Tarix. Tarix elmləri
G

 

Daxili əlifba

 

Gender: tarix, cəmiyyət, mədəniyyət [Mətn] /Qərb Universiteti, Gender Araşdırmalar Mərkəzi; Müəlliflər: F.C.Məmmədova, Ü.H.Hacıyeva, M.M.Əliyeva və b.; Məsul red. Q.K.Quliyev.- Bakı: [Qərb Universiteti NPM], 2003.- 356 s.

 Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri [Mətn]Red.: Vasif Quliyev; Ön söz, tərcümə, qeyd və şərhlərin müəllifi: Hüsaməddin Məmmədov (Qaramanlı)Bakı: 2000.- 576 s. Terminoloji lüğət: səh. 571-573

 

Gəncə tarixinin aktual problemləri [Mətn]: II elmi-praktik konfransın materialları: AMEA-nın 65 illiyinə həsrolunurred. və ön sözün müəl. F.Əliyev, H.Sadıqov, MƏliyev; məsl. E.Əzizov. "Gəncə tarixinin aktual problemləri", elmi-praktik konfrans (2; 2010; Gəncə).- Gəncə: Elm, 2010.- 362 s.

 

Gəncəli Sabir. Ailə. Nəsillər, ailələr, talelər. Ev üçün, ailə üçün ensiklopedik toplu /S.Gəncəli II kitab.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2011.- 168 s., portr., fotoşək.; 28 sm.

Gəncəli Sabir. Qadın, gözəllik və ülviyyət [Mətn]: ensiklopedik toplu (azərbaycan, ingilis və rus dillərində) /S.Gəncəli; ön söz. Z.Quliyeva.- Bakı: Azərbaycan, 2001.- 336 s., fotoşək., portr., ill.; 27 sm.

 

Gəncənin maddi mədəniyyət abidələri [Mətn] Gəncə Şəhər İcraHakimiyyəti, Gəncə Dövlət Un-ti; tərt. ed. M.Yusifov; red. M.Əliyev məsləhətçi E.Əzizov.- B.: Nurlan, 2004.- 111, [1] s.

 

Gileyli Bəylər. (Bəylər Hüseyn oğlu Hüseynov) Beyləqanın Milli Qəhrəmanları [Mətn] /Gileyli, Bəylər, Mirzə Mirzəyev; Red. Şöhrət Səlimbəyli.- B.: Ağrıdağ, 2002.- 80 s.: foto., şək., 20 sm.

 

 Göyalp Ziya. Türkçülüyün əsasları [Mətn] /Ziya Göyalp; Azərbaycan türkcəsinə çevirən, ön söz, izah və şərhlərin müəllifi. E.Mustafaoğlu; Hazırlayan. İ.Allahverdiyev.- B.: Maarif, 1991.- 175 s.

 

 Göyalp Ziya. Türkçülüyün əsasları [Mətn] /Z.Göyalp; Azərb. türkcəsində hazır., ön söz, açıqlamaların müəl. E. Mustafa; red. Z.H.Bayramlı; rəyçi Ə.Elçibəy; [üz qabığının rəssamı E.A.Cəlilov]B.: ["Xəzər Universiteti"], 2010.- 208 s.

 

 Göyüşov Altay Rəşid oğlu. 1917-1920-ci illərdə Şimali Qafqaz dağlılarının azadlıq uğrunda mübarizəsi /Altay Göyüşov; Elmi red.: Ə. Muxtarova; Bakı Dövlət Universiteti Tarix Fakültəsi, Türk və Qafqaz xalqları tarixi kafedrası.-B., 2000.- 352 s.

 

 Göyüşov Rəşid Bahadur oğlu. Azərbaycan arxeologiyası [Mətn] /R. Göyüşov ; red. V. Əliyev ; rəyçilər. T. Bünyadov, N. Rzayev, M. Hüseynov. B.: İşıq, 1986. 185, [3] s.: fotoşək., ill

 

Göyüşov Rəşid Bahadur oğlu. Qarabağın keçmişinə səyahət.-Bakı: Azərnəşr , 1993. 84s.

 

Göyüşov Rəşid Bahadur oğlu. SSRİ arxeologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /R.B.Göyüşov, A.İ.Martınov; elmi red. M.Hüseynov; ön soz. Z.Bünyadov.- Bakı: Maarif, 1990.- 269, [3] s. , şək. ; 22 sm.

 

Göyyallı Xeybər. Novruz: genezisi, tarixi, transformasiyaları və mərasimləri [Mətn] /X. Göyyallı ; elmi red. M. Qasımlı ; red. R. Kərəm. Bakı: Qanun, 2015.- 231, [1] s.: 20 sm.

 

 Görüryılmaz Mustafa. Türk Qafqaz İslam Ordusu və ermənilər (1918) [Mətn] /Dr. Mustafa Görüryılmaz; red. A.Ağaoğlu.- B.: Qismət, 2008. - 407 s.

 

Görüryılmaz Mustafa. Türk Qafqaz İslam Ordusu və Ermənilər (1918).-Bakı: Qismət , 2009. 408 s.

 Gülmalıyev Mətləb Məhərrəm oğlu. XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın aqrar tarixi [Mətn]: (tarixşünaslıq problemi) /M.M.Gülmalıyev; Red. M.İsmayılov.- B.: Bakı Universiteti, 1991. -134 s.

 

Güney Azərbaycan: tarixi, siyasi və kulturoloji müstəvidə [Mətn] : məqalələr toplusu /tərt. ed., nəşrə hazır. və elmi red. V. Sultanlı; Bakı: Azərnəşr, 2010.- 169, [1] s.: 22 sm.

 

Günəş mədəniyyət ocağı [Mətn] /Çapa haz. Həsən.- M.Tehran: 1994.- 128 s

 

 

 

National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved