Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

ELEKTRON KİTABXANA

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

KİTABLAR

Azərbaycan dilində

Rus dilində nəşr olunan yerli nəşrlər

Respublikadan kənarda çap olunan

 1. 100 İsrail şairi. B.: “Qanun”, 2018.-362 s.

 2. 31 mart-tariximizin faciəli səhifəsi (Tarix boyu erməni vandalizminin qurbanı olmuş bütün şəhidlərimizin xatirəsinə ithaf olunur). B.: “Elm və təhsil”, 2019.-502 s.

 3. Abasova Sevinc. Mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasoslarının keyfiyyətinin və etibarlığının yüksəldilməsi metodlarının işlənməsi. B.: “Azərnəşr”, 2018.-316 s.

 4. Abbas Mirhüseyn. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. B.: “Ecoprint”, 2018.-176 s.

 5. Abbas Mirhüseyn. Əzizənin səhvi. B.: “Ecoprint”, 2018.-206 s.

 6. Abbas Oqtay. Sözün yaddaşı. B.: “ADPU”, 2019.-273 s.

 7. Abbas Şöhlət. Məni bağışlama. B.: “Zərdabi”, 2019.-112 s.

 8. Abbasov A.Q. Dəniz akvatoriyasının mühəndisi geologiyası. B.: “ADNSU”, 2019.-100 s.

 9. Abbasov Abbas. Azərbaycanca-ingiliscə paremioloji vahidlər. B. : “Elm və təhsil”,-2019.

 10. Abbasov Eldar. Diskret riyaziyyat. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-158 s.

 11. Abbasov Eldar. Yüz şeir. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-128 s.

 12. Abbasov Əbülhəsən. Yeni dünya nizamı: siyasət və idarəetmə. B.: “Zərdabi Nəşr”, 2019.-452 s.

 13. Abbasov Qəzənfər. Mühasibat uçotu. B.: “Apostroff”, 2019.-320 s.

 14. Abbasov Rizvan. Sarımsaq botaniki və aqrobioloji xüsusiyyətləri. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-127 s.

 15. Abbasov Teymur. Naxçıvan: Aqrar sektroun resurs potensialı, aqrar bazar və iqtisadi inkişaf. B.: “ADPU”, 2018.-584 s.

 16. Abbasov V. A. İnformasiya-ölçmə sistemlərinin intellektuallaşdırılması. B.: “ADNSU”, 2019.-186 s

 17. Abbasov Zahiddin. Real hisləri itirmiş ermənilər. B.: “Yeni poliqrafist”, 2015.-160 s.

 18. Abbasov Zahiddin. Uğurlu siyasətin məqamları. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2019.-286 s.

 19. Abbasova Elmira. Şirvan orta əsrlərdə (IX-XVII əsrlər) B.: “Sabah”., 2019.-245 s.

 20. Abbasova Firuzə. Cinayət prosesi. B.: “Hüquq yayın evi”, 2019.-524 s.

 21. Abbasova Sevinc. Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafında qadınların rolu (1970-2015-ci illər) Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2019.-440 s.

 22. Abbaszadə Məleykə. Neft-qaz profilli ixtisaslar statistikada 1992-2018-ci illər. B.: “DİM-"Abituriyent”, 2018.-33 s.

 23. Abdalova Mətanət. Böyük şəhərlərdə sənayenin innovativ inkişafı. B.: “Elm və bilik”, 2019-196 s.

 24. Abdıyev Elnur. Təkcə sən bilirsən. B.: “Mütərcim”, 2018.-188 s.

 25. Abdulkadırov A. Xüsusi elektrik maşınları. B.: “Elm”, 2018.-191 s.

 26. Abdulkərimov Məmməd. Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması kursunun nəzəri əsasları. B.: “ADPU”, 2019.-166 s.

 27. Abdullah Meyxoş. Qapısı gecə döyülən qadın. B.: “Apostrof-A”, 2018.-240 s.

 28. Abdullah Meyxoş. Saçlarından asılan qız. B.: “Ecoprint”, 2019.-40 s.

 29. Abdullayev Səyyar. İnformasiya texnologiyaları üzrə müasir terminlər lüğəti. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2019.-184 s.

 30. Abdullayev Çingiz. Dronqonun uğursuzluğu və Okkamanın inkarı. B.: “Qanun”, 2018.-255 s.

 31. Abdullayev Çingiz. Etiraflar vadisi. B.: “TEAS Press”, 2018.-247 s.

 32. Abdullayev Çingiz. Fillər öləndə. B.: “TEAS Press”, 2018.-232 s.

 33. Abdullayev Çingiz. Freyd üçün etüd. B.: “TEAS Press”, 2018.-256 s.

 34. Abdullayev Ramiz. 99 qardaş. B.: “Borçalı”, 2017.-104 s.

 35. Abdullayev Telman. Kimya. B.: “Mütərcim”, 2018.-336 s.

 36. Abdullayev Vaqif. Ədəbi üsullar. H. 1. B.: “Turan evi”, 2019.-451 s.

 37. Abdullayev Vaqif. Qeyri-lokal sərhəd və idarəetmə məsələlərinin həlli. B.: “Turan evi”, 2019.-463 s.

 38. Abdullayeva Adilə. Mədəni-Tarixi dəyərlər sistemində informasiya mədəniyyəti və kitabxanalar. B.: “Elm”, 2019.-231 s.

 39. Abdullayeva Aysel. İslam mədəniyyəti: keçmişdən bu günə. B.: “TUNA”, 2018.-155 s.

 40. Abdullayeva Elnarə. Müasir dövrdə azərbaycan ədəbiyyatının ingilis dilinə tərcüməsi və ingilisdilli ədəbiyyatşünaslıqda tədqiqi tarixi. Gəncə.: 2019.-192 s.

 41. Abdullayeva Firuzə. Ziyalı ömrü. B.: “Maarif”, 2019.-255 s.

 42. Abdullayeva Hava. Azərbaycan dili 4. B.: “Kövsər”, 2019.-112 s.

 43. Abdullayeva Həvva. Azərbaycan dili 7. Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün Azərbaycan dili (dövlət dili) fənni üzrə dərslik. B.: “Kövsər”, 2018.-159 s.

 44. Abdullayeva Qızılgül. XVII əsr Azərbaycan ədəbi dilinin fonetik və leksik norma demokratizmi. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-383 s.

 45. Abdullayeva Qızılgül. Qədim türk yazılı abidələri. B.: “Nurlan”, 2002.-54 s.

 46. Abdullayeva Qızılgül.XVII əsr Azərbaycan ədəbi dilinin qrammatik norma demokratizmi. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-252 s.

 47. Abdullayeva Munisə. Qara Qarayevin kamera-instrumental yaradıcılığında polifonik formalar. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-54 s.

 48. Abdullayeva Səadət. Nizamidə musiqi, musiqidə Nizami. B.: “Nurlar”, 2018.-359 s.

 49. Abdullayeva Şəhla. Bakı şəhərinin yaşıllaşdırılmasında istifadə olunan ağac və kolların mikobiotası. B.: “ADPU”, 2019.-156 s.

 50. Abdullayeva Təranə. Azərbaycan yazıçıları və Qərb. B.: “Avropa”, 2018.-133 s.

 51. Abdullayeva, Gülarə. Müasir Azərbaycan dilində mürəkkəb cümlələrin quruluş xüsusiyyətləri. B.: “ADPU”, 2019.-107 s.

 52. Abdurahmanlı Mehrac. Bilginin hekayəsi. B.: “Qanun”, 2019.-88 s.

 53. Abdurazaqov Rasim. Fizika11. B.: “Bakınəşr”, 2018.-207 s.

 54. Abiyeva Kəmalə. Firəngiz Əhmədova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-136 s.

 55. Adıgözəl Orxan. Əngəlsiz arzular. B.: “TEAS Press”, 2018.-92 s.

 56. Adıgözəlov Vasif. Sonata. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-37 s.

 57. Adilov Nadir. Gəncsən? Başla! B.: “TEAS Press”, 2018.-188 s.

 58. Adizes, İshak Kalderon. Dəyişikliyin idarə olunması. B.: “TEAS Press”, 2019.-312 s

 59. Adler Alfred. Yaşamaq sənəti. B.: “Pergament”, 2017.-230 s.

 60. Ağ günlərin sorağında (İraq ədəbiyyatından seçmələr). B.: “Elm”, 2019.-172 s.

 61. Ağa Nurlan. "15 iyul" və media. B.: “Gənclik”, 2018.-106 s.

 62. Ağabəyova Ü.R. Qədim dövr Uzaq Şərqdə fəlsəfənin təşəkkülü və inkişafı. B.: “Bakı Universiteti”, 2018.-220 s.

 63. Ağakişiyeva G. Amerika Birləşmiş Ştatlarının coğrafiyası. B.: “Avropa”, 2019.-311 s.

 64. Ağalıyev Xalid. İnternet hüququ. B.: “Qanun”, 2009.-92 s.

 65. Ağamusa Ağası oğlu Axundov Biblioqrafik göstərici. 85 illiyinə həsr olunur. B.: “Elm”, 2019.-210 s.

 66. Ağaoğlu Əhməd bəy. Bəs bizim ziyalılarımız haradadır? B.: “Qanun”, 2019.-159 s.

 67. Ağaoğlu Əhməd bəy. Xatirələr. B.: “TEAS Press”, 2019.-214 s.

 68. Ağaoğlu Əhməd bəy. Qafqazda milli məsələ. B.: “Mütərcim”, 2019.-276 s.

 69. Ağaoğlu Əhməd bəy. Şuşa, Peterburq və Paris xatirələri. B.: “Çapar yayınları”, 2019.-124 s.

 70. Ağaoğlu, Əhməd bəy. Mən kiməm? B.: 2019.-600 s.

 71. Ağayev Samid. Bakıdan sevgilərlə. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-308s.

 72. Ağbaba Avtandil. Mifologiya. Sumqayıt.: “SDU”, 2019.-240 s.

 73. Ağbabalı Aşıq İsgəndər. Sazda fırtına sözdə ümmanam 2 cilddə. C. 1. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-319 s.

 74. Ağbabalı Ələsgər. İbrət. B.: “Qanun”, 2019.-255 s.

 75. Ağbulaqlı Gəray. Ürəyin səsi. B.: “Ecoprint”, 2019.-152 s.

 76. Ağbulaqlı Gəray. Vətən həsrətli. B.: “Ecoprint”, 2018.-151 s.

 77. Ağdaşlı Bəhani. Məhəbbət olmayanda. B.: “Mütərcim”, 2019.-158 s.

 78. Axundov Məşədi Mətləb. Ömrün kamillik illəri. B.: “Mütərcim”, 2018.-244 s.

 79. Axundov Süleyman Sani. Qaraca qız. B.: “Renessans-A”, 2019.-47 s.

 80. Axundova Elmira. Həmkarlarımla üz-üzə. B.: “CBS”, 2018.-408 s.

 81. Axundova Elmira. Şüşə saray. B.: “Şərq-Qərb”, 2007.-448 s.

 82. Axundova Gülarə. Musiqinin tədrisində yeni pedaqoji texnologiyalar. B.: “ADPU”, 2019.-61 s.

 83. Aida İmanquliyeva (Aida Nəsir qızı İmanquliyeva). Biblioqrafiya. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-238 s.

 84. Akademik Məmməd Cəfər Cəfərov: taleyi və sənəti. B.: “Elm və təhsil”, 2009.-208 s.

 85. Akif Həmid oğlu Əzizov Biblioqrafiya. B.: “Müəllim”, 2018.-305 s.

 86. Aksoy Murad. Ronaldinyo. B.: “TEAS-Press”, 2018.-112 s.

 87. Akunin Boris. Türk Qambiti. B.: “Qanun”, 2019.-256 s.

 88. Aqil Əlirza oğlu Əliyev. Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2018.-108 s.

 89. Aqrar terminlər lüğəti. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-352 s.

 90. Alarlı Bilal. Rəsul Rza yaradıcılığında novatorluğun folklor qaynaqları. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-44 s.

 91. Alaş Orda: Qazax dövlətçiliyinin tarixində əhəmiyyəti. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-136 s.

 92. Aleksandr Sergeyeviç Puşkin və Mixail Yuryeviç Lermontov-Xəlil Rza Ulutürkün tərcüməsində. B.: “Apostrof-A”, 2018.-600 s.

 93. Alim ömrü. B.: “Apostrof”, 2012.-163 s.

 94. Alışarlı Səfər. Qız və maneken. B.: “Mütərcim”, 2019.-164 s.

 95. Alıyev Ceyhun. Məktəbdə pedaqoji təcrübə üzrə psixoloji praktikum. B.: “Mütərcim”, 2018.-176 s.

 96. Alıyev Əbdül. Polimer fotokimyası və üzvi elektronika. Sumqayıt.: “Zərdabi”, 2018.-296 s.

 97. Alıyev Süleyman. Çağdaş poeziyamızda Nəsimi. B.: “Təknur”, 2014.-64 s.

 98. Alıyev Süleyman. Ədəbi-bədii düşüncələr. B.: “Təknur”, 2014.-256 s.

 99. Allahmanlı Mahmud. Şirvan vurğunu,yollar yorğunu. B. : “Elm və Təhsil”, - 2018, -295 s.

 100. Allahverdiyev Bayram. Mətn nəzəriyyəsi. B.: ÇapArt”, 2018.-232 s.

 101. Allahverdiyev Köçəri. Qafqazın fiziki coğrafiyası. B.: “Kooperasiya”, 2019.-72 s.

 102. Allahverdiyev Qərib. Məntiq. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2019.-320 s.

 103. Allahverdiyev R. Heyvanların patoloji fiziologiyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-439 s.

 104. Allahverdiyev Sabir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının və hüququnun əsasları. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-452 s.

 105. Allahverdiyev Sabir. Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu. I cild. Ümumi hissə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-944 s.

 106. Allahverdiyev Sabir. Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu. II cild. Xüsusi hissə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-736 s.

 107. Allahverdiyev Sabir. Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu. III cild. Xüsusi hissə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-1048 s.

 108. Allahverənov Azər. Məcburi köçkünlərin sosial vəziyyətinə dair ümumi qiymətləndirmə. B.: “Tərəqqi”, 2018.-72 s.

 109. Allen Robert C. Dünya iqtisadiyyatı tarixi. B.: “TEAS Press”, 2018.-248 s.

 110. AMEA Akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu 60 ildə. B.: 2018.-272 s.

 111. AMEA iqtisadiyyat institutu-60: keçdiyimiz və getdiyimiz yol. B.: “Elm və bilik”, 2018.-145 s.

 112. Analitik kimya (Sərbəst işlər,sual və tapşırıqlar). B.: 2019.-465 s.

 113. Anar. Ağ liman. B.: “Qanun”, 2019.-176 s.

 114. Anar. Söz dünyası C.1. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-516 s.

 115. Anar-80. Şəxsiyyətin tarixi. B.: “SkyE”, 2019.-521 s.

 116. Anderson Kris. Ted talks. B.: “Qanun”, 2019.-302 s.

 117. Andriç İvo. Drina körpüsü. B.: “[Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi ]”, 2019.-431 s.

 118. Andriç Radomir. Yazı masasının o biri üzündə. B.: “Mütərcim”, 2019.-56 s.

 119. Arabuli Bağater. Gündüz yuxuları. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2018.-102 s.

 120. Araz Kamil. Tapmacalar. Naxçıvan. : “Əcəmi”, - 2018, - 70 s.

 121. Arı qanadlarında sağlamlıq. B.: “Qanun”, 2011.-139 s.

 122. Arif Hüseynov: məqalələr, müsahibələr, fotolar. B.: “Aspoliqraf”, 2018.-432 s.

 123. Arif Pərviz. Adı Leylaydı. B.: “Parlaq imzalar”, 2018.-96 s.

 124. Aristotel. Poetika. B.: “Qanun”, 2019.-143 s.

 125. Armstronq Karen. Tanrının tarıxı. B.: “Qanun”, 2019.-599 s.

 126. Arslan Saleh. Mənəvi dəyərlərin təbliği: keçmişə, yoxsa özünə qayıdış. B.: “TUNA”, 2018.-212 s.

 127. Aruz Sayman. Nəsimi Mənzum dram. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-146 s.

 128. Arzumanqızı İlbəst. Mühəndis Fred və beş qadın. B.: “MM-S”, 2019.-212 s.

 129. Aslan Knyaz. Qədim və orta əsrlər dünya kitabxanaları. B.: “Bakı Universiteti”, 2011.-416 s.

 130. Aslan Knyaz. Nəşriyyat işi və redaktə məsələləri. B.: “Müəllim”, 2018.-381 s.

 131. Aslan Seyid. Sev ki, seviləsən. B.: “Zərdabi”, 2019.-143 s.

 132. Aslan Vaqif. Türk xalqları ədəbiyyatı üzrə mühazirələr. B: “Renessans-A”, 2019.-488 s.

 133. Aslan, Rza. Təəssübkeş. Nazaretli İsanın həyatı və dövrü. B.: “TEAS Press”, 2019.-292 s.

 134. Aslanxanlı Elmira. Haray şeir toplusu. Təbriz.: “Yaşar qələm, Təbriz”, 2019.-100 s.

 135. Aslanov Zabit. Metrologiyanın əsasları. B.: “Avropa”, 2019.-426 s.

 136. Aslanova Sənubər. Lənkəranın dağlıq hissəsinin florası və bitki örtüyü. B.: “ADMİU”, 2019.-239 s.

 137. Asni Adəm. Bir röya həsrətində. B.: “Nurlar”, 2016.-263 s.

 138. Aşıq Ələsgər. "Can" deməklə candan can əskik olmaz... B.: “Kitab Klubu”, 2014.-318 s.

 139. Aşıq Şəmşir (Şəmşir Qurban oğlu Qocayev) Biblioqrafiya. B.: “Vətənoğlu”, 2018.-287 s.

 140. Atabəyli Qələbə Qarqış. Sözün sehri. B.: 2018.-214 s.

 141. Atakişiyev Ruslan. Birgə biznesin təşkili və maliyyələşməsi yolları. B.: “Nurlar”, 2018.-48 s.

 142. Atayev Soltan. İbtidai siniflərdə naturadan rəsmin tədrisi metodikası. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-104 s.

 143. Atilla İsgəndər. Əsrin şairi. Səkkizinci kitab. B.: “Yazıçı”, 2013.-496 s.

 144. Atilla İsgəndər. Əsrin şairi.X kitab. B.: “MSV Nəşr”, 2019.-448 s.

 145. Avropa hüququ.B. : “ Koorperasiya”, - 2019, - 763 səh.

 146. Aydın Abi Aydın. Həsənoğlundan üzü bəri. B.: “Təknur”, 2012.-167 s.

 147. Ayın əvvəlinin sabit olması. B.: “Zərdabi”, 2019.-39 s.

 148. Aytmatov Çingiz. Kassandra damğası. B.: “Elm”, 2018.-273 s.

 149. Aytmatov Çingiz. Seçilmiş əsərləri. B.: “Kitab Klubu”, 2014.-530 s.

 150. Azaflı Minayə. Qəhrəman Mübariz, igid Mübariz. B.: 2012.-20 s.

 151. Azaqbəyli Abdulla bəy. Son türk əlifbası. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-144 s.

 152. Azayev Əlisəfa. Fədakarlıq anı. B.: “Qanun”, 2018.-240 s.

 153. Azayev Əlisəfa. Ölüm qorxusu. B.: “Təknur”, 2018.-256 s.

 154. Azərbaycan 100 mahnıda. B.: “Letterpress”, 2019.-524 s.

 155. Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər. Xarici siyasət: ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlər - beynəlxalq inteqrasiya və ölkənin nüfuzunun güclənməsi. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-256 s.

 156. Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər. Ordu quruculuğu : təhlükəsizlik və müstəqilliyin zəmanəti. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-160 s.

 157. Azərbaycan animasiyası. B.: “Peri film”, 2018.-400 s.

 158. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri Kamança və fortepiano üçün köçürən Almaz Kərimova. C. 2. (Ali və orta ixtisas musiqi məktəblərinin kamança sinfi üçün dərs vəsaiti). B.: “Mütərcim”, 2019.-274 s.

 159. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. I cild. B.: “Mütərcim”, 2019.-276 s.

 160. Azərbaycan bəstəkarlarının pyesləri. (fortepiano üçün). B.: “M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-88 s.

 161. Azərbaycan biblioqrafiyasının canlı salnaməsi. B.: “Mütərcim”, 2003.-96 s.

 162. Azərbaycan Cümhuriyyəti tarixinin yadigarları. Kataloq. B.: 2018.-66 s.

 163. Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Folklor və dövlətçilik mövzusunda III Respublika Elmi Konfransının materialları Bakı şəhəri, 13 noyabr 2018-ci il. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-387 s.

 164. Azərbaycan folkloru külliyyatı C. XI. Nağıllar K. XI. B.: “Nurlan”, 2009.-307 s.

 165. Azərbaycan gəncləri, 2019.B . : 2019.

 166. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti xadimlərinin dövlətçilik fəaliyyətinin Tiflis dövrü. B.: “Turxan”, 2018.-440 s.

 167. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-100. Elmi biblioqrafiya. B.: “Elm”, 2018.-418 s.

 168. Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr edilmiş " Müstəqil Azərbaycan dövlətinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və aqrar sahənin rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsi peoblemləri" mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları Bakı, 1-2 iyun 2018. B.: “Kooperasiya”, 2018.-991 s.

 169. Azərbaycan kitabxanalarının tarixi fənni üzrə tədris proqramı. B.: “ADMİU”, 2018.-28 s.

 170. Azərbaycan kitabı. 10 cilddə. C. 5. K. 2. 1961-1970. Dəqiq və texniki elmlər. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-822 s.

 171. Azərbaycan kitabı. 10 cilddə. C. 5. K.1. 1961-1970. Humanitar elmlər. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-822 s.

 172. Azərbaycan Kooperasiya Universiteti -50. 1964-2014. B.: “Kooperasiya”, 2014.-160 s.

 173. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası rəyasət heyətinin hesabat məruzəsi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2018-ci ildəki mühüm elmi nailiyyətləri. C. 3. B.: “Elm”, 2019.-67 s.

 174. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2013-2017-ci illərdəki fəaliyyətinin əsas göstəriciləri və mühüm elmi nailiyyətləri haqqında hesabat. B.: “Elm”, 2018.-272 s.

 175. Azərbaycan Milli Elmlər Akdemiyası: Geologiya və Geofizika İnstitutu 1938-2018. B.: “Nafta-Press”, 2019.-62 s.

 176. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası . C.8 Enollar-Fedin. B. “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi”, 2018.-600 s.

 177. Azərbaycan musiqi tarixi C. 4. B.: “Elm”, 2019.-822 s.

 178. Azərbaycan musiqisində violino konsert janrının üslub xüsusiyyətləri. B.: 2018.-119 s.

 179. Azərbaycan orqan musiqisi festivalı. B.: “Səda”, 2018.-60 s.

 180. Azərbaycan övliyaları və mənqibələr. B.: “N/R”, 2018.-143 s.

 181. Azərbaycan prokurorluğu: bir əsrlik inkişaf tarixi. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-640 s.

 182. Azərbaycan Respublikası 1991-2001. B.: “XXI YNE”, 2001.-360 s.

 183. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin Kommentariyası II hissə. CM-in 190-353-cü maddələrinin şərhi. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-800 s.

 184. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin Kommentariyası. I hissə. CM-in 1-189-1-ci maddələrinin şərhi. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-704 s.

 185. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin elmi-praktik kommentariyası (1 iyun 2018-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-1100 s.

 186. Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı 20 cilddə. C. 16. B.: “Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı Redaksiyası”, 2017.-380 s.

 187. Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı. Xüsusi buraxılış-I cild. B.: “Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı Redaksiyası”, 2018.-630 s.

 188. Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı. V cild. –H. B.: “Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı Redaksiyası”, 2005.-824 s.

 189. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Fərmanı. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2018.-24 s.

 190. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi: 30 sentyabr 2018-ci il tarixinədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-132 s.

 191. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. 1 yanvar 2019-cu il tarixinədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2019.-732s.

 192. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi: 10 oktyabr 2018-ci il tarixinədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-790 s.

 193. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi : 30 sentyabr 2018-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-256 s.

 194. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququnun əsasları. B.: “ADPU”, 2018.-229 s.

 195. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi: 30 sentyabr 2018-ci ilədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-884 s.

 196. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi: Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi : 30 sentyabr 2018-ci il tarixinədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-508 s.

 197. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi. 30 sentyabr 2018-ci il tarixinədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-320 s.

 198. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi (01 yanvar 2019-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə). B.: “Qanun”, 2019.-639 s.

 199. Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsi 1 fevral 2019-cu il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2019.-441 s.

 200. Azərbaycan rəqəmlərdə 2019. B.: 248 s.

 201. Azərbaycan satirik mətbuatında gizli imzalar (1906-1920) Azərbaycan satirik mətbuatının banisi Cəlil Məmmədquluzadənin anadan olmasının 150 illiyi münasibətilə. B.: “Avropa”, 2019.-194 s.

 202. Azərbaycan şərqşünaslıq elminin əbədiyaşar siması: Aida İmanquliyeva-80. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-39 s.

 203. Azərbaycan tarixi 6. B.: “Təhsil”, 2018.-128 s.

 204. Azərbaycan Tikinti Kompleksinin Ensiklopediyası ATKE. C. 8. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-214 s.

 205. Azərbaycan: XX əsrdən XXI əsrə. B.: “Diplomat”, 2002.-382 s.

 206. Azərbaycanca-ərəbcə lüğət. 1-ci nəşr. İki cilddə. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-768 s.

 207. Azərbaycanca-qırğızca danışıq kitabı. B.: “Hərbi nəşriyyat”, 2019.-244 s.

 208. Azərbaycanca-özbəkcə, özbəkcə-azərbaycanca lüğət. B.: “Savad”, 2019.-508 s.

 209. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2015-2016. B.: “Afpoliqraf”, 2017.-488 s.

 210. Azərbaycanda cinayətkarlıq və hüquqpozmalar 2019. B.: 2019.-112 s.

 211. Azərbaycanda gender və bərabərlik Hüququ. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-76 s.

 212. Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti 2019. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi” 2019.-124 s.

 213. Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti Statistik məcmuə. B.: “9 №-li kiçik müəssisə”, 2018.-161 s.

 214. Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlıq statistik məcmuə 2018. B.: “[9 №-li kiçik müəssisə]”, 2018.-192 s.

 215. Azərbaycanda qadınlar və kişilər 2019. B. : 2019.-213 s.

 216. Azərbaycanda qadınların məşğulluq potensialının gücləndirilməsi: imkanlar və problemlər. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-44 s.

 217. Azərbaycanda qiymətlər Prices in Azerbaijan. Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2019.-74 s.

 218. Azərbaycanda Məhtimqulu Fəraqinin ədəbi irsinin nəşri və tədqiqi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-104 s.

 219. Azərbaycanda mühasibat uçotunun və maliyyə hesabatının milli iqtisadiyyatın inkişaf hədəflərinə uyğun təkmilləşdirilməsi. B.: “Kooperasiya”, 2018.-227 s.

 220. Azərbaycanda nəqliyyat. Statistik məcmuə. B. : 2019.-86 s.

 221. Azərbaycanda ödənişli xidmətlər 2019. B.: 2019.-60 s.

 222. Azərbaycanda səhiyyə, sosial müdafiə və mənzil şəraiti 2019. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi” 2019.-254 s.

 223. Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı yerli və beynəlxalq qanunlar kontekstində. B.: 2007.-191 s.

 224. Azərbaycanda telekommunikasiya və poçt 2018. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2018.-160 s.

 225. Azərbaycanda telekommunikasiya və poçt 2019. B.: 2019.-82 s.

 226. Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət 2019. . B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi” 2019.-500 s.

 227. Azərbaycanda ticarət 2019. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2019.-181 s.

 228. Azərbaycanda tikinti 2019. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi” 2019.-268 s.

 229. Azərbaycanda turizm 2019. B.: 2019.-100 s.

 230. Azərbaycanda yaşayan xalqların ənənəvi musiqisi +CD ROM. B.: “Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi”, 2011.-40 s.

 231. Azərbaycanın əhalisi. B.: “ 9№-li kiçik müəssisə”, 2019.-134 s.

 232. Azərbaycanın ənənəvi musiqisi. B.: 2015.-86 s.

 233. Azərbaycanın ərzaq balansları, 2019. B. : “Azərb. Res. Döv.Statistika Komitəsi”, - 2019,- 92 s.

 234. Azərbaycanın xarici ticarəti. Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Re4spublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2013 s.

 235. Azərbaycanın iqtisadi inkişafının Heydər Əliyev strategiyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-328 s.

 236. Azərbaycanın inklyüziv iqtisadi inkişafı-2017. Azərbaycanın inklyüziv iqtisadi inkişafı-2017 Bülleten. B.: “Elm və Bilik”, 2018.-49 s.

 237. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki abidələr. The monuments in the occupied territories of Azerbaijan. B.: “QHT”, 2018.-36 s.

 238. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı 2019. B. : - 2019.-644 s.

 239. Azərbaycanın qədim və orta əsr silahları. B.: 2018.-32s.

 240. Azərbaycanın milli gəliri-2017 Bülleten. B.: “Elm və Bilik”, 2018.-77 s.

 241. Azərbaycanın milli hesabları. Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2019.-138 s.

 242. Azərbaycanın neft sektoru-2017 Bülleten. B.: “Elm və Bilik”, 2018.-45 s.

 243. Azərbaycanın regionları: yeni inkişaf dövrü. 3 cilddə. C.1. B.: 2014.-461 s.

 244. Azərbaycanın regionları: yeni inkişaf dövrü. 3 cilddə. C.2. B.: 2014.-395 s.

 245. Azərbaycanın regionları: yeni inkişaf dövrü. 3 cilddə. C.3. B.: 2014.-397 s.

 246. Azərbaycanın sənayesi. Statisik məcmuə. B.: “9№ li kiçik müəssisə”, 2019.-249 s.

 247. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2019. B.: 2019.-788 s.

 248. Azərbaycanın turizm potensialının internet vasitəsilə təbliği. B.: “Səda”, 2018.-23 səh.

 249. Azərbaycan-Tolerantlıq məkanı. B.: 2018.-423 s.

 250. Azəri Əli bəy. Bizi umudsuz qoyma. B.: “Zəngəzurda”, 2019.-300 s.

 251. B.A.Paris. Bağlı qapılar arxasında. B.: “TEAS Press”, 2018.-432 s.

 252. Babaxanlı Gülbəniz. Azərbaycan ədəbi fikri və Hüseyn Cavid. II kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-322 s.

 253. Babanlı Fuad. İnam itməyəndə. B.: “Nurlan”, 2011.-374 s.

 254. Babanlı Məhəmməd. İnnovasiya strategiyasının formalaşdırılması. B.: “Elm”, 2018.-164 s.

 255. Babanlı Mustafa. Layihələrin idarə olunması. B.: “ADNSU”, 2018.-365 s.

 256. Babanlı Vidadi. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. C. 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-783 s.

 257. Babanlı Vidadi. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-887 s.

 258. Babanlı Yəhya. Dövlət və milli təhlükəsizlik konsepsiyası. B.: “Odlar Yurdu Universiteti”, 2016.-128 s.

 259. Babaoğlu Hikmət. Xarici siyasət. B.: “ Elm”, - 2019, - 322 s.

 260. Babasoy Ülvi. Doğumun unuduluşu. B.: “Vektor”, 2019.-100 s.

 261. Babayev Aqşin. Dünyanın axırı. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-368 s.

 262. Babayev Əlaləm. Mübarizədən keçən ömür. Bakı :Zəngəzur,2019.-467 s.

 263. Babayev N. İ. Hidrogeologiya mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası. B.: “ADNSU”, 2018.-115 s.

 264. Babayev N.İ. Hidrogeoloji tədqiqatlarda geofiziki və aerokosmik üsullar. B.: “ADNSU”, 2019.-119 s.

 265. Babayev Tofiq. Basqal Tarixi-etnoqrafik tədqiqat. B.: “Elmin İnkişafı Fondu”, 2017.-342 s.

 266. Babayeva Gülçin. Həbibi (Həyatı və sənəti) B.: “Elm və təhsil”, 2018.-96 s.

 267. Babayeva Həcər. Firəngiz Əlizadə. Dünya şöhrətli bəstəkarımız. B.: “Vətənoğlu”, 2018.-260 s.

 268. Babayeva Samirə. Cinayət hüququ.. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-551 s.

 269. Babayeva Şəlalə. Diplomatik xidmətin psixoloji əsasları. B.: “ADPU”, 2019.-181 s.

 270. Babullaoğlu Səlim. Doktor Qarayev. B.: “Mütərcim”, 2019.-215 s.

 271. Babullaoğlu, Səlim. Müsahibə. Belqrad, 2019.-62 s

 272. Bağban Zakir. Acı həyat. B.: “Çıraq”, 2017.-260 s.

 273. Bağırov Damət. Davranış maliyyəsi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-159 s.

 274. Bağırov İsmayıl. Vergi Məcəlləsinin xüsusi hissəsinin praktiki izahı. B.: “Zərdabi LTD”, 2019.-840 s.

 275. Bağırov Yusif. Həcc əməlləri.B.: “Zərdabi”, 2018.-80 s.

 276. Bağırzadə Nəcibə. Vətən ayrısı Rəsulzadələr. B.: “Ecoprint”, 2018.-220 s.

 277. Baxışov Məmmədağa. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. B.: 2018.-333 s.

 278. Baxışov Məmmədağa. Yeni tarix. II hissə. B.: 2018.-240 s.

 279. Baxşəliyev Adil. Kliniki farmakologiya. B.: “Müəllim”, 2009.-396 s.

 280. Baxşəliyeva A. Depressiyanın yaranmasında individuallıq fenomeni. B.: “2019.-151 s.

 281. Bakalavrlar üçün riyazi məntiq. B.: “Təknur”, 2019.-103 s.

 282. Bakı Dövlət Universiteti-100 ilin elm və təhsil məbədi. B.: “Nurlar”, 2019.-296 s.

 283. Bakı Dövlət Universiteti-100 illik tarix fotolarda (1919-2019) B.: “Nurlar”, 2019.-268 s.

 284. Bakı Dövlət Universiteti-elmi fəaliyyət və uğurlar. B.: “Nurlar”, 2019.-256 s.

 285. Bakıxanov Tofiq. "Xəzər balladası"-50. Farnsada Azərbaycan baleti günləri. B.: “Renessans-A”, 2018.-199 s.

 286. Bakıxanov Tofiq. Xoş ovqatlı mahnılar. Naxçıvan.: 2019.-40 s.

 287. Bakıxanov Tofiq. Tar ilə simfonik orkestr üçün konsert. B.: “Elnar LTD”, 2010.-48 s.

 288. Balaş Atilla F. Avqustda qar. B.: “Vektor”, 2019.-80 s.

 289. Balayev Əlirza. Qur`anın tərcüməsinə dair bəzi mülahizələr. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-38 s

 290. Banin. Qafqaz günləri. B.: “Qanun”, 2019.-325 s.

 291. Barabaş Natalya. Müasir rus teatrı: XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəlləri. B.: “ADMİU”, 2019.-127 s.

 292. Barat Elşad. Bumeranq. B.: “Qanun”, 2019.-127 s.

 293. Bayat Füzuli. Qacaq folkloru sosial-iqtisadi və siyasi-mədəni kontekstdə. B.: “Elm və təhsil”, 2019-303 s.

 294. Bayat Füzuli. Oğuz dünyasının epik qanunları və qəhrəmanın bioqrafiyası. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-147 s.

 295. Baycan Seymur. Başından bezən adam haqqında. B.: “Qanun”, 2019.- 319 s.

 296. Baycan Seymur. Fərqanə. B.: “Alatoran”, 2016.-57 s.

 297. Bayrami Allahverdi. Sellər kimi çağlar könül. B.: “Ecoprint”, 2016.-164 s.

 298. Bayramlı Vüqar. Tərk edilmişləri qovuşduran ruhlar. B.: 2017.-262 s.

 299. Bayramlı Zabil. "Silsilətün-Nəsəbi Səfəviyyə" əsəri Azərbaycan tarixinin mənbəyi kimi. B.: “Avropa”, 2019.-106 s.

 300. Bayramlı Zəkulla. Füzuli...və... B.: “Elm və təhsil”, 2018.-327 s.

 301. Bayramov Araz. Azad. B.: 2011.-175 s.

 302. Bayramov Vüqar. Milli iqtisadiyyatın dayanıqlılığı. B.: “Avropa”, 2019.-304 s.

 303. Bayramova Bircə. ABŞ-Azərbaycan münasibətləri (2001-2008-ci illər). B.: “Sabah”, 2019.-242 s.

 304. Bayramova İradə. Regionların kitabxana-informasiya təminatı sistemi. B.: “Mütərcim”, 2019.-208 s.

 305. Bayramzadə Elşən. Fəlsəfə. B.: “Kitab Klubu”, 2018.-254 s.

 306. Behbud oğlu Yusif. Qarabağ sindromu. B.: “Şəms”, 2007.-256 s.

 307. Bektaşi Samirə. Azərbaycan dili. Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün Azərbaycan dili (dövlət dili) fənni üzrə dərslik. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-192 s.

 308. Belarus uşaq ədəbiyyatı antologiyası. B.: “Renessans-A”, 2019.-59 s.

 309. Bentli Erik. Dramın həyatı. B.: “ADMİU”, 2019.-271 s.

 310. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. On ikinci sessiya. C. 85. 9 aprel 2019-cu il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2019.-76 s.

 311. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. On ikinci sessiya. C. 86. 23 aprel 2019-cu il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2019.-74 s.

 312. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. On ikinci sessiya. C. 87. 3 may 2019-cu il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2019.-88 s.

 313. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. On ikinci sessiya. C. 88. 17 may 2019-cu il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2019.-81 s.

 314. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. On ikinci sessiya. Yaz. C. 79. 1 fevral 2019-cu il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2019.-119 s.

 315. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. On birinci sessiya. Payız. C. 78. 28 dekabr 2018-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2018.-87 s.

 316. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Doqquzuncu sessiya. Yaz. C. 61. 31 may 2018-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2018.-106 s.

 317. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Doqquzuncu sessiya. Yaz. C. 62. 12 iyun 2018-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2018.-132 s.

 318. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Növbədənkənar onuncu sessiya. C. 63. 29 iyun 2018-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2018.-107 s.

 319. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Təntənəli iclas. C. 64. 21 sentyabr 2018-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2018.-87 s.

 320. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. On birinci sessiya. Payız. C. 65. 1 oktyabr 2018-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2018.-153 s.

 321. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. On birinci sessiya. Payız. C. 66. 5 oktyabr 2018-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2018.-74 s.

 322. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. On birinci sessiya. Payız . C. 73. 15 noyabr 2018-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2018.-64 s.

 323. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. On birinci sessiya. Payız . C. 72. 14 noyabr 2018-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2018.-103 s.

 324. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. On birinci sessiya. Payız . C. 71. 13 noyabr 2018-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2018.-131 s.

 325. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. On birinci sessiya. Payız . C. 70. 2 noyabr 2018-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2018.-49 s.

 326. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. On birinci sessiya. Payız . C. 69. 30 oktyabr 2018-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2018.-158 s.

 327. Beynəlxalq (publik) hüquq kursu. II cild. B.: “Günəş-B”, 2018.-702 s.

 328. Beynəlxalq (publik) hüquq kursu.I cild. B.: “Günəş-B”, 2018.-752 s.

 329. Beynəlxalq (Publik) hüquq kursunun tədris proqramı. B.: “Kooperasiya”, 2018.-179 s.

 330. Bədəlov, Babi. ZARAtustra. B.: 2019.-66 s.

 331. Bədəlzadə Ağasən. Elə gəzməyə də Vətən yaxşıdır. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-235 s.

 332. Bədəlzadə, Ağasən. Məhərrəm Hüseynov: elmi və poetik təfəkkürün parlaq işığı. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-104 s.

 333. Bədii ədəbiyyatda dialektizmlər. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-287 s.

 334. Bəhmənli Vaqif. Qansız savaş. B.: “Renessans-A”, 2019.-399 s.

 335. Bəxtikəm Bəxtiyar. Biz ayrılanda. B.: 2011.-140 s.

 336. Bəlalı Vəzir. Ağlar gözlər. b.: “Aspoliqraf”, 2018.-173 s.

 337. Bərdəli Şahin. Atəşlə doludur küllərim mənim. B.: “Borçalı”, 2018.-700 s.

 338. Bəşirli Xatirə. Oğuznamə dastanlarında qəhrəmanların tipologiyası. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-148 s.

 339. Bəşirov Qabil. Türk xalqları tarixi XIII-XX əsrin əvvəlləri. B.: “ADPU”, 2018.-328 s.

 340. Bir könüldən min könülə. B. : “Elm və Təhsil”, - 2019.- 487 s.

 341. Bir ömrün imzası-Zərifə Əliyeva. B.: “Tərəqqi”, 2018.-282 s.

 342. Birillik Azərbaycan kitabiyyatı 2018. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2019.-456 s.

 343. Blançard Ken. Yeni bir dəqiqəlik menecer. B.: “Qanun”, 2019.-103 s.

 344. Blanşard Olivier. Makroiqtisadiyyat. B.: “Pearson”, 2017.-492 s.

 345. Boranoğlu İlqar. Yaddaşlarda qala bilsəm.. B.: “Yazıçı”, 2017.-176 s.

 346. Boratav Pertev. Türk folkloruna dair 100 sual (İnanclar, adət və mərasimlər, oyunlar). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-335 s.

 347. Borçalı Eyvaz. Şah və qoca. B.: “Renessans-A”, 2019.-8 s.

 348. Borçalı Ələddin bəy. Halallıq olmasa gedə bilmərəm. B.: “Borçalı”, 2019.-192 s.

 349. Borçalı Yəhya. Darvazlı. B.: “Gənclik”, 2018.-128 s.

 350. Borçalı, Yəhya. Yəhya Borçalının məsələləri: 1100 bənd. B.: “Gənclik”, 2018.-208 s.

 351. Botton Alain De. Fəlsəfənin təsəllisi. B.: “Qanun”, 2019.-292 s.

 352. Bozalqanlı, Hüseyn. Seçilmiş əsərləri. I-cild . B.: “Vətən”, - 2015.- 315 səh.

 353. Bozalqanlı, Hüseyn. Seçilmiş əsərləri. II-cild . B.: “Vətən”, - 2015.- 405 səh.

 354. Börn Riçard. Səhv kitaba düşmüşük. B.: “TEAS-Press”, 2018.-32 s.

 355. Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsimi "Sənətkarın elmi pasportu" seriyası-7. B.: “Elm”, 2019.-397 s.

 356. Böyükkişi Ağa oğlu Ağayev. B.: “XXI Yeni Nəşrlər Evi”, 1998.-100 s.

 357. Brext Bertold. Seçilmiş əsərləri. B.: “Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi”, 2019.-462 s.

 358. Brenden Nataniel. Özünüqiymətləndirmənin 6 prinsipi. B.:”TEAS Press”, 2019.-472 s.

 359. Bronte Emili. Tufanlı yoxuşlar. B.: “Qanun”, 2017.-440 s.

 360. Broys Rudolf. Sağalmaz hesab olunan xəstəliklərin təbii vasitələrlə müalicəsi (tam kurs) (rus dilindən tərcümə). B.: “Avropa”, 2019.-109 s.

 361. Buğadze Laşa. Kiçik ölkə. B.: “Qanun”, 2019.-496 s.

 362. Buq Ceyson. Mənə kitab oxu! B.: “Bərəkət”, 2018.-228 s.

 363. Bulqakov Mixail. Ağ qvardiya. B.: “TEAS Press”, 2018.-360 s.

 364. Buniç İqor. Partiyanın qızılları. B.: “Qanun”, 2019.-432 s.

 365. Burcəliyev, Anar. Məqalələrim, ressenziyalarım, oşerklərim və müsahibələrim (1989-2018) C. 1. B.: “Aytac-Poliqrafiya MMC”, 2018.-440 s.

 366. Burk Raçel. Səhifəni çevirmə. B.: “TEAS Press”, 2018.-36 s.

 367. Butnaru Leo. Çətir götürməyi unutmayın. B.: “Mütərcim”, 2019.-64 s.

 368. Bünyad Yaşar. Miqrant. B.: “Çardaq yayınları”, 2017.-90 s.

 369. Bünyadzadə Könül. Ülvi gəncliyin sirləri. B.: “Zərdabi”, 2019.-279 s.

 370. Bürcəliyev Anar. Onun dünyası. Gəncə.: “Aytac”, 2019.-150 s.

 371. C3- və C4-bitkilərin quraqlıq stresinə fizioloji-biokimyəvi adaptasiyası. B.: “Elm”, 2019.-244 s.

 372. Cabbarlı Cəfər. Bütün əsərləri. B.: “Qanun”, 2018.-1000 s.

 373. Cabbarlı Cəfər. Əsərləri. Beş cilddə. C. 5. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-322 s.

 374. Cabbarlı Cəfər. Əsərləri. Beş cilddə. IV cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-264 s.

 375. Cabbarlı Cəfər. Mən bir susmaz duyğuyam ki.. B.: “Kitab Klubu”, 2017.-472 s.

 376. Cabbarlı Cəfər. Ölkəm. B.: “Ləman”, 2019.-64 s.

 377. Cabbarlı Nərgiz. Həqiqət Rzayeva. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-135 s.

 378. Cabbarlı Nərgiz. Mirzağa Əliyev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-119 s.

 379. Cabbaroğlu Aydın. Həyat bir qəfəsdir qaldığın qədər. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-160 s.

 380. Cabbarov İ. Ali cəbr kursu. B.: “Mütərcim”, 2018.-383 s.

 381. Cabbarov Tahir. Keyfiyyətin idarə olunması. H. 2. B.: “ADNSU”, 2019.- 244 s.

 382. Cadkins Rod. Yaradıcı düşünmə sənəti. B.: “TEAS Press”, 2018.-276 s.

 383. Cahangir Rüstəmov-90. Azərbaycanın xalq rəssamı. B.: 2016.-64 s.

 384. Camalov Fariz. Yoğun bağırsağın cərrahi xəstəlikləri. B.: “MBM”, 2019.-321 s.

 385. Casir Övdə. Şəriətin məqsədləri. B.: "İdrak" İctimai Birliyi”, 2017.-184 s.

 386. Cavadov Qəmərşah. Azərbaycanın azsaylı xalqları və milli azlıqları. B.: “Elm”, 2000.-440 s.

 387. Cavelidze Elizbar. Ruhi bağdadi (Həyatı, dünyagörüşü, lirikası). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-209 s.

 388. Cavi Dan. Məhsəti. B.: “TEAS Press”, 2018.-336 s.

 389. Cavid Hüseyn. Əsərləri. 5 cilddə. C. 3. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-272 s.

 390. Cavid Hüseyn. Əsərləri. 5 cilddə. C. 4. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-228 s.

 391. Cavid Hüseyn. Əsərləri. 5 cilddə. C.1. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-240 s.

 392. Cavid Hüseyn. Əsərləri. 5 cilddə. C.2. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-323 s.

 393. Cavid Hüseyn. Əsərləri. Beş cilddə. C. 5. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-267 s.

 394. Cavidşünaslıq (araşdırmalar toplusu) III cild . B.: “Elm”, 2018.-472 s.

 395. Cavidşünaslıq (araşdırmalar toplusu) IV cild . B.: “Elm”, 2018.-400 s.

 396. Cavidşünaslıq (araşdırmalar toplusu) V cild . B.: “Elm”, 2018.-296 s.

 397. Cavidşünaslıq : araşdırmalar toplusu. I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X cild. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-448 s.

 398. Cavidşünaslıq Araşdırmalar toplusu. C. XX. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-443 s.

 399. Cavidşünaslıq araşdırmalar toplusu. C. XI. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-447 s

 400. Cavidşünaslıq Araşdırmalar toplusu. C. XIX. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-447 s

 401. Cavidşünaslıq araşdırmalar toplusu. C. XII. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-447 s

 402. Cavidşünaslıq araşdırmalar toplusu. C. XIII. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-447 s

 403. Cavidşünaslıq araşdırmalar toplusu. C. XIV. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-447 s

 404. Cavidşünaslıq araşdırmalar toplusu. C. XV. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-447 s

 405. Cavidşünaslıq araşdırmalar toplusu. C. XVI. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-447 s

 406. Cavidşünaslıq araşdırmalar toplusu. C. XVII. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-447 s

 407. Cavidşünaslıq araşdırmalar toplusu. C. XVIII. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-447 s

 408. Cəbrayıl Pərviz. Məryəm surəsi. B.: “Qanun”, 2019.-488 s.

 409. Cəbrayılov İntiqam. Təhsilin təşkilinə müasir pedaqoji yanaşmalar. B.: “Mütərcim”, 2019.-274 s.

 410. Cəfər Hamlet. Hasar. B.: “Qanun”, 2019.-16 s.

 411. Cəfər Məmməd. Hüseyn Cavid. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-298 s

 412. Cəfəri Ustad Məhəmmədtəqi. Xəlvəti-üns Hafiizn şəxsiyyəti və fikirlərinin təhlili. B.: “Şirvannəşr”, 2017.-374 s.

 413. Cəfəri Ustad Məhəmmədtəqi. Nizami Gəncəvinin şeirlərində hikmət, ürfan və etik mövzular. B.: “Şirvannəşr”, 2017.-304 s.

 414. Cəfərli Dürdanə. FİQH təlimi. B.: “Zərdabi”, 2019.-391 s.

 415. Cəfərli Fuad. Latın sükutu. B.: “Mono Group”, 2019.-76 s.

 416. Cəfərli İsmixan. Bir dərvişəm, sözdü yüküm. B.: “Nurlar”, 2018.-214 s.

 417. Cəfərli Vaqif. Seçilmiş əsərləri. III cild. B.: “Ecoprint”, 2018.-184 s.

 418. Cəfəroğlu Əhməd. Doğru ellərimiz ağızlarından toplamalar (Qars, Ərzurum, Çoruh elləri ağızları). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-310 s.

 419. Cəfərov Aqşin. İnsan qırığı. B.: “TEAS Press”, 2018.-332 s.

 420. Cəfərov Cəfər. İrəvanda ictimai-siyasi və mədəni mühit. B.: “ADPU”, 2018.-242 s.

 421. Cəfərov Heydər. Azərbaycanca-arusca pedaqoji-psixoloji terminlər lüğəti. B. : “Elm və təhsil”, - 2019.

 422. Cəfərov Məmməd. Füzuli düşünür. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-158 s.

 423. Cəfərov Mirnazim. Qloballaşma şəraitində müstəqil Azərbaycanda vicdan azadlığının aktual problemləri. B.: “Elm”, 2017.-134 s.

 424. Cəfərov Nizami. Azərbaycan nitq mədəniyyəti. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-301 s.

 425. Cəfərov Nizami. Azərbaycanşünaslığa giriş. B.: “AzAtaM”, 2002.-602 s.

 426. Cəfərov Nizami. Türkologiya. B.: 2018.-292 s.

 427. Cəfərov Ramiz. Mənalı həyat yolu. B.: “CBS”, 2019.-207 s.

 428. Cəfərova Aygün. Nəsimi yaradıcılığında folklor izləri. B.: “CBS-PP”, 2019.-99 s.

 429. Cəfərova Firuzə. Böyük Qafqazın Azərbaycan ərazisi daxilində heyvandarlığın ərazi təşkili. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-190 s.

 430. Cəfərova Xülya. Külək-Yel kürəsinin şahzadəsi. B.: “TEAS Press”, 2018.-180 s.

 431. Cəfərova Jalə. Əbədi yaşayanlar. B.: “Zərdabi Nəşr”, 2019.-128 s.

 432. Cəfərova Nabat. İbtidai siniflərdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası Dərslik. (II hissə). B.: “ADPU”, 2019.-430 s.

 433. Cəfərova Nabat. Nitq inkişafı üzrə işin metodikası. B.: “ADPU”, 2018.-235 s.

 434. Cəfərova Nabat. Təlim prosesində inteqrasiyanın təşkili. B.: “ADPU”, 2018.-67s.

 435. Cəfərova Raisə. Mərkəzi Asiya Respublikalarında Azərbaycan diasporunun təşəkkülü və fəaliyyəti tarixi +CD ROM. B.: “Turxan”, 2019.-169 s.

 436. Cəfərzadə Əhməd. Yaralı könül. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-306 s.

 437. Cəfərzadə Əzizə. "Gülüstan"dan öncə. B.: “XAN”, 2016.-240 s.

 438. Cəfərzadə Əzizə. Bakı-1501. B.: “XAN”, 2016.-352 s.

 439. Cəlaloğlu Elbəyi. Dr.Əhməd Məmmədov və radiotexnika elmi. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-76 s.

 440. Cəlil Fərəh. Mifologiyanın əsasları. B.: “Mütərcim”, 2018.-135 s.

 441. Cəlil Məmmədquluzadə - 150. B.: “Ecoprint”? 2019, - 719 s.

 442. Cəlil Məmmədquluzadə: taleyi və sənəti. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-196 s.

 443. Cəlil Məmmədquluzadə-150. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-39 s.

 444. Cəlil, Məmmədquluzadə. Ölülər.B. : “mammadli.az”, - 2019, - 139 s.

 445. Cəlilli Şərəf. Seyid İmadəddin Nəsimi : Həqq idi, həqqi dedi, həq söylədi. İstanbul.2019.-412 s.

 446. Cəlilova Yeganə. Təsviri incəsənət 3. B.: “Bakı nəşr”, 2019.-64 s.

 447. Coelho Paulo. Hippi. B.: “Qanun”, 2019.- 281 s.

 448. Cordano Paolo. Sadə ədədlərin tənhalığı. B.: “Qanun”, 2018.-319 s.

 449. Cümhuriyyət-100 il: vətəndaş cəmiyyəti institutlaşması dünəndən bu günə. B.: “QHT”, 2018.-100 s.

 450. Çağdaş Azərbaycan aşıqlarının şeir antologiyası. B.: “Gənclik”, 2019.-511 s.

 451. Çaxmaqlı Qafar. Qars adlı Vətən. B.: 2000.-151 s.

 452. Çalğı alətlərilə bağlı yaradıcılıq ömrü. B.: “Nurlar”, 2018.-327 s.

 453. Çalışqanlığı öyrədən hekayələr. B.: “Libra kitab”, 2019.-72 s.

 454. Çaylı Əli Vahid. Könül nəğmələri. B.: “Maarif”, - 2019, - 236 s.

 455. Çexov Anton. Darıxdırıcı əhvalat. B.: “Qanun”, 2019.-95 s.

 456. Çəkməli pişik. B.: “TEAS Press”, 2018.-10 s.

 457. Çəmənli Vahid. Bu yay da belə keçdi. B.: “Heroqlif”, 2018.-279 s.

 458. Çəmənli Vahid. Bir fəqir yolçuyam. B.: “Ləman”, 2019.- 183 s.

 459. Çəmənli Vahid. Gözlərimin işığında. B.: “Ləman”, 2019.-226 s.

 460. Çəmənzəminli Yusif Vəzir. Qan içində. B.: “Qanun”, 2019.-256 s.

 461. Çiçək Cəmilə. Modern Azərbaycan ailə modeli. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-80 s.

 462. Çinarlı ömrün əbədiyyəti. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-159 s.

 463. Çingizoğlu Ənvər. Ziyadoğlu Qacarlar. B.: “Mütərcim”, 2018.-303 s.

 464. Çoxmədəniyyətliliyin nəhəng körpüsü-İmadəddin Nəsimi yaradıcılığı. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-108 s.

 465. Dabbağ Dr.Suruş. Dil və kainat. B.: “Parlaq imzalar”, 2017.-176 s.

 466. Dac Elizabet. Gümüş konkilər. B.: “Libra kitab”, 2019.-136 s.

 467. Dadaşlı Yədulla. Azərbaycan ədəbi tənqidinin tarixi (sovet dövrü). B.: “Elm və təhsil”, 2019.-472 s.

 468. Dadaşov Dadaş. "Azərbaycan"simfonik poeması. B.: 2018.-96 s.

 469. Dadaşov Dadaş. Birinci simfoniya. B.: 2018.-125 s.

 470. Dadaşova Ramilə. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: tarixi,siyasi və hüquqi təhlil. B.: “Mütərcim”, 2019.-214 s.

 471. Dağ mexanikasının əsasları. B.: “ADNA”, 2010.-103 s.

 472. Dağlar. (almanax) I kitab. B.: “USTAC.Az”, - 2019, -130 səh.

 473. Dağlı Rəfail Oğuztürk. Tavlu-Hun, Göy-Türk, Aran.B. : “Xəzər”, - 2019. – 511 s.

 474. Daxili orqanların xəstəliklərinin diaqnozu və müalicəsi. III cild. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-942 s.

 475. Damyanoviç Draqan B. Müqəddəs Anastasıyanın möcüzələri və peyğəmbərliyi. B.: “Azərnəşr”, 2019.-384 s.

 476. Daş keşikçilər. B.: “İRS Publishing House”, 2018.-208 s.

 477. Daşdəmirov A.O. Materialların kəsilməsi, dəzgah və alətlər fənnindən kurs layihələrinin və laboratoriya işlərinin icrası. B.: “ADPU”, 2018.-190 s.

 478. Daşdəmirov Arzu. Elektromaqnetizm bölməsinə aid məsələlər və onların həlli üsulları. B.: “ADPU”, 2019.-251 s.

 479. Daşdəmirova Könül. Veb-analitika: mahiyyəti, problemləri və perspektivləri. B.: “İnformasiya texnologiyaları”, 2019.-68 s.

 480. Dayanıqlı inkişaf məqsədləri Rəsmi statistik nəşr. B.: “[9 №-li kiçik müəssisə]”, 2018.-147 s.

 481. Dekorativ tətbiqi sənətin müasir inkişaf istiqamətləri.B.: 2019.-96 s.

 482. Deziderius Erazmus. Axmaqlığın tərifi. B.: “Qanun”, 2018.-159 s.

 483. Dədə Əzizxan. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-80 s.

 484. Dədə Şəmşirin sənət dünyası. B.: “Vətənoğlu”, 2018.-224 s.

 485. Dəmirli Mehman. Şərqin çağdaşlıq möcüzəsi. Azərbaycan Cümhuriyyəti: hüquq və demokratiya 1918-1920. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-532 s.

 486. Dəniz. Kollaj düşüncələr. B.: “AFPoliqrAF”, 2019.-112 s.

 487. Dənizçilərin sağlamlığının qiymətləndirilməsi zamanı beynəlxalq meyarlar. B.: “Zərdabi”, 2019.-127 s.

 488. Dərələyəzli ustad Aşıq Cəlil. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-160 s.

 489. Dikkens Çarlz. Oliver Tvistin macəraları. B.: “TEAS-Press”, 2018.-824 s.

 490. Doktor F. Abdur-Rahim. Ərəb dilində danışmayanlar üçün Ərəb dili dərsləri. B.: “Zərdabi”, 2019.-150 s.

 491. Dostiyev Tarix. Arxeoloji lüğət. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-324 s.

 492. Dostoyevski Fyodor. Cinayət və cəza. B.: “Qanun”, 2019.-635 s.

 493. Dördüncü kitab (Fikirlər və rəylər). B.: “Açıq dünya”, 2019.-171 s.

 494. Dr Kürdəfşari Qulamrza. Sağlam həyat üçün həyəcan təbili. B.: “Nurlar”2018.-87 s.

 495. Dr.Abdin Uveys Yunis. Ərəb əlifbasının yazı və oxu qaydaları. B.: “Mütərcim”, 2018.-60 s.

 496. Durmuş İlhami. Türk tarixinin öncülləri. B.: “Xan”, 2016.-168s.

 497. Dursun Yusuf. Bir incidir İstanbul. B.: “Qanun”, 2018.-189 s.

 498. Dursun Yusuf. Fatehin qanadları. B.: “Davam”, 2016.-256 s.

 499. Düma Aleksandr. Qraf Monte-Kristo. B.: “Bərəkət”, 2016.-128 s.

 500. Dünya Güloğlan. Oddan sıyrılmış adamam. Sumqayıt.: “Azəri”, 2018.-2018.-144 s.

 501. Dünyamalıyev Məmmədəli. Atlas bitkilərin qida elementləri çatışmazlığının əlamətləri. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-26 s.

 502. Dürüstlüyü öyrədən hekayələr. B.: “Bərəkət”, 2018.-68 s.

 503. Elat fədailəri: Mədəd Coşqun-80, Osman Əhmədoğlu-70. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-237 s.

 504. Elatlı Elxan. Xəstə ruhlar. B.: “Teas Press”, 2019.-402 s.

 505. Elçin Teymur. Könlüm Qarabağdadır. B.: “TEAS Press”, 2019.-356 s.

 506. Elçin. Baş. B.: “Təhsil”, 2019.-192 s.

 507. Elçin. Daha dərin qatlara. B.: “Təhsil”, 2019.-856 s.

 508. Elçin. Qırx beş. Seçilmiş hekayələr. B.: “Təhsil”, 2019.-645 s.

 509. Elçin. Mənə niyə gülürlər? B.: “Təhsil”, 2019.-952 s.

 510. Eldar Bahadır oğlu Zeynalov 70. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-344 s.

 511. Eldarqızı Gülər. Səssiz xatirə. B.: “Pergament”, 2019.-166 s.

 512. Eldarov Nəzər. Coğrafiya kabineti və coğrafiya meydançası. Sumqayıt.: “Azəri”, 2018.-103 s.

 513. Elli Eldar. Günəş dənizdən doğar. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-176 s.

 514. Elli Eldar. Könlüm Tanrı möcüzəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-192 s.

 515. Elm və təhsil fədaisi. B.: “Orxan”, 2018.-160 s.

 516. Elruh Zəkiyyə. Yarıtorpaq insan. B.: “Adiloğlu”, 2019.-256 s.

 517. Elşir. Anamın laylası bir yaz yağışı. B.: “Avropa”, 2018.-237 s.

 518. Eminov Allahverdi. Nəzakət Məmmədlinin yaradıcılıq yolu. B.: “Araz”, 2019.-314 s.

 519. Engels Fridrix. Lüdviq Feyerbax və klassik alman fəlsəfəsinin sonu. B.: 2019 - 96 s.

 520. Erkən nikahlar: maarifləndirmə və ictimai qınaq. B.: “QHT”. 2018.-58 s.

 521. Ermənilər və həqiqətlər Rəsmi sənədlərlə. C. 6. B.: 2007.-2746 s.

 522. Ermənistan: daxili sosial-iqtisadi və siyasi şərait. B.: “MTM İnnovation”, 2019.-348 s.

 523. Ermənistanın işğalçı siyasətinin ifşası. B.: “CBS”, 2019.-303 s.

 524. Esdövlət Uluqbəy. Uluqbəy küçəsi. B. : “Mütərcim”, 2019, - 70 s.

 525. Estulin Daniel. "Bilderberq klubu" nun sirləri. B.: “Qanun”, 2017.-304 s.

 526. Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün... İmadəddin Nəsiminin 650 illiyinə həsr olunmuş II Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. 8-11 dekabr 2019-cu il. B.: “Elm”, 2019.-378 s.

 527. Eynullayev Tahir Rəqsin dili. (Kitab teatr-ali məktəbləri üçün tərtib olunub). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-377 s.

 528. Eyvazlı Cəfər. Şimali Qafqaz Rusiya Federasiyasının təhlükəsizlik sistemində. B.: “Mütərcim”, 2018.-112 s.

 529. Eyvazlı Günel. İşıq. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-464 s.

 530. Eyvazlı Rəşid. Düşüncələr işığında. B.: “Çıraq”, 2018.-260 s.

 531. Eyvazova Könül. XX əsrdə Azərbaycanda ərəb dilçiliyi. B.: “Papirus”, 2019.-204 s.

 532. Eyvazova Roza. Kişvəri "Divan"ının dili. B.: “Elm”, 2005.-370 s.

 533. Eyyubov İsmayıl. Azərbaycanın siyasi təlimlər tarixi. B.: “MM-S”, 2019.-406 s.

 534. Eyyubov İsmayıl. Demoqrafik siyasət. B.: “MM-S”, 2019.-276 s.

 535. Əbdüləliyev, M. Ə. Latın dili cədvəllərdə. B.: 2019.-216 s.

 536. Əbdülhəmid Əhməd əbu Süleyman. Hesablamağı bacarmayan ağıllı meymun. B.: “İdrak İctimai Birliyi”, 2019.-65 s.

 537. Əbdülhəmid Əhməd əbu Süleyman. İki qanun arasında insan Özünü və başqalarını dərkdə Quran dünyagörüşü. B.: “CBS”, 2018.-81 s.

 538. Əbdülməlikian Gəruş. Sonuncu quş. B.: 2019.-96 s.

 539. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev. Həyatı və yaradıcılığı. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-332 s.

 540. Əbədiyyət günəşi. Nəsimi-650. B.: “Zərdabi”, 2019.-351 s.

 541. Əbilov İmran. Deyilən söz yadigardır. B.: “MM-S”, 2019.-292 s.

 542. Əbilov İsmayıl. Məhəbbət təranələri, B.: “MSV Nəşr”. 2019.-212 s.

 543. Əbilov İsmayıl. Ömür xəzinəm. B.: “MSV nəşr”, 2019.-338 s.

 544. Əbilov Rəşad. Xanbulançay su anbarı. B.: 2018.-77 s.

 545. Əbu Cəfər Muhəmməd ibn Həsən ibn Fərrux əs-Səffar Qumi. Ali-Muhəmmədin əleyhimussəlam fəzilətlərinə dair dərəcələrin idrakı. B.: “Nurlar”, 2017.-720 s.

 546. Əcəmov Keykavus. Kinetika və kataliz. B.: “EL Print”, 2019.-444 s.

 547. Ədaləti öyrədən hekayələr. B.: “Libra kitab”, 2019.-72 s.

 548. Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatçıları 1901-2017. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-696 s.

 549. Ədəbiyyatda Heydər Əliyev obrazı tarixi gerçəklikdən ideala. İkinci kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-332 s.

 550. Ədiloğlu Ağaməli. İnsannamə. B.: “Günəş”, 2019.-220 s.

 551. Əfəndiyev Məcid. Politologiya. B.: “Elm”, 2018.-516 s.

 552. Əfəndiyev Məcid. Sosiologiya: nəzəri problemləri və Qərb sosiologiyası. B.: “Bakı Universiteti”, 2018.-720 s.

 553. Əfəndiyev Məcid. Şəxsiyyət-mədəniyyət sistemi: sosial fəlsəfi təhlil. B.: “Elm”, 2012.-408 s.

 554. Əfəndiyev Sabir. Öyüdnamə. B.: “MBM”, 2006.-128 s.

 555. Əfəndiyev Timuçin. Hüseyn Cavid: ideal həqiqət axtarışı. B.: “Proqres”, 2013.-260 s.

 556. Əfəndiyev Tural. Ekran və marketinq. B.: “Ozan”, 2010.-152 s.

 557. Əfəndiyeva İradə. Azərbaycan dili Ümumtəhsil məktəblərinin 3-cü sinfi üçün Azərbaycan dili (dövlət dili) fənni üzrə dərslik. B.: “"XXI" Yeni Nəşrlər Evi”,2018.-103 s.

 558. Əfəndizadə Rəşid bəy. Məktəbə dəvət. B.: “TEAS Press”, 2018.-280 s.

 559. Əfəndizadə Şəfiqə. Seçilmiş əsərləri (1903-1925). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-425 s.

 560. Əfqan. Şahlar şahı. Tarixi-əfsanəvi roman. B.: “Mütərcim”, 2019.-263 s.

 561. Əfşar Cahangir. Fikir, düşüncə və mülahizələrim. K. 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-341 s.

 562. Əfşar Şöhlət. Bu dünyanın havasına oynama. B.: “Nurlar”, 2017.-143 s.

 563. Əfşar Şöhlət. Soruşun məni. B.: “Nurlar”, 2017.-176 s.

 564. Əhməd bəy Ağaoğlu 150. Fotoalbom. B.: “Letterpress”, 2019.-80 s.

 565. Əhməd Dilqəm. Milliyyəti: Türk. B.: “Çapar yayınları”, 2019.-220 s.

 566. Əhməd Ramil. İki şəhərin yazıları. B.: “Mütərcim”, 2018.-232 s.

 567. Əhmədli Arifə. MDB-nin iqtisadi-sosial və siyasi coğrafiyası. B.: “Avropa”, 2016.-402 s.

 568. Əhmədli Atəş. Ənənəvi söyləyicilik sənəti. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-220 s.

 569. Əhmədli Baba. Azərizm fəlsəfəsi. B.: “Kitab çapı”, 2019.-242 s.

 570. Əhmədli Bədirxan. Türkçülüyün üçlü formulu: nəzəri və tarixi aspektləri. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-288 s.

 571. Əhmədli Hacı Əhməd. Bu sərvətə bu dəyərə yiyə dur. B.: “Zərdabi”, 2019.-304 s.

 572. Əhmədli Nazim. Unutduğum göy üzü. B.: “Qanun”, 2019.-143 s.

 573. Əhmədli Nazir. Azərbaycan aşıqları və el şairləri. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-360 s.

 574. Əhmədli Nazir. Nadanlıq. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-632 s.

 575. Əhmədli Salatın. Alın yazısı. B.: “S-Print”, 2008.-342 s.

 576. Əhmədli Salatın. Cəhənnəmə atılmışlar. B.: “SkyE”, 2019.-292 s.

 577. Əhmədli Salatın. Seçilmiş əsərləri. C. XIII. B.: “SkyG”, 2019.-479 s.

 578. Əhmədli Salatın. Seçilmiş əsərləri. C. XIV. B.: “SkyG”, 2019.-450 s.

 579. Əhmədli Salatın. Vətən məni çağırdı. B.: “SkyG”, 2019.-271 s.

 580. Əhmədoğlu Malik. Həsrətimin sonu gəlmir. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2019.-536 s.

 581. Əhmədov Alpay. Nato və ümumavropa təhlükəsizlik sistemi. B.: “Mütərcim”, 2018.-123 s.

 582. Əhmədov Elçin. Multikulturalizm kitabxana-informasiya fəaliyyətində (Monoqrafiya Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyinə həsr olunur). B.: “Elm”, 2019.-199 s.

 583. Əhmədov Elvin. Neft-qaz yataqlarının karbohidrogen ehtiyatlarının və resurslarının qiymətləndirilməsi. B.: “Nafta-Press”, 2019.-45 s.

 584. Əhmədov Əhməd-Cabir. Ərzaq məhsullarının ekspertizasının üsul və vasitələri. B.: “iqtisad Universiteti”, 2018.-289 s.

 585. Əhmədov Əhməd-Cabir. İstehlak malları istehsalının ümumi texnologiyası. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-312 s.

 586. Əhmədov Əhməd-Cabir. İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqinin tarixi və metodologiyası. B.: “İqtisad Universiteti”, 2019.-156 s.

 587. Əhmədov Əhməd-Cabir. Qida məhsullarının tarixi mənşəyi, rəvayətlər və həqiqətlər. B.: “Elm”, 2019.-496 s.

 588. Əhmədov Fərhad. Azərbaycanda geniş yayılmış sinir xəstəlikləri. B.: “Xəzər Universiteti”, 2019.-466 s.

 589. Əhmədov Hümeyr. Təhsilin modernləşdirilməsində İKT-dən istifadə. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-170 s.

 590. Əhmədov Nəsimi. Abşeron regionunda mineral xammaldan istifadənin səmərəliliyi. B.: “Elm və Bilik”, 2018.-325 s.

 591. Əhmədov Səbuhi. Admiral Cavadov: həyatı və döyüş yolu. B.: “Hərbi Nəşriyyat”, 2018.-212 s.

 592. Əhmədov Səbuhi. Qarabağ xanı Mehdiqulu xanın bayrağı. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-36 s.

 593. Əhmədov Teymur. Nəriman Nərimanov. B.: “Nurlar”, 2018.-448 s.

 594. Əhmədov, Əhməd-Cabir. İstehlak mallarının funksional və erqonomik xassələri. B.: “İqtisad Universiteti”, 2019.-200 s.

 595. Əhmədova Aygün. Uşaq şeirinin inkişaf yolları (1980-1990-cı illər). B.: “Mütərcim”, 2018.-126 s.

 596. Əhmədova Günel. Yusif Səmədoğlunun "Qətl günü" romanında tarixi, mədəni yaddaş qatları. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-64 s.

 597. Əhmədova Xavər. Tofiq Bakıxanovun kamera ansamblı musiqisinin ifaçılıq təfsiri. B.: “ADPU”, 2019-239 s.

 598. Əhmədova Nahidə. Arzular...arzular. B.: “Müəllim”, 2018.-88 s.

 599. Əhmədova Nahidə. Leylalı nəğmələr. B.: “Maarif”, 2019.-159 s.

 600. Əhmədova Naibə. Azərbaycan tarixi. B.: “ADPU”, 2019.-390 s.

 601. Əjdərli Elxan. Oxu həyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-87 s.

 602. Əjdəroğlu Camaləddin. Burulğan. B.: “SkyE”, 2019.-130 s.

 603. Əkbər oğlu Məcidov. Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2018.-114 s.

 604. Əkbərov Rahib. Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin dövlət və hüquq tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-399 s.

 605. Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi 2020. B.: “M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli kitabxanası”, 2019.-573 s.

 606. Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi-2019. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-518 s.

 607. Ələddinoğlu Heydər. Üzümə çırpılan qapılar. B.: “Ecoprint”, 2017.-206 s.

 608. Ələkbər Rzaquliyev: Rəngkarlıq və qrafika. B.: 2018.-336 s.

 609. Ələkbərli Məryəm. Rənglərin fəlsəfəsi. B.: “Şərq-Qərb”, 2015.-66 s.

 610. Ələkbərov Elşən. İnformatika. Magistraturaya və Dövlət qulluğuna hazırlıq testləri. B.: 2014.-175 s.

 611. Ələkbərov Urxan. İnklüziv inkişafın idarə edilməsinin əsasları. B.: “Təhsil”, 2018.-215 s.

 612. Ələkbərova Nigar. Siyasi imicmeykinq. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-247 s.

 613. Ələkbərzadə Elçin. Nostradamus. B.: “Zərdabi LTD”, 2012.-143 s.

 614. Ələmi Əli. Pıçıldaş mənimlə çiçək dilində. B.: “Səda”, 2019.-400 s.

 615. Ələsgər Talıb oğlu. Yurd sevgisi şeir toplusu. Təbriz.: “Yaşar qələm Təbriz”, 2019.-100 s.

 616. Əli Akif. Yaradan. Bakı :Azərbaycan,2019.-876 s.

 617. Əli Nəcəfqulu oğlu Nuriyev. Biobiblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2018.-174 s.

 618. Əli Nəzmi arxivinin təsviri. B.: “Elm”, 2019.-107 s.

 619. Əlibəyli Bəsti. İkinci mətn. B.: “Təhsil”, 2016.-408 s.

 620. Əlibəyli Həsən. Birinci dünya müharibəsi illərində Urmiyada türk-müsəlman əhalinin soyqırımı. B.: “Turxan”, 2018.-123 s.

 621. Əlibəyli Xanımana. Biletsiz sərnişin. B.: “TEAS Press”, 2018.-383 s.

 622. Əliquliyev Rasim. Verilənlərin sanitarizasiyası: müasir vəziyyəti, problemləri və perspektivləri Ekspress-informasiya.İnformasiya cəmiyyəti seriyası. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2018.-115 s.

 623. Əlil vətəndaşların tibbi-reabilitasiyası və əmək fəaliyyətindəki imtiyazları. B.: “Adiloğlu”, 2018.-93 s.

 624. Əlillik qüsur deyil. B.: “AR ƏƏSMN”, 2018.-280 s.

 625. Əlimərdanlı Hafiz. Qəzəllər rübailər. B.:”Elm və təhsil”, 2018.-160 s.

 626. Əlimərdanlı Hafiz. Yarat hələ ömür deyir. B.: “Print-S”, 2018.-248 s.

 627. Əlioğlu Məsud. Darıxan adamlar. B.: “Təhsil”, 2018.-790 s.

 628. Əlisaoğlu Qənimət. Həbsxana. B.: “Kitab Klubu”, 2018.-524 s.

 629. Əlişanoğlu Tehran. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun beş ili Akademik İsa Həbibbəyli ilə. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-128 s.

 630. Əliyev Arif. Son çağrı. B.: “Altun Kitab”, 2013.-237 s.

 631. Əliyev Aydın. Azərbaycan rəqs musiqisi: ifaçılıq xüsusiyyətləri və tədrisi. B.: “Ecoprint”, 2019.-128 s.

 632. Əliyev Baxşəli. Qəzəllər II cild. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-176 s.

 633. Əliyev Elçin. Konstruktivizm dövrü. XX əsrin 1920-1930-cu illərində Bakıda memarlıq. B.: 2019.-487 s.

 634. Əliyev Elçin. Ordubad rayonunun tunc və ilk dəmir dövrü arxeoloji abidələri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-272 s.

 635. Əliyev Əsəd. Gürcüstan azərbaycanlılarının etnoqrafiyası. B.: “Avropa”, 2019.-216 s.

 636. Əliyev Faiq. Azərbaycan ədəbi tənqid tarixi. B.: 2016.-300 s.

 637. Əliyev İlham. Fevral 2016-Aprel 2016. K. 73. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 638. Əliyev İlham. İnkişaf məqsədimizdir. K.78. Dekabr 2016-Mart 2017. B.: “Azərnəşr”, 2019.-399 s.

 639. Əliyev İlham. İnkişaf məqsədimizdir. K.79. Mart 2017-May 2017. B.: “Azərnəşr”, 2019.-399 s.

 640. Əliyev İlham. İnkişaf məqsədimizdir. K.80. May 2017-İyun 2017. B.: “Azərnəşr”, 2019.-399 s.

 641. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 92. Yanvar 2019- Fevral 2019. B.: “Azərnəşr”, 2019.-391 s.

 642. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 81. İyun 2017 - Avqust 2017. B.: “Azərnəşr”, 2019.-391 s.

 643. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 82. İyun 2017 - Avqust 2017. B.: “Azərnəşr”, 2019.-391 s.

 644. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 83. İyun 2017 - Avqust 2017. B.: “Azərnəşr”, 2019.-391 s.

 645. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Dekabr 2015-Fevral 2016. K. 72. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 646. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. K.86. B.: “Azərnəşr”, 2019.-392 s.

 647. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab 89. B.: “Azərnəşr”. 2019.-392 s.

 648. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab. 90. B.: “Azərnəşr”, 2019.-392 s.

 649. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab. 92. B.: “Azərnəşr”, 2019.-392 s.

 650. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab-88. B.: “Azərnəşr”, 2019.-392 s.

 651. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. May 2016-İyul 2016. K. 74. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 652. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 76. Sentyabr 2016 - Oktyabr 2016. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 653. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 75. İyul 2016 - Sentyabr 2016. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 654. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 77. Noyabr 2016 - Dekabr 2016. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 655. Əliyev Kamran. Ədəbiyyatşünaslıq, ədəbi tənqid. Əsərləri, 10 cilddə. C. 5. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-554 s.

 656. Əliyev Kamran. Hüseyn Cavid. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-456 s.

 657. Əliyev Kamran. Klassiklər, müasirlər. Əsərləri, 10 cilddə. C. 4. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-375 s.

 658. Əliyev Kamran. Romantizmin nəzəriyyəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-360 s.

 659. Əliyev Kamran. Romantizmin poetikası. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-312 s.

 660. Əliyev Qoşqar. Tarix fəlsəfəsi. B.: “Letterpress”, 2019.-133 s.

 661. Əliyev Mehman. Səhranın tənha ağacı. B.: “Ziya”, 2019.-264 s.

 662. Əliyev Məmməd. Məhtimqulu Fəraqi şeirinin poetikası. B: “Elm və təhsil”, 2018.-120 s.

 663. Əliyev Nadir. Ümumi psixologiya. B.: “Zərdabi”, 2019.-526 s.

 664. Əliyev Nazim. İştirakçılıqla törədilən qəsdən adam öldürmə cinayətlərinə görə məsuliyyət: nəzəriyyə və təcrübə. B.: “Hüquq Yayın evi”, 2019.-475 s.

 665. Əliyev Rafiq. Dinin əsasları. B.: “Əbilov, Zeynalov və oğulları”, 2001.-236 s.

 666. Əliyev Rasim. Keçmişdən gələcəyə. B. : “Şərq-Qərb”, 2019, - 341 s.

 667. Əliyev Rezo. Mühəndislik fəaliyyətində kreativ işləmə metodlarının tətbiqi. B.: “Ecoprint”. 2018.-270 s.

 668. Əliyev Səbuhi. Bank fəaliyyəti əleyhinə törədilən cinayətlərin xüsusiyyətləri (cinayət-hüquqi və kriminoloji problemlər)B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-520 s.

 669. Əliyev Ülvi. Sosial xidmətlə bağlı məlumat kitabçası. B.: “Vətənoğlu”, 2018.-55 s.

 670. Əliyev Vahid. Beynəlxalq hüquq normalarına əsasən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin təhlili. B.: “Qanun”, 2016.-159 s.

 671. Əliyev Vaqif. Məlum bitkilərin sirli, müalicəvi xassələri. Mingəçevir.: 2019.-72 s.

 672. Əliyev Vaqif. Məni unutmayın. Mingəçevir.: 2018.-64 s.

 673. Əliyev Vəli. Ümumi tarix 6. B.: “Aspoliqraf”, 2018.-128 s.

 674. Əliyev Yadigar. Qədim dil (Fonetika. Əlifba. Morfologiya). B.: “Elm və təhsil”, 2019.- 147 s.

 675. Əliyev Ziyadxan. Nəsimi dünyası rənglərin işığında. B.: “Zərdabi”, 2019.-136 s.

 676. Əliyeva Fidan. Həyat şəfqəti. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-68 s.

 677. Əliyeva İfrat. Çırağı sönməyən poeziya. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-320 s.

 678. Əliyeva Nuray. Naxçıvan dialekt və şivələrinin etnoqrafik leksikası. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2018.-200 s.

 679. Əliyeva S.A. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarla tərbiyə işinin təşkili metodikası. B.: “ADPU”, 2019.-168 s.

 680. Əliyeva S.A. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarla tərbiyə işinin təşkili metodikası. B.: “ADPU”, 2019.-168 s.

 681. Əliyeva Sədaqət. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların milli mədəniyyətlə tanışlığının təşkili metodikası. B.: “ADPU”, 2019.-100 s.

 682. Əliyeva Turanə. Uşaq inkişafının qiymətləndirilməsi. B.: “Elmin İnkişafı Fondu”, 2015.-283 s.

 683. Əliyeva Vüsalə. Azərbaycan mənəvi mədəniyyətində Muğanın yeri. B.: “Kooperasiya”, 2019.-224 s.

 684. Əlizadə M.C. İstehlakçı hüquqlarını bilək və qoruyaq. Gəncə: “Rəbunə”, 2018.-106 s.

 685. Əlizadə Səyavuş. Bakılı belə danışır. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-96 s.

 686. Əlizadə Şükür. Fizikanın tədrisi metodikası. B.: “ADPU”, 2018.-338 s.

 687. Əlyazmalar institutunda mühafizə olunan dövri mətbuatın kataloqu. B.: “Elm”, 2018.-358 s.

 688. Əmək qanunvericiliyi və şərhlər toplusu. B.: “CBS”, 2018.-424 s.

 689. Əmir Pəhləvanın dramaturgiyası və kino yaradıcılığı. B.: “ULU”, 2019.-228 s.

 690. Əmirəliyeva İradə. Pedaqoji fikir tarixindən. B.: “Mütərcim”, 2018.-112 s.

 691. Əmirli Əli. Ağdamda nəyim qaldı. B.: “Qanun”, 2019.-208 s.

 692. Əmiroğlu Əvəz. Ulduzlardan gələn səs. B.: “Avropa”, 2018.-533 s.

 693. Əmirov Fikrət. İki pyes, iki prelyüd, variasiyalar (Fortepiano üçün). B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-27 s.

 694. Əmirov Fikrət. On iki miniatür (Fortepiano üçün). B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-21 s.

 695. Əmirov Fikrət. Romantik sonata (Fortepiano üçün). B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-34 s.

 696. Əmirov Ziyafət. C++dilində proqramlaşdırmanın əsasları. B.: 2018.-416 s.

 697. Əmrahlı Limunət. Uşaq autizmi: psixoloji məsələlər. B.: “MM-S”, 2018.-232 s.

 698. Əmrahov Ziyad. Azərbaycan parlamentarizmi tarixi-100. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-268 s.

 699. Əmrahov Ziyad. Bakı Dövlət Universitetinin tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-324 s.

 700. Ərəb dilinin qrammatikası. I nəşr. B.: “Zərdabi LTD”, 2011.-248 s.

 701. Ərzumanqızı İlbəst. "Qarpız kababı-lal məhəbbət". B.: “MM-S”, 2018.-151 s.

 702. Ərzumanqızı, İlbəst. Sevirəm deməmiş ölmək olmaz. Şeytan. B.: “MM-S”, 2019.-200 s.

 703. Əsasnamələr, qaydalar, təlimatlar və məlumatlar toplusu. B.: “Nurlar”, 2018.-191 s.

 704. Əsədova Bəsti. Duz stresinin təsirindən bəzi bir və ikiləpəli bitkilərdə əsas NADPH-əmələ gətirən fermentlərin aktivliklərinin tədqiqi. B.: “ADPU”, 2019.-200 s.

 705. Əsədullayeva Kəmaləxanım. Heydər Əliyev haqqında Oda. B.: “Renessans-A”, 2019.-66 s.

 706. Əsgərqızı Afaq. Bir ayrılıq... Ağcabədi.: “Faziloğulları”, 2015.-100 s.

 707. Əsgərqızı Afaq. Dağların fəryadı. B.: “Zəngəzurda”, 2019.-164 s.

 708. Əsgərli Ələkbər. Yarımçıq ömrün akkordları. B.: “Gənclik”, 2018.-272 s.

 709. Əsgərov Ziyafət. Hüquqi dövlət və konstitusiya. B.: “Azərbaycan”, 2019.-280 s.

 710. Əsgərova Yadigar. Səməd Mənsur. Həyatı və yaradıcılığı. B.: “M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-175 s.

 711. Əşrəf Hacıyev. Biblioqrafik göstərici. B.: “Avropa”, 2018.-294 s.

 712. Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 2018-ci ilin dekabr ayının 30-dək edilmiş əlavə dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2018.-16 s.

 713. Ətraf mühitin mühafizəsi və əhalinin sağlamlığının qorunması. B.: “QHT”, 2018.-20 s.

 714. Əvəzoğlu Müzəffər. Vətənimin torpağıyam, daşıyam. B.: “Şuşa”, 2019.-159 s.

 715. Əyyublu Mahmud. İsa Cavadoğlu yaradıcılığı ədəbi proseslərdə. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-204 s.

 716. Əyyubova Amaliya. Uşaqlarda şəkərli diabet. B.: “Təbib”, 2018.-191 s.

 717. Əzimli ələddin. Susamış dəniz. B.: “Günəş MMC”, 2019.-256 s.

 718. Əzimova Solmaz. Azərbaycan Səfəvi dövləti II şah Abbasın hakimiyyəti dövründə. B.: “Zərdabi”, 2019.-175 s.

 719. Əziz Vaqif. Sönən deyil bu ocaq. B.: “Afpoliqraf”, 2018.-367 s.

 720. Əzizbəyli Arif. Türk ədalətinin əks-sədası. B.: “Maarif”, 2018.-87 s.

 721. Əzizbəyli Ramiz. Cızma-qaralar. B.: “Ecoprint”, 2019.-192 s.

 722. Əzizoğlu Sabir. Elm və həqiqət. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-334 s.

 723. Əzizova Fəridə. İmadəddin Nəsimi orta əsr mənbələrində və ədəbiyyatşünaslıqda. B.: “Teas Press”, 2019.-176 s.

 724. Əzizova Fəridə. İmadəddin Nəsimi. Tədqiqlər, məqalələr, məruzələr. B.: “Elm”, 2019.-401 s.

 725. Farsdilli əlyazmalar və əski çap kitabları kataloqu. Naxçıvan.: “Tusi”, 2018.-120 s.

 726. Faruqi İsmayıl Raci. Tövhid İslam mədəniyyətinin əsası. B.: “CBS”, 2018.-38 s.

 727. Ferrazzi Keith. Heç vaxt tək yemə. B.: “Qanun”, 2019.-328 s.

 728. Fəhmi İlqar. Misra misra. B.: “Parlaq imzalar”, 2018.-125 s.

 729. Fənn kurikulumlarının tətbiqi məsələləri. B.: “Mütərcim”, 2018.-180 s.

 730. Fərhad Əhməd. Qurun dar ağacı başımın üstə. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2019.-258 s.

 731. Fərhəngi Həsən. Tanrını güllələmək. Ankara.: “Sonçağ”, 2017.-122 s.

 732. Fətəliyev Hasil. Biotexnologiya. B.: “Ecoprint”, 2019.-360 s.

 733. Fikrətqızı Elmira. Vücudnamələrdə mətnlərarası əlaqə. B.: “Elm və Təhsil”, 2018, - 252 s.

 734. Filoloji tədqiqlər: Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı, ədəbi proses və dil məsələləri. B.: “Avropa”, 2019.-463 s.

 735. Firsov M.V. Sosial işin nəzəriyyəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-480 s.

 736. Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası. B.: “Mütərcim”, 2018.-191 s.

 737. Fond bazarı-2017 Bülleten. B.: “Elm və Bilik”, 2018.-32 s.

 738. From Erix. Sağlam cəmiyyət. B.: “Qanun”, 2019.-368 s.

 739. Fromm Erix. Psixoanaliz və din. Ankara.: 2018.-120 s.

 740. Furqan. Şeircəsinə. B.: “Təhsil”, 2019,- 62 s.

 741. Gəncalp Güntay. Göndər yanağından bizə bir qırmızı gül. B.: “Qanun”, 2019.-251 s.

 742. Gəncəli Sabahi. Gül dəstəsi. B.: “Ulu”, 2019.-128 s.

 743. Gəncəvi Nizami. Leyli və Məcnun. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-352 s.

 744. Gəncəvi Nizami. Şah və xidmətçi. B.: “Renessans-A”, 2018.-4 s.

 745. Gənclərin dini radikalizmə qarşı maarifləndirilməsi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-120 s.

 746. Goleman Daniel. Emosional zəka. B.: “Qanun”, 2019.- 479 s.

 747. Göyçəvi Nizami. İdeal arzular. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-140 s.

 748. Göydən düşən nağıllar 1. B.: “Libra kitab”, 2019.-72 s.

 749. Göydən düşən nağıllar 2. B.: “Libra kitab”, 2019.-72 s.

 750. Gözəlliyin sirləri. B.: “Buta dizayn”, 2011.- 112 s.

 751. Gücümüz birliyimizdədir mövzusunda Elmi Konfransın materialları İsmayıllı şəhəri, 15 dekabr 2017-ci il. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-247 s.

 752. Gülgəz-Cahan Gülnarə. Belə də olur... B.: “Qanun”, 2018.-79 s.

 753. Gündüz Osman. Müəllimlər üçün sosial servislər. B.: 2013.-152 s.

 754. Güney Azərbaycan folkloru. VII kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-358 s.

 755. Günəş Nəsibə. Bu dünyanın yaxşısı da, pisi də, köç eləyib ürəyimin içinə.B.: 2018.-128 s.

 756. Günəş Nəsibə. Hacc. B.: 2018.-368 s.

 757. Günəş Nəsibə. Qırıq-qırıq Xatirələr. 2-ci kitab. B.: 2018.-304 s.

 758. Günəş Nəsibə. Saçlarına gül düzüm. B.: 2018.-200 s.

 759. Günəşə doğru gedən adam. B.: “Ecoprint”, 2018.-184 s.

 760. Günümüzün Güney ədəbiyyatı antologiyası. Poeziya. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-1032 s.

 761. Gürcüstan: inzibati-ərazi quruluşu, idarəçiliyi və demoqrafiyası. B.: “MTM İnnovation”, 2019.-320 s.

 762. Hacxalil Hafiz. Xatirən var. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-214 s.

 763. Hacı Həsən. Ya Zəhra (s.ə), nəzərin ayırma bizdən. B.: “Ecoprint”, 2018.-260 s.

 764. Hacı İlyas. Özümü Allaha bağlayan kəsəm. B.: “Vektor”, 2017.-152 s.

 765. Hacı Kənan. Məşədi Azər təzkirəsi. B.: 2019.-123 s.

 766. Hacı Siracəddin. Bəqərə surəsinin mesajları (1-5-ci ayələr). B.: “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutu”, 2019.-145 s.

 767. Hacı Siracəddin. Nizami Gəncəvinin "Yeddi Gözəl" Məsnəvisinin şərhi K. 1. B.: “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutu”, 2019.- 677 s.

 768. Hacıbəyli Üzeyir. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-360 s.

 769. Hacıbəyov Üzeyir. Vətən, millət, ordu. B.: “Renessans-A”, 2019.-40 s.

 770. Hacımusalı Oqtay. Turan savaşçısı. B.: “Vektor”, 2018.-166 s.

 771. Hacıyev Asif. "Dədə Qorqud kitabı"nın şərhli oxunuşu. II kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-168 s.

 772. Hacıyev Cövdət. 24 prelyüd. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-64 s.

 773. Hacıyev Fazil. Auditdə iqtisadi təhlil. B.: “MSV Nəşr”, 2018.-416 s.

 774. Hacıyev Fərhad. Əlimərdan bəy Topçubaşov. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-168 s.

 775. Hacıyev İmaş. Ömrün poetik anları. B.: “Təknur”, 2019.-160 s.

 776. Hacıyev Rafiq. Əhsən sənə, Əhsən! B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-495 s.

 777. Hacıyev Şamil. Nimil Gəlişi ilə payızımı bahar edən qadına. Bakı.: 2018.-103 s.

 778. Hacıyev Şəmsəddin. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Heydər Əliyevin təhsil siyasətinin bariz nümunəsidir. Bakı :Çaşıoğlu,2010.-145 s.

 779. Hacıyev Şəmsəddin. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 80 illik tarixinin şanlı səhifəsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin yeni tədris binasının açılışında iştirakı. (8 oktyabr 2007-ci il). Bakı :Çaşıoğlu,2010.-151 s.

 780. Hacıyev Tofiq. Cəbrayıl şivəsi. B.: “Elm”, 2018.-408 s.

 781. Hacıyev Tofiq. Seçilmiş əsərləri. C. 3. B.: “Elm”, 2018.-408 s.

 782. Hacıyeva Həqiqət. İbtidai siniflərdə həyat bilgisinin rollu oyun texnologiyaları ilə tədrisi metodikası. B.: “ADPU”, 2019.-160 s.

 783. Hacızadə Bayram. "Kirpi"nin rəssamları (1952-1969-cu illər) I cild. B.: “Bestpack”, 2017.-400 s.

 784. Hacızadə Bayram. "Kirpi"nin rəssamları (1970-1979-cu illər) II cild. B.: “Bestpack”, 2017.-302 s.

 785. Hacızadə Bayram. "Kirpi"nin rəssamları (1980-1991-ci illər) III cild. B.: “Bestpack”, 2017.-368 s.

 786. Hacızadə Bayram. Azərbaycan karikaturaçı rəssamları. B.: 2018.-80 s.

 787. Hacızadə Elşən. Dünya iqtisadiyyatı və Azərbaycan. B.: “Letterpress”, 2018.-912 s.

 788. Hacızadə Kənan. Bilinənin Əksinə-İblisin ilhamı. B.: “Kitab Klubu”, 2016.-111 s.

 789. Hacızadə Səbinə. Azərbaycanı tanıyaq. H. 1. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-64 s.

 790. Haçadağlı Bahəddin. Girdim bağı seyr etdim. B.: “Print-S”, 2019.-248 s.

 791. Haksli Oldos. Yeni cəsur dünya. B.: “Qanun”, 2018.-255s.

 792. Haqverdi Oruc. Mənim dünyam. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-270 s.

 793. Haqverdiyev Əbdürrəhim bəy. Ac həriflər. B.: “TEAS Press”, 2018.-416 s.

 794. Haqverdiyev Əbdürrəhim. Bomba. B.: “TEAS Press”, 2018.-258 s.

 795. Hansel və Qretel. B.: “TEAS Press”, 2018.-10 s.

 796. Hematologiyada sitokimyəvi müayinələr. B.: 64 s.

 797. Heybətov Heybət. Cəmaləddin Məhəmməd İbn Əbdülqəni Əl-Ərdəbilinin "Şərhu-L-unmuzəc FI-N-Nəhv"əsəri. B.: “Zərdabi”, 2019.-184 s.

 798. Heydər Əliyev akademik yaddaşda. İstanbul.: “İmakofset”, 2019.-360 s.

 799. Heydər Əliyev mədəni irsimizin keşiyində. III kitab. B.: 2011.-352 s.

 800. Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlər mövzusunda konfransın materialları. B.: “Nurlar”, 2018.-187 s.

 801. Heydərova Xədicə. Azərbaycan filoloji lüğətlərində ümumişlək olmayan sözlərin verilməsi. B.: “Avropa”, 2019.-220 s.

 802. Heyq Mett. Zamanı necə dayandırmalı. B.: “TEAS-Press”, 2018.-428 s.

 803. Heyli Artur. Otel. B.: “Qanun”, 2019.-607 s.

 804. Həbibbəyli İsa. Azərbaycan ədəbiyyatı dövrləşdirmə konsepsiyası və inkişaf mərhələləri. B.: “Elm”, 2019.-450 s.

 805. Həbibbəyli İsa. Ədəbiyyatşünaslıq elminin məbədi. B.: “Ozan”, 2018.-484 s.

 806. Həbibbəyli İsa. Orta əsrlər Vahid Şərq ədəbi prosesi C. 1. B.: “Ləman”, 2018.-473 s.

 807. Həbibi Nəbibə. Allahın gözəl adları. B.: “Ecoprint”, 2018.-208 s.

 808. Həbibi Nəbibə. Nəsihətlər. B.: “Ecoprint”, 2018.-176 s.

 809. Həbibi Tahirə. Ömrün payız sevdası. B.: “Yeni Poliqrafist”, 2018.-279 s.

 810. Həbiboğlu Xəqani. Xəzərdən dunaya sevgilərlə... B.: “Azərnəşr”, 2019.-141 s.

 811. Həbibov İbrahim. Kompüter qrafikası. B.: “ADNSU”, 2019.-71 s.

 812. Həbibova Ziyafət. Dəyişikliklərin idarə olunması və dövlət idarəçiliyi. B.: “Təhsil”, 2018.-231 s.

 813. Həkim Seyid Munzir. Hidayət çıraqları. 12-cü cild. B.: “Zərdabi”, 2018.-360 s.

 814. Həkim Seyid Munzir. Hidayət çıraqları. 13-cü cild. B.: “Zərdabi”, 2018.-336 s.

 815. Həkim Seyid Munzir. Hidayət çıraqları. 14-cü cild. B.: “Zərdabi”, 2018.-352 s.

 816. Həqiqi lətifələr. B. : 2019, - 129 s.

 817. Həmidov Sahil. Kimya 10. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-200 s.

 818. Həmidova Zəminə. Qayəsi nur. B.: “Elm və Zəka”, 2018.-193 s.

 819. Həsən bəy Məlikov Zərdabinin Bakı Şəhər Dumasında fəaliyyəti (1897-1907) B.: “Zərdabi”, 2019.-584 s.

 820. Həsənalıyev Z. Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin əsasları. B.: “Nurlar”, 2016.-175 s.

 821. Həsəni Orxan. Metro terminalının sevgisi. B.: “Təhsil”, 2019.-64 s.

 822. Həsənli Orxan. Sancaqlı kölgələr və Leyla Xuni. B.: 2016.-210 s.

 823. Həsənli Tahir. Yaxşı kişi yaxşı güllər bitirər. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-159 s.

 824. Həsənoğlu Təbib. Ata yurdum Sədərək C. 7. B.: “Səda”, 2017.-452 s.

 825. Həsənoğlu Təbib. Qəriblik C. 8. B.: “Araz”, 2018.-471 s.

 826. Həsənoğlu Zakir. Xəyalım uçdu dağlara. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-128 s.

 827. Həsənoğlu Zakir. Qəzəllər, təcnislər. B.: “Elm və təhsil”, 2018.- 80 s.

 828. Həsənov Ələkbər Ağasəf oğlu. Kimya sənayesinin prosesləri və aparatları-2. B.: “ADNA”, 2012.-157 s.

 829. Həsənov Ağasəlim. İnteqrasiya problemi fərd-cəmiyyət münasibətləri kontekstində. B.: “Adiloğlu”, 2019.-188 s.

 830. Həsənov Ələkbər. Kimya sənayesinin prosesləri və aparatları. B.: “Elm”, 2019.-324 s.

 831. Həsənov Ələkbər. Neft emalı və neft-kimya sənayesinin xüsusiyyətləri və ətraf mühiti çirkləndirən mənbələr. B.: “ADNSU”, 2018.-209 s.

 832. Həsənov Ələmdar. Ali riyaziyyatın xüsusi bölmələri. B.: “Ecoprint”, 2018.-222 s.

 833. Həsənov Əli. Dünya ölkələrinin müasir siyasi sistemləri. B.: “Zərdabi”, 2019.-566 s.

 834. Həsənov Həsən. Birinci respublikaya aparan yolda. B.: “TEAS Press”, 2018.-448 s.

 835. Həsənov Müsəllim. Azərbaycanda gəmiçilik: sənədli tarix. B.: 2018.-176 s.

 836. Həsənov Müsəllim. Nobellər Neft, milyonçular və qoçular şəhərində. B.: “Teas Press”, 2018.-167 s.

 837. Həsənov Tofiq. Qadınlar üçün seçki bələdçisi. B.: 2019.-134 s.

 838. Həsənova Pərişan. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində öyrənmə-idrak fəaliyyəti. B.: “Mütərcim”, 2019.-179 s.

 839. Həsənova Pərişan. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosial-mənəvi inkişafı. B.: “ADPU”, 2017.-129 s.

 840. Həsrət Eldar. Məni xəfif əsən yellərdən soruş. B.: “Vektor”, 2017.-232 s.

 841. Həsrət. İtgin ruhlar. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-207 s.

 842. Həsrət. Taleyimin çiçəkləri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-204 s.

 843. Həşimli Hüseyn. Naxçıvanlı yazıçılar və "Məktəb" jurnalı. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-144 s.

 844. Hətəmova Nilufər. Bitkoin texnologiyası. B.: “İnformasiya Texnologiyaları Nəşriyyatı”, 2019.-72 s.

 845. Həvilqızı Kəminə. Bir insan ruhunun kölgəsiyəm mən. B.: “Ecoprint”, 2018.-163 s.

 846. Həvilova Fəxriyyə. Azərbaycanın memorial muzeyləri və mədəni irsimiz. B.: “Ecoprint”, 2019.-202 s.

 847. Həzrət peyğəmbərin (s) Qədir Xum Xütbəsi. B.: “Zərdabi”, 2019.-48 s.

 848. Hicran Fəridə. Atalar sözlərində Qarabağ qoxusu. B.: “Elm və təhsil”, 2009.-67 s.

 849. Hidayət. Zəngəzurda doğuldum. B.: “Əbilov, Zeynalov və oğulları”, 2005.-598 s.

 850. Hidayətova Firəngiz. Azərbaycan uşaq mahnıları və musiqi mədəniyyəti. B.: “Mütərcim”, 2019.-178 s.

 851. Hidravlika, hidravliki maşınlar kursu üzrə laboratoriya işlərinə dair metodiki göstərişlər. B.: “AzMİU”, 2019.-108 s.

 852. Hilaloğlu Murad. Ömürdən yarpaq düşür. Sumqayıt.: 2014.-216 s.

 853. Holmberq Çarli N. Kağız sehrbazı. B.: “TEAS-Press”, 2018.-194 s.

 854. Höte İohann Volfqanq. Herman və Dorotiya. B.: “Qanun”, 2019.-112 s.

 855. Hüquq və insan haqları institutunun 2017-ci il üçün hesabatı. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-103 s.

 856. Hümbətəliyev Rövşən. Süni intellekt və ekspert sistemləri. B.: “ADPU”, 2018.-159 s.

 857. Hümbətəliyev Rövşən. Təhsildə İKT. B.: “ADPU”, 2018.-103 s.

 858. Hümmət Həsənov-90. B.: “Azərnəşr”, 2014.-316 s.

 859. Hümmətova Rəhilə. Ana dili-II. B.: “ADPU”, 2019.-290 s.

 860. Hüseyn Ramil. Aqrar sahədə rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalı: qloballaşmanın çağırışları və inkişaf imkanları. B.: “Avropa”, 2018.-408 s.

 861. Hüseynbəyli Elçin. Gözünə gün düşür. B.: “Yeni poliqrafist”, 2018.-332 s.

 862. Hüseynxanlı Hafiz. Nurun kölgəsi olmaz. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-432 s.

 863. Hüseyni Hacı Həsən. İmam Rza (ə) müxtəlif baxışlarda. B.:”Ecoprint”, 2019.-208 s.

 864. Hüseyni Həsən. "Bismilləh" ayəsinin incə görüntüləri və "Bə" hərfinin altında olan nöqtənin sirri. B.: “MBM”, 2014.-256 s.

 865. Hüseyni Həsən. Ariflərin haqqa qovuşma məqamı. B.: “Yeni poliqrafist”, 2016.-601 s.

 866. Hüseyni Həsən. Həzrəti-Rüqəyyə (ə). B.: “Ecoprint”, 2018.-144 s.

 867. Hüseynov Bəbir. Həyat illərin aynasında. B.: “Təhsil”, 2018.-304 s.

 868. Hüseynov Bəhram. Azərbaycanın quru ərazisində neft-qaz-geoloji rayonlaşdırma. B.: “Mars Print”, 2019.-310 s.

 869. Hüseynov Elxan. SDU-55. B.: “Nurlar”, 2017.-279 s.

 870. Hüseynov Hacı Həsən. Həzrət Əli (ə) müxtəlif baxışlarda. B.: “Nərgiz”, 2011.-521 s.

 871. Hüseynov Həsən. Publisistika və poeziya. B.: “Vektor”, 2019.-204 s.

 872. Hüseynov Həsən. Sığın haqq dərgahına. B.: “Nərgiz”, 2013.-454 s.

 873. Hüseynov Rafael. Hacıbaba Hüseynov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-143 s.

 874. Hüseynov Rafael. Söz heykəli. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-816 s.

 875. Hüseynov Yunis. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin tarixi. B.: 2019.- 208 s.

 876. Hüseynova Mahirə. Dilin elmi və estetik problemləri. B.: “ADPU”, 2019.-320 s.

 877. Hüseynova N.T. Xüsusi psixologiya. I cild. B.: “ADPU”, 2018.-278 s.

 878. Hüseynova N.T. Xüsusi psixologiya. II cild. B.: “ADPU”, 2018.-238 s.

 879. Hüseynova Ziba Sevindik. Mən şair olmazdım. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-271 s.

 880. Hüseynzadə Çingiz. Azərbaycan dilində morfoloji norma. B.: “Nurlan”, 2004.-278

 881. Hüseynzadə Əkrəm. Naxçıvan folklor mətnlərində yaşayan tarix. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-184 s.

 882. Hüseynzadə Fuad. Dünya azərbaycanlılarının palitrası. B.: “Apostroff”, 2016.-436 s.

 883. Hüseynzadə Tofiq. Miskin Abdal-qeyb ərəni, təsəvvüf piri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-360 s.

 884. Hz.Süleymanın kəlamları.B.: “Elm və Təhsil”, 2019.- 188 səh.

 885. Xalıqov Maarif. Bəzz qalası. B.: “Turxan”,2019.-62 s.

 886. Xalisa. Faktlar, sənədlər, şəkillər. I cild. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-384 s.

 887. Xalqın şairi. Gənc şairlərdən seçmələr. B.: “TEAS-Press”, 2018.-118 s.

 888. Xanlaroğlu Eldar. Ömür kitabımın səhifələri. Sumqayıt.: “Azəri”, 2018.-352 s.

 889. Xanməmmədov Hacı. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti tarzən Əhsən Dadaşovun xatirəsinə həsr olunmuş konsert. B.: “Mütərcim”, 2018.-52 s.

 890. Xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri. I cild. B.: “Mütərcim”, 2018.-222 s.

 891. Xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri. II cild. B.: “Mütərcim”, 2018.-212 s.

 892. Xarici ölkə bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət köçürmələr. B.: “Renessans-A”, 2019.-56 s.

 893. Xarici ölkələrə gedənlər üçün yaddaş qeydləri. B.: “QHT”, 2018.-5 s.

 894. Xasiyyət xoşbəxti. Rəşad Məcidə həsr olunmuş məqalələr, esselər və şeirlər. B.: “Zərdabi”, 2019.-247 s.

 895. Xavəri Sərxan. Folklor və milli mədəniyyət: funksional semantika problemləri. B.: “Sabah”, 2018.-218 s.

 896. Xələfov Abuzər. Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanası-100. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-264 s.

 897. Xəlil Zahid. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı. B.: “ADPU”, 2019.-305 s.

 898. Xəlilli Fariz. Ağsuda zəngin alban mədəni irsi-Nərgizava. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-80 s.

 899. Xəlilli Fariz. Girdiman bələdçi klubu: İsmayıllının mədəni irsi. Kataloq. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-48 s.

 900. Xəlilli Fariz. Məktəblilər üçün Azərbaycan arxeologiyası. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-63 s.

 901. Xəlilli Şahin. Britaniya uşaq ədəbiyyatı. B.: “Adiloğlu”, 2018.-464 s.

 902. Xəlilli Şahin. Klassik poeziya və ədəbi əlaqələr.. B.: “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası”, 2003.-164 s.

 903. Xəlilli Şahin. Robert Börns: şeir, nəğmə körpüsü və sözlə hörülmüş dünya. B.: “Poliqrafaz”, 2019.-374 s.

 904. Xəlilov Buludxan. Azərbaycan dilində feil. B.: “Adiloğlu”, 2018.-223 s.

 905. Xəlilov Buludxan. Dilin möcüzəli imkanları. B.: “Adiloğlu”, 2019.-173 s.

 906. Xəlilov Fərman. Naxçıvanın elmi, ədəbi və mədəni mühiti: tədqiqlər. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2019.-199 s.

 907. Xəlilov Polad. Bakı neft sənayeçiləri qurultayının fəaliyyəti tarixindən (XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri) B.: “Turxan”, 2018.-2018.-212 s.

 908. Xəlilov Vidadi. Zirvə yolu. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-136 s.

 909. Xəlilov Yunis. Dünyagörüşü ilə bağlı 1111 sual-1111 cavab. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2019.-168 s.

 910. Xəlilov Zafiq. Beynəlxalq hava hüququnun nəzəri əsasları B.: 2019.-199 s.

 911. Xəlilova Leyla. Söz incisi. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2019.-157 s.

 912. Xəlilzadə Flora. Hökmdar qadınlar. B.: “Vektor”, 2019.-120 s.

 913. Xəlilzadə Mirvari. Müasir Azərbaycanın fədakar qadınları. B.:”Bayramoğlu”, 2008.-150 s.

 914. XX əsr Azərbaycanın görkəmli dövlət qurucuları "Kaspi nəşrləri" seriyası. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-235 s.

 915. XX əsr Böyük Britaniya və Amerika ədəbiyyatı tarixi fənnindən proqram. B.: “Mütərcim”, 2009.-68 s.

 916. Xroniki limfoleykozlu xəstələrin müayinəsi və müalicəsi. B.: 2018.-31 s.

 917. Xubanlı Fərhad. Şagirdlərin milli-mənəvi tərbiyəsində çağdaş poeziyanın roluna bir nəzər.. B.: “Qanun”, 2019.-176 s.

 918. Xudiyev Nizami. Ömürdən səhifələr. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-704 s.

 919. Xudiyev Nizami. Ömürdən səhifələr. Seçilmiş əsərləri. XIV cild. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-704 s.

 920. Xudiyev Nizami. Professor Ə. Dəmirçizadə dünyası. B.: “ADPU”, 2019.-191 s.

 921. Xüsusi təhsil ehtiyacları olan uşaqlara müasir yanaşmalar. B.: “Mütərcim”, 2018.-177 s.

 922. İbrahimbəyov Maqsud. Qoy o. bizimlə qalsın. B.: 2018.-218 s.

 923. İbrahimxəlil Lətif. Çərxi-Fələk. B.: “Qanun”, 2019.-94 s.

 924. İbrahimov Səbuhi. Naxçıvan mühitinin yaratdığı kitab və kitabxana mədəniyyəti. Naxçıvan: “Əcəmi”, 2019.-247 s.

 925. İbrahimov Elçin. Türk xalqlarının ortaq əlifba, imla və ünsiyyət. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-199 s.

 926. İbrahimov Elşən. İqtisadiyyatın davamlı inkişafının maliyyə-büdcə tənzimlənməsi və stimullaşdırılması problemləri. B.: “Kooperasiya”, 2018.-320 s.

 927. İbrahimov Əli. Molla Pənah Vaqif poeziyasında vətən sevgisinə fəlsəfi baxış. B.: “Avropa”, 2019.-158 s.

 928. İbrahimov Hacı Səbuhi. Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin "Səhabəd-Dümü" əsərində fəlsəfi düşüncələr. I-II cild. Naxçıvan.: “İdeya”, 2011.-320 s.

 929. İbrahimov Hacı Səbuhi. Heydər Əliyev və əxlaqi dəyərlər. Naxçıvan.: 2013.-280 s.

 930. İbrahimov Hüsi. Analitik kimya. B.: “ADPU”, 2019.-236 s.

 931. İbrahimov İrşad. Tarixin olaylarında. B.: “Ləman”, 2019.-819 s.

 932. İbrahimov Sənan. Kövnü məkanə sığmayan Nəsimi. B.: “Ləman”, 2019.-304 s.

 933. İbrahimova Məhəbbət. Ömürdən qurban olmaz. Bakı :Azərbaycan,2019.-196 s.

 934. İbrətli hekayələr. B.: “Qanun”, 2019.-231 s.

 935. İbtidai təhsil fakültəsində pedaqoji təcrübənin təşkili və aparılmasına dair metodiki vəsait. B.: “ADPU”, 2019.-178 s.

 936. İdrisi Baloğlan. Qürbətin dadı. B.: “Vektor”, 2018.-147 s.

 937. III beynəlxalq Həmzə Nigari türk dünyası mədəni irsi simpoziumu materialları 17-18 may 2017 Şamaxı, Azərbaycan. Şamaxı :ADPU,2017.-723 s.

 938. İki xalqın oğlu Maqsud Şeyxzadə. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-400 s.

 939. İqtisadi artımın intensiv inkişaf problemləri (Respublika Elmi-praktiki konfransın materialları). B.: “Kooperasiya”, 2011.-552 s.

 940. İqtisadi artımın intensive inkişaf problemləri (Respublika Elmi-praktiki konfransın materialları).

 941. İqtisadi hüquq kursunun tədris proqramı. B.: “Adiloğlu”, 2018.-152 s.

 942. İqtisadi hüquq. B.: “Günəş-B”, 2019.-623 s.

 943. İlanvurmalar zamanı ilk yardım, profilaktika və müalicə. B.: “Azərbaycan Tibb Universiteti”, 2019.-53 s.

 944. İldırım Əkbəroğlu. K. 3. B.: “Red N Line”, 2019.-32 s.

 945. İlham Əliyev bizi Cocuq Mərcanlıya qaytardı. B.: 2017.-152 s.

 946. İlham Əliyev-On beş illik prezidentlik dövrünün uğur salnaməsi (2003-2018). B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-184 s.

 947. İlhamə Aytac. İlk qələmim. B.: “Ləman”, 2018.-24 s.

 948. İmadəddin Nəsimi - 650 (metodik vəsait). B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-57 s.

 949. İmadəddin Nəsimi (Seyid Əli ibn Seyid Məhəmməd) Biblioqrafiya. B.: “M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli kitabxanası”, 2019.-647 s.

 950. İmadəddin Nəsimi. 650 illik poetik-fəlsəfi yol. B.: “Avropa”, 2019.-64 s.

 951. İmanquliyeva Aida. Məqalələr və tərcümələr. B.: “Çap Evi”, 2010.-488 s.

 952. İmanlı Emin. Özünütərbiyə metodu. B.: “Parlaq imzalar”, 2016.-29 s.

 953. İmanov Fərda. Çayların bərpası və ekoloji axımı. B.: “Ecoprint”, 2019.-96 s.

 954. İmanov Kamran. Azərbaycan musiqi alətlərinin qorunması və inkişafı haqqında. B.: 2017.-20 s.

 955. İmanov Kamran. Erməni (yad)el(li) nağılları. B.: 2016.-330 s.

 956. İmanov Telman. İnnovativ iqtisadiyyatda məhsullar bazarının infrastruktur təminatı. B.: “Politex”, 2018.-481 s.

 957. İmanova S. Düz bağırsaq və anal nahiyənin cərrahi xəstəlikləri. b.: “Təbib”, 2019.-123 s.

 958. İmanzadə Zərnaz. Diriiyyə. Açıq səma altında muzey. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-168 s.

 959. İncəsənət əsərlərinin təhlili. B.: 2018.-288 s.

 960. İnformasiya təhlükəsizliyi. B.: “MSV Nəşr”, 2018.-388 s.

 961. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər Kitab 86 Mart 2018- May 2018. B. : “Azərnəşr”, 2019, - 391 s.

 962. İnnovativ gənc fermerlər. B.: “Servis Az”, 2018.-47 s.

 963. İnsan alveri. B.: “QHT”, 2018.-83 s.

 964. İnsan potensialına əsaslanan sosial müəssisələr Azərbaycanda davamlı innovativ inkişaf texnologiyası kimi. B.: “Elmin inkişaf fondu, 2018.-184 s.

 965. İraq-Türkman poeziya antologiyası. I cild. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-464 s.

 966. İrəvan əyalətinin kameral təsviri II cild. B.: “Turxan”, 2019.-480 s.

 967. İrəvan xanlığı. Rusiya işğalı və ermənilərin Şimalı Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi. B.: “Elm”, 2018.-616 s.

 968. İrəvan: ensiklopedik foto-toplu. I cild. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-164 s.

 969. İrəvanlı Elnur. Sözdən sonra. B.: “Aspoliqraf”, 2019.-144 s.

 970. İrfan Tural. Çənlibeldən Göyçəyə. B.: “Zərdabi LTD”, 2019.-270 s.

 971. İS(S)İ-2017: Dünya ölkələrinin iqtisadi modellər üzrə təsnifatı. B.: 2019.-64 s.

 972. Isaacson Walter. Stiv Cobs. B.: “Qanun”, 2019.-704 s.

 973. İsaq İnqilab. Nərgizin nərgizləri. B.: “Zərdabi” 2018.-176 s.

 974. İsaqoğlu Vaqif. Elbrus Qəmginin poeziyası. B.: “Letterpress” ,2019.-223 s.

 975. İsaqoğlu Vaqif. Salam, altmış yaşım! B.: “Maarif”, 2019.-223 s.

 976. İsaqoğlu Vaqif. Tovuzun saz-söz dünyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-272 s.

 977. İsayev Vidadi. Haradan gəlir bu köç. B.: “Nafta-Press”, 2019.-212 s.

 978. İsgəndərov Anar. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yadigarı: Bakı Dövlət Universiteti-100. B.: “Nurlar”, 2019.-176 s.

 979. İsgəndərov Elnur. Diqqət, evdə uşaq var! B.: “Bərəkət”, 2018.-264 s.

 980. İsgəndərov Məmməd. Şorlaşmış torpaqların meliorasiyası və ətraf mühit. B.: “Afpoliqraf”, 2018.-369 s.

 981. İsgəndərova, Leyla. İnsan hüquq və azadlıqları ümumbəşəri dəyərlər sistemində: müasir çağırışlar və təhdidlər. B.: “AFPoliqrAF”, 2018.-184 s.

 982. İsgəndərzadə Elçin. İşıq ömrü (esse-monoqrafiya). B.: “Zərdabi”, 2019.-181 s.

 983. İsgəndərzadə Elçin. 5 cilddə. I cild. (şeirlər) B.: “Vektor”, 2017.-432 s

 984. İsgəndərzadə Elçin. 5 cilddə. II cild. (poemalar) B.: “Vektor”, 2017.-396 s.

 985. İsgəndərzadə Elçin. Əsərləri. 5 cilddə. C. 3. (Məqalələr, ön sözlər, rəylər). B.: “Vektor”, 2018.-413 s.

 986. İsgəndərzadə Elçin. Əsərləri. 5 cilddə. C. 4. (Müsahibələr, esselər, çevirmələr) B.: “Vektor”, 2018.-439 s.

 987. İsgəndərzadə Elçin. Əsərləri. 5 cilddə. C. 5. (Haqqında yazılanlar və deyilənlər). B.: “Vektor”, 2018.-446 s.

 988. İsgəndərzadə Elçin. Günəşin elçisi. B.: “Vektor”, 2018.-205 s.

 989. İskəndərov Daşqın. Neft və qaz quyularının təmirinin texnika və texnologiyası. B.: 2019.-912 s.

 990. İslam. Ensiklopedik lüğət. B.: “Elm”, 2013.-656 s.

 991. İslamzadə Kəmalə. Dastan yaradıcılığında cəngavər qadınlar. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-208 s.

 992. İsmayıl Anar. Terreo gəmisinin sirri. B.: “Qanun”, 2019.-160 s.

 993. İsmayıl Şıxlı (Şıxlinski İsmayıl Qəhrəman oğlu). Biblioqrafiya. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-286 s.

 994. İsmayıl Zülfiyyə. Naxçıvan dialekt və şivələrinin tədqiqi məsələləri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-200 s.

 995. İsmayılxanova Əsmət. tədrisdə pedaqoji drama. B.: “ADPU”, 2019.-163 s.

 996. İsmayılqızı Məlahət. Məndən Göyçəyə yetirin salam!. B.: “Nurlar”, 2019.-150 s.

 997. İsmayıllı Elşən. Lənkəran qəzasının maarifçi din alimləri. B.: “Nurlar”, 2019.-152 s.

 998. İsmayıllı rayonu meşə bitkilərinin bələdçi kitabı. B.: 2016.-305 s.

 999. İsmayılov Cabbar. Mineral xammal resurslarının coğrafiyası. B.: “Kooperasiya”, 2019.-80 s.

 1000. İsmayılov Eldar. Azərbaycanda “Böyük terror”un tarixi. Moskva .: “Rosspen”, 2015.-339 s.

 1001. İsmayılov Xəyyam. Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin dövlət və hüququ. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-327 s.

 1002. İsmayılov İsa. Fizikanın tədrisi metodikasının müasir problemləri. B.: “ADPU”, 2019.-378 s.

 1003. İsmayılov Mobil. Qo-o-o-ol! B.: “Elm və təhsil”, 2019.-160 s.

 1004. İsmayılov Rafiq. Azərbaycan dili 6. B.: “Altun kitab”, 2019.-192 s.

 1005. İsmayılov Rafiq. Azərbaycan dili Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün Azərbaycan dili (tədris dili) fənni üzrə dərslik. B.: “Altun Kitab”, 2018.-191 s.

 1006. İsmayılov Sənan. Vergilər: praktiki aspektlər. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-200 s.

 1007. İsmayılov Şamil. İqtisadi-riyazi metodlar və modellərin exceldə həlli. B.: “Azərb. Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun Poliqrafiya Mərkəzi”, 2010.-173 s.

 1008. İsmayılov Şeyx Atif. İnsan və onun həqiqətləri Əql, qəlb, nəfs, ruh. (Ruhaniyyət). B.: “Zərdabi”, 2019.-284 s.

 1009. İsmayılov Ziyəddin. Kəlbəcərə tək getmə, ata! Ağcabədi.: 2019.-355 s.

 1010. İsmayılov, İmamverdi. Sonuncu fəsil. B.: 2018.-304 s.

 1011. İsmayılova Xuraman. Sətirlərdə bitən ömür. B.: “Nərgiz”, 2018.-248 s.

 1012. İsmayılova R.Ə. Əqli mülkiyyət və akademik yazı. B.: 2019.-124 s.

 1013. İsmayılova Sevda. Riyaziyyat 6. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-208 s.

 1014. İsmayılova Sevda. Riyaziyyat 7 Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün Riyaziyyat fənni üzrə dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2018.-224 s.

 1015. İsmayılova Türkanə. Stilini qoru, modanı izlə. B.: “Aspoliqraf”, 2018.-159 s.

 1016. İsmayılova Yeganə. Anarın "Dədə Qorqud" yaradıcılığı. B.: “Elm”, 2018.-289 s.

 1017. İsmayılzadə Müzahim. Özgə qapısı. B.: “Vektor”, 2019.-116 s.

 1018. İsmayılzadə Nuridə. Böyük maarifçi- Əfrasiyab Bədəlbəyli. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-188 s.

 1019. İsrafil Gülnarə. İki. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-119 s.

 1020. İstedadlı uşaqların inkişaf məsələləri. B.: “Vahid-M”, 2018.-95 s.

 1021. İstintaq baxışı taktikası. B.: “Mütərcim”, 2018.-101 s.

 1022. İşık Mövlud. Axısxalı şəhidlər. B.: “Tuna”, 2018.-243 s.

 1023. İşiquro Kazuo. Dəyişən dünyanın rəssamı. B.: “TEAS Press”, 2018.-342 s.

 1024. İvgin Hayrettin. Manas: Altay dağlarının qaplanı.Ankara.: 2016.-356 s.

 1025. İzahlı saz-söz lüğəti. B.: “OL”, 2015.-216 s.

 1026. İzahlı şəriət hökmləri. B.: “Zərdabi”, 2019.-549 s.

 1027. Kallistov Dmitri. Antik teatr. B.: “Kritika”, 2018.-244 s.

 1028. Kalman Miksat. Danışan kürk. B.: “Qanun”, 2017.-180 s.

 1029. Kamal Nərmin. Küçədən keçən adam haqda yazılar. B.: “Alatoran”, 2017.-244 s.

 1030. Kamran Əliyev-65. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-288 s.

 1031. Kamyu Alber. Hə ilə yox arasında. B.: “Qanun”, 2019.-192 s.

 1032. Kamyu Alber. Xoşbəxt ölüm. B.: “Qanun”, 2019.-192 s.

 1033. Kandemir Osman Qazi. Qərənfil. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-576 s.

 1034. Kareri Cemelli. Səfərnamə Fars dilindən tərcümə. B.: “Avropa”, 2019.-174 s.

 1035. Kargüzarlıq: A-dan Z-yə. B.: “CBS”, 2018.-320 s.

 1036. Karlson Dr.Riçard. Xırda şeyləri dərd etməyin. B.: “Qanun”, 2019.-224 s.

 1037. Karmel Annabel. İkimiz üçün yeməliyəm Hamiləlik zamanı və doğuşdan sonra düzgün qidalanma haqqında bilmək istədiyiniz hər şey. B.: “TEAS Press”, 2018.-191 s.

 1038. Karnegi Deyl. Dostları necə qazanmalı və insanlara təsir etməli. B.: “Qanun”, 2019.-711 s.

 1039. Karre Con le. Gecə inzibatçısı. B.: “Qanun”, 2019.-559 s.

 1040. Kaufman Josh. Fərdi MBA. B.: “Qanun”, 2019.- 446 s.

 1041. Kavanlı Bəxtiyar. Elin sözü, sözün düzü. B.: “Zəngəzurda”, 2019.-131 s.

 1042. Kavanlı Bəxtiyar. Ürəyimin fəryadı. B.: “Zəngəzurda”, 2018.-231 s.

 1043. Kawasaki Guy. Startap sənəti 2.0: İş başlayan hər kəsə vacib olan bələdçi kitabı. B.: “Qanun”, 2019.-392 s.

 1044. Kazımlı Xanhüseyn Hüseynağa o. Təsərrüfat risklərinin idarə edilməsi. B. : “Xəzər”, 2019, - 137 səh.

 1045. Kazımov Arif. Azərbaycan dili. B.: “ADPU”, 2018.-355 s.

 1046. Kazımov Arif. Sirli-sehrli tapmacalar. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-190 s.

 1047. Kazımov İsmayıl. Türk dillərinin müqayisəli morfologiyası C. 3. B.: “Elm”, 2019.-303 s.

 1048. Kazımov Qəzənfər. Azərbaycan dilində ikihecalı sadə feillər. B.: “Avropa”, 2018.-191 s.

 1049. Kazımov Qəzənfər. Azərbaycan dilinin tarixi sintaksisi. B.: “Elm”, 2019.-607 s.

 1050. Kazımzadə Aydın. Azərbaycan kinematoqrafçıları Azərbaycan kinosu-120. Buraxılış X. B.: “Tərəqqi”, 2018.-282 s.

 1051. Keçid dövründə olan ölkələrin inkişafında hüquq və iqtisadiyyat" mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 25-26 Oktyabr 2018. B. : “MMC”, 2019.-187 səh

 1052. Keddi Eylin. Tanrı mənimlə danışdı. B.:”TEAS Press”, 2019.-336 s.

 1053. Kelmendi Jeton. Savaş zamanında eşq. B.: “Vektor”, 2019.-104 s.

 1054. Keret Etgar. Yeddi bəhrəli il: memuar. B.: “Qanun”, 2018.-191 s.

 1055. Kəlbizadə Elnur. Ermənistan İran İslam Respublikasının Qafqaz siyasətində. B.: “MTM İnnovation”, 2019.-360 s.

 1056. Kəlbizadə Elnur. Türk xalqlarının tarixi fənninin proqramı. B.: 2019.-20 s.

 1057. Kəmsavad Məhəmməd. $a Seçilmiş əsərlər. I cild. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-232 s.

 1058. Kəngərli Aləm. Naməlum adam. B.: “Qanun”, 2018.-224 s.

 1059. Kəngərli Asif. Alkoqol - sağlamlığın və sağlam həyat tərzinin düşməni. B.: “Mütərcim”, 2018.-90 s.

 1060. Kəngərli Asif. Bir ömür hekayəsi. B.: “Mütərcim”, 2018.-92 s.

 1061. Kəngərli Asif. Narkotik maddə - ailəvi qırğın "silahı". B.: “Mütərcim”, 2018.-98 s.

 1062. Kəngərli Asif. Tütünçəkmə barədə hər şey. B.: “Mütərcim”, 2018.-62 s.

 1063. Kəramətin kitabı, "Xatirə muzeyi (Adam)" B.: “OL”, 2019.-236 s.

 1064. Kərbəlayi Xalid. Qəmsiz günümüz qəmdir. B.: “Nurlar”, 2017.-120 s.

 1065. Kərəmoğlu Bayram. Topallının yaddaş kitabı. B.: “Çinar-çap”, 2018.-424 s.

 1066. Kərimli Vüqar. Aqrar sahədə stratei menecmentb.: “Elm və bilik”, 2018.-150 s.

 1067. Kərimov Coşqun. Kvan. B.: “TEAS Press”, 2018.-207 s.

 1068. Kərimov İkram. Zirvədən zirvəyə. I kitab. B.: “Letterpress”, 2018.-755 s.

 1069. Kərimov Paşa. XVII əsr anadilli Azərbaycan lirikası. B.: “Nurlan”, 2011.-353 s.

 1070. Kərimova Sevil. Təsviri incəsənət əsərlərinin tarixinin müəyyənləşdirmə metodları. B.: 2019.-119 s.

 1071. Kərimova İradə. Azərbaycan onomalogiyasının əsasları. B.: “ADPU”, 2018.-207 s.

 1072. Kəsəmənli Həmid. Əməl üçün öyrənin. I kitab. B.: “Sabah”, 2019.-400 s.

 1073. Kəsəmənli Həmid. Əməl üçün öyrənin. II kitab. B.: “Sabah”, 2019.-412 s.

 1074. King Stephen. Hekayələr. B.: “Qanun”, 2019.-166 s.

 1075. Kiplinq Redyard. Cəsur kapitanlar. B.: “Libra kitab”, 2019.-152 s.

 1076. Kitabxana xidməti fənni üzrə tədris proqramı. B.: “ADMİU”, 2018.-12 s.

 1077. Kitabxanaşünaslığa giriş fənni üzrə tədris proqramı. B.: “ADMİU”, 2018.-12 s.

 1078. Kitabi-Dədə Qorqud dastanının qrammatik tədqiqi (fonetik; morfoloji və sintaktik təhlil). B.: “Elm”, 2018.-491 s.

 1079. Kitabi-Dədə Qorqudun üçüncü əlyazması. B.: 2019.-160 s.

 1080. Klinton Hillari Rodham. Çətin seçmələr. B.: “TEAS-Press”, 2018.-832 s.

 1081. Koç Hamdi. Çılpaq və yalnız. B.: “Qanun”, 2018.-559 s.

 1082. Koç Riçard. 80/20 prinsipi. B.: “Qanun”, 2018.-464 s.

 1083. Kommunist partiyasının manifesti. B. : 2018.- 95 s.

 1084. Kommutasiya sistemləri II hissə. B.: “AzTU-nun mətbəəsi”, 2019.-404 s.

 1085. Koordinatlar üsulu. B.: “Kövsər”, 2009-117 s

 1086. Koroğlu dastanından boylar II. B.: “Renessans-A”, 2019.-116 s.

 1087. Koroğlu dastanından boylar III. B.: “Renessans-A”, 2019.-100 s.

 1088. Koroğlu dastanından boylar IV. B.: “Renessans-A”, 2019.-112 s.

 1089. Koroğlu" dastanından boylar I. B.: “Renessans-A”, 2019.-128 s.

 1090. Kotler Filip. A-dan Z-dək marketinq. B.: “Qanun”, 2018.-320 s.

 1091. Köhnəqala Murad. Ağ poeziyanın işığı. B.: “Vektor”, 2019.-189 s.

 1092. Köhnəqala Murad. Bulud pinəçisi. B.: “Qanun”, 2004.-326 s.

 1093. Könül hekayələri. B.: “ADPU”, 2017.-186 s.

 1094. Kreativ-mədəni biznes. İqtisadi məqalələr toplusu. B.: “Avropa”, 2019.-80 s.

 1095. Kristi Aqata. Beş balaca donuz. B.: “Qanun”, 2019.-255 s.

 1096. Kristi Aqata. Göyərçinlər arasında pişik. B.: “Qanun”, 2019.-240 s.

 1097. Kristi Aqata. On zənci balası. B.: “Qanun”, 2019.-255 s.

 1098. Kruqman Pol. Beynəlxalq iqtisadiyyat Nəzəriyyə və siyasət. 11-ci nəşr. Nyu York.: “MODULUS MMC”, 2018.-831 s.

 1099. Küskün Validə. Dərdlərin çarəsi. B.: “Bayramoğlu Dizayn”, 2019.-12 s.

 1100. Küskün Validə. Gümanım yox sənə, dağlar. B.: “Bayramoğlu Dizayn”, 2019.-120 s.

 1101. Küskün Validə. Küskünü solduran dünya. B.: “Bayramoğlu Dizayn”, 2019.-182 s.

 1102. Küskün Validə. Vətənə məhəbbət. B.: “Bayramoğlu Dizayn”, 2019.-26 s.

 1103. Küskün Validə. Dünyam mənim. B.: “ADNSU”, 2019.-116 s.

 1104. Qabiloğlu Mahir. İtbaşı. H. 2. B: “Adiloğlu”, 2019.-307 s.

 1105. Qabiloğlu Mahir. İtbaşı. I hissə. B.: “Adiloğlu”, 2019.-308 s.

 1106. Qacar Çingiz. Köhnə Şuşa. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-341 s.

 1107. Qacar Çingiz. Zirvədən baxış. B.: “SkyE”, 2019.-135 s.

 1108. Qacar Şahzadə Nadir Mirzə. Təbriz darüssəltənəsinin tarixi, coğrafiyası və görkəmli şəxsləri. B.: “Elm”, 2019.-564 s.

 1109. Qadın-ana-sənət dünyası. Antologiya. I kitab. B.: “SkyE”, 2018.-656 s.

 1110. Qadın-ana-sənət dünyası. Antologiya. II kitab. B.: “SkyE”, 2019.-664 s.

 1111. Qadınlara və qızlara qarşı zorakılığa son! B.: “Xələfli”, 2018.-21 s.

 1112. Qadınların maliyyə resurslarına və maliyyə xidmətlərinə əlçatanlıq imkanları (maliyyə inkluzivliyi) B.: “Elm və təhsil”, 2018.-36 s.

 1113. Qadınların sosial-iqtisadi sahədə səlahiyyətləndirilməsi üzrə mövcud durum. Baza təhlili. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-106 s.

 1114. Qafarlı Arzu. 5i - uğur düsturu. B.: “TEAS Press”, 2018.-177 s.

 1115. Qafarov A.M. Fövqəladə hallarda qarşılıqlı əvəzolunma və texniki ölçmələr. B.: “Papirus”, 2017.-500 s.

 1116. Qafarov Əlirza. İslam etiqadının əsas prinsipləri. B.: “Nurlar”, 2018.-207 s.

 1117. Qafarova Pərvin. Biologiyanın tədrisi metodikası (İKT materialı ilə). B.: “ADPU”, 2019.-161 s.

 1118. Qafarova Səidə. Azərbaycan dilində feili kateqoriyalar. B.: “Mütərcim”, 2018.-96 s.

 1119. Qafarova Səidə. Muxtar Hüseynzadə. B.: “XXI YNE”, 2004.-167 s.

 1120. Qafqazda dövlətlərarası münasibətlər: 100 il əvvəl və müasir dövr" Beynəlxalq elmi konfrans. Elmi məruzələr. 2-ci kitab. Bakı :MTM İnnovation,2019.-462 s.

 1121. Qalaxudatlı Zülfüqar.

 1122. Qalaxudatlı Zülfüqar. Türknamə. B.: “MBM”, 2014.-220 s.

 1123. Qanadlı nağıllar. B.: “Bərəkət”, 2017.-66 s.

 1124. Qanq Han. Vegetarian. B.: “Qanun”, 2019.- 183 s.

 1125. Qanunlar, fərmanlar, sərəncamlar, beynəlxalq müqavilələr, qərarlar, əmrlər, məlumatlar. B.: 2008.-464 s.

 1126. Qara Qarayev: biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-696 s.

 1127. Qarabağ: folklor da bir tarixdir K. 10 (Zəngilan və Şuşa rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-382 c.

 1128. Qarabaği İbrahim Tahir. Ömər Xəyyam rübailərindən tərcümələr. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-104 s.

 1129. Qarabağlı Səadət. Üzeyir bəy Hacıbəylinin publisistikasında musiqi məsələləri (Üçüncü nəşr). B.: “Apostrof-A”, 2018.-283 s.

 1130. Qarabağlı Şükufə. Bu yol nə uzun yoldu. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-136 s.

 1131. Qarabağlı Şükufə. Cənnət nağılı. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-151 s.

 1132. Qaraçay Hadi. Tanrıya dirəniş. B.: “Alatoran”, 2016.-65 s.

 1133. Qaraçöp. Ensiklopedik toplu. B.: “Qanun”, 2019.-880 s.

 1134. Qaragözova Elnarə XXI əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbiyyatında arxetipin yeni formaları. B.: “Mütərcim”, 2018.-141 s.

 1135. Qaraxanlı Elxan Zal. Türk əsrinin türküləri. B.: “MBM”, 2008.-207 s.

 1136. Qaraqan. Birinci addım "Beş anonim milyonçu". B.: “Qanun”, 2018.-255 s.

 1137. Qaraqızı Cəvahir. Aprel döyüşləri. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-152 s.

 1138. Qarayev Qalib. Ürəyin işemik xəstəliyi. B.: “MSV nəşr”, 2017.-288 s.

 1139. Qarayev Mamed. İnsan və heyvan fiziologiyası. B.: “Təhsil”, 2009.-302 s.

 1140. Qarayev Zakir. Tibbi mikrobiologiya, immunologiya və klinik mikrobiologiya Təcrübə məşğələlərinə rəhbərlik. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-396 s.

 1141. Qarayeva Könül. Anadangəlmə inkişaf qüsurları və onların risk amilləri. B.: “MSV nəşr”, 2017.-144 s.

 1142. Qardaşov Rəşad. Azərbaycanda kitabxanaçılıq təhsili (yaranması, inkişafı və müasir vəziyyəti) B.: “Mütərcim”, 2018.-160 s.

 1143. Qasım Ulduz. Xocalı şikəstəsi. B.: “Apostrof-A”, 2019.-307 s.

 1144. Qasım Ulduz. Mən aşığam Qarabağda. B.: “OL”, 2013.-80 s.

 1145. Qasım Ulduz. Tələbə gündəliyi. B.: “OL”, 2015.-152 s.

 1146. Qasım. Şəfa çantası. B.: “Renessans-A”, 2019.-4 s.

 1147. Qasımlı Məhərrəm. Azərbaycan aşıq ədəbiyyatı. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-198 s

 1148. Qasımlı Məhərrəm. İzahlı aşıq ədəbiyyatı sözlüyü. B.: 2019.-224 s.

 1149. Qasımlı Musa. Azərbaycan parlamentarizmi tarixi. 2 cilddə. I cild. B.: “Mütərcim”, 2018.-688 s.

 1150. Qasımlı Musa. Azərbaycan parlamentarizmi. 2 cilddə. II cild. B.: “Mütərcim”, 2018.-680 s.

 1151. Qasımlı Sədaqət. Türkiyə ədəbiyyatında yeni hekayəçilik (XIX əsrin ikinci yarısı-XX əsr) B.: 2019.-272 s.

 1152. Qasımoğlu Nəriman. Oxu. Quran açıqlaması. B.: “Təhsil”, 2018.-360 s.

 1153. Qasımov Kamran. Mirassız varislər. B.: “Zero”, 2014.-128 s.

 1154. Qasımov Nadir. Şeytanın sonuncu simfoniyası. B.: “Qanun”, 2017.-247 s.

 1155. Qasımov Ramiz. Naxçıvan ədəbi mühiti: problemlər, perspektivlər. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-232 s.

 1156. Qasımov Şikar. Azərbaycan ərazilərində erməni saxtalaşdırmaları və ekoloji terror. B.: “Papirus”, 2018.-260 s.

 1157. Qasımova Aida. Ərəb ədəbiyyatı V-XIII əsrlər. B.: “Elm”, 2019.-674 s.

 1158. Qasımova Yavər. Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası. B.: 2016.-561 s.

 1159. Qaz turbin mühərriklərinin diaqnostikası. B.: “Milli Aviasiya”, 2019.-31 s.

 1160. Qəbələ Həcər. Yaman yordu yollar məni. B.: “Adiloğlu”, - 2019, - 214 s

 1161. Qədim Kəmaləddin. Yolu ürəyimin üstdə gedirəm. B.: “Vektor”, 2019.-188 s.

 1162. Qəhrəman İlham. Şairin vətəni sevgidir. B.: “Qanun”, 2019.- 239 s.

 1163. Qəhrəmanoğlu Məmməd. Salxım söyüd. B.: “Ecoprint”, 2018.-272 s.

 1164. Qəhrəmanov Əli. Naxçıvan teatrı müstəqillik illərində (1991-2008) B.: “MBM”, 2008.-92 s.

 1165. Qəhrəmanova Nayma. Riyaziyyat 11. B.: “Radius”, 2018.-320 s.

 1166. Qəhrəmanzadə Abdul. Şərifli sülaləsindən biri. B.: Sabah”, 2018.-550 s.

 1167. Qəlbinur Azad. Ailə Şeirlər toplusu. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-207 s.

 1168. Qəlbinur Azad. Bir şair fəryadı bir qələm dərdi. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-154 s.

 1169. Qəlbinur Azad. İsmi Pünhan-II. B.: “Elm və təhsil”, 2018-151 s.

 1170. Qəlbinur Azad. İthaflar nəzirələr. B.: “Elm və təhsil”, 2018-188 s.

 1171. Qəlbinur Azad. İthaflar, nəzirələr-2. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-179 s.

 1172. Qələmlə, silahla.. B.: “Hərbi nəşriyyat”, 2019.-200 s.

 1173. Qələndərov Vaqif. Plastik və rekonstruktiv cərrahiyyə. B.: “ATU”, 2018.-400 s.

 1174. Qəmbərov Rafail. Fotokompozisiya. B.: “Renessans-A”, 2019.-352 s.

 1175. Qəmgin Elbrus. Tarixin güzgüsü. B.: “Araz”, 2019.-334 s.

 1176. Qənbərov Asəf. Din sosiologiyası. B.: “Tuna”, 2018.-215 s.

 1177. Qənbərova Gülnarə. Naxçıvanda məskunlaşma və şəhərsalmanın inkişafı. C. 1. B.: “Afpoliqraf”, 2018.-302 s.

 1178. Qəni Tariyel. Qubalı Aşıq Haşım. B. : “Elm və Təhsil”, - 2018, - 125 s.

 1179. Qəniyev Həsən. Azərbaycan tarixi (Ən qədim zamanlardan - XXI əsrin ilk onilliklərinədək). B.: “Elm və təhsil”, 2019.-498 s.

 1180. Qəniyev Seyfəddin. 1918-ci il Şamaxı soyqırımı II kitab. B.: “Elm və Təhsil”, -2018, - 159 s.

 1181. Qəribli Aysel. "Türk dili", "Türk ləhcələri" və "Türk dilləri" anlayışlarının genotipologiyası. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-168 s.

 1182. Qəribov Adil. Praktiki nüvə fizikası. B.: “Elm”, 2019.-402 s.

 1183. Qəsəbova İlhamə. XX əsr Qazax aşıq mühiti. B.:”Elm və təhsil”, 2015.-195 s.

 1184. Qəzənfərqızı Aynur. Azərbaycan-qumuq folklor əlaqələri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-158 s.

 1185. Qılıc Tənha. Tale yolları. B.:”Elm və təhsil”, 2018.-250 s.

 1186. Qiraəti Möhsün. Dinimi öyrənirəm. B.: “Zərdabi LTD”, 2019.-71 s.

 1187. Qismət, İlahə. Əməkdar incəsənət xadimi Gülnaz Abdullazadənin bəstəkarlıq fəaliyyətinin əsas xüsusiyyətləri. B: “Elm və təhsil”, 2016.-154 s.

 1188. Qlobal miqrasiya böhranı: beynəlxalq münasibətlər və Qərb siyasəti yeni tarixi dönüş ərəfəsində. B.: “COSTCO Company”, 2018.-308 s.

 1189. Qocamanlı Nazim. Həsrətimin kökü. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-120 s.

 1190. Qocamanlı Nazim. Oğurlanmış arzular. B. : “Elm və Təhsil”, 2019, - 121 s.

 1191. Qocayeva Xatirə. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda təhsilin demokratikləşdirilməsi uğrunda mübarizədə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin rolu. B.: “Mütərcim”, 2018.-192 s.

 1192. Qoqol Nikolay Vasilyeviç. Taras Bulba. B.: “Qanun”, 2018.-160 s.

 1193. Qolts Tomas. Azərbaycan gündəliyi. B.: “TEAS Press”, 2019.-584 s.

 1194. Qonaqov Rufiz. Xəzər hövzəsi və enerji təhlükəsizliyi. B.: “Elm”, 2018.-199 s.

 1195. Qonsales Karlos. Ömürlük hədiyyə. B.: “TEAS Press”, 2018.-416 s.

 1196. Qouz Piter. Keçmişdən bu günə. B.: “TEAS Press”, 2018.-70 s.

 1197. Qrann Devid. Qeyb olmuş şəhər. B.: “TEAS-Press”, 2018.-544 s.

 1198. Qubadova Məsməxanım. Ərəblinski teatrı. B.: “AFPoliqrAF”, 2019.-306 s.

 1199. Qulamova Jalə. Məmmədağa Umudov. B.: “Renessans-A”, 2019.-31 s.

 1200. Quliyev Aqşin. Xürrəmiliyin sosial-siyasi və hüquqi ideyaları. B.: 2018.-148 s.

 1201. Quliyev Aqşin. Sosioloji hüquqşünaslığın tarixi aspektləri. B.: “Xəzər Universiteti”, 2017.-276 s.

 1202. Quliyev Aqşin. Sosioloji hüquqşünaslığın tarixi aspektləri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-274 s.

 1203. Quliyev Azay. Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları: tarix və inkişafb.: “Elm”, 2017.-195 s.

 1204. Quliyev Cavanşir. Vətən nəğmələri. B.: “Qanun”, 2019.-628 s.

 1205. Quliyev Cəmşid. Azərbaycan Respublikasında beynəlxalq müqavilələrin implementasiyasının konstitusiya əsasları. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-238 s.

 1206. Quliyev Ə. Azərbaycan Rusiya münasibətləri tarixindən (XV-XVIII əsrlər). B.: “Renessans-A”, 2019.-55 s.

 1207. Quliyev Qiyas. Eşidib-gördüklərimdən.. Noyabrda. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-360 s.

 1208. Quliyev Qorxmaz. Müasir qərb dramaturgiyası. B.: “Zəka print”, 2019.-342 s.

 1209. Quliyev Mahmud N. Şərəfli ömür yolu 1952-2019. Xüsusi buraxılış. B.: 2019.-19 s.

 1210. Quliyev Oruc. Azərbaycanda şəhər əhalisinə kitabxana-informasiya xidməti. B.: “Mütərcim”, 2018.-204 s.

 1211. Quliyev Sadıq. Tat nağılları. B.: “Elm və Təhsil”, 2019.- 303 s.

 1212. Quliyev Samid. Azərbaycanda multikulturalizm və onun Lənkəran qaynaqları. B.: “Orxan”, 2018.-120 s.

 1213. Quliyev Telman. Bədii nəsrin leksik-semantik üslubu (Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının əsərlərinin materialları əsasında). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-147 s.

 1214. Quliyev Tofiq. İki prelyüd, qaytağı. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-21 s.

 1215. Quliyev Vilayət. Atatürk və Əhməd Ağaoğlu. B.: “Qanun”, 2019.-191 s.

 1216. Quliyev Vilayət. Ədəbiyyatda Nobel mükafatı laureatları. B.: “Kitab aləmi”, 2009.-384 s.

 1217. Quliyev, Əlövsət. Azərbaycan kəhrizləri. B.: “Elm”, 2019.-230 s.

 1218. Quliyeva Xatirə. Heydər Əliyev siyasəti: milli dövlət, milli lider, vətəndaşlıq, mənəviyyat. B.: “Elm”, 2019.-416 s.

 1219. Quliyeva Mahirə. Azərbaycan vətənim. B.: “Ecoprint”, 2019.-42 s.

 1220. Quliyeva Mahirə. Molla Pənah Vaqif irsi xalq yaradıcılığı ilə klassik poeziyanın qovşağında. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-218 s.

 1221. Quliyeva Mahirə. Nəsimi və söz. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-159 s.

 1222. Quliyeva Mahirə. Yazdım ki, izim qalsın. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-103 s.

 1223. Quliyeva Mina. Xarici dil üzrə tədris kompleksinin modeli Proqram, dərslik, metodik rəhbərlik. Fransız dili materialı əsasında. B.: “Mütərcim”, 2018.-85 s.

 1224. Quliyeva Mina. Metodik rəhbərlik. Məktəbəqədər müəssisələrdə Fransız dilinin təlimi. B.: “Kövsər”, 2018.-107 s.

 1225. Qulusoy İlkin. Qazi Bürhanəddin "Divan"ının dilinin sintaksisi. Ankara.: 2019.-193 s.

 1226. Quluzadə Məhəmməd. Azərbaycanda Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının hesabatlılığına dair bələdçi. B.: 2018.-93 s.

 1227. Quluzadə Təranə. Qəhrəmanlıq dastanlarında Azərbaycan etnoqrafiyasının əksi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-236 s.

 1228. Qumi Şeyx Abbas. Möminlərin zinəti. . B.: “Zərdabi Nəşr”, 2019.-240 s.

 1229. Qunnarson Qunnar. Advent. B.: “Qanun”, 2018.-96 s.

 1230. Quranda möminlərin xüsusiyyətləri. B.: “İpəkyolu”, 2019.-144 s.

 1231. Qurani-Kərimin qiraət və təcvidi barədə bütün qaydalar. B.: “Zərdabi”, 2019.-336 s.

 1232. Qurban qızı Gülniyar. Vətən fədailəri. B.: “Renessans-A”, 2019.-279 s.

 1233. Qurbani Abdulla. Müqəddəs sərhədlərimizin keşiyində. B.: “Əbilov, Zeynalov və oğulları”, 2004.-320 s.

 1234. Qurbani Rəhim. Göyçə yaraları. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-307 s.

 1235. Qurbani Surağat. Balakən nəğməsi. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-360 s.

 1236. Qurbanoğlu hacı İlham. Bəşəriyyətə örnək şəhid. B.: “Red N Line”, 2019.-103 s.

 1237. Qurbanoğlu Hacı İlham. Ömür hədər keçməyə, kaş! B.: “Red N Line”, 2019.-130 s.

 1238. Qurbanov Habil. Cəmiyyət və sosio-hüquqi problemlər. B.: “Elm”, 2018.-271 s.

 1239. Qurbanov Afad. Azərbaycan dilçiliyi problemləri C. 1. B.: “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası”, 2019.-382 s.

 1240. Qurbanov Afad. Azərbaycan dilçiliyi problemləri C. 2. B.: “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası”, 2019.-270 s.

 1241. Qurbanov Afad. Azərbaycan onomalogiyasının əsasları. I cild. B.: 2019.-280 s.

 1242. Qurbanov Afad. Azərbaycanlı şəxs adları ensiklopediyası. B.: “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası”, 2019.-255 s.

 1243. Qurbanov Afad. Bədii mətnin linqvistik təhlili. B.: “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası”, 2019.-550 s.

 1244. Qurbanov Afad. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinə dair praktikum C. 1. B.: “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası”, 2019.-351 s.

 1245. Qurbanov Afad. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinə dair praktikum C. 2. B.: “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası”, 2019.-374 s.

 1246. Qurbanov Afad. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinə dair praktikum. I hissə. B.:”Nurlan”, 2005.-352 s.

 1247. Qurbanov Afad. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinə dair praktikum. II hissə. B.:”Nurlan”, 2005.-368 s.

 1248. Qurbanov Afad. Müasir Müasir Azərbaycan ədəbi dili C. 1. B.: “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası”, 2019.-463 s.

 1249. Qurbanov Afad. Türkoloji dilçilik. B.: “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası”, 2019.-486 s.

 1250. Qurbanov Afad. Ümumi dilçilik I cild. B.: “Elm”, 2011.-756 s.

 1251. Qurbanov Afad. Ümumi dilçilik II cild. B.: “Elm”, 2011.-532 s.

 1252. Qurbanov Afad. Ümumi dilçilik. I cild. B.: 2019.-448 s.

 1253. Qurbanov Afad. Ümumi dilçilik. II cild. B.: 2019.-272 s.

 1254. Qurbanov Afad. Ümumi dilçilik. III cild. B.: 2019.-510 s.

 1255. Qurbanov Afat. Azərbaycan onomalogiyasının əsasları. II cild. B.: 2019.-432 s.

 1256. Qurbanov Azad. Elektron kitabxanalar. B.: “MTM-İnnovation”, 2018.-300 s.

 1257. Qurbanov Xalid. Tədqiqat üsulları. B.: “Vektor”, 2018.-117 s.

 1258. Qurbanov Şamil. Sona Axundova-Qarayeva Xatirə kitabı. B.: “Mütərcim”, 2018.-111 s.

 1259. Qurbanov Yaqub. Elektrokardioqrafiyanın əsasları. B.: “CBS-PP”, 2018.-224 s.

 1260. Qurbanova Lamiyə. Ailənin psixoloji problemləri və həlli yolları. B.: “Bilik”, 22019.-239 s.

 1261. Qurbanova Lamiyə. Psixi sağlamlıq. Sumqayıt.: “Azəri”, 2019.-215 s.

 1262. Qurbansoy Hacı Firudin. İmadəddin Nəsimi. B.: “Elm”,2019.-136 s.

 1263. Qurbanzadə Ağazeynal Alı. Elmi tədqiqata giriş. B.: “Kooperasiya”, 2019.-272 s.

 1264. Qurbanzadə Ağazeynal. Biomüxtəliflik: məqsədli ekocoğrafi təhlil. B.: “ADPU”, 2019.-120 s.

 1265. Qursalı Namiq. Dərdimə dərmansan dumanlı dağlar. B.: “Adiloğlu”, 2019.-128 s.

 1266. Qursalı Namiq. Dünyam olaydın, dünya. B.: “Bayramoğlu”, 2018.-111 s.

 1267. Qursalı Namiq. İlham pərim, alın tərim. B.: “Adiloğlu”, 2015.-267 s.

 1268. Qursalı Namiq. Seçilmiş əsərləri. I cild. B.: “Adiloğlu”, 2019.-288 s.

 1269. Laçın Kəmaləddin. Dünya bir bazardı, dəllalı şeytan. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-100 s.

 1270. Laçınlı Aşıq Şakir. Qartalın zirvə həsrəti. B.: “Nərgiz”, 2010.-176 s.

 1271. Laçınlı Aşıq Şakir. Sazım-sözüm. B.: “Nərgiz”, 2016.-203 s.

 1272. Lahıc əsl folklor məkanıdır. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-136 s.

 1273. Landşaftşünaslıq terminlərinin qısa izahlı lüğəti. Şəki.: 2019.-212 s.

 1274. Lee Harper. Bülbülü öldürmək. B.: “Qanun”, 2019.-447 s.

 1275. Lenin -Dövlət və inqilab. B.: 2019. - 172 s.

 1276. Levi Mark. Qorxudan daha güclü hiss. B.: “Qanun”, 2017.-352 s.

 1277. Levi Mark. Stenfildlərin sonuncusu. B.: “Qanun”, 2019.-384 s.

 1278. Leya Ella. Kimsəsiz səma. B.: “Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi”, 2019.-349 s.

 1279. Lənkərani Ayətullah Şeyx Muhəmmədcavad Fazil. Namazın sirləri və qaydaları. B.: “Zərdabi”, 2019.-326 s.

 1280. Lətifov İltifat. Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün Kimya fənni üzrə dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2018.-208 s.

 1281. Li Harper. Bülbülü öldürmək. B.: “Bakumoz”, 2016.-384 s.

 1282. London Cek. Ağ diş. B.: “Kitab Klubu”, 2014.-244 s.

 1283. London Cek. Ağ diş. B.: “Qanun”, 2019.-200 s.

 1284. London Cek. Böyük evin kiçik xanımı. B.: “Qanun”, 2019.-351 s.

 1285. London Cek. Martin İden. B.: “Qanun”, 2017.-400 s.

 1286. London Cek. Martin iden. B.: “Qanun”, 2019.-399 s.

 1287. London Cek. Martin İden. B.: “TEAS Press”, 2018.-490 s.

 1288. Magistr hazırlığı üçün 060640-Geodeziya və xəritəçilik istiqaməti üzrə tədris olunan fənlərin proqramlar toplusu. B.: “Ecoprint”, 2018.-192 s.

 1289. Mahmud Xalid. Hər ömürdən sətirlər. I hissə. B.: “UniPrint”, 2019.-472 s.

 1290. Mahmud Tofiq. Yasəmənim. B.: “TEAS Press”, 2018.-384 s.

 1291. Mahmudlu Yaqub. Seçilmiş əsərləri. XIII cild. B.: “Turxan NPB”, 2018.-719 s.

 1292. Mahmudlu Yaqub. Seçilmiş əsərləri. XIV cild. B.: “Turxan NPB”, 2018.-763 s.

 1293. Mahmudlu Yaqub. Seçilmiş əsərləri. XV cild. B.: “Turxan”, 2019.-552 s.

 1294. Mahmudoğlu Rəşad. Yanlış ünvan. B.: “ADPU”, 2019.-112 s.

 1295. Mahmudov Cəmil. Zəngəzur tarixində Şıxlar. Dünən və bu gün. B.: “Mütərcim”, 2018.-448 s.

 1296. Mahmudov Şərbətəli. Aşıq sənətinin "Koroğlu"su bığ Aşıq. B.: “Azəri”, 2018.-96 s.

 1297. Mahmudova Aynurə. Füzuli ədəbi məktəbi (XVI-XVIII əsrlər) B.: “Elm və təhsil”, 2019.-200 s.

 1298. Mahmudova Hicran. İskit-Sibir dünyası və Azərbaycan. B.: “Ecoprint”, 2019.-220 s.

 1299. Mahmudova Nərmin. Leyla Məmmədbəyova. Şərqin ilk qadın təyyarəçisi. B.: “TEAS-Press”, 2018.-36 s.

 1300. Mahmudzadə Ramin. İnformatika 4. B.: “Bakı nəşr”, 2019.-88 s.

 1301. Mahmudzadə Ramin. İnformatika 6. B.: “Bakı nəşr”, 2018.-96 s.

 1302. Mahmudzadə Ramin. İnformatika 7 Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün informatika fənni üzrə dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2018.-96 s.

 1303. Mahmudzadə Ramin. İnformatika Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün İnformatika fənni üzrə dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2018.-207 s.

 1304. Mahmudzadə Ramin. İnformatika Ümumtəhsil məktəblərinin 3-cü sinfi üçün İnformatika fənni üzrə dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2018.-79 s.

 1305. Makas Zeynelabidin. Mismarlı dolab. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-80 s.

 1306. Makiavelli Nikollo. Hökmdar. B.: “Qanun”, 2016.-152 s.

 1307. Makili-Əliyev Kamal. Beynəlxalq insan hüquqları hüququnun implementasiyası və tətbiqi sistemləri: orqanlar və mexanizmlər. b.: “Azərnəşr”, 2018.-199 s.

 1308. Mansur Taleh. Cənnətlik günah. B.: “Təhsil”, 2019.-86 s.

 1309. Marinaj Gjeke. Sevginin 24 saatı. B.: Zərdabi LTD”, 2018.-93 s.

 1310. Maşayev Orxan. Dünya coğrafiyasında müsəlman izləri. B.: “TUNA”, 2018.-112 s.

 1311. Mazanlı İlham. Jurnalistika və beynəlxalq humanitar hüquq. B.: “Baki Universiteti”, 2019.-711 s.

 1312. Mcraven William H. Yatağını düzəlt: Həyatınızı dəyişə biləcək kiçik şeylər... Dünyanı da ola bilər. B.: “Qanun”, 2019.-143 s.

 1313. Mehdi Qərib. Ağpapağın nağılı. B.: “Vektor”, 2019.-220 s.

 1314. Mehdi Qərib. Savaş. B.: “Vektor”, 2018.-419 s.

 1315. Mehdi Niyazi. Altay və Umay. B.: “Qanun”, 2019.-200 s.

 1316. Mehdibəyova Mahmizər. Cənubi Azərbaycan nəsri: dünən və bu gün. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-184 s.

 1317. Mehdiyev Ramiz. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: problemin mənbələri və nizamlanma perspektivləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-109 s.

 1318. Mehdiyev Ramiz. Qriqorian kilsəsi Səfəvilər dövlətinə qarşı casusluq aləti kimi. B.: “Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi”, 2019.-160 s.

 1319. Mehdiyev, Ramiz. Tarixi idrakın elmiliyi problemlərinə dair. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-255 s.

 1320. Mehdiyeva Fərqanə. Hayana gedib anam. B.: “Vektor”, 2018.-172 s.

 1321. Mehdiyeva Gülər. Həyat bilgisi 4. B.: “Aspoliqraf”, 2019.-104 s.

 1322. Mehdiyeva Gülnaz. 404 məntiq. B.: “Alatoran”, 2017.-86 s.

 1323. Mehdiyeva Qalina. İnformatika və riyazi məsələlərin proqramlaşdırılması. B.: “Nafta-Press”, 2019.-316 s.

 1324. Mehdiyeva Nisbət. Türk xalqlarının tarixi. Yeni dövr. B.: “Adiloğlu”, 2010.-352 s

 1325. Mehdiyeva. A. Orta əsrlər tarixi. B.: “ADPU”, - 2019 -107 səh.

 1326. Mehralıyev Asif. Abşeronda ilanların introduksiyası. B.: “Vektor”, 2019.-140 s.

 1327. Mehralıyev Aydın. Muğamlarda ritmik gəzişmələr-rənglər və rəqslər. B.: “Təknur”, 2018.-87 s.

 1328. Mehri Xatun. Divan. B.: “Elm və təhsil”, 2019-228 s.

 1329. Mehtiyev Azər. Qadınların səlahiyyətləndirilməsi üzrə vəsait. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-71 s.

 1330. Mehvalıoğlu Müzahim. İtirmə məni. B.: “Ecoprint”, 2018.-240 s.

 1331. Melvill Herman. Mobi Dik. B.: “Libra kitab”, 2019.-119 s.

 1332. Meydanlı Fəxrəddin. Elmin yollarında. B.: “Ecoprint”, 2019.-124 s.

 1333. Məcid Rəşad. Qələmsiz yazılanlar. B.: “Qanun”, 2019.-318 s.

 1334. Məcidoğlu Məmməd. Yalan danış mənimçün. B.: “Orxan”, 2018.-464 s.

 1335. Məcidova Leyla. Lənkəran qəzasının sosial-iqtisadi vəziyyəti (XIX əsrin sonları - XX əsrin əvvəlləri). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-179 s.

 1336. Məcnunov Camal. Laçın həsrəti. B.: “Zərdabi”, 2013.-296 s.

 1337. Mədəniyyət incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. May 2019. B.: “M. F. Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2019.-172 s.

 1338. Mədəniyyət incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Aprel 2019. B.: “M. F. Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2019.-154 s.

 1339. Mədəniyyət incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. İyun 2019. B. “M. F. Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2019.-130 s.

 1340. Mədəniyyət incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Yanvar-2019. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-140 s.

 1341. Mədəniyyət incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Fevral-2019. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2019.-142 s.

 1342. Mədəniyyət Nazirliyinin nomenklaturasına aid olan əməkdaşlar haqqında statistik toplu (iyun 2018-iyun 2019) B.: “Renessans-A”, 2019.-52 s.

 1343. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Oktyabr-2019. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2019.-169 s.

 1344. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Noybr 2019. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2019.-178 s.

 1345. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Sentyabr – 2019. B.: “M.F.Axundovad.Milli Kitabxana”,2019.-133 s.

 1346. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat Avqust 2019. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2019.-94 s.

 1347. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat.B.: “M.F.Axundov.ad.Milli Kitabxana”, 2019, - 169 s.

 1348. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Dekabr-2018. B.: “M. F. Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2019.-165 s.

 1349. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Mart 2019. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2019.-115 s.

 1350. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Noyabr-2018. B.: “M. F. Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2018.-166 s.

 1351. Mədəniyyət: problemlər və perspektivlər Doktorant və gənc tədqiqatçıların XII Beynəlxalq elmi konfransının materialları. B.: “ADMİU”, 2018.-127 s.

 1352. Mədətqızı Ofelya. Sevgi ölmür. B.: “Nurlar”, 2019.-127 s.

 1353. Mədətoğlu Əbülfət. Bir qadına. B.: “Adiloğlu”, 2019.-207 s.

 1354. Mədətoğlu Əbülfət. İç dünyamın adamları I kitab. B.: “Heroqlif”, 2017.-320 s.

 1355. Mədətoğlu Əbülfət. Sözə ünvanlanmış 15 məktub. B.: “Maarif”, 2018.-159 s.

 1356. Mədətov Qaraş. Azərbaycan SSR 1941-1945-ci illər müharibəsində. B.: “Turxan”, 2018.-510 s.

 1357. Məhəbbətoğlu Qvami. Bibimin madonna servizi. B. : “Tərəqqi”, 2019, - 88 s.

 1358. Məhəmməd ibn Mahmud ibn Hacı Şirvani. Ətriyyat bağı. B.: “Elm”, 2019.-672 s.

 1359. Məhəmmədəli Əhməd oğlu Ramazanov-60. Biobiblioqrafik göstərici. B.: “Nurlar”, 2018.-248 s.

 1360. Məhəmmədzadə Mirzəbala. İstiqlal mücadiləsi. B.: 2018.-448 s.

 1361. Məhərrəmli Baba. Azərbaycan dilində isim kökləri. B.: “Elm”, 2018.-138 s.

 1362. Məhərrəmli Qiymət. Bu dünya sənin yerindi. B.: “Günəş”, 2018.-224 s.

 1363. Məhərrəmli Zemfira. Qarabağ müharibəsi: zərif talelər. B.: “CBS”, 2018.-495 s.

 1364. Məhərrəmoğlu Qurban. Biz gedərik. B.: “Təknur”, 2018.-240 s.

 1365. Məhərrəmov Eldəniz. Aqrar sahədə sahibkarlıq fəaliyyətinin təhlili. B.: “Kooperasiya”, 2019.-160 s.

 1366. Məhərrəmov Vahid. Müharibənin qanlı kölgəsi. B.: “Apostrof-A”, 2019.-559 s.

 1367. Məhkəməyədək icraatın prosessual sənədləri. B.: “Adiloğlu”, 2017.-654 s.

 1368. Məişət zorakılığı qurbanlarına xidmət göstərən sosial işçilərin təcrübəsinin artırılması. B.: “[İm Print]”, 2018.-35 s.

 1369. Məktəb tədris resursları nəzəri-praktik aspektdə. B.: “Mütərcim”, 2018.-188 s.

 1370. Məktəbəqədər müəssisələrində musiqi dinləmənin metodikası. B.: “ADPU”, 2019.-48 s.

 1371. Məktəbəqədər təhsilin yeni məzmunu və onun tətbiqi məsələləri. B.: “Mütərcim”, 2018.-184 s.

 1372. Məktublarda yaşayan tarix (Professor Abbas Zamanovla professor Əhməd Cəfəroğlunun yazışmaları) B.: “AqRa”, 2019.-112 s.

 1373. Məlikli Tofiq. Suyu axtaran adam. B.: “Təknur”, 2019.-384 s.

 1374. Məlikməmmədov Müzəffər. Qanlı dərə. 1918-ci il Quba faciəsi. B.: “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2019.-664 s.

 1375. Məlikova İradə. Azərbaycanda yaşayan xalqların əfsanə, rəvayət və nağılları. B.: 2018.-195 s.

 1376. Məlikova Şirin Y. Azərbaycan Xalça Muzeyi kolleksiyasından bədii tikmələr. B. : “Azərbaycan Xalça Muzeyi” , 2017, - 209 s.

 1377. Məlikova Zümrüd. II Əbdülhəmidin hakimiyyəti illərində Osmanlı dövlətinin xarici siyasəti (1876-1909) B.: “Elm və təhsil”, 2019.-208 s.

 1378. Məlikzadə Hikmət. Nəzakət Məmmədovanın yaradıcılığında Vətən kodları. B.: “Red N Line”, 2019.-115 s.

 1379. Məlikzadə İsi. Həyatım mənim, taleyim mənim. B.: “Ecoprint”, 2018.-360 s.

 1380. Məmməd Cəfər Cəfərov: ədəbiyyat nəzəriyyəçisi. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-304 s.

 1381. Məmməd Səadət. Nağıl mövzu və obrazları bədii ədəbiyyatda. B.: “Təhsil”, 2019.-175 s.

 1382. Məmmədbağıroğlu Əli. XVII əsr Azərbaycan əlyazma kitabı. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-204 s.

 1383. Məmmədbəyov Nazim. 1001 məsləhət. B.: “Səda”, 2018.-169 s.

 1384. Məmmədbəyov Nazim. Komediyalar VII cild. B.: “Səda”, 2018.- 406 s.

 1385. Məmmədbəyov Nazim. Komediyalar VIII cild. B.: “Səda”, 2019.-420 s.

 1386. Məmmədbəyov Nazim. Təmsillər. VIII cild. B.: “Səda”, 2018.- 309 s.

 1387. Məmmədbəyova Rəhilə. Su emalı qurğuların texnoloji sxemləri və layihələndirilməsi. B.: “ADNSU”, 2018.-226 s.

 1388. Məmmədhəsənov Rafiq. Endokrinologiya. B.: 2019.-284 s.

 1389. Məmmədqızı Təranə. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bədii yaradıcılığı. B.: “Avropa”, 2017.-95 s.

 1390. Məmmədquluzadə Cəlil. Danabaş kəndinin əhvalatları. B.: “Qanun”, 2019.-142 s.

 1391. Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri. Beş cilddə. C. 3. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-559 s.

 1392. Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri. Beş cilddə. C. 4. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-559 s.

 1393. Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri. Beş cilddə. C. 5. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-559 s.

 1394. Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri. C. 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-271 s.

 1395. Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-352 s.

 1396. Məmmədquluzadə Cəlil. Saqqallı uşaq. B.: “TEAS Press”, 2019.-435 s.

 1397. Məmmədquluzadə Cəlil. Seçilmiş əsərləri. B.: “Kitab klubu”, 2017.-600 s.

 1398. Məmmədli Məhərrəm. Azərbaycan dialektologiyası. B.: “Zərdabi”, 2019.-350 s.

 1399. Məmmədli Nemət. Əbədi həyat eşqi. B.: “Adiloğlu”, 2015.-257 s.

 1400. Məmmədli Şərqiyyə. Vətənpərvərlik poeziyası (1990-cı illər). B.: “Nurlar”, 2018.-167 s.

 1401. Məmmədli Vahid. Tunc mələk. B.: “TEAS Press”, 2018.-184 s.

 1402. Məmmədli Zeynal. TV proqramlarının hazırlanması. B.: 2012.-308 s.

 1403. Məmmədli Zəlimxan. Borçalı dastanı. B.: “Qanun”, 2017.-896 s.

 1404. Məmmədoğlu Mirzə. Qədim Tiflis. B.: “Elm və təhsil”, 2009.-242 s.

 1405. Məmmədov A.S. Azərbaycan poeziyasının musiqi ilə qarşılıqlı əlaqəsi problemləri. B.: “Zərdabi Nəşr”, 2019.-512 s.

 1406. Məmmədov Adıgözəl. Şirvanşahlar Azərbaycan dövlətçiliyinin gen yaddaşıdır. B.: “Zərdabi”, 2019.-173 s.

 1407. Məmmədov Bəhman. İdeal müəllim. B.: “Ekoprint”, 2018.-374 s.

 1408. Məmmədov Ceyhun. Azərbaycanda dövlət-din münasibətləri: tarix və müasirlik. B.: 2018.-128 s.

 1409. Məmmədov Dilan. Avtomobil daşımaları. B.: “Qanun”, 2018.-263 s.

 1410. Məmmədov Elçin. İmadəddin Nəsiminin leksikası oğuz dilləri kontekstində. B.: “Affpoliqraf”, 2019.-141 s.

 1411. Məmmədov Elnur. Müəssisənin marketinq fəaliyyətinin təhlili. B.: “Zərdabi LTD”, 2016.-264 s.

 1412. Məmmədov Elvüqar. İnformatika test bankı. B.: 2017.-344 s.

 1413. Məmmədov Ədalət. İnsanlığın keçdiyi yol. B.: “Zərdabi LTD”, 2015.-250 s.

 1414. Məmmədov Ədalət. Müdrik baxışlı gözəl insan-Comərd Sadıqov. B.: “Ziya”, 2018.-111 s.

 1415. Məmmədov Ədalət. Şamaxı tarixində 100 qızıl imza. (I kitab) B.: “Ziya”, 2015.-704 s.

 1416. Məmmədov Əhəd. Dəniz hidrotexniki qurğularının tarixi, metodologiyası və müasir problemləri. B.: “AzMİU”, 2019.-162 s.

 1417. Məmmədov Fuad. Kulturologiya və insan inkişafı. B.: “OL”, 2019.-344 s.

 1418. Məmmədov Xaliq Ə. Tətbiqi xarici ticarət əməliyyatları. B. : “Qapp-Poliqraf”, - 2001, -234 s.

 1419. Məmmədov İsrafil. İrəvan-Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzi. B.: “Saral”, 2018.-243 s.

 1420. Məmmədov Loğman. Operativ cərrahlıq və topoqrafik anatomiya (rəhbərlik). B.: “Apostrof-A”, 2019.-1691 s.

 1421. Məmmədov Mərdan. Təsviri incəsənətin ifadə vasitələri. B.: “Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı”, 2019.-160 s.

 1422. Məmmədov Nazim. Cənnət məkan: Zəngilan. B.: “ADPU”, 2019.-430 s.

 1423. Məmmədov Nazim. Xanlığın qapısı. Qədim Aran-Əsgəran. B.:”ADPU”, 2019.-249 s.

 1424. Məmmədov Nazim. Qarabağda ermənilərin qanlı cinayətləri: terror, vandalizm, deportasiya, işğal, soyqırımları (1988-2018) B.: “ADPU”, 2019.-418 s.

 1425. Məmmədov Nazim. Müqəddəs yurd: Xocalı. B.: “Avropa”, 2019.-454 s.

 1426. Məmmədov Oruc. Dövlət qulluğu sistemində korrupsiyaya qarşı mübarizənin hüquqi təminatları.B.: “Elm və təhsil”, 2018.-180 s.

 1427. Məmmədov Rauf. Erkən evlilik probleminin araşdırılması və ondan çıxış yolları. B.: 2018.-150 s.

 1428. Məmmədov Səməndər. Faxralılar və tarix yaradanlar. (II kitab). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-466 s.

 1429. Məmmədov Tahir. Daşkəsən çiçəkləri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-104 s.

 1430. Məmmədov Vaqif. Tircan. B.: “Nurlar”, 2019.-311 s.

 1431. Məmmədova Almaz. Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası üzrə mühazirə mətnləri (bakalavr pilləsi üçün). Bakı :"Zəngəzurda" çap evi”, 2019.-339 s.

 1432. Məmmədova Almaz. Azərbaycan dilinin tədrisi tarixi. B.: “Kitab aləmi”, 2011.-138 s.

 1433. Məmmədova Aytəkin. Professor Əhməd Seyidov və Azərbaycanda pedaqoji elmin inkişafı. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-192 s.

 1434. Məmmədova Esmira. Y.V.Götenin yaradıcılığında şərq motivləri. B.: “Mütərcim”, 2018.-216 s.

 1435. Məmmədova Könül. Cahiz yaradıcılığında ənənəvi ərəb qəsidə quruluşunun təhlili. B.: “Nurlar”, 2019.-120 s.

 1436. Məmmədova Könül. Ərəb dili. B.: “Nurlar”, 2018.-392 s.

 1437. Məmmədova M.A. Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası. B.: ADNSU-nun mətbəəsi, 2019.-174 s.

 1438. Məmmədova Mənzərə. Nizami Gəncəvi dilinin leksik üslubu. B.: “Nafta-Press”, 2012.-317 s.

 1439. Məmmədova Məsumə. Elektron tibb: formalaşması və elmi-nəzəri problemləri. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2019.-349 s.

 1440. Məmmədova Natəvan. Kompüter riyaziyyatı. Gəncə.: 2019.-77 s.

 1441. Məmmədova Nüşabə. Həyat bilgisi 6. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-88 s.

 1442. Məmmədova Rəhimə. Müasir təlim texnologiyaları (kimya elmləri üzrə) fənnindən praktikum. B.: “ADPU”, 2019.-63 s.

 1443. Məmmədova Rəna. Sosial işə giriş. B.: “Ecoprint”, 2019.-208 s.

 1444. Məmmədova Sevda. "İqtisadiyyata giriş" fənnindən dərs vəsaiti. B.: 2018.-183 s.

 1445. Məmmədova Səadət. Sosial dövlət modelləri (bəzi inkişaf etmiş ölkələrin nümunəsində). B.: “Avropa”, 2019.-200 s.

 1446. Məmmədova Sənubər. Yeniyetmə və internet. B.: “Mütərcim”, 2019.-149 s.

 1447. Məmmədova Şəfa. Fiziki və kolloid kimya. B.: “ADPU”, 2019.-248 s.

 1448. Məmmədova Yeganə. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitqinin inkişaf etdirilməsinin məzmunu və yolları. B.: “ADPU”, 2019.-261 s.

 1449. Məmmədova Zəhra Səfəralı q. Buluddan nəm çəkdi yolum. B. : “Elm və Zəka”, 2019.-140 səh.

 1450. Məmmədova Zərifə. Pyeslər məcmuəsi. Sumqayıt: “Zərdabi”, 2017.-136 s.

 1451. Məmmədova Zöhrə. Əbədiyyətə qovuşanlar. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-156 s.

 1452. Mən sabah da varam (Akif Qəhrəmanlı xatirələrdə) B.: “Təhsil”, 2019.-208 s.

 1453. Mərdanov M.1920-ci ilədək ali məktəblərdə oxumuş Azərbaycanlılar. B.: “Təhsil”, 2019.-552 s.

 1454. Mərdanov Misir Azərbaycan riyaziyyatçıları. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-496 s.

 1455. Mərhəməti öyrədən hekayələr. B.: “Libra”, 2019.-72 s.

 1456. Mərzili Sultan. Heroqliflər. Moskva.: 2015.-272 s.

 1457. Məsim Elsevər. İncəsənət və fəlsəfə. B.: “Yazıçı”, 2014.-110 s.

 1458. Məsim Elsevər. Yaza bilmədim nəğmə. B.: “Nurlar”, 2016.-133 s.

 1459. Məsimoğlu İldırım. Hapıt elləri. B.: “Ekoprint”, 2019.-96 s.

 1460. Məsimoğlu Mübariz. 55 işıq ili. B.: “Vektor”, 2018.-566 s.

 1461. Məsimov Abbas. "BP-Azərbaycan" Beynəlxalq əməliyyat şirkətinin yaranması və fəaliyyəti. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-256 s.

 1462. Mətin Leyla. Ürəkdən bir damla. B.: “Araz”, 2017.-223 s.

 1463. Mikayıl Rzaquluzadə (Mikayıl Manaf oğlu Rzaquluzadə). Biblioqrafiya. B.: “F. Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası”, 2018.-239 s.

 1464. Mikayılov Vüqar. Qida məhsullarının ümumi texnologiyası. B.: “Kooperasiya”, 2018.-831 s.

 1465. Mikayılov Vüqar. Üzüm məhsullarının emal texnologiyası. B.: “Kooperasiya”, 2018.-239 s.

 1466. Mikayılova Nurəngiz. Azərbaycan iqtisadiyyatı. B.: “Müəllim”, 2018.-311 s.

 1467. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi – 2018. B.: “Elm”, 2018.-336 s.

 1468. Mir Cəlal. Ədəbi tənqid (1931-1974). B.: “[M. F. Axundov ad. Milli Kitabxana]”, 2018.-515 s.

 1469. Mir Cəlal. Publisistika 1926-1977. B.: “[M. F. Axundov ad. Milli Kitabxana]”, 2018.-410 s.

 1470. Mirbəşir oğlu Elşad. Müasir terrorizm və beynəlxalq təhlükəsizlik problemi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-80 s.

 1471. Mirələmov Hüseynbala. Son nəfəs. B.: “Apostrof-A”, 2019.-157 s.

 1472. Mirişli ocağının işığı. B.: “Ziya”, 2018.-263 s.

 1473. Mirseyid, Adil. Son şeir, son vəsiyyət. B.:”ADNSU”, 2019.-196 s.

 1474. Mirtofiq oğlu Hacı Mirhəmid. Nafilələr. B.: Nurlar”, 2016.-31 s.

 1475. Mirzə Şəfi Vazeh. Biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2019.-376 s.

 1476. Mirzəcanzadə A.X. Seçilmiş əsərlər. II cild. B.: “Elm”, 2018.-572 s.

 1477. Mirzəyev Məhəmməd. Ömürdən yarpaqlar. B.: “Apostrof”, 2013.-172 s.

 1478. Mirzəyeva Lətifə. Kərim Məşrutəçi Sönməz. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-184 s.

 1479. Mirzəzadə Gülqədəm. Səmavi. B.: “MSV Nəşr”, 2018.-96 s.

 1480. Mirzəzadə Liliya. Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikası: daxili ictimai-siyasi şərait. B.: “MTM İnnovation”, 2019.-272 s.

 1481. Mirzəzadə Reyhan. A.S.Qriboyedov: şair-diplomat. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2018.-120 s.

 1482. Mirzəzadə Reyhan. Bəşəri zəkanın rus dahiləri. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-584 s.

 1483. Mirzəzadə Reyhan. Rus ədəbiyyatı qəlbimin işığında. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2019.-752 s.

 1484. Mirzəzadə Reyhan. Zəka məşəli. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2018.-127 s.

 1485. Miskin Abdal və Səfəvilər. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-231 s.

 1486. Miskin Abdal-səfəvilərin böyük ideoloqu, Sufi Şeyxi (şeirləri və dastanları). B.: “ADMİU”, 2018.-495 s.

 1487. Miskinli İsrayıl. Qayıtsan gözlərəm. B.: “Şur”, 2016.-260 s.

 1488. Mistanlı Aqşin. Haftoni: qəlbimdəki yeddi bulaq. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-384 s.

 1489. Moem Somerset. Qisas. B.: “Qanun”, 2018.-80 s.

 1490. Molla Nəsrəddin Satirik jurnal. On cilddə (1906-1931). C. 6. (1921-1924). B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-675 s.

 1491. Molla Nəsrəddin satirik jurnal. On cilddə (1906-1931). C. 7. (1925-1926). B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-647 s.

 1492. Molla Nəsrəddin Satirik jurnal. On cilddə (1906-1931). C. 8 (1926-1927). B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-643 s.

 1493. Molla Nəsrəddin satirik jurnal. On cilddə. (1906-1931). C. 5. (1913-1921). B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-643 s.

 1494. Montefiore Saymon Sebaq. Yerusəlim. B.: “TEAS-Press”, 2018.-824 s.

 1495. Mopassan Gi de. Sevgi dalanları. B.: “Nurlar”, 2012.-152 s.

 1496. Morua Andre. Vəsiyyətnamə. B.: “ADTM”, 2019, - 365 səh.

 1497. Möhübbi Ceyhun. Bülbülün fəqanı. B.: “Red N Line”, 2019.-246 s.

 1498. Möhübbi Ceyhun. Nəsimi şeirinin leksik-semantik xüsusiyyətləri. B.: “Gənclik”, 2019.-455 s.

 1499. Mörfi Jozef. Şüuraltının gücü. B.: Qanun”, 2019.-288 s.

 1500. Mövludnamə və meracnamələr (əlyazma qaynaqları əsasında). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-491 s.

 1501. Muğanlı Sərraf. Gəl özgə dünyaya köçək səninlə. B.: “Universal Print”, 2018.-246 s.

 1502. Muhəddis Seyyid Hadi. Qurani-Kərimi tərcümə etməyi öyrənək. II cild. B.: “Zərdabi”, 2019.-272 s.

 1503. Muhəmmədi Həmid. Nəhv elmi (Sintaksis). B.: Zərdabi LTD”, 2018.-199 s.

 1504. Muxtar Kazım oğlu İmanov Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2018.-129 s.

 1505. Muxtarlı Aynur. Flash cart. B.: “Mütərcim”, 2018.-16 s.

 1506. Multikulturalizmin Azərbaycan modeli və onun ictimai həyatda əksi. B.: “QHT”, 2015.-96 s.

 1507. Munis Gülarə. Emin, sən ölməmisən! B.: “Ecoprint”, 2019.-128 s.

 1508. Munis Gülarə. Milyonları olmayan xeyriyyəçi. B. : “Ecoprint”, 2019. -455 s

 1509. Murad Güləmail. Aprel döyüşləri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-368 s.

 1510. Muradxanlı Elçin. Türkün nəğməsi. B.: “Avropa”, 2017.-141 s.

 1511. Muradxanlı Etibar. Tələbə taqımı. B.: “Qanun”, 2018.-159 s.

 1512. Muradoğlu Nizami. Zülmətdə nur. B.: “Afpoliqraf”, 2018.-118 s.

 1513. Muradov Şahbaz. Ulu öndər Heydər Əliyevin inkişaf strategiyasının təntənəsi: tənəzzüldən tərəqqiyə yüksələn 50 illik çətin yolun sosial-iqtisadi nəticələri (1969-2019-cu illər) B.: “Avropa”, 2019.-594 s.

 1514. Muradova Tamilla. Təlimi qeyri-azərbaycan dilində olan ümumtəhsil məktəblərin rus bölməsi üçün Azərbaycan dilindən imla və ifadə mətnləri. B.: “Müəllim”, 2012.-120 s.

 1515. Murquzov Mirzəli. Fizika 6. B.: “Bakı nəşr”, 2018.-96 s.

 1516. Murtuzayev Sadıq. XX əsrin Mircəfər Bağırov fenomeni. B.: “Avropa”, 2018.-200 s.

 1517. Musaoğlu İlham. Nəğmə dolu bir ürəyəm. Gəncə.: “Ləman”, 2018.-110 s.

 1518. Musayev Elnur. Mirzə Fətəli Axundzadə. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-232 s

 1519. Musayev M.A. Fizika. B.: “ADNSU”, 2019.-405 s.

 1520. Musayeva Cəmilə. Azərbaycan iqtisadiyyatı. B.: “Avropa”, 2018.-432 s.

 1521. Musayeva Ədilə. Polimerlər əsasında kompozisiya materiallarının alınması və tətbiqi. B.: “Təhsil”, 2018.-324 s.

 1522. Musayeva Səadət. Ağac materialların xassələri və emal texnologiyaları fənnindən laboratoriya işləri. B.: “ADPU”, 2019.-194 s.

 1523. Musayeva Şiringül. Seçilmiş əsərləri. B.: “MM-S”, 2018.-230 s.

 1524. Musso Guillaume. Qız və gecə. B.: “Qanun”, 2019.-400 s.

 1525. Mustafa Nazim. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti işığında (1918-1920) Araşdırmalar, məqalələr. B.: “ULU”, 2018.-255 s.

 1526. Mustafayeva R. İqtisad elminin müasir problemləri. B.: “Ecoprint”, 2019.-262 s.

 1527. Mustafayeva Sürəyya. Günahsız töhmətin haqsızlığın qurbanı. B.: “ADPU”, 2019.-173 s.

 1528. Mustafazadə Aytən. Əlilliyi olan şəxslərin məşğulluğu problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-151 s.

 1529. Mustafazadə Aytən. İslam hüququ. B.: “Elm”, 2017.-220 s.

 1530. Mustafazadə Aytən. Tibb hüququ. B.: “Elm”, 2017.-204 s.

 1531. Mustafazadə-Yekəəhmədli Mütü. Yadda qalan xatirələr. B.: “Nərgiz”, 2012.-460 s.

 1532. Mustafazadə-Yekəəhmədli Mütü. Yadda qalan xatirələr. B.: “Nərgiz”, 2011.-408 s.

 1533. Muzey əşyalarının bərpası və konservasiyası. B.: 2018.-168 s.

 1534. Müasir mərhələdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının əsas meylləri (məqalələr toplusu). VIII buraxılış. B.: “Elm”, 2000.-352 s.

 1535. Müasir siyasətin və etikanın aktual problemləri (elmi-nəzəri məqalələr toplusu). B.: “CBS”, 2019.-407 s.

 1536. Müasir təhsil: problemlər və həlli yolları.B.: “Mütərcim”, 2018.-508 s.

 1537. Mühacirət irsimizdən: Məhəmmədəmin Rəsulzadənin otuz məktubu. B.: “CBS”, 2018.-136 s.

 1538. Mühasibat uçotu. Təkmilləşdirilmiş IV nəşr. B.: “CBS”, 2018.-592 s.

 1539. Mühəndis qrafikası və tərsimi həndəsə. B.: “ADNSU”, 2019.-101 s.

 1540. Mühəndis və kompüter qrafikası fənni üzrə terminlərin lüğəti. B.: “ADNSU”, 2019.-101 s.

 1541. Mühəndisi-geologiya (Ekoloji mühəndisi-geologiya) B.: “ADNSU”, 2018.-53 s.

 1542. Mühəndisi-Geologiya (Meliorativ mühəndisi-geologiya). B.: “ADNSU”, 2018.-57 s.

 1543. Münsif Mirhəsən. “Tuti”namə. B.: “Ecoprint”, 2019.-127 s.

 1544. Mürsəloğlu Şükür. Qar kölgəsi. B.: “Qanun”, 2018.-264 s.

 1545. Mürsəlov Ramiz. Mədinəyə hicrət və erkən müsəlman icmasının ideoloji və inzibati əsaslarının qoyulması. B.: 2012.-247 s.

 1546. Mürşüdlü Qəmər. Cəmaləddin Əfqaninin sosial-siyasi fəlsəfəsi. B.: “Ulu”, 2019.-140 s.

 1547. Mürvətov Nəcməddin. Ümidlə bax gələcəyə, sabaha. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-175 s.

 1548. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu. B.: “Azərbaycan”, 2019.-439 s.

 1549. Müstəqillik dövründə Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafı Ənənə və müasirlik. II Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları. B.: “ADMİU”, 2018.-285 s.

 1550. Müşfiqoğlu Murad. Qırmızı kirəmitli ev. B.: 2016.-238 s.

 1551. Mütəllibov Tofiq. Seçilmiş əsərləri. I-II cild. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-712 s.

 1552. Müvəhhid Məhəmməd Əli. Azərbaycan sufiləri: Şəms Təbrizi. B.: “Şirvannəşr”, 2017.-252 s.

 1553. Müyəssər Azərbaycan/ Bakı məlumat kitabı. B.: “Azəri”, 2018.-103 s.

 1554. Nadir Mülkədar. Böyük türkün oğluyam. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-199 s.

 1555. Nadir Mülkədar. Türk ağacı boyun əyməz..B.: “Elm və təhsil”, 2019.-224 s.

 1556. Nadirqızı Şəlalə. Əlçatmaz dünyam. B.: “Araz-M”, 2018.-53 s.

 1557. Nadirli İnqilab. Hikmətli dünyam. B.: “Gənclik”, 2019.-349 s.

 1558. Nağıyev Nazim. Sərhəd və gömrük nəzarəti. B.: 2018.-398 s.

 1559. Nağıyeva-Muxtarova Dilarə. Hər ömür bir tamaşa.b.: “Elm”, 2018.-458 s.

 1560. Nağızadə Gülnaz. Femidanın gözləri. B.: “Qanun”, 2018.-208 s.

 1561. Nağızadə Gülnaz. Xoşbəxtlik qapını döyür. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-184 s.

 1562. Naxçıvan: Türk-İslam mədəniyyəti abidələri. Naxçıvan.: Əcəmi”, 2017.-122 s.

 1563. Namazov Nizami. Göbələklər və göbələyəbənzər canlılar aləmi. Sumqayıt.: 2019.-494 s.

 1564. Namazova Səba. "Molla Nəsrəddin" jurnalı və Gəncə ədəbi mühiti. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-168 s.

 1565. Namazova Səba. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-244 s.

 1566. Natamam ömrün 100 illik təntənəsi. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2019.-96 s.

 1567. Natil Xosrov. Ovcumun içində buğda dənəsi. B.: “Ecoprint”, 2019.-203 s.

 1568. Neft və qaz quyularının yeraltı təmiri. B.: “Azərnəşr”, 2018.-760 s.

 1569. Nemətzadə Sabir. Mehdi və dostları. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-151 s.

 1570. Nemətzadə Sabir. Salam Bakı. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-253 s.

 1571. Nemətzadə Səbinə. Əlyazmaların bədii tərtibat xüsusiyyətlərində dini-fəlsəfi aspektlər. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-208 s.

 1572. Nemətzadə Səbirə. Estetika. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-128 s.

 1573. Nemətzadə Səbirə. Seyid İmadəddin Nəsimi irsinin tədqiqi məsələləri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-176 s.

 1574. New Baku. 100 ən əla görüntü. B.: 2019.-132 s.

 1575. Nə etməli, nə bilməli Əlil qız və qadınlar üçün sağlamlıq haqqında yaddaş kitabı. C. 2 Əlil qadınların səhiyyə hüquqları. B.: “Adiloğlu”, 2018.-207 s.

 1576. Nə, Necə, Nə üçün?-1. B.: “Bərəkət”, 2018.-96 s.

 1577. Nəbibəyli Ziyadxan. Fizika və insan yaşamı. B.: “Ecoprint”, 2019.-183 s.

 1578. Nəbibəyli Ziyadxan. Geoloji anlamlardan məqamlar. B.: “Adiloğlu”, 2018.-104 s.

 1579. Nəbibəyli Ziyadxan. Neft-qaz məhsuldarlığının artırılması və onun tarixi. B.: “Adiloğlu”, 2018.-120 s.

 1580. Nəbioğlu Musa. Ləyaqət simvolu. B.: “Avropa”, 2019.-210 s.

 1581. Nəbioğlu Musa. Saza baxsın tariximi yazanlar. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-302 s.

 1582. Nəbiyev R.N. Çoxölçülü modelləşdirmə əsasında aeronaviqasiya təminatı. B.: 2019.-218 s.

 1583. Nəcəfov Canbaxış. Orta məktəblərdə botanikanın tədrisi metodikası. B.: “Müəllim”, 2011.-198 s.

 1584. Nəcəfov Canbaxış. Uşaq anatomiyası və fiziologiyası. B.: “Müəllim”, 2006.-245 s.

 1585. Nəcəfov Canbaxış. Əlvan forelin (Salmo Qairdneri Richardson, 1836) embrional inkişafında somatik əzələlərinin morfogenezi. B.: “Müəllim”, 2016.-140 s.

 1586. Nəcəfov Canbaxış. Zoologiyanın tədrisi metodikası. B.: “Müəllim”, 2014.-204 s.

 1587. Nəcəfova Samirə. "Şərqlə-Qərbin ahəngi" B.: “Çaşıoğlu”, 2019.-264 s.

 1588. Nəcəfzadə Əzizağa. Hüseyn Cavid yaradıcılığının tədqiqi, təbliği və tədrisi məsələlərinə dair. B.: “Mütərcim”, 2018.-56 s.

 1589. Nəcəfzadə Əzizağa. Nizaminin türklüyü və türklüyə münasibəti Azərbaycan nizamişünaslığında. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-222 s.

 1590. Nəcəfzadə Qəşəm. Barış. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-256 s.

 1591. Nəcəfzadə Qəşəm. O qara əyri bulud. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-226 s.

 1592. Nəcəfzadə Qəşəm. Suyu seyr edən ağacın yuxusu. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-264 s.

 1593. Nənəmin söz boxçası. B.: “Zərdabi”, 2019.-309 s.

 1594. Nəraqi Əhməd. Meracus-səadə. B.: “Nurlar”, 2019.-528 s.

 1595. Nəraqi, Arəş. Gizlilik ilahiyyatı. B.: “Parlaq imzalar”, 2016.-60 s.

 1596. Nəriman oğlu Sabir. Sığındım sənə Allah. B.: “Ulu”, 2018.-152 s.

 1597. Nəsib Davud. Ata laylası (şeir və poemalar). K. 1. B.: “Sabah”, 2013.-611 s.

 1598. Nəsib Davud. Ata laylası (şeir və poemalar). K. 2. B.: “Sabah”, 2013.-602 s.

 1599. Nəsib Davud. Cavanşir (tarixi roman). B.: “Zərdabi”, 2019.-539 s.

 1600. Nəsiboğlu Sevindik. Dünyamsan Azərbaycan. B.: “Ozan”, 2018.-48 s.

 1601. Nəsiboğlu Sevindik. Hərdən uçmaq istəyirəm.. B.: “Mütərcim”, 2018.-224 s.

 1602. Nəsibov Elşən. Diplomatiya. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-160 s.

 1603. Nəsibov Elşən. Diplomatiya. II hissə. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-200 s.

 1604. Nəsibov Elşən. Hüquq fəlsəfəsi və uşaq hüquqları-insan hüquqlarının bölgü komponenti və tərkib elementi kimi. B.: “Elm və təhsil”. 2018.-251 s.

 1605. Nəsibov Elşən. Qayalıqda qızcığaz. B.: “El və təhsil”, 2019.-568 s.

 1606. Nəsibov Lütfiyar. Göyçə: Sədənağac-Güney. B.: “Apostrof-A”, 2019.-695 s.

 1607. Nəsimi İmadəddin. 40 qəzəl. B.: “Qanun”, 2019.-127 s.

 1608. Nəsimi İmadəddin. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. C. 2. B.: “Lider”, 2004.-376 s.

 1609. Nəsimi, İmadəddin. Qəzəllər. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-180 s.

 1610. Nəsirli Yasif. Zirvə. B.: “Təknur”, 2019.-639 s.

 1611. Nəsirov İlqar. İslam dinində ilahi həqiqətlər. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-78 s.

 1612. Nəsirsoy Pərvin. Oğurluğun əvvəli, o da ay işığında. B.: “Parlaq imzalar”, 2019.-208 s.

 1613. Nəzərli Əzizə. Azərbaycan Cümhuriyyətində xalq təhsili (1918-1920-ci illər) B.: “Xəzər Universiteti”, 2018.-240 s.

 1614. Nəzərli Gülnar. Qış günündə açan çiçək. B.: “Mütərcim”, 2017.-72 s.

 1615. Nəzərli Möhsün. Dünya hara tələsir. B.: “Ecoprint”. 2018.-160 s.

 1616. Nəzərli Şirməmməd. Elmin cazibəsi (müsahibələr, məqalələr, tarixdə ELM sözü və ELMİN özü). B.: “Elm”, 2019.-192 s.

 1617. Nəzərov Müslüm. Müasir dövrdə təhsilin sosiomədəni problemləri. B.: “Mütərcim”, 2018.-294 s.

 1618. Nəzirli Şəmistan. Qoridən gələn qatar. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-492 s.

 1619. Nəzirova Elmira. 5 prelyüd, 4 etüd. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-32 s.

 1620. Nəzirova Elmira. Pyeslər Azərbaycan xalq melodiyalarının fortepiano üçün işləmələr. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-41 s.

 1621. Nəzirova Elmira. Variasiyalar, sonatina. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-19 s.

 1622. Nidai Məhəmməd. Kitabi-tibbi-mənzum. B.: “Ecoprint”, 2019.-112 s.

 1623. Niftiyev Şaiq. Ceyrançöl-Acınohur alçaqdağlıq zonasının hidrogeoloji-geofiziki şəraiti. B.: “Mütərcim”, 2018.-197 s.

 1624. Nihan Şəhla. Binar. B.: “Alatoran”, 2018.-128 s.

 1625. Nikbin Talıb. Ulu Dağdağanın ürək ağrıları. B.: “Şur”, 2019.-352 s.

 1626. Niyarlı Mənzər. Vətəndən vətənə. B.: “Mütərcim”, 2019.-176 s.

 1627. Niyazlı Babaxan. Babaxan Niyazlı-90. B.: “Araz”, 2019.-302 s.

 1628. Niyazov Xalid. Dövlət informasiya siyasəti və informasiya hüququ. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-412 s.

 1629. Nizami Cəfərov (Cəfərov Nizami Qulu oğlu). Biblioqrafiya. B.: “Azərbaycan Milli kitabxanası”, 2019.-471 s.

 1630. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşlarının elmi əsərləri Biblioqrafik göstərici 2018. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-460 s.

 1631. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşlarının elmi əsərləri: biblioqrafik göstərici 2017. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-480 s.

 1632. Nizami Gəncəvi və "Kəlilə və Dimnə" motivləri. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-199 s.

 1633. Notbohm, Ellen. Hər bir autizmli uşağın bilməyinizi istədiyi on fakt. B.: “TEAS Press”, 2019.-277 s.

 1634. Novruzov Əbülqasım. Şuşalı güləşçilər. B.: “Avropa”, 2019.-499 s.

 1635. Novruzov Rafik. Azərbaycanca-çexcə və çexcə-azərbaycanca danışıq kitabçası. Brno: 2019.-216 s.

 1636. Novruzov Siyavuş. Heydər Əliyev və Azərbaycan dövlətçiliyi. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-272 s.

 1637. Novruzov Siyavuş. Xalqla iqtidarın birliyi. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-272 s.

 1638. Novruzov, Tərlan. Dünya ədəbiyyatı tarixi. I hissə. B.: “ADPU”, 2011.-309 s.

 1639. Novruzova Azadə. Sən mənim ağ kitabım. B.: “Təhsil”, 2018.-126 s.

 1640. Novruzova Nazəni. Çoxqat karbon-karbon rabitəsinə birləşmə. B.: “ADPU”, 2019.-123 s.

 1641. Novruzova Nuridə. Mətnin öyrənilməsində əsas yanaşmalar: nəzəriyyələr, mülahizələr, problemlər. B.: “Mütərcim”, 2018.-263 s.

 1642. Növrəs İmanın dastan-hekayəti. B.: “SkyE”, 2019.-152 s.

 1643. Nur Baqi. Dairədən kənar. B.: “Qanun”, 2019.-96 s.

 1644. Nuri Elmin. Cümhuriyyət-anılar və anlar. B.: “Zərdabi”, 2018.-416 s.

 1645. Nuri Elvin. Baharla bir gəldin ömrümə mənim. B.: “Mütərcim”, 2018.-264 s.

 1646. Nuriyeva İradə. Azərbaycan tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-624 s.

 1647. Nurməmməd Ağa. Hər görüşdə ayrılıq var. B.: “Ziya”, 2018.-214 s.

 1648. Nuru Vüsal. Dorantağ. B.: “Vektor”, 2019.-144 s.

 1649. Nüsrət İbadulla. Sürgünlük və Mühacirət. B.: “Təknur”, 2011.-480 s.

 1650. Oftalmoloji differensial-diaqnostik simptomatika. B.: 2010.-224 s.

 1651. Oğuz Yunus. Seçilmiş əsərləri.Nadir Şah.I cild.B.: ”OL”, - 2019 – 591 səh.

 1652. Oğuz Yunus. Səfəvi Şeyxi. B.: “OL”, 2019.-304 s.

 1653. Ol Əjdər. Heydər Əliyev haqqında müdrik əhvalatlar. B.: “Nurlar”, 2019.-176 s.

 1654. Ol Əjdər. LO. B.: “Qanun”, 2019.-528 s.

 1655. Old Baku. Köhnə Bakı. Старый Баку. B.: 2019.-132 s.

 1656. Ordubadi Məmməd Səid. Qanlı sənələr. B.: “Qanun”, 2019.-192 s.

 1657. Oruc Həsənli: insanlığın zirvəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-223 s.

 1658. Oruclu Qaşqay. İnsanlar və adamlar. B.: “ADMU”, 2013.-95 s.

 1659. Orucoğlu Əlxan. Qartalın göz yaşları. B.: “Qanun”, 2019.-263 s.

 1660. Orucov Abdulla. Şimal-Şərqi Azərbaycan ilk orta əsrlərdə. B.: “AFPoliqrAF”, 2018.-304 s.

 1661. Orucov Əliyar. Politologiya. B.: “Ecoprint”, 2017.-182 s.

 1662. Orucova Sevər. Dildə konversiya hadisəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-168 s.

 1663. Orucova Şəkər. Türk dillərində xitab. B.: “Nurlan”, 2007.-200 s.

 1664. Oruell Corc. Keşiş qızı. B.: “Qanun”, 2019.-320 s.

 1665. Osho. Meditasiya: birinci və sonuncu azadlıq. B.: “Qanun”, 2018.-352 s.

 1666. Osho. Uşaqların kitabı. B.: “Qanun”, 2019.-264 s.

 1667. Oyunski Platon. Qırmızı şaman. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-225 s.

 1668. Ömərov Aşıq Mədət. Dərya kimi dolan könlüm. B.: “Elm”, 2019.-399 s.

 1669. Önal Hadi. Elazığ-dünəndən bu günə beynəlxalq xəzər şeir axşamları. B.: “Avropa”, 2019.-112 s.

 1670. Özçəlik Mustafa. Battal Qazi. B.: “Davam”, 2016.-222 s.

 1671. Özsunar Yelda. Universal simfoniya sağalmaq və fərqlənmək üçün rəhbər kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-203 s.

 1672. Özümüzü və dünyanı dərketmə yolunda elmi məqalələr toplusu. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-221 s.

 1673. Padarov Sübhan. Entropik dünya. B.: “Zərdabi”, 2019.-397 s.

 1674. Pala İskender. Babildə ölüm, İstanbulda eşq. B.: “Qanun”, 2019.-448 s.

 1675. Paşayev Qəzənfər. Nəsimi: edamdan sonrakı həyat. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-183 s.

 1676. Paşayev Arif. Hava gəmilərinin elektrik avadanlığı. B.: “MAA”, 2019.-206 s.

 1677. Paşayev Nəriman. Azərbaycan Respublikasında təbii fəlakətlərin təsərrüfata təsirinin iqtisadi-coğrafi qiymətləndirilməsi. B.: “Avropa”, 2018.-370 s.

 1678. Paşayeva Əntiqə. Hüququn fəlsəfəsi. B.: “Avropa”, 2019.-154 s.

 1679. Paşayeva, Aynurə. "Azərbaycan" jurnalında publisistika məsələləri (1953-2010). B.: “Elm və təhsil”, 2019.-215 s.

 1680. PaşayevAydın. Azərbaycan təxəllüsşünaslığının əsasları. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-304 s.

 1681. Paterson Maykl. II Nikolay. Sonuncu çar. B.: “TEAS Press”, 2018.-324 s.

 1682. Paviç Milorad. Xəzər lüğəti. B.: “Azərnəşr”, 2011.-428 s.

 1683. Pedaqogika tarixi Təhsilin magistratura pilləsinə hazırlıq üçün vəsait. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-277 s.

 1684. Pedaqoji fikir tarixindən. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2019.-288 s.

 1685. Pedaqoji prosesin psixoloji məsələləri. B.: “Vahid-M”, 2018.-175 s.

 1686. Petrov Qriqori. Ağ zanbaqlar ölkəsi. B.: “Qanun”, 2018.-199 s.

 1687. Petrov Yevgeni. On iki stul. B.:”TEAS Press”, 2019.-487 s.

 1688. Petterson Per. Zamanın axınını lənətləyirəm. B.: “TEAS Press”, 2018.-216 s.

 1689. Pələngov Əbülfət. C++ və Java proqramlaşdırma dilləri. B.: “ADPU”, 2019.-273 s.

 1690. Pələngov Əbülfət. Orta məktəbdə informatikanın tədrisi metodikası. B.: “Elm və təsil”, 2015.-188 s.

 1691. Pənah Gülxani. Bu Vətən dünyanın şah əsəridir. B.: “UniPrint”, 2014.-160 s.

 1692. Pənah Gülxani. Ədəbiyyatdan əbədiyyətə. B.: “SkyE”, 2019.-436 s.

 1693. Pənahi Şəfiq. Mühəndisi-geologiya. B.: “ADNSU”, 2018.-136 s.

 1694. Pənahoğlu Şəmsi. Mirzə Müslüm Qüdsi İrəvani və onun "Divan"ı. B.: 2017.-196 s.

 1695. Pənahoğlu Şəmsi. Mirzə Müslüm Qüdsi irəvaninin türkcə əsərləri. B.: “Avropa”, 2019.-98 s.

 1696. Pərviz Zabil. Yaşıl simfoniya. B.: “Təknur”, 2019.-238 s.

 1697. Piketty Thomas. Kapital XXI əsrdə. B.: “Qanun”, 2019.-686 s.

 1698. Pineiro Klaudia. Bir damcı bəxt. B.: “Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi”, 2018.-189 s.

 1699. Pintoseviç İshak. Təsir et! Liderliyin 7 şərti. B.: “Qanun”, 2019.-274 s.

 1700. Piriyev Həmid. Sərçələr üçün poema. B.: “Alatoran”, 2017.-128 s.

 1701. Piriyev Rəhman. Geofiziki terminlər lüğəti. B.: 2019.-160 s.

 1702. Piriyev, Heydər. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası-20 il. B.: “AFPoliqrAF”, 2019.-212 s.

 1703. Plyus bədii yaradıcılıq Ədəbi almanax. III kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-415 s.

 1704. Po Edqar Allan. Qara pişik. B.: “Qanun”, 2017.-327 s.

 1705. Poçt rabitəsinin idarə edilməsi və informasiya texnologiyaları. B.: “AzTU”, 2018.-313 s.

 1706. Poeziya çələngi. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-543 s.

 1707. Poladlı Tamella. Qəlbimdə yaşayır o dağlar mənim. B.: “Günəş”, 2018.-351 s.

 1708. Poladova Maral. Ziyalı sözü. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-333 s.

 1709. Poluxov Nazim. Sadaxlı elinin poluxöyü şəcərəsi. B.: “Nurlar”, 2018.-133 s.

 1710. Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət (2013-2018) 2 cilddə. C. 1. B.: “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi”, 2018.-583 c.

 1711. Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət (2013-2018) 2 cilddə. C. 2. B.: “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi”, 2018.-439 c.

 1712. Professor Nizami Cəfərov.B. : “BDU” ,- 2000, - 172 s.

 1713. Radiotexniki dövrələrin nəzəri əsasları. B.: “ADPU”, 2019.-350 s.

 1714. Radnoti Mikloş. Bir dəli yağış. B.: “1001 Kitab”, 2018.-112 s.

 1715. Raqifoğlu Rövşən. Azərbaycan diasporu. B.: “Zərdabi”, 2019.-309 s.

 1716. Ramazanov Arif. Mahmud bin Osman Lamei Çələbi və onun "Münşəat-i məkatib" əsəri. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-480 s.

 1717. Ramiz Gülnar. Çağdaş nəsrdə milli tarix konsepti. B.: “Ecoprint”, 2019.-151 s.

 1718. Rasimoğlu Mehman. Doğmalar da yadlaşarmış. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-171 s.

 1719. Rəcəb Malik. Həyat burulğanında... B.: “MM-S”, 2016.-771 s.

 1720. Rəcəbli Əbülfəz. Qədim türk ərənləri. B.: “Vətən”, 2019.-260 s.

 1721. Rəhim Təcnis. Göyçə qibləgahım, Gəncə pənahım. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-323 s.

 1722. Rəhimqızı Səlvi. Yarımçıq qalan ömürdən xatirələr. B.: “Mütərcim”, 2018.-60 s.

 1723. Rəhimli Əkrəm. Cənubi Azərbaycan: düşüncələr, problemlər. B.: “Nurlar”, 2017.-400 s.

 1724. Rəhimli Fəridə. Bir xatirə dəftərinə bənzəyir ömrüm. B.: 2018.-168 s.

 1725. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr tarixi 5-ci cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-503 s.

 1726. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr tarixi Beş cilddə. C. 4. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-479 s.

 1727. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr tarixi. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-608 s.

 1728. Rəhimli İlham. Səhnə fədailəri. 3 cilddə. C.2. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-696 s.

 1729. Rəhimli İlham. Səhnə fədailəri. 3 cilddə. C.3. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-680 s.

 1730. Rəhimli İlham. Səhnə fədailəri. 3 cilddə. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-616 s.

 1731. Rəhimli İlham. Səhnədə ucalan əzəmət. B.: “Çaşıoğlu”, 2010.-416 s.

 1732. Rəhimli İlham. Yığcam teatr sözlüyü. B.: “Apostroff”, 2012.-239 s.

 1733. Rəhimli Reyhan. Yaz, qələmim, yaz dərdimi. B.: “Zəngəzurda”, 2018.-142 s.

 1734. Rəhimli Təranə. Bənövşəyi buludlar. B.: “ADPU”, 2018.-178 s.

 1735. Rəhimoğlu Alı. Azərbaycan dilinin Zəngilan şivələri sözlüyü. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-189 s.

 1736. Rəhimoğlu İdrak. Sofular. B.: “Gənclik”, 2017.-455 s.

 1737. Rəhimov İsmixan. İngilis dilinin praktik qrammatikası. B.: “Azərnəşr”, 2001.-170 s.

 1738. Rəhimov Süleyman. Şamo C. 1. B.: “Çaşıoğlu”, 2019.-564 s.

 1739. Rəhimov Süleyman. Şamo C. 2. B.: “Çaşıoğlu”, 2019.-660 s.

 1740. Rəhimov Süleyman. Şamo C. 3. B.: “Çaşıoğlu”, 2019.-659 s.

 1741. Rəhimov Süleyman. Şamo C. 4. B.: “Çaşıoğlu”, 2019.-564 s.

 1742. Rəhmanlı Əhsən. Qarmon məktəbini yaradan Əhəd. B.: “Ecoprint”, 2018.-204 s.

 1743. Rəhmanlı Əhsən. Milli musiqi alətlərimizin təkmilləşdirilməsində Məmmədəli Məmmədovun xidmətləri. B.: “Red N Line”, 2016.-158 s.

 1744. Rəhmanlı Əhsən. Teyyub Dəmirov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-128 s.

 1745. Rəhmət Ötkür. Könül bağları. B.: “Mütərcim”, 2018.-182 s.

 1746. Rəhmətulla xan Mütəmədülvüzara. Urmu dünyanı yandıran müharibədə. B.: “Nurlar”, 2017.-384 s.

 1747. Rəxşan Zaur. Alyaska kabusu. B.: “Alatoran”, 2018.-127 s.

 1748. Rəqəmli kommutasiya sistemləri. B.: “AzTU”, 2019.-340 s.

 1749. Rəsulova Sevinc. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının maarifçi-realist mərhələsi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-296 s.

 1750. Rəsulova Sevinc. Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-308 s.

 1751. Rəşid Mina. Balaca günəş. B.: “Vektor”, 2019.-136 s.

 1752. Rəvan Püstə. Ümid ətirli sabahım. B.: “Ecoprint”, 2019.-159 s.

 1753. Rəzi Süsən Nəvadə. Gülşən bağı. B.: “Zərdabi”, 2019.-160 s.

 1754. Risalə araşdırmalar toplusu. K. 14. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-181 s.

 1755. Rizvanoğlu İsmayıl. Vəfa- böyük tənhalıq. B.: “Gəmi yayınları”, 2017.-92 səh.

 1756. Rockefeller David. Bankirlər klubu. B.: “Qanun”, 2019.-392 s.

 1757. Roma Papası II İoan Pavelin həyati əhəmiyyətli məsələlərə dair hikməti. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-192 s.

 1758. Rövşən Ramiz. Gizlənmişəm, tap məni. B.: “TEAS Press”, 2018.-35 s.

 1759. Ruintən Kəmalə. Regional münaqişələr. B.: “Ləman”, 2018.-106 s.

 1760. Rumi Cəlaləddin Mövlana. Məsnəvi. B.: “Nurlar”, 2015.-336 s.

 1761. Rushdie Salman. Peyğəmbərin tükü. B.: “Qanun”, 2019.-80 s.

 1762. Ruzbeh. Gecə saat üçdür və mən səni sevirəm. B.: “Parlaq imzalar”, 2018.-80 s.

 1763. Rübail. Dünya dəlilərin şənlik evidi. B.: “Nurlan”, 2005.-208 s.

 1764. Rübail. Sahilsiz çaya körpü. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-287 s.

 1765. Rübail. Tələsdikcə gecikirəm. B.: “Nurlan”, 2008.-252 s.

 1766. Rüfətli Eşqin. Baltikdən xəzərə. B.: “AzAtaM”, 2018.-260 s.

 1767. Rüfətoğlu Zülfüqar. Mavigözlü ögey ana. B.: “Tes Press”, 2019.-154 s.

 1768. Rüstəm, Qəfər. Sənin hekayələrin. B.: “Bərəkət”, 2018.-64 s.

 1769. Rüstəmxanlı Sabir. Astar. B.: “Qanun”, 2018.-407 s.

 1770. Rüstəmxanlı Sabir. Xalqın söz silahı. B.: 2019.-248 s.

 1771. Rüstəmxanlı Sabir. Özümüzdən böyük sözümüz. B.: “Qanun”, 2019.-656 s.

 1772. Rüstəmqızı Xətayə. Bu mənəm. B.: “Ecoprint”, 2019.-304 s.

 1773. Rüstəmli Asif. Cəfər Cabbarlı və Cabbarlışünaslıq. B.: “Ləman”, 2019.-106 s.

 1774. Rüstəmli Asif. Zirədən başlanan yol. B.: “Gənclik”, 2018.-280 s.

 1775. Rüstəmli Fərzalı .A. Seyid Nəsimidən Dədə Ələsgərə. B. : “Elm və Təhsil”, - 2019.-323 s.

 1776. Rüstəmov Fərrux. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin rektorları. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-304 s.

 1777. Rüstəmov Fərrux. Karl Rocers və şəxsiyyətyönümlü təhsil. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-154 s.

 1778. Rüstəmova Aynur. Azərbaycan dili 1. B.: “XXI YNE”, 2017.-72 s.

 1779. Rüstəmova Zenfira. İraq-Türkman ləhcəsinin tədqiqi tarixi və dil xüsusiyyətləri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-138 s.

 1780. Rüstəmsoy Əli. Ömür kitabımın son vərəqlərindən. B.: 2018.-176 s.

 1781. Rüstəmzadə Ayxan. Elektron məhkəmənin ədalət mühakiməsi sistemində hüquqi əsasları. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-76 s.

 1782. Rüşdi Salman. Gecəyarısı uşaqları. B.: “Qanun”, 2019.-752 s.

 1783. Rza Cəlal. Yatağımdakı qadın. B.: 2017.-128 s.

 1784. Rza Rəsul. Qaımzadə. Çöl quşları. B.: “Renessans-A”, 2019.-8 s.

 1785. Rza Tahir. Candan çıxa bilməz can Qarabağsız. B.: 2018.-186 s.

 1786. Rzayev Mehman. Azərbaycan: suvarma əkinçiliyinin reformasiyası və ekoloji dayanıqlığı. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-372 s.

 1787. Rzayev Nəsir. Qayalar danışır. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-392 s.

 1788. Rzayev Ramiz. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi: tarixi və bu günü.. B.: “Nurlar”, 2018.-268 s.

 1789. Rzayev Vahid. Naxçıvanda məktəb və pedaqoji fikir (XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri). Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2018.-389 s.

 1790. Rzayev Vüsal. Azərbaycanda ali təhsilli məzunların səmərəli məşğulluğunun təmin edilməsinə karyera mərkəzlərinin təsiri. B.: “Red N Line”, 2018.-170 s.

 1791. Rzayeva Mehparə. Tofiq Quliyevin yaradıcılığında melodik xüsusiyyətlər. B.: “SkyE”, 2018.-200 s.

 1792. Rzazadə Əli. Nurdan Zərrələr. B.: “YEK Production”, 2013.-192 s.

 1793. Sabir Bəşirov: ləyaqətlə yaşanmış ömür Ondan yazılanlar və onuin yazdıqları. B.: “Qanun”, 2019.-359 s.

 1794. Sabir Mirzə Ələkbər. Məktəb şagirdlərinə töhfə. B.: “TEAS Press”, 2018.-188 s.

 1795. Sabir Rəsmiyyə. Sonun başlanğıcı (şeirlər). Bu kitabı Atam Sabir Əşfəfovun işığlı xatirəsinə ithaf edirəm. Bakı :Avropa,2018.-169 s.

 1796. Sadıq İslam. Azərbaycanda kitab mədəniyyəti. B.: “Renessans-A”, 2019.-246 s.

 1797. Sadıq İslam. Gözündən üşüyən bulaqlar.Tehran.: 2019.-164 s.

 1798. Sadiq Mirheydər. Kimlər keçdi səndən Qılınclı yolu.. B.: 2019.-440 s.

 1799. Sadiq Şəmil. Azərbaycan dili. Qiymətləndirmə vəsaiti. B.: “Hədəf nəşrləri”, 2018.-356 s.

 1800. Sadiq Tağı. Hikmətli misralar. B.: “Zərdabi Nəşr”, 2019.-136 s.

 1801. Sadıqqızı Aynurə. Neftçala-Salyan folklor mühiti. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-164 s.

 1802. Sadıqov Ələddin. Azərbaycanda alma bitkisinin sort tərkibinin təkmilləşdirilməsi. B.:”Xəzər Universiteti”, 2019.-312 s.

 1803. Sadıqov İsmayıl. İnformatika 2 ümumtəhsil məktəblərinin 2-ci sinfi üçün dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2018.-63 s.

 1804. Sadıqov Rahim. İstehsal müəssisələrində strateji idarəetmənin təkmilləşdirilməsi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-278 s.

 1805. Sadıqova Sayalı. Dilçilik elmində Afad Qurbanov irsi. İstanbul.: “İmak”, 2019.-200 s.

 1806. Sadıqova Sayalı. İzahlı yeni terminlər lüğəti. II cild. B.: “Elm”, 2018.-240 s.

 1807. Sadıqova Sevinc. Azərbaycan ədəbi dilinin arxaik morfemləri. B.: “ADPU”, 2018.-205 s.

 1808. Sadıqova Solmaz. Azərbaycan milli biblioqrafiyası qlobal informasiya məkanında. B.: “ADPU”, 2018.-305 s.

 1809. Sadıqova Sona. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda hərbi vətənpərvərlik haqqında ilkin təsəvvürlərin formalaşdırılması.B.: “ADPU”, 2017.-123 s.

 1810. Sadıqova Sona. Sosial pedaqogika fənni üzrə mühazirə mətnləri. B.: “ADPU”, 2019.-220 s.

 1811. Sadıqova Sona. Uşaq bağçasının təlim məşğələlərində uşaqların hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi. B.: “ADPU”, 2004.-33 s.

 1812. Sahab Tural. Onun adı Elyanora deyil. B.: 2016.-159 s.

 1813. Sahil Səxavət. Nar ağacının nəğmələri. B.: “Təhsil”, 2019.-72 s.

 1814. Sailov Sahib. Heç vaxt unudulmayan insanlar. B.: “Araz”, 2018.-285 s.

 1815. Saqan Karl. İblislərlə dolu dünya elmin şam işığında. B.: “TEAS-Press”, 2018.-520 s.

 1816. Salahoğlu Kərəm. O dağlara borcluyam. B.: “Günəş-MMC”, 2017.-244 s.

 1817. Salahov Tahir. Fotosənədlər. B.: “İndigo”, 2009.-333 s.

 1818. Salam olsun İbrahimə! B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-384 s.

 1819. Salamoğlu Təyyar. Azərbaycan tənqidi realizminin estetikası. B.: “Orxan”, 2018.-184 s.

 1820. Salmanlı Ülvi. Qaranlıqda qan izi. B.: “Alatoran”, 2015.-134 s.

 1821. Saltıkov-Şedrin Mixail. Qolovlyovolu ağalar. B.: “TEAS Press”, 2018.-304 s.

 1822. Sarabski Hüseynqulu. Köhnə Bakı. B.: “Qanun”, 2019.- 295 s.

 1823. Saraclı Nizami. Sara Xatun. B.: 2008.-111 s.

 1824. Sarıyev Mahir. Qəzəllər. Sumqayıt.: “Bilik”, 2014.-128 s.

 1825. Sartre Jean-Paul. Ürəkbulanma. B.: “Qanun”, 2019.-271 s.

 1826. Schwartz, J. David. Böyük düşüncənin sehri. B.: “Qanun”, 2019.-287 s.

 1827. Sekman Mümin. Fərdi ətalətlə mübarizə. B.: “Qanun”, 2018.-159 s.

 1828. Seldənmühafizə qurğuların istismar qaydaları. B.: 2019.-48 s.

 1829. Sevər, İsa. Qarabağ simfoniyası. B.: “Borçalı”, 2019.-152 s.

 1830. Sevil Xəyalə. Soldan birinci küçə. B.: 2019.-116 s.

 1831. Seybətinli Hadi. Qürbətə yola düşdüm, ürək vətəndə qaldı. B.: “Ziya”, 2019.-112 s.

 1832. Seyfullayeva Nərminə. Coğrafiya Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün Coğrafiya fənni üzrə dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2018.-208 s.

 1833. Seyfullayeva Nərminə. Coğrafiya-11 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün Coğrafiya fənni üzrə dərslik. Gürcü dilində. B.: “Bakınəşr”, 2018.-208 s.

 1834. Seyidağa Seyid Sadıq. Muğan yarpaqları. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-150 s.

 1835. Seyidağa Seyid Sadıq. Sizə vacib sözüm var. B.: “Print-S”, 2018.-224 s.

 1836. Seyidbəyli Məryəm. Azərbaycanın elmi diasporu. B.: “Avropa”, 2017.-200 s.

 1837. Seyidbəyli Məryəm. Elm tarixi: Dünya Təşkilatları. B.: “Avropa”, 2017.-94 s.

 1838. Seyidcahan Elza. Mən dəlinin rəssamı. B.: 2018.-201 s.

 1839. Seyidəliyev Nəriman. Afad Qurbanov və ümumi dilçilik. B.: 2019.-420 s.

 1840. Seyidli Yaşar. Biologiya 6 Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün Biologiya fənni üzrə dərslik. B.: “Bakınəşr”, 2018.-157 s.

 1841. Seyidov Mirəli. Azərbaycan xalqının soykökünü düşünərkən. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-442 s.

 1842. Seyidov Mirkazım. Azərbaycan. B.: “Vektor”, 2018.-310 s.

 1843. Seyran Qafarov (kitablar, məqalələr, müsahibələr, konfrans materiallar). B.: “SkyE”, 2019.-453 s.

 1844. Seyranov Xamis. Məhkəmə presedentləri mülki hüququn mənbəyi kimi: nəzəriyyə və təcrübə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-151 s.

 1845. Səbahi Gəncəli. Ötən günlərim. B.: “Elm”, 2010.-150 s.

 1846. Sədiyev İdris. Azərbaycan mədəniyyəti, soyqırım tarixindən məqamlar və Heydər Əliyev. B.: “Mars Print”, 2008.-193 s.

 1847. Sədr Musa. Kərbəlanı yenidən yaşamaq. B.: “Parlaq imzalar”, 2017.-96 s.

 1848. Səfərli Elçin. Mənə dənizdən danış. B.: “TEAS Press”, 2018.-190 s.

 1849. Səfərov C.İ. Alüminium.B. : “ATU”, - 2019. – 223 s.

 1850. Səfərov Qənimət. İxtisasa giriş. B.: “ADNSU” ,2019.-234 s.

 1851. Səfərov Qənimət. Statistika. B.: “ADNSU”, 2018.-327 s.

 1852. Səfərov Mahmud. Vətən mənə oğul desə. B.: “ADPU”, 2019.-142 s

 1853. Səfərov Paşa. Mülki işlər üzrə məhkəmə qətnamələri. B.: “OL”, 2013.-151 s.

 1854. Səfərov R. Sənaye təhlükəsizliyi . mərhələli inkişaf. B.: “Mütərcim”, 2018.-175 s.

 1855. Səxavət Seyran. Kenquru. B.: “Mütərcim”, 2019.-208 s.

 1856. Səlami Əziz. Qərib külək. B.: “Ulu”, 2019.-132 s.

 1857. Səlimbəyli Şöhrət. Son kəşfiyyat son döyüş. B.: “Avropa”, 2019.-232 s.

 1858. Səlimbəyli Şöhrət. Terrorizm-qan çilənən torpaqlar III kitab. B.: “Avropa”, 2010.-224 s.

 1859. Səlimbəyli Şöhrət. Terrorizm-qan çilənən torpaqlar IV kitab. B.: “Avropa”, 2013.-504 s.

 1860. Səlimxanlı Dəyanət. Soy ağacı. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-272 s.

 1861. Səlimov Vüqar S. Üzümün ampeloqrafik skrininqi. B. : “Müəllim” , 2019, - 328 s.

 1862. Səməd Mənsur (Səməd Hacı Əhməd oğlu Kazımov): Biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-158 s.

 1863. Sən gəlsən, bahar gələr. Bakı :MHS-poliqraf,2019.-487 s.

 1864. Sən ikinci Xəlilsən. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-404 s.

 1865. Sənan Fazil. Məndən deməkdir.B.: “Elm və təhsil”, 2019.-104 s.

 1866. Sənan Fazil. Özü də sözü kimi. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-158 s.

 1867. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi. B.: “Biznes Universiteti”, 2018.-245 s.

 1868. Sənətin firuzəsi K.2. B.: “ADPU”, 2019.-180 s.

 1869. Sənsiz səninlə (Bəhruz Axundov xatirələrdə) B.: “Təhsil”, 2018.-392 s.

 1870. Sərraf Ətraf. Ayrılığın o üzü..B.: “AN Poliqraf”, 2011.-240 s.

 1871. Sərraf Ətraf. Bu yol ömür yoludur. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-20 səh.

 1872. Sərraf Ətraf. Çətinli-asanlı yola çıxmışam. B.: “CMZ-Poliqraf”, 2016.-168 s.

 1873. Sərraf Ətraf. Güllü nənənin Gül nəvəsi. B.: 2019.-48 s.

 1874. Səyyah Fuad. Şəkillərdə gülən qadın. B.: “Qanun”, 2019.-112 s.

 1875. Sharma, Robin. Ferrarisini satmış rahibin gizli məktubları. B.: “Qanun”, 2019.-256 s.

 1876. Sığnaq Minarə. Haqqın sevdası. B.: “Şur”, 2018.-379 s.

 1877. Sığnaq Minarə. Qəm adası. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-115 s.

 1878. Siraczadə Davud. Sumqayıt hadisələri Şahidin gözü ilə. II tamamlanmış nəşr. Sumqayıt.: “Qanun”, 2019.-111 s.

 1879. Sirrouni Dorian. İlk son gün. B.: “TEAS-Press”, 2018.-168 s.

 1880. Sistani Seyyid Əli Hüseyni. Qadınların şəriət hökümlərinin sadə şəkildə öyrədilməsi. B.: “Zərdabi”, 2019.-31 s.

 1881. Sistani, Seyid Əli Hüseyni. Geniş izahlı şəriət məsələləri C. 1. B.: Zərdabi LTD”, 2018.-622 s.

 1882. Slegers Liesbet. Baytarlar. B.: “TEAS Press”, 2018.-28 s.

 1883. Slegers Liesbet. Çörəkçilər. B.: “TEAS Press”, 2018.-28 s.

 1884. Slegers Liesbet. Diş həkimləri. B.: “TEAS Press”, 2018.-27 s.

 1885. Slegers Liesbet. Futbolçular. B.: “TEAS Press”, 2018.-28 s.

 1886. Slegers Liesbet. Həkimlər. B.: “TEAS Press”, 2018.-28 s.

 1887. Slegers Liesbet. İnşaatçılar. B.: “TEAS Press”, 2018.-28 s.

 1888. Slegers Liesbet. Müəllimlər. B.: “TEAS Press”, 2018.-27 s.

 1889. Slegers Liesbet. Polislər. B.: “TEAS Press”, 2018.-27 s.

 1890. Slegers Liesbet. Tibb bacıları. B.: “TEAS Press”, 2018.-28 s.

 1891. Slegers Liesbet. Yanğınsöndürənlər. B.: “TEAS Press”, 2018.-27 s.

 1892. Slegers Liesbet. Zibilyığanlar. B.: “TEAS Press”, 2018.-28 s.

 1893. Smit Ali. Təsadüfi. B.: “Tes Press”, 2019.-363 s.

 1894. SMOMPK: Azərbaycan folkloru materialları C. 2. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-262 s.

 1895. SMOMPK: Azərbaycan folkloru materialları. 1-ci cild. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-232 s.

 1896. Sobulu Hacı Əli. Mənim yaşadığım həyat. B.: “Zərdabi Nəşr”, 2019.-144 s.

 1897. Sofokl. Elektra. B.: “Qanun”, 2018.-96 s.

 1898. Sofokl. Tiran Edip. B.: “Qanun”, 2018.-80 s.

 1899. Somuncuoğlu Sadi. Kiprdə halay. B.: “Xan”, 2016.-520 s.

 1900. Sosial ekologiya. B.: “Radius”, 2015.- 675 s.

 1901. Sosial şəbəkələrdə hüquqi problemlərin baş verməsinin qarşısının alınmasında əqli mülkiyyətin qorunmasının rolu. B.: “QHT”, 2018.-20 s.

 1902. Sönməz Ramil. Məhəbbətlə keçən ömür. B.: “Kooperasiya”, 2019, -39 səh.

 1903. Sössür Ferdinand de. Ümumi dilçilik kursu. B.: 2018.-352 s.

 1904. Sözləri Hüseyn Cavidindir. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-288 s.

 1905. Sözün işığı. Sona Vəliyeva haqqında yazılanlar. B.: “Zərdabi”, 2019.-392 s.

 1906. Spiri İohanna. İngilis dilindən tərcümə. B.: “TEAS Press”, 2018.-320 s.

 1907. Stelmaşık Aqneşka. Macəra axtaranlar klubu. I kitab. Doktor Melxiorun kabusu. B.: “TEAS Press”, 2018.-192 s.

 1908. Stelmaşık Aqneşka. Macəra axtaranlar klubu. II kitab. Kitab oğruları. B.: “TEAS Press”, 2018.-192 s.

 1909. Stelmaşık Aqneşka. Macəra axtaranlar klubu. III kitab. Çılğın Atın qaçışı. . B.: “TEAS Press”, 2018.-196 s.

 1910. Stelmaşık Aqneşka. Macəra axtaranlar klubu. IV kitab. Mutant robotların hücumu. B.: “TEAS Press”, 2018.-196 s.

 1911. Stelmaşık Aqneşka. Macəra axtaranlar klubu. V kitab. Beşincilərin ən yaxşısı. B.: “TEAS Press”, 2018.-196 s.

 1912. Stendal Frederik. Vanina Vanini. B.: “Kitab Klubu”, 2017.-78 s.

 1913. Steynbek Con. Mirvari. B.: “Qanun”, 2018.-120 s.

 1914. Subu Surxay. Nadanlığın üç nöqtəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-200 s.

 1915. Sultan Əziz. Xəzinə. B.: “Nurlar”, 2013.-152 s.

 1916. Sultanlı Vaqif. Azərbaycan ədəbi tənqidi. B.: “Nurlar”,2019.-311 s.

 1917. Sunel Fırat. Salxım söyüdlərin kölgəsində. B.: “Qanun”, 2019.-447 s.

 1918. Suzuki Daisetsu Teitaro. Dzen buddizm və psixoanaliz. B.: “TEAS-Press”, 2018.-228 s.

 1919. Süd və süd məhsulları. B.: “Nurlar”, 2018.-224 s.

 1920. Süleymanlı Şahrun. Keçmişdə gəzinti. B.: “Zərdabi”, 2019.-159 s.

 1921. Süleymanoğlu Firudin. Babamla söhbət. B.: “Zərdabi LTD”, 2019.-428 s.

 1922. Süleymanov Elman. III dünya müharibəsi. B.: “Mayak Yayınları”, 2018.-175 s.

 1923. Süleymanov Mehman. Azərbaycan ordusunun tarixi. I cild. (1917-1918) B.: “Maarif”, 2018.-736 s.

 1924. Süleymanov Mehman. Azərbaycan ordusunun tarixi. II cild. (1918-1920) B.: “Maarif”, 2018.-728 s.

 1925. Süleymanov Mehman. Azərbaycan Ordusunun tarixi. III cild. (1923-1990) B.: “Maarif”, 2018.-784 s.

 1926. Süleymanov Mehman. Azərbaycan Ordusunun tarixi. IV cild. (1923-1990) B.: “Maarif”, 2018.-800 s.

 1927. Süleymanov Mehman. Səfəvilər. K.1. B.: “Maarif”, 2019.-703 s.

 1928. Süleymanov, Mehman. Azərbaycan ordusunun tarixi. V cild. B.: “Maarif”, 2019.-784 s.

 1929. Süleymanova Afət. Ədəbiyyat 6. B.: “Təhsil”, 2018.-239 s.

 1930. Süleymanova İmarət. Poetik frazeologiyanın semantik istiqamətləri. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-314 s.

 1931. Süleymenov Oljas. Az-Ya. B.: “Xan”, 2015.-360 s.

 1932. Şadlinski V. B. Antropologiya morfologiyanın əsasları ilə.B.: 2019.-415 s.

 1933. Şahaliyeva Mətanət. Cənubi Azərbaycan poeziyasının inkişaf problemləri (XIX əsrin yarısı). B.: “Elm və təhsil”, 2019.-256 s.

 1934. Şahbazbəyov Cavid. Mən Azərbaycanlıyam. B.: “Orxan”, 2018.-96 s.

 1935. Şahbazov, İnqilab. Tədqiqat metodları. B.: “Teas Press”, 2019.-335 s.

 1936. Şahlarzadə Şahlar. Bağışla məni Femida! B.: “Kitabçapı.az”, 2019.-181 s.

 1937. Şahlarzadə Şahlar. Tanrının göz yaşları. B.: 2019.-194 s.

 1938. Şahmar Elbrus. Gözləri ölümlə dirilən qatil. B.: “ADPU”, 2018.-208 s.

 1939. Şahmar Elbrus. Gün var min aya dəyər. B.: “Ecoprint”, 2018.-144 s.

 1940. Şahmar Elbrus. Qubadlıda rəhbərlik edənlər. B.: “ADPU”, 2018.-144 s.

 1941. Şahmar Elbrus. Ömrün zaman karvanı. B.: “ADPU”, 2018.-476 s.

 1942. Şahmar Elbrus. Vətənə gəl. B.: “ADPU”, 2015.-245 s.

 1943. Şahməmməd. Belə sevgi görməmişəm. B.: Ecoprint”, 2018.-495 s.

 1944. Şahməmməd. Qurban Bayramov-şəxsiyyətin böyüklüyü, böyüklüyün şəxsiyyəti. B.: “MBM”, 2011.-426 s.

 1945. Şahməmməd. Ruhdan qopub gələn səslər... B.: “Ecoprint”, 2018.-343 s.

 1946. Şahməmməd. Şahməmməd 65. B.: “MBM”, 2012.-123 s.

 1947. Şahtaxtı Sabir. Xəzəl oldu Xocalının Xəzəngülü. B.: “Adiloğlu”, 2012.-138 s.

 1948. Şakti. Qadın dili. B.: “Apostrof”, 2012.-259 s.

 1949. Şamil Əzizə. Dissident sorağında (1956-1986). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-204 s.

 1950. Şamilqızı Günel. Bağlayıcı. B.: “CBS”, 2018.-136 s.

 1951. Şamilov Bəhram. Meqapolis. B.: 2018.-91 s.

 1952. Şamilova Bahar. MS Excel-də bəzi məsələlərin həlli. B.: “Mütərcim”, 2018.-88 s.

 1953. Şamıyeva Həyat. Azərbaycanda dini-siyasi hərəkatlar (VIII-IX əsrlər). B.: “XAN”, 2019.-391 s.

 1954. Şarma Robin. Titulsuz lider. B.: “Kitab Klubu”, 2015.-328 s.

 1955. Şeirlərindən doymadığım İslam Sadıq. B.: “Azərnəşr”, 2019.-98 s.

 1956. Şermer Maykl. Təkamül və yaradılışçılıq. B.: “OL”, 2018.-108 s.

 1957. Şevçenko Taras. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2008.-272 s.

 1958. Şeyda Simax. Qızıl sünbüllər. B.: “Şur”, 2019.-159 s.

 1959. Şeyxzamanlı Əli Şövqi. Hikmət yarpaqları. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-104 s.

 1960. Şəfa Şəfiqə. Qarışıq ünvanlar. B.: “Vektor”, 2017.-87 s.

 1961. Şəfahət Qalib. Eşqə batır yanaqlarını. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-103 s.

 1962. Şəfahət Qalib. O mən deyildim. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-210 s.

 1963. Şəfaqət Hədiyyə. Qapı. B.: “Vektor”, 2017.-181 s.

 1964. Şəfiyev Üzeyir. Azərbaycanda sosial iş və sosial siyasət. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-696 s.

 1965. Şəfiyev Üzeyir. Sosial iş izahlı terminlər lüğəti. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-208 s.

 1966. Şəkərov Mahir. İslamda vardır! 2. B.: “Zərdabi”, 2019.-351 s.

 1967. Şəkərov Mahir. İslamda vardır! B.: Zərdabi LTD”, 2018.-573 s.

 1968. Şəmmədqızı Salidə. Dionisin qələbəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-200 s.

 1969. Şəmsizadə Nizaməddin. İdrakın üfüqləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-240 s.

 1970. Şərəfxanlı Nəsimi. Sabir Rüstəmxanlı poetizmi. B.: “Adiloğlu”, 2003.-204 s.

 1971. Şərifli Kamandar. Əsərləri C. 1. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-403 s.

 1972. Şərifli Kamandar. Əsərləri C. 2. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-430 s.

 1973. Şərifli Kamandar. Əsərləri C. 3. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-431 s.

 1974. Şərifova Salidə. Klassiklər və müasirlər söz müstəvisində. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-567 s.

 1975. Şıxəliyev Kərəm. Polimer və rezin tullantılarının təkrar emalı və istifadəsi. B.: “Elm”, 2019.-349 s.

 1976. Şıxıyeva Səadət. Nəsiminin lirikası: irfani mündəricə və poetik zinətlər. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-319 s.

 1977. Şıxlar Ənvər. Yaşamaq həvəsi-qəlbin qayəsi. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2019.-180 s.

 1978. Şıxlı İsmayıl. Məni itirməyin. B.: “TEAS Press”, 2018.-411 s.

 1979. Şıxlinski Hacı. Bitki immunologiyası. I cild. B.: “Müəllim”, 2018.-232 s.

 1980. Şimşəkoğlu Şəmşir. Həsrət gözlərimin yaşında - Ana!. B. : “Şirvannəşr”, - 2019, - 103 s.

 1981. Şimşəkoğlu Şəmşir. Uzağa gedən qatar. B. : “Şirvannəşr”, - 2018, -95 s.

 1982. Şirazi Nasir Məkarim Ayətullah əl-üzma. Şəriət hökmlərinin izahı. B.: “Zərdabi”, 2019.-368 s.

 1983. Şirazi Şeyx Məkarim. Fatimə-dünyanın ən üstün qadını. B.: “Zərdabi”, 2018.-136 s.

 1984. Şirinov Əlasdan. Vətən ağrısı. B.: “Kitab klubu”, 2018.-168 s.

 1985. Şirvan Günay Səma. Çobanyastığı mövsümü. B.: “Təhsil”, 2019.-85 s.

 1986. Şirvani Ağakərim Nafiz. Divan. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-630 s.

 1987. Şirvanov Famil. İslamda olanlar olduğu kimi. 2-ci cild. B.: “Zərdabi Nəşr”, 2019.-504 s.

 1988. Şirvanov Famil. İslamda olanlar olduğu kimi. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-320 s.

 1989. Şirvanşahlar irsi dünya muzeylərində. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-184 s.

 1990. Şivananda Svami. Yoqa və düşüncənin gücü. B.: “Təhsil”, 2019.-224 s.

 1991. Şivananda Svami. Yoqa və düşüncənin gücü. B.: “Təhsil”, 2019.-224 s.

 1992. Şmitt Erik-Emmanuel. Müsyö İbrahim və "Quran çiçəkləri". B.: “Nurlar”, 2015.-200 s.

 1993. Şmitt Erik-Emmanuel. Müsyö İbrahim və Quran çiçəkləri. B.: “Mütərcim”, 2018.-87 s.

 1994. Şollar-Bakı-100. B.: “Turxan”, 2017.-128 s.

 1995. Şükürbəyli İlkin. Qətl edilmiş uşaqlar. B.: 2019.-286 s.

 1996. Şükürlü Əli Şirin. ədəbi suprematizm və dünyaya yeni baxış. B.: “Zərdabi”, 2019.-113 s.

 1997. Şüküroğlu Lətif. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ordu quruculuğu. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-467 s.

 1998. Şükürov Nəsib. Yetkinlik yaşına çatmayanların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsində Yuvenal Ədliyyənin rolu və onun təkimilləşdirilməsi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-68 s.

 1999. Şükürzadə İldırım. Bizim tələbəlik illəri. B.: “Sözün işığı”, 2018.-114 s.

 2000. Şükürzadə İldırım. Lənkəran bölgəsinin tarixi-memarlıq abidələri. B.: “Sözün işığı”, 2018.-167 s.

 2001. Şükürzadə İldırım. Lənkəran toponimləri. B.: “Sözün işığı”, 2012.-56 s.

 2002. Şükürzadə İldırım. Lənkəran ziyarətgahları. B.: “Sözün işığı”, 2015.-80 s.

 2003. Şükürzadə, İldırım. Lənkəran məscidləri. B.: “Ecoprint”, 2019.-207 s.

 2004. Tabukki Antonio. Yuxuların yuxusu. B.: “Qanun”, 2018.-104 s.

 2005. Tağıbəyli Vüsal. İki çay arasında cənnət. B.: “Təknur”, 2019.-127 s.

 2006. Tağıyev Arif. Fəlsəfə. B.: “Mütərcim”, 2018.-502 s.

 2007. Tağıyev Aydın. İsrafilin suru. B.: 2019.-106 s.

 2008. Tağıyev Dilqəm. Kimyada informasiya texnologiyalarının tətbiqi. B.: “Elm”, 2018.-357 s.

 2009. Tağıyev Firdovsi. Surralılar Qarabağ savaşında. 1-ci hissə. B.: “Mütərcim”, 2018.-144 s.

 2010. Tağıyev Qəhrəman. Dilənçinin taleyi. B.: “Çıraq”, 2017.-287 s.

 2011. Tağıyev Qəhrəman. Yeganə şahid. B.: “Çıraq”, 2017.-288 s.

 2012. Tağıyeva Səbinə. Şeyxəli Xan. B.: 2019.-152 s.

 2013. Tağızadə Sakit. Elektrotexnikanın əsasları. B.: “ADNSU”, 2019.-223 s.

 2014. Tağızadə Surxay. Ulularım və həyat yolum. B.: “Mono Group”, 2018.-296 s.

 2015. Taha Cabir əl-Ülvani. Tövhid, tərbiyə və mədəniyyət Quranın əsas dəyər və məqsədlərinin üzə çıxarılmasına cəhd. B.: “CBS”, 2018.-147 s.

 2016. Tahirli Abid. Azərbaycan mühacirət mətbuatı. (1921-1991) B.: “Çinar-çap”, 2007.-182 s.

 2017. Tahirli Abid. Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılığı. B : “Elm və Təhsil”, 2019,- 342 s.

 2018. Tahirli Abid. Generalın qayıdışı. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-114 s.

 2019. Tahirzadə Əsğər. Gizli öz. B.: “Zərdabi”, 2019.-350 s.

 2020. Taqor Rabindranat. Gitancali nəğmələr. B.: 2018.-207 s.

 2021. Talıboğlu Ələsgər. Göylər mənim deyil ki... B.: “Orxan”, 2019.-398 s.

 2022. Talıboğlu Ələsgər. O yurd mənim yurdum idi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-319 s.

 2023. Talıboğlu Ələsgər. Ömrün 60 yarpağı. B.: “Orxan NPM”, 2019.-216 s.

 2024. Talıboğlu Ələsgər. Şeir göyərçin dənidi. B.: “Orxan”, 2019.-96 s.

 2025. Talıboğlu Səxavət. Vətən bizi haraylayır. B.: “3 saylı Bakı mətbəəsi”, 2018.-107 s.

 2026. Talıbov Mirzə. Bəngü Badədən görünən tarix. B.: “Ziya”, 2018.-136 s.

 2027. Talıbova Aygün. Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbi-tənqidi ədəbi proses kontekstində. Gənc.: 2019.-175 s.

 2028. Tanrıverdi Əzizxan. Dədəm Qorqudun sözü. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-263 s.

 2029. Tanrıverdiyev Tanrıverdi. Ən böyük azərbaycanlı. B.: “Ecoprint”, 2019.-248 s.

 2030. Tanyol Tuğrul. Sən əlimdən tutanda. B.: “Zərdabi Nəşr”, 2019.-127 s.

 2031. Tapdıqoğıu Nazim. Qan yaddaşımız təqvimdə. B.: “Ecoprint”, 2018.-1775 s.

 2032. Tapdıqoğlu Nazim. Azərbaycan ərazisinin şəhərləri. B.: “Zərdabi”, 2019.-520 s.

 2033. Tarix elminə həsr olunmuş ömür. B.: “MBM”, 2008.-112 s.

 2034. Tarixi torpaqlarımız-Göyçə, Zəngəzur, İrəvan. B.: “QHT”, 2018.-64 s.

 2035. Tarnovska Vafa. Ərəb nağılları. B.: “TEAS Press”, 2018.-160 s.

 2036. Televiziya jurnalistikası. B.: “Avropa şurası”, 2017.-123 s.

 2037. Terminologiya məsələləri №1. B.: “Elm”, 2019.-285 s.

 2038. Terror multikulturalizmə qarşı “Azərbaycanlıların soyqırımı-100”. VII dəyirmi masa. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-296 s.

 2039. Test toplusu. Hakimliyə, vəkilliyə, prokurorluq və notariat orqanlarına və dövlət qulluğuna hazırlaşanlar üçün vəsait. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2019.-1280 s.

 2040. Teymur Mövlud. Mən sözü düz dedim.B. : “Təknur”, 2018.- 392 s.

 2041. Təbatəbai Əllamə Seyid Məhəmmədhüseyn. Əl-Mizan təfsiri. 11-ci cild. B.: “Qələm”, 2019.-578 s.

 2042. Təbatəbai Əllamə Seyid Məhəmmədhüseyn. Əl-Mizan təfsiri. 12-ci cild. B.: “Qələm”, 2019.-562 s.

 2043. Təcrübəçi tələbələrə kömək. B.: “ADPU”, 2017.-80 s.

 2044. Tədqiqatçıların informatika üzrə hazırlığı Statistik icmal. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2019.-111 s.

 2045. Təhməzli Həsən. Döyüşçü-polisin gündəliyi. B.: “Ecoprint”, 2019.-218 s.

 2046. Təhməzli Məmməd. Açıram sandığı. B.: “Nərgiz”, 2017.-144 s.

 2047. Təhmirazqızı Səadət. Akademik Üzeyir Hacıbəylinin elmi fəaliyyətindən səhifələr. B.: “Təhsil”, 2019.-40 s.

 2048. Təhmirazqızı Səadət. Tarixin səs yaddaşı: Azərbaycan radiosu. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-587 s.

 2049. Təhsilin idarəedilməsinə yeni yanaşmalar. B.: “Mütərcim”, 2018.-180 s.

 2050. Təhsillə bağlı islahatların və aparılan işlərin mediada monitorinqi. B.: “QHT”, 2018.-28 s.

 2051. Təkcə sən. Mus: Rauf Babayev. (fortepiano üçün). B.: 2019.-3 s.

 2052. Təmkin Mais. Dağlardan boylanan ömür. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-231 s.

 2053. Təmkin Ramiz. Bir qız tanıyıram. B.: “Papirus”, 2018.-74 s.

 2054. Tərtərçaylı Vaqif. Dağlar qartalı. B.: “CMZ-Poliqraf”, 2019.-320 s.

 2055. Təvəkküloğlu Mahir. Ayrılma məndən. B.: “Adiloğlu”, 2019.-128 s.

 2056. Tibbi biologiya (sxemlər və məsələlər). B.: “Mütərcim”, 2018.-171 s.

 2057. Tofiq Köçərli ucalığı. B.: “Nurlan”, 2009.-245 s.

 2058. Tofiq Mahmud (Mehdiyev Tofiq Mahmud oğlu) Biblioqrafiya. B.: “F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası”, 2018.-272 s.

 2059. Tofiq Novruz. Sevgilərin alisi. B.: “Bayramoğlu”, 2019.-63 s.

 2060. Toğrulqızı, Aygün. Sənə gecikməyə zaman tələsdi. B.: “Mütərcim”, 2019.-80 s.

 2061. Tolle Ekhart. İndinin gücü: mənəvi inkişaf bələdçisi. B.: “Qanun”, 2019.-256 s.

 2062. Tolle Ekhart. Yeni dünya Həyat məqsədlərinə doğru irəlilə. B.: “Qanun”, 2019.- 279 s.

 2063. Tolstoy Lev. Kreyser sonatası. B.: “Qanun”, 2019.-127 s.

 2064. Topçubaşov Əlimərdan bəy. "Kaspi"dən seçmələr. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-128 s.

 2065. Torpağı vətən edənlər. B.: “[Azərbaycan Respublikası Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təş.]”, 2018.-35 s.

 2066. Toulz Amor. Centlmen Moskvada. B.: “TEAS Press”, 2018.-600 s.

 2067. Transfuziologiya üzrə rəhbərlik. B.: “Papirus NP”, 2019.-455 s.

 2068. Treysi Brayan. Milyon dollarlıq vərdiş: Gəlirlərinizi ikiqat, hətta üçqat artırmaq üçün sınanmış təcrübələr. B.: “Qanun”, 2019.-288 s.

 2069. Tudə Əli. Mənə elə baxma. B.: “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2019.-576 s.

 2070. Tufan Elxan. Özümə ömür qalmadı. B.: “Təknur”, 2019.-88 s.

 2071. Tuncay Bəxtiyar. Kurqanlarda yatan mifoloji təfəkkür və genetik tariximiz. Bakı :Elm və təhsil,2018.-471 s.

 2072. Tunç Ayfer. Dünya ağrısı. B.: “Qanun”, 2019.-391 s.

 2073. Turan Tural. Və bütün qaranlıq otaqlar. B.: 2018.-56 s.

 2074. Tusi Xacə Nəsirəddin. Əxlaqi-Nasiri. B.: “Kitab-klubu”, 2015.-336 s.

 2075. Türk dünyasının coğrafiyası və etnosu. I cild. Fiziki coğrafiya. B.: “Avropa”, 2019.-386 s.

 2076. Türk ədəbiyyatına ilk qədəm. Ali və edadi məktəblərinin aşağı siniflərinə məxsus. H. 1. B.: “Elm”, 2018.-306 s.

 2077. Türkanlı Vüqar. Bir ömür muğam. B.: “Günəş-MMC”, 2018.-300 s.

 2078. Türkiyəni duyğulandıran ölüm ("Əhməd bəy Ağaoğlunun vəfatının 80 illiyinə"). B.: “Qanun”, 2019.-127 s.

 2079. Ulu öndər Heydər Əliyev və milli gəmiçilik siyasəti. B.: 2019.-147 s.

 2080. Ulu Öndər Heydər Əliyevin kitab və kitab nəşri haqqında müdrik fikirləri. B.: “Ləman”, 2018.-139 s.

 2081. Ulutürk Xəlil Rza. Ədəbi-tənqidi məqalələr.B.: “Elm və Təhsil”, - 2019, - 535 s.

 2082. Umudov Məmmədağa. Violino və simfonik orkestr üçün konsert Partitura. B.: 2019.-152 s.

 2083. Uraqan. (Emin Abdullayev). Hərbidən qeydlər Məqalələr və hekayələr toplusu. B.: “XAN”, 2018.-166 s.

 2084. Ustac Zaur. Əliş və Anna. B.: ["Ustac.az" nəşrləri], 2018.-58 s.

 2085. Ustac Zaur. Gülünün şeirləri. B.: “Ustac.Az”, 2019.-28 s.

 2086. Ustac Zaur. Oriyentir ulduzu. B.: “Red N Line”, 2019.-41 s.

 2087. Ustac Zaur. Oriyentir ulduzu. B.: “Red N Line”, 2019.-41 s.

 2088. Ülkü İrfan. Müstəqillikdən sonra Azərbaycan. İstanbul.: “Elif Kitabevi”, 2018.-400 s.

 2089. Ülvi Almaz. Ülvimə bir məktub yazdım..B.: “Avropa”, 2019.-218 s.

 2090. Ümidləri doğruldan Universitet. B.: “Təhsil”, 2018.-296 s.

 2091. Ümumi fizika kursu üzrə məsələlər. B.: “ADNSU”, 2019.-132 s.

 2092. Ümumi kimya texnologiyası. B.: “ADPU”, 2018.-223 s.

 2093. Ümumi tarix-11 Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün Ümumi tarix fənni üzrə dərslik. Gürcü dilində. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-144 s.

 2094. Ümumi təhsildə şagird nailiyyətlərinin formativ qiymətləndirilməsi. B.: “Mütərcim”, 2018.-84 s.

 2095. Ümummilli ider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş "Səmərəli islahatların uğurlu nəticələri: reallıqlar və perspektivlər" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları (məruzə və çıxışlar). 04-05 may 2017-ci il. B.: “Biznes Universiteti”, 2017.-796 s.

 2096. Üzvi əlaqələndirici maddələrin texnologiyası Dərs vəsaiti. (Fənn üzrə laboratoriya işləri). B.: “ADNSU”, 2019.-122 s.

 2097. V. V. Alimov, Y. V. Artemyevanın "ictimai-siyasi tərcümə" vəsaitinə əlavə test və sınaqlar toplusu. B.: “Mütərcim”, 2018.-106 s.

 2098. Vahabova Sevinc. Azərbaycan orta əsr silahları (Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin materialları əsasında). B.: “Afpoliqraf”, 2019.-230 s.

 2099. Vaqif Sultanlı-Biblioqrafiya. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-192 s.

 2100. Van Muon. Dəniz kənarında bir kənddə. B.: “TEAS Press”, 2018.-34 s.

 2101. Vasilyev M. Mədəni antropologiyaya giriş. B.: 2018.-172 s.

 2102. Vazeh Mirzə Şəfi. Bütün əsərləri.B. -2019- 461 s.

 2103. Verber Bernar. Tanatonavtlar. B.: “TEAS Press”, 2018.-628 s.

 2104. Verdiyeva Ləman. Dini və əxlaqi maarifçilik konsepsiyasının sosial-psixoloji təhlili. B.: “Müəllim”, 2018.-157 s.

 2105. Verdiyeva Ləman. Sosial psixologiya. B.: “Müəllim”, 2018.-115 s.

 2106. Verdiyeva Mirvari. Pedaqoji universitetin coğrafiya fakültəsində pedaqogika kursu üzrə seminar məşğələləri. B.: “ADPU”, 2007.-28 s.

 2107. Vergi Qanunvericiliyi: rəsmi sənədlər və şərhlər toplusu. B.: “CBS”, 2018.-448 s.

 2108. Vern Jül. 80 günlük dünya səyahəti. B.: “Bərəkət”, 2018.-168 s.

 2109. Vesos Tarey. Buz qəsr. Bakı :Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi,2018.-365 s.

 2110. Veysəlli Fəxrəddin. Müasir Azərbaycan dilinin fonetikası. B.: “Mütərcim”, 2018.-159 s.

 2111. Vəfadar Şəmsi. Səni ömrümə yazmışam. B.: “Yazıçı”, 2016.-190 s.

 2112. Vəkil Əli. Əbədiyaşar dahi. B.: “Azərnəşr”, 2019.-232 s.

 2113. Vəli Şəfa. Poçtalyona məktub. B.: “Vektor”, 2017.-192 s.

 2114. Vəlibəyov Ramil. Bir döyüşçünün gündəliyi. B.: 2018.-92 s.

 2115. Vəliməmmədov Həmzə. Dəmirçi oğlu. B.: “Apostroff”, 2018.-172 s.

 2116. Vəlioğlu Əli. Mənim mənalı dünyam. B.: “Alatoran yayınları”, 2018.-338 s.

 2117. Vəliyev Akif. Torpaqlardan səmərəli istifadənin və torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsinin hüquqi-iqtisadi aspektləri. B.: “Avropa”, 2019.-386 s.

 2118. Vəliyev Anar. Biznes etikası və sosial məsuliyyət. B.: “Biznes Universiteti”, 2018.-241 s.

 2119. Vəliyev Etibar. Analı dünyam. B.: “Orxan”, 2018.-168 s.

 2120. Vəliyev İ. Azərbaycan yazılı abidələrinin dilində keçmiş zamanın ifadə formaları. B.: “Elm və təhsil”, 2009.-213 s.

 2121. Vəliyev İsaxan. Sabitlik və rifah naminə siyasət. B.: “Təhsil”. 2018.-672 s.

 2122. Vəliyev İsmayıl. Bir ömürlük məhəbbət. B.: “Günəş”, 2010.-411 s.

 2123. Vəliyev Razil. Payız yağmurları. B.: “XAN”, 2019.-141 s.

 2124. Vəliyeva Fəridə. Muxtar Auezovun hekayə yaradıcılığında folklor ənənələri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-160 s.

 2125. Vəliyeva Kamilə. Kompüter dilçiliyinə giriş. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-380 s.

 2126. Vəliyeva Sona. Hüseyn Cavid sənətinin qüdrəti. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-342 s.

 2127. Vəlizadə Tural. Azərbaycanda xeyriyyəçilik ənənələri. B.: “TUNA”, 2018.-73 s.

 2128. Vətən haqqında nəğmələr. B.: “Renessans-A”, 2019.-20 s.

 2129. Vətən sənsən! Gənc əsgər: vətənpərvərlik almanaxı. B.: “Avropa”, 2019.-79 s.

 2130. Vətənə və elmə xidmət etdilər... B.: “Nafta-Press”, 2012.-331 s.

 2131. Vətənin müdafiəsinə hazıram. B.: “Ecoprint”, 2018.-223 s.

 2132. Vəzir Mehriban. Əhməd bəy Cavanşir. B.: “JekoPrint”, 2019.-178 s.

 2133. Vəzir Mehriban. Gövhər ağa Cavanşir. B.: “Kitab Klubu”, 2018.-213 s.

 2134. Vilson Jaklin. Şəkər pambığı. B.: “Qanun”, 2019.-296 s.

 2135. Vulf Tomas. Dünyanın hörümçək toru. B.: “Qanun”, 2016.-128 s.

 2136. Vulf Tomas. Ölüm-məğrur qardaş. B.: “Qanun”, 2018.-80 s.

 2137. Vulf Virciniya. Şəxsi bir otaq. B.: “Tes Press”, 2019.-214 s.

 2138. Vurğun Səməd. "Hey uçsam da yuvam sənsən!". B.: “Zərdabi”, 2019.-278 s.

 2139. Vuyiçiç Nik. Qarşısıalınmaz. B.: “Parlaq imzalar”, 2018.-326 s.

 2140. Vüqar Muradov: Rənglərin formulu. B.: “CBS”, 2016.-80 s.

 2141. Vüsal Barat. Piyada atlı. B.: “Günəş-MMC”, 2019.-172 s.

 2142. Wells, Herbert G. Zaman maşını. B.: “Qanun”, 2019.-159 s.

 2143. Ya Hu. Sufizm, Dao, Dzen hekayətləri və ən çağdaş hikmətlər toplusu. B.: “CBS”, 2018.-247 s.

 2144. Yadigarlı Aytən. Yuxunun sehri. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-107 s.

 2145. Yaqub Mikayıl oğlu Mahmudlu (Mahmudov) Biblioqrafiya. B.: “Turxan”, 2019.-824 s.

 2146. Yaqub Musa. Gərək bu sözümü daşlara yazım. B.: “Renessans-A”, 2019.-454 s.

 2147. Yaqub Paşa. Həyatınızı dəyişəcək-2019. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-95 s.

 2148. Yaqub Paşa. Təbabətin sirləri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-39 s.

 2149. Yaqubov M. H. Riyaziyyatın çalışmalar həlli ilə sistemli təlimi. B.: “Nurlar”, 2017.-455 s.

 2150. Yaqubova Tahirə. Qara Qarayevin seçilmiş əsərlərinin orqan transkripsiyaları. B.: “Nafta-Press”. 2018.-120 s.

 2151. Yalçın Semih E. Mustafa Kamal Atatürk. B.: “Xan”, 2017.-576 s.

 2152. Yalom İrvin. Psixoterapiya vergisi: Yeni nəsil terapevtlər və onların pasiyentlərinə açıq məktub. B.: “Qanun”, 2019.-304 s.

 2153. Yaradanqulu Sədi. Gəzdiyim yerlər. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-264 s.

 2154. Yaspers Karl. Tarixin mənası və təyinatı. B.: “Zəkioğlu”, 2008.-764 s.

 2155. Yaşar Azad. Konsept Konseptual mətnlər və rəsmlər toplusu. B.: “Nurlar”, 2016.-199 s.

 2156. Yaşar Qarayevin elmi irsinin nəzəri dərki. B.: “Xan”, 2018.-92 s.

 2157. Yaşar Vahid oğlu Qarayev. Biblioqrafik göstərici. . B.: “Elm”, 2019.-198 s.

 2158. Yaya Sahilə. Şeyx. B.: “TEAS Press”, 2018.-369 s.

 2159. Yazarların yazmadıqları. B.: “Vektor”, 2018.-129 s.

 2160. Yeni iş yerləri Rəsmi nəşr. Statistik məcmuə. Yanvar 2019. B.: “9№-li kiçik müəssisə”, 2019.-208 s.

 2161. Yeni iş yerləri. Oktyabr-2019. B.: 2019.-203 s.

 2162. Yeni iş yerləri. statistik məcmuə. B.: “9 №-li kiçik müəssisə”, 2018.-208 s.

 2163. Yeni kitablar annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2019. №1. B.: “M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-340 s.

 2164. Yeni kitablar annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2019. №2. B.: “M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-242 s.

 2165. Yeni kitablar. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2019, №3. B.: “M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxansı”, 2019.-215 s.

 2166. Yeni kitablar. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici. № 4-2018. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2019.-212 s.

 2167. Yeni kitablar: annotasiyalı biblioqrafik göstərici. B.: “M.F.Axundova adına Milli Kitabxana”, 2018.-216 s.

 2168. Yeni Qazax şeiri antologiyası. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-278 s.

 2169. Yeni texnologiyalar və tədris prosesinin idarə olunması Magistrantların II Respublika elmi konfransının materialları. C. 2. Bakı, 18-19 aprel 2019. B.: “ADPU”, 2019.-465 s.

 2170. Yerfi Rövşən. Yerli silsiləsi. B.: “Kitab Klubu”, 2018.-118 s.

 2171. Yevseyev Boris. Hekayələr. B.: “Kitab aləmi”, 2008.-159 s.

 2172. Yılmaz Hakkı. Quranın enmə sırası ilə təbyini (İzahlı tərcüməsi) I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-592 s.

 2173. Yolçu Tapdıq. Bir ömürdü yol gedirəm... B.: “Qanun”, 2019.-295 s.

 2174. Yunq Karl. Kəşf olunmamış mənlik. B.: “OL”, 2018.-124 s.

 2175. Yusif Seyidov Biblioqrafiya (1951-2013) B.: “Elm və təhsil”, 2019.-104 s.

 2176. Yusifli Vaqif. Şabranda ədəbi həyat. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-119 s.

 2177. Yusifoğlu İbrahim. Seçilmiş əsərləri. III- cild. Naxçıvan.: “Əcəmi”, - 2019.- 283 səh.

 2178. Yusifoğlu Kənan. Qış yuxusu. Sumqayıt.: “Azəri”, 2017.-304 s.

 2179. Yusifoğlu Rafiq. Ömür ağacından düşən yarpaqlar. B.: “ADPU”, 2019.-300 s.

 2180. Yusifoğlu Rafiq. Sevdalı ömür yaşadım. B.: “ADPU”, 2019.-304 s.

 2181. Yusifoğlu Rafiq. Taleyimdən keçən yollar. B.: “ADPU”, 2019.-520 s.

 2182. Yusifov Elman. Konfliktologiya. B.: “DTX-nin Heydər Əliyev adına Akademiyası”, 2018.-459 s.

 2183. Yusifova Təranə. Xor üçün işləmələr (Əlavə vəsait). B.: “Mütərcim”, 2018.-42 s.

 2184. Yusif-zadə Kənan. Hərbi-tibbi terminlərin izahlı lüğəti. B.: “Apostrof-A”, 2018.-1094 s.

 2185. Zahirəddin Məhəmməd Babur və XVI əsr Özbək ədəbiyyatı. B.: “Avropa”, 2019.-60 s.

 2186. Zalov Əli. Orto-Hidroksitiofenolların analitik kimyada tətbiqi. B.: “ADPU”, 2019.-316 s.

 2187. Zalov Əli. Üzvi reagentlərin qeyri üzvi analizdə tətbiqi (suallar və cavablarda). B.: “ADPU”, 2019.-408 s.

 2188. Zamanov Asəf. Riyaziyyat və məntiq. B.: “ADPU”, 2019.-412 s.

 2189. Zemfira Yusif qızı Səfərova. Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2018.-140 s.

 2190. Zeynallı Ağa Hacıbala. Heç kim unudulmur, heç kim yaddan çıxmır. B. : “Elm və Təhsil” , -2018, - 159 s.

 2191. Zeynallı Əlisa. Kəndli sahibkarların aktual problemləri: həlli yolları B.: “Avropa”, 2019.-786 s.

 2192. Zeynalov Sahib. Riyazi fizika tənlikləri. B.: “ADPU”, 2019.-262 s.

 2193. Zəngəzurlu Xanlar. Vurulmuşam mən bu səsə. B.: “Zərdabi”, 2019.-184 s.

 2194. Zəngilanlı İsmayıl. Mübariz olaq. B.: “"Tərəqqi"”, 2019.-253 s.

 2195. Zərif kölgələr. Gəncə. : “Azəri poliqrafiya”, - 2019, - 159 s.

 2196. Zərrə mənəm, günəş mənəm İmadəddin Nəsimi 650. B.: “Təhsil”, 2019.-154 s.

 2197. Ziqlar Ziq. 101 satış. B.: “Qanun”, 2019.-127 s.

 2198. Ziyad Əliabbas oğlu Səmədzadə. Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2019.-606 s.

 2199. Ziyad Əliabbas oğlu Səmədzadə. Biblioqrafiya B.: “Elm”, 2010.-492 s.

 2200. Zöhrablı Nəzirməmməd Cankişi. Gözlər yoldan yığılarmı. B.: “Res.Xatirə Kitabı”, - 2019.-175 s

 2201. Zutov Ömər. İki qəlpə. B.: “Qanun”, 2019.-95 s.

 2202. Zülfüqarlı Məhərrəm. XIII-XIV əsrlər tarixinə yeni baxış. B.: “Raf Poliqraf-2017”, 2019.-47 s.

 2203. Zülfüqarova Səkinə. Abşeron iqtisadi rayonunda turizm-rekreasiya resurslarının coğrafiyası. B.: “Kooperasiya”, 2019.-168 s.