Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

ELEKTRON KİTABXANA

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

DÖVRİ MƏTBUAT ZALI

Dövri mətbuat zalında 67 oxucu yeri vardır. Zalın yardımçı fondunda 4 illik jurnal və 5 illik qəzetlər saxlanılır. Bölməyə il ərzində 236 adda qəzet, 125 adda jurnal Azərbaycan dilində, 22 adda qəzet, 20 adda jurnal rus dilində alınır.Dövri mətbuat zalı hər növ oxucu qruplarına xidmət edir.