Biologiya elmləri

 

Abbasov Mehman Salman oğlu. Əsrimizin qlobal ekoloji problemləri [Mətn]/M.S.Abbasov; Elmi red. Q.Ş.Məmmədov.- B.: Elm, 2006.- 420 s.

 

Abbasova Elmira. İnsan ekologiyası bioloji və sosioloji aspektlər.- B.: 2005.- 121s.

 

Abbasova Elmira Məmməd qızı. İnsan ekologiyası: bioloji və sosioloji aspektlər [Mətn] Abbasova Elmira Məmməd qızı; Elmi red.: A.Şükürov; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqtlar İnstitutu Qloballaşma və Sosial Ekologiyanın Fəlsəfi Problemləri şöbəsi.- B.: 2005.- 121 s.


Abdullayev Məmmədsadıq Məmmədağa oğlu. İnsanın anatomiyası [Mətn]: dərslik: [2 cilddə] /M.S.Abdullayev, E.H. Məmmədova; rəyçilər. M.R.Sapin, Ş.M.Musayev I cild.- B.: Azərnəşr, 2000.- 416 s.

 

Abdullayev Məmmədsadıq Məmmədağa oğlu. Ümumi histologiya [Mətn]: tibb institutu üçün dərslik /M.M.Abdullayev, H.S.Abiyev; red. F.Qayıbova; rəyçilər Q.Səlimxanov, Ə.Atakişiyev.- B.: Maarif, 1975.- 323, [1] s.

Abdullayev Məmmədsadıq Məmmədağa oğlu. Qalenizm və renessans anatomiyasının iztirabları [Mətn] /M.S.Abdullayev; Red. E.H.Məmmədova; Rəyçi: N.Məmmədli.- B.: Nurlan, 2000.-162 s.

 

Abdullayeva Xalidə Hacıməmməd qızı. Balıq xəstəliklərinin diaqnostikası [Mətn] /Abdullayeva Xalidə Hacıməmməd qızı; Rəyçi: T.K.Mikayılov.- B.: Müəllim, 2006.- 124 s.

 

Abşeron bitkilərini təyin etmək üçün rəhbər /çev. S. Osmanzadə, M. Qasımov ; red. Əbdurrəhimzadə.B.: Azərnəşr, 1932.- 310 s.

 

Ağayev Bəhlul İsfəndiyar oğlu. Onurğasızlar zoologiyası [Mətn]: dərslik B.Ağayev, Z.Zeynalova; elmi red. Z.M.Məmmədov; rəyçilər R.L.Sultanov, S.M.Hüseynova, A.Z.Namazov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Ped. Un-t.- B.: Təhsil, 2008.- 567, [1] s. portr., şək. 25 sm.

 

Ağayev Bəhlul İsfəndiyar oğlu. Onurğasızlar zoologiyasından laboratoriya məşğələləri [Mətn] /Bəhlul Ağayev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti; Elmi red.: A.Z.Namazov; Rəyçilər: S.Hüseynova, R.Sadıqov.-B.: ADPU, 1997.- 272 s. ill

 

 Ağayev Bəhlul İsfəndiyar oğlu. Onurğasızlar zoologiyasından laboratoriya məşğələləri /Bəhlul Ağayev; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti; Elmi red.: A.Z.Namazov.- B.: ADPU-nun nəşriyyatı, 2004.- 330 s.

 

  Ağayev Bəhlul İsfəndiyar oğlu. Zoocoğrafiya [Mətn]: Zoologiyanın əsasları ilə /B.Ağayev; Elmi red.: A.Namazov; Rəyçilər: Z.Dadaşova; Z.Vəliyeva.- B.: ADPU, 1999.- 350 s.

 

Ağayeva Dilzarə Nadir qızı. Mikologiyada tətbiq edilən klassik və müasir tədqiqat metodları [Mətn] /D. N. Ağayeva; elmi red. N.İ.Qarayeva.- Bakı: Elm, 2011.- 207, [1] s. , şək., cədv. ;
 

Axundov Mirəli Abdulla oğlu. Biologiyadan vəsait [Mətn]: Ali məktəblərə daxil olanlar üçün /M.A.Axundov, Ə.Ə.Mehrəliyev.- B.: Maarif, 1974.- 216 s.

 

Axundov Mirəli Abdulla oğlu. Biologiyadan vəsait [Mətn]: Ali məktəblərə daxil olanlar üçün /M.A.Axundov, Ə.Ə.Mehrəliyev.- B.: Maarif, 1974.- 216 s.

 

Axundov Mirəli Abdulla oğlu. Genetika [Mətn]: universitetin biologiya fakültəsinin tələbələri üçün dərslik /M.A.Axundov, A.S.İsmayılov; rəyçi İ.A.Əlizadə.- B.: Maarif, 1981.- 293, [3] s.

 

Axundov Mirəli Abdulla oğlu. Darvinizm və təkamül təliminin tarixi ali məktəblər üçün dərslik /M.A.Axundov; [red. H.Hacıyev, M.Kərimov].- B.: Azərtədrisnəşr, 1962 244,

 

Axundov Mirəli Abdulla oğlu. Genetika [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti M.A.Axundov.- B.: Maarif, 1966.-282, [2] s. cədvəl, ill. 26 sm.

 

Axundov Mirəli Abdulla oğlu. Həsənbəy Zərdabinin təbiiyata aid əsərləri haqqında /M.A.Axundov; [red. A.Qəmbərov, M.Mirzəbabalı].- B.: Azərnəşr, 1958.- 100, [4] s.

 

Axundov Mirəli Abdulla oğlu. Təkamül təlimi [Mətn]: (Darvinizm): Dərslik /M.A.Axundov, A.S.İsmayılov.- B.: Maarif, 1989.- 296 s.

 

Axundov M.A. Həsənbəy Zərdabinin təbiətə aid əsərləri haqqında.- B.: Azərnəşr, 1958.- 105 s.

Axundova Elmira Hüseyn qızı. Ekoloji genetika. Canlı orqanizmlər-genetik sistem-mühit [Mətn]: dərs vəsaiti /E.M.Axundova; Elmi red. R.T.Əliyev; Rəyçilər. R.Ə.Quliyev, R.T.Əliyev.- Bakı: Təhsil NPM, 2006.- 263 s. , ill., cədvəl
 

Ağamalıyev Fərzəli Qaibqulu oğlu. Onurğasızlar zoologiyası ali məktəblər üçün dərslik /F. Q. Ağamalıyev, H. F. Quliyev; red. H. F. Quliyeva; rəyçi T. K. Mikayılov, Q. T. Mustafayev.-Bakı: [Bakı Universiteti], 2012. -426, [2] s.

 

 Ağayev Bəhlul İsfəndiyar oğlu. Onurğasızlar zoologiyasından praktikum [Mətn] /B.Ağayev; Elmi red. Y.Ş.Mustafayev; Rəyçi. S.M.Nağıyeva, L.Axundova; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: ADPU, 1993.- 117, [39] s.

 

Ağayev T.M. XX - XXI əsrin Azərbaycan fizioloqları və biokimyaçıları [Mətn] /T.M.Ağayev; Red.: .Y.Qasımov, Ə.R.Allahverdiyev, Ə.İ.Abbasov.- B.: Elm, 2005, 204 s.: portr., fotoşək

 

Anatomik terminologiya [Mətn]: [terminoloji lüğət] /çapa haz., red. V.B.Şadlinski.- B.: "Zərdabi LTD" MMC, 2009.- 278, [2] s.: cədv., 28 sm.

 

 Aslanov Hamlet Qurbanəli oğlu. Azərbaycanın neftlə çirklənmiş torpaqları, onların rekultivasiyası və mənimsənilməsi [Mətn: [monoqrafiya] /H. Q. Aslanov S. A. Səfərli; elmi red. N. M. İsmayılov.- B.: [Nasir], 2008.- 191, [1] s.

 

Araz çayı [Mətn]: Hidrologiya, ekologiya, irriqasiya /Red. İ. Mustafayev; "Ruzgar" ekoloji Cəmiyyəti.- B.: Adiloğlu, 2006.- 72 s.

 

Azərbaycan daxilində etnoqrafi materiallar toplamaq üçün proqram [Mətn] maddi mədəniyyət /D.Şərifov; Azərbaycan Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti, Tarix-etnoqrafi seksiyası.- B.: Azərbaycan Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti, 1924.- 24 s.

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Azərbaycanın heyvanlar aləmi: 3 cilddə Buğumayaqlılar II cild /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Zoologiya İnstitutu; Red.: M.Ə.Musayev.- B.: Elm, 2004.- 388 s.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Azərbaycanın heyvanlar aləmi: 3 cilddə. Onurğalılar [Mətn] III cild /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Zoologiya İnstitutu; Red. heyəti: M.Ə.Musayev (baş red.), S.V.Əliyev, Ə.H.Qasımov və b; Cildin məsul red.: D.V.Hacıyev, İ.K.Rəhmətulina.- B.: Elm, 2004.- 620 s.

 

Azərbaycan Respublikasında ekologiya [Mətn]: Əsas hadisələrin xronikası /Tərt.: N. M. Məsimov; N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. B.: Mütərcim, 1999. 32 s.: portr

Azərbaycan Respublikasının Biomüxtəliflik üzrə Ölkə Tədqiqatı [Mətn]: Bioloji Müxtəliflik Konvensiyası üzrə birinci milli məruzə /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası; ön söz. C.Əliyev; [UNDP]; [Global Environment Facility]Bakı: [s.n.], 2004.- 160 s.

 

Azərbaycan Respublikasının ekoloji konsepsiyası [Mətn] / Müəlliflər. Y.K.Ələkbərov, R.Y.Qasımov, T.Y.İsmayılov və b.; Red. A.Ə.Mənsurov; Azərbaycan Respublikası Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi.- B.: Ergün; 1992.- 24 s.

 

Azərbaycan SSR-in Qırmızı kitabı. [Mətn]: Nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi olan hetvan və bitki növləri /AzSSR Dövlət Təbiəti Mühafizə Komotəsi; AzSSR EA; red. hey. Ç.M.Adıgözəlov, U.K.Ələkbərov, M.A.Musayev və b.; tərt. H.S.Abbasov, Q.F.Axundov, X.Q.Quliyev və b.- B.: İşıq, 1989.- 543, [1] s.

 

 Azərbaycanda ətraf mühit, meşəçilik, balıqçılıq və ovçuluq təsərrüfatları [Mətn]: statistik məcmuə Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin ümumi rəhbəri. H.Bağırov; məcmuənin haz. üçün məsul şəxslər R.Bayramov, R.Lazımova, İ.Vəliyev [və b.]]; [ing. dilinə tərc. G.Xəlilova Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.:[Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi], 2014.- 137, [3] s.

 

Azərbaycanda heyvanların ekologiyasına dair materiallar [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /AzSSr Xalq Təhsili Nazirliyi. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; red. hey. H.S.Abbasov, F.Q.Ağamalıyev, Q.T.Mustafayev və s.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 89, [1] s.

 

Azərbaycanda suyun ekologiyası və Xəzərin biomüxtəlifliyi [Mətn] /Red. edən. Q.T.Mustafayev.- B.: 2007.- 152 s.

Azərbaycanın quşlar aləmi [Mətn]: ensiklopedik məlumat kitabı /layihənin müəl. və tərt. E.Əliqızı; red. T.Qasımova; dizayn. T.Gəncəliyev, F.Rəhimov; [fotolar. M.Yaqub və b.]Bakı: Letterpress Nəşriyyat Evi, 2009.-503, [1] s.

 

Azəri Çıraq və Günəşli Yataqlarının Tam miqyaslı İşlənməsinin Faza 1 Layihəsi: İlkin mülki tikinti işlərin proqramı. Ətraf mühitə və sosial-iqtisadi sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi. İcmal. Noyabr 2001 Bp. AIOC.- B.: 2001.- 436 səh.

 

Bababəyli Nazim. Akademik Həsən Əliyev adına Ordubad Milli parkı [Mətn]: [monoqrafiya] /N. Bababəyli, F. İmat, A. Fətəliyev; red. X. Ə. Əsədov;[ön söz. B. Budaqov] Naxçıvan: Əcəmi, 2009.78, [2] s. şək., cədv., xəritə

 

Babayev İlyas Atababa oğlu. Bioloji müxtəliflik: Xəzərin Azərbaycan hissəsinin sudaüzən quşları [Mətn] /İ.Babayev, F.Əsgərov, F.Əhmədov; Elmi red.: Q.Mustafayev; Red.: X.Eyvazova; Sponsor: BP.- B.: Nurlar, 2007.- 136 s.: ill., 22 sm.

 

Babayev Məcnun Şıxbaba oğlu. Genetik məsələlər və onların izahlı həlli [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.Ş.Babayev, A.S.İsmayılov; Red.: N.Əliyev; Rəyçi: E. Axundova, Ə.A.Əliyev.- B.: Azərbaycan, 1995.- 208 s. cədvəl, şək

 

Babayev Məcnun Şıxbaba oğlu. Genetik məsələlər və onların izahlı həlli [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.Ş.Babayev, A.S.İsmayılov; Red.: N.Əliyev; Rəyçi: E.Axundova.B.: Azərbaycan, 1996.224 s. cədvəl, şək

 

Bağırov Hüseyn Seyid oğlu. Afrikanın bioloji müxtəlifliyi [Mətn]: ilk Azərbaycan-Afrika Elmi Ekspedisiyasıyasının qətədə topladığı materiallardan istifadə edilmişdir: dərs vəsaiti /H. Bağırov, Q. Mustafayev, A. Muradov; elmi red. A. İbrahimov; baş red. Ə. Həsənov; red. S. Mikayılqızı; rəyçilər Ş. Göyçalı, İ. Raxmatulina.-Bakı:Ziya, 2011. 411, [5] s.

 

Bakı-Supsa neft kəməri boyu yerləşən yüksək biomüxtəliflik və həssaslığa malik ekosistemlərin ictimaiyyət gücü ilə keçirilən ekoloji monitorinqi. [Mətn]. B.: Tbilisi: 1999. 124 s.: fotoşək., cədv., xəritə

 

Balakişiyev Kamil Əbdülsalam oğlu. Anatomiya istilahları latınca-türkcə-rusca /K.Balakişiyev; Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitutu Dil, Ədəbiyyat və Sənət İstilah Komitəsi [I hissə] Bakı: [Azərnəşr], 1931.- 126 s.

Balakişiyev Kamil Əbdülsalam oğlu. İnsanın normal anatomiyası Hərəkət üzvləri /K.Balakişiyev I hissə III kitab.- B.: Azərnəşr, 1931.- 126 s.


Balakişiyev Kamil Əbdülsalam oğlu.
İnsanın normal anatomiyası [Mətn]: 3 cilddə.- Daxili üzvlər və damar sistemi: Splanchnologia et angiologia /K.Ə.Balakişiyev II cild.- B.: Maarif, 1979.- F 431, [1] s., .+ 20 s.


Balakişiyev Kamil Əbdülsalam oğlu.
İnsanın normal anatomiyası: 3 cilddə Sinir sistemi, daxili sekresiya və duyğu üzvləri: Neurologia, Organa Endocrinonta Et Estesıologia [Mətn]: Tibb İnstitutu üçün dərslik /K.Ə.Balakişiyev; ixtisas red. G.Hacıyev; red. S.Səmimi III cild.- B.: Maarif, 1982.- 351 s.

Barxalov Ş.Ə. Botanika terminləri lüğəti /tərt. ed. Ş.Barxalov (red.), Z.Əzizbəyov, Y.İsayev; Azərb. SSR EA Rəyasət Heyəti Yanında Terminologiya Komitəsi.- B.: Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası, 1963.- 220 s.

 

Bayramov Azad Ağalar oğlu. Ətraf mühitin, təbii ehtiyatların öyrənilməsində aerokosmik üsullar [Mətn] A.Bayramov; red. A.M.Paşayev.- B.: Elm, 2006.- 159 s.

 

Beren M. (Kistyakovskaya). İnsanın təbiət ilə mübarizəsi [Mətn] /M. Beren (Kistyakovskaya); tərc. edən: R.Səfərzadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1923.- 182 s.

 

Beren M. (Kistyakovskaya). İnsanın təbiət ilə mübarizəsi [Mətn]/M.Beren (Kistyakovskaya); mütərcimi. R.Səfərzadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1923.- 150 s.

Biokimya [Mətn]: Metodik göstəriş /AzSSR Xalq Təhsil Nazirliyi.S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt.ed. N.V.Aleksaxina; tərcümə ed. T.H.Həsənov; rəyçi: Q.İ.Əhmədov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 62 s.

 

Biologiya. Bitkilər, bakteriyalar, göbələklər, şibyələr [Mətn]: [abituriyentlər, şagirdlər və müəllimlər üçün vəsait-sorğu kitabçası] /tərt. T. M. Eybatov, T. Ə. Məmmədxanlı; elmi red. F. A. Ağayev; rəyçi A. Ş. İbrahimov [və b.] B.: [TQDK], 2010. 194, [2] s.: şək

 

Biologiya lüğəti [Mətn]: izahlı və illüstrasiyalı tərt. ed. M.Ş.Babayev, A.R.Əliyev, A.İ.Həsrət; [dizayner V.F.Nağıyev][B.:] Çaşıoğlu, 2011.- 479, [1] s.

 

Biologiyadan 500+1 test [Mətn]: Abituriyentlər üçün metodik vəsait /M.Ş.Babayev, Ş.M.Mahmudov, A.H.Batıyeva, M.Ə.İbadova, L.C.Babayeva; Elmi red. A.S.İsmayılov; Rəyçilər: Ə.H.Əliyev, M.M.Məcidov.- B.: Azərbaycan, 1996.- 128 s. cədv

 

Biologiyanın inkişaf tarixi və metodologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /H. M. Hacıyeva, Ə. M. Məhərrəmov, Q. K. İsmayılov, İ. V. Qafarova; elmi red. Ə. M. Hüseynov; rəyçilər R. Ə. Əliyev, Z. M. Quliyev, T. Q. Abdullayeva.- B.: [s.n.], 2009.- 197, [1] s.

 

Bioloji kimya [Mətn]: [dərslik] /Ə.S.Həsənov, N.A.Rzayev, F.Q.İslamzadə, A.M.Əfəndiyev; rəyçilər. Q.M.Qəhrəmanov, A.Z.Babayev.- B.: Maarif, 1989.- 564 s.

Bioloji kimya [Mətn]: tibb institutu üçün dərslik /Ə.S.Həsənov, N.A.Rzayev, F.Q.İslamzadə, A.M.Əfəndiyev.- B.: Maarif, 1974.- 494, [2] s.

 

Bioloji kimya kursu üzrə metodik göstərişlər, yoxlama işləri və praktik məşğələlər planı [Mətn] /AzSSRSəhiyyə Nazirliyi, N.Nərimanov ad. Azərb. DövlətTibb İn-tu ;tərc. ed. Ə.Ə.Əhmədli; red. H.A.Şahbazov.- B.: [s.n.], 1964.- 27, [1] s. cədv

 

Bioloji terminlər lüğəti [Mətn] /M.A.Axundov, Ə.Ə.Mehrəliyev, A.R.Əliyev, E.Ə.Muradova; elmi red. M.Ə.Qasımov.- B.: MBM, 2005.- 259, [1] s.

 

Bioloji kimyadan laboratoriya məşğələləri [Mətn]: dərs vəsaiti /A.M.Əfəndiyev, F.Q.İslamzadə, A.Qarayev, A.Ə.Eyyubova; elmi red. G.İ.Əzizova; rəyçilər. A.Ə.Quliyev, F.İ.İslamzadə.- B.: Müəllim, 2006.- 364 s.

 

Birilinski A. İsitmə ilacı [Mətn] evkalipt /A.Birilinski; tərc. ed. Q.Qənbəroğlu.- B.: Azərnəşr, 1928.- 34 s.

 

Bitki fiziologiyası terminlərinin və anlayışlarının izahlı lüğəti [Mətn]: Azərbaycanca- rusca- ingiliscə /AMEA Botanika İnstitutu; Elmi red. C.Əliyev; Tərt. Ə.Mərdanov və b.; İngiliscə terminlərin tərt. T.Şirvani.- B.: Elm, 2005.- 408 s.

 

Bioloji proqramı /Xalq Maarif Komissarlığı Tədris Metod sektoru. Fabrik zavod yeddillik və kommunist gənclər məktəbi proqramı.- B.:[Azərnəşr], 1932.- 31, [1] s. 18 sm.

 

Biyoloji [Mətn] /tərcümə. F.Rızabəyli, Ə.R.- B.: Azərnəşr, 1927.- 348 s.

 

Bitgi adları [Mətn] /Azərbaycan maarif komissarlığı.- B.: Azərnəşr, 1927.- 21 s.

 

Boqdanov M.N. Sığırçın [Mətn] /M.N.Boqdanov; tərcümə. Axundov S.; Təbiyyət kitabxanası. B.: Azərnəşr, 1926.- 11+18+38+28+23+16+24+20 s.

 

Borodin İ.P. Botanika [Mətn]: əmək məktəbləri üçün tədris və pedaqoji kitablar /İ.P.Borodin; çevirəni. C.Cəbrayılbəyli.- B.: Azərnəşr, 1929.- 397, [1] s.

 

Botanika: Ali məktəblər üçün dərslik /A.Ş.İbrahimov, C.Ə.Əliyev, R.İ.Bəşirov, A.Q.Qarayeva; Elmi red.: V. Hacıyev.- Sumqayıt, 2004.- 582 s.

 

Böyük Bakı və Sumqayıtın sahillərinin ekoloji monitorinqi. Böyük Bakı və Sumqayıtın səhillərinin ekoloji monitorinqi: seminarın materialları /Red. heyyəti: Vəliyev S.S., Kərimov T.A., Sultanov E.Q., Eyvazov A.F..- B.: [Aysar-Azərbaycan], 1999.- 168 s.

 

Cəbrayılbəyli C. Akvarium və terrarium [Mətn] C.Cəbrayılbəyli.- B.: Azərnəşr 1930.- 69, [1] s.

 

Cəbrayılbəyli C. Bitkilər fiziolojisi terminləri /C.Cəbrayılbəyli; Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu Dil və Ədəbiyyat Şöbəsi Terminoloji Komitəsi.- B.: Azərnəşr, 1931.- 16 s.; 21 sm.

Cəbrayılbəyli C. Fito-sosioloji terminləri /C.Cəbrayılbəyli; Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu Terminoloji şöbəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 8 s. ; 23 sm.

Cəbrayılbəyli Cəmo. Heyvanat dərsləri [Mətn]: birinci dərəcə məsai məktəblərinə görə yazılmışdır /C.Cəbrayılbəyli.- B.: Azərnəşr, 1924.- 102, [4] s.

 

Cəbrayılbəyli Cəmo. Heyvanat dərsləri [Mətn]: [əmək məktəbləri üçün tədris və pedaqoji kitabları] /C.Cəbrayılbəyli; red. Ə.Əbdürrəhimzadə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 91, [1] s.

 

 Cəbrayılbəyli Cəmo. Heyvanat dərsləri [Mətn]: birinci dərəcəli məktəblər üçün /C.Cəbrayılbəyli.- B.: Azərnəşr, 1928.- 100 s.

 

Cəbrayılbəyli Cəmo. Müxtəsər nəbatat [Mətn]: birinci dərəcə məktəblərə görə yazılmışdır /C. Cəbrayılbəyli; məxəzlər: Troyanski, Vaqner, Traçevski, Kalugin, Harun ər-Rəşid.- B.: Azərnəşr, 1924.- 75, [2] s.

 

Cəbrayılbəyli Cəmo. Müxtəsər nəbatat [Mətn]: birinci dərəcə məktəblərə görə yazılmışdır/C.Cəbrayılbəyli.- B.: Azərnəşr, 1926.- 75 s.

 

Cəbrayılbəyli Cəmo. Müxtəsər nəbatat [Mətn]: [əmək məktəbləri üçün tədris və pedaqoji kitablar] /C. Cəbrayılbəyli; red. Ə. Əbdürrəhimzadə.- B.: Azərnşr, 1929.- 64 s.

 

Cəbrayılbəyli Cəmo. Muxtəsər nəbatat [Mətn]: [vəsait] Cəmo Cəbrayılbəyli; red. Ə.Əbdürrəhimzadə.- B.: Azərnəşr, 1930.- 64 s.

 

Cəbrayılbəyli Cəmo. Təbiətə ilk addım [Mətn]: birinci dərəcə məktəblərin ikinci və üçüncü qruplarına görə yazılmışdır /C.Cəbrayılbəyli.- B.: Azərnəşr, 1924.- 126, [4] s.

 

 Cəfərov Faiq İlahi oğlu. Fiziologiya terminləri lüğəti [Mətn]: Rusca-ingiliscə- fransızca- almanca- azərbaycanca /F.İ.Cəfərov, Ş.Q.Abdullayev; Elmi red. G.İ.Axundova.- B.: Təbib, 1995.- 312 s.

 

Cəfərov Faiq İlahi oğlu. İnsan fiziologiyası [Mətn]: iki cilddə: dərslik /F.İ. Cəfərov; rəyçilər. T.D. Qayıbov, S.C. Əliyev, Ş.H. Hüseynov.- I cild.- B.: Tibb Universiteti, 2001.- 482 s.

 

Cəfərov Rüstəm Xanlar oğlu. Biofizika kursu [Mətn]: dərs vəsaiti /R.X.Cəfərov; rəyçi. Ə.Hacıyev, F.İ.İslamzadə.- B.: Təbib, 2008.- 199, [1] s.

 

Dogel Valentin Aleksandroviç. Onurğasızlar zoologiyası [Mətn]: Universitetlərin biologiya fakültələrinin tələbələri üçün dərslik /V.A.Dogel; red. F.Q.Ağamalıyev, H.F.Quliyeva.- B.: 2007.- 528 s. şək

 

Dünya landşaftları və ekoloji problemlər fənnindən metodik göstəriş [Mətn] /Hazırlayan. Y.Ə.Qəribov; Red. M.A.Müseyibov; Rəyçi. R.H.Daşdiyev; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: [Mars-Print], 2005.- 34 s.

 

Ekologiya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik F. Əliyev, A.Bədəlov, E.Hüseynov, F.Əliyev; elmi red. B.Budaqov (rəyçi); red. M.Babayev, N.Məmmədov, F.Mustafayev; elmi məsləhətçilər Ə. Əsgərov [və b.]B.: Elm, 2012.- 827, [1] s.

 

Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət [Mətn] : elmi məqalələr məcmuəsi /AzEA Bəhmənyar adına Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, "Qlobal və sosial ekologiyanın fəlsəfi problemləri" şöbəsi ; red. heyəti A. Şükürov, M. Seyfəddini, M. Dövran [və b.] ; burax. məs. A. Şükürov, A. Gözəlov. 25-ci buraxılış. B.: Elm, 2000. 229 s.: cədvəl

 

Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət [Mətn] : elmi məqalələr məcmuəsi /AzEA Bəhmənyar adına Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, "Qlobal və sosial ekologiyanın fəlsəfi problemləri" şöbəsi ; red. heyəti A. Şükürov, M. Dövran, N. Hacıyev [və b.] ; burax. məs. A. Şükürov, A. Gözəlov. 26-ci buraxılış. B.: Elm, 2000. 286 s.: cədvəl, ill

 

Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət [Mətn] 27-ci buraxılış: Elmi məqalələr məcmuəsi AMEA Bəhmənyar adına Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, "Qlobal və sosial ekologiyanın fəlsəfi problemləri" şöbəsi, "Ekomədəniyyət (Ekokultura)" Elmi Araşdırma Fondu; Red. heyəti: A.Şükürov, A.Əsədov, M.Dövran və b.; Burax. məsul: A.Şükürov, A.Gözəlov.- B.: Elm, 2001.- 334 səh.

 

Ekologiya və siyasət [Mətn] /Tərt.-müəll.: S.Məmmədov; "İnam" Plüralizm Mərkəzi. B.: Azərbaycan, 1999. 24 s

 

Ekoloji dərnək, klub və digər birləşmələrin nümunəvi tədris proqramları: Tədris vəsaiti /Elmi red.: Y.Mustafayev; Red.: L.Dadaşova; Respublika ekoloji tərbiyə və təcrübəçilik mərkəzi. B.: 1999. 152 səh.: cədvəl, not

 

Eldarov Nəzər Şəfa oğlu. Coğrafiyanın tədrisi metodikası [Mətn]: ali məktəblərin bakalavr pilləsi ücün dərs vəsaiti /N.Eldarov; elmi red. B.C.Ələsgərov; red. R.N.Nuriyev; rəyçilər T.D.Ağayev, S.Ə.Allahverdiyeva Ümumi hissə.- B.: [Qanun], 2008.- 190, [2] s.

 Embriologiya əsasları ilə histologiya [Mətn]: metodik göstəriş /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi. H. Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt. ed. K. M. Əkbərov, F. M. Hacıyev, C.X.Lətifov.- Kirovabad: [s.n.], 1987.- 45, [2] s.

 

Eyni Ramazanov M. Ə. Nano texnologiyadan laboratoriya işləri [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti: fizika, kimya, biologiya fakültələrinin bakalavr və magistr pillələrində təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti M.Ə.Ramazanov, A.Q.Həsənov; elmi red. K.M.Daşdəmirov, F.H.Paşayev; rəyçi. V.M.Salmanov, B.Ş.Barxalov.- B.: [B.: Universiteti] 2009.- 223, [1] s.

 

 Əbdürrəhmanov Yusif Ələkbər oğlu. Balıqlar (Pisces) /Y.Ə.Əbdürrəhmanov; red. hey. S.M.Əsədov [və b.]; cildin red. A.M.Ələkbərov; Azərbaycan SSR EA Zoologiya İnstitutu.- B.: AzSSR EA, 1966.- 222, [2] s.

 

 Əfəndiyev Arif Mustafa oğlu. İnsan biokimyasının əsasları [Mətn]: [4 cilddə]: Tibb Universiteti üçün dərslik A.M.Əfəndiyev, F.İ.İslamzadə, F.Q.İslamzadə I cild.- B.: Şirvannəşr, 2002.- 352 s.

 

 Əfəndiyev Arif Mustafa oğlu. İnsan biokimyasının əsasları [Mətn]: tibb universiteti üçün dərslik /A.M.Əfəndiyev, F.Q.İslamzadə, F.İ.İslamzadə; elmi red. F.İslamzadə; rəyçilər. F.İ.Cəfərov, S.Ə.Cavadov. I cild.- B.: Şirvannəşr, 2006.- 323, [1]s.şək., sxem, cədv

 

Əhmədov İsmayıl Əkbər oğlu. Genlər irsi məlumat daşıyıcısıdır [Mətn]: Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /İ.Əhmədov; Elmi red.: M.Ş.Babayev; Rəyçilər: R.T.Əliyev və b.- Bakı: ["Təfəkkür" Universiteti], 2006,488 s. portr., şəkil, cədvəl

 

 Əhmədov İsmət. Biologiya [Mətn]: kəşflər və araşdırmalar /İ.Əhmmədov, E.Muradova; elmi red. F.Ağamalıyev; rəyçi. M. Babayev; [Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti] Bakı: Müəllim, 2005.- 213, [3] s.

 

 Əhmədov Rafael Məmmədhüseyn oğlu. Zərərverici həşəratlarda fotoperiodizm hadisəsi [Mətn] /R.M.Əhmədov; Red.: G.Ə.Quliyev, S.V.Əliyev; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutu.- B.: Elm, 1975.- 67 s.

 

 Əkpərov Zeynal İba oğlu. Bitki genetik ehtiyatlarının mühafizəsinin elmi əsasları [Mətn] /Z.Əkpərov; elmi red. T.H.Talıbov.- B.: Təknur, 2009.- 123, [1] s.

 

Əli Nadir. Heyvanlar aləmi [Mətn]: ən yeni elmi-heyvanat /Əli Nadir.- B.: Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı, 1924.- 219 s.

 

Əlimov Əhmədxan Kərimxan oğlu. Xəzər hövzəsinin ekoloji problemləri [Mətn] /Ə.K.Əlimov; Red. P.Ə.Abdullayev; Azərbaycan Respublikası Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Hidrotexnika və Meliorasiya İnstitutu; Elm İstehsalat Birliyi. B.: Elm, 2007.- 422 s. ill., cədvəl, portr

 

Əliyev Əli Həsən oğlu. İnsan və heyvan fiziologiyası [Mətn]: bakalavr hazırlığı üçün dərslik /Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova; rəyçilər. M.Ş.Babayev, A.Q.Qazıyev, A.M.Rüstəmov; red. Ə.N.Fərəcov, Ş.M.Hacıyev, I hissə.- B.: Bakı Universiteti, 2007.- 413 s.


Əliyev Əli Həsən oğlu. İnsan və heyvan fiziologiyası [Mətn]: bakalavr hazırlığı ücün dərslik/Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova; red. Ə.N.Fərəcov, Ş.M.Haciyev; rəyçilər M.S.Babayev [və b.] II hissə.- B.: [Bakı Universiteti], 2008.- 599, [1] s.

 

Əliyev Həsən Əlirza oğlu. Həyəcan təbili [Mətn]: H.Ə.Əliyev.- B.: Elm, 2007.- 204 s.

Əliyev Qurbanəli Məmmədsadıq oğlu. Tibbi və bioloji fizika [Mətn]: tibb institutunun tələbələri üçün dərs vəsaiti /Q.M.Əliyev; elmi red. K.M.Daşdəmirov.- B.: Maarif, 1985.- 614, [2] s.

Əliyev Nurəddin İsa oğlu. Ali onurğalılarda baş beyinin arterial sistemi və onun təkamülü /Nurəddin Əliyev; Elmi red.: V.B.Şadlinski, Q.T.Mustafayev.- B.: Pedaqogika, 2005.- 336 s.

 

Əliyev Telman Xurşud oğlu. Təbiətin qadağan qanunları ölümqabağı gümrahlaşmanın və canlı aləmdə müxtəlifliyin diversifikasiyasının sirrinin açılması [Mətn] /T.X.Əliyev; Elmi red. Y.İ.Rüstəmov; Rəyçi. O.V.İbadlı.- B.: Elm, 2007.- 139 s. portr

 

Əliyeva Nəsibə Əhməd qızı. Hidrometeoroloji lüğət [Elektron resurs] N.Ə.Əliyeva; elmi red. V.A.Məmmədov; rəyçi Ə.S.Məmmədov.- B.: Nafta Press, 2005.- 247 s.

Əliyeva Rəfiqə Əlirza qızı. Ekologiyanın əsasları [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /R.Əliyeva, Q.Mustafayev, S.Hacıyeva; Red.: A.Məhərrəmov.- B.: Bakı Universiteti, 2006.- 536 s.

 

Əsədov Elsevər Sabir oğlu. Biologiyadan biliklərin yoxlanılması [Mətn]: yoxlamasuallarvə çalışmalartoplusu /E.S.Əsədov (tərt. ed.); elmi red. R.Sultanov;Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, NaxçıvanDövlətUn-ti.H. 1 Botanika.- B.: [MBM], 2009.- 98, [1] s. cədv

Əsədov S.M. Zoologiya terminləri lüğəti /Azərb. SSR EA Rəyasət Heyəti Yanında Terminologiya Komitəsi; tərt. ed. S.M.Əsədov (red.), Y.Ə.Əbdürrəhmanov; red. K.M.Qəmbərov.- B.: AzSSR EA, 1961.- 106, [1] s.

 

Əsgərov Aydın Musa oğlu. Azərbaycan florasının konspekti [Mətn]: əlavələr və dəyişikliklərlə (1961-2009) /A.Əsgərov; red. T.H.Tahirov; AMEA, Genetik Ehtiyatlar İn-tu.- B.: Elm, 2011.- 202, [2] s.

 

Əsgərov Aydın Musa oğlu. Azərbaycanın ali bitkiləri [Mətn]: Azərbaycan florasının konspekti: [Lamiaceae, Asteraceae] A.M.Əsgərov; red. V.C.Hacıyev; AMEA Botanika İn-tu; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi ETM "Təfəkkür" Un-ti.Cild III.- B.: Elm, 2008.- 240, [4] s.


Əsgərov Ələddin Abdulla oğlu. İnsan və təbiət [Mətn]: [Monoqrafiya] /Ə.A.Əsgərov, H.İ.Mahmudov.- B.: İşıq, 1992.- 264 s.

 

Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə milli fəaliyyət planı [Mətn] /Ön söz: A.Şərifov; Dövlət Ekologiya və Təbiətdən istifadəyə Nəzarət Komitəsi.- B.: [Press-Alyans], 1998.- 67 s.: fotoçək., xəritə, 27 sm.

 

Ətraf mühitin normativ hədlərinin və normativdən yüksək çirklənməsinin ödənməsi üçün hesablama metodikası [Mətn] / Red. T.Ə.İsmayılov; Tərtib ed. T.A.Cavanşir; Azərbaycan Respublikası Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi.- Bakı; 1992. 40 s.

 

Əzizov B.M. Tətbiqi ekologiyanın əsasları [Mətn]: dərslik B.M.Əzizov, M.İ.Əliyev, C.S.Mehdiyev; elmi red. A.Ş.Mehdiyev; rəyçilər Ş.Y.Göyçaylı, N. H.Cavadov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, "Azərbaycan Hava Yolları" QSC, Milli Aviasiya Akad.- B.: [s. n.] 2013.- 437, [1] .

 

Əzizov Əflatun Polad oğlu. Biologiya [Mətn]: Testlər və çalışmalar: Abituriyentlər üçün vəsait /Ə.P.Əzizov; Elmi red. və ön söz: Ə.H.Qasımov; Red. R.İ.Əliyeva; Rəyçilər: C.Ə.Nəcəfov, R.Ə.Əıiyev.- B,: Çıraq, 1998.- 182 s.: 20 sm.

 

Feyqin N. B. Heyvanlar həyatından hekayələr [Mətn] /N.B.Feyqin; tərcümə. M.Kamiloğlu.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 104 s.

 

 Feyzullayeva F.R., Q.H.Əliyev. Bitkilərin ekologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti F.R.Feyzullayeva, Q.H.Əliyev; Red. Y.K.Əhmədov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. Feyzullayeva, F.R.- B.: 1991.- 85 s. 20 sm

 

Fərzəlibəyli H.M. Üzvü aləmin təkamülü haqqında Çarlz Darvin təlimi fəslinin tədris üsulü [Mətn]: qiyabiçi üçün metodik göstəriş /H.M.Fərzəlibəyli; Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İn-tu; [red. K.M.Əkbərov]Kirovabad: [s. n.], 1974.- 36, [2] s.

 

Fərzəliyev Mahir Neman oğlu. Daxili yanma mühərriklərinin ekoloji təhlükəsizliyi [Mətn]: Dərslik /M.N.Fərzəliyev, F.M.Həsənov; Elmi red. M.Ə.Talıbov; Məsləhətçi. R.M.Zeynalov; Rəyçi. H.O.Ocaqov və b.- B.: Təhsil, 2007.- 360 s.

 

 Fitopatogen göbələklərin eksperimental öyrənilməsi üsulları [Mətn] : (metodik göstəriş) /C. T. Ağayev, S. F. Cabbarov, A. A. Hüseynova, N. K. Ağayeva. Bakı: Müəllim, 2017.- 43, [1] s.: rəngli şək., 20 sm.

 

 Fizkolkimyadan yoxlama işlərinə dair metodik göstəriş [Mətn]: Pedaqoji institutların biologiya, biologiya-kimya və kimya-biologiya ixtisasları üzrə əyanivə qiyabişöbələrinin tələbələri üçün /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt. ed. N.Q.Xəlilova, T.Ə.Ağdamski, N.A.Verdizadə, A.Q.Babazadə; rəyçilər. K.Y.Əcəmov, Ə.N.Qurbanov.- B.: V.İ.Lenin adına APİ, 1989.- 77, [1] s.

 

 Gistoloji istilahları [Mətn] /Azərbaycan Maarif komissarlığı yanında istilah komisyonu.- B.: Azərnəşr, 1926.- 30 s.

 

Göygöl dövlət qoruğu [İzomaterial] /AzSSR Nazirlər Sovetinin Döv. Təbiəti Mühafizə Komitəsi; [foto Y. Şamilov]B,: [s.n.], 1977.- [17] s. şək

 

 Göyçaylı Şövqi Yusifziya oğlu. Coğrafi ekologiyanın əsasları [Mətn]: dərslik /Y.Göyçaylı; red. B.Ə.Budaqov; rəyçilər Q.M.Mustafayev [və b.].- B.: [s.n.], 2010.- 406, [1] s.; 21 sm.

 

 Hacıyev Dəmir Vahid oğlu. Biologiya (praktik məşğələlər) [Mətn]: Azərbaycan Tibb Universiteti tələbələri üçün dərs vəsaiti /D.V.Hacıyev, S.D.Əliyev, R.Ə.Əliyev; ixtisas red. F.C.Əmirova.- B.: Maarif, 1991.- 360 s.

Hacıyev Dəmir Vahid oğlu. Tibbi biologiya [Mətn]: Azərbaycan Tibb Universiteti tələbələri üçün dərslik /D.V.Hacıyev, S.D.Əliyev, R.Ə.Əliyev; Rəyçilər. T.K.Mikayılov, E.M.Axundova; Elmi red. U.K.Ələkbərov, Ə.Ə.Mehrəliyev.- B.: Maairf, 1993.- 464 s.

Hacıyev Fikrət Mövsüm oğlu. Yaş fiziologiyası və məktəb gigiyenası [Mətn]: Pedaqoji institutlar üçün dərs vəsaiti /F.Hacıyev;Rəy verən. T.D. Qayıbov və b. -B.: Maarif, 1992. -344 s.

 

 Hacıyeva Həqiqət Məmmədhacı qızı. Ətraf aləmlə tanışlıq: (Ali məktəblər üçün dərslik) /H.M.Hacyeva, Ə.M.Məhərrəmov; Red.: Ə.M..Hüseynov.- Bı: ADPU, 2003.- 224 s.

 Hacıyeva Həqiqət Məmmədhacı qızı. Ətraf aləmlə tanışlığın tədrisi metodikası [Mətn]: Ali məktəb dərsliyi. /H.M.Hacıyeva, Ə.M.Məhərrəmov; Elmi red.: Ə.M.Hüseynov.- Bı: 2003.- 126 s.

 

Hacıyeva Həqiqət Məmmədhacı qızı. Orta məktəblərdə biologiyanın tədrisində tibbi biliklərin verilməsinin imkan və yolları [Mətn]: monoqrafiya /H. M. Hacıyeva; elmi red. M. Ş. Babayev.- B.: Araz, 2007.- 221, [1] s.
 

Hacıyeva Həqiqət Məmmədhacı qızı. Ümumtəhsil məktəblərində biologiya fənninin tədrisində tibbi biliklərin öyrədilməsi üzrə işin sistemi [Mətn] /H. M. Hacıyeva; elmi red. Ə. M. Hüseynov.- B.: Ünsiyyət, 2007.- 338, [1] s.

 

 Həmzəyev Əlihəsən Alı oğlu. İnsan ekologiyası problemi və onun sosial-coğrafi aspekti [Mətn] Ə.A.Həmzəyev; Elmi red.: A.Şükürov; Rəyçi: V.Həbiboğlu, E.Mehrəliyev.- B.: Elm, 1998.- 128 s.

 

Həsənov Faiq Paşa oğlu. Bioüzvi kimya [Mətn]: [Ali məktəblərin tibb fakültələrinin tələbələri üçün dərslik] /Faiq Həsənov.- B.: Şirvannəşr, 2002.- 360 s.

 

Həsənov Telman Şamil oğlu. İmmunologiya və enzimologiya [Mətn]: (mühazirələrin icmalı) /T.Ş.Həsənov (red.); rəy verənlər. S. Ş. Həsənov, Ə.M.Hüseynov.- B.: Adiloğlu, 2009.- 142, [2] s.

 

Hüseynov Bəxtiyar Baloğlan oğlu. İnsan təbiətlə nəfəs alır [Mətn]: [oçerklər] /B.Hüseynov; elmi red. V.M.Cavadov.- B.: Adiloğlu, 2009.- 255, [1] s.: foto, şək., 22 sm.
 

Hüseynov Ə.M. Bioloji anlayışların tədrisi və elmi dünyagörüşünün formalaşdırılması [Mətn] /Ə.M.Hüseynov, G.A.Qurbanova, H.M.Hacıyeva; Red.: A.Məmmədov.- Bakı: Mütərcim, 1996.- 104 s. , cədv. ; 20 sm.

 

Hüseynov Əli Məhərrəm oğlu. Biologiya tədrisinin müasir metodikası [Mətn]: dərslik Ə.M.Hüseynov, T.Q.Abdullayeva; elmi red. H.M.Hacıyeva; rəyçi. G.H.Hacıyeva, X.Q.İbrahimov.- B.: [s.n.] 2012.- 184, [1] s.
 

Hüseynov Əli Məhərrəm oğlu. Məşhur biologiya alimləri [Mətn] /Ə.M.Hüseynov, M.Ş.Babayev.- B.: Maarif, 1991.- 144 s.

 

Hüseynov Əli Məhərrəm oğlu. Məşhur biologiya alimləri [Mətn] /Ə.Hüseynov, M.Babayev; İxtisas red.: O.İ.Məmmədov.- B.: Maarif, 2002.- 180 s.

 

Hüseynov Mirsaleh. Mikrobların axtarışında /Mirsaleh Hüseynov, Cahid Daşdəmirov; Red.: İ. Sadıq; Rəssamı: T. Məlik. B.: Azərnəşr, 1999. 96 səh.: ill

 

 Hüseynov Sahib Hüseyn oğlu. Biofizika [Mətn]: dərs vəsaiti /S.H.Hüseynov; rəy. N.Rzayev, H.Cəfərov; S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- B.: Maarif, 1973.- 277, [3] s.


 Hüseynov Sakit Yəhya oğlu. Ekologiyanın fəlsəfi və hüquqi məsələləri [Mətn] /S.Y.Hüseynov, Rasim Sarıyev; Elmi red. A.M.Şükürov; Rəyçilər. F.F.Ramazanov, İ.M.Rəhimov, Ə.Kərimov, E.Ə.Əliyev.- B.: Təknur, 2007.-214 s.

 

 Xəlilov Ə.M. Sitologiya, histologiya və embriologiya [Mətn]: dərs vəsaiti Ə.M.Xəlilov, Ə.Ə.Xəlilov; S.Ağamalıoğlu ad. Azərb. Kənd Təs. İn-tu I hissə Sitologiya və embriologiya.- Kirovabad [s.n.], 1973.- 63, [3] s.

 

 Xəlilov Telman Abdulhəmid oğlu. Ekologiya və ətraf mühiti mühafizənin əsasları [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /T. Xəlilov; elmi red. Ş.Y. Göyçaylı; rəyçilər. N.K. Mikayılov, A.B.Dolxanov.- B.: MBM-R, 2009.- 231, [1] s.
 

 Xəlilov Telman Abdulhəmid oğlu. Qlobal ekoloji problemlər ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /T. A. Xəlilov, M. Ə. Zeynalova ; elmi red. Ş. Y. Göyçaylı ; rəyçilər T. Həsənov, N. Ə. Paşayev.-Bakı : [MBM] , 2014.-211, [1] s.

 Xəlilov Şahvələd Binnət oğlu. Azərbaycanın ekocoğrafi problemləri [Mətn]: Dərslik /Ş.Xəlilov; Elmi red.: B.Ə.Budaqov; Rəyçilər: M.A.Müseyibov, Ş.Y.Göyçaylı; Bakı Dövlət Universiteti.- B.: Nafta-Press, 2006.- 160 s.


 Xəlilova Həmidə Mahmud qızı. Bitkiçilik üzrə laboratoriya məşğələləri [Mətn]: Kənd Təsərrüfatı İnstitutu üçün dərs vəsaiti /H.Xəlilova; ixtisas red. A.Güləhmədov.- B.: Maarif, 1973.- 367, [1] s., cədv., şək.; 21 sm.

 

Şamiloğlu Zəlimxan. Biosfer, ekologiya, dünyamızın gələcəyini düşünəndə [Mətn]: [Elmi-kütləvi ədəbiyyat] /Z.Şamiloğlu.- B.: Maarif, 1996.- 150 s. cədvəl

 

İbrahimov Tahir Oruc oğlu. Ağgöl dövlət qoruğu [Mətn] T.İbrahimov; elmi red. Ş.Göyçaylı.- B.: [Mars-Print] 2006.- 59 s.

 

İbrahimov Tahir Oruc oğlu. Azərbaycanın qoruqları [Mətn]: dərs vəsaiti /T.O.İbrahimov; elmi red. M.A.Müseyibov; rəyçilər. Ş.Göyçaylı, R.B.Abdullayev.- B.: BDU, 2008.- 155, [1] s.

 

İbrahimov Tahir Oruc oğlu. Azərbaycan qoruqlarının ekoloji problemləri [Mətn]: iki hissədə T.O.İbrahimov; elmi red. B.Ə.Budaqov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti, Ekologiya və Torpaqşünaslıq fakültəsi I hissə.- B.: Mars-Print, 2011.- 256 s.

 

İbrahimov Tahir Oruc oğlu. Biosfer qoruğu [Mətn] T.O.İbrahimov; elmi red. Ş.Göyçaylı.- B.: [Mars Print], 2007.- 50 s.

 

İbrahimov Tahir Oruc oğlu. Göygöl dövlət qoruğu [Mətn] T.İbrahimov, A.Şabandayeva; elmi red. B.Ə.Budaqov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU, Coğrafiya fakültəsi; AMEA, Eroziya və Suvarma Elmi Tədqiqat İn-tu.- B.: [Elm və təhsil], 2012.- 181, [3] s.

 

İbrahimov Tahir Oruc oğlu. İlisu dövlət qoruğu [Mətn] T.O.İbrahimov; elmi red. Ş. Göyçaylı Bakı Müəllim, 2008.- 74, [1] s.
 

İbrahimov Tahir Oruc oğlu. İsmayıllı dövlət qoruğu [Mətn] T.İbrahimov; elmi red. Ş.Göyçaylı.- B.: [Mars-print], 2007.- 66 s.

 

İbrahimov Tahir Oruc oğlu. Kür-Araz ovalığı landşaftının mühafizəsi [Mətn]: qoruq və yasaqlıqların timsalında /T.O.İbrahimov; elmi red. B.Ə.Budaqov; AMEA, H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu. Cild I kitab.- B.: [Mars-Print], 2002.- 213 s.: portr., cədv., xəritə, şək., 20 sm.

 

İbrahimov Tahir Oruc oğlu. Qızıl ağac dövlət qoruğu [Mətn] T.O.İbrahimov ;elmired. Ş. Göyçaylı.- B.: Mars-Print 2006.- 95 s.

 

İbrahimov Ağavəli Şahvələd oğlu. İbtidai bitkilər [Mətn]: Dərslik /A.Ş.İbrahimov, L.Ə.İsrafilbəyov; Elmi red. E.S.Hüseynov; Rəyçilər. N.İ.Qarayeva, T.M.Axundov.- B.: Bakı Universiteti, 1993.- 243 s.

 

 İbrahimova Xoşqədəm Qonaq qızı. Biologiyanın tədrisində fəal təlim metodlarının tətbiqi [Mətn]: monoqrafiya /X.Q.İbrahimova; elmi red. Ə.M.Hüseynov.- B.: [s.n.], 2005.- 167, [1] s.: cədv., şək., sxem

 İmanova Sona Hüseynağa qızı. Torpaqların ekologiyası və mühafizəsi yolları (Abşeron yarımadası timsalında) [Mətn]: [dərsvəsaiti] /S.H.İmanova; elmi red. R.X.Məmmədov; Azər. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: [s. n.], 2014,173, [1] s. xəritə, cədv., şək

 

İnsan anatomiyası [Mətn]: Stomatologiya fakultəsi tələbələri üçün dərslik /K.Ş.Hacıyev, V.B.Şadlinski, Ş.Q.Vəliyev, M.Q.Allahverdiyev; Red. R.Ə.Əsgərov; Rəyçi.M.Ş.Cahangirov.- Bakı: Təbib, 1994.- 435 s. , ill., cədv. ; 21 sm.
 

 İnsan anatomiyası [Mətn]: Tibb Universiteti üçün dərslik: 3 cilddə /K.A.Balakişiyev, V.B.Şadlinski, Ş.Q.Vəliyev, Ş.İ.Qasımov; red. R.Ə.Əsgərov III cild.- B.: Təbib, 1998.- 288 s.

 

İnsan anatomiyası [Mətn]: Tibb universitetinin tibbi-biologiya və əczaçılıq fakültələri üçün dərslik /V.B.Şadlinski, Ş.Q.Vəliyev, M.Q.Allahverdiyev, Ş.İ.Qasımov, N.T.Mövsümov.- B.: 2000.- 268 s.: ill., 21 sm.


İnsan anatomiyası: 3 cilddə Ümumi hissə və istinad-hərəkət aparatı [Mətn]: Tibb Universiteti üçün dərslik /K.A.Balakişiyev, V.B.Şadlinski, Ş.Q.Vəliyev və b.; Red. R.Ə.Əsgərov I cild.- Bakı: Təbib, 1997.- 416 s. , ill. ; 25 sm.

 

 "İnsan genetikası" ixtisas kursunun proqramı [Mətn]: biologiya fakültəsinin genetika üzrə ixtisas alan tələbələri üçün tərtib edilmişdir /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil üzrə Tədris- Metodika Kabineti; S.M.Kirov ad. ADU; tərt. ed. M.A.Axundov; elmi red. A.S.İsmayılov; rəyçi. İ.M.Axundzadə.- B.: ADU, 1987.- 8, [2] s.
 

 İnsan, heyvan və bitkilərin əmələ gəlməsi [Mətn] /Azərbaycan Allahsızlar İttifaqının Bakı şurası.-B.: Azərnəşr, 1929.- 34 s.

 

İsayev S.A. Tətbiqi ekologiya: Dərslik S.A.İsayev; Red.: V.M.Babazadə; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: 2002.- 183 səh.

 

İslamzadə Faiq Qədir oğlu. İnsan biokimyasının əsasları [Mətn]: Tibb Universiteti üçün dərslik /F.Q.İslamzadə, F.İ.İslamzadə (red.), A.M.Əfəndiyev II cild.- B.: Müəllim, 2008.- 359, [1] s.

 

İslamzadə Fuad İslam oğlu. İnsan biokimyasının əsasları [Mətn]: [4 cilddə]: tibb universiteti üçün dərslik /F.İ.İslamzadə, A.M.Əfəndiyev, F.Q.İslamzadə IV cild Orqan və toxumaların biokimyası.- B.: Müəllim, 2004.- 152 səh.


İslamzadə Fuad İslam oğlu. İnsan biokimyasının əsasları [Mətn] Təbii bioloji aktiv maddələr: tibb universiteti üçün dərslik /F.İ.İslamzadə, A.M.Əfəndiyev, F.Q.İslamzadə; rəyçilər. F.İ.Cəfərov, M.M.Qəniyev III cild.- B.: Müəllim, 2008.- 322, [2] s.

İslamzadə Fuad İslam oğlu. Orqan və toxumaların biokimyası [Mətn]: [4 cilddə]İnsan biokimyasının əsasları: tibb fakültələrinin tələbələri üçün dərslik /F.İ.İslamzadə, A.M.Əfəndiyev, F.Q.İslamzadə; red. G.İ.Əzizova; rəyçi. F.İ.Cəfərov, M.M.Qəniyev IV cild.- B.: Müəllim, 2008.- 156 s.

 

İsmayılov Cabbar İsrafil oğlu. Ümumi ekologiya [Mətn]: mühazirə mətnləri: [dərslik] C.İ.İsmayılov; elmi red. Z.S.Məmmədov; rəyçi A.A.Qurbanzadə, K.Ş.Allahverdiyev.- B.: Kooperasiya, 2013.- 176 s.

İsmayılov Çingiz. Xəzər dənizinin və sahilyanı ərazilərin ekologiyası /Ç.İsmayılov; Red.: İ.Qasımzadı; ExxonMobil.- B.: Ayna Mətbu evi, 2005.- 127 s.


İsmayılov O.B. Normal fiziologiya [Mətn]: Azərb. Tibb Un-ti və özəl un-tlərin tibb fakültələri üçün dərslik /O.B.İsmayılov, T.M.İsmayılov, R.M.Mahmudov; red. S.C.Əliyev; rəyçilər. A.M.Əfəndiyev, F.B.Əsgərov, Ş.H.Hüseynov [və b.].- B.: Təbib, 2008.- 639, [1] s.

 

İsmayılov Rəşid Əsgər oğlu. Suda-quruda yaşayanlar və sürünənlərin biologiyası [Mətn]: vəsait /R.Ə.İsmayılov; elmi red. H.S.Abbasov; rəyçilər. R.Y.Qasımov, F.T.Ağamalıyev; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsil Nazirliyi.- B.: [S.M.Kirov ad. ADU], 1985.- 120, [1] s. şək

İsmayılov Telman. Azərbaycanda təbiətdən istifadə və ekoloji problemlər [Mətn]: [seçilmiş elmi və elmi-kütləvi məqalələr toplusu] /T.İsmayılov.- B.: [s.n.], 2009.- 195, [1] s.

Kabanov A.N. İnsan anatomiya və fiziolojisi orta məktəb üçün; 8-ci tədris ili /A.N.Kabanov; red. Q.Qənbər; çevirən. M.Mustafazadə.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 191, [1] s. , şək. ; 24 sm.
 

Kamski M.İ. Daş dövri [Mətn]: daş dövrində yaşayan insanların müxtəsər yaşayış şəkilləri /M.İ.Kamski; tərc. M.H.Möhsünzadə.- B.: Azərnəşr, 1926.- 20 s.

 

Knyazyev V.P. Meşə botaniksı /V.P.Knyazyev; çev. M.Əhmədov; red. Əbdülrəhimzadə.- B.: Azərnəşr, 1932.- 61, [1] s.

 

Korkmazov Bahauddin Maciroviç. Histologiya [Mətn]: Dərslik. Qısa kurs /B.M.Korkmazov, S.M.Əliyev; Rəyçilər: R.A.Əsgərov, İ.A.Həsənov; Elmi red.: K.İ.Mazitov.- B.: Mütərcim, 1995.- 300 [52] s.

 Kotelnikov V.Q. Bitkilər nə cür yaşıyır[Mətn]/V.Q.Kotelnikov.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 43, [1] s.

 

Qabaqcıl Sovet biologiyası uğrunda [Mətn]: müxtəsər ədəbiyyatsiyahısı M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Ümumi Kitabxanasının Kitabxanaşünaslıq və Tövsiyyə Biblioqrafiya Kabinəsi; [red. S.A.Ələkbərov].- B.: [s. n.] 1949.- 14, [2] s.

 

Qalib gəlmiş kolxoz quruluşu [Mətn]: tövsiyyə ədəbiyyat göstəricisi M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Ümumi Kitabxanası; [red. H.Əfəndiyev].- B.: [s. n.] 1951.- 31, [3] s.

 

Qarayev Məmməd Abbas oğlu. Fiziologiyanın aktual problemləri [Mətn]: insan və heyvan fiziologiyası, tibb və biologiyanın bəzi fundamental və tətbiqi tədqiqatları haqqında /M.A.Qarayev; rəyçilər Ə.N.Fərəcov, Z. H. Məmmədov.- B.: Elm, 2006.- 298 s. ill

 

Qarayev Məmməd Abbas oğlu. İnsanın anatomiyası: dərslik /M. A. Qarayev; Rəyçilər: M. S. Abdullayev; M. R. Mehdiyev; Ş. A. Məhərrəmov.- B.: [Təhsil], 2005.- 464 s.

 

Qarayev Məmməd Abbas oğlu. İnsan fiziologiyası [Mətn]: [2 hissədə] /M.A.Qarayev; Rəyçi: Ə.N.Əliyev, M.R.Mehdiyev; Red.: Ə.N.Fərəcov, A.E.Vələdov.- II hissə.- 396 s.

 

Qarayev Məmməd Abbas oğlu. Yuxu fazalarının elektroensefaloqrafik assimmetriyası [Mətn]: monoqrafiya M.A.Qarayev, L.M.Tağızadə; rəyçi. R.Y.Qasımov, Ə.N.Əliyev; elmi red. T.M.Ağayev.- B.: Elm, 2005.- 292 s.

 

Qarayev Zakir Ömər oğlu. Tibbi mikologiya [Mətn]: dərs vəsaiti /Z.Ö.Qarayev, T.Ə.Əliyev, A.İ.Qurbanov; rəyçilər. M.Davatdarova, G.Nəsrullayeva, Ə.Səmədov.- B.: Təbib, 2007.- 409, [1] s., [4] v. şək. cədv., şək

 

Qasımov Əbdül Hüseynəli oğlu. Azərbaycan faunası [Mətn]Xərçənglər (Crustacea) /Ə.H.Qasımov; red. Y.Ə.Əbdürrəhmanov; Azərb. SSR EA, Zoologiya İn-tu IV cild, 1-ci buraxılış.- B.: Elm, 1976.- 249, [3] s.

 

Qasımov Əbdül Hüseynəli oğlu. Xəzər dənizi planktonunun ekologiyası /Əbdül Qasımov; Rus dilindən tərcümə edəni: A.R.Əliyev; Rəy verən; M.Ə.Salmanov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Zoologiya İnstitutu B.: Adiloğlu, 2004.- 550 s.

 

Qasımov Maqsud Səfər oğlu. 100 il-hədd deyil [Mətn] /M.S.Qasımov; red. B.Budaqov.- B.: Qismət; 2010.- 136 s.
 

Qasımov Nemət Abbasəli oğlu. Bitki fiziologiyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /N.A.Qasımov; rəy. Ə.Ə.Mərdanov, Q.Ə.Rzayev.- B.: Maarif, 1986.- 384, [4] s.

 

Qasımov Nemət Abbasəli oğlu. Bitki fiziologiyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /N.A.Qasımov; [rəyçilər. R.İ.Xəlilov, Q.Ə.Rzayev]Bakı: Bakı Universiteti, 2008.- 483, [1] s.

 

Qasımova İzabella Teymur qızı. Kənd təsərrüfatı ekologiyasından praktikum [Mətn] : ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /İ. T. Qasımova, M. Ə. Bayramov ; elmi red. Z. İ. Hümbətov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti. Bakı: Elm, 2016.- 537, [1] s.: cədv., şək., sxem, 25 sm.

Qayıbov R.H. Əzələ fəaliyyətinin fiziologiyası [Mətn]: tədris vəsaiti /R.H.Qayıbov, M.Q.Mustafayev, Ə.M.Seyidzadə, E.R.Sadıxova; rəyçi. H.İ.Qasımov, Ə.A.Əliyev; Azərbaycan Respublikası Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Komitəsi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu.- Bakı: [s.n.], 1990.- 110, [2] s. , cədvəl, şək. ; 20 sm.
 

Qaziyev Tofiq İsa oğlu. Bitki fiziologiyası [Mətn]: pedaqoji institutlar üçün dərslik /T.İ.Qazıyev; rəyçi V.Quliyev, A.Tağızadə.- B.: Maarif, 1974.- 314, [2] s.

 

Qədirov Həmid Musa oğlu. Bitki sistematikasından laboratoriya məşğələləri. Ali bitkilər ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /H.M.Qədirov; [red. Y.Məmmədov].- B.: Maarif, 1966.- 223, [1] s.

Qida Fiziologiyası: Qida məhsullarının texnologiyası istiqamətində təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün /N.H.Qurbanov, Ü.İ.Xəlilova, ..Qurbanova; lmi red.: Ə.H.Əliyev; Bədii tərtibat rəssam F.Əli.- B.: Gənclik, 2003.- 250 s.

 

Qrossheym A.A. Azərbaycan florası /A.A.Qrossheym; red.Y.İsayev; çevirən. M.Əhmədov Cild 2.- Bakı: Azərnəşr, 1935.- 423, [2] s. , şək. ; 20 sm.

Qrossheym A.A. Azərbaycan florası ikifilqəlilər-dicotüledonez /A.A.Qrossheym; red.Y.İsayev; çevirən. M.Əhmədov Cild 2.-Bakı: Azərnəşr, 1936.- 542, [1] s. , şək. ; 20 sm.

Qrossheym A.A. Azərbaycan florası qıjı kimilər və bir filqəli bitkilər /A.A.Qrossheym; red. Ə.Əbdürrəhimzadə; çevirən. S.Osmanzadə; [rəss. A.A.Brjezitskaya] Cild 1.- Bakı: Azərnəşr, 1934.- 265, [2] s. , şək. ; 20 sm.


Qrossheym A.A. Lənkəran meşəsi təcrübə stansiyasının nəbatatından məlumat /A.A.Qrossgeym, L.İ.Prilipko; Azərbaycan Xalq Torpaq Komissarlığı.- Bakı: Lənkəran meşə təcrübə stansiyasının nəşriyyatı, 1931.- 85, [1] s.

 

Qobustan və Abşeron yarımadası florasının faydalı bitkilərinin bioloji məhsuldarlığı [Mətn]: Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /Red.: D.A.Əliyev və b.; S.M.Kirov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Dövlət Universiteti.- B.: ADU, 1984.- 140 s.

 

Qoyjevo A.S. Maddələrin dövranı [Mətn]: cansızdan canlıya və geriyə /A.S.Qoyjevo; çevirəni. Y.Yusifli.- B.: Azərnəşr, 1929.- 30 s.

 

Qoymayın malınız, varınız boş yerə itsin-batsın, bağırsaqları yığıb satın [Mətn] /mütərcimi. C.Qayıbov; ZAKUTİLSIRYO.- Tiflis: ZAKUTİLSIRYO, 1929.- 24 s.

 

Qremyatski M.A. Ev heyvanları nə cür əmələ gəlmişdir [Mətn]/Qremyatski; çevirəni. Hüseynbəyli.- B.: Azərnəşr, 1929.- 56 s.

 

Qremyatski M. Qədim insanlarda texnika [Mətn] /M.Qremyatski; tərc. ed. Xəlil İbrahim.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 59, [1] s.

 

Qremyatski M. Qədim insanlarda texnika [Mətn] /M.Qremyatski; tərc. ed. Xəlil İbrahim.- B.: Azərnəşr, 1927.- 47 s.

 

 Qrossheym A. A. Bitki sistematikası qısa kurs /A. A. Qrossheym ; çev. C. Cəbrayılbəyli ; red. S. Osmanzadə, Ə. Əbdürrəhimzadə. B.: Azərnəşr, 1932.- 120, [1] s.

 

Quliyev Sücəddin Mirzəbaba oğlu. Bioloji müxtəliflik: Azərbaycanın cütdırnaqlılar faunası. Şərqi Qafqaz Turu və Qafqaz Köpgəri [Mətn] /S.Quliyev; elmi red. M.Ə.Musayev; red. Y.Y.Yolçuyev; [Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti] B.: [BP-Azərbaycan], 2006.- 64 s. ill

 

Quliyev Sücəddin Mirzəbaba oğlu. Bioloji müxtəliflik: Azərbaycanın cütdırnaqlılar faunası [Mətn] /S.M.Quliyev; baş red. M.Musayev; red. F.Əhmədov, E.Əsgərov.- B.: [BP Caspian Sea Ltd], 2008.- 224 s.: portr., fotoşək., 21 sm.

 

Quliyev Vahid Şamxal oğlu. Botanika [Mətn]: Bitkilərin anatomiya və morfologiyası /V.Ş.Quliyev, C.M.Bağırov.-Bakı: Maarif, 2000.- 320 s.

 

Quliyev Zülfüqar Mustafa oğlu. Azərbaycanda əmtəə balıqçılığı [Mətn] /Z.M.Quliyev; Elmi red.: M.Ə.Musayev; Rəyçilər: R.Y.Qasımov, T.K. Mikayılov.- Bakı: Seba, 2006,304 s. il., portr

 

Quliyeva Hökümə Fərman qızı. Entomologiyanın tədqiqat metodları [Mətn] : entomologiya ixtisası üzrə universitetlərdə təhsil alan magistr tələbələr üçün dərs vəsaiti /H. F. Quliyeva (ön söz) ; red. F. Q. Ağamalıyev .B.: Zərdabi- LTD MMC, 2015.260, [2] s.: şək., rəngli şək., fotoşək., 21 sm.


Quliyeva Hökümə Fərman qızı. Həşəratların ekoloji fiziologiyası: Entomologiya ixtisası üzrə universitetlərdə təhsil alan magistr tələbələr və aspirantlar üçün dərs vəsaiti /H.F.Quliyeva; Elmi red.: F.Q.Ağamalıyev.- B.: Təhsil, 2004.- 184 s.

 

Quliyeva Hökümə Fərman qızı. Həşəratların ekoloji fiziologiyası entomologiya ixtisası üzrə universitetlərdə təhsil alan magistr tələbələr və doktorantlar üçün dərs vəsaiti /H. F. Quliyeva, İ. M. Səfərova ; red. H. F. Quliyeva ; rəyçilər Q. T. Mustafayev, B. Ə. Əhmədov.- Bakı : "Bayramoğlu" , 2013.-285 s.

 

Quliyeva Hökümə Fərman qızı. Zərərli həşəratlar: neyroendokrin tənzimin fizioloji və biokimyəvi aspektləri [Mətn] : Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 70 illiyinə həsr olunur /H. F. Quliyeva ; AMEA, Zoologiya İn-tu, BDU. Bakı: Bayramoğlu, 2015.- 397, [1] s.: portr., şək., cədv., sxem, 21 sm.
 

Qumilyov Lev Etnogenez və yerin biosferi /Rus dilindən tərcümənin, ön sözün və qeydlərin müəllifləri: K.V.Nərimanoğlu, Ə.Ağakişiyev; Red.: N.Məmmədli.- B.: "Nurlan", 2005.- 550[1] s.

 

 Qurbanov Elşad Məcnun oğlu. Ali bitkilərin sistematikası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /E.M.Qurbanov; elmi red. V.S.Novruzov, Z.C.Məmmədova, rəyçi. S.H.Musayev, T.A.Talıbov.- B.: Bakı Univeristeti, 2009.- 420, [1] s.: portr., şək., 21 sm.

 

 Qurbanov Elşad Məcnun oğlu. Ali bitkilərin sistematikasından laboratoriya məşğələləri [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /E. M. Qurbanov, Z. C. Məmmədova; elmi red. V. S. Novruzov, E. M. Qurbanov, rəyçi. S. H. Musayev, V. S. Xəlilov, P. M. Əfəndiyev, S. A. Əliyeva. B.: Bakı Dövlət Universiteti, 2010. 259, [1] s.: şək

 

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Bio Ekologiya areologiyası dayanıqlı modeli [Mətn]: [dərs vəsaiti] /A. Qurbanzadə; Ə.Həmzəyev; Rəyçi. Lənkəran Dövlət Universitetinin "Coğrafiya" kafedrası.- B.: [Nur], 2008.- 34 s., portr., xəritə, ill.

 

Qurev G.A. İnsanın nəsli haradan başlanmışdır [Mətn] /G.A.Qurev; mütərcimi. Y.Yusuflu.- B.: 1926.- 50 s.

 

Qurov Q.A. Darvinizim nəyi öyrətiyor [Mətn] /Q.A.Qurov; tərcümə. M.Kamiloğlu.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 82 s.

 

Luvov V.N. İbtidai Zooloji [Mətn] /V.N.Luvov; tərc. L.Əfəndizadə; redak. S.Kamal /I hissə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 236 s.

 

Lvov V.N. İbtidai Zooloji [Mətn] [əmək məktəbləri üçün tədris və pedaqoji kitabları] /V.N.Lvov; çevirəni. L.Əfəndizadə; red. Sami Kamal I hissə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 208 s.

 

Lvov V.N. Zooloji [Mətn] /V.N.Lvov; L.Əfəndiyev II hissə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 207 s.

 

Mixaylov V.S. Gözə görünməz işcilər [Mətn]: mikrobların həyatı /V.S.Mixaylov; tərcümə. Əli.-B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 38 s.

 

Mehdiyeva L.N. Göbələklərin fiziologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /L.N.Mehdiyeva; elmi red. Z.A.Abdulova; rəyçilər. E.M.Qurbanov, S.M.Abduyeva; Bakı Dövlət Universiteti.- B.: [Bakı Universiteti] 2006.- 140 s.

 

Mehdiyeva L.N. Yırtıcı göbələklər [Mətn]: dərs vəsaiti /L.N.Mehdiyeva; Elmi red. A.Ş.İbrahimov.- B.: [Bakı Universiteti] 2005.- 63 s.

 

Mehdiyeva Validə. Ekoloji-iqtisadi rayonlaşmanın sosial-iqtisadi aspektləri [Mətn] : monoqrafiya /V. Mehdiyeva, T. Bəhərçi ; elmi red. A. Qurbanlı ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti. Bakı: Gənclik, 2016.- 106, [2] s.: 21 sm.

 

Menzbir M. Heyvanlar aləmində ictimai qurulluş şəkilləri [Mətn] /M.Menzbir; C.Cəbrayılbəyli.- B.: Azərnəşr, 1926.- 59 s.

 

Mesterqazi M. Canlılar aləmindəki dəyişmələr [Mətn] /M.Mesterqazi tərc. Z.Feyzullayev.- B.: Azərnəşr, 1928.- 71 s.

 

Məhərrəmov A.M. Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev; red. A.Ə.Quliyev; rəyçi İ.V.Əzimov, E.M.Qurbanov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2009.- 287, [1] s. , şək. ; 21 sm.

 

Məhyəddinqızı Şəlalə. Akademik Hüseyn Həsənov [Mətn] /Ş. Məhyəddinqızı ; red. Ə. Quliyeva. [Bakı]: MM-S müəssisəsi, 2017.- 229, [1] s.: portr., ill., fotoşək., faks., 21 sm.

 

Məlik-Axnazarov X.Y. Entomologiya əsasları [dərs vəsaiti] /X.Y.Məlik Axnazarov.- B.: Azərnəşr, 1948.- 278, [2] s.,ill.; 21 sm.

 

Məmmədov Adil Qənbər oğlu. Yaş anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /A.Q.Məmmədov, H.M.Novruzov, T.A.Məmmədova; rəyçilər. Ə.H.Əliyev, V.B.Şadlinski, Ş.X.Səmədov.- B.: Təknur, 2008.- 443, [1] s.

Məmmədov Arif Məmməd oğlu. Normal fiziologiya [Mətn]: Azərbaycan Tibb Universiteti tələbələri üçün dərslik /A.M.Məmmədov, K.V.Sudakov; rəyçi T.M.Ağayev, Ə.N.Fərəcov, S.M.Kərimova, Ə.Ş.Rüstəmzadə; red. A.X.Əliyev.- B.: Təbib, 2011.- 692, [1] s.

 

 Məmmədov Fərrux Məmməd oğlu. Bitkilərin vegetativ çoxaldılması [Mətn] /F.M.Məmmədov.- B,: Maarif, 1998.- 228s.: ill., cədv., 20sm.


Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Aqroekologiya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik/Q.Məmmədov, M.Xəlilov, S.Məmmədova; elmi red. Q.Ş.Məmmədov.- Bakı: Elm, 2010.- 551, [1] s. , şək., cədv., xəritə, fotoşək. ; 25 sm.
 

Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Azərbaycanın ekoetik problemləri: Elmi, hüquqi, mənəvi aspektlər /Q.Ş.Məmmədov; Red.: B.Budaqov.- B.: Elm, 2004.- 380 s.

Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi.-Bakı: Elm , 2005. Azf-255229 081

 

Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Ekologiya, ətraf mühit və insan [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /Q.Ş.Məmmədov, M.Y.Xəlilov; Elmi red.: B. Ə. Budaqov; Rəyçilər: Ş.Xəlilov.- B.: Elm, 2006.- 608 s.+ 2 vərəq şək., ill., cədvəl; 24 sm. 2 vərəq şək.

 

Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Ekoloqların məlumat kitabı [Mətn] Q.Məmmədov, M.Xəlilov; Elmired. B.Ə. Budaqov.- B.: Elm, 2003.- 516 s.

Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Ensiklopedik ekoloji lüğət [Mətn] /Q.Ş.Məmmədov, M.Y.Xəlilov; Elmi red. B.Ə.Budaqov; Red. Z.M.Əhmədov.- B.: Elm, 2008.- 728 s.

 

Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Torpaq göbələklərinin ekologiyası: Dərs vəsaiti /Q.Ş.Məmmədov, R.A.Həsənova; Elmi red.: N.M.İsmayılov.- B.: Elm, 2006.- 116 s., cədvəl; 20 sm.

 

Məmmədov Rafiq Hüseyn oğlu. Qlobal problemlər və təbii mühit [Mətn] : dərslik /R. Məmmədov, T. Bəhərçi, V. Mehdiyeva ; elmi red. Ş. B. Xəlilov ; red.: A. H. Məmmədov, Ə. M. Əhmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti. Bakı: [İqtisad Universiteti], 2007.-207, [2] s.: cədv., şək., 21 sm.
 

Məmmədov T.S. Abşeronun ağac və kolları /T.S.Məmmədov; elmi red. O.V.İbadlı, T.H.Talıbov, E.Qurbanov; tərt. ed. Z.H.Abbasova [və b.]Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 467, [2] s. , şək., cədv. ; 30 sm.

Məmmədov .S. Ekologiya /.S.Məmmədov; Baş red.: V.C.Hacıyev.- Bı: Elm, 2003.- 304 s.

 

Mikrobiologiya fənnindən laboratoriya məşğələsi üçün metodik göstəriş [Mətn]: baytarlıq ixtisası üzrə /SSRİ Kənd Təsər. Nazirliyi, S. Ağamalıoğlu ad. Azərb. Kənd Təsər. İn-tu; tərt. ed. R. A. Qədimov, M. O. Tağızadə.- Kirovabad: [s. n.], 1983.- 42, [1] s.

 

Mirbabayev Mir-Yusif Fazil oğlu. Hava məkanının ekologiyası Dərs vəsaiti /M.F.Mirbabayev; Elmi red.: B.Y. Eyvazov; Azərbaycan Texniki Universitet.- B.: AzTU, 2005.- 142 s.

 

Mövsümov Elman Məhəmməd oğlu. Ətraf mühitin kimyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /E.Mövsümov, R.Mustafayev, L.Quliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Kənd Təs-tı Akad.; rəyçilər. F.Y.Əliyev, V.Ş.Quliyev.- B.: Mütərcim, 2009.- 191, [1] s.: cədv., 20 sm.

 

Musayev Zakir Səməd oğlu. Acıçay hövzəsinin ekoloji baxımdan modelləşdirilməsi [Mətn]: [monoqrafiya] / Z.Musayev, Ə.Zəraətpərvər; elmi red. A.Ə.Mürsəlov.- B.: [Təhsil]; 2012.- 175, [1] s.

Musayev Zakir Səməd oğlu. Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə olunması [Mətn]: [dərslik] /Z. S. Musayev, K. M. Məmmədov, M. S. Zərbəliyev; elmi red. M. S. Mansırov; rəyçilər. E. P. Paşayev, E. M. Eyvazov, Y. V. Qəhrəmanlı.- B.: Təhsil NPM, 2009.- 373, [1] s.

 

Mustafayev Qara Teyfur oğlu. "Ekologiya sxemlərdə" [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /Q.T.Mustafayev, F.V.Sultan-Zadə; Red.: Ə.R.Əhmədov.- B,: 1998.- 215 s.: portr., sxem, 30 sm

 

Müasir ekologiya [Mətn]: Dərslik /Ə.Əsgərov, F.Əliyev, E.Hüseynov, S.Əliyev; Rəyçilər. B.Xəlilov və b.; Elmi red. Ş.Mövsümov; Azərb. dili üzrə red. R.Qurbanov I hissə.- B.: 2007.- 416 s.

 

Müxtəsər nəbatat [Mətn]: birinci dərəcəlilər üçün.- B.: Azərnəşr, 1928.- 76, [2] s.

 

  Nadirov İnqilab Ədil oğlu. Abşeron iqtisadi rayonunda ekosistemin sağlamlaşdırılması və məhsuldar qüvvələrin səmərəli ərazi təşkili [Mətn]: Böyük Şor gölü massivinin timsalında /Nadirov İnqilab Ədil oğlu; Elmi red.: Ə.Nuriyev; İqtisadi İslahatlar Mərkəzi.- B.: Elm, 1997.- 204 s.

Naxçıvan sahələrarası ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi. Naxçıvan MSSR florasında yayılan ulaxqanqalı növləri [Mətn]: informasiya vərəqi /Naxçıvan sahələrarası ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi; Azərb. SSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [red. T.M.Sadıqov] Naxçıvan: ETİTM, 1985. 4 s.

 

Namazov Nizami Rza oğlu. Göbələklərin sistematikası [Mətn]: dərs vəsaiti /müəl. və [ön söz] N.R.Namazov, X.Ə.Həsənov; elmi red. P.Z.Muradov.- Sumqayıt: [Sumqayıt Dövlət Universitetinin nəşriyyatı], 2015.- 426, [1] s. şək., rəngli şək

 

Namazov Nizami Rza oğlu. Mikologiyadan praktikum [Mətn] : dərs vəsaiti /müəl. və [ön söz]: N. R. Namazov, N. H. Sultanova ; elmi red. A. Ş. İbrahimov ; [dizayner S. N. Yusifova]. [Sumqayıt]: [Sumqayıt Dövlət Universiteti], [2015]. 310 s.: şək

 

Nəbatat istilahları [Mətn] /Azərbaycan Maarif Komissarlığı yanında İstilah komissiyası.- B.: Azərnəşr, 1926.- 35 s.

 

Nəbatat terminləri (azərbaycanca-rusca) və bitki adları (azərbaycanca-latınca-rusca-ingiliscə), (latın-azərbaycanca-rusca-ingiliscə) lüğəti [Mətn]: [2 hissədə] /Baş red. C.Ə.Əliyev; Red. O.V. İbadlı; V.S.Fərzəliyev; Tərtib edənlər. R.İ. Babayev, N.B. Hüseynova və b.; AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı.[Ihissə] B.: Elm, 2008.- 328 s.

 

Nəbibəyli Ziyadxan. Ekologiya və fövqəladə hallar [Mətn] Z. Nəbibəyli; elmi red. İ. Cəlilbəyli.-Bakı [s. n.] 2012. -367, [1] s.

 

Nikolski A.M. Əyləncəli Zooloji [Mətn] /A.M.Nikolski; tərc. M.Qafarzadə; redak. S.Məlik.- B.: Azərnəşr, 1928.- 180 s.

 

Nikonov L.N. Nəbatat [Mətn] /L.N.Nikonov; tərcümə. C.Cəbrayılbəyli.- B.: Azərnəşr, 1925.- 213 s.

 

Novruzov Vaqif Seyfəddin oğlu. Bitki ekologiyası və geobotanika əsasları [Mətn]: Ali Kənd təsərrüfatı institutları üçün dərs vəsaiti /V.S.Novruzov; rəy. V.C.Hacıyev, Ə.İ.Mayılov; S.Ağamalıoğlu ad. "Şərəf Nişanı" ordenli Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu.- Kirovbad, 1989.- 109 s.

 

 Novruzov Vaqif Seyfəddin oğlu. Müasir bitki sistematikikası və elmi-texniki tərəqqi [Mətn]: problem mühazirə /V.S.Novruzov; Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu.- B.: 1990.- 31, [2] s.

 

Onurğalılar zoologiyası kursunun öyrənilməsinə dair metodiki göstəriş [Mətn] /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi.Respublika Tədris Metodika Mərkəzi; Akad. Y. H. Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt.ed. A. M. Mehdiyev.-Bakı: APİ, 1989.-116, [1] s.

 

Orlov A. Atın axsaqlığı [Mətn] /A.Orlov; mütərcimi. Əli Rağib.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 64 s.
 

Orlov A. Təbiətin sağaldıcı qüvvələri heyvanları müalicə [Mətn] /Orlov; mütərcimi. C.Cəbrayılbəyli.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 43, [1] s.

 

Orucov Firuddin Museyib oğlu. Biologiya dərslərində şagirdlərdə tədqiqatçılıq bacarığının inkişaf etdirilməsi yolları [Mətn]: dərs vəsaitii /F. M. Orucov, elmi red. Ə. M. Hüseynov; rəyçilər R. L. Sultanov, R. R. Rəhmanov, H. M. Hacıyeva, N. M. Novruzova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- B.: Mütərcim, 2011.-181, [2] s.

 

Orucov Firuddin Museyib oğlu. Biologiyanın fizika ilə inteqrasiyasının imkan və yolları [Mətn]: metodik vəsait /F.M.Orucov; elmi red. Ə.M.Hüseynov; rəyçilər. R.L.Sultanov, R.R.Rəhmanov; Azərb.Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Prob. İn-tu; Bakı Qızlar Un-ti.- B.: [s.n.], 2009.- 150 s.: cədv., 21 sm.

 

Palladin V.İ. Bitki anatomiyası [Mətn] V.İ.Palladin; red. Y.Məhəmmədov; çevirən. A.R.Qasımxanlı.- B.: Azərnəşr, 1932.- 270, [1] s.

 

Petrov P.V. Şərqi Qafqasyanın balıqları /P.V.Petrov, A.Mahmudbəyov; çevirəni. M.Məhərrəmov; red. Y.Məhəmmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 72 s. ; 22 sm.

 

Poretski S. A. Dəniz hədiyyələri [Mətn]: mirvari, mərcan, sədəf və süngər /S. A., Poretski; tərcümə. S. Məlikov Bakı: Azərnəşr, 1927. 42 s.

 

Rəssamlar üçün anatomiya [Mətn]: Dərslik /Tərtibatçılar: N.K.Əliyev, A.Ə.İsmayılov; Azərbaycan Dövlət Rəssamlar Akademiyası; Rəyçi: Ö.H.Eldarov, N.Q.Əbdürrəhmanov; Elmi red. T.H.Məmmədov B.: Səda, 2005.- 200 s.: portr., ill

 

Rzabəyli F. Bioloji təbiyyət tədqiqatının ən yeni yolları /F.Rzabəyli; çevirəni. R.Əfəndiyev; red. Sami Kamal.- B.: Azərnəşr, 1930.- 148 s.

 

Rzabəyli F. Bioloji /F.Rzabəyli.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 242, [2] s. , portr., şək., cədv. ; 24 sm.

 

Rzaquliyev İ.M. İrsiyyət və onun dəyişkənliyi haqqında Miçurin təlimi [Mətn] İ.M.Rzaquliyev; red. İ.Axundzadə.- B.: Azərnəşr, 1951.- 59, [1] s.

 

Rzayev. Biolojidən tədris materialları /Rzayev, Qasımov; burax. məs. S.İmaməliyev.- Bakı: ATİ nəşriyyatı, 1933.- 32 s.
 

Sadıqov Ağa Səhliyalı oğlu. Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi [Mətn]: dərs vəsaiti /A.S.Sadıqov, İ.B.Xəlilov; elmi red. R.L.Sultanov; rəyçilər. T.Ə.Səmədov, Y.B.İsmayılov, F.B.Eminov; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi Bakı: [s.n., 2009.- 268, [2] s.

 

Sadıqov Əlövsət Həsən oğlu. Azərbaycanın yemlik seleksiya tut sortları [Mətn] /Ə. H. Sadıqov, O. R. Ələkbərova; elmi red. Z. M. Həsənov.- Gəncə:Gəncə Poliqrafiya ASC, 2008. -293 s.

 

Sadıqov Fərahim Balakişi oğlu. Ekoloji tərbiyənin etnopedaqoji əsasları [Mətn] /F.Sadıqov, G.Əliyeva, M.Abbasov; elmi red. O.Həsənli.- B.: Nurlan, 2007.- 181, [3] s.

 

Sadıqov Sabir T. Alın yazısı. Hər kəs üçün genetika [Mətn] /Sabir T.Sadıqov.- B.: Altun kitab, 2006.- 160 s.

Sailov Cəmil İsfəndiyar oğlu. Parazitologiyadan ixtisas kursu [Mətn]: pedaqoji institutların biologiya, biologiya və coğrafiya, kimya və biologiya fakültələrinin tələbələri üçün dərs vəsaiti /C.İ.Sailov; elmi red. N.M.Şirinov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu I hissə.- Bakı: APİ, 1977.- 90, [2] s .

 

Salmanov M.A. Praktiki aqrobioekologiya [Mətn] / M.A.Salmanov, N.M.İsmailov, Ə.M.Cəfərov; elmi red. P.Z.Muradov; rəyçi M.N.Vəliyev, A.H.Babayev.- B.:"Elm"; 2013.- 281, [1] s.
 

Salmanov Məmməd Əhəd oğlu. Tətbiqi ekologiyanın əsasları [Mətn] /Məmməd Salmanov; Red. S. Nəzərli; İxtisas red. T.Ə. İsmayılov; AREA Mikrobiologiya Bölməsi; Azərbaycan Respublikası Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi.-B.: Azərbaycan "Bilik" Maarifçilik Cəmiyyətinin "Bayatı" Sifariş Ədəbiyyatı Mərkəzi, 1993.- 192 s.

 

Səfərov H.K. Bioloji kimya qısa konspekt /H.K.Səfərov, Ə.Həsənov; burax. məs. S.İmaməliyev II hissə.- Bakı: ATİ nəşriyyatı, 1933.- 77, [2] s.

Səfərov H.Q. Bioloji kimya həkim və tələbələrə məxsus /H.Q.Səfərov, Ə.Həsənov; red. Qənbəroğlu; Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutununBiokimyaKafedrası I cild.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 283, [2] s.

 

Səlimova Nigar Əzizağa qızı. Mühəndis ekologiyası [Mətn] : dərslik /N. Ə. Səlimova, B. Ş. Şahpələngova, Ə. İ. Babayev ; elmi red. L. M. Həsənova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADNA. Bakı: [s. n.], 2012.- 634, [1] s.: şək., cədv., 21 sm.

 

Sənaye, kənd təsərrüfat, ictimai-iqtisavə tib btexnikumları proqramları Bioloji /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metodsektoru; çevirəni. Əfəndiyev 4-cü kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 14 s.

 

Sitologiya [Mətn]: fənin proqramı /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt.ed. F.C.Əmirova; rəyçilər. A.S. İsmayılov, Ə.Ə.Səmədov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 10, [1] s.

 

Sultanov Rauf Lütvəli oğlu. Azərbaycanda bal arılarının askosferozuna qarşı mübarizədə "Raniy-1" və "Raniy-2" dərman preparatlarından istifadə edilməsi [Mətn] : tövsiyə /R. L. Sultanov (elmi red.), N. İ. Nəcəfov ; Azərb. Resp. Kənd Təs. Nazirliyi. B.: [s.n.], 2009. 38, [2] s.: faks., qrafik, cədv

 

Sultanov Rauf Lütvəli oğlu Azərbaycanda bal arısının bioloji xüsusiyyətləri [Mətn] /R.Sultanov; Red. A.A.Abdinbəyova. Icild.- B.: İrşad, 1993.- 243 s.

 

Sultanov Rauf Lütvəli oğlu. Azərbaycanda bal arısının bioloji xüsusiyyətləri [Mətn] /R.Sultanov; Red. A.A.Abdinbəyova; G.M. Sultanova II cild.- B.: İrşad, 1993.- 144 s.

 

Sultanov Rauf Lütvəli oğlu. Bal arısının biologiyası, təsərrüfat əhəmiyyəti və təbabətdə rolu [Mətn]: dərs vəsaiti /R.L.Sultanov; elmi red. F.İ.Cəfərov; red. S.T.Əliyev.- B.: [Çaşıoğlu], 1998.- 83, [1] s.: şək., cədv., 20 sm.

 

Sutin İ.A. Mikrobiologiya orta tibb məktəbləri üçün dərslik /İ.A.Sutin, L.N.Zelenskaya, Q.R.Finn; tərc. ed. A.Tahirova; red. Y.Məmmədov.- B.: Maarif, 1968.- 368 s.

 

Şabandayeva Aygün Dağıstan qızı. Kiçik Qafqazın şimal və şimal-şərq hissəsində eroziya prosesinin ekoloji duruma, ekosistemlərə təsiri və ona qarşı kompleks mübarizə tədbirlərinin tətbiqinin zərurəti [Mətn] /A. D. Şabandayeva; elmi red. və ön söz. B. Q. Şəkuri; Azərb. Resp. Kənd Təs-tı Nazirlyi, Aqrar Elm Mərkəzinin Eroziya və Suvarma Elmi Tədqiqat İn-tu.-Bakı: Elm və təhsil, 2011. -141, [3] s.

 

Şadlinski Vaqif Bilas oğlu. Azərbaycanda morfologiya elminin tarixi inkişaf mərhələləri [Mətn]: monoqrafiya /V.B.Şadlinskiy; A.B.İsayev; red. N.T.Mövsumov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B: [Azərbaycan Tibb Universitetinin Nəşriyyatı], 2003.- 262, [1] s. , portr., şək. ; 22 sm.

 

Şadlinski Vaqif Bilas oğlu. Burunətrafı ciblərin klinik anatomiyası [Mətn]: [monoqrafiya] /V. B. Şadlinski (red.), A. S. Abdullayev, R. V. Şadlinskaya; red. Ş. İ. Qasımov. B.: [Oskar NPM], 2010. 176 s.: şək

 

Şadlinski Vaqif Bilas oğlu. İnsanın anatomiyası [Mətn]: dinamik və idman morfologiyasının əsasları ilə birlikdə: dərslik V.B.Şadlinski, N.T.Mövsümov, A.B.İsayev, Ş.A.Məmmədova; elmi red. M.S.Abdullayev; rəyçi R.Q.Qayıbov [və b.]B.: Müəllim, 2003.- 431, [1] s.

 

Şadlinski Vaqif Bilas oğlu. İnsan anatomiyası [Mətn]: əczaçılıq fakültəsinin tələbələri üçün dərslik /V.B.Şadlinski, G.A.Hüseynova; rəyçilər M.Q.Allahverdiyev, Ş. İ. Qasımov, A.B.İsayev, Ş.A.Məmmədova.- B.: Müəllim, 2009.- 239, [1] s.: şək., 25 sm.

Şadlinski Vaqif Bilas oğlu. İnsan anatomiyası [Mətn]: iki cilddə /V.B.Şadlinski, Ş.İ.Qasımov, N.T.Mövsümov; red. R.Ə.Əsgərov; Azərb. Respub.Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti. I cild.- B.: Müəllim, 2007.- 387, [2] s.

 

Şadlinski Vaqif Bilas oğlu. İnsan anatomiyası [Mətn]: iki cilddə /V.B.Şadlinski, Ş.İ.Qasımov, N. T.Mövsümov; red. R.Ə.Əsgərov; Azərb. Respub. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb.Tibb Un-ti. II cild.- B.: Müəllim, 2009.- 334, [2] s.

 

Şadlinski Vaqif Bilas oğlu. İnsanın anatomiyası [Mətn]: dərslik /V. B. Şadlinski (ümumi red.), M.Q.Allahverdiyev, A.B.İsayev; rəyçilər. M.Ş.Cahangirov, N.T.Mövsümov; red. Ş.İ.Qasımov.- B.: [Təknur], 2009.- 463, [1] s.

 

 Şadlinski Vaqif Bilas oğlu. İnsan anatomiyası atlası [Mətn]: dərs vəsaiti /V.B.Şadlinski, Ş.İ.Qasımov, N.T.Mövsümov; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti.- B.: Müəllim, 2007.- 524 s.

Şahtaxtinskaya Zara Mustafa qızı. Zoologiya [Mətn]: Dərslik Pedaqoji İnstitutlar üçün /Z.M.Şahtaxtinskaya.- B.: Maarif, 1974.- 296 s.

 

Şeqoleva L.İ. Bioloji kimya kursundan yoxlama işləri [Mətn]: Pedaqoji institutların biologiya fakültələrinin III kurs qiyabiçi-tələbələr üçün /AzSSR Ali və Orta Təhsili Nazirliyi, Tədris Metodika Kabineti, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərc. ed. M.M.Nəsirova, V.S.Həsənov.- Bakı: [s.n.], 1987.- 30, [1] s.

 

Şəkuri Bəhruz Qulamhüseyn oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının ekoloji-geokimyəvi səciyyəsi, biogeokimyəvi əyalətləri və ekzogen proseslərin onların ilkin vəziyyətinə təsiri /B.Q.Şəkuri; Red.: H.Ə.Qiyasi.- B.: 2006,336 səh. cədvəl., ill
 

Şəkuri Bəhruz Qulamhüseyn oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ekosistemləri ekzogen və antropogen proseslərin onlara təsiri təbii müvazinətin bərpası zərurəti [Mətn] /B.Q.Şəkuri, A.H.Mərdanlı.- Bakı: [Şirvannəşr], 2009.- 256 s. , portr., cədv. ; 21 sm.
 

Şirinov Naib Şirin oğlu. Xəzərin, onun sahillərinin təbiəti və ekologiyası [Mətn]: Dərs vəsaiti /N.Ş.Şirinov, X.Ə.Vəliyev, Y.Q.Əliyev; Red.: M.Müseyibov; Rəyçilər: Ş.Həsənov, M.Məmmədov, B.Ələsgərov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: 1998 189 s.

 

Tağıyev Dilqəm Bəbir oğlu. Bioüzvi kimyadan mühazirələr [Mətn]: tibb Universitetlərinin tələbələri üçün dərslik /D. B. Tağıyev, S. Ş. Verdiyeva; rəy. A.M.Əfəndiyev, F.Ə.Quliyev.- B.: [Təbib], 2012.- 338, [1] s.: 21 sm.

 

Tarla zərər vericilərlə mübarizə /Azərbaycan Mərkəzi Kənd Təsərrüfat Təcrübə və Seleksiya stansiyası.- B.:Azərnəşr, 1931.- 16 s.; 18 sm.

 

Texniki tərəqqinin ətraf mühitə təsiri [Mətn] /S. Abdullayev (ön söz) və b.; elmi red. Ə.M.Ağalarov, N.V.Qasımov; rəyçi S.X.Məmmədəliyeva, İ.Ə.Əliyev, A.Ə.Mustafayev, K.Abbasov.- B.: Elm, 2010.- 199, [1] s., cədv., şək.; 21 sm.

 

Timiryazyev Q.A. Bitki yaşayışı [Mətn] Q.A.Timiryazyev; red. A.Abdullayev; çevirən. A.R.Qasımxanlı.- B.: Azərnəşr, 1932.- 208, [4] s.

 

Trofimov V.F. Azərbaycanda məktəblərin botanik ekskursiyası I və II dərəcəli məktəb müəllimləri üçün vasitədir /V.F.Trofimov; çevirəni. Hüseynbəyli; red. Əbdürrəhimzadə.- B.: Azərnəşr, 1931.- 159, [1] s. , şək. ; 24 sm.

 

 Tsinger A.V. Əyləncəli botanika /A.V.Tsinger.- B.: Azərnəşr, 1930.- 184 s.

Tsuzmer Anna Moyiseevna. İnsan anatomiya, fiziologiya, gigiyena [Mətn]: orta məktəbin 8-ci sinfi üçün dərslik /A.M.Tsuzmer, O.L.Petrişina; tərc ed. A.C.Tahirova.- B.: Maarif, 1989.- 240 s.

 

Tsuzmer M.Ya. Zooloji orta məktəb üçün: 6-7 tədrisili /M.Ya.Tsuzmer; çevirəni. V.Hacıyev; red. M.Ə.Kərimov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 210, [2] s.

 

Tutayuq Validə Xazbulatovna. Bitki anatomiya və morfologiyası [Mətn] : təcrübə məşğələləri ilə /V. Tutayuq ; [red. M. Mirzəbabalı]. Bakı: Azərnəşr, 1958. 257, [3] s.: şək

 

Uzun ömür və bədən tərbiyəsi [Mətn]: metodiki məktub /AzSSR Səhiyyə Nazirliyi, Respublika Sanitariya Maarifi Evi; AzSSR Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin Mərkəzi Komitəsi; tərt. ed. A.M.Əliyeva.- B.: [Respublika Sanitariya Maarifi Evi], 1984.- 15, [1] s.: 21 sm.

 

 Ümumi biologiya [Mətn]: Orta məktəbin 9-10-cu sinifləri üçün dərslik /Y.İ.Polyanski, A.D.Braun, N.M.Berzilin və b.; Tərc. F.C.Əmirova, İ.N.Məmmədov.- B.: Maarif, 1989.- 301, [2] s.

 

Ümumi biologiya dərsləri [Mətn]: müəllimlər üçün vəsait /V.M.Korsunskaya, Q.N.Mironenko, Z.A.Mokeyeva, N.M.Verzilin.- B.: Maarif, 1981.- 338, [2] s.
 

Ümumilli lider Heydər Əliyevin 86 illik yubileyinə həsr olunmuş "Ətraf mühitin indiki və gələcək nəsillər naminə mühafizəsi" adlı elmi konfransın materialları [Mətn] /Azərb. Respub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi; YAP Gənclər Birliyi.- B.: Mütərcim NPM, 2009.- 430 s.

 

Verdizadə Nailə Allahverdi qızı. Ekologiyanın əsasları və təbiətin mühafizəsi [Mətn]: dərs vəsaiti /N.A.Verdizadə, M.H.İsgəndərov; elmi red. T.Ə.Ağdamski; rəyçilər. Ə.N.Qurbanov, Ö.M.Əliyev; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universteti.- B.: ADPU, 2008.- 230, [1] s.

 

Vəliyev Şamil Qəşəm oğlu. İnsanın normal anatomiyası [Mətn]: II cild /Ş.Q.Vəliyev, .H.Dəmirov.- Bkı: 2004.-368 s., şəkilli; 22 sm.

 

Vsesvyatski Boris Vasilyeviç. Botanika orta məktəb üçün: VI-VII tədris illəri /B.V.Vsesvyatski; red. C.Zülfüqarlı.-Bakı: Azərnəşr, 1933.- 198, [1] s. , şək., cədv. ; 23 sm.
 

Yerdə həyatın başlanması [Mətn] /Azərbaycan Allahsızlar İttifaqının Bakı Şurası.- B.: Azərnəşr, 1929.- 22 s.

 

Yəhya Harun (Adnan Oktar) Təkamül nəzəriyyəsinin süqutu və onun ideoloji səbəbləri [Mətn] /H.Yəhya; tərc.ed.E.Məmmədov; red. F.Cəfərov; haz. E.Miri.- B.: [NurlarNPM], 2007.- 189, [2] s. portr., şək

 

Yusifov Elman. Hirkan Biosfer Rezervatı [Mətn] E.Yusifov, Vahid Hacıyev; Red. Əsgərova, R.K, Atamov, V.V.- B.: El-Alliance.- 2004.- 168 s.

 

Yusifov Elman F. Bioloji müxtəliflik: Abşeron yarımadasının təbiət abidələri [Mətn] /E.Yusifov, N.İsayeva, F.Əsgərov; Baş red. V.C. Hacıyev; Elmi red. Ad.A. Əliyev; Red. F.T.Əhmədov; BP, SOCAR, STATOİL.- B.: Nurlar, 2007.- 424 s.

Yusifov Elman F. Ətraf mühit, iqtisadiyyat, həyat [Mətn] /E.F.Yusifov, B.H.Təhməzov; Red: M.A.Musayev, V.C.Hacıyev, X.H.Kazımlı.- B.: El - Aliance, 2004.- 336 s.


Zaks M. Ğ. İrsiyyət qanunları [Mətn] /M. Ğ. Zaks Bakı: Azərnəşr, 1927. 42 s.

 

Zanqov L.V. İnsanların və heyvanların ruhu varmı [Mətn] /l.V.Zanqov.-B: Azərnəşr, 1928.- 20 s.

 

Zəki Yaqub. Bioloji materialları /Y.Zəki; burax. məs. S.İmaməliyev; ATİ Bioloji kafedrası I hissə.- Bakı: ATİ nəşriyyatı, 1933.- 47, [1] s. ; 21 sm.
 

Zoologiya [Mətn]: Orta məktəbin 7-8-ci sinifləri üçün sınaq dərsliyi /H.S.Abbasov və b.; Red. M.Ə.Musayev.- Bakı: Maarif, 1993.- 304 s. , ill. ; 22 sm.
 

Zoologiya [Mətn]: Ümumtəhsil məktəblərinin 7-8-ci sinifləri üçün sınaq dərsliyi /H.S.Abbasov, Ə.H. Qasımov, S.V.Əliyev və b.- B.: Maarif, 1998.- 304 s.

 

Zoologiya [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün dərslik/R.Sultanov, E.Əsədov, K.Mahmudova [və b.]; elmi red. R.Hacıyev; rəyçilər M.Babayev, M.Nadirova.- B.: Şərq-Qərb:[Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi] ;2011. 159, [1] s.

 

Zoologiya fənnindən metodik göstəriş [Mətn]: ali məktəbin tələbələri üçün /SSRİ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, S.Ağamalıoğlu ad. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İn-tu, H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. Ə.A.Əsgərov, Z.Ş.Əliyev, V.T.Hacıyev [və b.]Kirovabad: [s.n.], 1985.- 37, [1] s.


Zoologiya fənnindən metodik göstəriş /S.Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İn-tu; tərt. ed. S.D.Kərimova.- Kirovabad: [s.n.], 1987.- 38, [1] s.

 

Zoologiya kursundakı terminlərin öyrənilməsinə dair metodik işləmələr [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi Respublika Tədris-Metodika Mərkəzi; Akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt. ed. A.M.Mehdiyev, H.M.Novruzov.- B.: 1989.- 70, [1] s.

 

Zoologiyadan biliklərin yoxlanılması [Mətn]: yoxlama suallar və çalışmalar toplusu /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, Naxçıvan Dövlət Un-ti; tərt. ed. E.Əsədov; elmi red. R.Sultanov. H. 2 Zoologiya.- B.: [MBM], 2009.- 123, [1] s. ill., cədv

 

Zoologiyadan kurs işləri yoxlama yazı işlərinə dair metodiki göstəriş.- Kirovabad, 1981.- 56 s.

Zubrilin A. Bitki və yaşayışı [Mətn] /A.Zubrilin.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 60 s.

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved