.A.Qaraməmmədli; rəyçi. N.M.Mikayılov, Ə.M.Tağıyev.- Bakı: Nurlan, 2003.- 198, [1] s. ; 21 sm.

Əhmədov Fazil. XVIII əsr Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında Vidadinin rolu /Fazil Əhmədov; Elmi red.: R.Məhərrəmova.- Bakı: Nurlan, 2005.- 116 s.

 

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Xatirələrim və ya nəslimizin şəcərəsi [Mətn] H.Əhmədov; red. İ.Bayramov, H.Bayramoğlu.- B.: Beynəlxalq Universitet, 2003.- 144 s. xəritə, cədv, şək.
 

Əhmədov İsmayıl. Cəhalət uykusunda [Mətn]: kənd həyatından götrülmüş pyes 3 pərdə /İ. Əhmədov; Ali siyasi maarif idarəsi.- B.: Ali siyasi maarif idarəsi, 1925.- 43 s.

 

Əhmədov Qabil İsmayıl oğlu. Azərbaycan dili öyrənən ingilislərə /Q.Əhmədov.- Bakı: [Təhsil Elm], 2012.- 272 s.

 

Əhmədov Qabil İsmayıl oğlu Cib dilmancı: Xarici məmləkətlərə edilən səfərlər zamanı qarşıya çıxacaq bütün vəziyyətlər üçün Q. Əhmədov; Elmi məsləhətçi: A.Məhərrəmov; Ümumi red.: Q.İbrahimov; Alman dilli transkripsiya üzrə tərtibçi və red.: R.Hacıyeva; Fransız dilli transkripsiya üzrə tərtibçi və red.: U.Rəhimova; Yapon dilli transkripsiya üzrə red.: O.Cəlilov.- B.: 2001.- 170 səh. 8 sm.

Əhmədov Qabil İsmayıl oğlu. İngiliscə qanadlı ifadələr [Mətn] /Q.Əhmədov; Red.: N.Həmidov.- Bakı: 1999.- 98 s.

Əhmədov Qabil İsmayıl oğlu. İngiliscəni 36 saata [Mətn]: [dərs vəsaiti] /Q.Əhmədov; elmi red. R.Orem; tərtibat. A.Əhmədzadə.-I hissə.- B.: Çinar-çap, 2007.- 226, [1]

 Əhmədov Qabil İsmayıl oğlu. İngiliscəni 36 saata [Mətn]: [dərs vəsaiti] /Q.İ.Əhmədov; elmi red. R.Orem; tərtibatçı. A.Əhmədzadə.- II hissə.- B.: Çinar-Çap, 2006.- 258, [1] s.


 
Əhmədov Qabil İsmayıl oğlu. İngiliscəni gözüyumulu... yaxud şüurla! [Mətn]: Azərbaycanca-ingiliscə transkripsiyalı və qrammatik şərhli danışıq kitabçası /Q.Əhmədov; elmi red. Q.İbrahimov.- B.: Şans, 1999.- 200 s.

 

Əhmədov Qabil. Yapon dili üzrə müəllimsiz dərslik [Mətn]: təzə başlayanlar ücün /Q. Əhmədov; elmi red. O. Cəlilov; ümumi red. G.Abbaslı.- Bakı: Slavyan Un-ti, 2001.- 164, [1] s.

Əhmədov Qabil İsmayıl oğlu
. Yaponca gündəlik ifadələr [Mətn]: Yapon dili haqqında təsəvvürü olmayan hər bir Azərbaycanlının Yaponiyada istənilən məişət mövzusunda dərhal danışması üçün ilk və yeganə vəsait /Q.Əhmədov, H.Ono; Red. G.Abbaslı.- Bakı: 1994.- 64 s.

 

 Əhmədov Ramin Muxtar oğlu. Cəfər Cabbarlının dramaturgiyası [Mətn]: [dərs vəsaiti] /R.Əhmədov; Red. P.Ş.Əfəndiyev; Rəyçi: A.M.Hacıyev, X.Q.Məmmədov, M.Q.Mustafayev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: 1994.- 114 s.

Əhmədov Ramin Muxtar oğlu. Sənət və həyat [Mətn]: məqalələr /R.Əhmədov; elmi red. B.Nəbiyev.- Bakı: Araz, 2005.- 499, [1]s.

 Əhmədov Sabir. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: İki cilddə Romanlar [Mətn] /S.Əhmədov İkinci cild B.: Azərnəşr, 1990.- 352 s.

 

Əhmədov Tağı Məhəmməd oğlu. Korroziya ilə bağlı terminlərin izahlı lüğəti [Mətn] / T.Əhmədov, Q.Abbasov; red. S.Sadıqova, T.Aslanov.- B.: Elm; 2012.- 331, [1] s.

 

Əhmədov Tağı Məhəmməd oğlu. Şəxsiyyət [Mətn]: Heydər Əliyev-90 /T.M.Əhmədov, R.İ.Rəşidova; red. və ön söz. müəl. F.Ləman; [naşir Q. İsabəyli] Bakı: [Şirvannəşr], 2013.- 43, [1] s. ill. portr. fotoqr


Əhmədov Teymur Əkbər oğlu. Azərbaycan yazıçıları [Mətn]: ensiklopedik məlumat kitabı /Teymur Əhmədov; Red. İ.Vəliyev; Rəyçi. M.Cəfər.- Bakı: "Azərbaycan Ensiklopediyası" NPB: "Önər", 1995.- 639 s.


Əhmədov Teymur Əkbər oğlu. Azərbaycan yazıçıları /T.Ə.Əhmədov; naşir H.İ.Allahverdi; red. N.Qurbanova.-Bakı: Nurlar, 2011.- 1055, [1] s.

 

 Əhmədov Teymur Əkbər oğlu. Böyük sənət bahadırı /T.Əhmədov; Red.: N.Rüstəmli.- Bakı: Nurlan, 2001.- 121 s.

 

 Əhmədov Teymur Əkbər oğlu. Ədəbi-bədii fikir tarixindən /Teymur Əhmədov; Elmi red.: Firudin Köçərli.- Bakı: Azərbaycan Mili Ensiklopediyası, 2001.- 430 s.


 Əhmədov Teymur Əkbər oğlu. Ədəbi qeydlər [Mətn] /T.Əhmədov; red. və ön sözün müəllifi: N.Rüstəmli; naşir: H.İ.Allahverdi.- Bakı: Nurlar NPM, 2005.- 184 s.

 

 Əhmədov Teymur Əkbər oğlu. Mirzə İbrahimov /Teymur Əhmədov.- Bakı: Nurlar, 2001.- 184 səh. , 1 portr., şəkilli ; 20 sm.

Əhmədov Teymur Əkbər oğlu. Nəriman Nərimanov [İzomaterial]: [fotokitab] /T.Əhmədov; red. V.Məmmədov; rəssamı E.Haşımov.- B.: İşıq, 1977.- 32, [1] s., [153] s.

 

 Əhmədov Teymur Əkbər oğlu. Nəriman Nərimanov [Mətn]: həyatı, mühiti, ədəbi yaradıcılığı T.Ə.Əhmədov; red. M.İbrahimov.- B.: Yazıçı, 1982.- 298, [2] s.

 

 Əhmədov Teymur Əkbər oğlu. Nəriman Nərimanovun dramaturgiyası /T.Ə.Əhmədov; red. M.İbrahimov; AzSSR EA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Elm, 1971.- 271, [4] s.
 

Əhmədov Teymur Əkbər oğlu. Nəriman Nərimanov [İzomaterial]: [fotokitab] /T.Əhmədov; red. V.Məmmədov; rəssamı E.Haşımov.- B.: İşıq, 1977.- 32, [1] s., [153] s.


Əhmədov Teymur Əkbər oğlu. Nəriman Nərimanovun dramaturgiyası [Mətn] /Teymur Əhmədov; Red.: Mirzə İbrahimov.- Bakı: Nurlar, 2005.- 384 s.
 

Əhmədov Tofiq Mürsəl oğlu. Azərbaycan toponimikasının əsasları [Mətn] /Tofiq Əhmədov; Elmi red. A.A.Axundov.- Bakı: Bakı Universiteti, 1991.- 312 s.

Əhmədova Əzizə Yəhya qızı. Bu ellərə vurulmuşam [Mətn] /Ə.Y.Əhmədova; red. M.Şükür.- Bakı:Yazıçı, 1978.- 79, [1] s.

 Əhmədova Gülşən Xanlar qızı. İngilis dilinin qramatikası: İngilis dilini öyrənənlər üçün /G.X.Əhmədova, S.A. Mənsimov; Elmi red.: Ş.H.İsmayılov. B.: Bilik, 2000.- 160 s.

 

 Əhmədova Salatın Alı qızı. Heydər Əliyev və ədəbi-tarixi proses [Mətn]: monoqrafiya /S.A.Əhmədova; red. T.Kərimli.- B.: Elm, 2013.- 156, [1] s., [11 s.fotoşək.]: portr

 

Əhmədova Gülşən Xanlar qızı. İngiliscə-Azərbaycanca lüğət [Mətn]: Məktəblilər üçün /Əhmədova G.X.- Bakı: 1999.- 96, s.

Əhmədova Salatın Alı qızı. Heydər Əliyevin dil siyasəti. Bakı : [İncə] , 2010. 212 s.

Əhmədova Tamara Rəsul qızı. Deutsch V sininf [Mətn]: Ümümtıhsil məktəbləri üçün dərslik /T.R. Əhmədova, Ş.H. Şabanov; Rəyci: A.İ.Ağayev; Red.: L.M. Qurbanova.- Bakı: Maarif, 1998.- 344 s.

 

Əhmədzadə Z. Arktıka dastanı [Mətn]: "Çelyuskin" səfəri /Z.Əhmədzadə.- B.: Azərnəşr, 1937.- 37, [1] s.: 17 sm.

 

Əkbər Əli. Artuş və Zaur [Elektron resurs]: böyüklər üçün konfliktologiya dərsliyi Ə.Əkbər.- B.:[2009].- 134 s.

 

Əkbərov Nazim. Ailə və cəmiyyətdə əxlaq və davranış qaydaları [Mətn] : [I-II siniflər üçün"Həyat bilgisi" fənninə metodik vəsait] /N. Əkbərov ; red. Y. Kərimov ; dizayn İ. İbrahimoğlu ; rəssam Ö. Qələndər. B.: Bərəkət, 2009. 78, [1] s.: rəngli şək

 

 Əkbərov Ramiz. Nizami Gəncəvinin tibbi-fəlsəfi və sosial-ekoloji görüşləri. [Mətn]: Elmi redaktoru və ön sözün müəllifi:Ağayar Şükürov fəlsəfə elmləri doktoru, professor, Rəyçilər: Giilnaz Abdullazadə, fəlsəfə elmləri doktoru, professor, Ziba Ağayeva fəlsəfə elmləri namizədi, Seyfəddin Rzasoy filologiya elmləri namizədi.- Bakı: Mütərcim, 2004. - 176 s.

Əkinçi.1875-1877. [Mətn]: Tam mətni.- Bakı: Avrasiya Press, 2005.- 496 s.
 

"Əkinçi" qəzetində ədəbiyyat məsələləri: Metodik vəsait /Müəllif: L.M.İmaməliyeva; Red.: T.H.Hüseynov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu; Bakı Slavyan Universiteti.- Bakı: Kitab aləmi, 2006.- 30 s.

 

Əl-Abbasi Xeyri Nəşət. Ərəbizmlərin Azərbaycan ədəbi dilində semantik dəyişiklikləri /Əl-Abbasi Xeyri Nəşət; Elmi red.: V.Məmmədəliyev; Red.: N.Abdullayev, Ş.Əliyev, Ş.Tahirqızı.- Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2003.- 195 s.

 Əlabbas. Sonun başlanğıcı [Mətn]: Povest və hekayələr /Əlabbas; Ön sözün müəl. Ə. Rəsulov; Red. N. Əbdülrəhmanlı; Rəssam K. Abdin.- B.: Nurlan, 2007.- 496 s.

 

Ələkbərli Əziz Yusif oğlu. Qərbi Azərbaycanın dialektoloji lüğəti [Mətn]Cild I kitab.- B.: [Nurlan], 2009.-192 s.: portr., 20 sm.

 

Ələkbərli M.K. Yeni əlifba və orfoqrafiya /M.K.Ələkbərli.- Mahaç-Qala: Dağıstan yeni əlifba komitəsi, 1929. -55 s.

Ələkbərli Nazif. Mikayıl Rəfili [Mətn]: həyatı və yaradıcılığı /Nazif Ələkbərli; Elmi red. və ön sözün müəl.: V. M. Arzumanlı; Azərbaycan EA Milli Münasibətlər İnstitutu.- B.: Qartal, 1998.- 100 s.

 

Ələkbərli Nazif. Üç budaq: Əhməd Cavad, Mikayıl Müşfiq, Almas İldırım [Mətn] /N.Ələkbərli; Red. A.Bağırov, R.Kərimova; Ön sözün müəllifi. H.Vəliyev.- Bakı: Şirvannəşr, 2007.- 224 s.

Ələkbərov Aydın Qulam oğlu. Rus dilinin qrammatikası [Mətn]: fonetika və morfologiya /A. Q. Ələkbərov; red. M. T. Tağıyev; AzSSR EA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu Bakı : Elm, 1988. 147 s.

 

Ələkbərov Kazım Hacı oğlu. Jurnalist ömrünün akkordları [Mətn]: Xatirələr Kazım Ələkbərov; Red.: B. Ələkbərova B.: Nurlan, 2001.- 216 səh. portr., fotoşək. 21 sm.

 

Ələkbərova Afət Elbrus qızı. Müasir Azərbaycan dili. Fonetika [Mətn] :metodik göstəriş A. E. Ələkbərova; red. N.S.Novruzova; rəyçi İ.Z.Qasımov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi. Bakı Slavyan Un-ti.- B.: [Mütərcim], 2013.- 51, [1] s.

 

Ələsgər. Bütün əsərləri [Mətn] /Aşıq Ələsgər ; tərt. Q. Zimistanoğlu ; red. N. Əbdülrəhmanlı. Bakı: [OL], 2014.- 486, [11] s., [8] v. fotoşək., portr., faks.: ill., 21 sm.
 

Ələsgər İslam. Haqq aşığı Ələsgər [Mətn]: monoqrafiya /İ.Ələsgər; elmi red. B.Nəbiyev.- B.: Maarif, 1999.- 264 s.

 

Ələsgərova İradə Hacı qızı. Kitabın bədii və texniki tərtibatı "Nəşriyyat işi və redaktəetmə" ixtisası üzrə dərs vəsaiti: [ali məktəblət üçün dərs vəsaiti] /İ.Ələsgərova; elmi red. B.V.Allahverdiyev; rəyçi. L.H.Səmədova [və b.]; rəssam N.M.Rzaquliyev.- Bakı: [Azərbaycan], 2010.- 184 s.

 Əli Akif. Mirzə Ələkbər Sabirin satira sənətkarlığı /A.Əli; [red. A.Abbas; üz qabığının rəssamı A.Hüseynov]; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Təhsil, 2012.- 253, [3] s.
 

 Əlibaba və qırx quldur [Mətn]: qəribə bir hekayədir /Ruscadan mütərcimi. Məmmədsadıq Axundov.- B.: nəşriyyati-bəradəran Orucov, 1916(1334 h.).- 24 s.

 

Əlibala Hacızadə 70 [Mətn] /AMEA ; tərt. Q. Paşayev, G. İbrahim qızı ; red. M. Məhəmmədli ; ideya və maddi dəstək Q. Paşayev ; dizayn T. Məlik. B.: Bakınəşr, 2005. 72 s.: fotoşək

 

Əlibəyli Bəsti. Onuncu portret [Mətn] /B.Əlibəyli.- Bakı: Nurlan, 2008.- 114, [1] s.

Əlibəyli Ənvər. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ənvər Əlibəyli; tərtib edəni. Ş.Əlibəyli; ön sözün müəllifi./B. Nəbiyev.-B.: Şərq-Qərb, 2005. -224 s

 

Əlibəyli Sevda Bəhram qızı. Bəyaz gecənin qızları [Mətn]: [hekayələr] /S. Əlibəyli; red. Y. Rzayev.- Bakı : Vətən , 2010. 143, [1] s.

 

Əlibəyli Sevda Bəhram qızı. Xəzərin general oğlu S.Əlibəyli; Red.: Q.Əziz.- B.: Adiloğlu, 2002.-200 səh.

 

 Əlibəyli Tapdıq. Poetik buta /T. Əlibəyli ; red. N. Məmmədli ; [ön söz əvəzi S. Kərimli].-Bakı : Elm və təhsil , 2013.- 167, [1] s.

 

 Əlibəyov Cəmil Adil oğlu. İlk məhəbbət [Mətn]: [roman] C.Əlibəyov; [red.S.Həbibzadə].- B.: Gənclik, 1990.- 278, [1] s.

 

Əlibəyov Cəmil Adil oğlu. Zəmanələrlə üz-üzə [Mətn] /Cəmil Əlibəyov; məsul red. N.Əlibəyova; rəssam. C.Əlibəyov.-Bakı : Nurlan , 2008.- 480 s.

 

 Əlibəyov Mustafabəy. Məhkəmələr qapısında tökülən qanlı yaşlarımız [Mətn]: Altı pərdəli milli bir faciədir.Ədalət divanının mühafizəsi üçün tərtib olunan qanlı bir faciədir. /M. Əlibəyov; naşiri. H. İ. Aydəmirov.-Bakı: [s. n.], 1914 (1332 h.).- 42 s.

Əlibəyzadə Elməddin Məmməd oğlu. Azərbaycan dilinin tarixi [Mətn]: 2 cilddə /E.Əlibəyzadə, elmi red. F.R.Zeynalov, Y.Seyidov, A. Məmmədov; rəyçi. M.İsmayılov və b. I cild.- Bakı: Azərbaycan tərcümə mərkəzi, 2007.- 660 s. 

 

Əlibəyzadə Elməddin Məmməd oğlu. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi [Mətn]: ən qədim dövrlər /E.Əlibəyzadə; elmi red. Ə.Səfərli, V.Osmanlı, M.Qəmbərli.- Bakı: Qarabağ, 2009.- 831, [3] s.

 

Əlibəyzadə Elməddin Məmməd oğlu. Kitabi Dədə Qorqud [Mətn] : [tarixi həqiqətləri bədii təsdiq abidəsi] /E. Əlibəyzadə ; elmi red. İ. Abbaslı ; rəssamı İ. Məmmədov ; bədii tərtibatçı red. N. Veysəloğlu. B.: Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 1999. 332 s. ill., xəritələr

 

Əlibəyzadə Elməddin Məmməd oğlu. Nizami və tariximiz [Mətn] /Elməddin Əlibəyli; Elmi red. Ə.Xalid.- Bakı: 2004.- 188 s.

 

 Əlifba [Mətn]:Tiflis : [s. n.], 1926.- 36 s.

 

Əlifoğlu Vahid. Çadırda yazılan şeirlər [Mətn] : [Şeirlər] /V. Əlifoğlu; Red.: Ş. Səlimbəyli; Bakı: [Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası], 1997.- 64 s.: portr., 17 sm.

 

Əlifoğlu Vahid. Görənlərdən xahiş olunur ki... [Mətn] /V. Əlifoğlu ; red. E. İsgəndərzadə ; ön söz müəl. Ə. Mədətoğlu. Bakı: Vektor, 2013.- 183, [1] s.: portr., 20 sm. + [1] elektron. opt. disk (CD-ROM) ; 12 sm.

 

Əlixanova Sədaqət Surəddin qızı. İlyas Əfəndiyevin aktyor məktəbi [Mətn]: xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin 100 illik yubileyinə həsr olunur S.Əlixanova; elmi red. M.Əlizadə.- B.: Gənclik, 2014.- 167, [1] s.

 

Əliqızı Məsumə. Biz yenə bir yerdəyik: Şerlər /Məsumə Əliqızı; Red. və ön sözün müəllifi: Nazif Ələkbərli.- B.: Yurd, 2002.- 48 səh.: 1portr., 20 sm.

 

Əliqızı Roza. Taleyimə yağan yağışlar [Mətn] /Roza Əliqızı; Red. V.Quliyev.- B.: Azərbaycan, 1993.- 111 s.: fotoşək., 20 sm.

 

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu. Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər [Mətn]: lüğət /R.Əliyev, S.Şükürlü, S.Kazımova; elmi red. A.Axundov, S.Sadıqova; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.- B.: İnformasiya Texnologiyaları, 2009.- 201, [3] s.: portr., 21 sm.

 

Əlili İradə. Döyüşçü xanımın səngər xatirələri [Mətn] /İ. Əlili ; red. German. Bakı: MBM, 2015.- 121, [1] s.: fotoşək., portr., faks., 20 sm.

 

 Əlili İradə. Dünya sevənlərindir [Mətn] : [şeirlər] İ. Əlili ; red. H. Vəliqızı ; [naşir A. Fəttahova].- B.: MBM.-2014.- 72, [4] s. ill., portr. 20 sm.

 

 Əlili İradə. Güllə səsindən doğulan kitab [Mətn] /İ. Əlili ; red. German. Bakı: [Exoprint], 2015.- 143, [1] s.: portr., fotoşək., faks., 21 sm.

 

 Əlili İradə. Qarabağın Tutusu [Mətn] /İ. Əlili ; red və [ön söz] German. Bakı: MBM, 2015.- 114, [1] s.: portr., fotoşək., 20 sm.

 

Əlili İradə. Mənim sevgi dünyam [şeirlər] /İradə Əlili ; red. Həlimə Vəli qızı.-Bakı : [s. n.] , 2013.- 178, [2] s.

 

Əlimirzəyev Xalid Əlimirzə oğlu. Dramaturgiya, teatr və səhnə sənəti [Mətn] /Xalid Əlimirzəyev; Elmi red.: N.Şəmsizad.- Bakı: Nurlan, 2004.- 186 s.

Əlimirzəyev Xalid Əlimirzə oğlu. Dahi sənətkar böyük vətəndaş [Mətn]: C.Məmmədquluzadənin həyat, dövrü, mühiti, ədəbi-ictimai fəaliyyəti: [monoqrafiya] /X.Əlimirzəyev; red. T.Mütəllimov, F.Davud qızı.- Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 683, [3] s., [20] v. , portr., fotoşək.

Əlimirzəyev Xalid Əlimirzə oğlu. M. F. Axundovun ideal və sənət dünyası.- X. Ə. Əlimirzəyev.-Bakı :Nurlan ;2007.-226, [2] s.


Əlimirzəyev Xalid Əlimirzə oğlu. Ədəbi-tənqidi məqalələr 1960-1980-ci illər /X.Əlimirzəyev; elmi red. A.Abasov.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 668, [4] s.


Əlimirzəyev Xalid Əlimirzə oğlu. Ədəbiyyatşünaslığın elmi-nəzəri əsasları tədris vəsaiti /X.Ə.Əlimirzəyev; red. Q.Namazov; rəyçi A.Abasov.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 413, [3] s.

Əlimirzəyev Xalid Əlimirzə oğlu. Ədəbiyyatşünaslığın elmi-nəzəri əsasları [Mətn]: tədris vəsaiti /X.Əlimirzəyev; [red. Q.Namazov; rəyçi. A.Abasov]Bakı: Nurlan, 2008.- 431, [1] s.

Əlimirzəyev Xalid. Klassiklərimizin ideal və poetik sənət dünyası[Mətn]: iki cilddə/X.Əlimirzəyev; elmi red. A.Nəbiyev.-I cild.- Bakı: Elm və təhsil, 2009.- 554, [2] s.

 Əlimirzəyev Xalid. Mənəvi borc (Mir Cəlal haqqında xatirələr).- B.: Nurlan, 2006. - 192 s.

 

Əlimirzəyeva-Mustafayeva, Flora Davud qızı. "Kitabi-DədəQorqud" dastanının alman dilinə tərcümə sənətkarlığı Flora Davud qızı Əlimirzəyeva-Mustafayeva; Elmi red.: FəxrəddinYadigar.- B.: Ozan, 1999.- 160 səh.

 

Əlincəqala [Mətn] : şeir, poema, pyes /Azərb. Resp. Naxçıvan Muxtar Resp. ; [red. M. Qasımzadə]. Naxçıvan: [Əcəmi], 2016.- 159, [1] s.: port., fotoşək., ill., 29 sm.

 

 Əlioğlu Əkbər. Azərbaycan aşıq şerinin poetikası[Mətn]: Folklorşünaslıq. Elmi rəhbər f.e.d. prof. M.Seyidov, rəyçi f.e.d. prof. P.Əfəndiyevdir. Azərbaycan dilində.- Bakı: 2002.- 128 s.
 

Əlioğlu Məsud. Ədəbiyyatda yeni insan /M.Əlioğlu; [red. Ə.Əhmədova].- Bakı: Azərnəşr, 1964.- 220, [4] s.


Əlioğlu Səlim. O yerlərdə izim qaldı [Mətn]: Şeirlər və poema /S.Əlioğlu; Ön söz. M.Araz.- Bakı: Azərbaycan, 1993.- 104 s.

 Əlipaşa. Hal-hazıra dair meyxana [Mətn] /Hacıbəyli qardaşları müdiriyyəti aktyorları Əlipaşa və Mirpaşa tərəfindən söylənilmişdir; naşiri. Abbas Mirzə Şərifzadə I hissə B.: [s. n.], 1919.- 16 s.

 

 Əlisəttar. İki güzgü [Mətn] /Ruscadan iqtibas tərcümə və təbdil edən. Əlisəttar.-B.: bəradəran Orucov, 1913 (1331 h.) 31 s.

 

Əlişanoğlu Tehran. Azərbaycan nəsri sosializm realizmi çevrəsində [Mətn]: Kontekst poetikası /T.Əlişanoğlu; Elmi red.: Y.Qarayev; Rəyçi: Ş.Alışanov; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami adına ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Elm, 1999.- 100 s.

 

Əlişanoğlu Tehran. Azərbaycan "Yeni nəsr"i [Mətn]: Əsrin nəsr poetikasından T.Əlişanoğlu; Elmi red.: Y.Qarayev; Rəyçi: Ş.Alışanov Bakı Elm 1999.- 128 s.

 

Əlişanoğlu Tehran. Əsrdən doğan nəsr [Mətn]: XX əsr Azərbaycan nəsrinin təşəkkül poetikası /T.Əlişanoğlu; AEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; Elmi red.: Y.Qarayev; Rəyçi: Ş.Alışanov.- Bakı: Elm, 1999.- 115 s. ; 21 sm.

 

Əlişanoğlu Tehran. (Mustafayev Tehran Əlişan oğlu.) Müstəqillik illəri Azərbaycan ədəbiyyatı [Mətn]: ali məktəblərin magistratura pilləsi üçün dərslik T.Əlişanoğlu; elmi red. R.Qeybullayeva; rəyçi. A.Hacılı [və b.] 1-ci hissə 1990-cı illər.- B.: Qanun, 2013.- 215, [1] s.

 

Əlişanoğlu Tehran. Yaşar Qarayev [Mətn]: Şəxsiyyəti və ömür yolu /Tehran Əlişanoğlu; Red. Q.Paşayev.- Bakı: Sabah, 1996.- 32 s., portr. ; 20 sm.

 

Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında [Mətn] : məqalələr toplusu /toplayanı, tərt. ed. və nəşrə hazırlayan A. Ülvi ; elmi red. V. Arzumanlı ; elmi məsləhətçi C. Nağıyeva ; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu. B:. Qartal, 2009. 359, [1] s. şək

Əliyev Akif Səməd oğlu. Ədəbiyyat nəzəriyyəsindən mühazirələr [Mətn]: [dərslik] /A.S.Əliyev; elmi red. N.Əliyeva; rəyçilər A.Hacıyev, M.Allahmanlı.- Bakı: [ADPU], 2010.- 214, [2] s.

 Əliyev Akif. Ədəbiyyatımıza müasir baxış.- Bakı: Elm, 1999.- 196 s.


Əliyev Akif Səməd oğlu. Heydər Əliyev və ədəbiyyatımız [Mətn] /A.Əliyev; Elmi red.: A.Hacıyev.- Bakı: Nurlan, 2007.- 307 s. , portr., fotoşək. ; 21 sm.

 

 Əliyev Azad. Ümid çırağı [Mətn]: [şeirlər və poema] /A. Əliyev; Red.: B. Sadiq.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 160 s.

 

Əliyev C. Lenin yolu yaşlılar üçün savad kitabı /C.Əliyev, H.Həsənzadə, İ.İsraelyan; red. Əsgər.- Tiflis: Gürcüstan Dövlət nəşriyyatı, 1933.- 137, [3] s. ; 23 sm.


 Əliyev Eldar Paşa oğlu. Sönməz günəş [Mətn]: poema: beş cilddə /E.Əliyev (Sərtqaya); red. X.Bayramoğlu; məsləhətçi. N.Cəfərov I cild.- Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 168 s.

 Əliyev Eldar Paşa oğlu.
Sönməz günəş [Mətn]: poema: beş cilddə /E.Əliyev (Sərtqaya); red. R.Novruzov; məsləhətçi. N.Cəfərov II cild.- Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 214, [2] s.


 Əliyev Eldar Paşa oğlu.
Sönməz günəş [Mətn]: poema: beş cilddə /E.Əliyev (Sərtqaya); red. R.Novruzov;məsləhətçi. N. Cəfərov III cild.- Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 239, [1] s.

 Əliyev Eldar Paşa oğlu.
Sönməz günəş [Mətn]: poema: beş cilddə /E.Əliyev (Sərtqaya); red. S.Şükürov; məsləhətçi. N.Cəfərov V cild.- Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 227, [1] s.

 Əliyev Eldar Paşa oğlu.
Sönməz günəş [Mətn]: poema: beş cilddə /E.Əliyev (Sərtqaya); red. S.Şükürov; məsləhətçi. N. Cəfərov IV cild.- Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 195, [1] s.

 Əliyev Elçin Behbud oğlu. Nəcəfalılara gedən yol [Mətn] /E.Əliyev, A.Həmid Dəlidağlı.- B.: E.L 2010.- 423, [1] s.

 

 Əliyev Elşad. Azərbaycanca-italyanca-rusca şəkilli lüğət E.Əliyev; Elmi red.: R.Qafarova.- Bakı: Elm, 2003.-72 səh.

 

Əliyev Ə. M. Tabeli mürəkkəb cümlələr və onların xüsusiyyətləri [Mətn]: Orta məktəb müəllimləri üçün vəsait /Ə.M.Əliyev; Rəyçi. H.B.Balıyev.- Bakı : Maarif , 1992. 191 s.

 

Əliyev Ələkbər Qəhrəman oğlu. Alman dilinin qrammatikası morfologiya /Ə.Q.Əliyev; [red. C.M.Cəfərov, A.H.Vəliyev]; S.M.Kirov ad. Azərb. Dövlət Un-ti.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 1959.- 230, [6] s.

Əliyev Ələkbər Qəhrəman oğlu. Alman dili ixtisası dil olmayan ali məktəblərin I-II kurs tələbələri üçün dərslik /Ə.Əliyev; [red. C.Cəfərov].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1963.- 181, [3] s. , cədv. ; 23 sm.

 

Əliyev Əli Binnət oğlu. Ümumi və qeyri-üzvi kimya[Mətn]: Ali məktəblər üçün dərsliklər və dərs vəsaitləri seriyasından.- Bakı: Maarif, 1987.- 588 s.

 Əliyev Əminağa. Bəsdi, oyan! [Mətn]: milli hekayə /Ə. Hacıəliyev.-Tiflis: [s. n.], 1912 (1330 h.) -24 s.

 

 Əliyev Faiq Qara oğlu. "Azərbaycan ərəb ədəbi əlaqələri" [Mətn] F.Q.Əliyev; red. və ön söz müəl. A.İmanquliyev.- B.: Yazıçı, 1987.- 221, [2] s.

 

Əliyev Fazil Bəhmən oğlu. Mirzə İbrahimov və xalq yaradıcılığı [monoqrafiya] /F. B. Əliyev ; elmi red. P. Əfəndiyev.-Bakı : Elm və təhsil , 2013.- 155, [1] s.

Əliyev Həsən Əlirza oğlu. Azərbaycan antroponimikasının inkişaf mərhələləri [Mətn] /H. Əliyev; elmi red. A. Paşayev.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2004.- 394 s.
 

 Əliyev Xeyrulla Salman oğlu. İncəsənət tarixi - xarakterlər tarixidir. Tədqiqlər, tənqid, məqalə, xatirə-portretlər /X.Əliyev; Elmi red.: Ş.Salmanov.- Bı: Gənclik, 2004.- 308 s. ; 20 sm.

 Əliyev Xəlil Xəliloğlu. 40-cı otaqdakı tilsimlərin açarları [Mətn]: Borçalı, Axısqa, Qazax topnimləri /Xəlil Əliyev; Elmi red.Xəlil Yusifli; Rəyçi. R. Rüstəmzadə.- Gəncə: Elm, 2008.- 300 s.

 

Əliyev İsmayıl Əhmədəli oğlu. Üzvi boyaqlar: Dərslik /İ.Ə.Əliyev, Ə.N.Quliyev; Elmi red.: A.M.Məhərrəmov; Bakı Dövlət Universiteti I hissə.- Bakı: Bakı Universiteti, 2005.- 116 s.

 

Əliyev Kamil Yusif oğlu. Antik dövrün natiqlik məktəbləri [Mətn] K.Əliyev; Azərbaycan SSR "Bilik" Cəmiyyəti.- Bakı [s.n.] 1985.- 57, [3] s.

Əliyev Kamil Yusif oğlu. Nitq mədəniyyəti və üslubiyyatın əsasları: dərslik /Kamil Əliyev; Elmi red.: K.Vəliyev.-Bakı: Bakı Universiteti, 2001.- 240 s. , 1portr. ; 20 sm.

Əliyev Kamil Yusif oğlu. Natiqlik sənəti [Mətn] /K.Y.Əliyev; red.V.Hüseynov; rəyçi M.Məmmədov, M.Quliyev; rəssamı. R.Əzizov.- B.: Azərnəşr, 1994.- 160 s.

 

Əliyev Kamil Yusif oğlu. Üslubiyyat və üslublar sistemi [Mətn]: dərs vəsaiti K.Əliyev; elmi red. H.Həsənov; Az SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- B.: ADU, 1985.- 81, [3] s.

 

Əliyev Kamran İmran oğlu. Azərbaycan romantizminin poetikası [Mətn]:[monoqrafiya] /K.Əliyev; [elmi red. K.Talıbzadə]Bakı: Elm, 2002.- 272 s.
 

Əliyev Kamran İmran oğlu. Eposun poetikası: "Dədə Qorqud" və "Koroğlu" /K.Əliyev; elmi red. İ.Abbaslı; AMEA, Folklor İn-tu.- Bakı: [Elm və təhsil], 2011.- 162, [2] s.
 

Əliyev Kamran. Hüseyn Cavid: həyatı və yaradıcılığı [Mətn] /Kamran Əliyev; Elmi red. Şirindil Alışanlı; AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm, 2008.- 324 s.
 

Əliyev Kamran İmran oğlu. Hüseyn Cavidin şəxsiyyəti və poetikası [Mətn] /K.Əliyev; Elmi red.: A.Əmrahoğlu.- Bakı: Yazıçı, 1997.- 89 s. ; 21 sm.

 

Əliyev Məmməd. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi [Mətn]: ali məktəblərin bakalavr və magistr pilləsində təhsil alanlar üçün dərslik M.Əliyev; elmi red. B.Nəbiyev; rəyçilər T.Kərimli, T.Quliyev; nəşrə hazırlayan Ə.Hüseynli; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimləri İnstitutunun Quba filialı.- B.: Elm və təhsil, 2012.- 477, [3] s.

 

Əliyev Məmmədhüseyn Rüstəm oğlu. Dağlaroğlu [Mətn]: 150 yaşlı kolxozçu Mahmud Eyvazov: roman M.R.Əliyev; [red. G.Həsənzadə].- B.: Uşaqgəncnəşr, 1958.- 197, [3] s.

 Əliyev Mirzəağa. Məşədi evlənir [Mətn]: həyatdan götürülmüş bir pərdəli komediya /M.Əliyev.-B.: Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı Ali Siyasi Maarif Şöbəsi, 1923.- 23 s.

 

Əliyev R.M. Azərbaycan nağıllarında mifik görüşlər.- Bakı: Elm, 1992 s.


Əliyev R. Nizami [Mətn]: Qısa biblioqrafik məlumat: Nizami Gəncəvinin 840 illiyinə/Rüstəm Əliyev.- Bakı: Yazıçı, 1983.-379 s. - Mətn Azərbaycan, rus, fars, ingilis, fransız, alman, ərəb dillərindədir.

Əliyev Ramil Manaf oğlu. Mif və folklor: genezisi və poetikası [Mətn] /R.M.Əliyev; Elmi red. H.İsmayılov, S.Rzasoy; AMEA-sı Folklor İnstitutu.- Bakı: Elm, 2005.- 224 s.

 

Əliyev Ramil Manaf oğlu. Riyazi mifologiya [Mətn]: mifoloji informasiyanın riyazi-funksional modelləşdirilmə təcrübəsi /R.Əliyev; elmi red. H.İsmayılov; S.Rzasoy; rəyçilər. A.Nəbiyev, A.Hacılı; AMEA, Folklor İnstitutu.- B.: Nurlan, 2008.- 182 s.: portr., 20 sm.

 

Əliyev Rəhim Nadir oğlu. Anadilli Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi oçerkləri [Mətn] : 3 cilddə : (Qazi Bürhanəddin və Nəsimi divanları əsasında) /R.Əliyev; AMEA Cəfər Cabbarlı fondu. Nəsimi və klassik dini üslubun təşəkkülü I cild.- B.: NaftaPress, 2006,353 s. 1portr

 Əliyev Rəhim Nadir oğlu. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi [Mətn] /R.Əliyev; Red. N.Qəhrəmanlı; Cəfər Cabbarlı Fondu; Üz qabığının tərtibatçısı: Məmmədzadə Asim.- B.: Mütərcim, 2008.- 360 s.

 

 Əliyev Sahib İsgəndər oğlu. Sənin adın nədir [Mətn]: şerlər, nağıllar,poema /Sahib Əliyev; red. M.Ələkbərli.- B.: Gənclik, 1989.- 102,[1] s.

 

Əliyev Soltan Hüseyn oğlu. İfadəli oxu [Mətn]: Dərs vəsaiti /S.H.Əliyev; Elmi red. A.C.Hacıyev; Rəyçi B.H.Muradov, Z.H.Abdullayev, B.A.Həsənov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: ADPU, 1992.- 116 s.
 

 Əliyev Şahvələd. Ailə faciəsi [Mətn] : povest, hekayələr, şeirlər, karikaturalar Ş. Əliyev ; red. B. Qüdrət.-Bakı.- Nərgiz.- 2012.-159, [1] s.

 
Əliyev Şahvələd. Dağ çayında qeyri adi hadisə [Mətn] : povest, hekayələr.-Ş. Əliyev ; red. B. Qüdrət.-Bakı Nərgiz 2008.-160, [1] s.

 

 Əliyev Şahvələd Sövzi oğlu. Sicimqulunun sərgüzəştləri [Mətn]: Povest və hekayələr /Şahvələd Əliyev; Red.: Mürvət Qədimoğlu Həkəri.- B.: Nərgiz, 2007.- 164 s.

 

Əliyev Vilayət. Azərbaycanın toponimiyası [Mətn]: (Dərs vəsaiti) V.Əliyev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti; Elmi red.: Ə.Tanrıverdiyev; Rəyçilər: M.Rəhimov, İ.Bayramov.- Bakı: 1999.- 278 s.

 

Əliyev Vilayət. Heydər Əliyevin dil siyasəti: Azərbaycan Respublikası Prezidenti möhtərəm Heydər Əliyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunur.-Bakı: Nurlan , 2003. 100 səh.

 

Əliyev Y. İkinci il [Mətn]: 2, 3 və 4-cü rüb Y.Əliyev; red. H.Hüseynov II kitab.- B.: Azərnəşr, 1932.- 274 s.

 Əliyev Y. İkinci il kənd məktəbləri üçün /Y.Əliyev.- Bakı: [Azərnəşr], 1931.- 296 s.

 

Əliyev Y. Kolxozçu kənd məktəbləri üçün əlifba kitabı /Y. Əliyev.B.: Azərnəşr, 1932.- 88 s.

 

Əliyev Y. Qızıl bayraq [Mətn]: kənd məktəbləri üçün əlifba kitabı Y.Əliyev.- B.: Azərnəşr, 1931.- 50 s.

 

Əliyev Yadigar Vəli oğlu. Azərbaycanın qədim türk runik yazılı abidələri [Mətn] /Y.V.Əliyev; elmi red. N.Cəfərov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: 2008.- 120 s.

Əliyev Yadigar Vəli oğlu. Qədim türk (runik) yazılı abidələrindən orta əsrlər türk yazılı abidələrinə keçid: Ədəbi dil normalarının inkişafı /Y.Əliyev; Red.: N.Məmmədli; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: Nurlan, 2004.- 190 səh. ; 20 sm.

 

Əliyev Yadigar Vəli oğlu . Orxon-Yenisey abidələri və orta əsrlər türk ədəbi dili-türki[Mətn] Y.Əliyev; Elmi red.: M.Məmmədli; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: Nurlan, 2005.- 173 s.

Əliyev Yadigar Vəli oğlu. "Kitabi-Dədə Qorqud" və bədii mətnin fonoloji strukturu [Mətn]: Metodik vəsait /Y.V.Əliyev; Rəyçilər: N.Cəfərov, R.Məhərrəmova; Red.: M.Qıpçaq; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu; Gəncə Dövlət Universiteti Azərbaycan dili kafedrası.- Bakı: 2006.- 121 s.

Əliyev Yadigar Vəli oğlu. "Kitabi-Dədə Qorqud" və bədii mətnin leksik-semantik strukturu [Mətn]: metodik vəsait /Y.Əliyev; Rəyçilər. M.Mirzəliyeva, İ.Həsənov; Elmi red. G.Mehrəliyeva; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu; Gəncə Dövlət Universiteti.- Bakı: 2007.- 102 s.

Əliyev Yadigar Vəli oğlu. "Kitabi-Dədə Qorqud" və bədii mətnin struktur-semantik təşkili: Metodik vəsait /Y.Əliyev; Rəyçilər: N. Cəfərov; S.Əliyev; Elmi red.: M.Qıpçaq; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu, Gəncə Dövlət Universiteti.- Bakı: 2005.- 137 s.

 

Əliyev Yadigar. Ümumi mətnşünaslıq [Mətn]: ("Kitabi-Dədə Qorqud" mətnlərinin linqvopoetik təhlili əsasında): Dərs vəsaiti /Y.V.Əliyev; Rəyçilər. N.Cəfərov, M.Mahmudov; Elmi red. X.Yusifli; Gəncə Dövlət Universiteti, Azərbaycan dili kafedrası.- B., 2007.- 248 s

 

Əliyev Zamiq. Heydər Əliyev Səhnəarxası görüşlər /Z. Əliyev (ön söz); red. M. Soltan; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.-B.: Vektor, 2013.- 123, [1] s.

 

Əliyev Zaur Bilal oğlu. Diaspor: izahlı sözlük və məlumat kitabı [Mətn]Bakı: Yurd, 2007.- 376 s.

Əliyev Zaur Bilal oğlu. Dünya diasporaları [Mətn]: (nəzəriyyə və təcrübə) /Z.Əliyev; Məsləhətçilər: M.Kərimov, Q.S.Təbrizi; Elmi red.: Ə.Tağıyev; Red.: E.İsmayılova.- B.: Qismət, 2005.- 349 s.

 

Əliyeva Aybəniz İbiş qızı. Azərbaycan romantiklərinin yaradıcılığında türkçülük /.Əliyeva; Elmi məsləhətçi və ön sözün müəllifi: .Talıbzadə; Elmi red.: Ə.Saraçlı; , Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2002.- 332 s.

 

Əliyeva Dilarə Ələkpər qızı. Ürək bir dilək bir /D. Ə. Əliyeva.- B.: Yazıçı, 1981.- 215, [5] s.

 

Əliyeva Dürdanə Tofiq qızı. Onomastik vahidlərin üslubi imkanları [Mətn]: metodik vəsait D.T.Əliyeva; G.T.İsmixanova, Ş.Q.Hüseynov; red. N.S.Novruzova; rəyçi İ.Z.Qasımov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.- B.: Mütərcim, 2012.- 90, [1] s.

 

Əliyeva Gülşən Teymur qızı. Azərbaycan füzulişünaslığının təşəkkülü /Gülşən Əliyeva; Elmi red.:Aydın abi Aydın.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 192 səh.

 

Əliyeva Gülşən Teymur qızı. Poetika məsələri [Mətn]: [dərs vəsaiti] /Gülşən Əliyeva; Red. N.Şəmsizadəı; Rəyçilər. V.Əliyev, T.Kərimli.- Bakı: Maarif, 2002.- 168 s.

 

Əliyeva Lalə Sabir qızı. Azərbaycan ədəbiyyatında bədii nəsr (XVII-XVIII)[Mətn]: dərs vəsaiti. L.S.Əluiyeva; red. Ə.Səfərli, rəyçilər. S.Mahmudov, Y.Hüseynova.- Bı: Bakı Universiteti, 2002.- 93,[1] s.

 

Əliyeva Nərmin. "German filologiyasına giriş" kursundan mühazirə mətnləri [Mətn]: dərs vəsaiti /N.Əliyeva; elmi red. Ə.Rəcəbli; rəyçilər. Ş.V.Qasımova, F.N.Mehdiyev.- Bakı: Nurlan, 2009.- 105, [3] s.

Əliyeva Nərminə Mehdiağa qızı. English [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin Azərbaycan və rus bölmələrinin 3-cü sinfi üçün dərslik /N.Əliyeva, R.Əliyeva, G.Hüseynova; elmi red. G.Hüseynzadə; rəyçi. M.Əliyev, Ə.Abdullayev.- Bakı: Təhsil, 2010.- 71, [1] s.

 

Əliyeva Nurlana Müzəffər qızı. Bədii nəsr və kənd [Mətn] : Azərbaycan bədii nəsrində müasir kənd və onun problemləri /N. M. Əliyeva ; red. Q. Xəlilov B.: Yazıçı , 1988.142, [2] s.

 

Əliyeva Nurlana Müzəffər qızı. Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı [Mətn]: 1941-1991: ali və orta ixtisas təhsili məktəbləri üçün dərslik N.M.Əliyeva; elmi red. N.Cəfərov; rəyçi B.Nəbiyev, B.Əhmədov, G.Əliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi.- B.: Elm və təhsil, 2013.- 660, [4] s.

 

Əliyeva Rəfiqə. Teacher's book: Azərbaycan və rus bölmələrinin V sinfi üçün İngilis dili dərslərinə dair metodik vəsait Rəfiqə Əliyeva, Nərminə Əliyeva, Arifə Rəsulova; İxtisas red.: Məcid Əliyev.- B.: Təhsil, 2002.- 222 səh.

 

Əliyeva Rübabə Zabut qızı. XVIII-XIX əsrlərın əsərlərində qeydə alınmış Azərbaycan toponimlərinin tarixi-linqvistik təhlili [Mətn] /R. Z. Əliyeva; elmi red. Q. İ. Məşədiyev; AMEA Nəsimi ad rus və Avropa səyyahlarınına Dilçilik İnstitutu.- B.: Qanun, 2002.- 136 s.

 

Əliyeva Səidə. Nağıl dünyam [Mətn] /S. Əliyeva ; ön söz müəl. B. Nəbiyev ; red. M. Şərifov/B.: Elm və təhsil, 2011.133, [3] s.: 20 sm.

 

Əliyeva Zemfira. Türk dilləri sistemində sifətlərin struktur-semantik təkamülü [Mətn] /Z.Əliyeva; Elmi red. A.Axundov, Ə.Cavadov.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 140 s. ; 20 sm.

Əliyeva Zəhra Cabbar qızı. Ədəbiyyat müntəxabatı [Mətn]: 10-cu sinif üçün /tərt. ed. Z.C.Əliyeva, H.F.Qasımzadə I hissə.- B.: Maarif, 1974.- 300, [4] s.

 

Əlizadə Afina Cavad qızı. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dilinin elmi üslubu [Mətn] /A.C.Əlizadə; Elmi red.: M.B.Məmmədov.- B.: 1996.- 106 s.

 

Əlizadə Afina Cavad qızı. Azərbaycan ədəbi dilinin elmi üslubu [Mətn]: 1901-1920-ci illər /A.C.Əlizadə; AREA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu; Elmi red.: M.B.Məmmədov.- B.: Ozan, 1997.- 108 s.

 

Əlizadə Aləmzər. Şəffaf hörüyün rəfiqələri /A. Əlizadə ; red. R. Təmkin.-Gəncə : [s. n.] , 2013.- 98 s.

Əlizadə Elmira ldar qızı. Elçinin yaradıcılıq təkamülü [Mətn]: monoqrafiya /.Əlizadə; red. N.Şəmsizadə.- Bakı: Elm, 2004.- 210 s.


Əlizadə Əli Əbdül oğlu. Ailə [Mətn] /Ə.Əlizadə, A.Abbasov; elmi red. A.Eminov.- Bakı: Maarif, 1989.- 309, [2] s. , fotoşək., şək. ; 22 sm.

Əlizadə Həsən Əli oğlu. Fars dili S.M.Kirov adına ADU-nun Şərqşünaslıq fakültəsinin I və II kurs tələbələri üçün dərslik /H.Ə.Əlizadə, N.Hatəmi; [red. R.Sultanov].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1961.- 481, [3] s.

 

Əlizadə Hümmət. Dağ qızı /H.Əlizadə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 120 s.

Əlizadə Hümmət. Azərbaycan aşıqları /H.Əlizadə II.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 274, [2] s.

 

 Əlizadə Hümmət. Azərbaycan aşıqları.- B., 1929.- 296 s.


Əlizadə Hümmət. Fatma /H.Əlizadə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 24 s.

Əlizadə Nuri. Durna lələyidi bu yağan yağış... [Mətn]: şeirlər və poemalar /N.Əlizadə.- Bakı: Kitab palatası, 1996.- 156 s.

Əlizadə Nuri. Pəncərəmdə ağlayan yağış [Mətn]: şeirlər /Əlizadə Nuri; Red. V.Quliyev.- Bakı: Azərbaycan, 1993.- 176 s.
 
Əlizadə Nuri. Tanrı, gəl tanış olaq... [Mətn]: şeirlər /Əlizadə Nuri; Red. Zülfüqar Şahsevənli.- Bakı: Gənclik, 1995.- 72 s.


Əlizadə Nuri. Ulduzların göz yaşı. /Ə.Nuri; red. E.İsgəndərzadə.- Bakı: Vektor, 2004.- 203 s.

Əlizadə Rəhman Balarza oğlu. Komediyalar /R.B.Əlizadə 1 Cild.- Bakı: Nurlar, 2008.- 332, [1] s. , port., il. ; 25 sm. 

 

Əlizadə Yusif. Assistent [Mətn] : [roman] /Y. Əlizadə ; red. T. Əlibəyli ; dizayner və rəssam S. Mustafaoğlu. Bakı: Günəş-B, 2015.- 261 s.: ill., portr., 21 sm.

 

Əlizadə Yusif. Assistent [Mətn] : [roman] /Y. Əlizadə ; red. T. Əlibəyli ; [dizayner Z. Məmmədov] Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 271, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Əlizadə Yusif. Beş kəşfiyyatçı əsgər [Mətn] : poema /Y. Əlizadə ; red. T. Əlibəyli. B.: Elm və təhsil, 2014. 65, [3] s.: portr., 17 sm.

 

Əlizadə Yusif. Borc [Mətn] : roman /Y. Əlizadə ; red. S. Kərimli. B.: Elm və təhsil, 2014. 285, [1] s.: portr., ill., 20 sm.

 

Əlizadə Yusif. Qatarda son görüş [Mətn] : publisistik roman /Y. Əlizadə ; red. Ə. Mollayev ; texniki red. və rəssamı S. Mustafaoğlu. B.: UniPrint, 2014. 373, [1] s.: portr., ill., 21 sm.

 

Əlizadə Yusif. Təqibli yollar [Mətn] : [detektiv roman] /Y. Əlizadə. Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 279, [1] s.: portr., 20 sm.

 

 Əlizadə Ziynət Əliheydərqızı. Müasir Azərbaycan dilində modal sözlər monoqrafiya /Z.Ə.Əlizadə; [red. S.Cəfərov, F. Fərəcov].- Bakı:Maarif, 1965.- 146, [2] s.

Əlləzoğlu Eyvaz. Ölü yay [Mətn]: hekayələr /E.Əlləzoğlu; Red. Z.Hüseynova.- B.: Yazıçı, 1992.- 104 s.

Əlləzoğlu Eyvaz. Yatan dinozavrlar [Mətn]: [hekayələr] /E.Əlləzoğlu; red. G.Mehdiyev.- Bakı: Gənclik, 1993.- 88 s.

 

Əlzamin. (Əliyev ƏlizaminYelmar oğlu.) Vətən fədailəri [Mətn]: Ağdam şəhidləri Əlizamin; Naşir. B.Axundov; Red.T.- B.: Öyrətmən, 1994.- 236 s. portr. 20 sm.

 

Əmək qalası [Mətn]: hekayələr /ruscadan çevirəni. Z.Abbasov; red. A.Qərib.- B.: Azərnəşr, 1929.- 54, [1] s.

 

Əməli yazılar və onların öyrənilməsi məsələləri [Mətn]: [metodik tövsiyə] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. Respublika Tədris-Metodika Mərkəzi; tərt. ed. H.Q.Hüseynov; red. B.S.Məmmədova.- Bakı: 1989.- 31,[1]s. ; 20 sm.

 

Əmircanova Qənirə Abduləli qızı. Gözəllik və kamillik ilahəsi [Mətn] Q.A.Əmircanova; Ön söz. P.Xəlilov; Elmi red. Ə.Hacızadə; Red. A.Bakıxanova.- B.: Avropa, 2008.- 128 s.


Əmirli Əli. 15 pyes [Mətn] /Ə.Əmirli.- Bakı: [Öndər], 2006.- 568 s.

 

Əmirli Əli. Hasarıno üzü [Mətn]: pyeslər /Ə.Əmirli; [Azərb. Resp. Mədəniyyətə Turizm Nazirliyi]Bakı: [İdeal-Print], 2010.- 501, [1] s.

Əmirov Cəmşid Cabbar oğlu. Qara "Volqa" [Mətn ]Roman C.Əmirov; Red. M.Müştaq; Rəssam A.Məmmədov, Bədii ədəbiyyat Azərbaycan ədəbiyyatı.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 255 s.
 

Əmrahov Mais İsrail oğlu. Azərbaycanda ali məktəb quruculuğu ali pedaqoji təhsilin təşkili və inkişafı tarixinin oçerkləri [Mətn]: (1917-1941-ci illər) Dərs vəsaiti /M.İ. Əmrahov, M.N. Salahov, N.N.Əsədov; Red. O.B. Sultanov; Rəyçilər. F.A. Rüstəmov, R.İ. Əliyev.- Bakı: Mütərcim, 2007.- 142 s.
 

Əmrahoğlu Arif. Epik sözün poetik gücü /A.Əmrahoğlu; Red.: Ş.Alışanov; Rəyçi: K. Əliyev; Rəssam: A.Ələkbərov.- Bakı: Elm, 2000.- 212 s.

 

Əmrahoğlu Cahangir Əsəd. Qədim türk ədəbiyyatının linqvistik poetikası: (M. Kaşğarlının"Divanü lüğat-it-türk"əsərindəki bədii nümunələr əsasında) Əsəd Cahangir; Elmi red.: Tofiq Hacıyev; Rə'yçi: Arif.- B.: Elm, 2000.- 168 səh.

 

Ən yaxşı müasir sovet pyesləri yazmaq üçün Ümumittifaq müsabiqəsi /Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında İncəsənət İşləri İdarəsi və Azərbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqı ; [red. H. Qasımov]. Bakı: [s.n.], 1947.16, [2] s.
 

Əntiqə Gövhər. Zərifə [Mətn]: Şerlər /G.Əntiqə; Red.: A.İsabəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 2001.- 76 s. , portr. ; 20 sm.

Ənvəroğlu Himalay. Azərbaycan dramaturgiyası: tarixilik və müasirlik [Mətn].- B.: Nurlan, 2008.- 248 s.

 

Ənvəroğlu Himalay. Azərbaycan ədəbiyyatının yaradıcılıq problemləri [Mətn]: [Monaqrafiya] /H.Ənvəroğlu; Elmi red.: .Hacıyev.- Bı: lm, 2004.- 773 səh.

Ənvəroğlu Himalay. Azərbaycan romanının inkişaf problemləri [Mətn].- B.: Nurlan, 2008.- 336 s.

 

Ənvəroğlu Himalay. Azərbaycan şeirinin poetikası [Mətn].- B.: Nurlan, 2008.- 388 s.

 

Ənvəroğlu Himalay. Ədəbiyyatşünaslıq problemləri ədəbi-nəzəri düşüncə müstəvisində [Mətn] : [məcmuə] H. Ənvəroğlu ; elmi red. E. H. Quliyev ; naşir A. Fəttahova.- B.: [MBM] 2014.- 535, [1] s. portr. 21 sm.

 

Ənvəroğlu Himalay. Sənət və sənətkarlıq məsələləri yeni düşüncə müstəvisində [Mətn] /Himalay Ənvəroğlu ; elmi red və ön söz. müəl. N. Paşayeva Bakı :Elm və təhsil, 2011. 367, [1] s.

 

Ənvəroğlu Himalay. Şəhriyar poetikası [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /H. Ənvəroğlu, E. Quliyev; Elmi red. İ. Həbibbəyli; Rəyin müəl.N.Cəfərov.- Bakı: 2006.- 228 s.

Ərdəbili Arif. Fərhadnamə [Mətn] /A. Ərdəbili; Çevirən və ön sözün müəllifi. X. Yusifli; Elmi red. Ə. Səfərli.-B.: "OKA Ofset", 2007.- 310 s.

 

Ərəb filologiyası məsələləri [Mətn] /red. H.M.Zərinəzadə, A.N.İmanuliyeva ; AzSSR Elmlər Akad. Yaxın və Orta Şərq Xalları İn-tu. III buraxılış.- Bakı: Elm, 1979.- 166,[2] s. , cədv. ; 22 sm.

Ərəb və fars sözləri lüğəti [Mətn]: Azərbaycan klassik ədəbiyyatını oxumaq üçün /red. heyəti. B.T.Abdullayev, Ə.Ə.Orucov, Y.Z.Şirvani; AzSSR EA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Yazıçı, 1985.- 1035, [5] s.

 

 Ərəbcə-azərbaycanca lüğət 4 cilddə: 44000 sözvəifadə /AzSSR EA, Yaxın və Orta Şərq Xalqları İn-tu; tərt. ed. H.H.Zərinəzadə (məsul red.), Ə.M.Nəvai, A.İ.Zahidi, A.Y.Məmmədli I cild.- Bakı: Elm, 1972.- 524, [3] s.

 

Ərəbcə-azərbaycanca lüğət [Mətn]: İki cilddə: Təxminən 45000 söz və ifadə /R. Əliyev I cild. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 440 s.

 

Ərəblinski Elxan Bəşir oğlu. Xaliq [Mətn]: Bismillahir rəhmanir rəhim Elxan B.Ərəblinski, Elman B. Ərəblinski; Red.: Kərim Mayıl oğlu.- B.: Nafta-Press, 2004.- 278 s.

 

 Ərəblinski Elman Bəşir oğlu. Xaliq [Mətn] /E. B. Babayev, E. B. Babayev ; red. R. A. Məmmədov-: Ünsiyyət , 2011. - 444 s.

 

Ərşadoğlu Elşad. Kələfin ucu [Mətn] : [şeirlər] /E. Ərşadoğlu ; red. A. Əmrahoğlu. Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 161, [3] s.: portr., il., 20 sm.

 

Əsədli Gülnar. Nura qərq olunmuş Astaram /G.Əsədli; Red.: Hacı Mehman Fərzullayev.- B.: Mütərcim, 2004.- 172 s.
 

Əsədov .İ. Avropa ədəbiyyatşünaslığı və Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikri [Mətn] /Afaq Əsədova; Elmi red.: Şamil Salmanov; Rəyçilər: İsa Həbibbəyli, Vaqif Arzumanlı, Cəlil Nağıyev.- Bakı: Elm, 2006.- 274 s.

 

Əsədov Arif Ərrəhman oğlu. Azərbaycan və İngilis dillərində cümlənin aktual üzvlənməsi [Mətn] Arif Əsədov; N.Tusi adına Azərbaycan Pedaqoji Universiteti.- B.: 1992.- 28 s.

Əsədov Arif Ərrəhman oğlu. Azərbaycan və İngilis dillərində mübtədanın rema kimi işlənməsinin müqayisəli tipoloji tədqiqi /Arif Əsədov; Red. və ön sözün müəllifi: B.Q.Hüseynov; Rəyçilər: F.Y.Veysəlli, A.R.Hüseynov.- Bakı: Nurlan, 2005.- 168 s.

 

Əsədov Aslan Məhəmməd oğlu. Atalar sözü və məsəllər [Mətn] /A.Əsədov; red. A.Ş.Əhmədli.- B.:Təhsil NPM; 2008.- 132, [2] s.

 

Əsədov Ələddin Qurban oğlu. Kompüter haqqında söhbətlər [Mətn] /Ə.Q.Əsədov; [ red. Ş.Məmmədova]Bakı: Gənclik, 1987.- 49,[3] s.

Əsədov Rasim Əhməd oğlu. Azərbaycan dili [Mətn]: orta məktəbin 6-cı sinifi üçün dərslik /R.Ə.Əsədov; Ə.M.Əhmədov; elmi red. Q.Ş.Kazımov.- B.: Maarif, 1989.- 158,[1] s.

 

Əsədova Adilə. Azərbaycan dilində qrammatik hallar [Mətn]: [monoqrafiya] /A.Əsədova; red. M.Məmmədov; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B.: ELM və Təhsil, 2009.- 131, [1] s.: 20 sm.

 

Əsədova Məhəbbət Nəcəf qızı. İngilis və Azərbaycan dillərində tamamlıq budaq cümlələri [Mətn] /M.Əsədova; red. A.Axundov; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B.: Nurlan, 2007.- 145,[1] s. portr., cədv

 

Əsədullayev Seyfulla Qüdrət oğlu. Azərbaycan poeziyasında sonet janrı: Tarixi və nəzəriyyəsi /Ə.Q.Əsədullayev; Red.: Z.Ağayev; Naşir: T.Vəlixanlı.- B.: Mütərcim , 2002.-68 s.

 

Əsədullayev Seyfulla Qüdrət oğlu. Tarix, sənətkar, müasirlik /S.Q.Əsədullayev; [red. B.Nəbiyev].- Bakı: Gənclik, 1975.- 174, [2] s. , portr.

 

Əsgər İlkin. Azərbaycan dilində məhsuldarlıq yaradan qeyri-məhsuldar şəkilçilər [Mətn]: monoqrafiya /İ.Əsgər; elmi red. F.R.Xalıqov.- B.: Elm və təhsil, 2015.- 147, [1] s.: cədv., 20 sm.

Əsgər Tarif. Üşüyən bənövşələr [Mətn] /T.Əsgər; red. R.Behrudi; ön sözün müəl. M.Araz.- Bakı: Azərnəşr, 1990.- 77, [3] s.

 
Əsgəri nəğmələr və şeirlər məcmuəsi [Mətn].- Moskvs: Dövlət hərbi, 1926.- 32 s.

 

Əsgərli Əlizadə. Fərdi üslubun poeziyası [Mətn] : [monoqrafiya] /Ə. Əsgərli ; elmi red. T. Hüseynoğlu. Bakı: Vektor beynəlxalq nəşrlər Evi, 2017.- 150, [2] s.: portr., faks., 21 sm.

 

Əsgərli Əlizadə Bayram oğlu. Milli ideal mücahidi [Mətn] /Ə. B. Əsgərli; Ön sözün müəllifi: B. Ə. Nəbiyev; Elmi red.: T. Ə. Əhmədov; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.:Elm, 2005.- 419 s.

 

Əsgərli Ərəstun. Fələyin bizimlə imtahanı var [Mətn] : [şeirlər] /Ə. Əsgərli ; red. M. İrəvanlı ; dizayn R. Anarqızı. Gəncə: Gəncə Poliqrafiya ASC, 2016.- 375, [1] s.: portr., ill., 21 sm.

 

Əsgərli Ərəstun. Hər kəs bir mehmandı qoca dünyada [Mətn] : [şeirlər] /Ə. Əsgərli ; red. M. İrəvanlı. Gəncə: Gəncə-Poliqrafiya, 2012.- 188, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Əsgərli Füzuli Feyruz oğlu. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının mərhələli inkişafı [Mətn]: [monoqrafiya] /F. Əsgərli; elmi red. Z. Xəlil. B.: [ADPU], 2009.- 435, [1] s., portr.

 

Əsgərli Füzuli. Bədii tərcümə prinsipləri [Mətn].- B.: ADPU-nun nəşriyyatı, 2009.- 226 s.

 

Əsgərli Füzuli Feyruz oğlu. Ömrün sözü, sözün ömrü [Mətn]: [monoqrafiya] /F. F. Əsgərli; elmi red. Z. Tahirli.- B.: [ADPU], 2008.- 390, [2] s.

 

Əsgərli Füzuli Feyruz oğlu. Uşaq ədəbiyyatı: qarşılıqlı yaradıcılıq qaynaqları [Mətn]: /F. Əsgərli; elmi red. Z. Xəlil.- B.: ADPU-nun nəşriyyatı, 2010. -414, [1] s.

 

Əsgərli Zaman. Nəcəf bəy Vəzirov [Mətn] /Ə.Zaman; Elmi red.: V.Quliyev; Rəssam: Zaur Əliyev.- B,: Şuşa, 1998.- 56 səh.: 1 portr., 21 sm.

 

Əsgəroğlu Ədalət. Aynasında buta /Ə.Əsgəroğlu; məsləhətçi P.Ayazqızı; red. Z.Əzəmət.- Bakı: Mütərcim, 2012.- 87, [1] s. , portr. ; 17 sm.

Əsgəroğlu Ədalət. Dərdimizin qan rəngi [Mətn]: poema: 4 dildə /Ə.Əsgəroğlu; tərcüməçilər. S.Məmmədzadə, S.Gülten, O.Hacımusalı; dizayner. M.Qaraxanlı.- Bakı: Mütərcim, 2009.- 48 s. , portr. ; 17 sm.

Əsgəroğlu Ədalət. Göyçaydan başlayan ömür yolu /Ədalət Əsgəroğlu; Toplayanı, haz.və burax. məsul: Dilqəm Quluoğlu; Red. və məsləhətçi: Bəxtiyar Əzizli.- Bakı: Azərbaycan, 2000.- 512 səh. , portr., fotoşəkil. ; 20 sm.

Əsgəroğlu Ədalət. Xocam Xocalı! /Ə.Əsgəroğlu; red. Z.Əzəmət.- Bakı: Ərgünəş, 2012.- 111, [1] s. , portr., fotoşək. ; 19 sm.

Əsgəroğlu Ədalət. Məmləkətim, canım mənim... [Mətn] /Ə.Əsgəroğlu; red. E.İsgəndərzadə; tərc. N.Məmmədov.- Bakı: Vektor, 2005.- 229, [1] s. , portr., fotoşək. ; 21 sm.

Əsgəroğlu Ədalət. Özüm qürbətdə, gözüm Vətəndə /Ə.Əsgəroğlu.- Bakı: Adiloğlu, 2001.- 227, [1] s. , fotoşək., portr., faks. ; 21 sm.

Əsgəroğlu Ədalət. Sabahını itirməyən adamlar [Mətn]: şeirlər /Ə.Əsgəroğlu; red. M.Heydər oğlu.- Bakı: Adiloğlu, 2003.- 167, [1] s. ; 20 sm.

 

Əsgərov Mayıl Binnət oğlu. Linqvopsixologiya və ya dilin psixologiyası. [Mətn] : .- B.: Elm və təhsil 2011.- 305 [2] s. 21 sm.

 

Əsgərov Mayıl Binnət oğlu. Linqvo-psixoloji vəhdət nəzəriyyəsi [Mətn] /M. B. Əsgərov ; elmi red. Q. Ş. Kazımov. Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 191, [1] s.: portr., ill., cədv., 20 sm.

Əsgərov Nəbi Ələsgər oğlu. Adın tarixi, tarixin adı [Mətn]: paleotoponimlər: dərs vəsaiti /N.Əsgərov; elmi red. N.Xudiyev; rəyçilər. Ə.Tanrıverdi, N.Məmmədov, R.Eyvazova, K.Bəşirov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi ADPU.- Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 279, [1] s.

 

Əsgərov Nəbi Ələsgər oğlu. Areal türk onomastik vahidlərinin linqvistik xüsusiyyətləri [Mətn] /Nəbi Əsgərov; Elmi redaktor: Afad Qurbanov.- Bakı: Elm, 2005.- 485 s.

 

Əsgərov Nəbi Ələsgər oğlu. Azərbaycan hidronimləri Nəbi Əsgərov; Red: Afat Qurbanov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: ADPU, 2002.- 146 səh.

 

Əsgərov Nəbi Ələsgər oğlu. Azərbaycan çay adlarının tarixi-linqvistik təhlili [Mətn] N.Əsgərov; elmi red. B.Xəlilov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: Elm və təhsil, 2013.- 575, [1] s.


Əsgərov Nəbi Ələsgər oğlu. Azərbaycanın makrotoponimləri [Mətn]: dərs vəsaiti /N.Ə.Əsgərov; elmi red. M.Çobanov; rəyçilər. Q.Məşədiyev, İ.Kazımov; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Ped. Un-ti.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 486, [2] s.

 

Əsgərov Şamil Səlim oğlu. (Şamil Dəlidağ) Körpələrin münəccimi Şamil Əsgərov; Rd.: Mürvət, Qədimoğlu (Şəkərli).- Bı: Təfəkkür, 2003.- 195 səh.
 

Əsgərov Vüsal Feyzulla oğlu. İman sahibi Feyzulla Şirəli oğlunun dəftərləri /V.Əsgərov; red. Ş.Əlifoğlu.- Bakı: [Səda], 2008.- 175, [1] s. , portr., fotoşək. ; 21 sm.

 Əsgərova Afaq Məmməd qızı. "Oğuznamə"nin dili .-Dərs vəsaiti.-Bakı : Təhsil , 2011. - 210 [] s.

 

 Əsgərova Sevinc İsrafil qızı. Anarın dili: Nəsr, dramaturgiya, publisistik S.İ.Əsgərova; Elmi red.: N.Q.Cəfərov; Bakı Dövlət Universiteti.- B.: Nurlan, 2002.- 136 səh. 20 sm.

Əsgərova Zöhrə Qulam-Hüseyn qızı. Özgə evin işıqları [Mətn]: Povestlər /Z.Əsgərova.- B.: Yazıçı, 1989.- 192,[2] s.

 

 Əskər Ramiz. Qutadğu Bilig /R.Əskər; Elmi red.:.Hacıyev.- B.: Elm, 2003.- 320 s.

 

 Əskər Ramiz. Mahmud Kaşğari və onun "Divanü lüğat-it-türk" əsəri /sponsor. B.Ə.Abdullayev; [R.Əskər; elmi red. T.Hacıyev] B.: [MBM];2008.- 432 s.,portr.

 

 Əski (keçmiş) Azərbaycan əlifbası [Mətn]: ADU-nun bakalavr təhsil pilləsi üçün proqram /Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti;tərt. ed. A.Babayev; red. İ.Z.Qasımov; rəyçilər Ə.Rəcəbli, F.Əhmədov.- B.: [s.n.], 2009.- 13, [1] s.

 

Əski Azərbaycan yazısı [Mətn]: proqram /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil Üzrə Tədris-Metodika Kabineti, S. M. Kirov ad. ADU; tərt. ed. S.Q.Əlizadə; red. T.Hacıyev.- Bakı: ADU, 1986.- 7 s. ; 21 sm.

Əski Azərbaycan yazısı [Mətn]: Pmetodiki göstəriş /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt.ed. Ə.Yaqubi; elmi red. S.Əlizadə.- B.: V.İ.Lenin adına APİ, 1989.- 84,[2] s.

 

Əski türk yazılı abidələri müntəxəbatı [Mətn]: Dərs vəsaiti /tərtib edəni, ön söz, qeyd və lüğətin müəllifi. Ə.A.Quliyev; rəyçilər. M.Seyidov, C.Cəfərov; ixtisas red. K.Vəliyev.- Bakı: Bakı Universiteti, 1994.- 280 s.

Əskişəhər şairlərinin şer antologiyası [Mətn]: [Şerlər] /Red. və ön sözün müəllifi : E.İsgəndərzadə; Azərbaycan türkcəsində nəşrə hazırlayanlar: .İsgəndərzadə, .Hacımusalı.- B.: Vektor NE, 2005.-70 s.

 

Əsli və Kərəm [Mətn] Təbriz: [1991].- 120 s.

 

Əssar Təbrizi. (Mövlana Şəmsəddin Hacı Məhəmməd Əssar Təbrizi). Mehr və Müştəri [Mətn] /Əssar Təbrizi [S.L.]: [s.n.], 888h. [1483]3 qutuda (222 v.)

 

Əttar Fəridəddin. Məntiqüt-teyr [Mətn] /Fəridəddin Əttar [Yersiz]: [s.n.], 1857.- 226 s.

 

Əvəz Müəllim. Cənub həsrəti [Mətn] /Əvəz Müəllim ; red. B. Sadiq. Bakı: [Ecoprint], 2017.- 119, [1] s.: portr., şək., ill., 16 sm.

 

Əvəz Müəllim. Sənli günlərim [Mətn] /Əvəz Müəllim ; [naşir A. Fəttahova ; dizayn.: İ. Əhmədova, M. Babayev]. Bakı: [MBM], 2016.- 223, [1] s.: fotoşək., ill., 21 sm.

 

Əvəzoğlu Təhməz. Qubadlıdan nigaranam: [Şerlər] T.Əvəzoğlu; Red.: X.Rəhimli.- B.: Mütərcim, 2001.- 200 səh.

 

Əvhədi Marağalı. (Əvhədi Marağayi). Cami-Cəm [Mətn]: [məsnəvi] /Əvhədi Marağalı [S.L.]: [s.n.], [1--?]197 v.(3 qutuda): 33x26 sm.

Əylisli Əkrəm Nəcəf oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Əkrəm Əylisli.-B.: Şərq-Qərb, 2004. -368 s.

 

Əyyub Nəriman. Dünya [Mətn] : [poemalar və şeirlər] /N. Əyyub ; red. Q. Nəcəfzadə. Bakı: Nərgiz, 2015.- 223, [1] s.: ill., portr., 17 sm.

 

Əyyub Nəriman. Qəhrəman Mübariz [Mətn] : [şeirlər və poema] N. Əyyub ; red. İnqilab Xan Rəvan.-Bakı.- Adiloğlu.- 2012.- 221, [1] s.

 

Əyyub Nəriman. Şəhid Xocalı [poema : şeirlər] /N. Əyyub ; red. O. Əfəndiyev.-Bakı : Nərgiz , 2013.-229, [1] s.

Əyyub Nəriman. Vətən [Mətn]: (şeirlər və poemalar) /Nəriman Əyyub; Red. B.Qəmxar.- B.: Adiloğlu, 2008.- 264 s.

 

Əyyub Nəriman. Zakir.- Bakı : Nərgiz , 2012.- 180[] s. Azf-268288
 

Əzimov C. Nədən və necə yazmalı/C.Əzimov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 74, [1] s.


Əzimov Hikmət. Qax şəhidləri [Mətn] /H.Əzimov; Sponsorlar: Ə.Əhmədzadə, M.Rəcəbov, K.Ramazanov, X.Məmmədov, H.Nəzirov.- Bakı: Səda, 1996.- 145 s.

Əzimli Əbülfəz Tahir oğlu. Cəlil Məmmədquluzadə nəsrində təhkiyə poetikası [Mətn]: Elmi-metodik vəsait /Ə.T.Əzimli; Red.: Y.İ.Axundlu; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu, Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Naxçıvan: Əcəmi, 2005.- 72 s.

 Əzimli Əbülfəz Tahir oğlu. Yeni dövr tənqidi və tənqid /Əbülfəz Əzimli; Elmi red.: Əliyev, Kamran.- Bakı: Elm, 2001.- 160 s.

Əziz Musa. Qələbə lap yaxında idi... [Mətn] : povest /M. Əziz ; red. və ön söz müəl. K. Cəfərli.-Bakı : Azərnəşr , 2010.- 203, [5] s.

 

Əziz Vahid. Aylı pəncərə [Mətn]: şeirlər /V.Əziz; [red. İ.Tapdıq]Bakı: Gənclik, 1974.- 63, [1] s.; 17 sm.

Əzizbəyov X.Ə. Azərbaycanca-rusca lüğət /tərt. ed. X.Ə.Əzizbəyov; red. B.T.Abdullayev, Z.R.Tağıyeva.- Bakı: Azərnəşr, 1965.- 417, [1] s.

 

Əzizoğlu Aslan. Dəli kürün kür balası [Mətn] /Aslan Əzizoğlu; Sponsor: Ş.M.Həsənov; Red.: İslam Sadıq.- Bakı: Azərnəşr, 1996.- 104 s. ; 17 sm.

Əzizov Elbrus İslam oğlu. Azərbaycan dilinin tarixi dialektologiyası: Dialekt sisteminin təşəkkülü və inkişafı [Mətn]: Dərs vəsaiti /E.İ.Əzizov; Rəyçilər: M.İ.İslamov, G.Q.Vəliyeva; İxtisas red.: Ş.X.Xəlilov.- Bakı: Bakı Universiteti, 1999.- 354 s.
 

Əzizova Elnarə. İngiliscə-Azərbaycanca ədəbiyyatşünaslıq terminlərinin izahlı lüğəti [Mətn] /Elnarə Əzizova, M.Qazıyeva, Elmira Əzizova; Elmi red.: Z.A.Ağayev; Naşir: T.H.Vəlixanlı.- Bakı: Mütərcim, 2002.- 140 s.
 

Əzizova Nəzakət. Bənövşəli görüşlər [Mətn]:-B.: 2010.- 191 s.


Əzizova Nəzakət. Gözlərimin günahı [Mətn]: -B.: İrşad , 2008. -103 s.


Əzizova Nəzakət. H.Cavid dramaturgiyasında İnsan, İblis,Tanrı[Mətn]:-B.: 2009. -151 s.


Əzizova Nəzakət. Hüseyn Cavid dramaturgiyasında qadınların tipləri və Cavidin məhəbbət konsepsiyası [Mətn] /Nəzakət, Əzizova; Elmi red.: X.Əliyev.-B.: Sabah, 2005.-272 s.


Əzizova Nəzakət. Könlümün yükü [Mətn]:-B.: İrşad, 2008. -118 s.

Əzizova Nəzakət. Yarı yuxuda gördüm [Mətn] /Nəzakət Əzizova; Rəssamı. Rəna Cəfərova Bakı : Borçalı NPM , 2004.- 136 s.

 

 Əzizova Nəzakət Məhərrəm qızı. Romantizm. Akademik Məmməd Cəfərin tədqiqatları əsasında [Mətn]: Hüseyn Cavidin Həyat və yaradıcılığı ədəbi tənqiddə (Rafael Hüseynovun "Vaxtdan uca" (Cavidlər) əsəri əsasında); Hüseyn Cavid və ədəbi tənqid (XX əsrin əvvəlləri); Hüseyn Cavid haqqında ən yeni tədqiqatlar (XX əsrin sonları) /Nəzakət Əzizova; Elmi məsləhətçi. Ş. Salmanov; Elmi red. R. Hüeynov.- B.: Borçalı, 2007.- 97 s.

 

 

 
 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved