Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

OXU ZALLARI

hall-2-thumb.jpg

DÖVRİ MƏTBUAT ZALI

Dövri mətbuat zalında 67 oxucu yeri vardır. Zalın yardımçı fondunda 4 illik jurnal və 5 illik qəzetlər saxlanılır. ...

Ətraflı
hall-3-thumb.jpg

TƏLƏBƏ GƏNCLƏRƏ XİDMƏT ZALI

Tələbə gənclərə xidmət zalında 250 oxucu yeri var. Buraya ədəbiyyat əsas etibarilə Kitab fondlarının mühafizəsi şöbəsindən ...

Ətraflı
hall-4-thumb.jpg

SƏRGİ ZALI

Zalda əsasən kütləvi tədbirlər, kitab təqdimatları, oxucu günləri, müəlliflərlə görüşlər, sərgilər təşkil ...

Ətraflı
hall-5-thumb.jpg

HUMANİTAR ELMLƏR ZALI

Humanitar elmlər zalında 36 oxucu yeri vardır. Zalın yardımçı fondunda 4237 nüsxə ədəbiyyat oxucuların istifadəsinə ...

Ətraflı
hall-6-thumb.jpg

DƏQİQ VƏ TEXNİKİ ELMLƏR ZALI

Dəqiq və texniki elmlər zalında 22 oxucu yeri vardır. Bu zalda da yardımçı ədəbiyyat fondu mövcuddur. Fondda 1869 nüsxə ...

Ətraflı
hall-7-thumb.jpg

LOKAL ŞƏBƏKƏDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ OXU ZALI

Lokal şəbəkədən istifadə üzrə oxu zalı bölməsində daha çox oxucunun eyni zamanda kitabxananın lokal şəbəkəsində ...

Ətraflı
hall-8-thumb.jpg

XARİCİ ƏDƏBİYYAT OXU ZALI

Xarici ədəbiyyat oxu zalında 20 nəfərlik oxucu yeri vardır. Burada müxtəlif dillərdə 2500 nüsxədən çox kitab, ...

Ətraflı
hall-9-thumb.jpg

İNFORMASİYA XİDMƏTİ

İnformasiya xidməti şöbəsinin oxu zalında 8 oxucu yeri vardır. Onun geniş soraq və biblioqrafik nəşrlər fondu oxuculara səmərəli ...

Ətraflı
hall-10-thumb.jpg

NOT NƏŞRLƏRİ ZALI

Hazırda not nəşrləri zalı 16 oxucu yerindən ibarətdir. Oxucuların istifadəsində 29586 nüsxə səsyazmaları, 6442 nüsxə ...

Ətraflı
hall-11-thumb.jpg

AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATININ ARXİVİ ZALI

Arxivlik funksiyasını daşıyan şöbədə 4 oxucu yeri vardır. Fondda 77 min nüsxə ədəbiyyat qorunub saxlanılır. Bundan əlavə, ...

Ətraflı
hall-12-thumb.jpg

DİYARŞÜNASLIQ ELMİ BİBLİOQRAFİYA

Diyarşünaslıq elmi biblioqrafiya şöbəsində oxuculara xidmət üçün nəzərdə tutulan 12 nəfərlik oxu zalı ...

Ətraflı
hall-13-thumb.jpg

KONFRANS ZALI. AKT ZALI

Zallarda əsasən kütləvi tədbirlər, kitab təqdimatları, oxucu günləri, müəlliflərlə görüşlər, seminarlar, ...

Ətraflı
hall-14-thumb.jpg

NADİR KİTABLAR VƏ KİTABXANA MUZEYİ

Bütün oxucu qruplarına xidmət edir.  Bölmədə Azərbaycanşünaslığa dair nəşr ilindən, nəşr yerindən və dilindən ...

Ətraflı
hall-15-thumb.jpg

ELEKTRON DİSSERTASİYA XİDMƏTİ

Bütün növ oxucu qruplarına xidmət edir. Şöbədə 9583 dissertasiya vardır və bunların 5621 nüsxəsi  isə ...

Ətraflı
hall-16-thumb.bmp

DEPOZİTAR ƏDƏBİYYAT

Depozitar ədəbiyyat fondu 1900-1980- ci illəri əhatə etməklə  266 401 nüsxə ədəbiyyatı mühafizə edir. Bunların 250 882 ...

Ətraflı
hall-17-thumb.jpg

ELEKTRON İNFORMASİYA XİDMƏTİ

Zal tam kompüter avadanlıqları ilə təchiz olunmuşdur. Oxucular İnternetə çıxış əldə edə bilirlər. ...

Ətraflı